Tải bản đầy đủ

Mẫu hợp đồng xây dựng

công ty xây dựng &
thơng mại hữu huệ

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày tháng năm 200

hợp đồng kinh tế bổ xung

Số: ../HĐKT
Công trình: Trung tâm t vấn và xúc tiến đầu t Thái Nguyên
Hạng mục : Khối lợng bổ sung phát sinh, thay đổi thiết kế và dự toán tính thiếu.
Địa điểm XD: Phờng Trng vơng - TP Thái Nguyên.
- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nớc và
Nghị định số 385/HĐBT ngày 07/11/1990 của Hội đồng Bộ trởng ban hành sửa đổi,
bổ xung thay thế điều lệ quản lý xây dựng cơ bản.
- Căn cứ Nghị đinh số 52/1999/NĐ-CP ngày 07/7/1999 của Chính phủ ban hành
Quy chế quản lý đầu t và xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trởng Bộ xây
dựng về việc ban hành định mức chi phí chi phí t vấn đầu t xây dựng;
- Căn cứ vào nhu cầu của Trung tâm t vấn và xúc tiến đầu t về việc Bổ xung khối

lợng phát sinh, thay đổi thiết kế và dự toán tính thiếu;
Hôm nay, tại Trung tâm t vấn và xúc tiến đầu t tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi gồm:
A - đại diện bên A: Trung tâm T vấn và Xúc tiến đầu t tỉnh Thái Nguyên.
- Bà: Vũ Thị Kim Dung
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Phờng Trng vơng - TP Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0280 759 605
b - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ
- Ông: Đào Hữu Huệ
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ
: Phờng Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên.
- Điện thoại : 652 868
Fax: 854 868
- Số tài khoản : 39010 000 002 993 tại : NH Đầu t & phát triển Thái Nguyên.
Hai bên thống nhất cùng nhau ký kết hợp đồng xây lắp với các điều khoản sau:
Điều 1: Khối lợng và giá trị hợp đồng:
Khối lợng và giá trị Hợp đồng tính theo hồ sơ thiết kế và dự toán đợc duyệt và
thẩm định. Trong quá trình thi công nếu có khối lợng phát sinh thì phải có biên bản
xác nhận của hai bên và đợc thanh toán theo chế độ hiện hành của Nhà nớc
- Giá trị hợp đồng: 56.592.388,0 đồng.
(Năm mơi sáu triệu năm trăm chín mơi hai ngàn ba trăm tám mơi tám đồng).
Điều 2: Thời gian khởi công và hoàn thành
- Khởi công: Ngày... tháng.. năm 200.
- Hoàn thành: Ngày.. tháng.. năm 200.
Điều 3: Trách nhiệm của mỗi bên.
1- Trách nhiệm của bên A.
- Bàn giao cho bên B mặt bằng thi công và những hồ sơ văn bản cần thiết cho
việc thực hiện Hợp đồng.
- Tạo điều kiện cho bên B thi công đúng tiến độ.
- Đảm bảo thanh toán cho bên B theo tiến độ cam kết trong hợp đồng.
- Cử ngời giám sát tại công trình.
2- Trách nhiệm của bên B
- Thi công công trình đúng thiết kế, kỹ mỹ thuật đạt chất lợng theo qui phạm hiện
hành của Nhà nớc.
- Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn lao động trên công trờng.
- Tổ chức điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công nhân tham gia thi công công trình và
giữ gìn sạch sẽ môi trờng.- Thông báo cho bên A những vớng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện Hợp
đồng, những khối lợng phát sinh và những vấn đề liên quan khác để cùng nhau tìm
biện pháp giải quyết.
- Cử cán bộ kỹ thuật để giám sát công trình.
Điều 4: Phơng thức thanh toán (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Sau khi tiến hành nghiệm thu tổng thể xong, hoàn thành biên bản nghiệm thu bàn
giao công trình và đa vào sử dụng.
Hai bên căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục bổ xung, tổng hợp các biên bản nghiệm
thu theo từng đợt để quyết toán công trình và thanh toán theo đơn giá hiện hành.
Điều 5: Điều khoản thi hành.
1- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong Hợp
đồng nếu bên nào vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về phí tổn gây nên.
2- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng có khó khăn gì hai bên gặp nhau bàn bạc
cụ thể giải quyết trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành trách nhiệm. Trờng hợp không giải quyết đợc thì đa ra Toà án kinh tế Thái Nguyên để giải quyết.
3- Hợp đồng gồm 02 trang đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ
02 bản, còn lại gửi các cơ quan có liên quan.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký.
đại diện bên a

