Tải bản đầy đủ

Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excek nguyễn viết trung

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XÂY DỰNG VIETCONS
CHƯƠNG TRÌNH MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH


PG S . TS. NGUYN VIT TRUNG (Ch biờn)
TS. HONG H - KS. L QUANG HANH

T N H T O N
K T H U T X Y D N G T R ấ N E X C E L
(Tỏi bn).

NH XUT BN XY DNG
H N I - 2 0 1 2

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


LỜI NĨI ĐẨU

Trong nhiều năm giảng dạy mơn "Tin học íừig dụng" cho sinh viên và học

viên Cao học ở Đại học Giao thơng Vận tải, tác giả ln cảm thấy bị một sức ép
là càng ngày càng có q nhiều kiến thức "Tin học ừng dụng" phải được chuyển
tải đến các kỹ sư và sinh viên d ể họ kịp bắt nhịp được với đòi hỏi thực tế sản
xuất và thị trường. Vậy mà thời gian đ ể dạy và học chỉ có hạn vì còn nhiều mơn
học khúc. Có lẽ đó là vì ngành Tin học là một trong vài ngành mà kiến thức đổi
mới q nhanh sau mỗi một năm.
Một câu hói thường được nên ra là: Liệu có hợp lý hay khơng khi u cẩu
người sinh viên hay kỹ sư phải học đ ể biết cách sử dụng cúc bộ chương trình
thơng thường về tính tốn kết cấu, cơ cấu máy, chi tiết máy, lập dự tốn, lập tiến
độ thỉ cơng, quản lý dự án, vẽ kỹ thuật, v,v... do người khác viết ra, rồi lại phải
học mộí hay vài ngổm ngữ lập trình như PASCAL, c , C+ + , BASIC đ ể tự mình
viết các ứng dụng nhỏ riêng cho cơng tác hàng ngày. Trong khi đó thì các bộ
phấn mềm thảo chương như TURBO PASCAL, DELPHI, VỈSUAL BASIC,
VISUAL c , v.v... cứ thay đổi pliát triển đến chóng mặt.
Ngày nay hầu như mọi kỹ sư và cán bộ đểu phải biết dùng ở mức độ nào đó
bộ phần mém MICROSOFĨ 0FFICE trong cơng tác hàng ngày đ ể viết báo cáo,
quản lý dữ liệu, soạn thảo văn bán, thư từ, gửi fax, tính tốn chi tiêu, v.v...
Trong bộ OFFICE, phần mém EXCEL giữ một ví trí quan trọng nhưng hầu như
còn ít được sử dụng cho các lính tốn kỹ thuật vả khoa học mà chã yếu dùng
cho cơng tác tài vụ. kinh tế. quản trị.
Khi lùm việc với cúc Chun í>ia Tư vấn của Ngân hàng th ế giới (WB) và của
Ngân hàng phát triển cháu Á (ADB), tác giá đã dược họ khun nên tự mình sử
dựng và hướng dẫn cho cúc sinh viên dùng EXCEL đ ể giải phẩn lớn các bài tốn
thơng thường trong thiết k ế kết cấu cầu - đường và giải các bài tốn khoa học kỹ thuật cho nhiều ngành khác. Trên thực ỉế đ ể phục vụ lập Dự án 6 cầu đường
sắt Hèn tuyến Hù Nội - Hồ chí Minh. Dự án 38 cầu trên Quốc lộ 1, và nhiều Dự
Ún cầu - đường khác, các kỹ sư Việt Nam và nước ngồi đã tính tốn nhiều vấn
đê trên EXCEL.
Cuốn "Tính tốn kỹ thuật xây dưng trên Excel" được viết ra với những suy
nghĩ như trên, nhằm phục vụ các sinh viên và kỹ sư giải các bài tốn khoa học
3
Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS
http://www.vietcons.org


vủ kỹ thuật thường gập trên EXCEL dê tronq-da s ổ các tình thuổng cỏ tliể thay
cho việc họ phải tốn cỏtìịị sức và thời iỊÌan học cho nắm vững và viết dược các
chương trình bằng một //íịơn tìiịữ lập trình như PASCAL hay c . Mật khúc kết
q tính tốn bằng EXCEL dược trình bày dẹp mắt và dẻ dùng trình duyệt lân
cấp trên. Tất nhiên nếu nắm vững các nạỏn ngữ nhu’ PASCAL hoặc


c

thì bạn

đọc s ẽ cỏ khả nănq lùm việc íốí hơn nữa.
Sách được biên soạn lần dầu tiên nên kliơnq tránh khói các thiếu sót. Túc ỊỊÌd
xin chân thành cúm ơn và sẩn sàng tiếp thu mọi ý kiến phê bình của bạn đọc dớ
hồn thiện thêm cuốn sách này. Nhiêu chươnq trình mau írong sách này dả có
san trên đĩa. Bciỉì đọc nào cần chú nạ luĩy liên hệ với Nhà xuất bản Xúy dựỉìiỊ và
íác giả đê sao đĩa cho nhanh.
Các tác giả

4
Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS
http://www.vietcons.org


C hương 1

CÁC PHÉP TỐN KHOA HỌC KỸ THUẬT
THỰC HIỆN TRÊN EXCEL

Ngày nay Excel đã trớ nên q quen thuộc để giải <ác bài lốn kinh doanh, tài chính,
kế tốn thường nảy sinh trong các cơ quan và doanh nghiệp, vì vậy các bạn đọc là kỹ sư
hay nhà khoa học sẽ có thể đặt ra các câu hỏi nghi ngờ như:
- Độ chính xác của các phép tốn trên Excel có thoả mãn u cầu của các tính tốn
khoa học hay khơng?
- Các hàm có sẵn trong Excel có đú và phù hợp với các u cầu của việc tính tốn
phục vụ cho khoa học hay khơng?
- Có thể xây dựng các thuật tốn hữu ích, thiết thực trên Excel hay khơng?
Có thể khẳng định trả lời ngay là Excel đủ cơng cụ tính tốn và độ chính xác tính
tốn đê’ đáp ứng các tính tốn khoa học kỹ thuật thơng dụng trong mọi ngành kỹ thuật.
Ngồi ra, số lượng các hàm có sẵn của Excel còn nhiều hơn một số ngốn ngữ lập trình
thơng dụng khác như Pascal chẳng hạn.
1.1. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC PHÉP TỐN TRÊN EXCEI
Độ chính xác của các phép tốn trên Excel và độ lớn của trị số xử lý được trong Excel
hồn tồn thoả mãn các tính tốn kỹ tht. Chúng ta đều còn nhớ rằng ngay trước khi
máy tính điện tử ra đời thì thước tính cầm tay đã từng là cơng cụ chính của mọi kỹ sư
trên thế giới và độ chính xác của thước tính lấy đến 3 số lẻ sau dấu thập phân tất nhiên
khơng thể so sánh vói máy vi tính được.
Tuy nhiên, nhiều thuật tốn của phương pháp số rất nhạy cảm với độ chính xác làm
tốn số học của cơng cụ tính tốn, rtăc biệt là khi tính tốn theo sơ đồ sai phân hoặc giải
bằng số các phương trình vi phân.
Các phép tính thiên văn và khí tượng tliuờng đòi hỏi độ chính xác rất cao.
1.1.1. Độ chính xác số học

Excel cung cấp độ chính xác số học đáp ứng hoặc vượt q so với khả năng của một
số cơng cụ tính tốn thơng dụng Uong khoa học kỹ thuật. Excel lưu trữ trị số với 15 chữ
số. Các máy tính tay dùng trong klioa Ỉ!0 C thường chỉ thể hiện được 10 chữ số. Máy tính
mini điển hình là máy VAX chỉ lưu giữ 7 chữ số với độ chính xác đơn, dấu phẩy động
5

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS
http://www.vietcons.org


v l g i 15 c h s vi c h ớn h x ỏ c k ộ p . S iờ u m ỏ y tớn h i n h ỡn h l C r a y - c h ớ c h a 15
c h s v i c h ớn h x ỏ c n , d u p h y n g .
E x c e l l u g i 15 c h s tr o n g b n h n h n g l m trũ n s r i th h i n lờ n m n h ỡn h tr
s tu v th e o n h d n g c a ụ ó c c h ớn h n g i s d n g q u y n h tr o n g b n g tớn h . N u
m u n l u g i s tr o n g b n h ỳ n g n h c o n s h i n ra tro n g ụ b n g tớn h th ỡ h ó y c h n
l n h C a lc u la tio n t th c n O p tio n r i c h n h p k i m

tra vi m c P r e c is io n a s

D isp la y e c i tr o n g h p h i th o i C a lc u la tio n O p tio n s. N h i u k h i n ờ n g i m b l c h ớn h
x ỏ c c a p h ộ p tớn h v ỡ n h v y tc tớn h to ỏ n s t n g lờ n n h i u . i u n y c n g n ờ n
l m k h i b n tớn h t i n m c h x ộ t n n v n g c h k h ụ n g m u n c h ỳ ý n n v
h o hay xu.
X in n h c l i v c ỏ c h n h d n g c h s h i n ra tr o n g ụ. H ó y d ự n o c h u t c h n th e o

trỡnh t sau:
P o r m a t = > C e lls ... => N u m b e r (C a teg o ry ) = > C o d e : r i n h p v o h p C o d e n h n g
c h s 0 b n g t n g s c h s m b n m u n h i n ra tro n g , n h n g n h tr ờ n ó n ú i:
c h ỳ n g ta c h th h i n c n h i u n h t l 15 c h s th ụ i. N u c c n h p n h i u h o n n a
th ỡ t c h s th 16 tr i, e x c e l s l m trũ n s v c o i n h s 0.
V ớ d n u c h ỳ n g ta n h p s
th ỡ m ỏ y h i u l

12345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 ./.

i u n y c ú th l m g i m m t c h ớn h x ỏ c c a c ỏ c p h ộ p to ỏ n v i c ỏ c s c ú q u ỏ
n h i u c h s .
V i c ỏ c h l m tr ũ n n h v y m tro n g q u ỏ trỡn h tớn h to ỏ n th ỡ m ỏ y s th c h i n v ụ s
p h ộ p tớn h l p c h o n ờ n c ú th d b ỏ o r n g k t q u c u i c ự n g c ú th sai k h ỏ n h i u .

