Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KÍNH AN TOÀN

B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C
PH N S N XU T KÍNH AN TOÀN

Sinh viên th c hi n

: Ngô N Huy n Trang

Mã sinh viên


: A17139

Chuyên ngành

: Tài chính

HÀ N I ậ 2014


KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C
PH N S N XU T KÍNH AN TOÀN

Giáoăviênăh ng d n
Sinh viên th c hi n

: Th.S Ngô Th Quyên
: Ngô N Huy n Trang

Mã sinh viên

: A17139

Chuyên ngành

: Tài chính

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan khóa lu n t t nghi p này là do b n thân th c hi n, có s h tr
t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i khác.
Các d li u thông tin th c p s d ng trong khóa lu n là có ngu n g c vƠ đ
d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan nƠy.

Sinh viên
Ngô N Huy n Trang

c trích


L I C Mă N
Em xin g i l i c m n chơn thƠnh t i ThS. Ngô Th Quyên đƣ nhi t tình h
hoàn thành khóa lu n này và các th y cô trong tr
ki n th c b ích cho em.

ng d n em

ng đƣ t n tình truy n đ t nh ng

Do ki n th c và kh n ng lý lu n c a b n thân còn h n ch nên khóa lu n v n còn
nh ng thi u sót. Em mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a các th y, cô giáo đ
khóa lu n t t nghi p c a em đ c hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c mă n.
Sinh viên
Ngô N Huy n Trang

Thang Long University Library


M CL C
CH
NG I: C ăS LÝ LU N V BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ............................................................................................ 1
1.1

T ng quan v h th ng báo cáo tài chính trong doanh nghi p .................. 1

1.1.1

Khái ni m BCTC ................................................................................... 1

1.1.2

Vai trò c abáo cáo tài chính .................................................................. 1

1.1.3

H th ng báo cáo tài chính.................................................................... 2

1.1.3.1 B ng cân đ i k toán: .............................................................................. 2
1.1.3.2 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh: ................................................... 3
1.1.3.3 Báo cáo l u chuy n ti n t : ...................................................................... 3
1.1.3.4 Thuy t minh báo cáo tài chính: ................................................................ 4
1.2.ăPh

ngăphápăphơnătíchăbáoăcáoătƠiăchínhătrongădoanhănghi p .................... 4

1.2.1. Ph

ng pháp so sánh ............................................................................... 4

1.2.2. Ph

ng pháp phân tích t s tài chính ..................................................... 6

1.2.3. Ph

ng pháp Dupont ............................................................................... 6

1.3 N i dung phân tích........................................................................................... 7
1.3.1 Phân tích K t qu kinh doanh ................................................................... 7
1.3.2 Phân tích tình hình Tài s n – Ngu n v n ................................................. 8
1.3.2.1 Phân tích quy mô Tài s n – Ngu n v n .................................................... 8
1.3.2.2 Phân tích c c u Tài s n – Ngu n v n ..................................................... 8
1.3.2.3 Phân tích cân đ i Tài s n – Ngu n v n.................................................... 9
1.3.2.4 Phân tích t o v n – s d ng v n ............................................................ 11
1.3.3 Phân tích l u chuy n ti n t .................................................................... 11
1.3.4. Phân tích các ch tiêu tài chính .............................................................. 12
1.3.4.1. T s v kh n ng thanh toán: .............................................................. 13
1.2.2.2. T s v kh n ng qu n lý n ................................................................ 13
1.2.2.3. T s v kh n ng ho t đ ng:................................................................ 14
1.2.2.4. T s v kh n ng sinh l i:.................................................................... 16
1.3.5 Phân tích đi m hòa v n ........................................................................... 17


CH NG II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N S N
XU T KÍNH AN TOÀN ........................................................................................... 20
2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty c ph n s n xu t kính an
toàn
............................................................................................................. 20
2.1.2.

C ăc u t ch c c a công ty c ph n s n xu t kính an toàn .............. 20

2.2.1 Phân tích b ng cân đ i k toán ............................................................... 23
2.2.1.1 Phân tích s bi n đ ng và k t c u Tài s n ............................................. 23
2.2.1.2 Phân tích s bi n đ ng và k t c u Ngu n v n ........................................ 27
2.2.1.3 Phân tích cân đ i Tài s n – Ngu n v n: ................................................ 29
2.2.1.4 Phân tích t o v n – s d ng v n: ........................................................... 30
2.2.2 Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh................................................. 33
2.2.3

Phân tích l u chuy n ti n t : .............................................................. 37

2.2.4 Phân tích các ch tiêu tài chính ............................................................... 41
2.2.4.1 T s v kh n ng thanh toán: .............................................................. 41
2.2.4.2 T s v kh n ng qu n lý n :............................................................... 42
2.2.4.3 T s v kh n ng ho t đ ng: ............................................................... 43
2.2.4.4 T s v kh n ng sinh l i: ................................................................... 45
2.2.4.5 Phân tích đi m hòa v n: ....................................................................... 47
2.2.5 Nh n xét v tình hình tài chính t i công ty c ph n s n xu t kính an toàn
............................................................................................................. 48
2.2.5.1 Nh ng hi u qu đ t đ

c: .................................................................... 48

2.2.5.2 H n ch : ............................................................................................... 48
CH
NGăIII:ăM T S GI I PHÁP NH M C I THI N TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH T I CÔNG TY C PH N S N XU T KÍNH AN TOÀN ..................... 49
3.1

Nh ngăkhóăkh n,ăthu n l i t i công ty c ph n s n xu t kính an toàn.... 49

3.1.1.

Thu n l i: ............................................................................................ 49

3.1.2.

