Tải bản đầy đủ

Thi hành bản án và quyết định của tóa án bài 9

THI HÀNH BẢN ÁN
VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH
BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

1. Những bản án và quyết đònh được thi hành: (Đ. 255 BLTTHS)
Những bản án, quyết đònh
được thi hành bao gồm:

BA, QĐ đã có hiệu lực pháp luật
Những
BA,
QĐ của
Tòa án
cấp ST
không bò
KC, KN
theo
trình tự

PT

Những
BA,

của
Tòa án
cấp
phúc
thẩm

Những

của
Tòa án
giám đốc
thẩm
hoặc
tái
thẩm

Bản án, quyết đònh chưa có
hiệu lực pháp luật
(khoản 2 Điều 255 BLTTHS)


2. Thủ tục thi hành bản án, QĐ của Tòa án:
(Đ. 256 BLTTHS)
Kể từ ngày BA,
QĐ sơ thẩm
có hiệu lực
pháp luật
7 ngày
Kể từ ngày
nhận được BA,
QĐ phúc thẩm,
QĐ giám đốc
thẩm, QĐ tái
thẩm


CA Tòa
án đã xử
ST hoặc
Tòa án
khác
cùng cấp
được ủy
thác

Ra
quyết
đònh
thi
hành
án


3. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản
án, quyết đònh của Tòa án: (Đ. 257 BLTTHS)
Hình phạt trục xuất

Cơ quan Công an

Tù có thời hạn
Tù chung thân
Tham gia Hội đồng
thi hành án tử hình


Chính quyền xã, phường,
thò trấn hoặc cơ quan, tổ chức
nơi người bò kết án cư trú
hoặc làm việc

n treo

Cải tạo không giam giữ

Hình phạt quản chế
Chính quyền xã, phường,
thò trấn hoặc cơ quan, tổ chức
nơi thi hành án

Cấm cư trú
Tước một số quyền CD
Cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất đònh


Cơ sở chuyên khoa y tế

Quyết đònh về bắt buộc
chữa bệnh

Quyết đònh dân sự
trong VAHS
Cơ quan thi hành án
dân sự

Hình phạt tiền

Tòch thu tài sản


II. THỦ TỤC THI HÀNH CÁC LOẠI HÌNH PHẠT
1. Thi hành hình phạt tử hình:
a) Thủ tục xem xét BA tử hình trước khi đưa ra thi hành:
(Đ. 258 BLTTHS)
CA
TANDTC
(HSVA)
BA tử
hình có
hiệu lực
pháp
luật
VT
VKSNDTC
(BA)

Không
KN GĐT
hoặc TT

CTN bác
đơn xin ân
giảm

BA được
thi hành

KN GĐT
hoặc TT

HĐGĐT,
HĐTT
TANDTC
không
chấp nhận
KN và giữ
nguyên án
tử hình

TANDTC
thông báo
cho người
bò kết án
để họ làm
đơn xin ân
giảm án tử
hình

CTN bác
đơn xin ân
giảm

BA
được thi
hành


b) Thủ tục thi hành hình phạt tử hình: (Đ. 259 BLTTHS)
Kiểm tra
căn cước
người bò
kết án

CA Tòa
án đã xử
sơ thẩm
ra QĐ thi
hành án
và thành
lập
HĐTHA

Kiểm tra
căn cước và
các điều
kiện quy
đònh tại
Đ.35 BLHS
(đối với
người bò kết
án là phụ
nữ)

Có tình tiết
đặc biệt

Giao cho người bò kết
án đọc các QĐ liên
quan đến việc thi hành
án của họ

Có điều
kiện QĐ
tại Đ.35
BLHS

Hoãn thi
hành án

Hoãn thi
hành án

Báo cáo
CA Tòa án
đã ra QĐ
thi hành
án

Xử bắn

Báo cáo
CA Tòa án
đã ra QĐ
thi hành
án

Báo cáo CA
TANDTC

Báo cáo CA
TANDTC
xem xét
chuyển thành
tù chung
thân


2. Thi hành hình phạt tù: (Đ. 260 đến Đ. 264 BLTTHS,
Đ. 15 Pháp lệnh thi hành án phạt tù)

Khi đưa người bò kết án tù vào trại giam để chấp hành hình
phạt, cơ quan thi hành án phat tù phải bảo đảm có đầy đủ
các giấy tờ sau:
Bản sao bản án, QĐ phạt tù đã có hiệu lực pháp luật và QĐ
thi hành bản án, QĐ đó của Tòa án.


