Tải bản đầy đủ

Chương trình dạy nghề ngắn hạn: Sản xuất ván ghép thanh

Trƣờng Trung cấp nghề Cơ điện
và Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

Bộ Nông nghiệp vụ PTNT
Vụ Tæ chøc c¸n bé

TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN GIÁO VIÊN

SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH


Bình Dƣơng, 8-2007

LỜI GIỚI THIỆU
Phƣơng pháp giảng dạy là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc truyền
đạt kiến thức, kỹ năng nghề cho học sinh. Việc đổi mới công tác giảng dạy, tiếp
cận với các phƣơng tiện giảng dạy tiên tiến để không ngừng nâng cao hiệu quả tiếp
thu kiến thức của học sinh là trách nghiệm của giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Để định hƣớng cho giáo viên trong giảng dạy Modul ”Sản xuất nghề ván
ghép thanh” đạt hiệu quả. Nhóm biên sọan tài liệu chúng tôi, Sách hƣớng dẫn giáo
viên đƣa ra các phƣơng pháp giảng dạy bài giảng tích hợp cho các bài giảng của

nghề ”Sản xuất ván ghép thanh” nhằm định hƣớng phƣơng pháp giảng dạy phù hợp
cho từng bài học.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn các đơn vị: Dự án Voctech, Bộ Nông
nghiệp & PTNT, Trƣờng TC nghề Cơ điện và Lâm nghiệp Đông Nam Bộ, Xí
nghiệp tinh chế gỗ Cao su Đông hòa, Công ty chế biến gỗ Năm Trung, Công ty chế
biến gỗ Sài gòn Funiture, Xí nghiệp Chế biến gỗ Sóng Thần, Trƣờng Cao đẳng
nghề Nông Lâm nghiệp Trung Bộ, và các bạn đồng nghiệp tại các trƣờng dạy
nghề khác đã tài trợ kinh phí, nhiệt tình đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thành
đƣợc tập tài liệu này.
Sách hƣớng dẫn giáo viên là tài liệu hƣớng dẫn giáo viên tổ chức việc dạy
học từng bài trong chƣơng trình dạy nghề ngắn hạn ” Sản xuất ván ghép thanh”.
Chúng tôi tin rằng Sách hƣớng dẫn giáo viên sẽ đáp ứng đƣợc phần nào trong việc
thực hiện chƣơng trình giảng dạy.
Các thông tin trong tài liệu có giá trị hƣớng dẫn giáo viên thiết kế và tổ
chức các bài dạy một cách hợp lý. Giáo viên vẫn có thể thay đổi hoặc điều chỉnh
cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế khi tiến hành bài dạy.
Trong quá trình biên sọan do thời gian ngắn, lần đầu tiên biên soạn loại tài
liệu này vì vậy chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót cần phải chỉnh sửa, bổ sung. Rất
mong đƣợc sự góp ý của đồng nghiệp, bạn đọc để tập tài liệu đƣợc hòan thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Tham gia biên soạn

1. Nguyễn Bá Đại (Chủ biên)
2. Nguyễn Thị Tín
3. Trần Minh Sơn
2


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu .............................................................................................................. 2
Mục lục: ................................................................................................................... 3
Mô đun 1: Chuẩn bị gia công ............................................................................... 3
Bài 1 Tổng quan về nghề Sản xuất ván ghép thanh...................................... 7
Bài 2 Sơ lƣợc về cấu tạo gỗ và tính chất của vật liệu gỗ............................. 8
Bài 3 Khuyết tật của gỗ ................................................................................... 11
Bài 4 Giao nhận nguyên liệu........................................................................... 13
Bài 5 Luật lao đông và An toàn lao động ...................................................... 16
Mô đun 2: Gia công thanh ..................................................................................... 19

Bài 1 Cắt bỏ khuyết tật .................................................................................... 22
Bài 2 Gia công phôi trên máy bào thẩm ........................................................ 27
Bài 3 Gia công phôi trên máy bào cuốn ........................................................ 33
Bài 4 Gia công phôi trên máy bào hai mặt .................................................... 40
Bài 5 Rong cạnh trên máy cƣa đĩa ................................................................. 45
Bài 6 Phay mộng ............................................................................................... 50
Bài 7 Phân loại phôi ghép dọc ........................................................................ 56
Bài 8 Pha keo .................................................................................................... 62
Bài 9 Tráng keo ghép dọc ............................................................................... 68
Bài 10 Ghép dọc ................................................................................................. 74
Mô đun 3: Gia công tấm........................................................................................ 81
Bài 1 Gia công chiều dày thanh ghép............................................................. 83
Bài 2 Gia công mối ghép ngang trên máy cƣa rong..................................... 90
Bài 3 Gia công mối ghép ngang trên máy bào 4 mặt ................................... 96
Bài 4 Phân lọai thanh ghép .............................................................................. 102
Bài 5 Xếp ƣớm tấm ......................................................................................... 107
Bài 6 Tráng keo ghép ngang ............................................................................ 113
Bài 7 Ghép ngang .............................................................................................. 118
Mô đun 4: Hòan thiện sản phẩm........................................................................... 124
Bài 1 Đánh nhẵn ván ghép bằng máy đánh nhẵn hộp .................................. 126
Bài 2 Cắt, rong ván ........................................................................................... 133
Bài 3 Vá khuyết tật........................................................................................... 140
Bài 4 Trám trét bề mặt ván ........................................................................... 147
Bài 5 Phân lọai ván thành phẩm và tái chế ................................................... 152
Bài 6 Bảo quản ván thành phẩm ..................................................................... 159
Bài 7 Bài tập tổng hợp ..................................................................................... 165
Bài 8 Tham quan kiến tập ................................................................................ 169
Mô đun 05: Chăm sóc, bảo dƣỡng máy và thiết bị ............................................. 171
Bài 1 Bảo dƣỡng hệ thống điều khiển bằng khí nén .................................... 173
3


Bài 2 Bảo dƣỡng các bộ phận cơ khí ............................................................. 178
Bài 3 Bảo dƣỡng các bộ phận thủy lực ......................................................... 184
Tài liệu tham khảo ................................................................................................. 191

MÔ ĐUN 1
CHUẨN BỊ GIA CÔNG
(Mã mô đun: MĐ1)