Khó kh n: ............................................................................................ 49

3.2 M cătiêuăvƠăđ nhăh
toàn 49
3.2.1
3.2.2

ng phát tri n c a công ty c ph n s n xu t kính an

M c tiêu:.............................................................................................. 49
nh h

ng ......................................................................................... 50

Thang Long University Library


3.3 M t s gi i pháp nh m c i thi n tình hình tài chính c a công ty c ph n
s n xu t kính an toàn .......................................................................................... 50
3.3.1

Qu n lý hàng t n kho: ......................................................................... 50

3.3.2

Gi m kho n ph i thu:.......................................................................... 51


DANH M C VI T T T
Kí hi u vi t t t
BCTC
CF

Tênăđ yăđ
Báo cáo tài chính
Dòng ti n

EBIT

Thu nh p tr

GVHB
Hđkd

Giá v n hàng bán
Ho t đ ng kinh doanh

KH

Khách hàng

NH

Ng n h n

NVDH
NVNH
Thu GTGT

Ngu n v n dài h n
Ngu n v n ng n h n
thu giá tr gia t ng

Thu TNDN

thu thu nh p doanh nghi p

TSC
TSDH

Tài s n c đ nh
Tài s n dài h n

TSNH
VCSH

Tài s n ng n h n
V n ch s h u

VL

V n l u đ ng

c thu và lãi vay

Thang Long University Library


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1 Quy mô và c c u tài s ntrong giai đo n 2011 – 2013 ................................ 23
B ng 2.2 Quy mô và c c u ngu n v n trong giai đo n 2011 - 2013.......................... 27
B ng 2.3 Nhu c u VL

ròng

trong giai đo n 2011 – 2013 ............................................ 29

B ng 2.4 Tình hình VL ròng trong giai đo n 2011 – 2013 ....................................... 30
B ng 2.5 So sánh VL ròng v i nhu c u VL ròng .................................................. 30
B ng 2.6 B ng di n bi n ngu n v n và s d ng trong giai đo n 2011 – 2013 ............ 31
B ng 2.7 B ng tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong giai đo n 2011 – 201334
B ng 2.8 Tình hình l u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh trong giai đo n
2011 – 2013 ............................................................................................................... 38
B ng 2.9. Tình hình l u chuy n ti n t t ho t đ ng đ u t và ho t đ ng tài chính
trong giai đo n 2011 – 2013....................................................................................... 40
B ng 2.10 Các t s v kh n ng thanh toán .............................................................. 41
B ng 2.11 Các t s v kh n ng qu n lý n .............................................................. 42
B ng 2.12. Các t s v kh n ng ho t đ ng .............................................................. 44
B ng 2.13 Các t s v kh n ng sinh l i ................................................................... 46
B ng 2.14 Các ch tiêu tính đi m hòa v n .................................................................. 47
B ng 3.1 Phân lo i hàng t n kho ................................................................................ 51
B ng 3.2 B ng tính đi m tín d ng .............................................................................. 52
B ng 3.3 B ng phân nhóm khách hàng theo m c đ r i ro......................................... 53


DANH M C HÌNH, S ă
Hình 1.1:

,

TH

th đi m hòa v n ................................................................................... 19

S đ 2.1 C c u t ch c c a công ty c ph n s n xu t kính an toàn ......................... 21
Bi u đ 2.1 C c u tài s n qua giai đo n 2010 - 2013 ................................................ 24
S đ 3.1 Mô hình ABC ............................................................................................ 51
S đ 3.2 Quy trình đánh giá uy tín khách hƠng ......................................................... 52

Thang Long University Library


L IM

U

Lý do ch năđ tài
Nh ng n m g n đơy, n n kinh t th gi i d n sa sút và có d u hi u ph c h i ch m.T i
Vi t Nam, kinh t t ng tr ng ch m l i cùng v i tình hình tranh ch p trên bi n ông
di n bi n ph c t p đƣ lƠm nh h

ng không nh t i đ ng thái phát tri n kinh t - xã

h i vƠ đ i s ng c a ng i dân. Trong b i c nh đó, các doanh nghi p trong n c c ng
g p không ít khó kh n, đƣ có nhi u doanh nghi p ph i gi i th , m t s doanh nghi p
khác thì t c đ t ng tr

ng không cao.

có th đ ng v ng và phát tri n trong giai

đo n khó kh n nƠy các doanh nghi p c n ph i tìm ra gi i pháp cho mình đ kinh
doanh có hi u qu h n. Phơn tích tình hình tƠi chính c a doanh nghi p là m t b c
quan tr ng trong qu n tr doanh nghi p, giúp doanh nghi p n m rõ tình hình tài chính
c a mình t đó có nh ng b c đi phù h p đ phát tri n vƠ nơng cao n ng l c c nh
tranh trên th tr

ng.

M c tiêu nghiên c u
Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p nh m m c đích đánh giá tình hình tƠi chính
và hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p, cung c p các thông tin c n thi t v doanh
nghi p cho nhà qu n tr vƠ các đ i t ng bên ngoài doanh nghi p nh : các nhƠ đ u t ,
ch n , ng

i cho vay,ầVì th vi c Phân tích báo cáo tài chính t i công ty c ph n

s n xu t kính an toƠn lƠ đ đánh giá tình hình tài chính và hi u qu kinh doanh c a
doanh nghi p đ t đó có nh ng quy t đ nh phù h p cho vi c phát tri n trong t
lai.

ng

Ph ngăphápănghiênăc u
Ph ng pháp thu th p s li u: thu th p s li u qua các báo cáo và tài li u c a doanh
nghi p nh b ng cơn đ i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh vƠ báo cáo l u chuy n
ti n t .
Ph ng pháp x lý s li u: tính toán d a trên các s li u đƣ thu th p đ

c t báo cáo

tƠi chính đ phân tích, t ng h p, so sánh vƠđánh giá các t s tài chính đ th y đ

c

th c tr ng tài chính c a doanh nghi p, t đó có nh ng quy t đ nh thích h p cho vi c
s n xu t kinh doanh.
K tc u
Khóa lu n t t nghi p “Phơn tích báo cáo tƠi chính t i công ty c ph n s n xu t kính an
toƠn “ g m có 3 ch ng.
Ch ng I: C s lý lu n v báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
Ch ng II: Phân tích báo cáo tài chính t i công ty c ph n s n xu t kính an toàn
Ch

