Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 4.

Chöông 4
Taøi chính doanh nghieäp


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Mục tiêu:


Nhắc lại khái niệm:
Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
Các nguồn vốn và phương thức tạo vốn của doanh nghiệp

Các vấn đề trong quản lý tài chính doanh nghiệp
Về bản chất: Tài chính là quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm
xã hội dưới hình thức giá trò, thông qua việc thành lập các quỹ tiền tệ nhằm
đáp ứng yêu cầu tích luỹ tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế.

TCDN là hệ thống những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới
hình thái giá trò phát sinh trong quá trình hình thành và
sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để phục vụ
cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

2


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Tài chính doanh nghiệp được biểu hiện thông qua
Quan hệ kinh tế giữa nhà nước với doanh nghiệp
 Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhau
 Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp
 Quan hệ kinh tế giữa các đònh chế tài chính với doanh nghiệp
Nguồn vốn và phương thức huy động vốn:


Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
Do chủ doanh nghiệp đầu tư
 Thể hiện quyền sở hữu của chủ DN đối với tài sản của DN
 Công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty nhà nước…


12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh


3


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại:
Vốn tín dụng ngân hàng: DN vay từ ngân hàng
 Vốn tín dụng thương mại: DN vay từ DN nghiệp khác
Các phương pháp huy động vốn trên thò trường tài
chính:


Phát hành cổ phiếu:
 Cổ phiếu thông thường (common stock): cổ đông được
hưởng cổ tức, được quyền tham gia quyết đònh chính
sách chung của DN dưới hình thức bỏ phiếu
 Cổ phiếu thông thường có mệnh giá và thò giá
 Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Có quyền hưởng cổ
tức, nhưng không có quyền bỏ phiếu

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

4


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Phát hành trái phiếu:
 Trái phiếu có lãi suất cố đònh
 Trái phiếu có lãi suất biến đổi

 Tự tài trợ:

Lợi nhuận không chia
 Khi lợi nhuận giữ lại thì giá trò ghi sổ của cổ phiếu sẽ
tăng lên
Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp:
Tài sản cố đònh: Tuổi thọ trên 1 năm và có 1 giá trò tối thiểu
Tài sản cố đònh hữu hình: Nhà xưởng, máy móc,…
Tài sản cố đònh vô hình: Giá trò thương hiệu sản phẩm, tên
công ty, đặc quyền kinh doanh,…

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

5


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Vấn đề về khấu hao TSCĐ (Depreciation):
Tài sản cố đònh bò hao mòn trong quá trình sử dụng
Giá trò hao mòn được hạch toán vào giá trò sản phẩm
Hao mòn gồm có hao mòn hữu hình và vô hình
Phương pháp tính khấu hao:Khấu hao đều
Khấu hao nhanh
Khấu hao theo sản lượng

Tài sản lưu động của doanh nghiệp
Khả năng chuyển đổi của tài sản

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

6


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Cơ cấu và phân loại:
 Tài sản bằng tiền
 Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý,…
 Chứng khoán
 Phải thu
 Chi phí trả trước
 Tạm ứng
 Hàng tồn kho
 Chi phí chờ phân bổ

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

7


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

Phương pháp chỉ tiêu
Phương pháp so sánh

Vấn đề Người uỷ thác-Người đại lý trong quản lý công ty:

Tình huống: Steve có ý tưởng mở cửa hàng kem, ông ta đề
nghò bạn góp vốn thực hiện ý tưởng
Vốn đầu tư: $10,000 Steve góp $1,000, ông bạn góp $9,000
Trường hợp tích cực:
Steve nỗ lực làm việc để làm ra kem ngon, cửa hàng sạch sẽ,
mỉm cười với mọi khách hàng và nhanh nhẩu chờ đợi tại bàn…
 Kết quả là Lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ chi phí kể cả lương
cho Steve) là $50,000 thì Steve hưởng $5,000, ông bạn $ 45,000


12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

8


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Trường hợp tiêu cực 1: Steve cho rằng $5,000 không đủ để
anh ta làm một người quản lý tốt như vậy, $10,000 mới đủ
 Với ý nghó như vậy Steve sử dụng $10,000 để đầu tư
vào những món hàng không sinh lời như mua tác phẩm
nghệ thuật trưng bày tại văn phòng và trốn ra bãi biển
đầy nắng
 Kết quả là một văn phòng đẹp đẽ, một làn da dám nắng
hợp mốt và một cửa hàng kem không có lợi nhuận gì cả
 Vì không có lợi nhuận ông bạn đề nghò chấm dứt hoạt
động và chòu một khoản lỗ $45,000
 Rủi ro đạo đức đã nảy sinh từ mối quan hệ giữa người
uỷ thác với người đại lý

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

9


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Trường hợp tiêu cực 2: Rủi ro đạo đức có thể còn trầm
trọng hơn khi Steve là con người không ngay thật
 Vì Steve là người trực tiếp điều hành kinh doanh nên
anh ta có thể đút túi $50,000 và bảo với ông bạn là lợi
nhuận là zero
 Kết quả cửa hàng kem vẫn phục vụ kem ngon với
khoản lợi nhuận $50,000 nhưng ông bạn sở hữu 90% cổ
phần lại chẳng được gì
 Ngoài việc theo đuổi lợi ích cá nhân người quản lý công
ty còn theo đuổi các chiến lược của công ty nhằm đề
cao quyền lực cá nhân nhưng không tăng lợi ích cho
công ty ví dụ như mua lại công ty khác…

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

10


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp


Giải quyết vấn đề:
Tạo thông tin giám sát
 Chính phủ tạo môi trường thông tin đầy đủ
 Trung gian tài chính
 Các hợp đồng nợ
Michael Jensen – Havard School đưa ra Lý thuyết dòng tiền mặt
để mô tả tình trạng chất lượng quản lý công ty
Mua nắm quyền kiểm soát là một giải pháp loại bỏ “kẻ đi xe
không tốn tiền” khi việc thay đổi ban giám đốc không dễ thực
hiện tại đại hội cổ đông
Tái cơ cấu công ty theo hình thức theo hình thức nợ hoá vốn cổ
phần hay còn gọi là Leveraged Buy Out - LBO
12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

11


Chương 4 Tài chính doanh nghiệpThảo luận:
1.

Những hoạt động nào dưới đây được hiểu là quan hệ
tài chính doanh nghiệp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Nộp ngân sách số lãi của doanh nghiệp
Doanh nghiệp làm từ thiện
Trả lương công nhân
Trả nợ ngân hàng
Mua hàng trả chậm
Bán sản phẩm hoàn thành
Tính giá thành sản phẩm

12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

12


Chương 4 Tài chính doanh nghiệp

2.“Hao mòn vô hình của tài sản cố đònh diễn ra theo thời
gian do quá trình tài sản tham gia vào sản xuất và giá trò
hao mòn được tính vào sản phẩm. Phương pháp khấu hao
đều là phương pháp tốt nhất xác đònh đúng khấu hao này”
Phân tích nhận đònh này
3. Những công ty loại nào sẽ có nhiều khả năng vay ngân
hàng hơn là phát hành trái phiếu và cổ phiếu để huy động
vốn
4. Điều gì sẽ xảy ra sau khi Steve thực hiện một LBO nhưng
lại có ý nghó rằng anh ta xứng đáng được hưởng $100,000
thay vì $10,000. Bạn có thể có cách nào giúp Steve đạt
được ý đồ của anh ta và hậu quả là gì?
12/06/16 09:46

By Le Trung Thanh

13x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×