Tải bản đầy đủ

Slide đảm bảo, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản

BẢO ĐẢM, ƯU ĐÃI VÀ HỖ
TR ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH
VỰC KINH DOANH BẤT
ĐỘNG SẢN


CÔNG
HUY

KHUÊ
TRÚC

THÀNH
VIÊN

NGUYỆT
MINH

BÍCH
VÂNNỘI DUNG TRÌNH BÀY
1.

ĐỐI TƯNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

3.

KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM,
ƯU ĐÃI VÀ HỖ TR ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

4.

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TR ĐẦU
TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

5.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Luật kinh doanh bất động sản;
Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế giá trị gia tăng;
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Luật đầu tư 2014;
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh
bất động sản;
Một số văn bản khác.


- Nhà nước chủ động tham gia đầu tư cung cấp các loại hàng hóa bất động sản mà
thị trường không tham gia như: Nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội,
…..để chủ động bình ổn thị trường.
- Xây dựng hệ thống tài chính nhà ở như quỹ tiết kiệm nhà ở để hỗ trợ đa số
người lao động tạo lập nhà ở.


- Điều tiết chênh lệch địa tô do Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để cân
bằng lợi ích trên thị trường bất động sản, đồng thời kết hợp phát triển hạ tầng
với phát triển đô thị theo hướng "vừa có đường vừa có phố".
- Dự báo tình hình thị trường để có định hướng phát triển nhằm chủ động điều
hành thị trường phát triển bền vững, tránh những biến động gây ảnh hưởng đến
nền kinh tế quốc dân.
- Kiểm soát đầu tư nước ngoài vào khu vực bất động sản.


4.1 Sơ lược tình hình phát triển đầu tư kinh doanh bất động
sản
4.2 Về khung pháp lý của thị trường
4.3 Về chính sách ưu đãi, đầu tư


4.1 Sơ lược tình hình phát triển đầu tư
KDBĐS trong những năm gần đây


4.2 Về khung pháp lý của thị trường
Giá cả bất động sản
quá cao.

Tính minh bạch của thị
trường bất động sản
trong tất cả các khâu hoạt
động của thị trường còn
nhiều hạn chế.

Một số giao dịch mua
bán, chuyển nhượng
trên thị trường BĐS còn
trái quy định pháp luật.


4.2 Về khung pháp lý của thị trường
Thu nhập của người
dân và sự phát triển
của nền kinh tế còn
nhiều hạn chế.

Cơ chế đền bù, giải phóng

Hệ thông cơ sở hạ tầng

mặt bằng, tái định cư vẫn

yếu kém, đặc biệt là hệ

còn những vấn đề tồn tại

thống giao thông làm

và bất cập phải tiếp tục

giảm sức hút và quy mô

được hoàn thiện.

của thị trường BĐS.


4.3.1 Chính sách phân lô bán nền
4.3.2 Chính sách kích cầu, hỗ trợ tài chính cho
người mua nhà
4.3.3 Mở rộng phạm vi mua nhà, đối tượng mua
nhà


Đối với chính sách cho phép phân lô bán nền: điều kiện được phân lô đối với
việc đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối, đồng bộ với hạ
tầng kỹ thuật hiện hữu còn chưa cụ thể.


Trách nhiệm hướng dẫn giao toàn bộ cho ủy ban nhân dân quận huyện, việc
này sẽ rất dễ dẫn đến việc lạm quyền của cán bộ công chức địa phương.


Đối với chính sách hỗ trợ tài chính 30.0000 tỷ đồng.
Đối với chính sách cho người nước ngoài mua nhà, chung cư thì đang còn phải đợi thông tư
hướng dẫn để thi hành.


HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Nhằm thúc đẩy và quản lý thị trường bất động sản phát triển
ổn định, bền vững và lành mạnh.


ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ
HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH.

Quy hoạch phát triển ngành và nông thôn.


Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong khai thác và sử dụng có hiệu quả
nguồn lực đất đai
Tái cơ cấu thị trường BĐS, phát triển đa dạng các loại hàng hóa trên thị trường bất
động sản.


Điều chỉnh chính sách tín dụng linh hoạt để tạo điều kiện về vốn cho các chủ
thể tham gia trên thị trường bất động sản.
Hoàn thiện chính sách thuế, phí và lệ phí liên quan đến bất động sản.


Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và nâng cao năng lực của chủ thể tham gia thị
trường BĐS.
Xây dựng hệ thống thông tin, dự báo về thị trường BĐS thống nhất.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường BĐS.XIN
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×