Tải bản đầy đủ

XÍ NGHIỆP SẼ MỞ RỘNG SẢN XUẤT KHI TIÊN LƯƠNG CÔNG NHÂN GIẢM?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

TÁC ĐỘNG CỦA SỰ GIẢM TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN QUY MÔ SẢN
XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP


Thực hiện: NHÓM 03
GVHD: TS THÁI ANH HÒA


DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM


 Võ Thị Huyền Vy
 Hồ Phạm Thùy Dương
 Ngô Thị Hảo
 Nguyễn Thị Thanh Hương
 Nguyễn Tài Huy
 Trần Thị Thúy Ngân


13120119
13120085
13120027
13120235
13120044
13120302


MỞ ĐẦU


Quy mô sản xuất của xí nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và tiền lương

có được coi là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến quy mô sản
xuất?
Vì vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là xí nghiệp có mở rộng quy mô sản
xuất khi tiền lương của người lao động giảm?
NỘI DUNG CHÍNHMối liên hệ giữa chi phí sản xuất biên và mức lương

Ảnh hưởng của việc giảm lương đến sản lượng và việc thuê
lao động của xí nghiệp khi tối đa hóa lợi nhuận

Đường cầu lao động dài hạn

Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng quy mô


1. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất cận biên và mức lương:

Vốn

GF: chi phí sản xuất biên của sản phẩm thứ 101 ứng với mức

lương w0

G

JH: chi phí sản xuất biên của sản phẩm thứ 101 ứng với mức
lương w1

F

=>

J

JH
P’

H

Q’

P

Chi phí sản xuất cận biên giảm
khi mức lương giảm

w1

101

Q

100

w0

F

G

H

J

Lao động


2. Ảnh hưởng của việc giảm lương đến sản lượng và việc thuê lao động của XN khi tối đa hóa
Lương

lợi nhuận:
Vốn
MC0

Điểm R: ngụ ý rằng

MC1

Xí nghiệp sẽ sử dụng
thêm nhiều vốn.

R

P
200

0

Sản lượng
100

200

100

Hình a: Giảm lương góp phần làm giảm chi phí sản xuất biên =>
khuyến khích XN mở rộng sản xuất (từ 100 – 200đv)

Lao động
0

25

50

Hình b: Đường đẳng lượng dịch chuyển lên trên. Công nhân
tăng từ 25 – 50 người.
Khi tiền lương giảm, XN luôn luôn thuê nhiều lao động hơn,
Còn vốn thì có thể giảm hoặc tăng.


3. Đường cầu lao động dài hạn:

Đường cầu lao động dài hạn

Lương

luôn luôn là đường dốc
xuống
w0

w1

DLR

Lao động
0

25

50


4. Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng quy mô:
 

P Q chính là hiệu ứng thay thế=>Lao động tăng từ 25 lên 40 công nhân
Vốn

khi tiền lương giảm ( -), nhu cầu vốn giảm.

C1 /r

 C0 /r

QR là hiệu ứng quy mô=>Lao động tăng từ 40 - 50 công nhân khi tiền lương giảm ( -) , nhu cầu vốn
tăng.

R

P

D

200
Q

100

D
w0
0

25

40

50

w1

Lao động


KẾT LUẬN


 Tiền lương giảm=> chi phí sản xuất cận biên giảm.
 Khi tiền lương giảm, để tối đa hóa lợi nhuận, XN mở

rộng sản xuất và luôn luôn thuê nhiều lao động hơn.
Đường cầu lao động trong dài hạn luôn luôn là đường
dốc xuống.
KẾT LUẬNHiệu ứng thay thế => XN thuê nhiều lao động hơn và giảm nhu
cầu vốn khi tiền lương giảm.

 Hiệu ứng quy mô => XN thuê nhiều lao động hơn và tăng nhu
cầu vốn khi tiền lương giảm.
.

Xí nghiệp sẽ sử dụng ít vốn hơn nếu hiệu ứng
thay thế trội hơn hiệu ứng quy mô và ngược lại.


KẾT LUẬN

XÍ NGHIỆP SẼ MỞ RỘNG SẢN XUẤT KHI TIỀN
LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIẢM


C
Clilicckk ic
icoonn to
to aadddd ppic
ictu
ture
reTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×