1.1.2. Gii hn cỏc tr sụ trong Excel
- E x cel x lý cỏc tr s trong khong t 2 ,2 2 6 X 10'3OKn 1798 X 10'UK.
- M t m ỏ y tớn h b m ta y th n g c h a s c 1
- M ỏ y tớn h m in i V A X c h a c ỏ c s c 10w v i c h ớn h x ỏ c n v c 10

18 vi

c h ớn h x ỏ c kộp.
- S iờ u m ỏ y tớn h C r a y - 1 c h a c ỏ c s c 102',l,tl.
B n c c ú th t r ỳ t r a n h n x ột k h i so s ỏ n h c ỏ c c o n s ụ n ú i trờ n .
M c d ự E x c e l l u g i c c o n s l n n h t l 1 7 9 8 X 1 0 w n h n g c o n s l n n h t m
c h ỳ n g ta c ú th ỏ n h v o m ỏ y tớn h c h i l 9 ,9 9 9 X 10il17. N u ta c tỡn h n h p v o s ln

h n th ỡ E x c e l s h i u ú l c h u i k ý t c h k h ụ n g p h i l c o n s.
T h c ra h u h t c ỏ c tớn h to ỏ n k h o a h c k th u t c h liờ n q u a n n c ỏ c c o n s tro n g
k h o n g 104(l n 10+4U. T u y n h iờ n k h i c ỏ c c o n s n y c d ự n g n tro n g p h o n u trỡn h
th ỡ c ỏ c k t q u tớn h t r u n g g ia n c ú th q u ỏ ] n n m c v t q u ỏ k h n n g l u g i cu a

6

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


mỏy tớnh v kt qu s sai. V ớ d xột biu thc n gin ca c hc lng t l:

;

tr o n g ú :

h - hng s Planck chia ch o 2 n ( 1 ,0 5 4 6 X 10',4J-s).
m - k h i l n g i n t c ũ n li (9,11 X 10 ' 1 k g ).
K t q u c a p h ộ p tớn h n y l 1,64 X 1 0 ''K, ú v n c ũ n l c o n s k ớc h c h p lý. N h n g
k t q u tr u n g g ia n c a p h ộ p tớn h b ỡn h p h n g r i n g h c h o ó l 8 ,9 9 X 1 0 '67 n g h a l
l n g p r t n h i u l n s o v i k t q u c u i c ự n g . M ỏ y tớn h b m ta y c n g s c h o k t q u s a i
tr o n g b i to ỏ n n g i n n y .
H i n t n g tr n ụ nhú' d n n k t q u tớn h to ỏ n s a i th c ra l b t u t s a i l m c a
n g i t ra b i to ỏ n m k h ụ n g h i u rừ b i to ỏ n c a c h ớn h m ỡn h . C ỏ c h tr ỏ n h tỡn h tr n g
n y r t n g i n l p h õ n c h ia n h v x p x p q u ỏ tr ỡn h tớn h to ỏ n s a o c h o k h ụ n g b a o g i
n y s in h k t q u tớn h t r u n s g ia n q u ỏ l n n n i tr n ụ n h .
V ú i l u tr s n 1 0 1ox c a E x c e l th ỡ th c t c h ỳ n g t a s k .h ụ n g g p p h i v n
tr n n h . T u y n h iờ n , n u b n c tỡn h t o ra m t s th t l n th ỡ E x c e l s ỏ n h d u
ú v i k ý h i u # N U M ! th ụ n g b ỏ o c h o b n n g d ự n g s l i u ú n a . N g c l i,
n u b n th t o ra m t s r t bộ t c l n h h n 2 .2 2 6 X 10 '"* th ỡ E x c e l s l u tr n ú

nh s 0 .

1.1.3. Li trong Excel
E x c e l s th ụ n g b ỏ o v 7 tr n g h p l i n h sau :
1 . # D IV /0 ! - c h ia c h o s 0.
2. # N A M E ? - c h a n h n g h a tờ n b i n tr o n g ụ.
3. # N /A - k h ụ n g c ú tr s n o s n c ú c h o tin h h u n g a n g

x ộ t.

4. # N U L L ! - k t q u c h n g c ú g ỡ c .

5. # N U M ! - tr n ụ n h h o c d ự n g th a m s v ụ n g h a , v ớ d S Q R T ( - l ) .
6. # R E F ! - th a m c h i u ụ k h ụ n g c ú g iỏ tr, ụ n y k h ụ n g c ú tr ờ n b n g tớn h .
7. # V A L U E ! - k i u c a i s k h ụ n g ỳ n g , v ớ d l ra l c o n s th ỡ tro n g ụ li l k ý t.
K h i g p m t tro n g c ỏ c l i n y th ỡ k t q u ỏ s l s a i. S ai l m n y s

la n tr u y n i k h p

b n g tớn h . V ỡ v y E x c e l d ự n g c ỏ c th ụ n g b ỏ o n h trờ n c n h b ỏ o c h o n g i tớn h
1.2.

to ỏ n .

K H I N Iấ M V T H A M C H Iấ U ễ T R O N G B N G T N H E X C E L

C ỏ c ụ tro n g b ỏ n g tớn h E x c e l c ú th c h a c o n sụ h o c k ý t h o c c ụ n g th c . E x c e l u
th ụ n g m in h th e o d ừ i n h n g g ỡ b n a n g g ừ t b n p h ớm v g ỏ n c h o n ú k i u ỳ n g n h
ý c ự a b n . N u n i d u n g ụ l tr s th ỡ E x c e l s l u g i n ú d i d n g c o n s v s a u n y
b n c ú th ố d ự n g s d ú tớn h to ỏ n . N u n i d u n g ụ l n l n c k ý t v c h s th ỡ E x c e l

7

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


c o i ú n h l v n b n . N u n i d u n g ụ b t u v i d u b n g (= ) th ỡ E x c e l c t g i th e o
d n g c ụ n g th c .
M i ụ tr o n g b n g tớn h E x c e l u c ú 2 p h n liờ n k t v i n h a u c h t c h : p h n n i d u n g
v p h n g iỏ tr. N i d u n g l p h n m b n g ừ n h p v o ụ , c ũ n g iỏ tr l c ỏ i m b n n h ỡn
th y t r ờ n i n h ỡn h . V i c n h d n g ụ k h ụ n g n h h n g n g iỏ tr c a ụ m c d ự c ú th
l m th a y i tr s x u t h i n tr ờ n m n h ỡn h . i v i v n b n h a y c o n s th ỡ n i d u n g v
g iỏ tr l g i n g n h a u . i v i c ỏ c c ụ n g th c th ỡ n i d u n g l c ụ n g th c m b n g ừ v o c ự n
g iỏ tr l k t q u tớn h to ỏ n th e o c ụ n g th c ú .
C ú th c h ố n g iỏ tr c a m t ụ n o ú tro n g b n g tớn h v o c ụ n g th c a n g c b n g ừ
b n g c ỏ c h d ự n g th a m c h i u ụ . M t th a m c h i u ụ b a o g m n h ú m k ý t v c h s m c h
c ỏ i c h ra tờ n c t c h a ụ th a m c h i u c ũ n c h s c h ra tờ n c a d ũ n g th a m c h i u . V ớ d ụ
B 8 s liờ n q u a n n g iỏ tr c a ụ th u c c t B v d ũ n g th 8 c a b n g tớn h . B n c n g c ú
th th a m c h i u th e o tờ n k ộ p c c t v d ũ n g n h R 5 C 7 , k i u th a m c h i u n y g i l
k i u R 1 C 1 .
B n s t k i u th a m c h i u ụ m b n m u n b n g c ỏ c h ỏ n h d u k i m tr a h a y d u
k h ụ n g k i m tra v o ụ k i rn tra R 1 C 1 tro n g h p i th o i W o rk s p a c e . h i n lờ n h p
i t h o i n y , h ó y c h n l n h W o rk s p a c e tr ờ n th c n O p tio n . N u b n t o r a m t b n g
tớn h d ự n g m t k i u r i th a y i s a n g k i u R 1 C 1 n h h p k i m tr a R 1 C 1 th ỡ m i th a m
c h i u c a b n s i s a n g k i u k h ỏ c n ú i trờ n .

