Tải bản đầy đủ

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5 6 tuổi

Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

MỤC LỤC
NỘI DUNG

TT
I

NM

U

Số trang
Trang 1

1

Lý do chọn đề tài

Trang 1,2


2

Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài

Trang 2

3

Đối tượng nghiên cứu

Trang 2

4

Phạm vi nghiên cứu

Trang 2,3

5

Phương pháp nghiên cứu

Trang 3

II

N NỘI DUNG

Trang 3

1

Cơ sở lí luận

Trang 3,4

2

Thực trạng


Trang 5

2.1

Thuận lợi-khó khăn

Trang 5,6

2.2

Thành công-hạn chế

Trang 6

2.3

Mặt mạnh-mặt yếu

Trang 7

2.4

Các nguyên nhân và các yếu tố tác động

Trang 7

2.5

Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã Trang 7,8
đặt ra
Giải pháp , biện pháp

Trang 8

3.1

Mục tiêu của giải pháp,biện pháp

Trang 8

3.2

Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp,biện pháp

Trang 8-18

3.3

Điều kiện để thực hiện các giải pháp , biện pháp

Trang 18

3.4

Mối quan hệ giữ các giải pháp, biện pháp

Trang 19

3

3.5
4
III

Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên Trang 19
cứu
Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của Trang 20,21
vấn đề nghiên cứu
N

LU N

I N NG

Trang 21

1

Kết luận

Trang 21

2

Kiến nghị

Trang 21,22
1
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

SÁNG KI N KINH NGHIỆM
MỘ SỐ BIỆN
Á NÂNG CAO C Ấ LƯỢNG GIÁO DỤC
Á
RIỂN V N ỘNG C O RẺ 5 – 6 UỔI
I.

NM

U:

1. Lý do chọn đề tài
Công tác đổi mới giáo dục mầm non trên cơ sở thừa kế và phát triển khắc
phục những tồn tại của các chương trình cũ. Chương trình đổi mới GDMN là đẩy
mạnh đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng tích cực chủ động của
trẻ.
Giáo dục Mầm non là ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân,
chiếm vị trí quan trọng. trong giáo dục Mầm non có nhiệm vụ xây dựng những cơ
sở ban đầu, đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người. Trẻ em là hạnh
phúc của mọi gia đình, là tương lai của cả dân tộc, việc bảo vệ chăm sóc giáo dục
trẻ không phải chỉ là trách nhiệm của mọi người và của toàn xã hội và của cả nhân
loại
Đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất, thời điểm này tất cả mọi việc
đều bắt đầu: bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn và vận động bằng đôi chân,
đôi tay của mình.... tất cả những cử chỉ đó đều làm lên nhưng thói quen, kể cả thói
xấu.Chính vì vậy chúng ta đã bước sang thế kỷ XXI thế kỷ nền văn minh trí tuệ,
của nền khoa học hiện đại.do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù
hợp với sự phát triển của thời đại. Chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ những tháng
năm đầu tiên của cuộc sống là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành
những con người tương lai của đất nước. Việt Nam đang có một bước chuyển mình
mạnh mẽ trên con đường đi đến xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh
phúc. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai, trẻ em sinh ra có quyền được chăm sóc
và bảo vệ, được tồn tại, được chấp nhận trong gia đình và cộng đồng. Vì thế giáo
dục con người ở lứa tuổi mầm non vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi con
người đối với xã hội, đối với cộng đồng. Trẻ em là công dân của xã hội, là thế hệ
tương lai của đất nước nên ngay từ thưở lọt lòng chúng ta cần chăm sóc giáo dục
trẻ thật chu đáo. Đặc biệt giáo dục phát triển vận động cho trẻ càng có ý nghĩa quan
trong hơn bởi trong nghị quyết TW lần thứ IV về những vấn đề cấp bách của sự
nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân có ghi rõ: “ Sức khỏe là cái vốn
quí nhất của mỗi con ngư i và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong s
nghiệp xây d ng và bảo vệ Tổ quốc” giáo dục phát triển vận động hay còn gọi là
GDTC là một bộ phận quan trong của giáo dục phát triển toàn diện, có mối quan hệ
mật thiết với giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và lao động. Hơn nữa giáo dục phát triển
vận động cho trẻ mầm non càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi cơ thể trẻ đang phát
triển mạnh mẽ, hệ thần kinh, cơ xương hình thành nhanh, bộ máy hô hấp đang hoàn
2
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

thiện, cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệnh lạc, mất cân đối nếu không được
chăm sóc giáo dục đúng đắn thì có thể gây nên những thiếu sót trong sự phát triển
cơ thể trẻ mà không thể khắc phục được. Nhận thức được diều đó Đảng và nhà
nước ta trong những năm gần đây đã đặc biệt chú trọng tới công tác chăm sóc giáo
dục trẻ mầm non. Vậy giáo dục phát triển vận động là một trong những nội dung
giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển trí
tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức.
Trong quá trình giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ giáo
dục phát triển vận động được hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Hình thức
giáo dục phát triển vận động ở trường mầm non là sự tổng hợp giáo dục về những
hoạt động vận động nhiều dạng của trẻ, mà cơ bản là tính tích cực vận động của
chúng. Sự tổng hợp những hình thức đó tạo nên một chế độ vận động nhất định,
cần thiết cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố sức khỏe cho trẻ. Ở trường
mầm non sử dụng hình thức giáo dục phát triển vận động qua các hoạt động ngoài
trời, tiết học thể dục ,thể dục sáng và các tiết thể dục được tiến hành với tất cả các
lớp mẫu giáo, nhưng trong các hình thức đó đòi hỏi giáo viên phải chọn lọc những
bài tập vận động và phương pháp tiến hành với từng độ tuổi nhất định. Ngoài ra
giáo viên cần chú ý hướng đến việc giáo dục trí tuệ, cảm xúc, điều khiển hành vi
vận động ở trẻ, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ do giáo viên đề ra và tích
cực vượt qua khó khăn xuất hiện trong hoạt động của mình. Thực tế hiện nay trong
các trường mầm non nói chung và trường mầm non Hoa Hồng nói riêng, tôi thấy
rằng sự quan tâm đúng mức tới thể dục cho trẻ mẫu giáo thực sự chưa đầy đủ
lắm.Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo
dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi”
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Nhằm góp phần giáo dục toàn diện về giáo dục phát triển nhận thức , phát
triển tình cảm và kĩ năng xã hội , phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non.
Tìm thấy các biện pháp, phương pháp hướng dẫn giáo dục phát triển vận
động ở chương trình mới để thấy được sự thay đổi so với chương trình cũ. Nâng
cao chất lượng dạy và học ở các hoạt giáo dục phát triển vận động nhằm góp phần
tăng cường bảo vệ sức khỏe , hình thành và rèn luyện các kỹ năng , kỹ xảo vận
động và phát triển tố chất vận động cho trẻ
Hình thành và phát triển các kĩ năng vận động cơ bản như : bò, trườn ,đi,
chạy, nhảy, leo trèo, mang vác...và phát triển các tố chất vận động cho trẻ nhằm
giúp các cháu phát triển hài hòa về thể hình, thể lực và trí lực trong quá trình học
tập và vui chơi ở nhà trường và xã hội. Từ đó góp phần hình thành một chỉnh thể
của con người Việt Nam hiện đại.
3. ối tượng nghiên cứu
3
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ
5-6 tuổi
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Dựa trên khả năng hoạt động của trẻ mà ta có thể nghiên cứu, tìm tòi sáng
tạo các nội dung, phương pháp giáo dục phát triển vận động khác nhau theo đặc thù
tâm lý lứa tuổi của chương trình mầm non mới để truyền đạt lại cho trẻ.
- Tìm hiểu vị trí của các hoạt động giáo dục phát triển vận động trong công
tác chăm sóc giáo dục trẻ. Từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để áp dụng thực hiện
có hiệu quả trong công tác dạy và học ở trường lớp mầm non.
Dựa vào các giờ hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động đi dạo đi chơi,
hoạt động ở mọi lúc mọi nơi của cô và trẻ lớp lá 1 trong trường Mầm non Hoa
Hồng, dựa vào tâm sinh lý lứa tuổi mà ta đề ra các mục tiêu, biện pháp phù hợp với
nội dung của từng môn học.
Thời gian nghiên cứu là 7 tháng ( bắt đầu từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016 )
5. hương pháp nghiên cứu
Phương pháp hoạt động thực tiễn, phương pháp quan sát thực tế, phương
pháp đàm thoại, phương pháp nghiên cứu lí luận, phương pháp phân tích và tổng
kết kinh nghiệm.
Quy trình dạy học của chương trình mầm non mới.
Giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ nội dung của các đề tài hoạt động giáo
dục phát triển vận động qua từng chủ đề, chủ đề nhánh .
Phương pháp kiểm tra chất lượng trên trẻ sau mỗi học kì và cuối năm học.
II.

N NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận
Giáo dục phát triển vận động là một phần, một bộ phận của quá trình phát
triển các tố chất thể lực trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi. Do đó,
giáo dục phát triển vận động có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần giáo dục
toàn diện cho trẻ mầm non.Vận động dù ở mức đơn giản hay phức tạp là điều kiện
cho sự phát triển cơ thể con người ở nhiều mặt khác nhau.Dưới tác động của giáo
dục,các hoạt động nhằm phát triển vận động sẽ giúp trẻ phát triển một cách hài hòa
về hình thái và chức năng cơ thể của trẻ.
Đối với lứa tuổi mầm non , giáo dục phát triển vận động có tác dụng đặc biệt
quan trọng .Cơ thể của trẻ phát triển mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của những điều kiện
tốt do hoạt động tạo ra.Mặt khác, giáo dục phát triển vận động nhằm làm cho cơ thể
của trẻ phát triển đều đặn , cân đối, sức khỏe tăng cường , là cơ sở cho sự phát triển
toàn diện nhân cách con người.Quyết định 55 của bộ giáo dục qui định mục tiêu, kế
4
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

hoach đào tạo của Nhà trẻ - Mẫu giáo Hà Nội, 1990 trang 6 ghi rõ mục tiêu giáo
dục mầm non là: “...Hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người
mới XHCN Việt Nam: - Khỏe mạnh – Nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân
đối - Giàu lòng thương, biết quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ những người gần gũi (
Bố mẹ, bạn bè, cô giáo ), thật thà, lễ phép, hồn nhiên - Yêu thích cái đẹp, biết gìn
giữ cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp ở xung quanh. - Thông minh, ham hiểu
biết, thích tìm tòi khám phá, có một số kỹ năng sơ đẳng ( Quan sát, phân tích, tổng
hợp, suy luận ,..)Cần thiết để vào trường phổ thông, thích đi học”. Vận động là nhu
cầu tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là với cơ thể đang phát triển như trẻ mầm non. Vai
trò vận động đối với cơ thể trẻ đã được các nhà khoa học khẳng định ngay từ thế kỉ
XVIII: “Cơ thể không vận động giống như nước trong ao tù”, “ Nguyên nhân chậm
phát triển của cơ thể hài nhi là do thiếu vận động”. Ngày nay khoa học đã chứng
minh được rằng: phần lớn những trẻ ít vận động thì các vận động phúc hợp và chức
năng thần kinh thực vật thường kém phát triển, hoạt động hệ tuần hoàn và hệ hô
hấp bị hạn chế, khả năng lao động chân tay giảm sút, trọng lượng cơ thể tăng
nhanh. Vận động có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể, ở
mỗi một giai đoạn thì nhu cầu vận động của trẻ là khác nhau. Vì vậy khi lập
chương trình giáo dục thể chất nhằm phát triển vận động cần dựa trên những cơ sở
sau:
+ Các bài tập vận động phải phù hợp với từng độ tuổi làm sao gây được
hứng thú cho trẻ
+ Các bài tập vận động có tác dụng chung đến toàn bộ cơ thể, kích thích
được nhiều cơ bắp tham gia thúc đẩy sự hoạt động của toàn bộ các hệ cơ quan
trong cơ thể.
+ Cùng với việc dạy trẻ các bài tập vận động chúng ta cũng phải chú ý đến
việc phát triển các kỹ năng, tố chất vận động.
+ Cần tăng cường ưu tiên các nhóm cơ bắp còn yếu về mặt sinh lý và giáo
dục tư thế đúng cho trẻ, giúp trẻ có một thân hình cân đối, các động tác nhẹ nhàng
chính xác.
+ Sự phát triển vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong
phú phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như trò chơi vận động, thể
dục sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, các trò chơi thể thao lao động. Do đó phát triển
tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ em cần được tiến hành một
cách mạnh mẽ, toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, tạo điều
kiện cho trẻ phát triển tốt nhất.
Đối với trẻ việc đi học, đến trường mầm non là một bước ngoặc lớn, ở đó trẻ
được học được chơi với các bạn, được cô chăm sóc và giáo dục rất ân cần và cẩn
thận. Mong muốn của các cô là làm sao để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về
thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và tình cảm xã hội.
5
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Việc giáo dục thể chất không chỉ bảo vệ và tăng cường sức khỏe mà nó còn
là tiền đề cho mọi quá trình phát triển của một cơ thể để trẻ vững bước và lớp một.
Một câu nói mà tôi rất tâm đắc“Mọi tài năng đều ẩn chứa trong một cơ thể
khỏe mạnh”. Đúng vậy, cuộc sống ngày nay việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ là mối
quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, cũng chính vì muốn trẻ có một cơ thể khỏe
mạnh được phát triển toàn diện và bản thân tôi là một giáo viên Mầm non, cũng
đang giảng dạy độ tuổi này nên tôi hiểu rất rõ sự cần thiết
2. hực trạng
- Trường mầm non Hoa Hồng là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là ngôi
trường luôn đi đầu trong công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của
huyện Krông Ana và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc chất lượng giáo dục không
ngừng được nâng cao. Trong các nội dung giáo dục thì giáo dục phát triển vận động
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất
lớn đến sự phát triển của trẻ nên được các trường quan tâm, lưu ý. Tình hình của
lớp tôi là một lớp có tỷ lệ trẻ thấp còi tương đối và có nhiều cháu mới lần đầu tiên
đến trường lớp học, nên những trẻ đó rất ít tham gia các vận động vì sức khỏe trẻ
không đảm bảo và còn nhút nhát do mới đi học không quen. Có chăng trẻ chỉ vận
động một cách đối phó và lười vận đông đến lượt mình thì trẻ đẩy bạn khác lên
thực hiện, tôi đã đến động viên trẻ nhưng trẻ vẫn trốn tránh không vận động. Tôi
hỏi trẻ vì sao cháu không lên thực hiện? Trẻ trả lời: Thưa cô, cháu không làm được.
Biết được một số đặc điểm của trẻ tôi luôn đến bên trẻ động viên tuyên dương và
kêu gọi lớp động viên cỗ vũ trẻ lên thực hiện, hơn nữa tôi luôn trao đổi với phụ
huynh về nhà giúp đỡ động viên trẻ. Song một số trẻ vẫn chưa hứng thú trong hoạt
động, vì thế tôi muốn tìm ra các phương pháp để giáo dục phát triển vận động cho
trẻ giúp trẻ hứng thú và tham gia tích cực các vận động.chính vì vậy tôi luôn mong
muốn mang lại cho các con một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các con mạnh
dạn tự tin trong giao tiếp, biết quan tâm chia sẻ, có một sức khỏe tốt và thể hiện hết
khả năng cuả mình thông qua việc tổ chức lễ hội và các hoạt động ngoại khóa.
2.1. Thuận lợi - khó khăn
- Thuận lợi
Qua việc thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động, từ những thực tế
trên cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện
Krông ana và Ban giám hiệu nhà trường. Trường đã khắc phục được những khó
khăn trên bằng cách tạo điều kiện cho chị em giáo viên học tập các chuyên đề do
Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khuyến khích động viên chị em
học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhà trường tổ chức thăm lớp, dự giờ của các
giáo viên trong trường để góp ý, đúc rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó còn tổ chức cho
chị em giáo viên chủ yếu là lớp 5 tuổi được thăm lớp dự giờ các trường trọng điểm
trong tỉnh về bộ môn và sưu tầm các nguồn phế liệu rẻ tiền, sẵn có ở địa phương để
6
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