đại diện bên b

công ty xây dựng &
thơng mại hữu huệ

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày tháng năm 200

Phụ lục hợp đồng
Số: ../PLHĐ

- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và các văn bản hớng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 27/HĐKT ngày 10/11/2003 giữa Đội
Quản lý thị trờng Thành phố Thái Nguyên và Công ty xây dựng & thơng mại
Hữu Huệ; Về việc đấu thầu xây lắp gói thầu: Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị
trờng Thành phố Thái Nguyên;
- Căn cứ Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND
Thành phố v/v phê duyệt thiết kế dự toán điều chỉnh bổ sung công trình: Trụ sở
làm việc Đội quản lý thị trờng TP Thái Nguyên;
- Căn cứ vào nhu cầu của bên A về việc bổ xung khối lợng dự toán.
Hôm nay, ngày tháng năm 200 chúng tôi gồm:


1 - đại diện bên A: Đội Quản lý thị trờng TP Thái Nguyên.

- Ông: Nguyễn Đức Tiến

- Chức vụ: Đội trởng

2 - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ

- Ông: Đào Hữu Huệ
- Chức vụ: Giám đốc
Sau khi bàn bạc trao đổi hai bên cùng nhau thống nhất lập phụ lục hợp
đồng theo các điều khoản sau:
Bổ sung khoản 2 Điều I: Giá trị gói thầu xây lắp tăng từ 1.488.112.158
đồng lên 1.722.936.811 đồng.
Các điều khoản khác của hợp đồng số 27/HĐKT ngày 10/11/2003 vẫn giữ
nguyên không thay đổi.
Phụ lục hợp đồng số:.... ngày ..... tháng ...... năm ...... là một phần không thể
tách rời của hợp đồng số 27/HĐKT ngày 10/11/2003 để làm cơ sở cho việc
thanh quyết toán.
Phụ lục hợp đồng đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 02
bản, còn lại gửi các cơ quan có liên quan.
đại diện bên a

đại diện bên b

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày tháng năm 200

Phụ lục hợp đồng
Số: ../PLHĐ

Công trình: Nhà điều hành, nhà kho sân bãi tập kết vật t, thiết bị Ban
QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên
Hạng mục: Nhà kho, nhà ga ra ôtô.
Địa điểm xây dựng: Phờng Tân Thịnh - TP Thái Nguyên.
Nội dung: Điều chỉnh, bổ xung một số hạng mục thuộc gói thầu số 2
- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và các văn bản hớng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 33/HĐKT ngày 12/11/2004 giữa Ban
QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên và Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ; Về xây lắp công trình Nhà điều hành, nhà kho sân bãi tập
kết vật t, thiết bị Ban QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên; Gói
thầu số 2 - Nhà kho, nhà ga ra ô tô.
- Căn cứ vào Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 06/05/2005 của UBND
tỉnh V/v phê duyệt bổ sung TKKT - Dự toán, kèm theo văn bản số 107/GĐ-KT
ngày 15/4/2005 của Sở xây dựng Thái Nguyên về giám định kỹ thuật công
trình: Nhà điều hành, nhà kho sân bãi tập kết vật t, thiết bị Ban QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên. ( Gói thầu số 1 và số 2).
- Căn cứ vào Quyết định số 948/QĐ-UB ngày 15/05/2006 của UBND tỉnh
Thái Nguyên V/v phê duyệt bổ sung TKKT - Dự toán, kèm theo văn bản thẩm
định số 198/SXD-TĐTK ngày 24/3/2006 của Sở xây dựng Thái Nguyên V/v


thẩm định dự toán công trình: Nhà điều hành, nhà kho sân bãi tập kết vật t,
thiết bị Ban QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên. ( Gói thầu số
1 và số 2).
Hôm nay, ngày tháng năm 200 chúng tôi gồm:
1 - đại diện bên A: Ban QLDA thoát nớc và XLNT TP Thái Nguyên.
- Ông: Đào Ngọc Tĩnh
- Chức vụ: Giám đốc
2 - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ

- Ông: Đào Hữu Huệ
- Chức vụ: Giám đốc
Sau khi bàn bạc trao đổi hai bên cùng nhau thống nhất lập phụ lục hợp
đồng với các điều khoản sau:
* Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của nhà Gara ô tô để sử dụng làm
nhà làm việc tạm thời của Ban QLDA với các nội dung sau:
- Bổ sung đóng cọc tre 25cọc/m2 đóng sâu 2,0m cho 16 cột nhà kho, 14
móng cột và đế dầm móng cho nhà ga ra ô tô.
- Tờng ngăn bằng vách gỗ ép khung nhôm cho các phòng làm việc.
- Thêm 2 khu nhà vệ sinh tự hoại cho 2 phòng làm việc.
- Thay đổi hệ thống cửa nhôm cuốn thành cửa đi, cửa sổ.
- Bổ sung trần nhựa, lát nền bằng gạch Liên Doanh, bả ma tít. Lăn sơn thay
cho quét vôi ve.
- Bổ sung máy điều hoà nhiệt độ cho phòng làm việc, cấp điện, cấp thoát nớc
đồng bộ cho công trình.
* Điều chỉnh, bổ sung Nhà kho vật t: - Thay đổi cửa sắt đẩy sang cửa nhôm
cuốn.
Phần cấp điện: Bổ sung đờng cấp điện từ cột hạ thế của chi nhánh điện vào
nhà kho và ga ra ôtô.
Giá trị hợp đồng là giá trị thanh toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bản phụ lục hợp đồng này cùng với hợp đồng số 33/HĐKT ngày 12/11/2004
giữă Ban QLDA hệ thống thoát nớc và xử lý nớc thải TPTN và Công ty xây dựng
và thơng mại Hữu Huệ là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thi công và thanh quyết
toán.
Phụ lục hợp đồng đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 03
bản.
đại diện bên a

đại diện bên b


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày ...... tháng ....... năm 2005

Phụ lục hợp đồng
Số: ../PLHĐ

Công trình: Nhà điều hành, nhà kho sân bãi tập kết vật t, thiết bị Ban
QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên
Hạng mục: Nhà kho, nhà ga ra ôtô.
Địa điểm xây dựng: Phờng Tân Thịnh - TP Thái Nguyên.
Nội dung: Điều chỉnh tiến độ thi công gói thầu số 2:
- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và các văn bản hớng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 33/HĐKT ngày 12/11/2004 giữa Ban
QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên và Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ; Về xây lắp công trình Nhà điều hành, nhà kho sân bãi tập
kết vật t, thiết bị Ban QLDA thoát nớc và XLNT Thành phố Thái Nguyên; Gói
thầu số 2 - Nhà kho, nhà ga ra ô tô.
- Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại công trình:
Hôm nay, ngày .... tháng năm 200 chúng tôi gồm:
1 - đại diện bên A: Ban QLDA thoát nớc và XLNT TP Thái Nguyên.
- Ông: Đào Ngọc Tĩnh
- Chức vụ: Giám đốc
2 - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ

- Ông: Đào Hữu Huệ
- Chức vụ: Giám đốc
Sau khi bàn bạc trao đổi hai bên cùng nhau thống nhất lập phụ lục hợp
đồng kéo dài thêm thời gian thi công:
Do yêu cầu sử dụng thay đổi công năng nhà ga ra ô tô để sử dụng làm nhà
làm việc tạm thời của Ban QLDA. Nay bổ sung thêm trong điều khoản 1 của hợp
đồng số 33/HĐKT ngày 12 tháng 11 năm 2004 nh sau:
Thời gian thi công đợc tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2004 đến ngày 30
tháng 11 năm 2005.
Các điều khoản khác của hợp đồng số 33/HĐKT ngày 12 tháng 11 năm 2004
vẫn gĩ nguyên không thay đổi.
Bản phụ lục hợp đồng này cùng với hợp đồng số 33/HĐKT ngày 12/11/2004
giữă Ban QLDA hệ thống thoát nớc và xử lý nớc thải TPTN và Công ty xây dựng
và thơng mại Hữu Huệ là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thi công và thanh quyết
toán.
Phụ lục hợp đồng đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 03
bản.
đại diện bên a
công ty xây dựng &
thơng mại hữu huệ

