Tải bản đầy đủ

Chiến lược Twinpeaks trong Tài Chính Quốc Tế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Giáo viên hướng dẫn: Bùi Thành Công
Nhóm sinh viên thực hiện:
Họ và tên

Mã sinh viên

Số báo danh

1. Hồ Thị Ngọc Cầm

13K4071007

06 – N01

2. Hồ Lê Yến Nhi


13K4071049

30 – N01

3. Phan Thị Thúy

13K4071079

53 – N01

4. Nguyễn Duy Vũ

13K4071095

35 – N02

5. Trần Văn Tiến

14K4071090

56 – N01

Huế, tháng 5 năm 2016


Câu 1: So sánh tỷ giá hối đoái của BigMac và Iphone 6 16G với tỷ giá thị trường:

Big Mac
STT

Quốc gia

1

USA (USD)

2

Australia (UAD)


3

Canada (CAD)

4

Hong Kong (HKD)

5

NewZealand (NZD)

6

Philippines (PHP)

7

Singapore (SGD)

8

UAE (AED)

9

Anh quốc (GBP)

10

Brasil (BRL)

Giá BigMac
tính theo đồng
tiền địaphương

Tỷ giá hối đoái so
với USD (Theo
ngang giá sức mua)

4.93

1.0000

5.30

1.0751

5.84

1.1846

19.20

3.8945

5.90

1.1968

131.00

26.5720

4.70

0.9533

13.00

2.6369

2.89

0.5862

13.50

2.7383

Tỷ giá thị trường so
với USD (9/5/2016)
Nguồn: xe.com

Định giá
cao(+)/thấp(-)
So với USD

1.0000

0.0%

1.3628

-21.1%

1.2971

-8.7%

7.7627

-49.8%

1.4850

-19.4%

46.7139

-43.1%

1.3708

-30.5%

3.6729

-28.2%

0.6926

-15.4%

3.5167

-22.1%

Tỷ giá thị trường so
với USD (9/5/2016)
Nguồn: xe.com

Định giá
cao(+)/thấp(-)
so với USD

IPHONE 6 16G
STT

Quốc gia

Giá Iphone
tính theo đồng
tiền địaphương

Tỷ giá hối đoái so
với USD (Theo
ngang giá sức mua)

1

USA (USD)

549

1.0000

2

Australia (UAD)

929

1.6922

3

Canada (CAD)

769

1.4007

4

Hong Kong (HKD)

4,688

8.5392

5

NewZealand (NZD)

999

1.8197

6

Philippines (PHP)

31,990

58.2696

7

Singapore (SGD)

888

1.6175

8

UAE (AED)

2,199

4.0055

9

Anh quốc (GBP)

459

0.8361

10

Brasil (BRL)

3,199

5.8270

1.0000
1.3628
1.2971
7.7627
1.4850
46.7139
1.3708
3.6729
0.6926
3.5167

0.0%
24.2%
8.0%
10.0%
22.5%
24.7%
18.0%
9.1%
20.7%
65.7%


Theo kết quả tính toán được ở 2 bảng trên thì ta thấy có sự chênh lệch giữa tỷ giá tính theo
ngang giá sức mua và tỷ giá thị trường của đồng tiền địa phương so với đồng USD. Cụ thể, nếu tính
tỷ giá theo ngang giá sức mua dựa vào BigMac thì đồng tiền địa phương bị định giá thấp hơn từ 8,7%
đến 49,8% so với tỷ giá thị trường, còn nếu dựa vào Iphone 6 16G thì đồng tiền địa phương lại được
định giá cao hơn từ 8% đến 65,7% so với tỷ giá trường.
Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đó là: có nhiều yếu tố khác nhau giữa 2 sản phẩm
BigMac và Iphone 6 16G và giữa các quốc gia với nhau, các yếu tố đó gồm: (1)Tồn tại nhiều loại chi
phí vận chuyển quốc tế khác nhau. (2)Hàng rào thương mại thuế quan và mức thuế quan ở các nước
và giữa 2 sản phẩm có sự khác nhau. (3)Có nhiều rủi ro khi kinh doanh thương mại quốc tế, rủi ro
khác nhau giữa 2 sản phẩm và giữa các quốc gia. (4)Thị trường chưa hoàn hảo, tồn tại thông tin bất
cân xứng. (5)Có sự chênh lệch về lạm phát, mức lãi suất giữa các quốc gia trên. (6)Chính sách kiểm
soát, điều hành tỷ giá của chính phủ các nước cũng có sự khác nhau. (7)Thu nhập và thị hiếu của dân
cư tại mỗi quốc gia là khác nhau.
Câu 2:

a)Đồ thị thu nhập và lợi nhuận của chiến lược Twin-Peaks:
Với ST là giá giao ngay của cổ phiếu thì ta có:
Bảng thu nhập của chiến lược Twin-Peaks
4 < ST < 10 10 < ST < 14
14 < ST < 20
20 < ST < 27
ST - 4
ST - 4
ST - 4
ST - 4
0
20- 2ST
20- 2ST
20 - 2ST
0
0
3ST - 42
3ST - 42
0
0
0
80 - 4ST

ST

ST < 4

Mua 1 BC1
Bán 2 BC2
Mua 3 BC3
Bán 4 BC4
Mua 2 BC5

0

0

0

0

0

0

ST > 27
ST - 4
20- 2ST
3ST - 42
80 - 4ST
2ST - 54

Tổng

0

ST -4

16- ST

2ST -26

54-2ST

0

0
0
0

Bảng lợi nhuận của chiến lược Twin-Peaks
4 < ST < 10 10 < ST < 14
14 < ST < 20
20 < ST < 27

ST

ST < 4

ST > 27

Mua 1 BC1

-12.38

ST -16.38

ST -16.38

ST -16.38

ST -16.38

ST -16.38

Bán 2 BC2

13.96

13.96

-2ST +33.96

-2ST +33.96

-2ST +33.96

-2ST +33.96

Mua 3 BC3

-9

-9

-9

3ST -51

3ST -51

3ST -51

Bán 4 BC4

4.2

4.2

4.2

4.2

-4ST +84.2

-4ST +84.2

Mua 2 BC5

-0.32

-0.32

-0.32

-0.32

-0.32

2ST -54.32

Tổng

-3.54

ST - 7.54

-ST +12.46

2ST -29.54

-2ST +50.46

-3.54


Đồ thị thu nhập và lợi nhuận của chiến lược Twin-Peaks

b) Để nhà đầu tư có lãi từ chiến lược này vào thời điểm đáo hạn thì:

[

[

Vậy khi giá cổ phiếu thuộc khoảng (7.56 ; 12.46) hoặc (14.77 ; 25.23) thì nhà đầu tư có lãi.
c) Dựa vào đồ thị ta thấy:
+ Tại mức giá ST= 20$ thì nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao nhất, lãi 10.46 $/giao dịch.
+Tại mức giá ST

4 hoặc ST

27 thì lợi nhuận của nhà đầu tư là nhỏ nhất, lỗ 3.54 $/giao dịch.

Khi nhà đầu tư thực hiện 1000 giao dịch Twin-Peaks thì mức lợi nhuận tối đa nhà đầu tư thu được là:
1000*10.46 = 10,460 ($)


Câu 3:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 50/05/16 /TVTCQT
V/v báo cáo kết quả tư vấn tài chính

Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Kính gửi: CEO công ty Greenwich
Lời đầu tiên, Công ty CP tư vấn tài chính quốc tế xin gửi tới quý khách lời chào trân trọng và
cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi!
Để giải quyết cấc vấn đề mà Greenwich đang mắc phải, đó là:
+ Thứ nhất, cần thay đổi chính sách chi trả cổ tức để phù hợp với yêu cầu của cổ đông, từ đó
làm tăng sự hài lòng của cổ đông đối với Greenwich.
+ Thứ hai, nhu cầu về vốn (cụ thể là 1 AUD) để trả nợ đến hạn của công ty 1 năm sau.
Công ty CP tư vấn tài chính quốc tế chúng tôi xin đề xuất phương án giúp cho quý CEO công
ty Greenwich có thể giải quyết được cùng lúc cả hai vấn đề trên đó là công ty Greenwich sẽ thực hiện
chi trả cổ tức bằng “Cổ tức Boomerang”.
“Cổ tức Boomerang” giống như việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt thông thường ngoại trừ chi
tiết: Nó bao gồm quyền chọn mua các cổ phiếu chưa phát hành của công ty. Điều này có nghĩa rằng,
nếu quyền chọn được thực hiện, công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông để trao đổi giá thưc hiện.
Cụ thể, ý tưởng này là việc Greenwich sẽ chi trả cổ đông “cổ tức Boomerang” bao gồm 400AUD tiền
mặt và 1 quyền chọn cho 100 cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ.
Như vậy, kế hoạch thực hiện “Cổ tức Boomerang” dành cho cổ đông Greenwich là:
+ Công ty Greenwich sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 1 tỷ AUD cho cổ đông
hiện hữu ngay bây giờ, từ đó đảm bảo được sự hài lòng của cổ đông đối với Công ty Greenwich.
Hiện tại thì Công ty Greenwich đang có 250,000,000 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành nên mỗi cổ
phiếu sẽ nhận được 4 AUD cổ tức.


+ Đồng thời với đó, mỗi 100 cổ phiếu của cổ đông cũng sẽ nhận đc 1 quyền chọn mua cổ phiếu
của Công ty Greenwich sau 1 năm, mỗi quyền chọn có giá trị 400 AUD. Theo đó, công ty Greenwich
sẽ phát hành 2,500,000 quyền chọn mua tương ứng với 250,000,000 cổ phiếu hiện hữu. Như vậy 1
năm sau Công ty Greenwich sẽ có 1 tỷ AUD để trả nợ, từ đó đảm bảo được yêu cầu về vốn của công
ty Greenwich. Và chi tiết quyền chọn mua như sau:


Số lượng quyền chọn mua phát hành: 2,500,000Tài sản cơ bản: 100 cổ phiếu của công ty GreenwichGiá thực hiện: 95% giá hiện hành của cổ phiếu Greenwich sau 1 năm (*)Thời gian đáo hạn: 1 nămThực hiện quyền chọn kiểu Mỹ

(*) Khi đến thời gian đáo hạn, mức giá của cổ phiếu sẽ được chiết khấu 5% với giá trị hiện
hành của công ty, có nghĩa là người sở hữu quyền chọn sẽ mua cổ phiếu với mức giá bằng 95% giá
hiện hành của cổ phiếu. (Giả sử, tại thời điểm đáo hạn, giá của cổ phiếu Greenwich vẫn là 80AUD thì
người nắm giữ quyền chọn sẽ chỉ phải trả 76AUD để có 1 cổ phiếu).
Khi thực hiện phương án này, Greenwich sẽ giải quyết được những vấn đề căn bản của công ty,
Tuy nhiên công ty cũng sẽ đối mặt với những tình huống không mong muốn như:
+ Greenwich có thể sẽ gặp khó khăn về khả năng trả đủ nợ vào 1 năm sau trong trường hợp một
phần hoặc toàn bộ quyền chọn mua không được thực hiện.
+ Greenwich cũng sẽ tốn chi phí cho việc thực hiện “Cổ tức Boomerang” như chi phí cho việc
trả cổ tức bằng tiền mặt, chi phí phát hành cổ phiếu mới…
+ Sau khi phát hành cổ phiếu mới thì số lượng cổ phiếu phổ thông của Greenwich sẽ tăng lên
nên giá cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm, gây ảnh hưởng đến tâm lý của các cổ đông.
+ Phát hành cổ phiếu mới cũng đi kèm với việc quyền sở hữu công ty sẽ bị pha loãng, có thể sẽ
dẫn đến việc thay đổi cơ cấu cổ đông, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Trên đây là phương án mà Công ty CP tư vấn tài chính quốc tế đề xuất đến quý CEO công ty
Greenwich. Hi vọng đề xuất này có thể giải quyết được các vấn đề của quý khách.

TƯ VẤN VIÊN
(Đã ký)

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×