Tải bản đầy đủ

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, 80 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

Bài dự thi tìm hiểu
công đoàn việt nam, 80 năm một chặng đờng lịch sử

Câu hỏi 1 : Đồng chí hãy cho biết tổ chức Công đòan Việt Nam đợc thành lập
vào ngày, tháng, năm nào ? Do ai sáng lập ?
Trả lời :
- Sự hình thành đặc điểm của giai câp công nhân Việt Nam : đội ngũ công
nhân xuất hiện cùng với khai thác thuộc địa lần thứ nhất 1897 của thực dân Pháp ở
Việt Nam . Từ 1890 đến đầu thế kỷ 20 phát triển đông 100 000 ngời ( 1918 ) đến
1929 có 221000 . Giai cấp Công nhân Việt Nam có liên hệ mật thiết với nông dân ,
ra đời trớc giai cấp t sản dân tộc , giai cấp công nhân non trẻ nhng tập trung ở các
khu công nghiệp , có kết cấu thống nhất , ít bị chia rẽ t tởng , sớm tiếp thu ánh sáng
cách mạng Tháng Mời Nga và vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc , Tôn Đức
Thắng , Nguyễn Lơng Bằng ...
- Một số tổ chức Cộng sản ra đời : Đông Dơng cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ 6 /
1929 . An Nam Cộng sản Đảng ở Nam kỳ và Trung Quốc 10/1929. Đông Dơng
Cộng sản Đảng liên đoàn ở Trung Kỳ 1/1930 .
- Các tổ chức Cộng sản này đẩy nhanh qúa trình thành lập tổ chức Công đoàn
Việt Nam : ở Hà Nội có phong trào Công Hội Đỏ 1928 , Ngày 4 / 5 /1929 công
nhân hãng AVIA ở Hà Nội bãi công .
- Ban Chấp hành Trung ơng lâm thời của Đảng triệu tập đại hội thành lập

công hội đỏ Bắc Kỳ 28/7/1929 tại số nhà số 15 Phố Hàng Nón - Hà Nội .Tham dự
có các đại biểu của Tổng Công hội tỉnh và thành phố Hà nội , Nam Định ,Hải
Phòng , khu mỏ Đông Triều , Mạo Khê . ngày 28/7/1929 là ngày thành lập tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam . Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ơng lâm thời
Tổng Công Hội Đỏ ,do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh , ủy viên Ban Chấp hành Trung
ơng lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dơng đứng đầu .

