Tải bản đầy đủ

NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ DU LỊCH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC PHIÊN DỊCH

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
- - -o0o- - -

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ DU LỊCH VÀ
ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC
PHIÊN DỊCH
导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响

SINH VIÊN THỰC HIỆN :PHẠM HÀ THU
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:NGUYỄN VĂN ĐỔNG
MÃ SINH VIÊN

:A17776

CHUYÊN NGÀNH

:NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC


HÀ NỘI – 2014


教育培导部
升导大学

---o0o---

导导导文

导游导言导导及其导翻导工作
所导来的影响
NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ DU LỊCH VÀ
ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC
PHIÊN DỊCH

学生

: 范河秋

学生号导

: A17776

导导

: 导导言理导


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

导导

2014 年于河内

范河秋-A17776

: 阮文董《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

目导
前言 .................................................................................. 1
第一章:导游导言导导概况 ................................................... 3
1.1. 定导: .................................................................... 3
1.1.1. 导言的定导: ....................................................... 3
1.1.2. 导游导言的定导: .................................................. 3
1.2. 导游导言的特征: ....................................................... 4
1.2.1. 导导性: ............................................................. 4
1.2.2. 服导性: ............................................................. 4
1.2.3. 口导性: .............................................................. 4
1.2.4. 情感性: ............................................................. 5
1.2.5. 互导性: ............................................................. 5
1.2.6. 直导性: ............................................................. 6
1.2.7. 形象性: ............................................................. 6
1.2.8. 导造性: ............................................................. 6
1.3. 导游导言的种类: ........................................................ 6


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

1.3.1. 口导导言: .......................................................... 6
1.3.1.1. 音量: ............................................................ 7
1.3.1.2. 导导: ............................................................ 7
1.3.1.3. 导速: ............................................................ 8
1.3.1.4. 导气: ............................................................ 9
1.3.2. 导导导言: .......................................................... 9
1.3.2.1. 导导导言的定导: ............................................. 9
1.3.2.2. 导导导言的特点: ............................................. 9
1.3.2.3. 导导导言的种类: ........................................... 10

1.3.2.3.1.站姿: .................................................................................. 10
1.3.2.3.2.目光: .................................................................................. 10
1.3.2.3.3.表情: .................................................................................. 11
1.3.2.3.4.手导: .................................................................................. 13
1.3.2.3.5.服导导: ............................................................................... 16
1.3.3. 导面导言: ........................................................ 16
小导 ............................................................................ 18


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

第二章:导游导言导导导解 ................................................. 19
2.1. 导游导言导导技巧: .................................................. 19
2.1.1. 正确清楚地导导信息: .......................................... 19
2.1.2. 生导形象地导达美感: .......................................... 20
2.1.3. 制造导念、激导游客兴趣: ..................................... 21
2.1.4. 善用口导化导言: ................................................ 22
2.1.5. 导造导松愉快的旅游氛导: ..................................... 23
2.2. 导游导言基本的要求: ............................................... 24
2.2.1. 准确性: ........................................................... 25
2.2.1.1. 导导导真的科学导度: ...................................... 25
2.2.1.2. 了解和熟悉所导、所导的事物和内容: ................... 26
2.2.1.3. 遣导造句准确,导导导合、搭配恰当: ................... 26
2.2.2. 导导性: ........................................................... 26
2.2.2.1. 导游导的思导要符合导导导律,其导言要保持导导性: 27
2.2.2.2. 导言表达要有导次感: ...................................... 27
2.2.2.2.1.比导法: ............................................................................... 28
2.2.2.2.2.分析法与导合法: .............................................................. 28


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

2.2.2.2.3.抽象法: ............................................................................... 28
2.2.2.2.4.演导法与导导法: .............................................................. 28
2.2.3. 生导性: ........................................................... 28
2.2.3.1. 比导: .......................................................... 29
2.2.3.2. 比导: .......................................................... 30
2.2.3.3. 夸导: .......................................................... 30
2.2.3.4. 映导: ......................................................... 31
2.2.3.5. 引用: ......................................................... 31
2.3. 导游导言导导的运用: ............................................... 32
2.3.1. 导游交导导言导导: ............................................. 32
2.3.1.1. 致辞导言导导: .............................................. 32
2.3.1.1.1.致导迎导的导言导导: ...................................................... 32
2.3.1.1.2.致导送辞的导言导导: ................................................... 33
2.3.1.2. 道歉的导言导导: ........................................... 33
2.3.1.3. 导导的导言导导: ........................................... 34
2.3.1.4. 答导的导言导导: ........................................... 34
2.3.1.5. 拒导的导言导导: ........................................... 35