1. Vị trí, tính chất của mô đun:
Chuẩn bị gia công mô đun thứ nhất trong kết cấu chƣơng trình đào tạo. Đây
là mô đun bắt buộc của nghề, cung cấp những kiến thức cơ sở của nghề trƣớc
khi học các mô đun tiếp theo.
Mô đun này cung cấp cho ngƣời học kiến thức tổng quan về quy trình công
nghệ sản xuất Ván ghép thanh, tầm quan trọng của Ván ghép trong gia công sản
xuất đồ mộc hiện nay. Đồng thời cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về
nguyên liệu gỗ, an toàn lao động trong sản xuất là cơ sở để thực hiện các mô
đun tiếp theo.
2. Mục tiêu mô đun:
Học xong mô đun này ngƣời học có khả năng:
a) Kiến thức:
-

Trình bày đƣợc tầm quan trọng của Ván ghép thanh trong công nghiệp chế
biến đồ gỗ hiện nay

-

Có hiểu biết ban đầu về một dây truyền sản xuất Ván ghép thanh cơ bản

-

Trình bày đƣợc đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý và các khuyết tật phổ biến
của gỗ, ảnh hƣởng của khuyết tật khi gia công chế biến gỗ.

-

Trình bày đƣợc quy phạm an toàn lao động trong sản xuất Ván ghép thanh

-

Nhận rõ tầm quan trọng: trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời lao
động và chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật LĐ&BHLĐ

b) Kỹ năng:
-

Nhận biết đƣợc bằng cảm quan 5 loại gỗ và các khuyết tật của gỗ thƣờng sử
dụng để sản xuất Ván ghép thanh hiện nay.

-

Thực hiện giao, nhận nguyên liệu gỗ ghép thanh đảm bảo chính xác và đúng
quy trình

-

Phân loại, bó và xếp phôi đúng kỹ thuật, đống phôi xếp đảm bảo ổn định và
an toàn

-

Sử dụng thành thạo và an toàn các loại khí cụ điện trong giới hạn nghề sản
xuất Ván ghép thanh

c) Thái độ:

4


Chấp hành nội quy, quy định của lớp học và nội quy về: sản xuất, vệ
sinh, an toàn lao động của xƣởng thực hành.
3. Các bài dạy trong mô đun:
Thời lượng (giờ học)

Thực Bài
thuyết
hành tập

Loại bài
dạy

Địa
điểm

Tuần
thứ

MĐ1- 01 Tổng quan về


thuyết

Lớp
học

1

1

1

MĐ1- 02 Sơ lƣợc về cấu


thuyết

Lớp
học

1

3

2

1


thuyết

Lớp
học

1

2

1

1

1

1

1

3

1

2

1

3

1

2

Kiểm tra kết
thúc

2

1

1

Tổng số

15

8

7

Mã bài

Tên bài

nghề Sản xuất
ván ghép thanh
tạo gỗ và tính
chất vật lý của
gỗ

MĐ1- 03 Khuyết tật gỗ
Kiểm tra

MĐ1- 04 Giao nhận
nguyên liệu

MĐ1- 05 Luật lao động
và Bảo hộ lao
động

Tích
hợp

thuyết

Lớp
học
Lớp
học

Tổng
số

4. Các hình thức tổ chức dạy học chính trong mô đun:
-

Học lý thuyết trên lớp về các chủ đề: Cấu tạo và khuyết tật gỗ ; Kỹ thuật an
toàn và bảo hộ lao động ; Nguyên lý hoạt động và thao tác trên các máy gia
công ; Hoạt động tham quan kién tập tại cơ sở sản xuất. Trình tự giao, nhận
nguyên liệu

-

Tự nghiên cứu tài liệu về : Luật Lao động và BHLĐ ; Dây truyền sản xuất
ván ghép thanh ; Quy trình gia công và BHLĐ trên các loại máy.

-

Thực hành mô tả cấu tạo và nhận biết một số chủng loại gỗ, khuyểt tật gỗ tại
phòng thí nghiệm và hiện trƣờng sản xuất.

-

Thực hành kỹ năng cơ bản : Giao, nhận nguyên liệu ; Sắp xếp, bó và vận
chuyển phôi chuẩn bị gia công tại xƣởng trƣờng .

5. Gợi ý chuẩn bị nguồn lực trước khi dạy mô đun:

5

Tự
học


-

Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu tiêu hao: Mẫu gỗ, giấy A0, thẻ
màu, bút lông, máy tính, đầu chiếu Projector, chụp tai, găng tay, máy đo độ
ẩm, kính lúp x10, kính bảo hộ.

-

Chuẩn bị học liệu cần thiết nhƣ: tài liệu Luật lao động, Một số bài báo, tin
tức về vấn đề an toàn lao động, tranh ảnh, phim về tai nạn lao động, liên hệ
cơ sở sản xuất cho học sinh tham quan tìm hiểu.

-

Chuẩn bị môi trƣờng thực hành: bố trí phòng học, phòng thực hành thích
hợp cho làm việc theo nhóm và cá nhân khi kiểm tra đánh giá.

6. Gợi ý cách thức đánh giá kết quả học tập:
a) Kế hoạch đánh giá
Đánh giá trong quá trình và đánh giá kết thúc. Học viên phải vƣợt qua tất cả
các đầu mục kỹ năng đã chỉ ra trong tiêu chuẩn kỹ năng.
Đợt kiểm tra

Thời
gian

Nội dung

Thời điểm

Độ quan
trọng

Kiêm tra định
kỳ

Nhận biết gỗ , khuyết
tật gỗ

1h

Sau bài 3

Hệ số 2.0

Kiểm tra kết
thúc mô đun

Lý thuyết + Thực hành

2h

Kết thúc mô
Hệ số 3.0
đun (sau bài 5)

b) Đánh giá kết thúc mô đun:
- Học viên đƣợc yêu cầu phải trả lời tất cả các câu hỏi trong bài trắc nghiệm
kiến thức lý thuyết
- Học viên phải hoàn thành bài kiểm tra thực hành: ”Mô tả và nhận biết 05
loại gỗ” Kiểm tra thực hành thƣờng đƣợc thực hiện và đánh giá đúng theo
các mẫu phiếu hƣớng dẫn thực hành
7. Gợi ý tổ chức thực hiện các bài dạy:
Đây là môđun quan trọng, cung cấp các kiến thức cơ sở của nghề vì vậy để
thực hiện tốt môđun này cần chuẩn bị tốt các nguồn lực phục vụ đào tạo. Đồng
thời giáo viên lên lớp cũng phải chuẩn bị tốt giáo án cũng nhƣ các học liệu nhằm
phục vụ quá trình lên lớp nhƣ: các số liệu báo cáo, phim, ảnh tƣ liệu… nhằm gây
động cơ học tập, ý thức học tập nghề nghiệp, tầm quan trọng của nội dung môđun
đối với ngƣời học ngay từ ban đầu.

