Tải bản đầy đủ

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 1

www.VNMATH.com


www.VNMATH.com


www.VNMATH.com

Câu 41: Cho các dãy chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là


www.VNMATH.com

Câu 56: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là
A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na


www.VNMATH.com
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×