Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9

Chương 9
Học thuyết tiền tệ trường phái
Keynes, Friedman và Mô hình IS-LM


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LMCầu tiền tệ:


Học thuyết số lượng tiền
Tốc độ chu chuyển tiền tệ và phương trình trao đổi:
 Irving Fisher, 1911 đưa rra học thuyết về mối quan hệ giữa
tổng lượng tiền tệ (Ms), tổng chi tiêu để mua hàng hoá và
dòch vụ trong nền kinh tế (PY) và tốc độ chu chuyển tiền
tệ(V)
 MV = PY
 Với V được hiểu là số lần trung bình trong 1 năm $1 được
dùng để mua hàng hoá

 I. Fisher, theo trường phái cổ điển nên cho rằng Y ổn đònh
trong thời gian ngắn ở mức sao cho hữu nghiệp toàn dụng


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

2


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LM

Vì vậy khi M tăng, V không đổi thì P tăng theo
 Kết luận chung: Những sự vận động về giá cả là kết quả
của những thay đổi về số lượng tiền tệ
 Nhược điểm Fisher bác bỏ khả năng lãi suất có ảnh hưởng
tới cầu tiền
 Lý do ông đưa ra là dân chúng giữ tiền thuần tuý chỉ là để
giao dòch mua hàng hoá và dòch vụ
Học thuyết của Keynes về sự ưu thích tiền mặt
Có 3 động cơ cho việc giữ tiền
 Động cơ giao dòch
 Động cơ dự phòng
 Động cơ đầu cơ


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

3


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LMKhi gộp chung 3 nhân tố này vào mô hình thì ta có

Md/P = f (i -,Y +)
 Ta có V = PY/M suy ra V = Y/ f (i -,Y +)
 Hay Y = V x f (i -,Y +)
 Như vậy khi lãi suất tăng thì f (i -,Y +) giảm xuống nên tốc


độ chu chuyển tiền tệ (V) phải tăng lênHọc thuyết của Milton Friedman về số lượng tiền tệ
hiện đại:
Md/P = f {Yp+, (rb – rm)-, (re – rm)-, (πe – rm)-}

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

4


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LM


Phân biệt học thuyết Friedman và học thuyết Keynes

Friedman cho rằng không chỉ duy nhất có lãi suất có ảnh
hưởng tới các hoạt động trong nền kinh tế
 Hàng hoá cũng có lợi tức dự tính do hàng hoá và tiền có thể
thay thế cho nhau được
 Lợi tức về tiền không phải là một hằng số
 Về cơ bản khác với Keynes (lãi suất quyết đònh cầu tiền tệ),
Friedman gợi ý những thay đổi của lãi suất sẽ ít có tác dụng
đến cầu tiền tệ
 Thu nhập thường xuyên (Yp) là quyết đònh đầu tiên tới cầu
tiền tệ
 Cầu tiền tệ tăng ít hơn thu nhập danh nghóa trong giai đoạn
hưng thònh và giảm ít hơn trong giai đoạn tiêu điều


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

5


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LM
Như vậy, tốc độ chu chuyển là có thể dự đoán được và
Tiền là yếu tố đầu tiên quyết đònh tới tổng chi tiêu.

Thảo luận:
1.

2.

Trong khuôn mẫu Keynes về cầu tiền tệ đầu cơ thì
điều gì sẽ xảy ra nếu dân chúng cho rằng mức thông
thường của lãi suất đã giảm xuống? Tại sao?
Cả hai học thuyết của Keynes và Friedman đều cho
rằng lợi tức tương đối giảm xuống thì cầu tiền giảm
xuống nhưng tại sao Friedman lại cho rằng cầu tiền
ít chòu ảnh hưởng hơn trong khi Keynes lại cho rằng
cầu tiền bò a/h mạnh mẽ? Nhân tố nào ảnh hưởng
quyết đònh tới Md trong khuôn mẫu Friedman?

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

6


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LMMô hình IS - LM

Lãi suất (i)

i*

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

Sản lượng
7


Chương 9 Lý thuyết tiền tệ trường phái Keynes và Mô hình IS-LMChỉ đạo chính sách tài khoá và chính sách tiền
tệ ứng dụng khuôn mẫu IS-LM

Chính sách tài khoá (G)
Chính sách tiền tệ (MS)

Thảo luận:
1.
2.

Chính phủ tăng thuế và NHTW giảm cung tiền thì
điều gì sẽ xảy ra với lãi suất và sản lượng?
Giả sử NHTW không muốn lãi suất tăng lên trong
khi Bộ tài chính lại tăng mạnh chi tiêu ngân sách.
NHTW đối phó tình huống này như thế nào?

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×