1.2.1. Tham chiờu ngoi
N u b n th a m c h i u n m t ụ th u c m t b n g tớn h k h ỏ c v i b n g tớn h m b n a n g
g ừ c ụ n g th c v o th ỡ b n p h i th ờ m tờ n c a b n g tớn h ú v o E x c e l b i t c h m th a m
c h i u . i u n y g i l th a m c h i u n g o i. B n g tớn h c h a ụ th a m c h i u n g o i k h ụ n g c n
p h i c m . t o t h a m c h i u n g o i h ó y g ừ tờ n b n g tớn h , r i g ừ d u c h m th a n (!),
r i g ừ tờ n ụ th a m c h i u . N u b n g tớn h k h ụ n g th u c th m c m b n a n g l m v i c thỡ
c n p h i b ỏ o th ờ m n g d n n th m c c h a b n g tớn h th a m c h i u . V ớ d b n m n
th a m c h i u ụ S5 trờ n b n g t ớn h S O L I E U .X L S th u c th m c h i n h n h , th ỡ b n s v i t
n h sau:
S O L I E U .X L S ! S5
N u b n g tớn h n ú i t r ờ n l i t h u c th m c E :\K E T C A U c h n g h n th ỡ b n s p h i th a m
c h i u n :
E : \ K E T C A U \ S O L I E U .X L S !S5
D u n h ỏ y n l p h i a v o k h i c ú th ụ n g b ỏ o n g d n n th m c .
C o n n g n g i n n h t b o m ỳ n g a c h ụ m b n m u n th a m c h i u tro n g
m t b n g tớn h k h ỏ c l h ó y m b n g tớn h ú ra . S a u ú c h u y n v b n g tớn h a n g l m r i
g ừ c ụ n g th c v o ụ m b n m u n th c h i n , k h i g ừ n c h c n th ờ m tờ n ụ th a m c h i u

8

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


th ỡ h ó y l i c h u y n t r v b n g tớn h c n th a m c h i u r i n h p c h u t v o ụ n o m b n
m u n th a m c h i u . T h l tờ n ụ ú s t ụ n g c g h i ỳ n g c h b n m u n tr o n g b n g
tớn h h i n h r >

1.2.2. Tham chiu vựng ụ
ụ i k h i c h ỳ n g ta c n th a m c h i u c m t v ự n g ụ. Q u y c m t v ự n g ụ l m t h ỡn h c h
n h t trờ n b n g tớn h . M i ụ n m tro n g v ự n g ú c o i n h th u c n i d n g c a v ự n g ú (n g h a
l k h ụ n g c ú ụ tr n g n o ) . T ờ n m t v ự n g s g m tờ n ụ trờ n c ự n g b ờ n trỏ i v tờ n ụ d i c ự n g
b ờ n p h i c a v ự n g ú , h a i tờ n n y c ỏ c h n h a u b i d u h a i c h m (:), v ớ d A 3 :F 7 .
B n c ú th t h p n h i u v ự n g v o tr o n g m t th a m c h i u ụ d u y n h t b n g c ỏ c h th ờ m
d u p h y (,) v o g i a tờ n c ỏ c v ự n g . V ớ d th a m c h i u H 4 :J 6 , L 2 :M 3 c h a h a i v ự n g l
v ự n g H 4 :J 6 v v ự n g L 2 :M 3 . K h i ú m i ụ tr o n g h a i v ự n g ú u c th a m c h i u
( n g h a l c ỏ c ụ H 4 , H 5 , H 6 , 14, 15, 16, J 4 , J 5 , J 6 , L 2 , L 3 , M 2 v M 3 ). N u b n g ừ d u
c ỏ c h tr n g th a y c h o d u p h y n h m p h õ n c ỏ c h h a i tờ n v ự n g th ỡ k t q u th a m c h i u s
l n h n g ụ n o n m tr o n g m i n g ia o c a h a i v ự n g ú . V ớ d H 4 :J 6 , L 2 :M 3 s c h l
th a rn c h i u n c ỏ c ụ J 5 v J 6 v ỡ c h ỳ n g n g th i n m tr o n g c 2 v ự n g n ú i trờ n .
C n g g i n g k h i th a m c h i u ụ n l , c ỏ c h th c n g i n n h t th a m c h i u v ự n g ụ l
c h n n ú b n g c ỏ c h n h n v rờ c h u t tr o n g k h i a n g g ừ c ụ n g th c v o ụ.

1.2.3. Tham chiu ụ tng i v tham chiu ụ tuyt ụi
1.2.3.1. Tham chiu ụ tng i
P h n l n c ỏ c th a m c h i u m c h ỳ n g ta th n g d ự n g d u l th a m c h i u t n g i.
N ú n ú i lờ n m i t n g q u a n v t r ớ g i a ụ a n g x ộ t v ụ c th a m c h i u . V ớ d c ụ n g
th c tr o n g ụ G 5 c ú c h a th a m c h i u ụ E 3 . K h i ú k ý h i u E 3 k h ụ n g th c s c n g n h c
l th a m c h i u n n i d u n g c a ụ th u c c t E v d ũ n g th 3 m l i d i n c h o n i
d u n g ụ n m c ỏ c h ụ G 5 h a i c t v b ờ n tr ỏ i v n m c ỏ c h ụ G 5 h a i d ũ n g v p h ớa trờ n .
C h n g h n , n u b n s a o c h ộ p c ụ n g th c c a ụ G 5 v o ụ 18 th ỡ b n s th y n g a y l ụ
th a m c h i u b õ y g i s l ụ G 6 , ụ n y n m c ỏ c h ụ 18 h a i c t v b ờ n trỏ i v c ỏ c h h a i

d ũ n g v phớa trờn.
T r o n g k i u th a m c h i u R 1 C 1 , b n s t cỏc d u n g o c v u ụ n g bao ra n g o i s h i u

c t v d ũ n g , i u n y s l m c h o c h ỳ n g th a y i c v h n g v v k h o n g c ỏ c h . i m
g c c a h th n g th a m c h i u ụ l g ú c trỏ i trờ n c a b n g tớn h , c ỏ c h n g d n g l h n g
x u n g d i v h n g s a n g p h i. V ớ d R [ - 2 ] C [ 2 ] l th a m c h i u ụ t n g i n ụ n m

cỏ ch 2 d ũn g v phớa trờn v nm cỏch 2 ct v phớa bờn phi ca ụ ang xột.
K i u th a m c h i u ụ t n g i r t ti n l i k h i b n m u n d ự n g 1 c ụ n g th c x lý c
d ó y s li u c ự n g k i u . G i s b n a n g tớn h to ỏ n th e o c ự n g 1 c ụ n g th c v i 5 0 b s li u
b a n u k h ỏ c n h a u , ỏ n g l p h i g ừ 5 0 l n c ụ n g th c ú th ỡ b õ y g i b n c h g ừ 1 l n
c ụ n g th c v o ụ c a d ũ n g u tiờ n . S au ú n h v i c s a o c h ộ p s a n g c ỏ c ụ k h ỏ c tr o n g c ự n g

9

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


c t ú , E x c e l s th c h i n v i c th a m c h i u ụ t n g i v b n s h o n th n h c ụ n g v i c
s a u v i l n n h p c h u t.

1 .2 .3 .2 . T h a m c h i u ụ tu y t i
M t th a m c h i u ụ tu y t i s k h ụ n g th a y i k h i b n s a o c h ộ p c ụ n g th c , n ú lu ụ n
th a m c h i u n i d u n g c a ó d c c h n h . B t k b n s a o c h c p c ụ n g th c n ụ n o
tr o n g b n g tớn h h i n h n h . th a m c h i u ụ tu y t i b n c h ớ c n th ờ m d u $ tr c tờ n
c t h a y tờ n d ũ n g c a th a m c h i u . V ớ d $ G $ 5 l th a m c h i u tu y t i n ụ G 5 .
K i u th a m c h i u R 1 C 1 lu ụ n l th a m c h i u tu y t i, tr k h i b n d ự n g c ỏ c d u n g o c
ỏ n h d u ú l th a m c h i u t n g i. V ớ d R 5 C 7 l th a m c h i u n c ỏ c ụ n m
v ự n g g ia o c a d ũ n g 5 v c t 7.
T h a m c h i u tu y t i r t h u ớc h k h i b n m u n th a m c h i u c ỏ c h s tro n g c ỏ c c ụ n g
th c m b n a n g s a o c h ộ p . C ỏ c h s n y li c ú g iỏ tr ó c q u y n h k h ụ n g th a y i
t tr c . N h v y k h i l p b n g tớn h c h o m t b i to ỏ n k th u t, b n h ó y t c ỏ c h s v o
m t s ụ r i s a u n y k h i v i t c ụ n g th c v s a o c h ộ p c ụ n g th c s th a m c h i u tu y t i
n c ỏ c ụ ú . B n g c ỏ c h n y b n c ũ n c ú th th e o d ừ i c ỏ c d i n b i n k t q u k h i v n d ự n g
c ự n g c ụ n g th c n o ú n h n g c h o tớn h to ỏ n v i c ỏ c g iỏ tr k h ỏ c n h a u c a c ỏ c h s .

1.2.3.3. Tham chiu hn hp
M t th a m c h i u h n h p s v a th a m c h i u t n g i n tờ n c t h o c tờ n d ũ n g v
v a th a m c h i u tu y t i n tờ n c t h a y tờ n d ũ n g c ũ n li.
V ớ d , th a m c h i u $ G 5 s c n h x ộ t c t G n h n g s h i u d ũ n g th ỡ c ú th th a y i
tro n g lỳ c s a o c h ộ p c ụ n g th c . T r o n g k iờ u th a m c h i u R 1 C 1 th ỡ R 2 C [ 4 ] l th a m c h i u
tu y t i n d ũ n g 2 n h n g th a m c h i u l n g i n c t n m c ỏ c h ụ a n g x ộ t 4 v
p h ớa b ờ n p h i.
1 .2 .4 . t t ờ n c h o v ự n g ụ , c h o ụ r i ờ n g l
C ú th t tờ n c h o v ự n g ụ h o c c h o 1 ụ r iờ n g l r i d ự n g tờ n ú th a y c h o v i c th a m
c h i u ụ tr o n g c ỏ c c ụ n g th c h a y c ỏ c l n h . H ó y d ự n g l n h D e fin e N a m e h a y l n h C r e a te

