Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn lập dự toán chuyển giao các gói kỹ thuật năm 2015

Ministry of Health

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

HƯỚNG DẪN
LẬP DỰ TOÁN CHUYỂN GIAO CÁC
GÓI KỸ THUẬT NĂM 2015
TPHCM –Tháng 11/2014


Xây dựng kế hoạch chuyển giao các gói kỹ thuật:

Ministry of Health

1. Căn cứ nội dung hỗ trợ chuyên môn đã thống nhất, cơ sở KCB
tuyến trên xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cử người
hành nghề đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới; cơ sở KCB tuyến
dưới lập kế hoạch và dự toán kinh phí tiếp nhận người hành
nghề đến luân phiên.
2. Cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, ngành gửi kế
hoạch năm kế tiếp về Bộ Y tế hoặc các Bộ, ngành trước ngày

30/6 hàng năm để các Bộ, ngành tổng hợp chung vào Báo
cáo dự toán ngân sách hàng năm gửi Bộ Tài chính theo quy
định. Các Bộ, ngành căn cứ vào dự toán được Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Tài chính giao sẽ thực hiện cân đối và giao dự
toán cho các đơn vị thực hiện.


Ministry of Health

Xây dựng kế hoạch chuyển giao các gói kỹ thuật:

3. Cơ sở KCB thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (gọi tắt là Sở Y tế) gửi kế hoạch năm kế tiếp báo cáo Sở Y
tế trwuowcs ngày 30/6 hàng năm để Sở Y tế tổng hợp vào dự
toán ngân sách hàng năm báo cáo Sở Tài chính để trình UBND,
HĐND cấp tỉnh xem xét, bố trí ngân scahs địa phương để thực
hiện. Căn cứ vào dự toán NS được bố trí hàng năm, SYT phê
duyệt kế hoạch và giao dự toán NS để các đơn vị thực hiện.


II. Chế độ chi trả đối với người hành nghề
trong thời gian luân phiên:

Ministry of Health

1. Chế độ tiền lương và các Khoản phụ cấp hiện hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Quyết định
số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ được chi trả cùng kỳ lương
hàng tháng, gồm:

a) 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề).
b) Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc biệt; phụ cấp khu vực (nếu có) như đối
với người hành nghề tại nơi đến công tác. Trường hợp nơi đến luân phiên thực hiện các mức
phụ cấp này thấp hơn tại đơn vị được cử đi thì được giữ nguyên mức hiện hưởng;
c) Phụ cấp đặc thù đối với viên chức y tế: Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật,
phụ cấp chống dịch và chế độ làm đêm, thêm giờ (nếu có) theo chế độ quy định;
d) Các quyền lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có).


II. Chế độ chi trả đối với người hành nghề
trong thời gian luân phiên:


Ministry of Health

2. Chế độ trợ cấp đặc thù hằng tháng bằng 50% mức lương theo ngạch, bậc
hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu
có) được tính theo số ngày thực tế làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp
nhận người hành nghề đến luân phiên trong tháng và được chi trả cùng kỳ lương
tháng kế tiếp.
Mức tiền trợ cấp đặc thù 01 ngày thực tế làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đến luân phiên của người hành nghề được tính theo công thức sau:
Hệ số lương theo
Mức
ngạch, bậc hiện hưởng
lương
+ hệ số phụ cấp chức
tối thiểu x vụ lãnh đạo (nếu có) +
chung
% (quy theo hệ số) phụ
cấp thâm niên vượt
khung (nếu có)
Mức tiền trợ cấp đặc
thù được hưởng 01 =
ngày

22 ngày

x

50 %


II. Chế độ chi trả đối với người hành nghề
trong thời gian luân phiên:

Ministry of Health

3. Các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định số
14/2013/QĐ-TTg được áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số
139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định
việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Thông tư
số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy
định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn
chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. Một số nội dung chi cụ thể:


II. Chế độ chi trả đối với người hành nghề
trong thời gian luân phiên:

Ministry of Health

a) Chi thù lao giảng viên giảng lý thuyết (một buổi giảng được tính 5 tiết học);
b) Chi thù lao giảng viên giảng thực hành được tính bằng 50% mức thù lao chi cho giảng
viên giảng lý thuyết;
c) Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học, bao gồm:
- Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy (nếu có);
- Chi mua văn phòng phẩm, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao
gồm tài liệu tham khảo), chi in và cấp chứng chỉ;
- Chi nước uống phục vụ lớp học;
đ) Chi xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu chuyển giao các gói kỹ thuật (nếu có): Chỉ
thực hiện áp dụng đối với các chương trình, tài liệu giảng dạy phải được Hội đồng chuyên
môn nghiệm thu theo quy định.
e) Chi khác: chi cho các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật.