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

2.3.2. 导游导言导解导导: ............................................. 36
2.3.2.1. 导游导言导解的要求: ...................................... 36
2.3.2.1.1.正确:................................................................................. 36
2.3.2.1.2.清楚: .................................................................................. 36
2.3.2.1.3.生导:................................................................................. 37
2.3.2.1.4.灵活:................................................................................. 37
2.3.2.2. 导游导言导解的八有原导: ................................ 38
2.3.2.2.1.言之有物: ........................................................................ 38
2.3.2.2.2.言之有理: ........................................................................ 38
2.3.2.2.3.言之有趣: ........................................................................ 39
2.3.2.2.4.言之有神:........................................................................... 39
2.3.2.2.5.言之有力: ........................................................................ 39
2.3.2.2.6.言之有情: ........................................................................ 40
2.3.2.2.7.言之有导: ........................................................................ 40
2.3.2.2.8.言之有礼: ........................................................................ 40
2.3.3. 常用的导游导解技巧: .......................................... 40
2.3.3.1. 概述技巧: ................................................... 40
2.3.3.2. 分段导解技巧: .............................................. 41


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

2.3.3.3. 突出重点技巧: .............................................. 41
2.3.3.4. 导答技巧: ................................................... 41
2.3.3.5. 虚导导合技巧: .............................................. 42
2.3.3.6. 触景生情技巧: .............................................. 42
2.3.3.7. 制造导念技巧: .............................................. 42
2.3.3.8. 类比技巧: ................................................... 43
2.3.3.9. 妙用数字技巧: .............................................. 43
2.3.3.10.画导点晴技巧: ............................................. 43
2.4. 导游导言导导的作用: ............................................... 44
2.4.1. 激导游兴: ........................................................ 44
2.4.2. 导充信息: ........................................................ 44
2.4.3. 导导关系: ........................................................ 44
2.4.4. 提高素导: ........................................................ 44
小导 ............................................................................ 46
第三章:导越导游导言导比 ................................................. 47
3.1. 导越导游导言的相同之导: .......................................... 47
3.1.1. 运用上: ........................................................... 48


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

3.1.1.1. 多用礼貌用导: .............................................. 48
3.1.1.2. 巧用幽默用导: .............................................. 49
3.1.1.3. 善用模糊用导: .............................................. 49
3.1.2. 导法上: ........................................................... 50
3.1.2.1. 导导表达技巧: .............................................. 50
3.1.2.1.1.强导数字:........................................................................... 50
3.1.2.1.2.善用形容导: .................................................................... 50
3.1.2.1.3.用导口导化: .................................................................... 50
3.1.2.1.4.强导导导感: .................................................................... 51
3.1.2.2. 句法表达技巧: .............................................. 51
3.1.2.2.1.疑导句式的运用: ............................................................ 51
3.1.2.2.2.祈使句式的运用: .............................................................. 51
3.1.2.2.3.感导句式的运用: .............................................................. 52
3.1.3. 修辞运用上: ..................................................... 52
3.1.3.1. 反复的使用: ................................................. 52
3.1.3.2. 排比的使用: ................................................. 52
3.1.3.3. 导偶的使用: ................................................. 52
3.1.4. 导导方式: ........................................................ 53


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

3.2. 导越导游导言的不同之导: .......................................... 53
3.2.1. 称呼方式; ........................................................ 53
3.2.2. 导、导、答导导的表达: ........................................ 54
3.2.3. 使用答导导如“dạ, vâng, ừ, được”和导气助导“ạ”: .......... 55
3.3. 导游导言导翻导工作所导生的影响: ............................... 56
3.3.1. 地域文化: ........................................................ 56
3.3.2. 导史文化: ........................................................ 57
3.3.3. 思导差异: ........................................................ 59
小导 ............................................................................ 60
导导 .................................................................................43
致导 .................................................................................44
参考文献 ...........................................................................45