Thi hành hình phạt tù

Người bò kết án
đang bò tạm
giam

Người bò kết
án đang tại
ngoại

Được gặp
người thân
thích trước khi
thi hành án

Không có mặt
tại cơ quan
Công an khi
đã hết thời
hạn
Bò áp giải


3. Thi hành các loại hình phạt khác:
(Đ. 265 đến Đ. 267 BLTTHS)
Thi hành các loại hình phạt khác

Hình phạt tù
cho hường án
treo, hình phạt
cải tạo không
giam giữ

Hình phạt
trục xuất

Hình phạt
quản chế
hoặc cấm cư
trú

(Điều 264
BLTTHS)

(Điều 265
BLTTHS)

(Điều 266
BLTTHS)

Hình phạt tiền
hoặc tòch thu
tài sản

(Điều 267
BLTTHS)


III. GIẢM THỜI HẠN HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH
HÌNH PHẠT
1. Điều kiện để được giảm thời hạn hoặc miễn
chấp hành hình phạt: (Đ. 268 BLTTHS)

Người đang
chấp hành
hình phạt tù,
cải tạo không
giam giữ,
cấm cư trú,
quản chế

Có thể được giảm thời hạn chấp
hành hình phạt theo quy đònh tại
các Điều 57, 58,59 và 76
của BLHS
Nếu chưa chấp hành hình phạt
thì có thể được miễn chấp hành
toàn bộ hình phạt theo quy đònh
tại các khoản 1, 2, 3 và 5
Điều 57 BLHS


Người đang
được tạm đình
chỉ chấp hành
hình phạt tù

Có thể được miễn
chấp hành hình phạt còn lại
theo quy đònh tại khoản 4
Điều 57 BLHS

Người đã
chấp hành
được một
phần hình
phạt tiền

Có thể được miễn chấp hành
hình phạt tiền còn lại theo
quy đònh tại khoản 2 Điều 58
và khoản 3 Đ. 76 BLHS

Người bò
phạt tù
được hưởng
án treo

Có thể được rút ngắn thời gian
thử thách theo quy đònh tại
Đ. 60 BLHS


2. Thẩm quyền và thủ tục giảm thời hạn hoặc
miễn chấp hành hình phạt: (Đ. 269 BLTTHS)
a) Thẩm quyền quyết đònh:
TAND cấp tỉnh
TAQS cấp QK
nơi người bò kết án
chấp hành
hình phạt

Có thẩm quyền quyết đònh
giảm thời hạn chấp hành
hình phạt tù

TAND cấp tỉnh
TAQS cấp QK
nơi người bò kết án
cư trú hoặc
làm việc

Có thẩm quyền quyết đònh
miễn chấp hành hình phạt tù


TAND cấp
huyện,
TAQS khu vực
nơi người bò kết án
chấp hành
hình phạt hoặc
chòu thử thách

Có thẩm quyền quyết đònh
giảm thời hạn hoặc miễn chấp
hành các hình phạt khác hoặc
giảm thời gian thử thách


b) Thủ tục:
Hồ sơ đề nghò xét miễn chấp
hành hình phạt cải tạo không
giam giữ, miễn chấp hành
toàn bộ hoặc một phần
hình phạt tù còn lại, miễn chấp
hành phần tiền phạt còn lại

Phải có đề nghò
của Viện trưởng
VKS cùng cấp

Hồ sơ đề nghò xét miễn chấp
hành hình phạt tù

Phải có đề nghò
của cơ quan thi
hành hình phạt tù


Hồ sơ đề nghò xét giảm
thời hạn chấp hành
hình phạt cải tạo
không giam giữ

Phải có đề nghò của
cơ quan, tổ chức
hoặc chính quyền
đòa phương được
giao nhiệm vụ trực
tiếp giám sát,
giáo dục

Hồ sơ đề nghò xét giảm
hoặc miễn chấp hành
hình phạt khác hoặc rút
ngắn thời gian thử thách
của án treo

Phải có đề nghò
hoặc nhận xét của
cơ quan, tổ chức có
nhiệm vụ thi hành án
quy đònh tại Điều 257
BLTTHS


c) Trình tự:

Một thành
viên của
Tòa án
trình bày
vấn đề
cần được
xem xét

Đại
diện
VKS
phát
biểu
ý
kiến

Tòa án
ra quyết
đònh chấp
nhận hoặc
bác đề
nghò giảm
thời hạn,
miễn CHHP
hoặc rút
ngắn thời
gian thử
thách


IV. XÓA ÁN TÍCH: (Điều 270 BLTTHS)
1. Đương nhiên xóa án tích:

Người được
đương nhiên
xóa án
tích theo
quy đònh
tại Điều 64
BLHS

Yêu cầu

Chánh án
Tòa án
đã xử
sơ thẩm
cấp giấy
chứng nhận
là họ đã
được xóa
án tích


2. Xóa án tích do Tòa án quyết đònh:
Người bò
kết án
làm đơn kèm
theo nhận xét
của chính quyền
xã, phường, thò
trấn hoặc cơ
quan, tổ chức
nơi họ cư
trú hoặc làm
việc

Chánh án
Tòa án
đã xử
sơ thẩm

Ra QĐ
xóa án
tích

Tài liệu v/v
xin xóa án tích

Phát biểu ý
kiến bằng VB

Bác đơn
xin xóa án tích

VKS
cùng
cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×