đại diện bên b
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày tháng năm 200

hợp đồng kinh tế bổ xung


Số: ../HĐKT
Công trình: Cây xanh đờng dạo khu Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên
Hạng mục : Khối lợng bổ sung phát sinh, dự toán tính thiếu.
Địa điểm XD: Phờng Trng vơng - TP Thái Nguyên.
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 5/5/2005 giữa Văn phòng
tỉnh ủy Thái Nguyên và Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ; Về xây lắp
công trình Cây xanh, Đờng dạo khu văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.
- Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND Thành
phố Thái Nguyên Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật bổ sung công trình:
Cây xanh đờng dạo khu Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.
- Căn cứ vào nhu cầu của Văn phòng Tỉnh ủy về việc Bổ xung khối lợng phát
sinh, dự toán tính thiếu;
Hôm nay, tại Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Chúng tôi gồm:
A - đại diện bên A: Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.
- ông (Bà): . - Chức vụ:
- Địa chỉ: ..
- Điện thoại: FAX:.
b - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ
- Ông
: Đào Hữu Huệ
- Chức vụ: Giám đốc.
- Địa chỉ
: Tổ 30 - Phờng Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên.
- Điện thoại : 0280 652 868
Fax: 854 868
- Số tài khoản : 39010000002993 tại : NH Đầu t & phát triển Thái Nguyên.
Hai bên thống nhất cùng nhau ký kết Hợp đồng bổ sung với các điều khoản sau:
Điều 1: Khối lợng và giá trị hợp đồng:
1/ Nội dung bổ sung:
a- Phần phát sinh tăng:
Phá dỡ sân bê tông sỏi, nền bê tông gạch vỡ, đào đất để đắp tôn nền sân khu
B, đào nền sân khu A, dọn dẹp mặt bằng, lắp đặt ống thoát nớc nhựa d 100, ốp
gạch thẻ bồn hoa, bổ sung cây cảnh.
b- Phần dự toán tính thiếu:
Nhân công trồng cây.
2/ Tổng mức giá trị bổ sung: 88.401.071, đồng.
(Tám mơi tám triệu, bốn trăm linh một ngàn, không trăm bảy mơi mốt đồng).
Trong đó: - Phần phát sinh bổ sung
: 31.632.329,đ
- Phần tính thiếu nhân công và giá cây do tạm tính: 56.768.742,đ
Điều 2: Thời gian khởi công và hoàn thành
- Khởi công: Ngày... tháng.. năm 200.
- Hoàn thành: Ngày.. tháng.. năm 200.
Điều 3: Trách nhiệm của mỗi bên.
1- Trách nhiệm của bên A.
- Bàn giao cho bên B mặt bằng thi công và những hồ sơ văn bản cần thiết cho
việc thực hiện Hợp đồng.
- Tạo điều kiện cho bên B thi công đúng tiến độ.
- Đảm bảo thanh toán cho bên B theo tiến độ cam kết trong hợp đồng.
- Cử ngời giám sát tại công trình.
2- Trách nhiệm của bên B
- Thi công công trình đúng thiết kế, kỹ mỹ thuật đạt chất lợng theo qui phạm
hiện hành của Nhà nớc.
- Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn lao động trên công trờng.


- Tổ chức điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công nhân tham gia thi công công
trình và giữ gìn sạch sẽ môi trờng.
- Thông báo cho bên A những vớng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện
Hợp đồng, những khối lợng phát sinh và những vấn đề liên quan khác để cùng
nhau tìm biện pháp giải quyết.
- Cử cán bộ kỹ thuật để giám sát công trình.
Điều 4: Phơng thức thanh toán (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Sau khi tiến hành nghiệm thu tổng thể xong, hoàn thành biên bản nghiệm thu
bàn giao công trình và đa vào sử dụng.
Hai bên căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục bổ xung, tổng hợp các biên bản
nghiệm thu theo từng đợt để quyết toán công trình và thanh toán theo đơn giá
hiện hành.
Điều 5: Điều khoản thi hành.
1- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong Hợp
đồng nếu bên nào vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về phí tổn gây nên.
2- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng có khó khăn gì hai bên gặp nhau bàn
bạc cụ thể giải quyết trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành trách
nhiệm. Trờng hợp không giải quyết đợc thì đa ra Toà án kinh tế Thái Nguyên để giải
quyết.
3- Hợp đồng gồm 02 trang đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên
giữ 02 bản, còn lại gửi các cơ quan có liên quan.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký.
đại diện bên a

đại diện bên b

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày ...... tháng ....... năm 2007