làm đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi hấp dẫn và phù hợp với trẻ. Tham khảo thêm tài
liệu, sách báo, tạp chí có nội dung liên quan đến việc cho trẻ giáo dục phát triên
vận động. Chị em đã động viên lẫn nhau tạo ra các dụng cụ cho các tiết vận động
để phục vụ cho chuyên đề do Ngành học và nhà trường tổ chức.
- Lớp luôn luôn được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, tổ khối
trưởng, thao giảng thực hiện chuyên đề một cachs có hiệu quả
- Lớp có đủ hai giáo viên/lớp và đều đạt trình độ trên chuẩn trở lên, là giáo
viên giỏi cấp trường, luôn yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động sáng tạo trong
công tác nâng cao chất lượng chuyên đề..
- Ban Giám hiệu đã có kế hoạch chỉ đạo chuyên giáo dục phát triển vận
động, từ đó giáo viên đứng lớp rất thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch.
- Lớp được trang bị một số dụng cụ, thiết bị phục vụ cho trẻ vận động để
đảm bảo cho công tác chuyên đề
Lớp học, sân trường rộng rãi thoáng mát, an toàn nên việc tổ chức các hoạt
động đi dạo đi chơi, hoạt động thể dục sáng ,tiết giáo dục thể chất,các trò chơi vận
động, hoạt động ở mọi lúc mọi nơi đều thuận tiện trong công tác công tác chăm sóc
giáo dục trẻ.
Học sinh được chia theo độ tuổi và thực hiện đúng chương trình của từng độ
tuổi theo quy định của Vụ GDMN, nên việc nhận thức, kỹ năng, kỹ xảo về phát
triển vận động của trẻ trong lớp tương đối đồng đều.
- Khó khăn
Trong quá trình thực hiện chuyên đề bản thân tôi còn gặp nhiều khó khăn,
một số cháu mới đi học năm đầu tiên và một số cháu chuyển từ nơi khác đến nên
chưa mạnh dạn, chưa tham gia tích cực vào hoạt động phát triển vận động.Giáo
viên chưa nắm được đặc điểm tâm sinh lí của một số trẻ nên việc truyền thụ kiến
thức , kỹ năng vận động gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù trường đã mua sắm tương
đối đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như đầu tư về chuyên môn nhưng cũng chưa thực
sự đáp ứng đủ so với nhu cầu học tập của chuyên đề "giáo dục phát triển vận
động". Bên cạnh đó phụ huynh ở trường tôi nghề nghiệp chính chủ yếu là làm nông
nghiệp nên không ít phụ huynh chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của độ
tuổi mẫu giáo. Còn xem nhẹ việc học tập và vui chơi ở độ tuổi này. Cho con nghỉ
học còn tuỳ tiện, đi muộn về sớm. Một số phụ huynh chưa nhận thức được sự cần
thiết và quan trọng của phát triển vận động đối với trẻ , chưa có chế độ luyện tập
thường xuyên, đúng mức ở nhà. Những thực trạng trên gây khó khăn trong việc
truyền thụ kiến thức của cô và khả năng tiếp thu của trẻ đó là sự bất cập giữa gia
đình và nhà trường.

7
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Thể lực, thể trạng của trẻ có sự chênh lệch.Nhận thức , kỹ năng , kỹ xảo của
trẻ là không đồng đều nên rất khó để giáo viên truyền đạt.
Trường đóng trên địa bàn xã Băng Ađrênh là một xã thuộc vùng khó khăn,
kinh tế còn hạn hẹp nên về dụng cụ, đồ dùng hỗ trợ cho trẻ phát triển vận động còn
chưa phong phú, đa dạng , chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ.
2.2. Thành công - hạn chế
- Thành công
Phát triển vận động giúp trẻ tự lực , tự tin trong vận động ,trong lao động tự
phục vụ, trẻ hiếu động và vận động không biết mệt mỏi .Trẻ đã nhận biết và thực
hiện được những động tác, vận động quen thuộc bằng nhiều cách, trong một thời
gian dài hơn với lượng vận động lớn hơn .Trẻ đã có kinh nghiệm vận động , thói
quen vận động đã được hình thành ,sự phối hợp vận động tốt hơn .Các vận động
của trẻ bước đầu đã đạt mức độ chính xác , nhịp nhàng , nhịp điệu ổn định , biết
phối hợp vận động của mình với các bạn.
- Hạn chế
Một số trẻ thể lực yếu nên lúc thực hiện các vận động thường bị chậm hơn so
với các bạn, dẫn đến kết quả vận động chưa cao.
Đồ dùng , dụng cụ hỗ trợ cho trẻ vận động chưa đa dạng.
2.3. Mặt mạnh - mặt yếu
- Mặt mạnh
Môn giáo dục phát triển vận động nếu được truyền đạt một cách nhẹ nhàng ,
linh hoạt, sáng tạo sẽ giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra còn tổ chức tốt
các hoạt động như : hoạt động dạo chơi ngoài trời, thể dục sáng, các trò chơi vận
động hay các ngày hội thể dục thể thao đa dạng, đặc sắc.
- Mặt yếu
Một số giáo viên còn hạn chế về cách tổ chức một tiết phát triển vận động
cho trẻ theo chương trình mầm non mới mà còn rập khuôn theo chương trình cải
cách cũ, chưa có sự linh hoạt sáng tạo
2.4. Các nguyên nhân và các yếu tố tác động
- Tìm hiểu vị trí của môn giáo dục phát triển vận động trong công tác GDMN
để truyền đạt cho trẻ một cách có hiệu quả.
- Tìm hiểu sự khác nhau giữa chương trình cũ và chương trình mới trên cơ sở
đó giúp giáo viên có những sáng tạo linh hoạt hơn trong cách chọn đề tài phù hợp
với chủ đề và đặc thù của lớp mình chủ nhiệm.