6


BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỀ SẢN XUẤT VẤN GHÉP THANH
(Mã bài: MĐ1- 01)
Mục tiêu bài dạy

Học xong bài này ngƣời học có khả năng:
-

Nhận thức tổng quan về sản phẩm ván ghép thanh, công nghệ Sản xuất ván
ghép thanh ở hiện tại và tƣơng lai

-

Có kiến thức tổng quát về chƣơng trình đào tạo: bố cục nội dung, các điều
kiện cần thiết khi tham gia khóa học, các lựa chọn mô đun có thể

-

Tạo động cơ trong học tập nghề nghiệp, ý thức phấn đấu rèn luyện tay nghề.

Chuẩn bị cho bài dạy

-

Phòng học lý thuyết, thiết bị và vật liệu dạy học: máy tính, đầu chiếu; sản
phẩm mẫu; thẻ màu; bảng ghim

-

Chuẩn bị tài liệu phát tay liên quan nhƣ: các tài liệu dây truyền công nghệ,
hình ảnh sản phẩm, Phim tƣ liệu, Bài giảng tích hợp.

-

Chuẩn bị phiếu thăm dò ý kiến ngƣời học để kiểm tra mức độ hứng thú
tham gia học nghề

Các hoạt động dạy và học

-

Trình chiếu tƣ liệu về hoạt động sản xuất chế biến gỗ nói chung và Ván
ghép thanh nói riêng. Nhấn mạnh về thực trạng, nhu cầu lao động nghề
nghiệp và cơ hội việc làm trong tƣơng lai (Lƣu ý: Cập nhật và đa dạng
thông tin, đặc biệt là các số liệu thống kê và hình ảnh sản xuất thực tế
trong và ngoài nƣớc.)

-

Giới thiệu tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất ván ghép thanh, hình ảnh
sản phẩm và các ứng dụng trong sản xuất chế biến đồ gỗ. Dùng các vật
thật làm mẫu, cũng có thể qua hỉnh ảnh hoặc film tƣ liệu

-

Thuyết trình có minh hoạ về kết cấu chƣơng trình đào tạo. Cần nhấn mạnh
về tính linh hoạt của chƣơng trình, các lựa chọn học các mô đun trong
chƣơng trình

-

Trình bày các nội quy học tập của nhà trƣờng (nếu có) và quy chế quyết
định 14 về thi và kiểm tra học tập. Nhấn mạnh các yêu cầu bắt buộc tối
thiểu cần thiết đối với học viên

Đánh giá kết quả học tập

-

Nội dung chính cần kiểm tra: mức độ hứng thú của ngƣời học thông qua
phiếu thăm dò ý kiến
7


-

Mẫu phiếu lấy ý kiến:
Trường TC nghề Cơ điện và Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
Khoa Chế biến gỗ
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC VIÊN
(Hãy đánh dấu X vào ô mà anh/chị cho là đúng)
-------------------------------------------------------------------------------------1. Nội dung của tiết học phù hợp đáp ứng với nhu cầu
a. Không phù hợp

b. Bình thƣờng

c. Phù hợp

2. Thông tin đa dạng, mới chính xác và thu hút người học
a. Đúng

b. Không đúng

3. Thời lượng phù hợp với nội dung
a. Quá ít

b. Vừa đủ

c. Phù hợp

4. Mức độ phù hợp của sự sắp xếp các môđun/môn học để lựa chọn học tập
a. Khó

b. Vừa

c

c. Dễ

5. Ý kiến khác
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................

Lƣa ý/ Ghi nhớ

Trình bày các nội quy học tập của nhà trƣờng (nếu có) và quy chế quyết
định 14 về thi và kiểm tra học tập. Nhấn mạnh các yêu cầu bắt buộc tối thiểu cần
thiết đối với học viên để học viên nắm vững thực hiện trong quá trình học tập.

BÀI 2: SƠ LƢỢC CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỖ
(Mã bài: MĐ1- 02)
Mục tiêu bài dạy

Học xong bài này ngƣời học có khả năng:
-

Nêu đƣợc đặc điểm cấu tạo của vật liệu gỗ và các đặc điểm phân biệt chủng
loại gỗ

8


-

Nêu đƣợc đặc điểm cấu tạo thô đại và nhận biết chính xác đƣợc bằng cảm
quan 5 loại gỗ thƣờng dùng để sản xuất Ván ghép thanh: Thông, Cao su,
Xoan, Keo lá tràm, Bạch đàn

-

Trình bày đựợc tính chất vật lý của gỗ ảnh hƣởng đến chất lƣợng ván ghép
thanh

Chuẩn bị cho bài dạy

-

Phòng học lý thuyết, thiết bị và
Projector; thẻ màu; bảng ghim

vật liệu dạy học: máy tính, đầu chiếu

-

Chuẩn bị tài liệu liên quan nhƣ: các hình ảnh mô tả về cấu tạo gỗ, Bài giảng
tích hợp.

-

Mẫu gỗ thƣờng dùng để sản xuất Ván ghép thanh (Thông, Cao su, Xoan,
Keo lá tràm, Bạch đàn... ). Đủ 5 mẫu gỗ/1nhóm (5HV) và dụng cụ /máy đo
độ ẩm.

-

Tài liệu phát tay gồm: Phiếu hƣớng dẫn thực hành (01phiếu/05hv)
Mẫu phiếu số 1:
PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Họ và tên/Nhóm số: .....................................................
GVHD: ........................................................................
Ngày thực hiện: ...........................................................