Phụ lục hợp đồng
Số: 01/PLHĐ

Công trình: Nhà văn hoá cộng đồng thôn 2 Đồng Vinh- Xã Điềm MặcHuyện Định Hoá- Tỉnh Thái Nguyên.
Hạng mục: Nhà văn hoá + Đờng + Sân bê tông + Sân đất nện
Địa điểm xây dựng: Xã Điềm Mặc- Huyện Định Hoá- Tỉnh Thái Nguyên.
Nội dung: Điều chỉnh Điều 7 trong Hợp đồng kinh tế
- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và các văn bản hớng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 07/HĐKT-VHTT ngày 23/7/2007 giữa Sở
văn hoá thông tin tỉnh Thái Nguyên và Công ty xây dựng & thơng mại Hữu
Huệ; Về xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng thôn 2 Đồng Vinh- Xã
Điềm Mặc- Huyện Định Hoá- Tỉnh Thái Nguyên.
- Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại công trình:
Hôm nay, ngày .... tháng năm 2007. chúng tôi gồm:
1 - đại diện bên A: Sở văn hoá thông tin tỉnh Thái Nguyên.

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu

- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Đào Hữu Huệ

- Chức vụ: Giám đốc

2 - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ


Sau khi bàn bạc trao đổi hai bên cùng nhau thống nhất lập phụ lục hợp
đồng điều chỉnh Điều 7 trong hợp đồng kinh tế nh sau: Bên A sẽ tạm ứng vốn
cho bên B theo kế hoạch cấp vốn của Phòng thơng mại và Công nghiệp Việt
Nam cấp cho Sở văn hoá thông tin tỉnh Thái Nguyên.
Các điều khoản khác của hợp đồng số 07/HĐKT-VHTT ngày 23/7/2007 vẫn
gĩ nguyên không thay đổi.
Bản phụ lục hợp đồng này cùng với hợp đồng số 07/HĐKT-VHTT ngày
23/7/2007 giữa Sở văn hoá thông tin tỉnh Thái Nguyên và Công ty xây dựng & thơng
mại Hữu Huệ là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thi công và thanh quyết toán.
Phụ lục hợp đồng đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 03
bản.
đại diện bên a

đại diện bên b

công ty xây dựng &
thơng mại hữu huệ

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày tháng năm 200

Phụ lục hợp đồng
Số: ../PLHĐ

- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và các văn bản hớng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 04/HĐ-XD ngày 18/4/2006 giữa Ban
quản lý các dự án đầu t và xây dựng Thành phố Thái Nguyên và Công ty xây
dựng & thơng mại Hữu Huệ; Về việc thi công xây dựng công trình: Nhà lớp
học Trờng THCS Tích Lơng Thành phố Thái Nguyên;
- Căn cứ Quyết định số
/QĐ-UBND ngày / /2007 của UBND Thành
phố v/v phê duyệt thiết kế dự toán điều chỉnh bổ sung công trình: Nhà lớp học
Trờng THCS Tích Lơng Thành phố Thái Nguyên;
- Căn cứ vào nhu cầu của bên A về việc bổ xung khối lợng dự toán.
Hôm nay, ngày tháng năm 200 chúng tôi gồm:
1 - đại diện bên A: Ban qlý các dự án đầu t và xd TpThái Nguyên

- Ông: Trịnh Đình Thể

- Chức vụ: Trởng ban

2 - đại diện bên b: Công ty xây dựng & thơng mại Hữu Huệ

- Ông: Đào Hữu Huệ
- Chức vụ: Giám đốc
Sau khi bàn bạc trao đổi hai bên cùng nhau thống nhất lập phụ lục hợp
đồng theo các điều khoản sau:
Bổ sung Điều 6: Giá trị hợp đồng xây lắp tăng từ 583.844.151,đồng lên
702.691.872, đồng.
Các điều khoản khác của hợp đồng số 04/HĐ-XD ngày 18/4/2006 vẫn giữ
nguyên không thay đổi.
Phụ lục hợp đồng số:.... ngày ....... /......./2007 là một phần không thể tách
rời của hợp đồng số 04/HĐ-XD ngày 18/4/2006 để làm cơ sở cho việc thanh
quyết toán.
Phụ lục hợp đồng đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 02
bản, còn lại gửi các cơ quan có liên quan.


®¹i diÖn bªn a

®¹i diÖn bªn bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×