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

前言
1. 导导理由:
导游工作是一种社会导导,与其他社会导导一导,在导期的社会导践
中逐导形成了具有独特导格的行导性导言一导游导言。导游导言,堪称
旅游的第二导景。游客通导精彩的导游导言,可以增强游导的兴致,加
深导光的印象,减导旅途的疲导和寂寞,了解到在导景名导区看不到的
导多知导,感受到导至如导的导郁人情味,从而留下深刻美好的导导。
导游导言是导游人同与旅游者交流思想感情、指导导导、导行导解、导
播文化导使用的一种具有丰富的表达能力、生导形象的口导导言,具有
导导性、服导性、口导性的特点。要想做一名合格的导游导,必导导好
导言基本功、具导导皮的素养,比如,良好的导导道徳、导良的心理素
导、合理的知导导构、多方面的导合能力等等,导些方面是导游导导游
客提供导导的接待服导的前提条件。只有导导,导游导才能既充分导导
自身的导极性并且使自己能够导任导游服导导导工作,又能充分导足游
客的各种需要,使游客享受到高水平的导游接待服导,并不断提高导游
导言的导导水平。
本人一直导导游导言有感兴趣,导此,在大学导导之前,本人决定以
“导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响”导导导导文的导材。希望通
导研究既可以提高自己在导方面的知导,又能导关心此导的人提供一份
参考导料。

1


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

2.研究导象及范导:
随着国内各导事导的导展,特别是人民生活水平的提高,越来越多的人
导导外出旅游,旅游事导的蓬勃导展,导导游人导导来了亟待解决的新导导
――如何提高导游人导的导言表达能力越来越受到人导的关注。导此,
本导文就“当代导游导言”导行分析导和。
3.研究目的:
导文的研究目的是深入了解导游导言导导及其导翻导工作所导来的
影响。从而导关心此导的人提供一份参考导料。
4.研究方法:
本文采取定量和定性、理导和导践导合的研究方法。具体有如下三

步导:
•第一步:收集与导游导言导导相关的导料。
•第二步:采用分析与导导方法,导文导游导言导导各个有关的方面
导行分析。
•第三步:从导导导果导导、研究导游导言导导的运用及技巧

2


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

第一章:导游导言导导概况
1.1. 定导:
1.1.1. 导言的定导:
导言是人类最重要的交导工具,是人导导行沟通交流的各种表达符
号。人导借助导言保存和导导人类文明的成果。
导言就广导而言,是一套共同采用的沟通符号、表达方式与导理导
导,符号会以导导、声音或者触导方式来导导。导格来导,导言是指人
类沟通所使用的导言-自然导言。一般人都必导通导学导才能导得导言
能力,导言的目的是交流导念、意导、思想等。
1.1.2. 导游导言的定导:
导游导言一般是指导游导与旅游者交流思想、表达感情、指导游导、
导行导解、导播文化导使用的一种具有丰富表达力、生导形象的口导导
言。
导游服导工作要求导游导具有比导导导的导言功底,要求导游导具有
比导导导的导言功底,要求导游导在与旅游者交流导、导解导,导言表
达力求正确、得体,要在“达意”和“舒服”上下功夫,在“美”上做文章。导
游导言得体、导美不导导反映了自己的导言水平,也是导旅游者的尊
重。

3


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

1.2. 导游导言的特征:
1.2.1. 导导性:
导游导言是一种导导导言。它是导游导在从事导游工作导使用的导
言,因此具有明导的导导性特点。导游在使用导言导必导符合导导要
求。例如,普通导导游在上导导,必导使用普通导导行服导,而不能根
据自己的喜好使用本地方言导解。导不导是与旅游者交流的需要,同导
也是导游导导导范的要求。
1.2.2. 服导性:
导游是一种服导性的导导,导游导言的基导是服导性导体。导游导在
运用导言导,要了解、尊重、适导旅游者的文化价导导,并注意礼貌礼
导。例如,中国人打招呼一般导导导候:“吃导了么?”“你到哪儿去?”
等,但如果导导导欧美旅游者,他导会导导导是在干涉别人私事,是不
礼貌的行导。再如,一个导游安排第二天行程导导:“明天早上 9 点在导
店大导准导几盒去导导故导,导导不候”。“明天我导去故导导导,导各位
朋友早上 9 点准导在导店大导集合,到导恭候各位”。两种表达所导导的
信息量是相同的,但前者导导导于生硬,容易引起旅游者的反感;后者
即能使旅游者导松接受。
1.2.3. 口导性:

4


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

导游导言是一种口导导言,声导即逝,旅遊者不可能像看导面蚊子那
导可以反复导导。只有当导听得清楚,听得明白,才能理解。导就要求
导游导在使用导言导,要通俗易懂,多采用口导局导(即短句),尽量
减少使用太导冗导的句子。
此外,导游导言导导导具导丰富的知导性、导厚的趣味性、灵活的导
化性、导切的礼貌性等特征。
1.2.4. 情感性:
导游导言要“有情”。“有情”指导游导要善于利用各种导合和机会,主
导与旅游者导行情感交流,使旅游者导导导导感受到一种温馨。导游导
言要“导情”。“导情”就是导游导要善于运用富有感染力的导言,帮助旅游
者尽快熟悉所要熟悉的导象,尽快导入旅游的最佳状导,保持旺盛的旅
游兴趣。导游导言要“共情”。“共情”就是导游导要善于导导旅游者的兴
趣,在旅游者导某人、某物感到兴导导,要导极地去“分享”,以导导与旅
游者在情感上的“共导”。
1.2.5. 互导性:
互导性具体表导在两个方面:一是导言表达的主体(导游导)与客体
(旅游者)往往都导于一种空导移导的导导之中,尤其在导游导解的导
候,导种状况表导得尤导明导。二是导言表达式的主体与客体往往导于
一种交互状导,形成相互影响、相互制导的关系,导种情景通常表导在
导游导言交导之中。

5


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

1.2.6. 直导性:
导人导人,导物导物,导景导景,是导游导解特别是沿途介导的基本
要求。
1.2.7. 形象性:
与直观性观系在一起,强化观游观言的吸引力和感染力。
1.2.8. 导造性:
导游导言导空跨度大、导景多导、内容丰富、导象复导,面导如此
多导的导言导境,导游导要使自己的导言成导旅游者美的享受,甚至成
导人生的启迪,只有不断地导行导造。
1.3. 导游导言的种类:
从导言的表导形式分,导游导言可分导口导导言、导导导言、导面导
言、副导言等四种。在导游服导中,口导导言、导导导言使用最多,是
导游导用以导导导游服导目的的主要手段。
1.3.1. 口导导言:
口导导言是指以音和导导合而成,以导和听导导播方式的有声导言。
导游服导中,口导导言使用导率最高。它的构成导包括导音、导导、
导导和导法。但在口导交流中,导音最富有表导力,它导导、导气和导
速的导化,使同导的导导和导法在使用导令导方导生导导理解上的差

6


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

异。所以,掌握好导音的运用技巧,导游导的导解就会导游客导生导强
的感染力。
1.3.1.1. 音量:
音量是导导导声音的强弱程度。导游导在导游导解和同游客导导导,
要善于导导导地控制自己声音的强弱。一般导来,导游导在控制声音导
导注意两个原导:
第一,根据游客人数的多少和导解地点的导境状况来控制音量。游客
人数多导,导游导可适当提高音量,反之导适当降低音量,音量大小以
每位游客都能听清导宜(必要导可借助导音器)
第二,按照导游导解和言导导导的内容来导导音量。导于一些重要的
内容或信息、关导性的导导等可以加大音量导行强导,以加深游客导导
些信息的印象和理解。有导,导了强导,除了加重音量外,导要拖导音
导或一字一导地慢慢导出。例如:明天早上我导导导八-点在中餐导用
餐。加重音量在“八”和“中餐导”上,并将“八”的音导拖导,强导力度加
大。
1.3.1.2. 导导:
导导即导导的腔导,是指导导导句中导音高低升降的配置。导导一般
分导升导、直导和降导 3 种,导有相导的感情色彩。 升导多用于表示疑
导、兴导、激导和惊导等感情状导。例如: 您老来导海南导?(表示疑
导)您老 80 年代就来导海南?(表示惊导、疑导)。直导多用于表示庄

7


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

导、导重、平静、冷漠等感情状导。例如:海瑞,是我国明代著名的政
治家,一生导官导直清康,体恤民情,深受百性导戴,世人称之导“南包
公”、“海青天”(表示庄重)。
由于外导和地方方言都有各自的导导导导,国内游客由于受地方方言
的影响,所使用和理解的普通导也各有差异。所以导游导在导解导导音
要导准,使用导导要注意所需表达的情感的导化,符合游客导导的导
导。
1.3.1.3. 导速:
导速是指导导导导流速度的快慢。导游导的导速要根据游客导导解所
使用的导言的理解程度导行适当的导整,如导于儿童、老人及导言导会
能力导弱的游客导适当放慢导速,导速导快会使游客无法跟上导游的思
路,不能导导导景地理解游导导象物,也会导致导游工作得不到良好的
配合。当然导慢的导速也会招人导导。导游导在导整自己的导解导速
导,导考导以大多数人的特点来导行。
导速导导根据导游导程的导程和导解的导象物来导行导导。重要的内
容或需要重点强导的内容,导速可适当放慢,以便游客理解、会和导
导,像重要的景导名称、年代、人名、数字及导导、地点等。导游的导
程是一个导导的导程,导游导解导导注意配合引导游导导程的导奏,徐
疾有致,导好地控制旅游者的行程安排。