N a m e s tr o n g th c n F o r m u la t o ra h o c th a y i h o c x o ỏ h o c li t k ờ c ỏ c th a m
c h i u ó c t tờ n . K h i E x c e l tớn h to ỏ n c ỏ c c ụ n th c m c ú c h a c ỏ c tờ n th ỡ n ú s
th a y th m i tờ n b n g n h n g h a t ng ng ca tờ n ú r i tớn h to ỏ n ra k t q u . C ỏc v ự n g

c t tờ n l c ỏ c th a m c h i u tu y t i vỡ c h ỳ n g s k h ụ n g th a y i k h i b n s a o c h ộ p c ỏ c
ụ ca vựng.
S d n g tờ n l b i n p h ỏ p h i u q u k h i b n p h i th a m c h i u m t ụ h a y m t v ự n g ụ n o
ú n h i u l n . i u q u a n t r n g l c ỏ c tờ n l m c h o c ụ n g th c tr n ờ n d h i u h n v ỡ b n c ú
th n h ỡn v o c ụ n g th c g h i tr o n g ụ n o ú m s u y ra b n c h t k th u t c a c h ỳ n g . V ớ d
n u ụ C 5 c h a tr s tr n g l n g riờ n g c a v t li u v b n ó t tờ n l G a m m a th ỡ tro n

10

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


c ỏ c c ụ n g th c c ú th a m c h i u n ụ n y s c h a t n g G a m m a , n h v y d h i u h n l
g h i C 5 t r o n g c ụ n g th c th a m c h i u .
K h i b n g ừ tờ n v ự n g v o c ụ n g th c m c ụ n g th c n y y ờ u c u m t tr s n th ỡ
E x c e l c h d ự n g ụ n t r o n g v ự n g ú . ễ m n ú d ự n g s p h th u c v o v t r ớ t n g i
c a ụ c h a t h a m c h i u s o v i v ự n g m n ú th a m c h i u . N u th a m c h i u n m t c t c a
c ỏ c ụ b ờ n p h i h a y b ờ n trỏ i c a c h a th a m c h i u th ỡ ụ c d ự n g l tr ờ n c ự n g
h n g v i c ú tr o n g th a m c h i u . T n g t , n u th a m c h i u l d ũ n g tr ờ n h a y d ũ n g d i
c a ụ c h a t h a m c h i u th ỡ c d ự n g l ụ n m tr o n g c ự n g c t v i ụ c h a th a m c h i u .
N u b n c ú h n m t d ũ n g h a y m t c t tr o n g th a m c h i u t r o n g c ự n g h n g h a y c ự n g c t
n h ụ th a m c h i u th ỡ b n s th y h i n tr o n g ụ l # V A L U E ! e r r o r . B n c n g s th y
t n g t n u k h ụ n g ụ n o tr o n g th a m c h i u l tr o n g c ự n g c t h a y c ự n g h n g v i ụ
th a m c h i u .
T h c ra , c ú th d ự n g l n h D e fin e N a m e ờ t tờ n c h o b t k g iỏ tr n o b a o g m c
c ỏ c c o n s v c ỏ c c h c ỏ i m c h ỳ n g k h ụ n g c h a tro n g b t k v ụ n o . V i c x lý d a n h
s ỏ c h c ỏ c v ự n g v c ỏ c tr s ó c t tờ n n h l v i c th a y t h o n g i n m t b n g , ú
g iỏ tr c a tờ n c c h ố n v o c ụ n g th c tr c k h i tớn h to ỏ n th e o c ụ n g th c ú .
N ờ n g ỏ n tờ n c h o ụ v v ự n g ụ r i s d n g c ỏ c tờ n ú tro n g c ỏ c c ụ n g th c , s d n g tờ n
th a y c h o a c h ụ tú r a h i u q u h n , v ỡ b n s tr ỏ n h p h i g ừ v o c ỏ c a c h ụ p h c t p .
V i c s d n g tờ n th a y c h o cỏc n h ó n d ũ n g h a y c t tro n g cỏc c ụ n g th c n g ụ n n g t n h iờ n

c ũ n c h o p h ộ p b n t tờ n c ỏ c t b t c õ u tr o n g W o r k b o o k , h a y th m c h ớ tr o n g c ỏ c
W o rk b o o k k h ỏc.
S au k h i b n ó n h n g h a tờ n tro n g W o r k s h e e t, th ỡ c ỏ c tờ n ú c ú th c s d n g
tr o n g c ỏ c W o r k s h e e t k h ỏ c n h a u c ỳ a W o r k b o o k .
T ờ n p h i b t u b i c h c ỏ i h o c d u _ (n i d i), \ ( s ch ộo n g c ), c ú d i n h i u
n h t l 2 5 5 k ý t v k h ụ n g c c h a d u c ỏ c h . d d c , c ỏ c c h c ỏ i u m i t tro n g
tờ n n ộ n v i t h o a . K h ụ n g n ờ n g ừ d u ti n g V i t tro n g tờ n .
B n c ú th s d n g tờ n ụ h a y tờ n v ự n g tr o n g c ụ n g th c . K t q u s t n g t n h k h i
s d n g a c h ụ h ay a c h v ự n g .

V ớ d : C ú th g ừ c ụ n s th c v o E 3 n h sau :
= I F ( A N D ( E 2 > = 2 4 ,E 2 < = 3 3 ) ,E 2 - 0 .6 ,I F ( A N D ( E 2 > = 15 ,E 2 < 2 4 ) ,E 2 - 0 .5 ) )
N u b õ y R n h n g h a ụ E 2 c ú tờ n l L th ỡ c ụ n g th c tro n g ụ E 3 :
= I F ( A N D ( L > = 2 4 ,L < = 3 3 ) ,L - 0 .6 ,I F ( A N D ( L > = 1 5 ,L < 2 4 ) ,L - 0 .5 ) )
s tr v ỳ n g k t q u ỏ n h trờ n .
Sau k h i ó c h n ũ h a y v ự n 2 ụ c ú h a i c ỏ c h sa u :
- C h n I n s e r t \ N a m e \ D e n e (h o c C trl + F 3 ).
T ro n g k h u n g N a n ie s in W o rk b o k g ừ v o tờ n c h o h a y n h ú m > O-K.

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Q Microsoớt Excel - Thep
D

&

QE

f

o
ớ-i

I.V nTim e

1c* *

r*

rđ .

ờ ớ ỡ

B u
I
e j ; b ' õ . : A
. = =IF(AND(L>=24>L<=33),L-0.,IF(A]SrD(L>=15>L<24)>L-0.5))
Ltt
G
H.

D
. Nam BosJ jtB ^ c
11 V

s r P ^ s s - S
tfi
&
~
- s x3 . ***

o/w

30
Chiu di kt cu nhp
L=
29.4Khu tớnh toỏn
Ltt=
7
Kh Cõu _
;
B=
1.5
L ngi i mt bờn
H30-XB80
Ti trng iit k:
1008
Dm ch (dm nh hỡnh tiờu chun)
S dm ch
Loi thộp lm dm ch
Thep hop KimThap
Qrng tớnh toỏn ca thộp
2700
jKhi chu lc dc trc
Ro=
2800
Khi chu un
Ru=

H ỡn h 1.1:

> .0 .00:
-00 .0iW(m)
,(m)
M _____ 1......................
(m)
Ti Trng Ngi 300 (kg/m2)

(kg/cm2)
(kg/cm2)

t tờn clio cho ú hay nliúm.

H ỡn h 1.2:
I Cỏcli th I ; 2. Cỏch th 2:

- N h ỏ y c h u t v o h p N a m e Bo.x trờn d i c ụ n g th c ( h ỡn h 1 .1 ).
G ừ tờ n v o r i n E n te r (k h ụ n g c n h ỏ y c h u t) .

a)

t tờn theo tiờu ca ct hay hng (t ng)

C ỏ c b r n h sa u :
- C h n ụ hay n h ú m ụ cn t

12
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org

tờn g m

c tiờ u c t h o c h n g .


- C h n ớn s e r t \ N a m e \ C r e a te (h o c C trl + S h ift + F 3 ).
c ie a le Names
í n g h a c ỏ c m c tro n g h p C re a te N a m e sau :

trỏi

1

t

Create names in

r

- T o p row : L y ụ ' h n g u (c a k h i ó c h n ) lm tờn.
- L e ft co lu m n : L y ụ c t b ờn

U M

Top row]

ớ~ Left column

(k h i ó c h n ) lm tờn.

r~ Bottom row
r Rght cokimn

- B o tto m r o w : L y ụ h n g c u i ( c a k h i ó c h n )
l m tờ n .

OK

Cancel

1

1

1 ..................

- R i h t c o ln m n : L y ụ c t b ờ n t r ỏ i ( k h i ó c h n )
l m tờ n .

H ỡn h 1.3

- OK.
b ) D ỏ n tờ n vo c ụ n g th c

- K h i n h p tờ n h a y s a c ụ n g th c , th a y vỡ i n v o a c h i c a ụ ( h a y m i n ) ó c
t tờ n ta n h n p h ớm F 3 (h o c n h ỏ y c h u t v o h p N a m e Bo.x tr ờ n d i c ụ n g th c h a y
c h n I n s e r t \ N a m e \ P a s te ).

- C h n tờ n c n th i t t d a n h s ỏ c h ri O K .

c) Vờ nhanh m t hay min ó c t tờn
C ú th a c o n tr v n h a n h m t ụ (h a y m i n ) b n g m t tr o n g h a i c ỏ c h sau :

C ỏ c h th 1:
- n p h ớm F 5 .
- C h n tờ n c n th i t t d a n h s ỏ c h .
- OK.

Mcrosoớt Excel - Thepl
Fie Edit View Insert Fgrmat Tools Data Wndow Help
D

H

/

u

~c.
H sk
H slk n
Htb
H tbg
H tong
H tongg

6
7

s

T

8 I C ụng
n i

ụ i

1

E

0| %óxSSL

I

p

I

100%
i
"a

p !