ng III: M t s gi i pháp nh m c i thi n tình hình tài chính t i công ty c ph n

s n xu t kính an toàn


CH
NG1: C ăS ăLụăLU NăV BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1 T ngăquanăv ăh ăăth ngăbáoăcáoătƠiăchínhătrongădoanhănghi p
1.1.1 Khái ni m BCTC
Phơn tích tƠi chính doanh nghi p nh m m c đích đánh giá tình hình tƠi chính vƠ hi u
qu kinh doanh c a doanh nghi p t đó đ a ra k ho ch vƠ bi n pháp qu n lý phù h p.
C s đ phơn tích lƠ thông tin, s li u, các ch tiêu th hi n tình hình vƠ k t qu tƠi
chính c a doanh nghi p đ c t ng h p trên báo cáo tƠi chính c ng nh các s li u
đ c t p h p trong h th ng k toán qu n tr c a doanh nghi p. Báo cáo tƠi chính lƠ
ngu n thông tin ch y u s d ng trong phơn tích tƠi chính doanh nghi p.
Báo cáo tài chính là các s li u t ng h p ph n ánh tình hình tài s n, ngu n v n, doanh
thu, chi phí, k t qu kinh doanh và các quan h tài chính c a doanh nghi p t i m t th i
đi m hay th i k .
Báo cáo tƠi chính th ng đ c trình bày theo các nguyên t c và chu n m c k toán
quy đ nh.
đ m b o yêu c u chính xác và h p lý, các báo cáo tài chính ph i đ c
l p vƠ trình bƠy theo quy đ nh c a B tài chính.
1.1.2 Vai trò c a báo cáo tài chính
Báo cáo tƠi chính lƠ ngu n thông tin ch y u s d ng trong phơn tích tƠi chính doanh
nghi p. H th ng báo cáo tài chính gi m t vai trò quan tr ng trong phơn tích ho t
đ ng tƠi chính c a doanh nghi p vƠ công tác qu n lý doanh nghi p.
Báo cáo tƠi chính cung c p nh ng thông tin t ng quát v kinh t - tài chính, giúp phân
tích tình hình vƠ k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, phơn tích th c tr ng tƠi chính
c a doanh nghi p trong k . T đó, giúp cho vi c ki m tra, giám sát tình hình s d ng
v n vƠ kh n ng huy đ ng các ngu n v n vƠo quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p, đánh giá tình hình ch p hƠnh vƠ th c hi n các chính sách kinh t tƠi chính c a
doanh nghi p.
Nh ng thông tin trên báo cáo tƠi chính lƠ nh ng c n c quan tr ng trong vi c phơn
tích, phát hi n nh ng kh n ng ti m tƠng v kinh t . Trên c s đó, d đoán tình hình
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng nh xu h ng phát tri n c a doanh nghi p. ó lƠ
nh ng c n c quan tr ng, giúp cho vi c đ a ra nh ng quy t đ nh cho qu n lý, đi u
hƠnh ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các nhƠ qu n tr doanh nghi p, ho c lƠ nh ng
quy t đ nh c a các nhƠ đ u t , các ch n , các c đông t ng lai c a doanh nghi p.
Báo cáo tƠi chính cung c p nh ng thông tin giúp cho vi c phơn tích tình hình tƠi s n,
ngu n v n, tình hình vƠ k t qu s n xu t kinh doanh trong m t th i k nh t đ nh, phơn
tích th c tr ng tƠi chính c a doanh nghi p nh : phơn tích tình hình bi n đ ng v quy
mô vƠ c c u tƠi s n, ngu n v n, v tình hình thanh toán vƠ kh n ng thanh toán, tình

1

Thang Long University Library


hình th c hi n ngh a v đ i v i ngơn sách NhƠ n c, tình hình phơn ph i l i nhu n
c a doanh nghi p.
Các ch tiêu, s li u trên các báo cáo tƠi chính lƠ nh ng c s quan tr ng đ tính ra các
ch tiêu kinh t khác, giúp cho vi c đánh giá vƠ phơn tích hi u qu s d ng v n, hi u
qu c a các quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. ng th i, c ng lƠ nh ng
c n c quan tr ng đ đánh giá th c tr ng tƠi chính c a doanh nghi p.
1.1.3 H th ng báo cáo tài chính
Báo cáo tƠi chính đ c trình bày theo các nguyên t c, chu n m c k toán quy đ nh và
theo quy đ nh c a B tài chính. Doanh nghi p ph i l p các báo cáo tƠi chính theo đ nh
k có th là tháng, quý ho c n m. M t b báo cáo tài chính c a doanh nghi p Vi t
Nam bao g m:
- B ng cơn đ i k toán
- Báo cáo k t qu kinh doanh
- Báo cáo l u chuy n ti n t
- Thuy t minh các báo cáo tài chính
1.1.3.1 B ng cân đ i k toán:
B ng cơn đ i k toán ph n ánh tình hình tƠi s n, ngu n v n vƠ các quan h tƠi chính
c a doanh nghi p t i m t th i đi m nƠo đó. Th i đi m báo cáo th ng đ c ch n lƠ
th i đi m cu i quý ho c cu i n m. B ng cơn đ i k toán đ
quy đ nh m u c a B tƠi chính.
B ng cơn đ i k toán đ
Ph n Tài s n:

c l p vƠ trình bƠy theo

c chia lƠm hai ph n: TƠi s n vƠ Ngu n v n.

