Tải bản đầy đủ

Các vấn đề pháp lý về hình thành doanh nghiệp

MÔN LUẬT KINH DOANH SO SÁNH

NHÓM 10
1

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT KINH DOANH SO SÁNH


MÔN LUẬT KINH DOANH SO SÁNH

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
VỀ HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP
NHÓM 10

2

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
STT


Họ tên

01

Trần Minh Quang

02

Nguyễn Thị Thủy

03

Phan Trọng Tiên

04

Ngô Phương Trà
3

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


NỘI DUNG ĐỀ TÀI

1
Sáng lập
viên

Chi phí và hợp
đồng trước khi
thành lập
doanh nghiệp

2

Hồ sơ
doanh
nghiệp


3
Thủ tục
đăng ký
doanh
nghiệp

4
4

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


THỐNG NHẤT THUẬT NGỮ

Private Company = công ty tư nhân
Public Company = công ty đại chúng

5

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


PHẦN 1
SÁNG LẬP VIÊN

6

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


SÁNG LẬP VIÊN
AI LÀ SÁNG LẬP VIÊN?

• Những người sáng lập ra công ty
• Những người thực hiện các trình tự thủ tục để hình thành
một doanh nghiệp

• Những người chỉ đơn thuần thực hiện các công việc chuyên môn
trong việc thành lập công ty như luật sư hay kế toán viên thì
không được xem là “sáng lập viên”

7

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


SÁNG LẬP VIÊN
KHÁC NHAU GIỮA CÁC THUẬT NGỮ

8

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


SÁNG LẬP VIÊN

01

Không có xung đột
lợi ích nếu sáng lập
viên của công ty sau
này cũng là chủ sở
hữu của công ty

Có thể có một
hoặc nhiều

02

03
Nếu cổ phiếu
được phân chiasáng lập viên trở
thành một “agent”.

04

Các quyền và nghĩa
vụ của sáng lập viên
đối với công ty được
đặt trong mối quan
hệ “ủy thác”

9

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


QUYỀN CỦA SÁNG LẬP VIÊN

Các sáng lập viên là các “đại lý” được đặt trong mối quan
hệ ủy thác với công ty, do đó, khi công ty được thành lập
thuận lợi, sáng lập viên sẽ được nhận lại những khoản
tiền cho sự đóng góp thành lập công ty như:

• Tiền bồi hoàn cho các chi phí hợp pháp và hợp lý mà
sáng lập viên đã bỏ ra để thành lập công ty.

• Tiền thù lao cho các dịch vụ đã cung cấp.
10

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


QUYỀN CỦA SÁNG LẬP VIÊN

Quyền của cổ đông sáng lập theo quy định của
Pháp luật Việt Nam

• Quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết
• Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình
cho cổ đông sáng lập khác
11

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


NGHĨA VỤ CỦA SÁNG LẬP VIÊN

Nghĩa vụ ủy thác

Sáng lập viên phải tính toán, ghi nhận bất kỳ lợi ích nào
nhận được qua hành động như một người sáng lập.
Sáng lập viên phải luôn luôn không được đặt mình vào vị trí
mà lợi ích riêng của họ xung đột với lợi ích của công ty.
Sáng lập viên phải hành động trung thực, với các kỹ năng
hợp lý và cẩn trọng
12

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


NGHĨA VỤ CỦA SÁNG LẬP VIÊN

Nghĩa vụ công khai thông tin


Sáng lập viên phải cung cấp đầy đủ thông tin về giao dịch và tài
khoản cho tất cả những khoản phát sinh từ họ.
Công bố phù hợp theo luật định bất kỳ lợi ích cá nhân nào mà họ
thu được : Công bố lợi nhuận thu được do các hợp đồng đối với
công ty ; Công bố về các khoản hoa hồng và quà tặng.
Các sáng lập viên của công ty đại chúng thực hiện công bố thông
tin về lợi nhuận hợp pháp của họ thông qua danh sách niêm yết
hoặc bản cáo bạch.
13

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


QUYỀN CỦA SÁNG LẬP VIÊN

Nghĩa vụ của cổ đông sáng lập theo quy định của Pháp luật
Việt Nam

• Phải mua cổ phần phát hành với tỷ lệ luật định.
• Nghĩa vụ thanh toán
• Liên đới chịu trách nhiệm
• Nghĩa vụ công bố thông tin
14

© Nhóm 10 - Lớp Cao học Luật Kinh tế khóa 1 - UEH


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC
CỦA SÁNG LẬP VIÊN

1
3

Hủy bỏ
hợp đồng

Tước
quyền

Thu hồi lợi
nhuận bí
mật

2

Yêu cầu bồi
thường
thiệt hại

4
15


PHẦN 2
CHI PHÍ VÀ HỢP ĐỒNG
TRƯỚC KHI THÀNH LẬP
DOANH NGHIỆP

16


HỢP ĐỒNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DN VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA SÁNG LẬP VIÊN

• Các hợp đồng trước khi thành lập công ty
không thể được phê chuẩn bởi các công ty
(do chưa thành lập).

