Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 8.

Chửụng 8
Ngaõn haứng trung ửụng vaứ chớnh saựch tien teọ


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ


Quá trình cung ứng tiền tệ


Việc tạo tiền thông qua hệ thống ngân hàng

Tài sản
Tiền dự trữ 10
Cho vay
90
Tài sản
Tiền dự trữ
9
Cho vay


12/06/16 09:47

Nguồn vốn
Tiền gửi
100
Nguồn vốn
Tiền gửi
90

81

By Le Trung Thanh

2


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Ngân hàng

A

Thay đổi

Thay đổi

Thay đổi

tiền gửi

tiền vay

tiền dự trữ

+ $ 100

+ $ 90

+ $ 10


B

+ $ 90

+ $ 81

+$9

C

+ $ 81

+ $ 72.9

+ $ 8.1

D

+ $ 72.9

+ $ 65.61

+ $ 7.29

E

+ $ 65.61

+ $ 59.05

+ $ 6.56

F

+ $ 59.05

+ $ 53.14

+ $ 5.91

Tổng
cộng

+ $ 1,000

+ $ 900

+ $ 100

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

3


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ


Công thức chung
D = 1/rD x R

Cơ sở tiền tệ: MB = C + R
 Nghiệp vụ thò trường mở của NHTW


Mua trên thò trường mở: R tăng và MB tăng
 Bán trên thò trường mở: R, C giảm và MB giảm
Mô hình lượng tiền cung ứng: M = m x MB (*)
Với C/D: Tỷ lệ tiền mặt – Tiền gửi
 Và ER/D: Tỷ lệ tiền dự trữ quá mức
 R = RR + ER
 RR = rD x D


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

4


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ


MB = R + C = rD x D + ER + C = {rD + ER/D + C/D} x DHay D = MB/ {rD + ER/D + C/D}

Theo đònh nghóa: M = C + D = {1 + C/D} x D
 Từ phương trình (*) ta có
 M = {1+C/D}/{rD + ER/D + C/D} x MB
Hay m = {1+C/D}/{rD + ER/D + C/D}Hãy phân tích tác động của rD, ER/D và C/D tới m

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

5


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệBài tập:
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 Tiền mặt
 Tiền gửi có thể phát séc
 Tiền dự trữ quá mức
 Tổng lượng tiền cung ứng(M1)
 Yêu cầu: Xác đònh m, MB?


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

10%
$ 400 tỉ
$ 800 tỉ
$ 0.8 tỉ
$ 1,200 tỉ

6


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệChính sách tiền tệ

Nghiệp vụ thò trường mở
 Nghiệp vụ chiết khấu
 Dự trữ bắt buộc
Chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ:


Mục tiêu

Tăng trưởng
 Thất nghiệp
 Lạm phát
 Lãi suất
 Ổn đònh thò trường tài chính, Thò trường ngoại hối


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

7


Chương 8 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Xung đột giữa các mục tiêu
 Lựa chọn chỉ tiêu: VD: Cung tiền – Lãi suất
 Thảo luận: Nếu cầu tiền không biến động thì NHTW
có thể theo đuổi cùng một lúc 2 mục tiêu Ms, i


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

8x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×