Ph n ánh giá tr k toán toƠn b tƠi s n hi n có c a doanh nghi p t i th i đi m l p báo
cáo chia lƠm 2 lo i: tƠi s n ng n h n vƠ tƠi s n dƠi h n.
TƠi s n ng n h n (TƠi s n l u đ ng – Current Asset): lƠ nh ng tƠi s n luơn chuy n
nhanh, không ng ng chuy n đ i hình thái vƠ hoƠn thƠnh m t vòng luơn chuy n sau
m i chu k s n xu t kinh doanh. TƠi s n ng n h n bao g m n m y u t ch y u đ c
s p x p vƠo b ng cơn đ i k toán theo th t tính thanh kho n gi m d n: (1) Ti n vƠ
các kho n t ng đ ng ti n, (2) u t tƠi chính ng n h n, (3) Các kho n ph i thu, (4)
HƠng t n kho, (5) TƠi s n ng n h n khác.
TƠi s n dƠi h n: lƠ nh ng tƠi s n có th i gian luơn chuy n trên 1 n m ho c trên m t
chu k kinh doanh (đ i v i doanh nghi p có chu k kinh doanh trên 12 tháng) bao
g m: (1) Các kho n ph i thu dƠi h n, (2) TƠi s n c đ nh, (3) B t đ ng s n đ u t , (4)
Các kho n đ u t tƠi chính dƠi h n, (5) TƠi s n dƠi h n khác.
Ph n Ngu n v n:
Ngu n v n ph n ánh toƠn b các ngu n v n vƠ c c u ngu n v n c a doanh nghi p t i
th i đi m báo cáo. Các lo i ngu n v n trong b ng cơn đ i k toán đ
2

c s p x p theo


th t n đ nh t ng d n. Ngu n v n đ c chia lƠm 2 lo i: N ph i tr vƠ ngu n v n
ch s h u.
N ph i tr lƠ ngu n v n hình thƠnh do vay m n, mua ch u hƠng hóa c a nhƠ cung
c p, các kho n n tích l y, n thu v i NhƠ n

c, l

ng vƠ b o hi m xƣ h i ch a

thanh toán cho ng i lao đ ng.
V n ch s h u lƠ ngu n v n c a ch doanh nghi p. Ngu n v n ch s h u do ch
doanh nghi p và các nhƠ đ u t góp v n ho c hình thƠnh t k t qu kinh doanh.
B ng cơn đ i k toán lƠ m t báo cáo tƠi chính quan tr ng, không th thi u đ ti n hƠnh
phơn tích c c u tƠi chính c a m t doanh nghi p. Thông tin t b ng cơn đ i k toán
cung c p khái quát tình hình s d ng v n c a doanh nghi p, kh n ng thanh toán ng n
h n, c c u tƠi chính vƠ m c r i ro tƠi chính c ng nh hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p.
1.1.3.2 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh:
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh lƠ m t tƠi li u quan tr ng cùng v i B ng cơn
đ i k toán đ đánh giá hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh ph n ánh tình hình thu nh p, chi phí vƠ l i nhu n c a doanh nghi p
sau m t k ho t đ ng nƠo đó. Th i k báo cáo th
tháng. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh đ

ng đ

c ch n lƠ n m, quý ho c

c l p vƠ trình bƠy theo quy đ nh m u

c a B tƠi chính.
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh g m 3 ph n: Lƣi l , Tình hình th c hi n ngh a
v đ i v i nhƠ n
Ph n 1: Lãi l

c vƠ Thu GTGT đ

c kh u tr , mi n gi m.

Th hi n toƠn b lƣi (l ) c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh vƠ ho t đ ng tƠi chính c a
doanh nghi p.
Ph n 2: Tình hình th c hi n ngh a v v i nhà n c
- Thu
- Các kho n ph i n p khác
- T ng s thu còn ph i n p n m tr c chuy n sang k này
Ph n 3: Thu GTGT đ c kh u tr , mi n gi m
- Thu GTGT đ
- Thu GTGT đ

c kh u tr .
c hoƠn l i.

- Thu GTGT đ c mi n gi m.
1.1.3.3 Báo cáo l u chuy n ti n t :
Ph n ánh dòng ti n l u chuy n trong k , đ nhƠ qu n tr đ a ra các quy t đ nh tƠi
chính cho k t i. Báo cáo l u chuy n ti n t giúp ph n ánh b sung tình hình tƠi chính
c a doanh nghi p mƠ b ng cơn đ i tƠi s n vƠ báo cáo thu nh p ch a ph n ánh h t

3

Thang Long University Library


đ c. Báo cáo l u chuy n ti n t đ c l p vƠ trình bƠy theo quy đ nh m u c a B tƠi
chính.
Báo cáo l u chuy n ti n t đ c chia làm ba ph n:
L u chuy n ti n t t ho t đ ng kinh doanh (Operating cash flow):
L u chuy n ti n t t ho t đ ng kinh doanh là các dòng ti n thu vào – chi ra liên quan
đ n thu nh p – chi phí c a doanh nghi p, x y ra th ng xuyên trong quá trình s n xu t
kinh doanh.
L u chuy n ti n t t ho t đ ng đ u t (Investment cash flow)
L u chuy n ti n t t ho t đ ng đ u t lƠ các dòng ti n ra vƠo liên quan đ n ho t đ ng
đ u t tƠi chính vƠ mua s m, xây d ng, nh ng bán, thanh lý các tài s n dài h n.
L u chuy n ti n t t ho t đ ng huy đ ng v n (ho t đ ng tài chính – Financing cash
flow)
L u chuy n ti n t t ho t đ ng huy đ ng v n là nh ng dòng ti n ra – vào làm thay
đ i k t c u và quy mô c a v n vay và v n ch s h u.
1.1.3.4 Thuy t minh báo cáo tài chính:
Thuy t minh báo cáo tƠi chính lƠ m t báo cáo tƠi chính t ng h p nh m gi i trình vƠ b
sung thêm các ch tiêu mƠ trên các báo cáo tƠi chính khác ch a th hi n ho c th hi n
ch a đ y đ . Thuy t minh báo cáo tƠi chính đ c l p vƠ trình bƠy theo quy đ nh m u
c a B tƠi chính.
Thuy t minh báo cáo tƠi chính g m 8 n i dung chính sau:
- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
- K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
- Chu n m c vƠ ch đ k toán áp d ng
- Các chính sách k toán áp d ng
- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bƠy trong b ng cơn đ i k toán
- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bƠy trong b ng báo cáo k t qu kinh
doanh
- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bƠy trong b ng l u chuy n ti n t
- Nh ng thông tin khác
1.2.ăPh

