Tải bản đầy đủ

Slide nhu cầu cơ sở hạ tầng

NHU CẦU
CƠ SỞ HẠ TẦNG


N G H Ị Q U Y ẾT S Ố 12-NQ/TW

Nghị quyết số 12-NQ/TW

“Hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ,
kém tính kết nối, hiện đang là điểm nghẽn của quá trình phát triển”


VỐN ĐẦU TƯ TỪ ĐÂU?

Cần huy động một lượng vốn đầu tư khoảng 150 – 160 tỷ USD.
Trong khi đó, các nguồn vốn đầu tư truyền thống từ nhà nước
lâu nay chỉ có thể đáp ứng khoảng 50%


NỢ CÔNG


Tỉ lệ
bội chi

Dư nợ
công 2015

Nợ
nước
ngoài

6,1%

62,2% GDP

43,1%


NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tổng thu NS

595,000

740,500

816,000


782,700

731,600

1,014,500

Thu nội địa

382,000

494,600

545,500

539,000

638,600

785,000

69,300

87,000

99,000

85,200

93,000

54,500

Thu từ dầu thô

Source: Cổng TTĐT Bộ Tài chính

ĐVT: tỷ đồng

Ghi chú: năm 2016 bao gồm 30.000 tỷ đồng thoái vốn từ các Doanh nghiệp nhà
nước


HIỆU QUẢ DỰ ÁN
- Chuyển giao công nghệ
- Chất lượng công trình
- Thời gian đầu tư
- Tiết kiệm chi phí xây dựng, bảo dưỡng, khai thác, vận hành …

GS.Hyeon Park - nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư hạ tầng công tư thuộc Viện Phát triển Hàn
Quốc (KDI) cho rằng: một lợi ích rất lớn khó có thể nhìn thấy được từ việc thực hiện các dự án PPP, đó
là thúc đẩy cải cách thể chế, đưa khu vực công hoạt động ngày một hiệu quả hơn và thúc đẩy khu vực
kinh tế tư nhân.


ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC
ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ


1.

VÕ TIẾN ANH

2.

NGUYỄN LÂM GIANG

3.

VƯƠNG QUAN KHẢI

4.

ĐẶNG ANH TÚ

5.

ĐỖ THUỶ TIÊN


KHUNG LÝ THUYẾT

KHUNG PHÁP LÝ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

HÌNH THỨC

QUY TRÌNH BOT, BT

THUẬN LỢI, RỦI RO CỦA CHỦ THẾ THAM GIA PPP


1

KHUNG LÝ THUYẾT

KHÁI NIỆM
“các quan hệ hợp tác có thể có của khu vực nhà nước và khu
vực tư nhân trên cơ sở một hợp đồng; mục đích cao nhất của
hợp tác công tư là nhắm tới sự sẵn có của nguồn lực, chất
lượng, tính hiệu quả trong cung cấp dịch vụ và việc sử dụng
hiệu quả, hợp lý các nguồn vốn”.
TEXT


1

KHUNG LÝ THUYẾT

KHÁI NIỆM
Là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp
đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà
đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận
hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công
TEXT


1

KHUNG LÝ THUYẾT

KHÁI NIỆM

Nhà nước

Tư nhân

TEXT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

-

CƠ SỞ HẠ TẦNG

-

Y TẾ


1

KHUNG LÝ THUYẾT

Đặc trưng

Tính chất dự
ánLâu dàiLuôn có kế hoạch từ trước

TEXT


1

KHUNG LÝ THUYẾT

Đặc trưng

09/09/2011

18/02/2002

PMC đề xuất “trả” Cầu Phú Mỹ
lại cho UBND TP.HCM

UBND TP.HCM trình
Chính phủ về dự án

02/09/2009

Khánh thành
Cầu Phú Mỹ
07/02/2005

PMC và UBND TP.HCM ký hợp
đồng BOT


1

KHUNG LÝ THUYẾT

Đặc trưngTính chất dự
ánLâu dàiLuôn có kế hoạch từ trước

Có sự liên kết vốn NhàThỏa thuận ban đầu

nước và vốn tư nhânKhả năng kiểm soát rủi roKhả năng giải quyết rủi ro

Phân chia trách

Cơ cấu vốn

Phân bố rủi ro

nhiệm

TEXTTư nhân: Thiết kế, xây dựng, hoàn thiện, tài
chính…Nhà nước: xác định mục tiêu, giám sát…