G

N N H D A M C H :
nh chung'

li kim toỏn n nh chung ca dm
n h cc b (dm kh n g ú sn tn g cng n g an g )
= I

* C hiu cao sn dm
J

M 31 n

D

A

*

B

z

ooo

oo

-r 12

c* r %

m
Ite

\z

1 VnTime

&

1.66

hs=

94,8

|(cm )
(cm)

l=> P hi kim tra n nh cc b ca dm
th c k i m

tra

/

~. p

I

ớ x í

Hỡnh 1.4
13
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Cỏch th 2:
- N h ỏ y c h u t v o h p N a m e B o x trờ n d i c ụ n g th c v c h n tờ n c n t h i t t d a n h s ỏ c h
( h o c g ừ a c h c a ụ ).
- õ y c n g l p h n g p h ỏ p k i m tra x e m tờ n ó c t tờ n c > o ( (Jiay m i n ) n o .
- X o ỏ tờ n .
- C h n ỡn s e r t \ N a m e \ D e fin e .
- C h n tờ n c n X oa t d a n h s ỏ c h .
C h n D e ỡe ớe .

- C h n O K h o c C l se.

Chỳ ý: Nu mun ly tờn ca nhúm ụ Iiy d t tờn cho nliúm ụ khỏc thỡ trc ht cn phi
xoỏ tờn ú i.
1 .2 .5 . S a o c h ộ p v d i c h u y ờ n c ỏ c t h a m c h i u ụ
N h ó n ú i trờ n , k h i s a o c h ộ p c ụ n g th c t m t ụ n y s a n g ụ k h ỏ c , c ỏ c th a m c h i u ụ
tu y t i s k h ụ n g th a y i, n h n g c ỏ c th a m c h i u ụ t n g i th ỡ th a y i tu th u c v o
v tr ớ c a ụ m c ụ n g th c c s a o c h ộ p n .
K h i d i i u y n c ỏ c n i d u n g c a ụ th ỡ E x c e l g i th i t r n g b n a n g c h th a y i b tr ớ
c h u n g c a b n g tớn h m k h ụ n g m u ụ n th a y i lụ g ic to ỏ n h c . V ỡ v y m i th a m c h i u ú
tr o n g c ỏ c ú c d i c h u y n m c h n c ỏ c ụ n m n g o i c ỏ c ụ c d i c h u y n . C h ỳ n g
v n c ũ n c h ớ n c ỏ c ụ t n g t s a u k h i d i c h u y n . B t k c ỏ c ụ n o m th a m c h i u n
c ỏ c ụ c d i c h u y n u s c h i u c h n h c h ỳ n g v n c ũ n c h n c ỏ c ụ c ú c ự n g
n i d u n g g i n g n h c ỏ c ụ m c h ỳ n g c h n t lỳ c u . T h a o t ỏ c d i c h u y n s k h ụ n g
th a y i b t k k t q u n o c a c ụ n g th c , tr k h i b n x o ỏ d li u b n g c ỏ c h tii c h u y n
c ỏ c b ờ n tr ờ n n ú .
1.3. S D T N G C C T O N T L 1 N H T O N
C ỏ c to ỏ n t l c ỏ c k h i c l p s n tớn h to ỏ n . T ỏ c n g c a c h ỳ n g x ỏ c n h x e m
b a o n h iờ u c o n s ( h o c c h u i k ý t ) s c t h p l i t o r a m t k t q u b n g s .
E x c e l c u n g c p 3 k i u lo ỏ n t l: lo ỏ n t tớn h , to ỏ n t v n b n , to ỏ n t lụ g ic . T o ỏ n t v ó n
b n n l to ỏ n t v , k ý h i u l ỏ . N ú d ự n g n i c ỏ c c h u i k ý t v i n h a u t o ra
m t c h u i v n b n d u y n h t . B n g 1.1 li t k ờ m i to ỏ n t s n c ú t r o n g E x c e l.

1.3.1. Cỏc toỏn t tớnh
C ỏ c to ỏ n t tớn h b a o g m m t b tiờ u c h u n m c ỏ c k s u m o n g i n ú s c ú
tr o n g b t c n g ụ n n g l p tr ỡn h c a o c p n o .
C ỏ c to ỏ n t tớn h th n g d ự n g n h t l: c n g (+ ), tr (-), n h õ n (* ), c h ia (/), lu th a (A),

tớn h p h n tr m (% ).

14
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Bng 1.1. Cỏc toỏn t ca Excel v th t u tiờn
T o ỏn t

M ụ t

T h t thc h in

Cỏc to ỏ n t U nary
-

L y d u õm

1

%

T ớn h ph n trm

2

A

T ớn h lu th a

3

*

N hõn

4

/

C hia

4

+

C ng

5

-

T r

5

V

6

Cỏc to ỏ n t tớnh toỏn

Toỏn t vn bn
&

Cỏc to ỏ n t lụgic
=

B ng nhau

<

N h hn

>

L n hn

< -

N h hn hoc bn g

> =

Ln hn hoc bn g

< >

K h ụ n g bn g nh au

1.3.2. Cỏc toỏn t lụgic
C ỏ c to ỏ n t lụ g ic c d ự n g s o s ỏ n h h a i g iỏ tr b n g s h a y h a i c h u i k ý t . K t
q u c a to ỏ n t l g iỏ tr T R U E h a y F A L S E . K h i b n d ự n g c ỏ c k t q u lụ g ic tr o n g c ỏ c
c ụ n g th c to ỏ n h c th ỡ T R U E t n g n g l 1 v F A L S E t n g n g

l 0 .

K h i E x c e l s o s ỏ n h 2 c h u i k ý t b n g to ỏ n t lụ g ic th ỡ n ú s k h ụ n g p h õ n b i t c h h o a
h a y c h th n g . T u y n h iờ n b n c ú th d ự n g h m s E X A C T c a E x c e l s o s ỏ n h c ỏ c
c h u i c ú x ộ t n c h h o a h a y c h th n g .

1.3.3. Trỡnh t u tiờn thc hin cỏc toỏn t
T r ỡn h t u tiờ n th c h i n c ỏ c to ỏ n t x ỏ c n h x e m p h n g tr ỡn h s c tớn h n h t h
n o . B n g 1.1 li t k ờ trỡn h t u tiờ n c h o m i to ỏ n t . T r o n g b t k tớn h to ỏ n n o , c ỏ c
to ỏ n t c ú s u tiờ n l 1 s c th c h i n tr c tiờ n , r i n c ỏ c to ỏ n t c ú sụ' u tiờ n l
2 , ti p th e o t n g t. N u c ú 2 to ỏ n t c ú c ự n g s u tiờ n t h ỡ p h ộ p tớn h s th c h i n u
tiờ n t trỏ i s a n g p h i. B n n ờ n d ự n g th ờ m c ỏ c d u n g o c n a q u y t n h th t u tiờ n
c ỏ c to ỏ n t c h o ỳ n g th e o ý m ỡn h .

15

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


1.4. S DNG CC HM BNG TNH
M t u i m q u a n tr n g c ự a E x c e l k h i th c h i n c ỏ c tớn h to ỏ n k h o a h c v k v th u t l
n ú c ú s n r t n h i u h m to ỏ n h c th u c lo i. N u th i u n h n g h m n y th ỡ n g a y c
c ỏ c p h ộ p to ỏ n n g i n c n g trũ n ờn k h ú k h n . V ớ d b n ó b a o g i tớn h s in c a m t
g ú c b n g m t m ỏ y tớn h b m tay th n g c h a . ú l v i c k h ú v d sai sú t.
E x c e l c u n g c p 11 lo i h m b ỏ n g tớn h v: to ỏ n h c , k th u t, lụ g ic , lu n lý, c h u i k ý
t , t h n g k ờ , n g y / th ỏ n g , c o s d liu, ti c h ớn h , th ũ n g tin v tr a c u . H n n a b n c ũ n
c ú th ờ d ự n g v ụ s h m m a c r o lp ra c ỏ c c h n g tr ỡn h t r o n s E x c e l. N u c ỏ c h m n i
v n c h a d ự n g c h o b n th ỡ b n c ú th t t o th ờ m h m m i c u a m ỡn h (h m n g o i)
b n g n g ụ n n g c h a y P a s c a l. P o rtra n , V is u a l B a sic , v .v ... r i g i c h ỳ n g t b ờ n tro n g
E xcel khi cn dựng.
T r o n g s ỏ c h n y s n ú i n h i u v c ỏ c h m b n g tớn h m th n g c d ự n g tro n g c ỏ c
tớn h to ỏ n k h o a h c k th u t. t i u c u y v t t c c ỏ c h m b n g tớn h , n ờ n tỡm c u n
s ỏ c h " T ra c u c ỏ c h m c a M ic r o s o ớt E x c e l" ó c d c h s a n g ti n g V i t.
1 .4 .1 . H m n h p d li u
M t h m E x c e l th n g c ch a tờn h m , d u m ú n g o c , m t v i i s c ỏ c h n h a u bi
c ỏ c d u p h y r i n c ỏ c dui ú n g n g o c . C ỏ c ụ i s c a h m c ú th l c o n s , c h u i k ý
t , th a m c h i u ụ h o c c ỏ c h m k h ỏc (n h n g c h ớ l n g n h a u c n h i u n h t 7 c p h m ).
N u i s c a h m k h ụ n g n m tro n g p h m v i c h m c h p n h n th ỡ h m s c h o g iỏ
tr l # N U M ! tro n g . N u ii s k h ụ n g ỳ n g k iờ u m h m y ờ u c u th ỡ s c ú k t q u l
# V A L U E !.
T r o n g s ỏ c h n y c ỏ c tờ n him c v i t b n g c h h o a v c ỏ c i s c v i t th e o k i u
c h I ta lic b n c d p h õ n b i t. N h n g b n g ừ k i u c h n o th ỡ E x c c l c n g h i u c .
C n n h r n g m t s h m d n g c ỏ c t p M a c ro b s u n g ( a d d - in m a c r o file s ), c h ỳ n g
c n c g n v o E x c e l t tirc lỳc b n m u n d ự n g . C ỏ c h l m n h sa u : b n d ự n g l n h

A d d - In s c a th c n O p iio m ờ gi A d d -ln M a n a g e r . N h p c h u t v o n ỳ m Adcl tro n g
A d d - In M a n a g e r tỡm v g n m t tp d n g A d d - n s . S a u k h i b n ó g n k t c ỏ c t p
M a c r o b s u n g ú th ỡ E x c e :l s th c h i n m i c ụ n g th c c a b n c ú d ự n g n n h n g
hm ny.