ngăpháp phơnătíchăbáoăcáoătƠiăchínhătrongădoanhănghi p

1.2.1. Ph ng pháp so sánh
Ph ng pháp so sánh lƠ ph ng pháp đ c s d ng ph bi n vƠ quan tr ng trong phơn
tích kinh doanh nói chung vƠ báo cáo tƠi chính nói riêng. Ph ng pháp nƠy có u đi m
lƠ đ n gi n vƠ ít ph i tính toán.
Tiêu chu n so sánh
Tiêu chu n đ so sánh lƠ ch tiêu c a m t k đ
chu n đó có th lƠ:
4

c l a ch n lƠm c n c đ so sánh, tiêu


TƠi li u c a n m tr c (k tr c), nh m đánh giá xu h ng phát tri n c a các ch tiêu.
Các m c tiêu đƣ d ki n (k ho ch, d toán, đ nh m c), nh m đƠnh giá tình hình th c
hi n so v i k ho ch, d toán, đ nh m c.
Các ch tiêu c a k đ

c so sánh v i k g c đ

qu mƠ doanh nghi p đƣ đ t đ

c g i lƠ ch tiêu k th c hi n vƠ lƠ k t

c.

i u ki n so sánh
Ph ng pháp so sánh đòi h i các ch tiêu phơn tích vƠ các ch tiêu dùng lƠm c s so
sánh ph i có nh ng đi u ki n sau:
Ph i th ng nh t nhau v n i dung ph n ánh vƠ ph ng pháp tính toán.
Ph i đ c xác đ nh trong cùng đ dƠi th i gian ho c nh ng th i đi m t

ng ng.

Ph i có cùng đ n v tính.
K thu t so sánh
Ph ng pháp so sánh có th s d ng các s tuy t đ i, s t

ng đ i ho c s bình quơn.

- So sánh s tuy t đ i: lƠ hi u s gi a tr s c a k phơn tích so v i k g c c a các ch
tiêu kinh t , k t qu so sánh bi u hi n kh i l ng quy mô t ng gi m c a các hi n
t ng kinh t .
- So sánh b ng s t ng đ i: lƠ th ng s gi a tr s c a k phơn tích so v i k g c
c a các ch tiêu kinh t , k t qu so sánh bi u hi n k t c u, m i quan h , t c đ phát
tri n, m c ph bi n c a các hi n t ng kinh t .
- So sánh b ng s bình quơn: s bình quơn lƠ d ng đ c bi t c a s tuy t đ i, bi u hi n
tính ch t đ c tr ng chung v m t s l ng, nh m ph n ánh đ c đi m chung c a m t
đ n v , m t b ph n hay m t t ng th chung, có cùng m t tính ch t.
Hình th c so sánh
Quá trình phơn tích theo k thu t c a ph
hình th c:

ng pháp so sánh có th th c hi n theo ba

- So sánh theo chi u d c: lƠ quá trình so sánh nh m xác đ nh t l quan h t ng quan
gi a các ch tiêu t ng k c a các báo cáo k toán-tƠi chính, nó còn g i lƠ phơn tích
theo chi u d c (cùng c t c a báo cáo).
- So sánh chi u ngang: lƠ quá trình so sánh nh m xác đ nh t l vƠ chi u h

ng bi n

đ ng các k trên báo cáo k toán tƠi chính, nó còn g i lƠ phơn tích theo chi u ngang
(cùng hàng trên báo cáo).
- So sánh xác đ nh xu h ng vƠ tính liên h c a các ch tiêu: các ch tiêu riêng bi t hay
các ch tiêu t ng c ng trên báo cáo đ c xem trên m i quan h v i các ch tiêu ph n
ánh quy mô chung vƠ chúng có th đ c xem xét nhi u k (t 3 đ n 5 n m ho c lơu
h n) đ cho ta th y rõ xu h ng phát tri n c a các hi n t ng nghiên c u.
Các hình th c s d ng k thu t so sánh trên th

ng đ

c phơn tích trong các phơn tích

báo cáo tài chính- k toán, nh t lƠ b n báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, b ng cân
5

Thang Long University Library


đ i k toán vƠ b ng l u chuy n ti n t lƠ các báo cáo tƠi chính đ nh k c a doanh
nghi p.
1.2.2. Ph ng pháp phân tích t s tài chính
Ph ng pháp phơn tích t s tƠi chính s d ng các t s tƠi chính đ đo l

ng, đánh

giá tình hình vƠ ho t đ ng tƠi chính c a doanh nghi p. Phơn tích t s tƠi chính lƠ k
thu t phơn tích c n b n vƠ quan tr ng nh t c a phơn tích báo cáo tƠi chính.
Các t s tƠi chính th ng đ c chia lƠm 4 nhóm:
- T s v kh n ng thanh toán: lƠ nhóm ch tiêu đánh giá kh n ng đáp ng các kho n
n ng n h n c a doanh nghi p.
- T s v kh n ng cơn đ i v n ho c c c u v n: lƠ nhóm ch tiêu ph n ánh m c đ
n đ nh, t ch tƠi chính vƠ kh n ng s d ng n vay c a doanh nghi p.
- T s v kh n ng ho t đ ng: đơy lƠ nhóm ch tiêu ph n ánh vi c s d ng tƠi nguyên,
ngu n l c c a doanh nghi p.
- T s v kh n ng sinh l i: nhóm ch tiêu nƠy ph n ánh hi u qu s n xu t – kinh
doanh t ng h p nh t c a doanh nghi p.
Trong các ho t đ ng phơn tích, tùy theo m c tiêu phơn tích mƠ các t s đ c l a ch n
đ s d ng.
1.2.3. Ph ng pháp Dupont
Mô hình Dupont lƠ k thu t phơn tích b ng cách chia t s ROA (thu nh p trên tƠi s n)
vƠ ROE (thu nh p sau thu trên v n ch s h u) thƠnh nh ng b ph n có liên h v i
nhau đ đánh giá tác đ ng c a t ng b ph n lên k t qu sau cùng. Ph ng pháp nƠy
th ng đ c các nhƠ qu n lý trong n i b công ty s d ng đ có cái nhìn c th vƠ ra
quy t đ nh c i thi n tình hình tƠi chính công ty. Ph
ph

ng pháp Dupont d a vƠo hai

ng trình c n b n sau, g i chung lƠ ph ng trình Dupont:
ROA= Lƣi g p x Vòng quay t ng tƠi s n
=

