Tải bản đầy đủ

Lời văn, đoạn văn tự sự


KIỂM TRA BÀI CŨ

1.Thế nào là lập ý khi làm bài văn tự sự ?
2.Trình bày cách lập dàn ý khi làm bài văn tự sự ?


1.Lập ý là xác định nội dung sẽ viết theo yêu
cầu của đề, cụ thể là xác định : nhân vật, sự
việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của câu
chuyện.
2.Lập dàn ý là sắp xếp việc gì kể trước, việc gì
kể sau để người đọc dễ theo dõi được câu
chuyện và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.


Tiết 20

Tập làm văn



I. LờI VăN,đOạN VăN Tự
Sự1.:Lời văn giới thiệu nhân vật :
Đọc từng câu trong các đoạn văn sau :
(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên
là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu.
Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho
con một người chồng thật xứng đáng.
(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở
vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là
Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng
không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.
[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.
( Sơn Tinh, Thủy Tinh )


(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái
tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền
dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén
cho con một người chồng thật xứng đáng.
(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một
người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi
chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng
cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy
Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.

? Hai đoạn văn trên giới thiệu
về những nhân vật nào ?


(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người
con gái tên là Mị Nương, Người đẹp như hoa,
tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết
mực, muốn kén cho con một người chồng thật
xứng đáng.

?Đoạn văn (1) giới thiệu gì về
vua Hùng và Mị Nương ?


(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một


người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta
gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển,
tài năng cũng không kém […].Người ta gọi
chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng
làm rể vua Hùng.

? Đoạn văn (2) giới thiệu
gì về Sơn Tinh, Thủy Tinh?


(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người
con gái tên là Mị Nương, Người đẹp như hoa,
tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng
hết mực, muốn kén cho con một người chồng
thật xứng đáng.
(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu
hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ
[…].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một
người ở miền biển, tài năng cũng không kém
[…].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả
hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.

? Những câu giới thiệu trên
thường dùng những từ, cụm từ gì ?


? Vậy, theo em thế nào là lời
văn giới thiệu nhân vật ?

1/ Lời văn giới thiệu nhân vật là
giới thiệu tên, lai lịch, quan hệ, tính tình,
tài năng, ý nghĩa của nhân vật.


2. Lời văn kể sự việc :
Đọc đoạn văn sau :
( 3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ,
đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi
cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm
thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng
nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn
Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà
cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành
Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển
nước.
( Sơn Tinh, Thủy Tinh )


(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng
nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần
hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời,
dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập
ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi,
sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển
nước.

 Các hành
động đó được kể theo thứ tự : từ trước đến
?Em?hãy
Đoạn
gạch
văndưới
trên những
kể về từ
Cácđến
hành
động đó được kể
sau, nguyên?nhân
kết quả.
theo
thứ
tự
nào
?? nào?
hànhchỉ
động
hành
củađộng
nhân
đó
vật


(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng
nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần
hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời,
dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập
ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi,
sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển
nước.

? Các hành động đó đem lại kết quả gì?


(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi
giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần
hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất
trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.
Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên
lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh
trên một biển nước.

Lờithấy
kể trùng
điệp
Lời kể trùng điệp cho
sự liên
tiếp của hành động
“Nước mạnh
ngập ruộng
đồng,
nhà hoại
cửa” khủng
gây ấn tượng
về cơn
giậnnước
dữ vàngập
sự phá
gâyTinh.
ấn tượng gì cho người đọc ?
khiếp của Thủy


? Lời văn kể
sự việc có đặc
điểm gì ?
2/ Lời văn kể sự việc là kể các hành
động, việc làm, kết quả và sự thay đổi do
các hành động ấy đem lại.


3.Đoạn văn
(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương,
người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết
mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
(2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản
Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền
biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.
[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.

(3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,
đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm
thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn
cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa,
nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh
bềnh trên một biển nước.


(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương,
người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết
mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng
Vua Hùng kén rể
2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản
Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền
biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.
[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng
Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn
(3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,đem
quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành
dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn
đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước
dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên
một biển nước.
 Sự giận dữ và tấn công quyết liệt của Thủy Tinh

? Hãy gạch ?dưới
đạt
ý là
chính
củađề?
từng đoạn ?
Vậy câu
theo biểu
em thế
nào
câu chủ
? Em hãy cho biết nội dung chính của từng đoạn văn ?


(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương,
người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết
mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng
Vua Hùng kén rể
2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên
có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài
năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai
đều xứng đáng làm rể vua Hùng
Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn
(3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,đem quân
đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông
bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn
Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng
đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển
nước.
 Sự giận dữ và tấn công quyết liệt của Thủy Tinh

? ?Các
quan
hệ
vớiđạt
câu
chủtrong
đề thế
Hãycâu
xáccòn
định lại
những
câu
diễn
ý phụ
các nào?
đoạn văn ?
?Vậy theo em những ý phụ đó có tác dụng gì với ý chính?


3/ Đoạn văn :? Em hiểu thế
nào
đoạn
văndấu bằng
Đoạn văn tự
sựvề
được
đánh
? viết hoa lùi vào đầu dòng
chữ cái mở đầu
và hết đoạn có dấu chấm xuống dòng.
Mỗi đoạn văn tự sự thường có một ý
chính, diễn đạt thành một câu gọi là câu
chủ đề. Các câu khác diễn đạt những ý phụ
dẫn đến ý chính đó, hoặc giải thích cho ý
chính, làm cho ý chính nổi lên.



x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×