8


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

1.3.1.4. 导气:
导气是指导导导的口气。它通导导述句、疑导句、感导句、祈使句等
句子形式表导导言的感情色彩,增加句子的导化,使导言富有导奏感。
其中,停导的巧妙运用导能加强句子的导气和表导力。
1.3.2. 导导导言:
1.3.2.1. 导导导言的定导:
导导导是通导身姿、手导、表情、目光等配合有声导言导导信息的一
种形式,又称导“体导导”、“人体导言”、“行导导言”、“无声导言”等。
1.3.2.2. 导导导言的特点:
导导导言直接导导人导的导导器官,在人导交往导程中具有相当重要
的意导。与导面导言和口导导言相比导,导导导言具有以下三个主要特点:
第一,具有民族文化性。导导导言在不同的民族文化中有着不同的甚至相
反的导导,如导面导的导导导言有握手、导抱、吻手、鞠躬。而同导的导
导导言其含导也因民族文化不同而不同,比如用手指导导桌面,在国外表示
不耐导,而在我国导表示正在思考。因此,在使用导导导言导要了解导方的
民族文化,以免造成导会。第二,具有强化和导助作用。第三,具有导合效
导。

9


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

1.3.2.3. 导导导言的种类:
导游导解并不是靠导口就可以导导完成的,必导用导导导言来导助导
游导解,如果把站姿、眼神、手导、表达等导理得和导、得体、自然、
适度就会增加导解的效果和魅力。凡是不注意游客导导反导,完全凭自己
的口才来导行导解导游,是不会成功的。导解导的导导导言导导有站
姿、目光、表情、手导等。
1.3.2.3.1. 站姿:
站姿能导示导游者的导度。一般导来,导游导导解导,身体要挺胸立
腰,端正庄重。所导“站如松,坐如导”就是导个姿导。导游导若在导内导
解,必导站立,面导客人,肩膀可适当倚靠导导壁,也可用一只手扶着
椅背或扶手导。在导地导游导,一般不要导走导导。在导解导,导停止
行走,面导客人,把全身重心平均放在脚上,上身要导,要导出一副安
定的姿导。要注意的是,不可导导导导,焦躁不安,直立不导,或把手
插在导兜里,更不要有怪异的导作,如抽肩、导胸、乱导导,不停地导
手、舔嘴唇、掐胡子、导导导等等。
1.3.2.3.2. 目光:
导游导解是导游者与游客之导的一种面导面的互导。导种面导面的互
导,双方可以导行“导导交往”。游客往往可以通导导导导导器官——眼
睛,从导游者的一个微笑,一种眼神,一个手导中加强导导解内容的理
解。导解导,运用目光的方法很多,介导几种如下:

10


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

一是目光的导导。导是加强导游者与游客关系的重要因素。凡是一直
低导或望着毫不相干导,以及翻着眼睛只导口若导河的人,是无法与游
客导生沟通的。但目光不能老是导着一个人,更不要老是导着一个人的
眼睛,尤其是异性,否导会使人反感或不自在。
二是目光的移导。导游导在导解某一景物导,首先要用目光把游客的
目光引导去,然后再及导收回目光,导导投向游客。
三是目光的分配。目光要注意导导全部听导解的游客,即可把导导落
点放在最后导游客的导部,也可不导导导周导的游客。但切忌只用目光
注导面前的一些游客,不然就会冷落后导的游客,使他导导生导弃感。
四是眼球的导导。当你的导导朝向哪方,你的面孔就导正导着哪方,
那种只眼球滴溜溜导导,而导却不随着眼球导导的人是令人生导的。
五是导解与导导的导一。当导解内容中出导甲、乙两人导导导面导,
在导甲的导导,要把导导略微移向一方,在导乙的导导,要把导导略微
移向另一方,如此可使听众导生一种逼真和导导感。
1.3.2.3.3. 表情:
表情是指眉、眼、鼻、耳、口及面部肌肉运导所表达的情感。据有关
导料导,美国心理学家艾伯特·梅拉比安首先在一系列研究的基导上得出
了导么个公式:信息的导效果=7%言导+38%导导+55%面部表情。由
此可导,面部表情在导游导解中有着十分重要的作用和地位。前面导到
的“目光”是面部表情的一个方面,下面再导导导解导的面部整体表情。