1.4.2. Hm mỏng
M t h m th ụ n g th n g s c h o kt q u l tr s riờ n g l. T u y n h iờ n E x c e l c u n g c p c ỏ c
h m m n g c h o k t q u lỡ n h i u g iỏ tr n g th i. V ớ d h m n g h c h ỏ o m a tr n l
M I N V E R S E c h o k t q u l rm t m n g .
H m m ỏ n g p h i c n h i p v o d ó v m d ó y n y c n l n c h a t t c c ỏ c tr
s ụ k t q u ỏ . V ớ d n u b n diựng h m M IN V E R S E n g h c h o m t m n g k ớc h th c

16

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


3 x 3

th ỡ k t q u c n g s l m n g 3 X 3, d o ú b n p h i t h m tr o n g v ự n g ụ c ú k ớc h

th c 3 x 3 .
c h ố n h m m n g v o m t v ự n g ụ th ỡ h ó y c h n

cỏc ụ r i g ừ h m m n g v cỏc i s

c a n ú v o ụ trờ n c ự n g b ờ n tr ỏ i. S au ú n h n p h ớm C trl v p h ớm S h ift n g th i n h p
c h u t trờ n ụ ỏ n h d u r i b m E n te r. H m m n g c b a o b i d u n g o c tr ũ n 0 s c
t t i m i c h tr o n g v ự n g ụ ó c h n . B n k h ụ n g p h i g ừ d u n g o c tr ũ n v ỡ E x c e l s
c h ố n c h ỳ n g v o ỏ n h d u s n h p v o n h l c a m t h m m n g .
T h c ra , m i c ụ n g th c ỏ p d n g c h o m n g h a y c h o m t tr s u th e o c ỏ c h th c
g i n g n h a u . V ớ d , c ụ n g th c s a u õ y tớn h t n g c a c ỏ c tr s tr o n g m n g h ỡn h v u ụ n g ri
c h o k t q u l m t sụ' n h sa u :
= S U M ( ( A 7 :A 1 5 -$ B $ 1 ) A 2)
N u b n g ừ c ụ n g th c n y r i n h n p h ớm C trl v S h ift tr o n g k h i n h p c h u t v o ụ
k iờ m tr a (h o c n h n E n te r ) th ỡ tr c tiờ n E x c e l s tr i tr s tro n g ụ B I k h i t t c c ỏ c
tr s tr o n g c ỏ c ụ t A 7 n A I 5, r i ly b ỡn h p h n g c a t n g k t q u , s a u ú c n g
c h ỳ n g l i. N u n h p c ụ n g th c n y tro n g lỳ c b n k h ụ n g n h n g i c ỏ c p h ớm C trl v p h ớm
S h ift th ỡ E x c e l s c h d ự n g 1 tro n g c ỏ c tr s c a c ỏ c ụ t A 7 n A 1 5 ( l y ụ n o c ự n g
d ũ n g v i ụ c ú c h a c ụ n g th c ).
1 .4 .3 . H m t o ỏ n h c
C ỏ c h m to ỏ n h c l y c ỏ c i s l n h n g d li u s r i x lý v t o ra m t k t q u
b n g s . C ú 4 d n g h m to ỏ n h c c h y u l: to ỏ n c b n , lụ g a r it, l n g g iỏ c , m a tr n .
B n g 1.2 li t k ờ c ỏ c h m ú .

B n g 1.2. C ỏ c h m to ỏ n h c c a E x cel
H m Sụ'

K t qu tớnh to ỏn

Cỏc hm toỏn hoe c bn
ABS ( )

T ớn h g iỏ tr tu y t i

BASE()

C h u y n m t s h thp phõn san g h c s k h ỏc

C E IL IN G ( )

L m trũ n n s nguyờn gn nht

C O M B IN ( )

T ớn h s t hp cho m t s i tng tu th eo con s tro n g m i ln chn

CONTBLANK ( )

m s lng ụ trng trong m t hng

C O U N T IF ( )

m s ụ phự hp vi tiờu ch u n no ú n h sn

EVEN ( )

L m trũn m t s ti s n g u y ờn ch n g n n h t

FACT ( )

T ớn h g iai tha ca m t sụ'

FACTDO BLE ( )

T ớn h giai tha bi cựa m t s ch o trc

FLO O R ()

L m trũn di ti m t s n g u y ờn gn n h t h ay th eo c o n s nh sn

GCD ( )

T ớn h c s ch u n g ln nht c a 2 hay n h iu sụ'

17
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Bng 1.2 (tip)
H m sụ'

K t q u tớn h to ỏ n

LCM O

T ớn h i txi s chung nh nht cự a 2 h ay n h i u sụ'

IN T ( )

Lm 1trrũm duri ti m t sụ' nguyờn

MOD ()

Cho 1phhm d ca phộp toỏn ch ia 2 s

M ROND()

Lm 1trrũni mt s ti m t s ch o trc

M U L T IN O M IN A L

Tớnh 1t> li g ia tng ca cỏc giai th a v tớc h c c g ia i th a

ODDO

Lm 1trrũm trụn ti m t sụ' ngu y ờn l g n n h t

PO W ER ( )

T ớnhi lOy thia ca m t sụ'

PRODUCT()

Nhõm rmit liot sụ'

Q U O T IE N T ( )

Cho phim mguyờn ca m t phộp tớn h c h ia

R A N D ()

Cho rmt sụ ngu nhiờn trong k h o n g t 0 n 1

RANDBETVVEEN ( )

Cho nut s ngu nhiờn trong k h o n g x ỏ c n h trc

R O U N D ()

Lm trrũm mit s theo sụ' ó ch o trc

S E R IE S U M ( )

Tớnhi tcng ca m t cp s

S IG N ( )

Cho idớu (Cia m t s, tr v 1 nu s ú d n g , 0 n u s ú õm

SQ R T()

Tớnh ỡ bỡỡnlh pthng ca m t s

SQRTP ( )

Tớnh 1bớỡnth p>hng nhiu ln cựa m t s

SUM ( )

C n g c:ỏc: S( trong m t danh sỏch ch o tr c

S U M IF ( )

Tớnhi tSng cỏc sụ' m tho m ón c ự n g m t tiờu c h u n n o ú n h sn

SU M PRO D U CT ( )

Tớnhi trong cỏc tớch cựa cỏc phn t m a tr n

SU M SQ ( )

Tớnht tng bỡnh phng cựa cỏc s tro n g m t d a n h sỏch c h o trc

SU M X 2M Y 2 ( )

Tớnh! tng c;ỏc hiu sụ' c a bỡnh ph n g c ỏ c ph n t tro n g 2 m a trn

SU M X 2PY 2 ( )

Tớ nhỡ tng cỏc tng s ca bỡnh ph ng cỏ c ph n t tro n g 2 m a trn

SUM XM Y2 ( )

Tớnhi tng cỏc bỡnh phng cự a c ỏ c h iu s g i a c ỏ c p h n t tro n g hai
m.a trrrn

TRUNC ()

Loi bc tbtt cỏc s tu theo sụ' l ng c h s m u n g i li c a m t s

C ỏc hm lụgarit
EXPO

Tớnh: htrrn Sớ m e ca m t s

E X P (l)

Cho tr sc c ự a e (-- 2,718284590)

L N ()

Tớnh lụgaaritt t nhiờn ca m t s

LOGO

Tớnh lOgaariit c s no dú cho trc c ự a m t s

L O G IO O

Tỳnh lụgaariit c s ] 0 ca m t s

C ỏc hm lng giỏc
c o s o

Tớớnh ccosiin ca mt s

S IN ( )

Tớớnh siin icua mụt s

TAN ( )

Tớớnh taingg c:a mt s

18
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Bng 1.2 (tip)
K t q u tớnh to ỏn

H m s

C ỏc hm lng giỏc ngc
A C O S()

T ớn h arcco s ca m t s

A S IN ( )

T ớn h a rc sin c a m t s

A TA N ()

T ớn h arc tg cựa m t s '(t -n n + n/ 2)

A T A N 2 (X, y)

T ớn h arc tg ca m t s (t -71 n + 7t); X, y l to c a i m tớn h

C ỏc hm hyperboic
COSH ( )

T ớn h c o sin h y p eb o lic c a m t s

S IN H ( )

T ớn h sin h y p eb p o lic c a m t s

TA N H ()

T ớn h ta n g h y p eb o lic c a m t s

C ỏc hm hyperbolic ngc
ACOSH ( )

T ớn h c o sin h y p eb o lic ngc c a m t s

A S IN H ( )

T ớn h sin h y p eb o lic ngc c a m t s

ATAN H()

T ớn h ta n g h y p eb o lic ng c c a m t s

PI

C h o g iỏ tr c a s n (= 3 ,1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 8 )

C ỏc hm i n v o gúc
DEGREES()

i t n v l ra d ia n san g n v l

R A D IA N ( )

i t n v l san g n v l ra d ia n

C ỏc hm m a trn
M DETERM ( )

T ớn h n h thc c a m a trn

M IN V E R S E ( )

N g h c h o m a trn

M M ULT ( )

N h õ n 2 m a trn vi nhau

TRA N SPO SE ( )

L p m a trn ch u y n trớ (i h n g th n h c t, d i c t th n h h n g )

1.4.4. Hm k thut
C ỏ c h m k t h u t c ú s n tro n g E x c e l l:

- Cỏc hm B e s s e l.
- C ỏ c h m c h u y n i c s .
- C ỏc hm s gúc ngc.

