Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn tìm hiểu về công nghệ OFDMA trong LTE

trong LTE
Contents
1.

.................................................................................................................................. 1
................................................................................................................... 3
3.

................................................................................................................ 3
..................................................................................................................... 4
......................................................................................... 6
....................................................................... 6

6.1. OFDM ................................................................................................................................... 6
6.2. OFDMA ............................................................................................................................... 11
:................................................................................................. 11
................................................................................................... 13
ng CP ................................................................................................................ 14
............................................................................................... 14
................................................................................................................................. 17


1.
LTE (viết tắt của cụm từ Long Term Evolution, có nghĩa là Tiến hóa dài hạn), công nghệ
này được coi như công nghệ di động thế hệ thứ 4 (4G)


-

TE

cy Division Muntiple Access (
)

.
:

-

.
-

suy hao
.


.
3.
Trong OFDMA
,
O
(FDMA)
.

.

1


1:

ng mang theo 4


.

2.

2:

, b,


.
-

.
3
.

-


3:
5. T

kênh
không gian.

6.1. OFDM
-

:
-


.
-

/multicast, khi m

:
-

.
-

4.a
4.b

/Tu (
trên
.

5


4:

5:

-

OFDM.


.

s

6:


.

.


6.2. OFDMA
.

1 ms

.
6.2.1.
tr

:
.


30,72MHZ).

1
-

-

1 ms.


i2
6.2.2.

:


6.2.3.

:

Tham
6.3.

(FDD&TDD)
(PDSCH).

-

-


14.

mang con

.
:

- Kênh

-

.

.

.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×