Tải bản đầy đủ

Slide luật kinh doanh so sánh ADR


LỚP CAO HỌC LUẬT KINH TẾ
MÔN LUẬT KINH DOANH SO SÁNH


A

D

R

Appropriate (phù hợp),
Additional (bổ sung),
Amicable (thân thiện)
Accelerated (thúc đẩy,
tăng cường
- Alternative (thay thế)
-


Các phương thức ADR đa dạng và có giá trị

riêng biệt, phù hợp từng loại tranh chấp.

Negotiation
Arbitration

Court-ordered arbitration,
Ombudsman, Med-Arb,
Small Claims Courts,
Rent-a-Judge

Mediation
Summary Jury Trials
Conciliation
Mini-trial
Fact-Finding


Negotiation

Thương lượng
- Các bên tự giải quyết tranh
chấp.
- Tính tự nguyện
- Tự xác định quy trình
- Kết quả thương lượng là
hợp đồng và các bên căn
cứ vào hợp đồng để thi
hành.
- Thực hiện một cách riêng
tư, không công khai.


Arbitration

Trọng tài
- Tranh chấp được giải quyết
bởi một bên thứ ba (trọng tài)
- Phiên họp giải quyết tranh
chấp
- Quyết định chung thẩm và

có tính ràng buộc.
- Quyền chọn trọng tài viên


Mediation

Dàn xếp/Hòa giải
-

Conciliation

-

-

Tranh chấp được giải
quyết bởi một bên thứ ba
(hòa giải viên)
Thúc đẩy sự giao tiếp,
thương lượng giữa các
bên
Tự nguyện
Thỏa thuận giải quyết
tranh chấp


Fact-finding

Truy tìm bằng chứng
Việc điều tra độc lập của
bên thứ ba.
- Kết quả:
Nếu không yêu cầu về giải
pháp: Báo cáo tóm tắt sự
việc và xác định độ tin cậy
của các sự việc đó.
Nếu có yêu cầu về giải
pháp: Báo cáo có kết luận
điều tra
-


Phiên xử mini

Mini-trial

-

-

-

Được thiết kế để các bên
nghe quan điểm của
nhau
Hội đồng gồm có đại diện
có thẩm quyền của mỗi
bên; đứng đầu hội đồng
là một người trung lập,
được các bên lựa chọn.
Đề xuất một giải pháp cụ
thể.


Summary Jury Trials

Phiên xử bồi thẩm đoàn
rút gọn
-

-

-

Được sử dụng khi các
phương thức khác thất
bại.
Bồi thẩm đoàn gồm 6
người; 01 thẩm phán chủ
trì.
Phán quyết không có tính
ràng buộc.


HÒA GIẢI


HÒA GIẢI
● ĐỊNH NGHĨA

Black’s Law
Hành động của người
thứ ba, làm trung gian
giữa hai bên tranh chấp
nhằm thuyết phục họ
giải quyết mâu thuẫn

UNCITRAL
Một quá trình trong đó
các bên yêu cầu một
hay nhiều bên thứ ba
(hòa giải viên) tham gia
hỗ trợ nỗ lực của các
bên nhằm giải quyết êm
thấm tranh chấp của
mình phát sinh từ hoặc
liên quan đến một mối
quan hệ trên cơ sở hợp
đồng hoặc một mối
quan hệ pháp luật khác

Uniform Mediation Act
Quá trình mà hòa giải
viên thúc đẩy các bên
liên lạc và đàm phán
với nhau để giúp đỡ họ
đạt được một thỏa
thuận tự nguyện nhằm
giải quyết tranh chấp


HÒA GIẢI
● ĐỊNH NGHĨA

LUẬT VIỆT NAM
Việc hòa giải viên
hướng dẫn, giúp đỡ các
bên đạt được thỏa
thuận, tự nguyện giải
quyết với nhau các
mâu thuẫn, tranh chấp,
vi phạm pháp luật.