11


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

导解导的面部整体表情有助于导解内容的情感表达。如果导解导导游
者“导面无情”或“麻木不仁”,没有必要的感情流露,那么他只能是一部
“会导导的机器”。比如,当导“导在,我导登上了天安导城楼,我想,此
刻大家一定和我一导,感到无比兴导,无尚光荣和自豪!”导段导是表达
喜悦心情的,如果导游者的面部表情没有喜悦兴导的神色,就导以使游
客感到你的真情导感,就激导不起游客的感情波导。
但是,导上有一定的表情,而缺乏足以表达内心丰富情感的导化,或
面部表情导于做作,与所要表达的思想情感不一致,不导导,同导不能
收到良好的效果。比如,有的导游导在导解导,努力做出导于夸导的各
种“表情”,就像导小学生导导或导导演导的表情一导,就导得导揉造作,
不自然。因导导游导解既不同于导小学生导导,也不同于导导表演,面
部表情要准确。又要适度。导此,面部整体表情必导注意以下五点:
第一,要有灵敏感。就是导,要比导迅速、敏捷地反映内心的情感。
面部表情导导与口导所表达的情感同导导生并同导导束,在导导上要同
步,表情导导导导或导短,稍前或稍后都不好。
第二,要有导明感。导游者的面部表情要明朗化,即每一点导微的表
情导化都能导游客导察到,那种似笑非笑,似是而非,模糊不清的表情
是不可能导人以美感的。

12


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

第三,要有真导感。导游的面部表情,要表里如一,即要使游客感到
你的表情是真导的,是导自内心的,而不是皮笑肉不笑或导而不导,导
众取导的。
第四,要有分寸感。运用面部表情要把握一定的“度”,做到不温不
火,适可而止。以“笑”导例,导游者可根据导解情感的导化,有导可表导
导“朗笑”。有导只表导导“莞尔一笑”,有导可表导导“微笑”。导解导的表
情,不可用导导表演的“表情”,“导导性”太强的表情往往导于夸导,在导
游导解的情境中,会导得不自然、不真导,有导于导游导解的导导性。
第五,要有导导感(美感)。导游的面部表情是既区别于生活中的导
面表情,又区别于舞台导导中的"导导化"的表情。它既不能拘泥于导导、
原始的生活化,导导就会缺乏美感不感人;又不能一味追求导导导化,
导导就会导度的夸导,不自然,从而失掉演导的导导性和导导性。所
以,如何把面部表情和内心世界恰如其分地导合在一起,既有生活的真
导,又导有一定的导导性,导是导得导游下一番功夫导真研究的。因导
只有导导的表面表情,才能既有真导感又有导导感;不导使游客感受到
情感的陶冶,也使游客得到美的享受。导之,怎导运用好导解的表情
导,全在于导游自己的导心琢磨。
1.3.2.3.4. 手导:
手导导是人导运用手掌、手指、拳和手臂的运导导化来表达情感的一
种导导导。

13


《导游导言导导及其导翻导工作所导来的影响》

范河秋-A17776

导解导的手导,不导能强导或解导导解的内容,而且能生导地表达导
解导言所无法表达的内容,使导解生导形象,导游客看得导、悟得着。
手导在导解中的作用有以下五种:
第一,用来表达导游导解的情感,使之形象化,具体化,即所导“情
意手导”。在导“我国的社会主导导代化建导一定会取得成功”导,可用握
拳的手有力地导导一下,既可渲染气氛,也有助于情感的表达。
第二,用来指示具体的形象,即“指示手导”。如“导在我导来到了天
府广导,北导(用手指导导)是四川省展导导,西导(用手指西导)是
皇城清真寺,南导(用手指南导)是百导大楼,导里是成都的“心导”。
第三,模导状物,即“象形手导”。如:当导“有导么大的导”导,就要
用两手食指比一比。当导到“五公斤重的西瓜导,就要用手成比一个球形
状。
第四,象征手导导,它比导抽象,但用得准确、恰当,就有引起听众
心理上的导想,启导思导。
第五,导导手导导,其他手导导都是导游有意导运用的,而导种手导
导却不同,它往往是在导游下意导的情况下导生的,其含导不甚明确,
有导导导游本人也导以导清楚。
在哪种情况下用哪种手导,都导导导解的内容而定。在手导的运用上
必导注意:一要导洁、易懂;二是导导、合拍;三要富有文化;四要导
制使用:五不要使用导方忌导的手导。

14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×