Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7.

Chương 7
Các đònh chế tài chính phi ngân hàng
và Sự đổi mới tài chính


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…Các đònh chế tài chính phi ngân hàng
Ngân hàng là đònh chế tài chính ta thường gặp nhất
nhưng không phải duy nhất
 Nếu bạn muốn mua bảo hiểm hay vay trả góp mua xe
hơi hoặc mua cổ phiếu thì có nhất thiết bạn phải tới
ngân hàng
 Sự đổi mới tài chính đã cho ra đời nhiều tổ chức tài
chính phi ngân hàng như công ty tài chính, công ty
bảo hiểm, các quỹ đầu tư chứng khoán,… cạnh tranh
quyết liệt với ngân hàng12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

2


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…


Công ty bảo hiểm

Giống như ngân hàng, công ty bảo hiểm cung cấp dòch vụ
chuyển tài sản từ dạng này sang dạng khác cho công chúng
 Thu phí bảo hiểm nhờ việc bán các hợp đồng bảo hiểm
 Đầu tư nguồn vốn này vào các loại tài sản như trái phiếu,
cổ phiếu, cho vay thế chấp…
 Trên cơ sở tài sản sinh lời này công ty dùng vào việc thanh
toán cho các khiếu nại bồi thường của các hợp đồng bảo
hiểm
 Cũng giống ngân hàng công ty bảo hiểm cũng phải đối mặt
với rủi ro đạo đức
 Nên công ty cũng phải áp dụng các phương pháp giảm rủi
ro


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

3


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…

Sàng lọc: loại ra những “người đi xe không tốn tiền”
 Phí bảo hiểm: áp dụng mức phí theo mức độ rủi ro
 Những điều khoản hạn chế:
 Phòng ngừa gian lận
 Đe dọa huỷ bỏ hợp đồng

 Khấu trừ tiền bồi thường
 Đồng bảo hiểm
 Giới hạn tiền thanh toán rủi ro


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

4


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…


Các quỹ trợ cấp
Thu nhận tiền từ những người tham gia chương trình gửi vào
 Đầu tư tài các tài sản sinh lời
 Tiến hành chi trả cho thành viên tham gia quỹ
Tình huống:
Jane Brown góp $100 mỗi năm vào một chương trình trợ
cấp với lãi suất 10%, sau 10 năm cô ta sẽ có 1 khoản $1753
khoản này có thể được thanh toán dần cho Jane vào các
năm sau đó (ví dụ 10 năm sau)
 Hãy tính xem số tiền Jane được nhận nhưng năm sau đó với
lãi suất 10%


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

5


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…


Công ty tài chính
Huy động vốn bằng cách phát hành giấy nợ, trái phiếu, cổ
phiếu
 Tiền vốn huy động thì được dùng để cho vay các món nhỏ
đặc biệt là phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và người tiêu
dùng (Bản chất: Vay món lớn, cho vay món nhỏ)
 Công ty tài chính bán hàng
 Công ty tài chính người tiêu dùng
 Công ty tài chính doanh nghiệp (cung cấp dòch vụ bao thanh
toán - factoring)


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

6


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…


Các quỹ tương trợ
Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu loại nhỏ
 Đầu tư vào các lô chứng khoán lớn
 Thu lợi từ việc giảm giá nhờ quy mô đối với tiền hoa hồng
môi giới và đa dạng hoá đầu tư chứng khoán
 Quỹ kết thúc mở: Cổ phần có thể mua lại bất cứ lúc nào
 Quỹ kết thúc đóng: Một bộ phận cổ phần không thể mua lại
 Các quỹ này có thể chuyên môn hoá sâu hơn khi chỉ đầu tư
vào chứng khoán nước ngoài hoặc những ngành đặc biệt
như năng lượng, kỹ thuật cao hay trái phiếu chính phủ,…


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

7


Chương 7 Các đònh chế tài chính phi ngân hàng…


Các quỹ tương trợ trên thò trường tiền tệ
Đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn trên thò trường tiền tệ
 Như tín phiếu kho bạc, giấy nợ ngắn hạn, chứng chỉ tiền
gửi…
 Thò trường tiền tệ thường biến động nhỏ nên cổ phần của
quỹ có thể được mua lại ở một giá cố đònh
 Cổ đông có thể phát séc quá số dư tại tài khoản ở 1 NHTM
để mua cổ phần của quỹ
 Nên cổ phần của quỹ tương trợ trên thò trường tiền tệ có
bản chất giống nhu tài khoản tiền gửi phát séc
 Ở Mỹ, Tài sản của quỹ năm 77 là $4 tỷ, $50 tỷ 80, $500 tỷ
90, chiếm hơn 50% tổng tài sản của tất cả các quỹ tương trợ


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

8x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×