8
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

- Nêu ra quy trình dạy học của chương trình đổi mới, giúp giáo viên và học
sinh hiểu rõ đặc trưng của từng đề tài.
- Thiết kế và thực hành trên trẻ chuyên đề giáo dục phát triển vận động trên
cơ sở định hướng phương pháp giảng dạy để áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả
trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hình thành thói quen, nề nếp, hành vi văn minh, kĩ năng, kĩ xảo hoạt
động… giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn qua khả năng của trẻ.
2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
Kiến thức môn giáo dục phát triển vận động luôn là những trăn trở đối với
những người làm công tác chăm sóc –giáo dục trẻ. Có thể nói dạy hay, lối cuốn trẻ
vào học môn giáo dục phát triển vận động giáo viên phải có năng khiếu, tính kiên
trì, linh hoạt và luôn luôn sáng tạo tìm tòi ra những cái hay, cái mới thì mới mang
lại hiệu quả cao trong giảng dạy.
Trẻ luôn thích cái mới lạ, nhất là các hình thức tổ chức vận động trên nền
nhạc hoặc là được sử dụng nhiều dụng cụ ,các trò chơi mới lạ...Để đáp ứng với mục
tiêu chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, chúng ta cần chú ý đổi mới
phương pháp giảng dạy, phát huy tối đa tính tích cực,chủ động sáng tạo của trẻ ở
tất cả các hoạt động, từ đó giúp cho việc tổ chức hoạt động của giáo viên có những
thuận lợi hơn.
Trên thực tế Tôi tham gia thực hiện chương trình mầm non mới ở môn giáo
dục phát triển vận động nhưng vẫn còn lúng túng trong việc chọn đề tài để xây
dựng mạng nội dung, mạng hoạt động, đa số giáo viên làm thay cho trẻ rất nhiều.
Trong phương pháp giảng dạy hạn chế về sự sáng tạo, chạy theo giáo án, một số
tình huống sử lí chưa linh hoạt, chưa chú ý dạy phát triển theo khả năng của trẻ.
Việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong ngày chưa có sự logic, chưa sáng
tạo chưa đưa ra được yêu cầu phù hợp với lớp mình .
Xuất phát từ tình hình thực tế của lớp, tôi cần tìm ra các biện pháp để nâng
cao việc thực hiện chương trình đổi mới đạt kết quả tốt và phát triển đúng mục tiêu
theo kế hoạch đã đề ra: Nắm vững tâm sinh lý theo từng lứa tuổi của trẻ; hình thành
nhân cách của trẻ thông qua các hoạt động phát triển vận động trong các giờ hoạt
động chung, đi dạo đi chơi, giờ ngoại khóa để phát huy tính tích cực của trẻ...Tất cả
các hoạt động nhằm góp phần giúp trẻ tăng cường và bảo vệ sức khỏe , hình thành
và rèn luyện các kĩ năng vận động, đồng thời phát triển các tố chất vận động .
3. Giải pháp, biện pháp
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Hình thành và rèn luyện các kĩ năng vận động, đồng thời phát triển các tố
chất vận động qua các hoạt động giáo dục phát triển vận động giúp trẻ khỏe mạnh,
9
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.Thực hiện được các vận
động cơ bản vững vàng và đúng tư thế, có khả năng phối hợp các giác quan và vận
động , vận động nhịp nhàng biết định hướng trong không gian.Có kĩ năng trong
một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi bàn tay, có một số thói quen kĩ năng tốt
trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bản thân.
Xác định rõ mục đích là tìm ra những biện pháp thiết thực ,hiệu quả để nâng
cao chất lượng giáo dục phát triển vận động ở lớp lá 1 trường mầm non Hoa Hồng
theo chương trình mầm non mới hiện nay.
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Giáo dục phát triển vận động theo chương trình mầm non mới là nâng cao
chất lượng giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển các tố chất thể lực.Giáo viên cung cấp
cho trẻ những kĩ năng , kĩ xảo vận động có mục đích, có thổ chức , có hệ thống và
có kế hoạch ,cách thức tổ chức vận động theo từng đề tài của từng chủ đề khác
nhau nhằm phát triển các nhóm cơ và hô hấp cho trẻ, tập luyện các kĩ năng vận
động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động, tập các cử động bàn tay, ngón
tay và sử dụng một số đồ dùng ,dụng cụ thành thạo.
Là một giáo viên đứng lớp kiêm tổ trưởng khối lá tôi phải có một trình độ
chuyên môn nhất định để nắm bắt, cập nhật kịp thời chương trình mầm non mới
nhằm giúp giáo viên lĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn để từ đó có nhiều hình
thức tổ chức phong phú, hấp dẫn đưa vào thực tế giảng dạy của nhóm/lớp.
* Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây d ng góc vận động
- Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dựng và căn cứ vào nội dung
trong chương trình theo độ tuổi; Căn cứ vào thời gian/ thời điểm thực hiện bài tập ở
vào giai đoạn nào của chương trình năm học; Căn cứ vào mức độ phát triển , khả
năng thực tế của trẻ, tôi đã xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho
trẻ, xác định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự để đưa vào hướng dẫn
trẻ cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát triển những vận động trẻ
đã biết, đồng thời chuẩn bị cho những kỹ năng vận động cao hơn. Nội dung trong
chương trình đã được trình bày theo từng loại vận động và theo mức độ tăng dần từ
dễ đến khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề chủ điểm, phù hợp với các hoạt
động khác và các sự kiện . Khi lập được kế hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên tâm
và thực hiện rất hiệu quả.
* VD: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất:
OẠC
STT
1

Ổ C ỨC

C Ủ Ề

OẠ
NĂM

ỘNG GIÁO DỤC
ỌC 2015 – 2016

NỘI DUNG
- Đi bằng mép bàn
chân đi khuỵu gối

Ể C Ấ LỚ LÁ 1

YÊU C U C N Ạ
- Biết đi bằng hai chân và
đi

10
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Trường
mầm non

2

Bản thân

3

Gia đình

4

khuỵu gối
- Tung bóng lên cao, tung
thẳng
hướng và bắt bóng bằng 2 tay
- Bật nhảy bằng cả 2 chân.
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng
hai
đầu bàn chân và giữ được
thăng bằng.
- Nhảy qua tối thiểu 50 cm.
- Tung bóng lên cao
- Tung bóng lên thẳng
và bắt bóng ( VĐ cũ )
hướng ,
Bật sâu 40 cm ( VĐ không làm rơi bóng và bắt
mới )
bóng
- Bật sâu 40 cm ( VĐ
bằng 2 tay.
cũ)
- Lấy đà và bật nhảy xuống.
Ném trúng đích nằm
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng
ngang ( VĐ mới )
hai
- Đi bằng mép bàn
đầu bàn chân.
chân đi khuỵu gối (
- Giữ được thăng bằng khi
VĐ cũ)
chạm đất.
Đập bóng tại chỗ
- Biết ném trúng bao cát
( VĐ mới )
vào
đich
- Biết đi bằng mép chân
Đập bóng thẳng hướng bằng 2
Tay và bắt được bóng
- Ném trúng đích nằm
- Ném trúng bao cát vào đích
ngang ( VĐ cũ )
- Đi nối gót chân , đầu chân
Đi nối bước bàn chân này
tiến ( VĐ mới )
nối vào gót chân kia, tiến về
- Đập bắt bóng tại chỗ
phía trước
( VĐ cũ )
- Đập bóng xuống đất, khi
Đi và đập bắt bóng
bóng
- Đi chạy đổi tốc độ, nảy lên thì bắt bóng bằng 2 tay
hướng dích dắc theo - Đi đập bóng và bắt bóng
hiệu lệnh
- Biết chạy thay đổi tốc độ
nhanh chậm theo hiệu
lệnh,giáo viên yêu cầu
- Nhảy lò cò (VĐcũ )
- Biết dừng lại theo hiệu lệnh.
Bò dích dắc qua 7
- Nhảy lò cò 5-7 bước liên tục
- Tung bóng lên cao
và bắt bóng
- Bật xa 50 cm

11
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

điểm ( VĐ mới )
- Chạy thay đổi tốc
độ, hướng dích dắc
theo hiệu lệnh
- Ném xa bằng một
tay (VĐ mới )
- Bò bằng bàn tay,bàn
chân 4-5m

5

về
phía trước
Một số nghề
- Biết bò qua khe của hộp,
không làm chạm hộp
- Biết chạy thay đổi tốc độ
nhanh chậm theo hiệu
lệnh,
giáo viên yêu cầu
- Biết cách cầm bao cát và
ném
mạnh về phía trước
- Bò luôn phiên tay nọ
chân kia
Các phương tiện -Đi nối bước bàn chân Đi nối gót chân , đầu chân
giao thông
tiến ( VĐ cũ )
này nối vào gót chân kia, tiến
-Đi thăng bằng trên
về phía trước
ghế thể dục( VĐ mới)
- Khi bước lên ghế không mất
-Chạy thay đổi tốc độ,
thăng bằng.
hướng dích dắc theo - Khi đi mắt nhìn thẳng.
hiệu lệnh
- Giữ được thăng bằng
- Bật xa 50 cm ( VĐ hết
cũ )
6
- Ném xa bằng 2 tay
- Bật xa 50 cm ( VĐ
VĐ mới )
cũ )
Ném xa bằng 2 tay
VĐ mới )
chiều dài của ghế.
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng
hai đầu bàn chân và giữ được
thăng bằng. Nhảy qua tối thiểu
50 cm
- Ném đúng kỹ năng

12
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

- Ném xa bằng 2 tay

6

Thế giới động
vật

7

Thế giới thực vật
Tết và mùa xuân

8
Nước và hiện
tượng tự nhiên

9

VĐ cũ )
- Nhảy chụm tách
chân ( VĐ mới )
- Nhảy chụm tách
chân ( VĐ cũ )
Bò chui qua ống dài (
VĐ mới )
- Bò chui qua ống dài
( VĐ cũ)
- Ném bắt bóng bằng
2 tay từ khoảng cách
xa 4m
- Bò qua vật cản 1520cm
- Chuyền bóng bên phải
bên trái ( VĐ cũ)
Chạy nhanh 18m ( VĐ
mới)
- Chuyền bắt bóng qua
chân
- Đi trên ghế băng đầu
đội túi cát
- Trường sấp kết hợp
trèo qua ghế thể dục
- Trèo lên xuống thang 7
gióng
- Đi lên xuống trên ván
dốc
- Ném trúng đích bằng
hai tay
- Chạy chậm 15m
- Đi nối bước tiến, lùi