TT TÊN
GỌI

MÀU
SẮC

VÂN LỖ
THỚ MẠCH

VÒNG
NĂM

GIÁC,
LÕI

TỦY
CÂY

TIA
GỖ

MÙI,
VỊ

TRỌNG
LƯỢNG

1
2
3
4
5
Nhận xét của giáo viên
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kết luận:

Đạt

Không đạt

9


Bài tập thực hành: 02 bài
+Bài 1: Nhận biết chủng loại gỗ
Mỗi nhóm mô tả đặc điểm của 15 mẫu gỗ, điền các đặc điểm của loại gỗ theo
phiếu hƣớng dẫn thực hành. Thời gian 30 phút.
+ Bài 2: Xác định độ ẩm của gỗ
Sử dụng máy đo độ ẩm để xác định độ ẩm của gỗ (theo các mẫu gỗ), đọc và
ghi lại thông số đo đƣợc. Thời gian 10 phút.
Các hoạt động dạy và học
STT

NGUỒN LỰC

THỜI
GIAN

Thuyết trình, có minh
họa bằng hình ảnh và
mẫu gỗ

- Tài liệu phát tay

20 phút

Tính chất vật lý của
gỗ

- Thuyết trình, có minh
họa ví dụ

- Các mẫu gỗ

Thực hành quan sát
đặc điểm cấu tạo gỗ,
nhận biết chủng loại
gỗ và đo độ ẩm gỗ

- Hƣớng dẫn thực hành
theo mẫu phiếu theo
từng loại bài thực hành:
Mô tả; nhận biết; Xác
định độ ẩm

- Chia nhóm thực
hành: 03 nhóm

NỘI DUNG

Cấu tạo thô đại của
vật liệu gỗ

1

2

3

HOẠT ĐỘNG

- Bút lông
- Các mẫu gỗ
15 phút

- Slide bài giảng
90 phút

- Bảng ghim, thẻ
màu.
- Máy đo độ ẩm

Đánh giá kết quả học tập

Nội dung kiểm tra đánh giá:
-

Đặc điểm cấu tạo vật liệu gỗ. Cách nhận biết, phân loại chủng loại gỗ

-

Phƣơng pháp đo độ ẩm, đọc giá trị độ ẩm trên máy đo cảm ứng

-

Tính chất giãn nở của gỗ không đều theo 3 chiều (Các thông số)

Công cụ và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá: Dùng mẫu phiếu hƣớng dẫn thực
hành để đánh giá
Lƣa ý/ Ghi nhớ

Hƣớng học sinh dẫn thực hành theo mẫu phiếu theo từng loại bài thực hành:
Mô tả; nhận biết; Xác định độ ẩm theo đúng mục tiêu bài học, không tổ chức thực
hành nhận biết nhiều quá số mẫu cơ bản yêu cầu.

10


BÀI 3: KHUYẾT TẬT GỖ
(Mã bài: MĐ1- 3)
Mục tiêu bài dạy

-

Trình bày đƣợc các khuyết tật của gỗ

-

Nhận biết đƣợc bằng cảm quan các loại khuyết tật của gỗ

Chuẩn bị cho bài dạy:

-

Phòng học lý thuyết, thiết bị và vật liệu dạy học: máy tính, đầu chiếu
Projector; thẻ màu; bảng ghim

-

Chuẩn bị tài liệu liên quan nhƣ: các hình ảnh mô tả về khuyết tật, cấu tạo
các loại khuyết tật gỗ, Bài giảng tích hợp.

-

Mẫu khuyết tật gỗ thƣờng gặp

Mẫu phiếu số 3:
PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Họ và tên/Nhóm số: .....................................................
GVHD: ........................................................................
Ngày thực hiện: ...........................................................

TT

MẪU
SỐ

MÔ TẢ

PHÂN
LOẠI

ĐẶC ĐIỂM

ẢNH HƯỞNG

PHƯƠNG
PHÁP XỬ LÝ

1
2
3
4
5
Nhận xét của giáo viên:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................
Kết luận:

Đạt

Không đạt
11


+ Bài thực hành : Nhận biết phân loại khuyết tật gỗ theo mẫu hoặc tại hiện trƣờng
Mỗi nhóm mô tả đặc điểm của 06 loại khuyết tật, điền các đặc điểm, phân
loại, ảnh hƣởng và cách khắc phục/sử dụng vào phiếu hƣớng dẫn thực hành. Thời
gian 30 phút.
Các hoạt động dạy và học
NỘI DUNG

STT

HOẠT ĐỘNG

NGUỒN LỰC

THỜI
GIAN

1

Khái niệm, đặc
điểm các loại
khuyết tật gỗ

- Thuyết trình, có minh - Slide bài giảng
họa bằng hình ảnh,
- Hình ảnh ví dụ
mẫu

30 phút

2

Các phƣơng pháp
xử lý các loại
khuyết tật

- Thuyết trình, đƣa ra
các tình huống

- Phiếu bài tâp
tình huống

15 phút

Phiếu thực hành

45 phút

- Chia nhóm giải quyết
các vấn đề
- So sánh kết quả, đƣa
ra kết luận

Thực hành nhận
biết, giải pháp xử
lý các loại khuyết
tật

3

Hƣớng dẫn sử dụng
các phiếu thực hành

Đánh giá kết quả học tập

1. Nội dung kiểm tra đánh giá:
-

Đặc điểm nhận biết, phân loại chủng loại khuyết tật gỗ

-

Phƣơng pháp xử lý khuyết tật gỗ

2. Công cụ và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá:
Dùng mẫu phiếu hƣớng dẫn thực hành để đánh giá
Lƣa ý/ Ghi nhớ

Tổng hợp kết quả thảo luận nhóm ngay sau khi kết thúc các phân thảo luận
và bài thực hành. Tổng kết so sánh giữa các nhóm, đƣa ra kết quả chung cho bài
tập.

12


BÀI 4: GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU
(Mã bài: MĐ1- 4)
Mục tiêu bài dạy

Học xong bài này ngƣời học có khả năng:
-

Thực hiện thủ tục giao nhận nguyên liệu theo một kế hoạch sản xuất nhất
định

-

Trình bày đƣợc tiêu chuẩn phân loại phôi theo qui cách, theo chủng loại và
theo chất lƣợng

-

Phân loại đƣợc phôi theo qui cách, theo chủng loại và theo chất lƣợng

Chuẩn bị cho bài dạy:

-

Phòng học lý thuyết, thiết bị và
Projector; thẻ màu; bảng ghim

vật liệu dạy học: máy tính, đầu chiếu

-

Hiện trƣờng: Xƣởng sản xuất, vị trí không gian chuẩn bị cho thực hành,
phôi gỗ cao su 9m3 .