2

KHUNG PHÁP LÝ

Khung pháp lý cũ về PPP

Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về thí điểm dự án PPP
Nghị định 108/2009/NĐ-CP
về BOT, BTO, BT

Nghị định 78/2007/NĐ-CP về BOT, BTO, BT

Nghị định 62/1998/NĐ-CP về BOT, BTO, BT đối
với đầu tư nước ngoài

Nghị định 77/CP (1997) về BOT đối với đầu tư trong nước

Nghị định 87/CP (1993) về BOT đối với đầu tư nước ngoài


2

KHUNG PHÁP LÝ

Khung pháp lý cũ về PPP
Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 1994-2009 Việt Nam chỉ thu hút được 32 dự án được
thực hiện theo mô hình PPP với tổng mức vốn cam kết khoảng 6,7 tỉ USD

15%

0.4; 40%

14%

13%
18%

Trung quốc
Malaysia
Philippines
Indonesia
Khác


2

KHUNG PHÁP LÝ

LUẬT

Khung pháp lý hiện hành

Luật

Luật

Luật

Luật

Xây dựng

Đầu tư

Đầu tư công

Đấu thầu

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày

Nghị định

ĐỊNH

THÔNG TƯ
(Dự kiến)

17/3/2015 hướng dẫn thi hành Luật

15/2015/NĐ-CP ngày

NGHỊ

Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

14/02/2015 về PPP
(thay thế Nghị định 108/2009 và Quyết định 71)

Thông tư hướng dẫn lập

Thông tư 86/2015/TT-BGTVT

Thông tư 38/2015/TT-BCT

Thông tư hướng dẫn lập

hướng dẫn đầu tư PPP thuộc

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu

hồ sơ mời thầu, hồ sơ

Thông tư hướng

hướng dẫn đầu tư PPP thuộc lĩnh

cầu cho dự án có sử dụng

dẫn lập hồ sơ

vực GTVT

Bộ Công thương quản lý

yêu cầu cho dự án PPP

đất

mời sơ tuyển


2

KHUNG PHÁP LÝ

Điều kiện đầu tư PPP

Đối với dự án do BỘ, NGÀNH, UBND Cấp tỉnh đề xuất:

1.
2.
3.
4.
5.

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định này;
Có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư;
Có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;
Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án quy định tại Điểm e Khoản
1 Điều 4 Nghị định này.

Các dự án thỏa các điều kiện nêu trên mà có khả năng thu hồi vốn từ khoản thu của người sử dụng sẽ được ưu tiên lựa
chọn


2

KHUNG PHÁP LÝ

Điều kiện đầu tư PPP

Đối với dự án do NHÀ ĐẦU TƯ đề xuất:

1.
2.

Phải đáp ứng các điều kiện quy định trên;
Nhà đầu tư là DN nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác (ngoài nhà nước) để đề xuất dự án.


2

KHUNG PHÁP LÝ

Điều kiện đầu tư PPP

Điều kiện về VỐN đầu tư:

1.
2.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.
Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu được xác định theo nguyên tắc lũy tiến
từng phần như sau:
≤ 1.500 tỷ đồng: tỷ lệ vốn chủ sở hữu ≥ 15% của phần vốn này;
> 1.500 tỷ đồng: tỷ lệ vốn chủ sở hữu ≥ 10% của phần vốn này.


3

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH


3

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

-

Anh là quốc gia đầu tiên Phát triển thành công mô hình
ppp

Margaret Hilda Thatcher
(13/10/1925 – 08/4/2013)

-

XUẤT HIỆN TỪ 60S ĐẾN 80S PHÁT TRIỂN RỘNG RÃI
667 HỢP ĐỒNG PPP


3

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

-

PPP được triển khai từ 90s;
Chính thức mở đường cho ppp việt nam là Nđ
77/cp năm 1997;

-

theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, trong giai
đoạn 1994-2009 đã có 32 dự án PPP với tổng
mức vốn cam kết khoảng 6,7 tỉ đô la.

Cầu Cỏ May (Bà Rịa – Vũng Tàu)
– Một trong những dự án BOT đầu tiên
Đã bàn giao lại cho Nhà nước vào ngày 02/8/2011


4

CÁC HÌNH THỨC PPP

Franchise
BOO

Design

DBFO
Build

Build

Own

Finance

BOT

Operate

Build
TEXT

Operate
Transfer

BTO

Build
Transfer
Operate

Operate


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×