- Tại lớp
- Bật liên tục , chụm tách chân
đúng ô
- Tự tin khi chui qua ống dài

- Biết cách ném bóng và bắt
bóng

- Biết cách bò qua vật cản
- Chuyền đúng hướng không
làm rơi bóng
- Chạy nhanh đúng hướng
- Chuyền đúng hướng
- Đi thăng bằng trên ghế thể
dục không làm rơi túi cát
- Trườn áp sát ngực vào sàn
nhà tay nọ chân kia
- Trèo lên bằng tay nọ chân kia
- Trẻ mạnh dạn đi lên , xuống
ván dốc
- Biết cách cầm bao cát và
ném
- Chạy chậm đều , liên tục
- Đi nối gót chân nọ vào mũi
bàn chân kia, đi đều liên tục

- Nhảy lò cò

- Nhảy lò cò liên tục 5 bước
Quê hương- Đất
đổi chân theo yêu cầu
nước Bác Hồ
- Bật liên tục tách và khép
- Bật xa 50cm
chân đúng ô
- Bật tách khép chân qua - Ném đúng kĩ năng
13
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

10

Trường tiểu học


- Ném xa bằng hai tay
- Chạy nhanh 18m
-Trèo lên xuống thang,
nhảy lò cò
- Ném đích đứng
- Chạy vượt chướng ngại
vật
- Bài tập tổng hợp

- Chạy nhanh đều
- Trèo lên xuống thang liên tục
phối hợp chân nọ tay kia
- Biết đổi chân mà không dừng
lại
- Khi chạy gặp chướng ngại
vật bước qua không chậm vào

Sau khi xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ tôi tiếp
tục xây dựng “góc vận động”. Xây dựng góc vận động , để thuận tiện cho
trẻ sử dụng và tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh, tôi chọn vị trí
trước cửa lớp. Tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử
dụng. đến mỗi hoạt động như thể dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời
trẻ có thể tự lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu.
Ngoài ra khi xây dựng góc vận động trẻ có thể tự tham gia vận động khi trẻ dược
bố mẹ đón và cho chơi ở sân trường, trẻ có thể rủ bạn cùng tập lại bài tập mà buổi
sáng đã học cho bố mẹ xem. Khi xây dựng góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi
tiến bộ nhiều hơn, trẻ tham gia vận động tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ
huynh lớp tôi thấy được rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục thể chất, họ quan tâm
hơn đến sự vận động của con mình, xem với vận động này,vận động kia con mình
thực hiện được đến đâu, có thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn tự tin khi trèo
thang hay đi trên cầu thăng bằng không,..
* Gây hứng thú cho trẻ trong hoạt động giáo dục vận động
Như chúng ta đã biết về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mẫu giáo , sự tập trung
chú ý chưa bền vững, trẻ thích những cái đẹp mới lạ có sự hấp dẫn cao.Nên việc
gây hứng thú cho trẻ ở môn học này lại càng quan trọng hơn bởi tính chất cứng
nhấc và khô khan có phần “ Kỉ luật”. Nếu như cô giáo cứ ép buộc trẻ học tuân thủ
theo khuôn mẫu nhất định hoặc một tiết dạy không có sáng tạo, rập khuôn sẽ dẫn
đến trẻ uể oải trong tiết học , phân tán tư tưởng, nhàm chán, tiếp thu các vận động
hạn chế. Vì thế tôi đã tìm ra một số biện pháp gây sự hứng thú cho trẻ đó là: Trước
hết là phải chuẩn bị đồ dùng,dụng cụ đầy đủ cho cô và trẻ .Đồ dùng , dụng cụ đó
phải có tính thẩm mĩ cao vì đồ dùng rất cần thiết , trẻ nhỏ rất thích những cái đẹp,
mới lạ, nhiều màu sắc .Trẻ ghi nhớ những gì gây ấn tượng mạnh.Chính vì thế khi
cho trẻ “ vận động” Tôi cho rằng đồ dùng ,dụng cụ trực quan là yếu tố đầu tiên cần
chú ý đến.
Ví dụ : Trẻ vận động thể dục sáng ngoài sân trường ( chủ đề phương tiện
giao thông)

14
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Tôi chuẩn bị cho trẻ những chiếc vòng có hình giống “ vô lăng xe ” tạo cảm
giác cho trẻ như đang được chơi lái xe ô tô tưởng tượng, trẻ cảm thấy thích thú và
thích vận động
Ví dụ khác : Với chủ đề mùa xuân tôi cho trẻ sưu tầm hoa khô ,lá cây, hoa
nhựa , ....Với cách sử dụng đồ dùng ,dụng cụ đồ chơi sẵn có như vậy tôi thấy có
hiệu quả đáng kể.Trước hết là giảm sự đầu tư của nhà trường cũng như giáo viên
trong điều kiện kinh tế eo hẹp và cái được lớn nhất là ở trẻ có hứng thú khi tham
gia làm đồ dùng cho tiết học , trẻ sôi nổi hơn vì mình có phần trong đó.
Hoặc ví dụ: Khi cho trẻ vận động theo đề tài là “ chui qua cổng” thì có thể
dùng các lốp xe máy bỏ, lấy sơn phun nhiều màu khác nhau để tạo thành các cổng
chui cho trẻ .Từ đó qua việc trẻ được vận động sẽ giúp trẻ tìm tòi, sáng tạo và phát
triển tư duy cho trẻ.hay là đề tài “ trèo lên xuống thang” ngoài các thang thông
dụng được đóng bằng gỗ thì có thể dùng dây thừng để đóng thành thang cho trẻ leo
trèo. Cũng có thể sử dụng các lốp xe máy ,lốp xê ô tô bỏ sơn nhiều màu nối thành
ống dài cho trẻ “ bò chui qua ống” với các dụng cụ mới lạ sẽ giúp trẻ thích thú vận
động và từ đó các kĩ năng vận động của trẻ sẽ được nâng cao hơn.
Theo chương trình mầm non mới thì việc sử dụng nhạc các bài hát theo chủ
đề vui nhộn, phù hợp nội dung vận động giúp cho trẻ hứng thú , tập trung chú ý
nhiều hơn vào các hoạt động vận động và cảm thấy hưng phấn hơn , ít mệt mỏi
hơn.
Ví dụ : Khi dạy trẻ vận động theo chủ đề “ Gia đình” Tôi chọn các bài hát có
phần vui nhộn để tập thể dục sáng như : bài hát “gia đình của bé”, “ai thương con
nhiều hơn” và một số bài nhạc beat không lời với giai điệu sôi động. Hay ở chủ đề
“ Phương tiện giao thông” Tôi chọn bài hát “mời lên tàu”,ở vận động cơ bản tôi
chọn bài hát “ Bé tập lái ô tô” ... tùy ở từng vận động mang tính chất vui nhộn hay
nhẹ nhàng để chọn các giai điệu cho phù hợp.
Kết quả từ việc cô và trẻ cùng sưu tầm đồ dùng học tập và sử dụng các bài
hát , nền nhạc theo chủ đề tôi thấy trẻ hứng thú hơn vào tiết học ,bản thân cô giáo
lên lớp tự tin hơn , gần gũi trẻ hơn.
* L a chọn các đề tài hoạt động vận động cơ bản.
Cần phải lựa chọn các đề tài vận động cơ bản cho trẻ phải phù hợp theo chủ
đề, với độ tuổi ,với khả năng của trẻ và phù hợp với tình hình thực tế ở lớp, ở địa
phương.Các bài tập vận động cơ bản được lựa chọn theo hướng nâng cao dần yêu
cầu nhiệm vụ vận động giao cho trẻ trên cơ sở tính đến đặc điểm của sự hình thành
và củng cố kĩ năng từng loại vận động. Các bài tập vận động được lựa chọn phải
tác động vào “ vùng phát triển gần nhất” của từng trẻ/ nhóm trẻ, kéo trẻ đi từ vùng
phát triển hiện tại lên “ vùng phát triển gần nhất” và cứ như thế đạt được mục tiêu
giáo dục phát triển vận động đặt ra của độ tuổi.
15
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Về độ khó của bài tập: từ dễ đến khó hơn, từ đã biết, đã quen đến những vận
động mới hơn.
Ví dụ: ở chủ đề “ trường mầm non” là chủ đề đầu tiên của chương trình giáo
dục thì có thể chọn vận động đơn giản như : tung bóng lên cao và bắt bóng -> Đập
và bắt bóng,...chơi các trò chơi vận động nhẹ nhàng như “ chuyền bóng”.sang chủ
đề “ gia đình” thì có thể tăng độ khó trong các bài vận động như : bật liên tục về
phía trước -> bật tách khép chân qua 7 ô -> bật qua vật cản 15-20cm ...hoặc đến
chủ đề “một số nghề” có thể sử dụng các đề tài như : Bò dích dắc qua chướng ngại
vật -> Trườn kết hợp trèo qua ghế ...
Nâng cao dần về yêu cầu tốc độ , cường độ, nhịp độ luyện tập: Từ chậm đến
nhanh hơn, từ cường độ nhẹ đến mạnh hơn , từ chư điều hòa đến điều hòa hơn.
Ví dụ: vận động đi có thể chọn theo trình tự: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi
khụy gối, đi trên dây( đặt trên sàn), đi trên ván dốc, đi nối bàn chân tiến lùi, đi thay
đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
Vận động chạy : chạy 18m trong khoảng 10 giây, chạy chậm khoảng 100120m.
Vận động bò , trườn , trèo: bò bằng bàn tay và bàn chân khoảng 4-5m, bò
dích dắc qua 7 điểm, bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m, trườn kết hợp trèo qua ghế,
trèo lên xuống 7 gióng thang...
Nâng cao dần yêu cầu về điều kiện thực hiện vận động cho trẻ thực hiện từ
cá nhân đến nhóm nhỏ, nhóm lớn và tập thể.
Ví dụ: khi cho trẻ vận động “ tung và bắt bóng bằng hai tay” trước hết cho cá
nhân thực hiện, cá nhân thực hiện được đến nhóm nhỏ thực hiện theo hình thức thi
đua và cả lớp cùng thực hiện
Và những chủ đề tiếp theo tôi lựa chọn các đề tài vận động để phù hợp với
chủ đề và phù hợp theo sự phát triển các nhóm cơ của trẻ .Kết quả của biện pháp
này theo đánh giá đạt 90%.
* L a chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng.
Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ, người ta tiến hành thông
qua nhiều hình thức giáo dục như trong tiết học và ngoài tiết học, bao gồm thể dục
sáng, thể dục chống mệt mỏi, trò chơi vận động, dạo chơi, thăm quan, hội khỏe,
giáo dục cá biệt, nhưng hình thức tiết học là cơ bản vì trên tiết học thể dục các tri
thức, kỹ năng, kỹ xảo vận động được truyền thụ một cách có mục đích, hệ thống, tổ
chức và có kế hoạch. Toàn bộ nội dung giáo dục thể chất được diễn ra trên tiết học,
còn các hình thức khác chỉ rèn luyện một khía cạnh nào đó của giáo dục thể chất.
Hiệu quả của việc phát triển tính tích cực vận động không chỉ phụ thuộc vào cánh
lựa chọn các phương pháp dạy học, mà con phụ thuộc đáng kể vào các hình thức
dạy học. Vì vậy trong tiết học giáo dục thể chất tôi đã sử dụng các hình thức sau:
16
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