-

Mẫu phiếu hƣớng dẫn thực hiện công việc, Phiếu thông kê khối lƣợng
nguyên liệu
Mẫu phiếu số 4:
PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
CÁC BƢỚC GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU

TT

NỘI DUNG CÁC BƯỚC

THỰC HIỆN

1 Nhận kế hoạch/ hợp đồng sản Nhận kế hoạch hay hợp
xuất
đồng sản xuất
2 Xác định/tìm hiểu yêu cầu Tìm hiểu yêu cầu chất lƣợng
chất lƣợng kỹ thuật sản phẩm
để kiểm tra nguyên liệu
3 Kiểm tra khối lƣợng, chủng Thống kê khối lƣợng
loại thực tế
nguyên liệu theo từng chủng
loại
4 Ký giao nhận nguyên liệu

Đối chiếu với phiếu xuất và
ghi, ký biên bản bàn giao

5 Sắp xếp, vận chuyển nguyên Sắp xếp, vận chuyển nguyên
liệu
liệu theo từng chủng loại
vào vị trí để chuẩn bị gia

13

Ghi chú


công
Mẫu phiếu số 5:
PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH KHỐI LƢỢNG , CHỦNG LOẠI NGUYÊN LIỆU
Họ và tên/Nhóm số: .....................................................
GVHD: ........................................................................
Ngày thực hiện: ...........................................................
KÍCH THƯỚC
TT

LOẠI GỖ

(dày x rộng x
dài)

SỐ
LƯỢNG

KHỐI
LƯỢNG

(thanh)

(m3)

TỔNG
CỘNG
(m3)

1
2
3
4
5
Nhận xét của giáo viên:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................
Kết luận:

Đạt

Không đạt

+ Bài thực hành : Dùng phiếu hƣớng dẫn số 5 và 6 tiến hành thủ tục giao nhận
nguyên liệu theo kế hoạch sản xuất Ván thành phẩm theo phiếu xuất kho (1m3 nguyên
liệu, độ ẩm <14%). Mỗi nhóm 5 ngƣời thực hiện trong 2 giờ.

14


Các hoạt động dạy và học:
STT

HOẠT ĐỘNG

Thủ tục giao
nhận

1

NỘI DUNG

-Tầm quan trọng của
việc thực hiện thủ tục
giao nhận nguyên liệu
trong sản xuất

NGUỒN LỰC

THỜI
GIAN

- Slide bài giảng

20 phút

- Mẫu quy trình
giao nhận
- Hình ảnh ví dụ

-Trình tự các bƣớc
thực hiện
2

3

Kiểm tra đánh giá
chất lƣợng, thống
kê khối lƣợng,
chủng loại
nguyên liệu

-Phƣơng pháp kiểm tra
đánh giá chất lƣợng,

Thực hành: hoạt
động nhóm

Hƣớng dẫn sử dụng
các phiếu thực hành,
Biên bản giao nhận

-Thống kê khối lƣợng,
chủng loại phôi

- Mẫu phiếu (bảng
kê) xác định khối
lƣợng nguyên liệu

20 phút

- Phiếu xuất kho...
quy định chất
lƣợng
Phiếu thực hành,
nguyên liệu phôi
thực hành

45 phút

Đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu:

Nội dung kiểm tra đánh giá:
-

Đặc điểm nhận biết, phân loại chủng loại khuyết tật gỗ

-

Phƣơng pháp xử lý khuyết tật gỗ

Công cụ và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá: dùng mẫu phiếu hƣớng dẫn thực
hành để đánh giá

15


BÀI 5: LUẬT LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Mã bài: MĐ1- 5)
Mục tiêu bài dạy

Học xong bài này ngƣời học có khả năng:
-

Nhận rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời lao động và và chủ
doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật LĐ, BHLĐ

-

Nhận thức đƣợc các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động và các điểm sai
phạm vi phạm điều khoản tƣơng ứng trong Luật LĐ

-

Nhận ra các điểm chƣa thực hiện đúng Luật lao động, BHLĐ qua quan sát
thực tế một cơ sở sản xuất tại địa phƣơng hoặc qua phim (ảnh) tƣ liệu (có sử
dụng mẫu phiếu quan sát)

Chuẩn bị cho bài dạy:

-

Chuẩn bị một số bộ Luật AT, tài liệu BHLĐ để phát cho các nhóm học viên;
máy tính và projector

-

Sƣu tầm số liệu về tình hình tai nạn lao động và ít nhất 3 hồ sơ về các vụ tai
nạn lao động điển hình xáy ra tại các doanh nghiệp trong nghề, tại địa
phƣơng (mỗi hồ sơ tai nạn lao động đại diện cho một tình huống khác nhau
nhƣ: cháy nổ, bị điện giật, bị ngã khi làm việc trên cao, tai nạn khi làm việc
với thiết bị cơ giới ....)

-

Bài trình bày: Một số slides giới thiệu tóm tắt bộ Luật LĐ&BHLĐ

-

Băng hình quay hiện trƣờng sản xuất tại một xí nghiệp; (có chủ ý quay cận
cảnh các vị trí nhạy cảm nhƣ: thời hạn của bình cứu hoả, mở van khoá vòi
nguồn nƣớc cứu hoả không có nƣớc, vị trí nguy hiểm không có biển báo
hiệu ...)

-

Mẫu phiếu quan sát để học viên ghi chép và đánh dấu khi quan sát băng
hình

Các hoạt động dạy và học

Hoạt động dạy

Nội dung

Nguồn lực

Tình hình tai nạn lao động,
tổn thất về ngƣời, của và
khó khăn trong việc giải

Số liệu các vụ
tai nạn lao động,
thiệt hại về

và học
1. Thuyết trình
có minh hoạ

16

Địa
điểm
Lớp
học

Thời
gian
5-10’


quyết hậu quả tai nạn lao
ngƣời và của...
động của các doanh nghiệp đã thu thập đƣợc
tại địa phƣơng, hoặc trong .
ngành nghề đào tạo.
2. Thuyết trình
có minh họa

Cấu trúc chung và nội
dung chính của các
chƣơng mục trong Luật
LĐ&BHLĐ

Bộ Luật
LĐ&BHLĐ

3. Công não cả
lớp

Câu hỏi công não:

4. Hoạt động
nhóm (3
nhóm, mỗi
nhóm một
tình huống)

Nghiên cứu 3 tình huống
tai nạn lao động điển hình;

Nguyên nhân gây tai nạn
lao động? Cơ sở pháp lý
ngăn ngừa và xử lý các tai
nạn lao động?

