Tải bản đầy đủ

Đề thi môn Marketing ngân hàng 2013 hệ đại học

ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 01
Câu 1 (05 điểm):

Vẽ và trình bày nội dung mô hình ba cấp độ của sản phẩm Ngân hàng? Từ đó phân tích
những điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm Ngân hàng so với sản phẩm vật chất? Cho ví dụ
minh họa?
Câu 2 (05 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày nội dung mô hình ma trận SWOT trong việc xác định thị trường
mục tiêu của ngân hàng? Phân tích cơ hội và thách thức đối với hệ thống Ngân hàng thương
mại Việt Nam trong xu thế hội nhập (Khi Việt Nam gia nhập AFTA, WTO) ?
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.

BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (05 điểm):

ĐỀ SỐ 02

Anh (chị) hãy trình bày những đặc điểm của hệ thống kênh phân phối Ngân hàng? Phân
tích ưu, nhược điểm của những hình thức trong kênh phân phối truyền thống? Cho biết xu
hướng phát triển của kênh phân phối ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới?
Câu 2 (05 điểm):

Hãy mô tả quy trình xác định thị trường mục tiêu của Ngân hàng? Thị trường mục tiêu
của VIETCOMBANK, AGRIBANK là gì?

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 03
Câu 1 (05 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động
Marketing Ngân hàng? Từ đó cho biết quan điểm hành động đối phó với những nhân tố

này?
Câu 2 (05 điểm):

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Hãy phân tích các căn cứ xác định giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng và những khó khăn
lớn nhất mà các Ngân hàng thường gặp phải trong quá trình định giá và điều hành chính
sách giá của họ?
ĐỀ SỐ 04
Câu 1 (05 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày những nhân tố thuộc môi trường vi mô ảnh hưởng tới hoạt động
Marketing Ngân hàng? Từ đó cho biết quan điểm hành động phù hợp với những nhân tố
này?
Câu 2 (05 điểm):
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Hãy trình bày nội dung xác định danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ cung ứng ra
thị trường? Nêu ví dụ về danh mục sản phẩm của một ngân hàng thương mại và cho ý kiến
nhận xét?
ĐỀ SỐ 05
Câu 1 (05 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày hệ thống kênh phân phối ngân hàng hiện đại? Cho biết xu hướng
phát triển của kênh phân phối ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới?
Câu 2 (05 điểm):

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Phân tích các bước trong quy trình phát triển sản phẩm dịch vụ mới của Ngân hàng? Cho
ví dụ minh họa?

ĐỀ SỐ 06
Câu 1 (05 điểm):

Các nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm của ngân hàng? Cho ví dụ minh họa?
Câu 2 (05 điểm):

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp xác định giá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trong
việc lựa chọn phương pháp định giá? Cho ví dụ minh họa với mỗi phương pháp cụ thể?

ĐỀ SỐ 07
Câu 1 (05 điểm):

Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm của giá và các kiểu giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng?
Cho ví dụ minh họa?
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 2 (05 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày chiến lược phân phối của ngân hàng?

ĐỀ SỐ 08
Câu 1 (05 điểm):

Ph©n tÝch c¸c bíc trong tiÕn tr×nh qu¶ng c¸o? Cho vÝ dô minh ho¹?
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

Cõu 2 (05 im):

Anh (ch) hóy nờu s lc quy trỡnh nh giỏ sn phm dch v ngõn hng? Nờu rừ cỏc
quyt nh v giỏ trong quy trỡnh ny? Cho vớ d minh ha?

S 09
Cõu 1 (05 im):

Phân tích các loi chiến lợc marketing đáp ứng thị trờng của ngân hàng? cho ví dụ minh
họa?
Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

Cõu 2 (05 im):

Vẽ và trình by nội dung mô hình ba cấp độ của sản phẩm ngân hàng? Từ đó phân tích
những điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm ngân hàng so với sản phẩm vật chất? Cho ví dụ
minh họa?

S 10
Cõu 1 (05 im):

Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

Liệt kê những công cụ ngân hàng thờng sử dụng trong xúc tiến hỗn hợp? Từ đó phân tích
nội dung của các hoạt động tài trợ? Liên hệ bằng một ví dụ?
Cõu 2 (05 im):

Phân tích các tiêu thức phân đoạn thị trờng theo nhom khach hang va san phõm dich vu
cua Ngõn hang?

S 11

Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (05 điểm):

LiÖt kª các hình thức ng©n hµng thêng sö dông trong xóc tiÕn hçn hîp? Tõ ®ã ph©n tÝch
néi dung cña ho¹t ®éng khuyÕn m¹i? Liªn hÖ b»ng mét vÝ dô?
Câu 2 (05 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày hệ thống kênh phân phối ngân hàng hiện đại? Cho biết xu hướng
phát triển của kênh phân phối ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới?

ĐỀ SỐ 12
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


ĐỀ THI HỌC PHẦN: MARKETING NGÂN HÀNG

Mã HP: MAR5204
Ngành: ĐH: Kế toán, KTKT
Hình thức thi: Viết
(Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (05 điểm):

Ph©n tÝch néi dung ma trËn SWOT trong lùa chän thÞ trêng môc tiªu cña ng©n hµng? Cho
ví dụ minh họa?
Câu 2 (05 điểm):

Trình bày chiến lược phân phối của Ngân hàng?

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh: Không được sử dụng tài liệu. Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi.
Khi nộp bài thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán bộ coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

S 13
Cõu 1 (05 im):

Khai niờm hoạt động xúc tiến hỗn hợp? Phân tích những đặc điểm và vai trò của hoạt
động xúc tiến hỗn hợp của ngân hàng?
Cõu 2 (05 im):

Anh (ch) hóy nờu s lc ni dung các bớc trong quy trình định giá sản phẩm dịch vụ
ngân hàng? Phõn tich bc anh gia cõu?

Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

S 14
Cõu 1 (05 im):

Phân tích các nhân tố ảnh hởng tới chiến lợc sản phẩm dịch vụ của ngân hàng? Cho ví dụ
minh hoạ?
Cõu 2 (05 im):

Anh (ch) hóy trỡnh by v phân loi kờnh phõn phi ngõn hng?
Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

S 15
Cõu 1 (05 im):

Liệt kê cỏc hỡnh thc ngân hàng thờng sử dụng trong xúc tiến hỗn hợp? Phân tích nội
dung của hỡnh thc giao dịch cá nhân? Liên hệ bằng một ví dụ?
Cõu 2 (05 im):

Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02


THI HC PHN: MARKETING NGN HNG

Mó HP: MAR5204
Ngnh: H: K toỏn, KTKT
Hỡnh thc thi: Vit
(Thi gian lm bi:60 phỳt, khụng k thi gian phỏt )

Giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng? Phân tích các phơng pháp xỏc định giá sản phẩm dịch
vụ ngân hàng?

Chỳ ý: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.
- Thớ sinh: Khụng c s dng ti liu. Khụng lm nhu, vit, v vo thi.
Khi np bi thi phi np y thi cho Cỏn b coi thi.
BM-ISOK-02-03 ver:02x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×