L i nhu n ròng
Doanh thu

x

Doanh thu
Bình quơn t ng tƠi s n

Nhìn vƠo bi u th c trên ta s th y ROA s ch u tác đ ng c a 2 y u t :T su t sinh l i
trên doanh thu và H s s d ng tƠi s n.
Nh v y đ t ng ROA doanh ngi p có th t ng ROS ho c t ng s vòng quay tƠi s n
ROE = Lƣi g p x Vòng quay t ng tƠi s n x H s s d ng v n c ph n
L i nhu n ròng
Doanh thu

Doanh thu
Bình quơn t ng tƠi s n

Bình quơn t ng tƠi s n
Bình quơn v n c ph n th ng

Bi u th c trên cho ta th y ch tiêu nƠy đ c c u thƠnh b i ba y u t chính lƠ lƣi g p,
vòng quay tƠi s n vƠ đòn b y tƠi chính có ngh a lƠ đ t ng hi u qu s n xu t kinh
doanh.

6


Doanh nghi p có th lƠ t ng m t trong ba y u t trên đ t ng ROE. Doanh nghi p có
th gia t ng kh n ng c nh tranh nh m nơng cao doanh thu vƠ đ ng th i ti t gi m chi
phí nh m gia t ng l i nhu n ròng biên.
Doanh nghi p c ng có th nơng cao hi u qu kinh doanh b ng cách s d ng t t h n
các tƠi s n s n có c a mình nh m nơng cao vòng quay tƠi s n. Nói cách khác lƠ doanh
nghi p c n t o ra nhi u doanh thu h n t nh ng tƠi s n s n có. VƠ doanh nghi p có th
nơng cao hi u qu kinh doanh b ng cách nơng cao đòn b y tài chính hay nói cách khác
lƠ vay n thêm v n đ đ u t . N u m c l i nhu n trên t ng tƠi s n c a doanh nghi p
cao h n m c lƣi su t cho vay thì vi c vay ti n đ đ u t c a doanh nghi p lƠ hi u qu .
1.3ăN iădungăphơnătích
1.3.1 Phân tích K t qu kinh doanh
Phân tích k t qu kinh doanh nh m xem xét s thay đ i doanh thu bán hàng c a doanh
nghi p đ th y đ c kh n ng thích ng c a doanh nghi p tr c nh ng thay đ i c a
môi tr ng kinh doanh, th hi u và nhu c u c a th tr ng. Không ch th , phân tích
k t qu kinh doanh còn xem xét s bi n đ ng c a doanh thu do tác đ ng c a l ng bán
hay giá bán. M c t ng tr ng doanh thu do tác đ ng c a l ng bán th ng đ c đánh
giá cao h n s t ng lên c a giá bán s n ph m vì s t ng tr ng c a l ng bán c i thi n
k t qu tài chính và v th c a doanh nghi p trên th tr ng. T vi c phân tích k t qu
kinh doanh ta còn th y đ c s bi n đ ng c a t ng b ph n l i nhu n đ n k t qu kinh
doanh c a doanh nghi p nh m đ a ra nh ng d báo v xu h ng phát tri n trong ho t
đ ng kinh doanh và nh ng r i ro có th x y ra v i ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p; Hi u qu ti t ki m chi phí c a doanh nghi p có đ c c i thi n không hay l i
nhu n t o ra có đ đ tr lãi vay cho các ch n không.
Phân tích K t qu kinh doanh:
Ph ng pháp ch y u s d ng đ đánh giá khái quát k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
doanh nghi p lƠ ph
và chi u d c.

ng pháp so sánh, vi c so sánh đ

c th c hi n theo chi u ngang

- Phân tích theo chi u ngang: So sánh s li u k phân tích v i s li u k tr c t t c
các ch tiêu ch y u c a báo cáo k t qu kinh doanh t đó đánh giá xu h ng thay đ i
c a các ch tiêu này thông qua m c t ng gi m và t l t ng gi m c a t ng ch tiêu.
M c t ng gi m = Ch tiêu k này – Ch tiêu k tr c
T l t ng gi m = 100% x

Ch tiêu k nƠy – Ch tiêu k tr
Ch tiêu k tr

c

c

- Phân tích theo chi u d c: Phân tích theo chi u d c lƠ ph ng pháp phơn tích d a vào
s bi n đ ng c a các ch tiêu t l chi phí trên doanh thu, t su t l i nhu n trên doanh
thu.

7

Thang Long University Library


T l chi phí trên doanh thu =

Chi phí
Doanh thu thu n

Phân tích theo chi u d c s cho th y s bi n đ ng c a t l chi phí (ho c l i nhu n)
trên doanh thu, t đó đánh giá đ c hi u qu trong vi c ti t ki m chi phí ho t đ ng
kinh doanh chính c ng nh m c đ đóng góp c a các b ph n l i nhu n vào t su t l i
nhu n trên doanh thu chung c a doanh nghi p.
1.3.2 Phân tích tình hình Tài s n – Ngu n v n
1.3.2.1 Phân tích quy mô Tài s n – Ngu n v n
Phân tích quy mô Tài s n
Xem xét t ng kho n m c tài s n c a doanh nghi p trong t ng s đ th y đ