Tra cứu xem vi phạm các
điều khoản nào trong luật
LĐ&BHLĐ

Lớp
học

20-30’

Thẻ mầu, bảng
ghim (nếu có)
hoặc bút dạ và
bảng trắng

Lớp
học

20-30’

Hồ sơ về 3 tình
huống tai nạn
điển hình;

Lớp
học

10-20’

Máy tính, máy
chiếu projector

Luật
LĐ&BHLĐ

Trình bày và thảo luận
trƣớc lớp
5. Quan sát qua
băng hình và
điển vào mẫu
phiếu quan sát

Thực tế chấp hành công
tác AT&BHLĐ tại một
doanh nghiệp. Có sử dụng
mẫu phiếu quan sát.

Băng hình (học
liệu) giáo viên
đã chuẩn bị
trƣớc; Mẫu
phiếu quan sát

Lớp
học

15-20’

6. Thảo luận cả
lớp về kết quả
quan sát qua
băng hình

Từng nhóm trình bày kết
Các phiếu quan
quả quan sát theo mẫu và
sát đã đƣợc học
thảo luận các bài học rút ra sinh ghi chép

Lớp
học

10-15’

7. Tóm tắt, kết
luận và định
hƣớng cho
học sinh

Cơ sở pháp lý đề phòng và
xử lý các vụ tai nạn lao
động;

Lớp
học

10-15’

Trách nhiệm của ngƣời lao
động và chủ sử dụng lao
động

17


Đánh giá kết quả học tập

-

Trình bày của các nhóm và ý kiến thảo luận khi nghiên cứu 3 tình huống tai
nạn lao động và kết quả tra cứu vi phạm các điều khoản nào trong luật LĐ

-

Mức độ đúng và đầy đủ thông tin trong các phiếu quan sát của học viên

Ghi nhớ

-

Luật LĐ&BHLĐ là cơ sở pháp lý để ngăn ngừa và xử lý các vụ tai nạn lao
động

-

Chấp hành Luật LĐ&BHLĐ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cả
ngƣời lao động và chủ sử dụng lao động

18


MÔ ĐUN 2
GIA CÔNG THANH
(Mã mô đun: MĐ 2)
1. Vị trí tính chất của môđun:
Môđun gia công thanh là môđun thứ hai trong chƣơng trình ván ghép thanh
để học môđun này học sinh đã đƣợc trang bị kiến thức, kỹ năng của môđun 1
Đây là môđun hết sức quan trọng, nó quyết định chất lƣợng của thanh ghép
và sản phẩm ván ghép
2. Mục tiêu của môđun:
Sau khi học xong môđun gia công thanh ngƣời học có khả năng:
-

Kể lại tuần tự các bƣớc công việc để gia công chế biến đƣợc các thanh ghép
dài từ các phôi gỗ ngắn và nhỏ.

-

Trình bày đƣợc khái quát về cấu tạo , nguyên lý hoạt động của các máy:
Cƣa đĩa, bào thẩm, bào cuốn, bào 2 mặt , rong cạnh, phay mộng, ghép dọc

-

Sử dụng an toàn các máy: Cƣa đĩa, bào thẩm, bào cuốn, bào 2 mặt, rong cạnh,
phay mộng, ghép dọc: để ghép đƣợc các thanh gỗ có kích thƣớc theo yêu cầu để
ghép ngang ván hoặc đƣợc sử dụng trong sản xuất đồ mộc

3. Các bài dạy trong môđun
Mã bài

Tên bài

Loại bài
dạy

Địa
điểm

Tuần
thứ

Thời lượng (giờ học)

Thực Bài
thuyết hành tập
1
3

MĐ2- 01

Cắt loại bỏ
khuyết tật

Tích hợp

Xƣởng

1

Tổng
số
04

MĐ2- 02

Gia công phôi trên
máy bào thẩm

Tích hợp

Xƣởng

1

08

1

7

MĐ2- 03

Gia công trên
máy bào cuốn

Tích hợp

Xƣởng

1

10

1

9

MĐ2- 04

Gia công phôi trên
máy bào 2 mặt

Tích hợp

Xƣởng

2

08

2

6

MĐ2- 05

Tích hợp

Xƣởng

2

10

1

9

MĐ2- 06

Rong cạnh trên
máy cƣa đĩa
Phay mộng

Tích hợp

Xƣởng

2

10

2

8

MĐ2- 07

Phân loại mộng ghép

Tích hợp

Xƣởng

2

05

1

4

MĐ2- 08

Pha keo

Tích hợp

Xƣởng

2

02

1

1

MĐ2- 09

Tráng keo ghép
dọc

Tích hợp

Xƣởng

2

04

1

3

MĐ2- 10

Ghép dọc

Tích hợp

Xƣởng

2

20

1

19

19

Tự
học


Tổng số

81

12

69

4. Các hình thức tổ chức day học chính trong mô đun
-

Các nội dung trong môdun đƣợc giảng dạy tại xƣởng thực hành (Phòng học
lý thuyết đƣợc bố trí một khu vực trong xƣởng )

-

Phần kiến thức liên quan trong các bài học đƣợc hƣớng dẫn trong phòng học
lý thuyết, các nội dung liên quan đến cấu tạo máy đƣợc hƣớng dẫn tại máy ở
xƣởng

-

Thực hành các kỹ năng cơ bản của bài học tại xƣởng trƣờng

5. Gợi ý chuẩn bị nguồn lực trước khi dạy môđun
-

Chuẩn bị các trang bị, dụng cụ, vật tƣ tiêu hao bao gồm: phôi gỗ, keo, dao
cắt, điạ điểm giảng dạy lý thuyết, thực hành, các trang bị bảo hộ lao động.

