Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TƯỜNG MỀM KẾT HỢP VỚI ĐẤT CÓ CỐT LƯỚI THÉP TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP CAO Ở VIỆT NAM

bộ giáo dục và đào tạo
trờng đại học giao thông vận tải
-----**-----

Nguyễn danh huy

Nghiên cứu ứng dụng t ờng mềm kết
hợp với đất có cốt l ới thép trong
xây dựng nền đờng đắp cao ở Việt
nam

ngành: Xây dựng công trình giao thông

luận án thạc sĩ khoa học kỹ thuật

hớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn hữu trí


hµ néi, th¸ng 10 n¨m 2002
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×