HÒA GIẢI
MEDIATION

Conciliation để
nói đến hoạt
động hòa giải
trước phiên xử
tại Tòa

VS

Conciliation khác mediation:
(i) Có thể là chuyên gia hoặc
một ai đó có kiến thức đặc biệt;
(ii) Có thể đưa ra ý kiến, thông
tin chuyên môn và
(iii) Có thể kiến nghị về những
thỏa thuận cụ thể


HÒA GIẢI
Trong tố tụng của Tòa án
Thụ lý

Hòa giải

Thủ tục bắt buộc
(trừ TH không
được hòa giải)

Không thành

Thành

ực
l
u

 Nguyên tắc
hòa giải
 Quy trình tiến
hành hòa giải

a
ng

y

iệ Quyết định
h
hòa giải thành


2008


HÒA GIẢI
Trong tố tụng của Trọng tài
Hòa giải

- Theo yêu cầu
của các bên
- Trọng tài tự
tiến hành

Không thành

Thành

hi
ó
Cực
l
u

a
g
n

y

Văn bản
ghi nhận sự
thỏa thuận

2008


HÒA GIẢI

Tại VIAC

- Số vụ việc đã được giải quyết
Hòa giải

- Bộ quy tắc hòa
giải
- Dịch vụ hòa giải
chuyên nghiệp
2008


HÒA GIẢI
Nghị định về Hòa giải thương mại

-Theo thỏa thuận giữa
hai bên
- Do hòa giải viên
thương mại tiến hành

2008


HÒA GIẢI
Cơ sở về tranh chấp lao động
- Hội đồng trọng tài lao động
- Hòa giải viên lao động Cơ quan
lao động quận/huyện

Tranh chấp về:
- Quyền và lợi ích liên quan đến
việc làm, tiền lương, thu nhập
và các điều kiện lao động
khác,
- Thực hiện hợp đồng lao động,
thỏa ước tập thể và trong quá
2008lao
trình học nghề giữa người
động với người sử dụng lao
động


HÒA GIẢI Cơ sở
- Hòa giải viên

- Hướng dẫn, giúp đỡ các
bên đạt thỏa thuận
- Tự nguyện
2008


HÒA GIẢI

Bảo mật thông tin
Nếu hòa giải không thành:
- Thông tin trong quá trình
hòa giải không thể trở
thành bằng chứng.
- Hòa giải viên không trở
thành nhân chứng.

- Nguyên tắc nền tảng của
phương thức hòa giải


HÒA GIẢI
ÁN LỆ:

Sơ thẩm
- Hòa giải
nhiều lần
không thành
- Microsoft có
hành vi hạn
chế cạnh
tranh

PHÚC THẨM
- Hủy án sơ
thẩm do vi
phạm tố
tụng
- Chuyển sang
phương thức
hòa giải
ngoài Tòa án

VS
Hòa giải
- 01 hòa giải
viên
- Đạt kết quả
trong 03 tuần
- Proposed
Final
Judgement

CÔNG NHẬN

- Một số bang
không tham gia
hòa giải không
đồng ý
- Tòa khẳng định
tính đúng đắn của
kết quả hòa giải


HÒA GIẢI
ÁN LỆ:

VS

Thông tin cần thiết
phải được trình
bày trước tất cả
các bên

Hòa giải

Tất cả các bên
phải được tham
gia đầy đủ quá
trình giải quyết
tranh chấp

ERIC D. GREEN
- Professor
- Mediator

Tất cả các bên đều
có quyền quyết định
việc giải quyết tranh
chấp


TRỌNG TÀI


TRỌNG TÀI

-

-

Khái niệm

Quy trình giải quyết tranh chấp mang tính riêng tư;
Các bên tranh chấp thỏa thuận đưa tranh chấp của mình
đến một trọng tài viên hay một hội đồng trọng tài để giải
quyết
Chấp nhận chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý, tuân thủ
phán quyết của trọng tài viên hay hội đồng trọng tài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×