Ministry of Health

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ đối với người hành nghề trong các cơ sở KCB
công lập được bố trí trong dự toán NSNN giao hàng năm cho các Bộ, cơ quan Trung
ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; trong đó:
1. Các cơ sở KCB cử người hành nghề đi luận phiên có thời hạn xuống tuyến dưới có
trách nhiệm thanh toán các chế độ quy định tại Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 2, Khoản
3 Mục II nêu trên cho người hành nghề thuộc đơn vị mình đã cử đi luân phiên.
Trường hợp đơn vị nơi người hành nghề đến luân phiên đã bố trí phòng nghỉ thì
không thực hiện việc thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ.


Ministry of Health

III. Nguồn kinh phí thực hiện

2. Cơ sở KCB nhận người hành nghề từ tuyến trên đến luân phiên có trách
nhiệm thanh toán các chế độ quy định tại Điểm C, Khoản 1 Mục II và các quyền
lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nế có), phúc lợi tập thể của
đơn vị mình cho người hành nghề được cử đến luân phiên.
Riêng chế độ của người hành nghề tuyến dưới được cử lên tuyến trên học tập
để chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật do đơn vị cử đi chi trả theo chế độ
quy định tại TT số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010. Kinh phí chi trả chế độ
của người hành nghề tuyến dưới được cử lên tuyến trên học tập được tổng
hợp chung vào dự toán KP thực hiện kế hoạch tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn
của các cơ sở KCB tuyến dưới theo phân cấp tài chính.


Ministry of Health

IV. Hướng dẫn lập dự toán chi chuyển giao các gói kỹ
thuật:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động để xây dựng
dự toán kinh phí cho từng hoạt động cụ thể để
tổng hợp thành nhu cầu kinh phí;
+ Các ví dụ sau:


Ministry of Health

IV. Hướng dẫn lập dự toán chi chuyển giao các
gói kỹ thuật:

Dự toán phục vụ hoạt động chuyển giao kỹ thuật
Trên cơ sở kỹ thuật dự kiến chuyển giao lập dự toán chi tiết theo các
nội dung sau:
NỘI DUNG
Văn bản áp dụng
1. Chi khảo sát, đánh giá thực trạng và
xác định nhu cầu chuyển giao gói kỹ
thuật:
1.1. Chi tiền ở (định mức x số người x Điểm 4 Điều 2 Thông tư
số ngày)
97/TT-BTC
1.2. Chi tiền phụ cấp công tác (định
mức x số người x số ngày)

Điểm 3 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC

1.3 Tiền đi lại cho cán bộ

Điểm 2 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC


Ministry of Health

IV. Hướng dẫn lập dự toán chi chuyển giao các
gói kỹ thuật:

2. Tổ chức thực hiện chuyển giao tại Bệnh viện TƯ:
2.1. Chi thù lao cho cán bộ chuyển giao:
*) Chi cho cán bộ chuyển giao chính (định mức x số
áp dụng mức chi thù lao giảng viên quy
buổi)
định tại Điểm 1.1 Điều 3 Thông tư
*) Chi CB hỗ trợ cho CB chuyển giao chính (tạm 139/TT-BTC
tính như trợ giảng) (định mức x số buổi)
theo quy định tại Điểm 1.11 Điều 3
2.2 Chi tổ chức, quản lý và giám sát lớp học
Thông tư 139/TT-BTC
2.3 Chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên (định mức x số vận dụng quy định tại Điểm 1.6 Điều 3
học viên x số ngày học)
Thông tư 139/TT-BTC
2.4 Chi tổ chức thi/kiểm tra (dự kiến 02 lần/khoá
Điểm 1.5 Điều 5 Thông tư 139/TT-BTC
học)
2.5 Chi tiền VPP, vật tư, hóa chất,... phục vụ giảng
theo thực tế và hóa đơn hợp lệ
dạy
2.3 Chi nước uống cho học viên, giảng viên (theo
Mục c Điểm 1.8 Điều 3 Thông tư
thực tế nhưng không quá định mức x số ngày x số
139/TT-BTC
người tham dự lớp học)
2.7 Chi khác


Ministry of Health

IV. Hướng dẫn lập dự toán chi chuyển giao các
gói kỹ thuật:

3. Tổ chức thực hiện chuyển giao tại BV được nhận chuyển
giao KT
3.1 đến 3.7 như phần ( bỏ mục 2.3) (2)
3.8 Chi phụ cấp lưu trú của Giảng viên
và trợ giảng (định mức x số người x số
ngày)
3.9 Chi tiền phòng nghỉ của giảng viên
và trợ giảng (định mức x số người x số
ngày)
3.10 Chi tiền phương tiện đi lại

 
Điểm 4 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC
Điểm 3 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC
Điểm 2 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC


Ministry of Health

IV. Hướng dẫn lập dự toán chi chuyển giao các
gói kỹ thuật:

4. Giám sát, hỗ trợ sau chuyển giao gói
kỹ thuật:
áp dụng mức chi thù lao giảng
4.1 Chi hướng dẫn kỹ thuật (định mức x
viên quy định tại Điểm 1.1
số buổi giảng)
Điều 3 Thông tư 139/TT-BTC
4.2 Chi phụ cấp lưu trú (định mức x số
người x số ngày)4.3 Chi tiền phòng nghỉ (định mức x số
người x số ngày)