• Một hợp đồng trước khi thành lập công ty là
một hợp đồng mà sáng lập viên ký kết, trước
ngày thành lập công ty, trước khi sự tồn tại
của nó như là một pháp nhân riêng biệt.
17


HỢP ĐỒNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DN VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA SÁNG LẬP VIÊN
Hậu quả pháp lý :
Công ty khi hình thành không bị ràng buộc bởi hợp
đồng ngay cả khi nó đã thực hiện một số quyền lợi theo
hợp đồng.

Pre-incorporation
contracts

Công ty không thể phê chuẩn hoặc thông qua các hợp
đồng ngay cả khi nó muốn sau khi nó đã được thành lập

• Người tự nhận ký hợp đồng đại diện cho

công ty đối
với hợp đồng trước khi thành lập công ty hành xử như
đã ký hợp đồng cho chính mình.

Sáng lập viên là người chịu trách nhiệm cá nhân về hợp
đồng trước khi thành lập công ty

18


HỢP ĐỒNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DN VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA SÁNG LẬP VIÊN

Quy định của pháp luật Việt Nam:
Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện
theo ủy quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ
cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
trước khi đăng ký kinh doanh
+Điều 19 Luật doanh nghiệp 2014 về hợp đồng ký trước
khi thành lập doanh nghiệp.
+ Hợp đồng đó phải phục vụ cho việc thành lập và hoạt
động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh
19


CHI PHÍ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Tất cả các chi phí phát sinh tại thời điểm trước khi công ty ra đời
được xem xét là chi phí trước khi thành lập
Các chi phí trước khi thành lập công ty được bồi hoàn cho các
sáng lâp viên bao gồm: Chi phí soạn thảo tài liệu, chi phí pháp
lý, chi phí chuyên gia,vv
Các sáng lập viên không có quyền tự động thu hồi các 'chi phí trước
thành lập công ty' từ công ty
Họ có thể làm các cách sau để thu hồi chi phí trước khi thành lập
công ty :

+Thêm một điều khoản đặc biệt trong điều lệ của công ty về việc bồi
hoàn chi phí cho sáng lập viên
+Thỏa thuận với các giàm đốc đầu tiên của công ty đồng ý rằng công ty
phải thanh toán các hóa đơn hoặc hoàn trả cho các khoản chi tiêu của
họ trong việc thành lập doanh nghiệp.

20


CHI PHÍ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

• Chi phí đào tạo nhân viên; Chi phí quảng cáo phát
sinh trước khi thành lập doanh nghiệp; Các loại
chi phí cho học phí, chi phí di chuyển; Chi phí cho
việc mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng
sáng chế, cấp giấy phép và chuyển giao công
nghệ, thương hiệu, lợi thế thương mại,.

• Các

chi phí phải được được các sáng lập viên
công ty đồng thuận nhất trí thì được công nhận
và thỏa mãn các điều kiện về chi phí hợp lý theo
quy định của pháp luật về Kế toán, Pháp luật vè
thuế.

21


TRÁNH TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG TRƯỚC
KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

• Sáng lập viên thông báo một cách rõ ràng
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hợp
đồng nào trước khi thành lập công ty..

• Hoãn hợp đồng cho đến khi công ty được
thành lập

• Yêu cầu công ty

ký một hợp đồng mới với
điều kiện giống như hợp đồng trước khi
thành lập.

• Mua một công ty thành lập sẵn.
22


PHẦN 3
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
DOANH NGHIỆP

23


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đơn đăng ký
Thỏa thuận thành lập công ty
Điều lệ công ty
Bản kê khai nhân sự dự kiến

Cam kết tuân thủ
Tuyên bố về vốn và cổ phần ban đầu
Phí đăng ký
24


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPPháp luật Anh và pháp luật Việt Nam

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×