- Cỏc hm li.
- Cỏc hm so sỏnh s.
- Cỏc h m s p h c .
C n l u ý r n g s p h c c g i tr o n g m ỏ y tớn h d i d n g c h u i k ý t d n g (x + y j)
t r o n g ú X l p h n th c c ũ n y l p h n o . B n g 1.3 li t k ờ c ỏ c h m k t h u t c a E x c e l.

19
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Bng 1.3. Cỏc hm k thut ca Excel
H m s

K t q u tớn h to ỏn

C ỏc lỡm Bessel
BESSEU ()

Hm Bessel J(x)

B E S S E L I( )

Hm Bessel ci biờn Jm(x)

B E SS E L K ( )

Hm Bessel ci biờn K(x)

BESSELY ( )

Hm Bessel W eber Y,(x)

C ỏc hm chuyn i c s m
B IN 2 D E C ( )

C huyn i t s m h n h p h õ n san g h c s 10

B IN 2 H E X ( )

Chuyn i t s m h nh p h õn sang h m c s 16

B IN 2 0 C T ( )

Chuyn i t s m h nh p h õ n sang ch u i o ctan

CONVERTC)

Chuyn i mt s t m t n v o ny sang n v o khỏc

D E C 2 B IN ( )

Chuyn i t s n g u y ờ n th p p h õ n san g ch u i nh phõn

D EC 2H EX ()

Chuyn i t s n g u y ờn th p p h õ n san g ch u i c sụ' 16

D EC 20C T ( )

Chuyn i t s n g u y ờn th p p h õ n san g ch u i octan

FACTDOUBLE()

Tớnh giai tha gp ụi

H E X 2 B IN ( )

Chuyn i t c s 16 sa n g s n h phõn

H EX 2D EC ()

Chuyn i t c'sụ' 16 sa n g sụ' th p phõn

H EX 20C T()

Chuyn i t c sụ' 16 sa n g c h u i o c ta n

O C T 2 B IN ( )

Chuyn i t s o ctan sa n g c h u i n h phõn

O C T2D EC ( )

Chuyn i t s o ctan sa n g s th p phn

O C T2H EX ( )

Chuyn i t s o ctan sa n g c h u i c s 16

C ỏc hm sai s
ERF ( )

Hm sai s

ERFC()

Hm sai s cú bỡnh lun

C ỏc hm so sỏnh giỏ tr bng s
D ELTA ()

Hm Delia, tr v giỏ tr 1 n u c h ai s g i n g n h au , hoc
tr v giỏ tr 0 nu ch ỳ n g k h ỏ c n h a u

GESTEP ( )

Hm bc, tr v g iỏ tr 1 s l ln hn bc, h o c tr v
giỏ tr 0 nu sụ' l nh h n h o c b n g bc

C ỏc hm sụ'phc
COM LEX ( )

Chuyn i t 2 h s th n h m t s phc cú d n g (x + yj)

IM A B S ( )

Tr s

IM A G IN A R Y ( )

H s y

IM A R G U M E N T ( )

Gúc, tớnh

tuvt i

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org

ca s

phc tro n g m t ch u i

bng radian, tro n g m t p h n g phc c a s phc

trong chui

20

ca s phc tro n g m t chui


Bng l .3 np)
K t q u a tớn h to ỏn

H m sụ'
IM C O N JU G A T E ( )

L iờ n k t phc c a s phc tro n g ch u i

IM C O S ( )

C o sin c a sụ' phc trong chui

IM D IV ( )

T h n g s c a 2 s phc trong chui

IM E X P ( )

L u th a cú sụ' e c a sụ' phc tro n g ch u i

IM L N ( )

L ụ g a rit t n h iốn c a sụ' phc tro n g ch u o i

IM L O G 2 ( )

L ụ g a rit c s 2 c a sụ' phc tro n g ch u i

IM L O G IO ( )

L ụ g a rit c s 10 c ự a s phc tro n g c h u i

IM PONVER ( )

L u th a sụ' n g u v ờn cựa s phc tro n g ch u i

IM P R O D U C T ( )

T ớc h c a 2 sụ' phc trong ch u i

IM R E A L ( )

H s th c c ự a s phc tro n g ch u i

IM S IN ( )

Sin c ự a s phc tro n g chui

IM S Q R T ( )

B ỡnh ph ng c a sụ' phc tro n g ch u i

IM S U B ( )

H iu c a 2 s phc trong ch u i

IM S U M ( )

T n g c a 2 h ay n h iu s phc tro n g ch u i

1
1

1 .4 .5 . C ỏ c h m lụ g ic
C ỏ c h m lụ g ic s tr v g iỏ t r b n g " T R U E " hoc " F A L S E " . C ỏ c g iỏ t r n y t ng
ng v i s 1 h o c s 0. V ớ d T R U E X X = X v F A L S E X X = 0.
C ụ n g d n a th ụ n g th n g n h t c a h m I F l c n h bỏo trỏ n h c ỏ c p h ộ p tớn h s h c
k h ụ n g h p l (c h n g hn n h p h ộ p c h ia c h o s 0 ) v l a c h n m t tr o n g cỏ c tỡn h
h u n g tớn h to ỏ n . V ớ d tớn h to ỏ n g iỏ t r c a s in ( x ) /x i v i m i g iỏ t r c a X, th ỡ c ú
th d ự n g c ụ n g th c:

IF (x = 0,1, sin(x)/x)
N u X b n g 0 th ỡ h m s tr v ớiỏ t r ỳ n g (h o c 1), n u X k h ỏ c 0 th ỡ h m s s tớn h
to ỏ n r i c h o g iỏ t r c a s in ( x ) / x . N u c h ỳ n g ta k h ụ n g d ự n g h m IF õ y th ỡ s g p l i
c h ia c h o s 0 t c l tro n g ụ s h i n lờ n # D I V / 0 ! k h i m X = 0 , c h o d ự lỳ c ú ỏ p s
ỳ n g p h i l s in ( 0 ) / 0 = 1 .
T r o n g s cỏ c h m lu n l ý c ũ n c ú 3 to ỏ n t B o o le a n . ú l A N D ( A . B ) (m a n g n e h la
l A v B ), to ỏ n t O R ( A , B ) m a n g n g h a l A hoc B v to ỏ n t N O T ( A . B ) m a n g
n g h a l k h ụ n g l A v k h ụ n g l B . C h ỳ n g k ờ t h p cỏc g iỏ t r lụ g ic tu th e o cỏc q u y tc
c a i s B o o le a n t o ra m t k t q u lụ g ic . C ỏc to a n t B o o le a n th n g c d ự n g
n h cỏ c to ỏ n t 2 c h i u . T u y n h iờ n E x c e l c o i c h ỳ n g n h l cỏc h m s.
M t s to ỏ n t B o o le a n k h ỏ c ớt c d ự n g l to ỏ n t X O R ( A , B ), m a n g n g h a l
k h ụ n g l A h o c k h ụ n g l B , to ỏ n t E Q V m a n g n g h a l t ng n g lụ g ic , to ỏ n t IM P

21
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


mang?ngha l bao hm lụgic. Tuy nhiờn

ch ỳ n g

ta cú th kt hp t 3 hm lụgic c bn

th a y c h o v i c p h i d ự n g 3 h m b s u n g núi trờn. V ớ d n h :
- i v i t o ỏ n t X O R c ú th th a y b n g cụng thc:
= O R ( A N D ( A , N O T (B )), A N D ( B, N O T (A )))
- i v i t o ỏ n t E Q V c ú th th a y b n g cụng thc:
= O R ( A N D ( N O T (A ), N O T (B )), A N D ( B, A ))
- i v i t o ỏ n t IM P c ú th th a y b n g c ụ n g thc:
= O R ( N O T ( O R (A ,B )), B).

B n g 1.4. C ỏ c hm lụgic c a E xcel
H m s

K t q u tớn h to ỏ n

C ỏc hm giỏ tr lụgic
TRUEO

True hoc 1

FALSE ( )

False hoc 0

Cỏc hm th nghim tr lụgic
IR

Chn 1 trong 2 tr s tu th eo g iỏ tr lụgic

Cỏc hm (toỏn t Boolean)
A N D (A , B)

í ngha l A v B

N O T (A , B)

í ngha l khụ n g l A c n g k h ụ n g l B

O R (A , B)

í ngha l A hoc B

1.4.6. Hm vn bn
M t c h u i g m c ỏ c k ý t v n b n g i n g n h m t c õ u v ó n . C ỏ c h m v ó n b n c ú k h
n n g s a c h a th a y i h a y t o ra m t c h u i ký t. B n g s a u õ y li t k ờ c ỏ c h m k ý t
c a E x c e l.
C ỏ c h m D O L L A R (s , c h s ) v F IX E D (con s, c h s , k h ụ n g d u p h y ) c ú k h
n n g l m t r ũ n m t g i ỏ tr s p h ự h p v i s c h s ó n h tr c r i c h u y n c h ỳ n g th n h
m t c h u i c ỏ c k ý t. N u th a m s " k h ụ n g d u p h y " l y g iỏ tr lụ g ic l T R U E th ỡ h m
F I X E D s k h ụ n g c h ố n d u p h y v o c h u i kt q u . S k h ỏ c n h a u g i a h a i h m n y l
c h h m D O L L A R s t o ra m t s d i d n g th ụ n g th n g . C n g g i n g n h h m
R O U N D n h n g s õ m s c l m trũ n v p h ớa b ờn trỏ i c a d u p h y th p p h õ n .
H m L E N ( v ó n b n ) n h n g h a c h i u di c a c h u i v n b n .
C ỏ c h m M I D (v n b n , b t u , s ), h m L E F T (v n b n , s ) v h m R I G H T (v n

b n , s ) s k h a i t r i n c ỏ c k ý t t b ờ n tro n g c a c h u i h o c t h a i u c h u i. C ỏ c k ý t
c ỏ n h s t h e o q u y t c : k ý t u tiờ n l 1, ký t th h a i l 2 .