- Hình thức tập cả lớp đồng loạt:
Khi áp dụng hình thức này có nghĩa là tôi cho tất cả trẻ cùng thực hiện một
bài tập vận động giống nhau. Hình thức dạy học này cho phép giáo viên cùng một
lúc chỉ đạo toàn bộ trẻ, tăng lượng vận động, tạo điều kiện củng cố kỹ năng vận
động, phát triển tố chất thể lực, tính tập thể, khả năng phối hợp vận động khi thực
hiện bài tập. Ví dụ: Khi dạy trẻ bài tập: “Nhảy lò cò” tôi cho trẻ tập đồng loạt tại
chỗ Trẻ cùng cô nhảy lò cò
- Hình thức tập cả lớp – nối tiếp:
Khi áp dụng hình thức này, tôi cho trẻ cùng thực hiện một bài tập, liên tiếp
trẻ nọ nối tiếp trẻ kia. Có thể một nhóm có từ 3 – 5 trẻ tập xong bài tập rồi tiếp theo
đến nhóm khác, giống như tập quay vòng. Tập theo nhóm nối tiếp trẻ rất hứng thú
và thi đua nhau tập.
- Hình thức tập theo nhóm:
Khi áp dụng hình thức này, trong thời gian cho trẻ thực hiện tôi chia lớp thành
2 hoặc 3 nhóm , mỗi nhóm tập bài tập ở các vị trí khác nhau và có giáo viên hoặc
trẻ có năng lực tổ chức phụ trách. Trong khi thực hiện bài tập theo nhóm, nếu vận
động mới có một bài tập vận động cơ bản thì tập theo kiểu nhóm không chuyển đổi,
các nhóm tập xong bài tập đã cho thì cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi
tập. Nếu bài tập vận động mới có 2 vận động cơ bản thì tôi cho trẻ tập theo kiểu
nhóm chuyển đổi, chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 tập xong vận động thứ nhất,
cùng lúc nhóm 2 tập xong vận động thứ hai. Sau đó nhóm 1 tập vận động 2 đồng
thời nhóm 2 tập vận động 1. Cuối cùng cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi
tập. Tôi đưa hình thức tập theo nhóm này vào buổi tập giúp cho trẻ phát triển khả
năng tự lực và tự tổ chức theo tốp nhỏ, tăng lượng vận động và rèn luyện kỹ năng
vận động cho trẻ. Trẻ tập theo nhóm
- Hình thức tập cá nhân:
Khi tiến hành hình thức này, trẻ tập lần lượt một bài tập, giáo viên hướng
dẫn, kiểm tra chất lượng bài tập các trẻ còn lại quan sát và nhận xét ưu, nhược điểm
của trẻ khi thực hiện bài tập Biện pháp 6: Sử dụng đồ dùng trực quan Trẻ mầm non
có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy mọi hoạt động giảng dạy
đối với lứa tuổi này đều cần phải sử dụng những hình mẫu trực tiếp và hấp dẫn.
Giáo viên cần hình thành cho trẻ những thói quen vận động dựa trên cơ sở cảm giác
một cách trực tiếp với động tác. Có hai hình thức giảng dạy trực quan là làm mẫu
trực tiếp cho trẻ quan sát (trực quan trực tiếp) và dùng lời nói để mô tả động tác
kèm với phim, ảnh, mô hình cho trẻ hình dung ra cách tập (trực quan gián tiếp).
Khi giảng dạy giáo dục thể chất cho trẻ mầm non cô cần phải phối hợp vận dụng cả
hai loại trực quan trên, nhất là ở giai đoạn đầu khi mới học động tác vì ở giai đoạn
này, nguyên tắc trực quan là tiền đề để trẻ tập và làm quen với động tác mới. Giáo
viên phân tích mẫu trên đồ dùng trực quan
17
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