1


-Nguyễn ái Quốc là ngời đầu tiên tham gia nghiệp đoàn Anh ( 1914 1916)
là ngời chuẩn bị điều kiện về t tởng lý luận cho tổ chức phong trào Công đoàn Việt
Nam , từ 1926 Nguyễn ái Quốc đã coi việc xây dựng công hội Đỏ theo đúng tôn
chỉ much đích phong trào công nhân tại các khu công nghiệp . các thành phố ở Bắc
và Nam kỳ phát triển mạnh . Việc thành lập công hội Đỏ có ý nghĩa vô cùng quan
trọng , sớm có sự lãnh đạo của Đảng và Nguyễn ái Qốc đã gắn chặt với phong trào
quần chúng . đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong nớc và phong trào công nhân
quốc tế . Năm 1927 trong tác phẩm Đờng cách mệnh Ngời đã nêu lên sự cần thiết
phải thành lập công đoàn với 5 nội dung : Để công nhân đi lại với nhau , để nghiên
cứu với nhau , để sửa sang cách sinh hoạt , để giữ gin quyền lợi và giúp quốc dân ,
Nguyễn ái Quốc là ngời sáng lập ra tổ chức Công đoàn Việt Nam .
Câu 2 : đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập đến nay Công đoàn Việt
Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội :
Trả Lời :
Từ ngày thành lập tới nay Công đoàn Việt Nam qua 10 Đại hội
- Đại hội lần thứ nhất : Họp từ ngày 01 15 /1 / 1950 tại xã Cao Vân,
huyện Đại Từ, Thái Nguyên .
Công đoàn Việt Nam ra đời thực hiện mục tiêu, lý tởng chiến đấu cho độc lập
dân chủ và hòa bình. Bác Hồ đã gửi th cho Đại hội với 5 nhiệm vụ: Tổ chức huấn
luyện công nhân trong vùng tự do và tạm bị chiếm, lãnh đạo công nhân thi đua ái
quốc lao động trí óc cũng nh lao động chân tay, lãnh đạo nông dân( liên minh công
nông ) và liên minh công nông thế giới ...
Mục tiêu Đại hội là : động viên CNVC cả nớc, nhất là ngành quân giới sản
xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi,
Đồng chí Hoàng Quốc Việt đợc bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam .
- Đại hội II Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 23 27 / 2 / 1961 tại Hà
Nội
2Bác Hồ đến dự ( 27 / 2 / 1961 ), Bác nói Đại hội này bàn bạc thông qua biện
pháp tốt nhất để thực hiện đờng lối chính sách Đại hội 3 của Đảng về xây dựng Chủ
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nớc nhà .
Mục tiêu của Đại hội : Động viên cán bộ công nhân, viên chức thi đua lao
đông sản xuất, xây dựng Chủ nghã xã hội ở miền Bắc, với tinh thần Mỗi ngời làm
việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt góp phần đấu tranh thông nhất nớc nhà.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt đợc tái cử làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt
Nam .
- Đại hội III công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 11 14 / 2 / 1974
Mục tiêu của Đại hội : động viên sức ngời, sức của chi viện cho chiến trờng ,
tất cả giải phóng miền Nam thống nhất đất nớc
Đồng Chí Tôn Đức Thắng Chủ tịch nớc Việt Nam Dân chủ cộng hòa đợc bầu
làm Chủ tịch danh dự . Đồng chí Hoàng Quốc Việt đợc bầu làm Chủ tịch Liên đoàn
.
- Đại hội IV Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 8 11 / 5 / 1978 tại Hà
Nội
Là Đại hội sau khi thống nhất đất nớc. Nhiệm vụ quan trọng là phát động
phong trào CNVC thi đua lao động sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm
vi cả nớc, tổ chức sản xuất, lao động trong các xí nghiệp, cơ quan .... Vận động
CNVC nâng cao chất lợng sản phẩm, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ... Trớc
hết là phong trào CNVC thi đua phục vụ nông nghiệp, xây dựng bảo vệ nhà nớc
chuyên chính vô sản, chăm lo cải thiện đời sống phúc lợi của CNVC , tham gia cải
tạo quan hệ sản xuất ở miền Nam, quản lý xí nghiệp, nhà nớc, tham gia giáo dục
chính trị t tởng cho CNVC .
Mục tiêu của đại hội là : Động viên giai cấp Công nhân và những ngời lao
động khác thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa
trong cả nớc .

3


Đồng chí Nguyễn Văn Linh đợc bầu là Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam .
- Đại hội V Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 16 18 / 11 / 1983 Tại Hà
Nội .
Đại hội kêu gọi CNVC nêu cao ý chí, truyền thống, phát huy tinh thần tự lực
tự cờng, Lao động dũng cảm, thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nớc 1981
1985 .
Mục tiêu của Đại hội : Động viên CNVC thực hiện 3 chơng trình công tác lớn
của Đảng. Phát triển nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng và
hàng xuất khẩu .
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận đợc bầu là Chủ tịch Tổng Công đoàn. Tháng 2 /
1987 đồng chí Phạm Thế Duyệt đợc bầu là Chủ tịch .
- Đại hội VI Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 17 20 / 10 / 1988 tại
thủ đô Hà Nội .
Mục tiêu Đại hội là thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng vì việc làm đời sống
dân chủ và công bằng xã hội. Đại hội quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam
thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để tập hợp đông đảo lực lợng và cho
phù hợp tình hình nhiệm vụ mới, ngày 30 / 6 / 1990 Quốc hội thông qua Luật Công
đoàn thay cho Luật Công đoàn năm 1957 .
Đồng chí Nguyễn Văn T đợc bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam .
- Đại hội VII Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 9-12/11 /1993 tại Hà
Nội
Đại hội đề ra mục tiêu : Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, góp phần xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ lợi ích của công nhân lao động
Đồng chí Cù Thị Hậu đợc bầu lại là Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt
Nam .
- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII : Họp từ ngày 3 6 / 11 /
1998 tại Hà Nội .