cm cđ

đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Tu t ng lo i hình kinh
doanh đ xem xét t tr ng c a t ng tài s n chi m trong t ng s là cao hay th p.
ng th i v i vi c phơn tích c c u tƠi s n, c n xem xét tình hình bi n đ ng c a các
kho n m c tƠi s n c th . Qua đó, đánh giá s h p lý c a s bi n đ ng.
Phân tích quy mô Ngu n v n
C c u v n lƠ thu t ng ph n ánh vi c doanh nghi p s d ng các ngu n v n khác
nhau v i m t t l nƠo đó c a m i ngu n tƠi tr cho t ng s tƠi s n.
Chi phí v n lƠ chi phí tr cho vi c huy đ ng vƠ s d ng v n. Nói cách khác, chi phí
v n lƠ giá c a vi c s d ng v n.
ánh giá kh n ng t tƠi tr v m t tƠi chính c a doanh nghi p, c ng nh m c đ t
ch , ch đ ng trong kinh doanh hay nh ng khó kh n mƠ doanh nghi p ph i đ

ng

đ u.
i v i ngu n hình thƠnh tƠi s n, c n xem xét t tr ng t ng lo i chi m trong t ng s
c ng nh xu h ng bi n đ ng c a chúng. N u ngu n v n ch s h u chi m t tr ng
cao trong t ng s ngu n v n thì doanh nghi p có đ kh n ng t b o đ m v m t tƠi
chính vƠ m c đ đ c l p c a doanh nghi p đ i v i ch n (ngơn hƠng, nhƠ cung c p...)
cao. Ng c l i, n u công n ph i tr chi m ch y u trong t ng ngu n v n ( k c v s
t

ng đ i vƠ s tuy t đ i) thì kh n ng đ m b o v m t tƠi chính s th p.

1.3.2.2 Phân tích c c u Tài s n – Ngu n v n
Phân tích c c u tài s n
Phơn tích c c u tài s n giúp các nhà qu n lý n m đ
v n đƣ huy đ ng, bi t đ

c tình hình đ u t (s d ng) s

c vi c s d ng v n đƣ huy đ ng có phù h p v i l nh v c

kinh doành có ph c v tích c c cho m c đích kinh doanh c a doanh nghi p hay
không.
Phơn tích c c u tài s n c a doanh nghi p đ

c th c hi n b ng cách tính ra và so sánh

tình hình bi n đ ng gi a k phân tích v i k g c v t tr ng c a t ng b ph n tài s n

8


trong t ng s tài s n. T tr ng c a t ng b ph n tài s n chi m trong t ng s tài s n
đ c xác đ nh b ng công th c:
T tr ng c a t ng b ph n tƠi s n = 100 x

Giá tr c a t ng b ph n tƠi s n
T ng tƠi s n

Vi c xem xét tình hình bi n đ ng v t tr ng c a t ng b ph n tài s n chi m trong
t ng s tài s n gi a k phân tích so v i k g c m c dù cho phép các nhà qu n lý đánh
giá đ c khái quát tình hình phân b (s d ng) v n nh ng l i không cho bi t các nhân
t tác đ ng đ n s thay đ i c c u tài s n c a doanh nghi p. Vì v y, đ bi t chính xác
tình hình s d ng v n, n m đ c các nhân t nh h ng và m c đ nh h ng c a các
nhâ d n s bi n đ ng v c c u tài s n, các nhà ph n tích còn k t h p c vi c phân tích
ngang, t c là so sánh s bi n đ ng gi a k phân tích v i k g c (c v s tuy t đ i và
s t ng đ i) trên t ng s tài s n c ng nh theo t ng lo i tài s n.
Phân tích c c u ngu n v n
Vi c phơn tích c c u ngu n v n c ng ti n hƠnh t ng t nh phơn tích c c u tài s n.
Tr c h t, các nhà phân tích c n tính ra và so sánh tình hình bi n đ ng gi a k phân
tích v i k g c v t tr ng c a t ng b ph n ngu n v n chi m trong t ng s ngu n
v n. T tr ng c a t ng b ph n ngu n v n đ

c xác đ nh b ng công th c:

T tr ng c a t ng b ph n ngu n v n = 100 x

Giá tr c a t ng b ph n ngu n v n
T ng ngu n v n

C ng nh vi c phơn tích c c u tài s n, phơn tích c c u ngu n v n ch cho các nhà
qu n lý đánh giá đ c c c u v n huy đ ng nh ng l i không bi t các nhân t tác đ ng
đ n s thay đ i c c u ngu n v n mà doanh nghi p huy đ ng.
hình huy đ ng v n, n m đ c các nhân t nh h ng và m c đ

bi t chính xác tình
nh h ng c a các

nhân t đ n s bi n đ ng v c c u ngu n v n, các nhà phân tích còn k t h p c vi c
phân tích ngang – so sánh s bi n đ ng gi a k phân tích v i k g c (c v s tuy t
đ i và s t

ng đ i) trên t ng s ngu n v n c ng nh theo t ng lo i ngu n v n.

1.3.2.3 Phân tích cân đ i Tài s n – Ngu n v n
M i quan h cơn đ i gi a tài s n v i ngu n v n th hi n s t

ng quan v giá tr tài

s n và c c u v n c a doanh nghi p trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh. M i quan h
cơn đ i này ph n nào ch ra đ c s h p lý gi a ngu n v n doanh nghi p huy đ ng và
vi c s d ng chúng có hi u qu hay không.
Doanh nghi p c n có hai lo i tài s n lƠ TSNH vƠ TSDH đ ti n hành s n xu t kinh
doanh, đ hình thành nên hai lo i tài s n này doanh nghi p c n có ngu n v n tài tr
t

ng ng là ngu n v n ng n h n và ngu n v n dài h n.