* Tổ chức cho trẻ hoạt động thể dục sáng.
Thể dục sáng được tiến hành vào buổi sáng sớm sau khi đón trẻ , được tập ở
ngoài trời .Thể dục sáng là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày
của trẻ ,đối với trẻ nhỏ không nên cho trẻ tập các động tác thể dục theo nhịp đếm
một cách đơn điệu mà nên cho trẻ tập các bài tập với các dụng cụ và các động tác
mô phỏng theo từng chủ đề. Tôi tổ chức cho trẻ tập theo các bài nhịp điệu, các bài
hát theo chủ đề, trẻ tập bài thể dục sáng với các động tác : hô hấp, tay- vai, lưng –
bụng – lườn, chân .Có thể lựa chọn nhiều dụng cụ khác nhau tập trên nhiều nền
nhạc với tiết tấu nhanh, mạnh, vui tươi sẽ khiến cho các bài thể dục sáng không chỉ
mang tính rèn luyện sức khỏe mà còn mang tính trình diễn đẹp mắt.
Ví dụ : Chủ đề “ Những con vật đáng yêu” giáo viên cho trẻ tập các động tác
mô phỏng : gà gáy, gà vỗ cánh, gà mổ thóc...hay các bài tập với vòng, gậy, nơ...kết
hợp với các động tác là các bài nhạc theo chủ đề : con gà trống, gà trống mèo
con,cún con...sẽ tạo hứng thú tham gia tập luyện cho trẻ.
Ví dụ : cho trẻ tập theo nhạc “ mời lên tàu” .Tôi cho trẻ khởi động đi thành
vòng tròn kết hợp với các kiểu chân : đi thường, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn
chân, chạy chậm, chạy nhanh sau đó trẻ đứng thành hàng ngang theo 3 tổ, cho trẻ
đứng cách đều để tập các động tác , khi tập với cờ, nơ tôi thường để nhiều nơi cho
trẻ tự lấy.
Phần trọng động : thời gian tập 8-9 phút, trẻ tập với bông múa
- Động tác hô hấp tập 4-6 lần theo nhạc
- Động tác khác tập 2l x 8n
Tôi tập cùng trẻ 1-2 lần và để trẻ tập theo hiệu lệnh của cô khi trẻ đã nhuần
nhuyễn.
Phần hồi tĩnh: Cho trẻ đi bộ, nhịp chậm dần và giậm chân tại chỗ
* Tổ chức cho trẻ hoạt động vận động ngoài tr i.
Thường xuyên tổ chức cho trẻ dạo chơi xung quanh trường để trẻ được hít
thở không khí trong lành, mát mẻ , phát triển tốt về thể lực.Thông qua dạo chơi
giúp trẻ nghỉ ngơi tích cực, cũng cố kĩ năng vận động, phát triển các tố chất vận
động trong những điều kiện tự nhiên.Ngoài ra , giáo dục trẻ ý thức chấp hành tổ
chức, kỉ luật , tính tập thể , sự tự tin... trong lúc dạo chơi ngoài trời cô cần cho trẻ
tập các bài khác nhau.
Ví dụ : có thể tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian
cho trẻ chơi với các trò chơi với cát, nước, đu quay, cầu trượt, xích đu, bắt bóng...
* Giáo dục phát triển vận động thông qua trò chơi vận động.

18
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Trong các hình thức phát triển vận động cho trẻ ,trò chơi vận động là hình
thức hoạt động có hiệu quả nhất.Đây là hoạt động tạo cho trẻ sự vui vẻ , thoải mái
nên rất thu hút trẻ tham gia.Thông qua trò chơi vận động hình thành tính trung
thực, kiên trì ở trẻ
Khi tổ chức trò chơi vận động giáo viên cần xác định được chủ đề để thiết kế
trò chơi hợp lí nhằm đạt kết quả cao.
Ví dụ : Chủ đề “ thế giới động vật” , cho trẻ chơi trò chơi : Nhảy như thỏ, đi
như gấu, chơi bắt bướm...để rèn kĩ năng bật , đi. Hay với chủ đề “ phương tiện giao
thông” có thể cho trẻ chơi : về đúng đường, tín hiệu giao thông, ...rèn luyện phản
xạ nhanh , nhạy cho trẻ.
Hay ví dụ: Chủ đề “ các hiện tượng tự nhiên” , cho trẻ chơi : Trời mưa, mưa
to mưa nhỏ, nhảy qua suối...rèn luyện sự khéo léo, tự tin, phản xạ nhanh.
BẢNG: MỘ SỐ RÒ C ƠI
Chủ đề

rò chơi vận động

Trường mầm non

Ném còn
Nhảy ra nhảy vào

Bản thân

Đuổi bắt bóng.
Đuổi bắt
Đi nhẹ hơn
Quả bóng tròn
Đôi bạn
Thi đi nhanh
Tung bóng
Chạy tiếp cờ

Gia đình

Gà mẹ tìm con
Chim mẹ chim con
Tìm đúng nhà
Ai ném xa hơn

Á

RIỂN V N ỘNG
rò chơi dân gian
Chuyền thẻ
Trốn tìm
Cướp cờ
Dung dăng dung dẻ.
Lộn cầu vồng
Kéo co
Chơi u
Trồng nụ trồng hoa
Ô ăn quan

Lái máy bay
Làm đoàn tàu
Phương tiện giao
Phi công
thông
Ô tô và chim sẻ
Bác nông dân và đàn bò
Gà con tìm mồi
Động vật
Thỏ con dạo chơi

Thả đỉa ba ba
Nhẩy nước
Câu cá (Câu ếch)
Rồng rắn lên mây
Hát chuyền gạch
Đá bóng trúng lỗ
Đẩy gậy
Chơi đồ
Thi vác củi chạy
Thả đỉa ba ba
Tập tầm vông
Thả đỉ ba ba

19
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Cáo và thỏ
Gia đình gấu
Gấu và ong

Mèo đuổi chuột
Cướp lá

* Phát triển vận động thông qua hoạt động dinh dưỡng-giáo dục sức khỏe
Đây cũng là một trong những nội dung khá quan trọng nhằm phát triển thể
chất cho trẻ.giáo viên cần giúp trẻ hiểu lợi ích của việc ăn uống , cách ăn uống khoa
học hợp vệ sinh.Rèn cho trẻ thói quen tự xúc cơm ăn và các thói quen trong vệ sinh
ăn uống, từ đó hình thành ở trẻ sự tự giác , tâm lí vui vẻ, thoải mái trong khi ăn.
* Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng tham gia các hoạt động giáo dục phát
triển vận động cho trẻ.
Các hoạt động giáo dục phát triển vận động mà nhà trường có thể phốihợp
với cha mẹ và cộng đồng:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện các nhiệm vụ vận động của trẻ tại gia đình theo
yêu cầu của cô giáo.
- Cộng đồng và cha mẹ trẻ khuyến khích , động viên trẻ thực hiện tích cực
các nhiệm vụ vận động ở lớp.
- Thông qua các hoạt động tập thể ngày lễ, hội của nhà trường : cha mẹ có
thể trực tiếp tham gia hoạt động ngoại khóa về giáo dục phát triển cộng đồng do
nhà trường tổ chức.
- Tuyên truyền , vận động cha mẹ trẻ qua loa, đài, góc vận động của lớp để
bổ sung cho trẻ nhiều dụng cụ phát triển vận động tạo nguồn dụng cụ, đồ dùng vận
động phong phú , đa dạng góp phần phát triển thể lực cho trẻ, qua đó việc dạy và
học sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
* Kết thúc và rút kinh nghiệm qua quá trình nghiên cứu.
Giáo viên nhận xét kịp thời, gợi ý bổ sung nội dung để trẻ sửa sai, và từ đó
trẻ vận động tốt hơn ở các giờ vận động sau. Giáo viên bám sát các yêu cầu để phát
huy khả năng khéo léo, nhanh nhạy của trẻ, rèn luyện các kĩ năng , kĩ xảo vận động
và phát triển các tố chất thể lực cho trẻ ở độ tuổi mầm non, qua đó giáo dục phát
triển toàn diện cho trẻ. Hình thành nên những cơ thể con người khỏe mạnh, năng
động và hoàn chỉnh,
Tổ chức đánh giá kết quả trên trẻ còn những vướng mắc cần nghiên cứu rút
kinh nghiệm, nhằm giúp giáo viên có một tri thức để làm giàu vốn kĩ năng, kĩ xảo
vận động cho trẻ để trẻ dễ dàng thích ứng với chương trình giáo dục hiện nay.
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp
Để thực hiện các biện pháp, giải pháp trước hết giáo viện phải năng động
sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, đầu tư chiều sâu vào công tác chuyên môn,
20
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