-

Trƣớc khi giảng dạy cần chuẩn bị các học liệu cần thiết nhƣ: Các Slides, mô
hình, vật thật, tài liệu phát tay (phiếu phân tích công việc), bảng quy trình
thực hành có liên quan tới bài học

-

Chuẩn bị môi trƣờng thực hành thực tập: xƣởng thực hành, máy móc thiết
bị, dao, công cụ, các điều kiện về an toàn lao động

6. Gợi ý cách thức đánh giá kết quả học tập khi kết thúc môđun
a) Tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ cuối mô đun:
-

Không vắng mặt quá 20% số buổi học

-

Hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc mô đun

-

Điểm kiểm tra định kỳ và kết thúc mô đun ≥ 5 đ

-

Không vi phạm pháp luật mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự

b) Chi tiết v các yêu cầu đánh giá kết quả học tập:
Đợt kiểm tra

Nội dung

Kiểm tra lần 1
Kiểm tra lần 2
Kiểm tra lần 3
Kiểm tra kết
thúc mô đun

Thực hành
Thực hành
Thực hành
Lý thuyết +
Thực hành

Thời gian

Thời điểm

2h
2h
2h
5h

Sau bài số 3
Sau bài số 5
Sau bài số 7
Kết thúc mô đun
Sau bài số 10

7. Gợi ý tổ chức thực hiện các bài dạy

20

Độ quan trọng

Hệ
Hệ
Hệ
Hệ

số 2.0
số 2.0
số 2.0
số 3.0


-

Để thực hiện tốt mô đun 2 cần chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho đào tạo
trƣớc khi tổ chức giảng dạy môđun để trong quá trình đào tạo không bị gián
đoạn do thiếu nguyên vật liệu phải chờ đợi.

-

Tổ chức lớp học không quá 15 học viên và có thể chia nhỏ thành 3 nhóm
thực hiện các công việc khác nhau rồi đổi nhóm. Mỗi bài giảng nhất thiết
phải có tài liệu phát tay về kiến thức liên quan, bảng quy trình hƣớng dẫn
thực hiện công việc.

-

Tùy theo bài giảng lƣợng kiến thực dài hay ngắn mà tổ chức số giờ học lý
thuyết tại phòng học chuyên môn hoặc chỉ hƣớng dẫn ban đầu tại xƣởng

-

Các kiến thức và kỹ năng ở môđun M1 trong quá trình giảng dạy giáo viên
không cần hệ thống lại mà chỉ hƣớng dẫn ngƣời học gợi nhớ, xem ở bài học
liên quan để vận dụng cho đúng.

BÀI 1: CẮT LOẠI BỎ KHUYẾT TẬT
(Mã bài: MĐ2- 01)
Mục tiêu

Sau khi học xong bài học này ngƣời học có khả năng :
-

Mô tả đƣợc quy trình cắt ngang phôi để loại bỏ các khuyết tật của gỗ trên
máy cƣa đĩa cắt ngang.

-

Trình bày đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng của mặt cắt ngang.

-

Nêu đƣợc tên, công dụng và cấu tạo của một số bộ phận cơ bản của máy
cƣa đĩa cắt ngang.

-

Cắt phôi gỗ bằng máy cƣa đĩa để loại bỏ hết các khuyết tật của gỗ : cong,
vênh, nứt nẻ, mắt chết, mục mọt…, để gia công các bƣớc tiếp theo trong
ghép thanh

Chuẩn bị cho bài dạy

-

Phòng học lý thuyết, thiết bị và vật liệu dạy học: máy tính, đầu chiếu; sản
phẩm mẫu; thẻ màu; bảng ghim

-

Xƣởng thực hành: máy, thiết bị phụ trợ và trang phục bảo hộ lao động

-

Phôi đảm bảo đủ 30 phôi /1hv và các dụng cụ đo kiểm: thƣớc vuông,
thƣớc cuộn

-

Tài liệu phát tay gồm: Bài giảng tích hợp, quy trình hƣớng dẫn thực hiện
công việc (01bộ/01hv)

-

Phiếu giao bài tập:

Nội dung phiếu giao bài tập:

21


Từng cá nhân thực hành cắt loại bỏ khuyết tật của phôi sau khi đã đƣợc bàn
giao cho sản xuất.
+ Trình tự thực hiện công việc:
-

Chọn phôi cần cắt loại bỏ khuyết tật

-

Chuẩn bị máy, điều chỉnh máy

-

Khởi động máy

-

Gia công

-

Tắt máy

-

Sắp xếp phôi đã gia công, vệ sinh.

-

Thời gian thực hiện : 15 phút

+ Tiêu chí đánh giá:
-

Xác định đúng các loại phôi cần cắt loại bỏ khuyết tật

-

Chuẩn bị máy, điều chỉnh, khởi động máy đúng quy trình

-

Chất lƣợng, số lƣợng sản phẩm

-

Thao tác, thái độ học sinh khi thực hành

-

Mức độ an toàn lao động

Các hoạt động dạy và học

1) Phần lý thuyết: Địa điểm: thực hiện tại phòng học lý thuyết
STT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

NGUỒN LỰC

THỜI
GIAN

1

Tiêu chuẩn chất - Thuyết trình, có minh - Tài liệu phát tay
lƣợng của mặt cắt họa bằng hình ảnh và vật - 1 Slide Power point
ngang
thật
- Bảng ghim, thẻ màu, 10 phút
-Thảo luận nhóm: Chia bút lông
lớp thành 3 nhóm
- Vật mẫu

2

Tiêu chuẩn chất - Thuyết trình, có minh
lƣợng của phôi họa bằng vật thật
ghép
-Thảo luận nhóm: Chia
lớp thành 3 nhóm

- Tài liệu phát tay

10 phút

- 1 Slide Power point
- Bảng ghim, thẻ màu,
bút lông
- Sản phẩm mẫu

3

Cấu tạo máy cƣa - Thuyết trình, có minh - Tài liệu phát tay
đĩa cắt ngang
họa bằng hình ảnh
- 1 Slide Power point
-Thực hành mô tả các bộ
phận của máy theo
22

5 phút


nhóm: Chia lớp thành 3
nhóm
4

An tòan lao động

- Thuyết trình, có minh - Tài liệu phát tay
họa bằng hình ảnh
- 1 Slide Power point

