Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 6.

Chửụng 6
Coõng nghieọp ngaõn haứng


Chương 6 Công nghiệp ngân hàngNgân hàng thương mại là gì?
Là một trung gian tài chính quan trọng nhất
 Kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận
 Bảng cân đối kế toán của ngân hàng:
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn + Vốn của ngân hàng


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

2Chương 6 Công nghiệp ngân hàng
TÀI SẢN

(Theo thứ tự giảm của tính thanh khoản)

1. Các khoản tiền dự trữ
2
2. Tiền mặt trong quá trình thu
3
3. Tiền gửi ở các ngân hàng khác
2
4. Chứng khoán
- Chính phủ
13
- Khác
6
5. Các khoản cho vay
- Thương mại & công nghiệp
19
- Bất động sản
24
- Người tiêu dùng
11
- Liên ngân hàng
6
- Khác
7
6. Tài sản khác
7
Tổng
100
12/06/16 09:47

NGUỒN VỐN
1. Các khoản tiền gửi thanh toán 18
2. Các khoản tiền gửi phi giao dòch
- Tiền gửi tiết kiệm loại nhỏ
19
- Tiền gửi tiết kiệm loại lớn

15
3. Các khoản tiền vay
24
4. Vay ngân hàng khác
17
5. Vốn chủ sở hữu
7

By Le Trung Thanh

100

Tổng
3


Chương 6 Công nghiệp ngân hàngHoạt động cơ bản của một ngân hàng

Ngân hàng thu lợi nhuận từ việc huy động vốn để rồi
thực hiện cho vay lại
 Như vậy ngân hàng cung cấp một dòch vụ chuyển đổi
một tài sản này thành một tài sản khác
 Cũng giống như bất cứ quá trình sản xuất kinh doanh
khác, ngân hàng cung cấp những dòch vụ hữu ích với
chi phí thấp
 Các tài sản sẽ cho ngân hàng doanh thu, còn nguồn
vốn để có được ngân hàng phải tốn chi phí.
 Nếu kinh doanh có hiệu quả thì ngân hàng sẽ có lợi
nhuận


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

4


Chương 6 Công nghiệp ngân hàng


Tình huống: Jane Brown
mở tài khoản séc tại ngân
hàng với số tiền là $100.
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc
là 10%
Nếu ngân hàng thực hiện
cho vay toàn bộ số tiền
mặt tại quỹ

12/06/16 09:47

Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt 100 Tiền gửi 100
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền dự trữ 10 Tiền gửi 100
Tiền mặt 90
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền dự trữ 10 Tiền gửi 100
Tiền mặt

0

Cho vay

90

By Le Trung Thanh

5


Chương 6 Công nghiệp ngân hàngNhững nguyên tắc quản lý tiền vay:
Sàng lọc
 Giám sát
 Quan hệ khách hàng lâu dài
 Vật thế chấp và số dư bù
 Hạn chế tín dụng


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

6


Chương 6 Công nghiệp ngân hàng


Thảo luận:
1.

Hãy sắp xếp tài sản theo thứ tự thanh khoản giảm
1.
2.
3.
4.

2.

Các món cho vay thương mại
Chứng khoán
Tiền dự trữ
Vốn hiện vật

Một ngân hàng có tình hình như sau: Nếu ngân hàng chòu 1
dòng tiền rút ra $50 triệu, tỷ lệ DTBB 10%. Bạn phải làm gì
để ngân hàng không vỡ nợ?

Tài sản
Tiền dự trữ $75 triệu
Cho vay
$525 triệu
12/06/16 09:47

Nguồn vốn
Tiền gửi $500 triệu
Vốn NH $100 triệu

By Le Trung Thanh

7


Chương 6 Công nghiệp ngân hàng

3. Ngân hàng đó thay đổi bảng cân đối kế toán như thế
nào nếu giám đốc dự tính có 1 khoản tiền rút ra trong
tương lai gần?
4. “Tò mò lại là đặc tính tốt của ngân hàng”. Nhận đònh
này đúng hay sai?
5. Nhận đònh sau đúng, sai hay không chắc chắn?
“Do việc đa dạng hoá là một chiến lược chống rủi ro
nên ngân hàng không cần chuyên môn hoá trong việc
thực hiện những món cho vay đặc thù”.

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

8


Chửụng 6 Coõng nghieọp ngaõn haứng

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×