22
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


H m S U B S T IT U T E (vó n b n , c , m i, s ) v h m R B P L A C E (vỏ n b n , m u , sụ,

m i) t h a y t h m t o n b ờ n tro n g c h u i.
H m S E A R C H (vó n b n 1, vón b n 2, m u ) v h m F IN D (vó n b ỏ n 1, v n b n 2,

m u ) s x ỏ c n h v trớ c a m t o n b ờ n tro n g c h u i.
B n g 1.5. C ỏ c h m vn b n c a E xcel
K t q u tớnh toỏn

H m sụ'

C ỏc hm chuyn i sụ thnh vn bn
D O LLA R ()
F IX E D ( )

i m t s thnh m t vn bn d n g th ụ n g th ng
i m t s thnh m t vn bn sau khi lm trũn vi s
ch sụ' nh trc

TEX T()

ụi m t giỏ tr thnh vn bỏn

V A LU E()

i m t sụ' thnh chui cú dng n h trc

C ỏc ham iu khiờn vn bỏu
C LEA N ()

Ly bt i cỏc ký t khụng th in dc ra khi vón bn

CONCATENATE ( )

K t hp hai hay nhiu chui vi n h au

F IN D ( )

T ỡm m t on trong chui

L E F T ()

K hai trin cỏc ký t t bờn trỏi

LEN ( )

C ho bit sụ' ký t trong chui

C ỏc hm chuyn i s thnh vn bn
DOLLAR()

Sụ' i thnh vn bn dng thụng th ng

LOW ER ( )

C huyn vn bn thnh ch thng

M ID ( )

K hai trin m t on cựa ch u i

PR O PER ()

V it hoa ch u tiờn m i t tro n g cõ u

REPLA CE()

T hay th m t on cõu

R IG H T ( )

K hai trin cỏc ký t t bờn phi

SEARCH()

Tỡm v trớ m t on cõu

S U B T IT U E ( )

T hay th nhiu on cõu

T R IM O

Ct bũ khong trng u

UPPER ( )

Chuyn mi ch trong vn b n th n h c h hoa

C ỏ c hm to ra chui
CHARO

T o ra cỏc ký t theo m ó ASCII

C O D E ()

Cho bit mó ASCII cự a ký t

R EPT ( )

L p li mt chui

H m nộn chui
EXACT ()

Hm nộn chui

23
Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


1.4.7. Hm ngy thỏng v hm thũi gian
C ỏ c h m n g y th ỏ n g th c h i n tớn h to ỏ n h o c c h u y n i n g y t h ỏ n g h o c g h ộ p n g y
t h ỏ n g v i th i g ia n . B n c n ờ n l u ý r n g tro n g E x ce l ó n h n g h a : s n g y d a n h
n h l s n g y k t h ụ m 1 -1 - 1 9 0 0 n n e y a n g xột. M i s n g y c n h p t b n
p h ớm b n g ta y h o c c tớn h ra b n g c ụ n g th c s d c lu tro n g m ỏ y tớn h d i d n g
tr s n g y d a n h n h . N u m u n x e m m t n g y th c m c o n s i d i n th ỡ p h i n h
d n g ụ c h a n g y ú l d n g D A T E .
C ỏ c g iỏ tr th i g ia n m th e o n g h c n g c l u tr d i d n g s th i g ia n
d a n h n h l m t p h n c a n g y th e o q u y t c m n h sa u : n a ờ m l th i i m 0 ,
g i a tr a l th i i m 0 ,5 . th h i n th i g ia n tro n g ụ c a b n g t ớn h th ỡ p h i n h
d n g ụ l d n g T I M E .
B i vỡ n g y v th i g ia n u c th h i n th e o n v d o l n g y n ờ n c h ỳ n g ta c ú th
k t h p c h ỳ n g th e o c ỏ c h r t n g i n l c n g c h ỳ n g li vi n h a u . tỡm h i u s g i a 2
n g y h o c 2 th i i m n o ú th ỡ c h c n tr c h ỳ n g c h o n h a u . K t q u ỏ s tớn h th e o n v
n g y h o c m t p h n c a n g y . B n g 1.6 li t k ờ c ỏ c h m n g y th ỏ n g v h m th i g ia n c a
E x c e l. C ỏ c h m N O W v T O D A Y s c h o g iỏ tr th i g ia n v n g y t h ỏ n g h i n h n h .

1.4.7.1. Cỏc hm ngy thỏng
H m D A T E (n m , th ỏ n g , n g y ) c h u y n i m t n g y n o ú th n h s n g y d a n h n h .
H m n y d ự n g t o ra s n g y th ỏ n g c n c v o d liu n m th ỏ n g n g y ó c h o tr c .
H m D A T E V A L U E ( vỏn b n ) c h u y n i m t o n v ón b n c a n g y t h ỏ n g t h n h s
n g y d a n h n h .
C ỏ c h m Y E A R (s ), h m M O N T H (s ) v h m D A Y (s ) c h o b i t c ỏ c c o n sụ' c a
n m , h o c c a th ỏ n g tr o n g n ó m , h o c c a n g y tro n g th ỏ n g k h i m c h ỳ n g ta c h o tr c
co n s . H m ny c ú c h c n n g n g c vi h m D A T E .
H m W E E K D A Y (s ) c h o b i t g iỏ tr b n g s c a n g y tro n g tu n . V ớ d : n g y c h
n h t l 1, th b y l 7.

1.4.7.2. Cỏc hm thi gian
H m T I M E (gi , p h ỳ t, g iõ y ) c h o b i t m t th i im n o ú l b a o n h iờ u p h n c a m t
n g y . C ỏ c th a m s tr o n g d u n g o c p h i l s n g u y ờ n , n u b n n h p m t s th c th ỡ s
b m ỏ y tớn h l i p h n s a u d u p h y th p p h õ n .
H m T I M E V A L U E (v n b n ) c h u y n i th i g ian lu tr tr o n g c h u i th n h s n g y
d a n h n h .
H m H O U R (s ), h m M I N U T E (s ) v h m S E C O N D (s ) l h m n g c c a h m
T I M E (s ). C h ỳ n g c h o b i t v g i , p h ỳ t v g iõ y tu th e o th i g ia n c l u tr tro n g
th a m s " s " . L u ý r n g E x c e l lu ụ n l m trũ n m i s n s th h a i g n n h t.

24

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Bng .6. Cỏc hm ngy thỏng v hm thũi gian
H m sụ'

K t q u tớn h to ỏn

C ỏc h m ngy thỏng hin ti
NOW ( )

S n g y d an h n h c a ng y th ỏn g h i n ti

TODAY ()

Sụ' n g y d an h n h c ng y h ụ m n ay

Cỏc hm ngy thỏng
DATE()

S n g y d an h n h cự a ng y th ỏn g h i n ti

DATEVALUE()

C h u y n i sụ' n g y dn g vn b n th n h d n g dan h nh

DAY ( )

C ho b it ng y trong th ỏn g tu th eo sụ' ng y d a n h nh

D A Y S360 ( )

Sụ' lng ng y m gi a 2 n g y n o ú cho trc

ED A TE()

Sụ' n g y d an h n h c a ng y m tr c hoc sau ng y no
ú m t s th ỏ n g c h o trc

EDM ONTH ( )

Sụ' n g y d an h n h cự a ng y g n n h t c a th ỏn g m trc
h oc sau n g y no ú m t s th ỏn g c h o trc

M ONTH()

T h ỏ n g c a n óm tu th eo sụ' n g y d a n h nh

NETW ORKDAYS ( )

S n g y lm vic m gi a 2 n g y n o ú c h o trc

W EEKDAY()

N g y c a tu n l tu th eo s n g y d a n h nh. C hự n h t l 1
v th b y l 7

W EEKNUM ( )

S tu n l trong nm c a ng y n h trc

W ORKDAY()

N g v th ỏn g c a m t ngy lm vic n o ú tro n g tng lai

Y E A R ()

Sụ' n m tu th eo sụ' ngy d an h n h

YEARFRAC()

Sụ' p h n cự a n óm l hiu sụ' g i a 2 n g y n o ú nh trc

C ỏ c hm thi gian
HO R()

G i c a ng y tu th eo s n g y d a n h n h

M IN U T E ( )

P h ỳ t c a g i tu th eo sụ n g y d a n h nh

SECOND ( )

G iõ y c a phỳt tu theo s n g y d a n h nh

T IM E ( )

Sụ' n g y dan h n h c a gi, p h ỳ t v g iõy

T IM E V A L U E ( )

i th i g ian t d n g vón b n sa n g d n g s ng y d an h nh

1.4.8. Cỏc hm thụng kờ
C ỏ c h m th n g k ờ n ú i c h u n g c ỏ p d n g c h o c ỏ c p h ộ p tớn h th n g k ờ . V ớ d n h c ỏ c
p h ộ p tớn h t n g v k v n g , p h n g s a i v c c ỏ c p h ộ p tớn h h m x p x th n g k ờ th e o c ỏ c
s li u th c n g h i m . T r o n g b n g 1.7 li t k ờ c ỏ c h m th n g k ờ c a E x c e l.

1 .4 .8 .1 .

C ỏc h m th ụ n g k ờ c bn

C ỏ c h m A V E R A G E (d a n h sỏ c h s ) v h m C O U N T (d a n h s ỏ c h sụ ) th a o tỏ c trờ n d a n h
s ỏ c h c ỏ c s ụ v c h o b i t k v n g , x p x p th t to n h c h o c ỏ c s tro n g d a n h s ỏ c h s.

25

Trung taõm ủaứo taùo xaõy dửùng VIETCONS
http://www.vietcons.org


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×