3 phút

5

Quy trình và cách
thức thực hiện

Thuyết trình

6

Hệ thống nội Giáo viên tóm tắt các nội Bảng ghim, thẻ màu, 5 phút
dung lý thuyết
dung theo thẻ màu, bổ bút lông
sung các nội dung còn
thiếu

Phiếu phân tích công 7 phút
việc B1, B2, B3

2) Thực hành
Phƣơng pháp thực hiện:
+ GV làm mẫu hướng dẫn (02 lần):
Lần 1: GV thao tác mẫu (theo đúng quy trình nhưng làm chậm) giải thích và lưu
ý: các thao tác quan trọng, an toàn lao động như:
-

Hai tay giữ chặt phôi trong suốt quá trình cắt ngang

-

Một cạnh của phôi luôn luôn áp sát vào thƣớc tựa

-

Quan sát phôi để phát hiện các khuyết tật của gỗ và tiến hành cắt ngang để
loại bỏ hết các khuyết tật.

-

Với những phôi gỗ bị cong thì cắt tại chỗ cong nhất

Lần 2: GV thao tác mẫu (theo đúng quy trình), học viên quan sát đối chiếu với quy
trình trong tài liệu phát tay
+ Thực hành:
-

Học viên: thực hành có theo dõi, hƣớng dẫn và điều chỉnh của giáo viên đến
khi học viên thao tác đạt yêu cầu (thƣờng sau khi thực hiện gia công 20
thanh)

-

Thực hành cá nhân (theo nhóm 03hv) các học viên còn lại quan sát và nhận
xét (theo tài liệu hƣớng dẫn phát tay) sau khi kết thúc

-

Phiếu HDTH
PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Bài 1: Cắt loại bỏ khuyết tật
Họ và tên/Nhóm số: .....................................................
GVHD: ........................................................................
Ngày thực hiện: ...........................................................

23


TT

1

2

Bước công
việc

Tiêu chuẩn thực
hiện

Sai sót thường gặp

Chuẩn bị
phôi, vị trí
xếp sản
phẩm

- Chuẩn bị đúng
loại

- Chuẩn bị không
đúng loại

-Chuẩn bị
không tốt

- Kiểm tra,
chuẩn bị lại

- Đặt phôi đúng
vị trí thuận lợi
cho thao tác

- Đặt phôi không
đúng vị trí

- Đặt phôi
không đúng vị
trí

- Đặt phôi
đúng vị trí

Chuẩn bị
máy, điều
chỉnh máy

- Điều chỉnh
đúng

Máy không đảm
bảo kỹ thuật

Điều chỉnh
máy không
đúng

Kiểm tra,
điều chỉnh
lại máy

- Đảm bảo yêu
cầu KT

Nguyên nhân

Biện pháp
khắc phục

3

Khởi động Khởi động máy
máy

Máy hoạt động
không tốt

Khởi động
máy không
đúng

Kiểm tra
điều chỉnh
lại

4

Gia công

-Không loại bỏ
đƣợc hết khuyết
tật

- Không giữ
chặt phôi trong
suốt quá trình
cắt ngang

- Kiểm tra
điều chỉnh
lại

-Loại bỏ đƣợc
khuyết tật
-Giữ chặt phôi
trong suốt quá
trình cắt ngang

-Vết cắt xƣớc dập

-Dao cắt bị
cùn

-Vết cắt không
xƣớc dập

-Mài lại
dao

- Áp sát
- Một cạnh của phôi vào
phôi không áp thƣớc tựa
sát vào thƣớc
tựa

- Mặt cắt vuông
góc với cạnh
bên của phôi
5

Tắt máy

Đúng quy trình

Dừng máy không
đúng quy trình

Dừng máy
không đúng
quy trình

Dừng máy
đúng quy
trình

6

Xếp phôi,
vệ sinh

- Xếp phôi đúng
cách

-Xếp gỗ không
đúng,

- Vệ sinh sạch

-Xếp đƣợc ít gỗ
trên một palết.

Không thực
hiện đúng kỹ
thuật xếp phôi

Thực hiện
đúng kỹ
thuật xếp
phôi

-Gỗ bị đổ.
Đánh giá kết quả học tập

1) Phần lý thuyết:
24


Câu 1. Khi gia công trên máy cƣa đĩa cắt ngang chất lƣợng mặt cắt ngang phải đạt
yêu cầu nào sau đây?
a. Mặt cắt không xƣớc dập.
b. Mặt cắt vuông góc với cạnh bên của phôi
c. Mặy cắt không bị cháy.
d. Cả a, b, c đều đúng
Trả lời: Câu trả lời đúng là d
Câu 2. Để ghép dọc phôi ghép phải đạt các yêu cầu nào?
Trả lời:
Để nối ghép thanh từ các phôi gỗ ngắn, nhỏ đảm bảo chất lƣợng , thì phôi
ghép phải đạt các yêu cầu sau:
-

Vết nứt trên phôi ghép nhỏ hơn 20 mm

-

Không cho phép mục, mọt.

-

Đƣờng kính mắt D nhỏ hơn 10 mm.

-

Không có mắt chết.

-

Độ lẹm cạnh nhỏ hơn một phần trăm

-

Độ cong các chiều nhỏ hơn một phần trăm

-

Các bề mặt phải thẳng, phẳng và vuông góc với nhau.

-

Phôi có cùng kích thƣớc về chiều rộng và chiều dày.

-

Chiều dày phôi sai lệch nhau nhỏ hơn 1 mm.

-

Chiều dài của phôi ghép lớn hơn 180 mm
2) Thực hành

* Bảng kiểm để đánh giá quá trình thực hành của học viên:
Tên học viên: .............................................. Ngày: ..................................
Hƣớng dẫn: Đánh dấu (x) vào ô tƣơng ứng "Có/Không" để kiểm tra xem
học viên có thực hiện đúng từng bƣớc công việc đƣợc ghi dƣới đây hay không.
Học viên đã:
1.Chuẩn bị phôi, vị trí xếp sản phẩm
2.Điều chỉnh lưỡi cưa
3.Điều chỉnh thứơc tựa
4.Chạy thử máy
5.Cắt phôi đúng thao tác, an toàn

25Không


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×