4


Mục tiêu của Đại hội là : Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp
hóa , hiện đại hóa , phát triển về số lợng và chất lợng, làm nòng cốt cho việc xây
dựng khối liên minh vững chắc với nông dân và tri thức; ra sức phát triển đoàn viên
trong các thành phần kinh tế, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh,
nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn, tham gia xây dựng chiến lợcphát triển kinh tế
xã hội, xây dựng luật pháp, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, chăm lo bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, tích cực tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đòan kết toàn dân tộc trong mặt
trận Tổ quốc việt Nam củng cố quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật
tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, động viên CNVCLĐ phát
huy nội lực phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu Dân giàu, nớc mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh theo con đờng xã hội chủ nghĩa .
Đồng chí Cù Thị Hậu đợc bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam
- Đại hội làn thứ IV Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 11 13/10/2003 tại
Hà Nội
Mục tiêu của Đại hội : Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh , xứng đáng
là lực lợng nòng cốt ,đi đầu trong sự nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nớc và vai trò
lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới , củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam ,trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ; tổ chức các phong trào thi đua
yêu nớc sôi nổi , rộng khắp , thiết thực và có hiệu quả trong CNVCLĐ ; tham gia
quản lý , chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp , chính đáng của CNVCLĐ , đẩy
mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế , nâng
cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn ; đổi mới nội dung và phơng pháp hoạt
động công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh , tham gia xây dựng
Đảng , Nhà nớc trong sạch , vững mạnh ; mở rộng tăng cờng và hợp tác quốc tế ,
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội , xây dựng và
bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .
5


Đồng chí Cù Thị Hậu đợc bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao dộng Việt
Nam .
Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 3 5 / 11 / 2008 tại
Hà Nội
Mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung phơng pháp hoạt động công đoàn các cấp;
hớng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân,
viên chức lao động làm đối tợng vận động ,chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào
thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định , tiến bộ;
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc .
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đợc bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam
Câu 3 : Đồng chí hãy cho biết Đại hội nào đợc đánh giá là Đại hội đổi mới
? Theo đồng chí quan điểm Đổi mới đó đ ợc phát triển nh thế náo ở Đại hội X
Công đoàn Việt Nam ?
Trả lời :
Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ( 17 20 / 10 / 1998 ) là Đại hội đổi mới Đại hội triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam .
Mục tiêu đại hội là thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng vì việc làm, đời
sống, dân chủ và công bằng xã hội. Quan điểm đổi mới đó Đại hội X Công đoàn
Vịêt Nam khẳng định :
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phơng pháp hoạt động của Công đoàn
- Hớng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên
CNVCLĐ làm đối tợng vận động
- Chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào tổ chức thực hiện chức năng đại
diện , bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ
- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

6


- Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nớc, khẩu hiểu hành
động là đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên CNVCLĐ vì sự
phát triển ổn định bền vững của đất nớc
Câu 4 : Quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức
Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nớc ?
Trả lời :
1 Kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng
thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam . giai cấp đại diện cho phơng
thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội, lực lợng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc; lực lợng
nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội nghũ trí
thứcdới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện
tiên quyết bảo đảm thành công của cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nớc
2 Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây
dựng , phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và độ ngũ trí thức dới sự lãnh đạo của Đảng, của tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã
hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu của sự phát triển đất n ớc, đồng thời tăng cờng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân
trên toàn thế giới .
3 Chiến lợc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn chặt chẽ với
chiến lợc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, hội nhập
kinh tế quốc tế. Sử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; đảm bảo hài
hòa giữa lợi ích công nhân, ngời sử dụng lao động, Nhà nớc và toàn xã hội ; không
ngừng nâng cao đời sống vất chất, tinh thần của công nhân, quan tâm giải quyết kịp
thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân .

7


4 - Đào tạo bồi dỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không
ngừng tri thức hóa giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lợc. Đặc biệt quan tâm
xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp cao,
ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trờng giai cấp và bản lĩnh trính trị vững vàng,
trở thành một bộ phận của giai cấp công nhân
5 Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị, của toàn xã hội và sự lỗ lực vơn lên của bản thân mỗi ngời công nhân, sự
tham gia đóng góp tích cực của ngời sử dụng lao động; trong đó sự lãnh đạo của
Đảng và quản lý Nhà nớc có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng
trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Xây dựng giai cấp công nhân
lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, t tởng và tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh và các tổ chức chính trị xã hội khác trong giai cấp công nhân vững mạnh .
Câu 5 : Chiến lợc xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay ?
Trả lời :
1 Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp
công nhân trong điều kiện kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc và hội nhập kinh tế quốc tế . Qua đó cung
cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra chủ trơng, giải pháp xây dựng giai cấp công
nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới
2 - Đẩy mạnh và nâng cao chất lợng đào tạo nghề, từng bớc trí thức hóa giai
cấp công nhân. Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lạo và bồi dỡng nâng cao trình độ học
vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ,
công nhân từ nông dân, công nhân nữ, nhằm phát triển về số lợng, hợp lý về cơ cấu,
để nớc ta có một đội ngũ công nhân có trình độ học vấn chuyên môn, kỹ năng nghề
nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng
cao năng suất lao động, chất lợng và hiệu quả sản xuất kinh doanh .
3 Quan tâm bồi dỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh
thần dân tộc, ý thức vơn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tinh thần quyết tâm xây
8


dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vơn lên trong điều kiện phát triển kinh tế trí thức
và hội nhập kinh tế quốc tế cho công nhân .
Tăng cờng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hoạt động của tổ chức công
đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác tuyên truyền, giáo
dục công nhân; thống nhất nội dung và nâng cao hiệu quả công tác truyên truyền
giáo dục từ Trung ơng tới địa phơng, cơ sở .
Nhà nớc đầu t và có chính sách u đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu t
xây dựng và hoạt động cảu các nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa thanh niên, câu
lạc bộ công nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt của tổ chức Đảng,
tổ chức công đoàn, thanh niên phụ nữ ở các khu công nghiệp tập trung.4Bổ

sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách pháp luật để đảm
bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất
tinh thần cho công nhân; tập trung trớc hết vào các chính sách liên quan trực tiếp
việc làm và đời sống của công nhân .
Phát huy các nguồn lực và trách nhiệm của Nhà nớc, ngời sử dụng lao động ,
các tổ chức chính trị xã hội, của toàn xã hội và của công nhân trong việc chăm lo
cải thiện đời sống vật chất ,tinh thần cho công nhân tơng xứng với năng xuất lao
động và những đóng góp của công nhân. Nhà nớc có chính sách đầu t cho các tính,
thành phố để xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng cho công nhân .
5 Tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Công
đoàn và các tổ chức chính trị xãc hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân .
Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nớc,
vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây
dựng giai cấp công nhân .
Có nhiều hình thức tăng cờng và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp t
nhân và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, làm nòng cốt xây dựng tổ chức cơ sở
đảng , công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam .

9


Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công nhân. Đổi
mới mạnh mẽ nội dung, phơng thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp.
Nghiên cứu việc quy định cơ cấu đại diện công đoàn vào thờng vụ cấp ủy ở những
nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân .
Liên hệ thực tiễn tại CĐCS nơi đồng chí sinh hoạt, công tác
Trong những năm qua hởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh của bộ chình trị, cuộc vận động Nói không với tiêu
cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và Mỗi thầy cô giáo là tấm
gơng về đạo đức, tự học và sáng tạo của công đoàn ngành giáo dục nói chung và
trong đó có Công đoàn nhà trờng nói riêng sau khi học tập và nghiên cứu, đồng thời
cũng phát huy đợc phần nào mục tiêu của các cuộc Đại hội Công đoàn. Công đoàn
nhà trờng đã tổ chức đợc nhiều cuộc vận động đổi mới t duy, củng cố tăng cờng
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà trờng, sự đoàn kết, đồng
thuận trong nhà trờng, đẩy mạnh phong trào thi đua trong mọi mặt công tác, quyết
tâm đa nhà trờng vợt qua những khó khăn, cải thiện, nâng cao đời sống cho giaó
viên, cán bộ công nhân viên. Chủ động tích cực quan tâm đối ngoại để lấy kinh phí
xây dựng mở mang phát triển về kiết thiết xây dựng nhà trờng để trở thành cơ sở
đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật có đầy đủ nghiệp vụ năng lực đáp ứng đợc
nhu cầu lao độnh của xã hội, phục vụ đất nớc .
Câu 6 : Đồng chí hãy viết một bài khoảng 1500 từ cống hiến ý tởng hay ,
có ý nghĩa thực tiễn cho hoạt động công đoàn hoặc những kỷ niệm sâu sắc
trong hoạt động công đoàn của đồng chí ?
Trả lời :
Trong những năm qua Công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức các hình
thức đa dạng, thiết thực để tập hợp trí tuệ của đông đảo cán bộ công nhân viên chức
tham xây dựng chính sách, nhất là chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi
ích của cán bộ công nhân viên chức lao động. Công đoàn tổ chức cho Cán bộ công
nhân viên tham gia kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, nên các chính sách của
nhà trờng ngày càng hòan thiện hơn, đi sâu đi sát tình hình thực tế góp phần làm
10


cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức trong nhà trờng
ngày càng cải thiện.
Bên cạnh đó ở một số bộ phận quyền đại diện của công đoàn còn cha cao
mang nhiều hình thức nên chất lợng và hiệu qủa hoạt động còn hạn chế và hạn chế
này một mặt do cán bộ công đoàn còn cha phát huy hết trách nhiệm của mình nhng
mặt khác cũng hết sức quan trọng là những điều kiện kinh tế xã hội, pháp lý và cả
điều kiện về tinh thần cha đợc đảm bảo đồng bộ cho công đoàn hoạt động . Cần quy
định rõ những điều kiện vật chất và pháp lý đảm bảo để công đoàn hoạt động cụ
thể, cần có chính sách động viên khích lệ kịp thời về vật chất và tinh thần đối với
cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết và nhiệt tình với công tác công đoàn. Đặc
biệt cần có chế tài đủ mạnh xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật .
Mặc dù vậy Công đoàn nhà trờng cần vạch ra nhiệm vụ quan trọng là đào tạo
nguồn nhân lực cho tổ chức Công đoàn, đề cao công tác đào tạo bồi dỡng cán bộ
Công đoàn trong giai đoạn mới là phải đẩy mạnh và đa dạng hóa các cấp, các hình
thức đào tạo bồi dỡng, tạo nhiều cơ hội, điều kiện cho tất cả cán bộ Công đoàn đợc
đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ năng lực và bản lĩnh, đồng thời phải tập trung
nâng cao chất lợng công tác đào tạo thông qua việc tổ chức thực hiện một loạt các
biện pháp nh : Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Nói không với đào tạo không đạt
chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội , đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ
cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức và lơng
tâm nghề nghiệp, thực sự là tấm gơng sáng cho ngời học, đổi mới mạnh mẽ phơng
pháp giảng dạy theo phơng pháp tích cực, lấy ngời học làm trung tâm . Đồng thời
tập trung nâng cấp các cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập nh : áp dụng
nhiều hơn nữa công nghệ thông tin vào công tác quản lý đào tạo và công tác giảng
dạy, nâng cấp th viện để giúp cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên nghiên cứu tham
khảo tài liệu, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu,
nâng cao chất lợng hoạt động trang web của nhà trờng và đa các phơng tiện hiện đại
vào giảng dạy.

11


Tôi cũng thấy rằng ý nghĩa của các cuộc thi tìm hiểu là rất to lớn, cũng nh
cuộc thi này nó giúp các đoàn viên hiểu rõ về đặc điểm, hoàn cảnh lịch sử, truyền
thống của tổ chức, mỗi đoàn viên thấy tự hào và ý thức đợc vai trò trách nhiệm của
mình với tổ chức. Vì vậy tôi xin kiến nghị: Các cuộc thi tìm hiểu cần đợc tổ chức đi
vào chiều sâu, thời gian đủ dài và cần tổ chức kiểm duyệt bài dự thi ở cơ sở để sàng
lọc và đánh giá ý thức tham gia của đoàn viên. Đồng thời tôi cũng đề nghị và mong
các cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa đến tổ chức và hoạt động của công đoàn,
có những giúp đỡ thiết thực để công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo điều kiện về
kinh phí để hoạt động.
Trong những năm công tác tôi thấy Công đoàn cũng đã tạo nhiều điều kiện
thuận lợi thúc đẩy tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Công đoàn luôn là nơi
chia sẻ và an ủi động viên kịp thời đến từng gia đình khi gặp khó khăn. Tôi yên tâm
công tác hơn vì đợc đứng trong hàng ngũ của Công đoàn nhà trờng vì vậy trong tôi
luôn nhắc nhở mình đã là thành viên của tổ chức Công đoàn thì phải có trách nhiệm
với công việc đợc giao phải luôn luôn học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của
mình, luôn cập nhật thông tin khoa học nhất để áp dụng vào công tác, luôn trau dồi
đạo đức, t tởng, lối sống lành mạnh để góp phần nhỏ bé của mình vào công tác
Công đoàn để đợc phát triển mạnh mẽ hơn và hiệu quả thành tích cao hơn.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×