Điểm 4 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC

Điểm 3 Điều 2 Thông tư
97/TT-BTC
Điểm 2 Điều 2 Thông tư
4.4 Chi tiền phương tiện đi lại (xăng, xe)
97/TT-BTC
4.5 Chi khác


Ministry of Health

IV. Hướng dẫn lập dự toán chi chuyển giao các
gói kỹ thuật:

2. Hồ sơ quyết toán chuyển giao các gói kỹ thuật, các lớp tập huấn:
+ Hợp đồng chuyển giao kỹ thuật giữa đơn vị chuyển giao và đơn vị được nhận chuyển
giao.
+ Thanh lý Hợp đồng, nghiệm thu chuyển giao kỹ thuật (lưu ý phải cam kết sau khi được
chuyển giao kỹ thuật thì sẽ không còn việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên đối với các kỹ
thuật chuyển giao hoặc phải cam kết giảm bao nhiêu % mỗi năm?).
+ Chương trình giảng dạy, tài liệu chuyển giao kèm theo chứng từ thanh toán thù giao giảng
dạy lý thuyết, thực hành…
+ Giấy đi đường, Hóa đơn thanh toán tiền ngủ (nếu có), vé tầu xe, các phương tiện vận
chuyển công cộng.
+ Hóa đơn mua vật tư , hóa chất…(nếu có) để thực hiện chuyển giao
+ Chi mua VPP, nước uống..
+ Chi xăng xe, hoặc thuê xe (nếu có)..
+….


Ministry of Health

V. Một số lưu ý khi thực hiện:

1. Phân định rõ giữa các kỹ thuật chuyển giao thuộc Đề án BV vệ tinh
và 1816: Đối với việc chuyển giao các kỹ thuật thuộc các chuyên khoa
cho các BV vệ tinh thì tính trong Đề án BV vệ tinh, không sử dụng kinh
phí 1816 hoặc kinh phí đào tạo 47, 930.
2. Về việc chuyển giao kỹ thuật theo gói phải theo đúng quy trình, có
Đề cương chuyển giao theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Phần lớn các đơn vị chưa triển khai kịp thời rút dự toán tại KBNN
mà vay mượn nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của đơn vị
để chi trả chế độ cho cán bộ đến cuối năm mới làm thủ tục quyết
toán.


Ministry of Health

V. Một số lưu ý khi thực hiện:

4. Về định mức chi cho cán bộ: Theo quy định kinh phí đào tạo chuyển giao gói kỹ thuật là kinh phí chi
không thường xuyên nên chi và quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước: ví dụ cán bộ đi thực
hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật được hưởng chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư số
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010, nhưng một số đơn vị lại vận dụng mức chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ
để chi trả chế độ công tác phí cho cán bộ. Do vậy, một số đơn vị ban hành định mức chi tại quy chế chi
tiêu nội bộ với mức cao hơn quy định tại Thông tư 97 sẽ dẫn đến chi vượt mức quy định phải giảm
quyết toán phần chênh lệch. Tuy nhiên có một số đơn vị lại chi với mức thấp hơn cho cán bộ (ví dụ: theo
TT số 97 phụ cấp lưu trú được hưởng tối đa 150.000 đồng/ngày, nhưng một số đơn vị lại chi cho cán bộ
là 100.000 đồng/ngày do chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị....).


Ministry of Health

V. Một số lưu ý khi thực hiện:

5. Một số đơn vị khi thanh toán phụ cấp lưu trú
cho cán bộ tính đủ 30 ngày nhưng lại vẫn thanh
toán vé tầu, ô tô đi, về 04 lần trong 1 tháng
(theo quy định, những ngày đi về và ở nhà
không được hưởng phụ cấp lưu trú).


Ministry of Health

V. Một số lưu ý khi thực hiện:

6. Hồ sơ thanh quyết toán không đầy đủ: thiếu Báo cáo kết quả thực hiện chuyển giao các gói kỹ
thuật (có xác nhận tại cở sở tiếp nhận), thiếu Hợp đồng ký hợp tác giữa đơn vị cử cán bộ đi đào
tạo chuyển giao kỹ thuật và đơn vị tiếp nhận cán bộ (Hợp đồng phải ghi rõ thời gian tiếp nhận cán
bộ, nội dung chuyên môn hỗ trợ tăng cường, cam kết về chi phí đi, lại, ăn ở trong thời gian tăng cường của các
cán bộ..); quyết toán xăng xe không có lịch công tác kèm theo; Chi tiền giảng bài cho cán bộ tham
gia giảng dạy, tập huấn nhưng hồ sơ quyết toán chưa lưu đầy đủ nội dung: chương trình học, bài
giảng, danh sách học viên tập huấn … (mức chi được vận dụng Thông tư số 139/2010/TT-BTC
ngày 21/9/2010 về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ NSNN dành cho công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức).


Ministry of Health

Xin trân trọng cám ơn!x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×