mở rộng tìm tòi, nghiên cứu các chuyên đề đã học. Ngoài ra giáo viên cần linh
hoạt, nhẹ nhàng, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm và biết phối hợp chặt chẽ với
nhà trường, đoàn thể trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận
động cho trẻ.
Các giải pháp, biện pháp luôn đảm bảo các yếu tố cần thiết, thiết thực nhưng
đảm báo tính vừa sức của trẻ, đặc biệt quan trọng phải chú ý đến phương pháp đổi
mới mà cô và cháu cùng thực hiện.
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp
Mỗi giải pháp, biện pháp đều có tác dụng riêng nhưng đều hỗ trợ cho nhau là
cùng chung một nhiệm vụ cung cấp các kiến thức, giúp trẻ hứng thú tham gia vào
các hoạt động một cách tích cực sáng tạo, linh hoạt, trãi nghiệm trong học tập ,vui
chơi. Đặc biệt khả năng vận động của trẻ trở nên nhịp nhàng hơn, hoàn thiện hơn
và trẻ tự tin hơn khi thực hiện các vận động.
3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
* Kết quả khảo nghiệm
- 100% trẻ biết vận động theo các chuyên đề của chương trình mầm non mới.
90% trẻ có các kỹ năng ,kĩ xảo trong các vận động ,khéo léo trong vận động tinh .
- 100% trẻ phát triển cân đối, khỏe mạnh,mạnh dạn tự tin.
- Kiểm tra sau chuyên đề:
+ 80% số trẻ loại tốt
+ 20% đạt loại khá
* Giá trị khoa học
Phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là đề tài giúp giáo viên đưa ra
các biện pháp nâng cao hiệu quả trong giảng dạy và cung cấp kiến thức cho trẻ
mang tính giáo dục cao và được sử dụng rộng rãi trong nhà trường. Phát triển vận
động giúp cho trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển hài hòa, năng động,khéo léo, tự lực
tự tin tích cực hoạt động và vận động không biết mệt mỏi. Từ đó giáo viên biết lựa
chọn những phương thức, cách thức tổ chức có những yếu tố sôi động, lôi cuốn để
trẻ tiếp thu một cách dễ dàng . Các kỹ năng, kỹ xảo vận động luôn được hoàn thiện
trong suốt những năm ở trường mầm non.
4. ết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu.
a. Đối với giáo viên
- Giáo viên đã nắm vững trình tự và phương pháp giáo dục phát triển vận
động theo chuyên đề đã được học . Nắm được nội dung của từng hoạt động trong
mỗi tiết dạy theo từng thể loại , hình thức và yêu cầu trọng tâm của tiết dạy . Tập
21
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

chính xác các động tác , hướng dẫn kỹ năng cho trẻ rõ ràng , biết chọn lựa cơ chủ
đạo phù hợp với kỹ năng vận động , đặc biệt là biết khéo léo trong việc chọn lựa
các hình thức tổ chức gây hấp dẫn trẻ tham gia tích cực vào giờ học tạo cho bộ môn
phát triển vận động không còn là một bộ môn cứng nhắc mà càng thích thú với
môn học này. .
- Giáo viên tự chủ động, tìm tòi, học hỏi để làm giàu vốn kiến thức về các đề
tài , các trò chơi vận động, tự sáng tạo một số trò chơi vận động phù hợp mang tính
giáo dục theo từng chủ đề.
- Qua kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo Dục đối với bộ môn phát triển vận
động , kết quả đạt 2/2 tiết tốt - Xếp loại tốt
b. Đối với trẻ
- Các cháu rất hứng thú tham gia giờ học , các kỹ năng luyện tập đối với trẻ
nhẹ nhàng thoải mái hơn, kiến thức, kỹ năng được nâng cao rõ rệt. Kết quả nhận
thức trên trẻ đạt chất lượng hơn , 94% trẻ thực hiện thành thạo kỹ năng vận động ở
từng lứa tuổi . đặc biệt là các giờ học thể dục mang tính tổng hợp như Ném xa –
chạy nhanh , Nhảy dang khép chân – tung bắt bóng ….trẻ thực hiện tốt các yêu cầu
về kiến thức và kỹ năng .
-Phụ huynh có sự thay đổi suy nghĩ về vấn đề giáo dục của giáo viên đối với
trẻ.
- Trẻ khỏe mạnh , cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Thực hiện được các vận động cơ bản vững vàng và đúng tư thế trong
chương trình và ngoài chương trình có nội dung phong phú.
- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng ,
biết định hướng trong không gian.
- Có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức
khỏe.
- Có một số thói quen , kĩ năng tốt trong ăn uống , giữ gìn sức khỏe và đảm
bảo an toàn cho bản thân.
* Kết quả thu được qua khảo nghiệm trẻ 5-6 tuổi lớp lá 1, Trư ng mầm non
Hoa Hồng như sau:
Bảng so sánh kết quả trẻ đạt được sau khi thực nghiệm các biện pháp
Kết quả khảo sát

22
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

Mục tiêu đạt
được
Nội dung

Đầu năm
Số trẻ: 30
Số trẻ Tỉ lệ

Trẻ hứng thú
tham gia giờ 20/31
học
Thực
hiện
được các kỹ
22/31
năng vận động

Cuối năm
Số trẻ: 31
Số trẻ Tỉ lệ

So sánh

30/31

97%.

Tăng 32%

30/31

97%

Tăng 27%

68 %

30/31

98%

Tăng 30%

87 %

31/31

100%. Tăng 13%

90 %

31/31

100%

65 %
70 %

Về giáo dục
Trẻ tập trung
21/31
chú ý trong
giờ học
Cân nặng
27/31
Về sức khỏe

III.
1.

Chiều cao

N

LU N,

28/31

Tăng 10 %

I N NG

ết luận

Vận dụng một linh hoạt các biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5 -6 tuổi vận
động có tác dụng rất lớn đối với trẻ. Trẻ khéo léo và vận động chính xác các động
tác. Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Ngoài ra, giáo viên có ý thức
nghiên cứu, tìm tòi học hỏi để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn và vận dụng
linh hoạt các phương pháp để truyền thụ kiến thức đến trẻ một cách nhẹ nhàng,
hiệu quả.
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục mầm
non mới đối với môn giáo dục phát triển vận động, đây là một yêu cầu hết sức thiết
thực trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay. Mỗi giáo viên đều thấy rõ vai trò
trách nhiệm của mình trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận
động cho trẻ và giúp trẻ tham gia một cách tích cực,nhanh nhẹn , hoạt bát, chủ
động, sáng tạo. Trẻ được tích cực tham gia hoạt động trong học tập, vui chơi thông
qua hoạt động phát triển vận động sẽ giúp trẻ mạnh dạn hơn, tự tin hơn khi tiếp cận
với các môn học khác. Đó cũng là tiền đề giúp trẻ vào học lớp 1 ở trường Tiểu học
một cách tốt nhất.
Sự phát triển vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú
phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như trò chơi vận động, thể dục
sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, các trò chơi thể thao lao động. Do đó phát triển
23
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ em cần được tiến hành một
cách mạnh mẽ, toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, tạo điều
kiện cho trẻ phát triển tốt nhất.
Sáng tạo trong công tác giảng dạy, đặc biệt là nâng cao chất lượng chuyên
môn cho bản thân. Tuyên truyền sâu rộng đến các bậc cha mẹ học sinh và cộng
đồng thấy được tầm quan trọng của môn phát triển vận động trong chương trình
chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Biết vận dụng biện pháp lồng ghép tích cực các môn học một cách khoa học,
nhẹ nhàng, thoải mái để khai thác tối đa hoạt động phát triển thể chất cho trẻ.
Bản thân mỗi giáo viên không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ và trình độ nhận thức.
Biết kết hợp hoạt động trong tiết học và ngoài tiết học một cách phù hợp và
khoa học nhằm phát huy tối đa tính tích cực hoạt động của trẻ, cung cấp kiến thức
cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi.
2.

iến nghị

- Đối với Phòng Giáo dục
Chọn những sáng kiến kinh nghiệm hay có tính thuyết phục cáo phổ biến
rộng rãi cho chúng tôi được tham khảo, học tập.
- Đối với nhà trư ng
Tổ chức tham quan học hỏi thêm các kinh nghiệm ở trường bạn để trao đổi
và nâng cao công tác chuyên môn dạy và học.

Băng Ađrênh, ngày 28 tháng 1 năm 2015
Người viết

Nguyễn hị Ánh uyết

N

N XÉ CỦA

ỘI

ỒNG SÁNG

I N

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
24
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C Ủ

C

ỘI ỒNG SÁNG
C Ủ

ÀI LIỆU

AM

TRONG QUÁ TRÌN

I N

C

ẢO

NG IÊN CỨU

25
Ngư i th c hiện: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trư ng MN Hoa Hồng


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×