Cân đ i Tài s n – Ngu n v n trong ng n h n:

9

Thang Long University Library


T i m t th i đi m nƠo đó, v n l u đ ng ròng ch rõ m c đ an toàn mà doanh nghi p
có đ c nh m tài tr cho chu k kinh doanh c a doanh nghi p.
Nhu c u v n l u đ ng ròng lƠ l ng v n ng n h n mà doanh nghi p c n ph i tài tr
cho m t ph n tài s n ng n h n, đó lƠ hƠng t n kho và các kho n ph i thu (TSNH
không ph i là ti n).
Nhu c u v n l u đ ng ròng = Hàng t n kho + Ph i thu KH - N ph i tr NH
Nhu c u v n l u đ ng ròng > 0, t c lƠ t n kho vƠ các kho n ph i thu l n h n n ng n
h n. T i đơy vi c s d ng n ng n h n c a doanh nghi p l n h n các ngu n v n ng n
h n mƠ doanh nghi p có đ c t bên ngoƠi, doanh nghi p ph i dùng ngu n v n dƠi
h n đ tƠi tr vƠo ph n chênh l ch. Trong tr ng h p nƠy doanh nghi p c n có bi n
pháp đ gi i phóng t n kho vƠ gi m các kho n ph i thu t khách hƠng.
Nhu c u v n l u đ ng ròng = 0, t c lƠ các ngu n v n t bên ngoƠi v a đ đ tƠi tr
cho các s d ng ng n h n c a doanh nghi p.
Nhu c u v n l u đ ng ròng < 0 có ngh a lƠ các ngu n v n t bên ngoƠi đƣ d th a đ
tƠi tr cho các s d ng ng n h n c a doanh nghi p. Doanh nghi p không c n nh n
thêm ngu n v n ng n h n đ tƠi tr cho chu k kinh doanh.
Cân đ i Tài s n – Ngu n v n trong dài h n:
Ngu n v n l u đ ng ròng không nh ng bi u hi n quan h gi a cơn đ i gi a tài s n v i
ngu n v n mà còn cho bi t nh ng d u hi u v tình hình tài chính trong vi c s d ng
tài s n và ngu n v n c a doanh nghi p.
VL

= TSNH – Ngu n v n ng n h n
= Ngu n v n dài h n – TSDH

ròng

N u VL ròng> 0 và l n h n nhu c u v n l u đ ng thi t y u, thì đơy lƠ m t d u hi u tài
chính lành m nh, đ m b o cơn đ i gi a tài s n v i ngu n v n trong ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p.
VL ròng = 0 x y ra khi TSDH = NVDH hay TSNH = NVNH. Ngh a lƠ ngu n v n dài
h n v a đ đ tài tr cho TSDH nên doanh nghi p không ph i s d ng n ng n h n đ
bù đ p. Cân b ng tài chính trong tr
đ nh ch a cao.

ng h p nƠy đƣ t

ng đ i b n v ng, nh ng tính n

Ng c l i, n u VL ròng < nhu c u tài s n ng n h n thi t y u ho c ơm thì đơy lƠ d u
hi u tài chính b t bình th ng và m t cơn đ i gi a tài s n v i ngu n v n. Tình tr ng
này kéo dài có th d n đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p r i lo n nghiêm tr ng
h n, doanh nghi p m t d n đ n toàn b v n s h u vƠ đ n b v c phá s n.
So sánh nhu c u v n l u đ ng ròng v i VL ròng:
N u VL ròng> nhu c u v n l u đ ng ròng thì doanh nghi p đ m b o đ ngu n v n đ
tài tr cho m t ph n tài s n ng n h n, đó lƠ hƠng t n kho và các kho n ph i thu.

10


N u VL ròng < nhu c u v n l u đ ng ròng thì doanh nghi p không đ m b o đ ngu n
v n c n thi t.
N u VL ròng = nhu c u v n l u đ ng ròng thì doanh nghi p đ m b o v a đ nhu c u
v n c n thi t.
1.3.2.4 Phân tích t o v n – s d ng v n
M c đích phơn tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n (B ng tài tr ) là xem xét s
thay đ i c a các ngu n v n và cách th c s d ng v n c a doanh nghi p trong m t th i
k .
Ph ng pháp:
Li t kê s thay đ i các y u t tài s n và ngu n v n trên b ng cơn đ i k toán rút g n
gi a hai th i đi m c a k nghiên c u (cu i k vƠ đ u k ). S chênh l ch cu i k so
v i đ u k đ c ghi vào m t trong hai t o v n và s d ng v n theo nguyên t c:
- N u t ng tƠi s n, gi m ngu n v n thì ghi vào c t s d ng v n.
- N u gi m tài s n, t ng ngu n v n thì ghi vào c t t o v n.
Các b c phân tích:
- Rút g n b ng cơn đ i k toán: g p chung nh ng chi ti t tài s n ho c ngu n v n có
cùng tính ch t ho c giá tr nh , không c n thi t ph i nghiên c u riêng.
- L p b ng kê ngu n v n và s d ng v n
- L p b ng phân tích
M u B ng tài tr
Di n gi i

31/12/N

31/12/N+1

T ov n

S d ng v n

A. Tài s n
I. Tài s n ng n h n
1. Ti n
2ầ.
II. Tài s n dài h n
1. Giá tr ghi s TSC
B. Ngu n v n
I. N ng n h n
II. N dài h n
III. VCSH
T ng
1.3.3 Phân tích l u chuy n ti n t

11

Thang Long University Library


Ti n giúp cho doanh nghi p ho t đ ng, thi u ti n doanh nghi p s g p khó kh n. Vì
v y nhà qu n lý doanh nghi p, nhƠ đ u t , nhƠ tƠi tr đ u quan tơm đ n tình hình l u
chuy n ti n t c a doanh nghi p.
N i dung phân tích
So sánh theo chi u ngang: So sánh s li u k phân tích v i s li u k tr
m c t ng gi m và t l t ng gi m c a t ng ch tiêu.
M c t ng gi m = Ch tiêu k này – Ch tiêu k tr
T l t ng gi m = 100% x

So sánh theo chi u d c: t l ph n tr m đ

c

c

c s d ng đ ph n ánh m i quan h c a

các b ph n v i t ng s trong báo cáo.
Phơn tích l u chuy n ti n t trong m i liên h v i các ho t đ ng, tr
hành b ng vi c so sánh l

c

Ch tiêu k nƠy – Ch tiêu k tr
Ch tiêu k tr

c thông qua

ch tđ

c ti n

ng l u chuy n ti n thu n c a t ng ho t đ ng c v s tuy t

đ i vƠ t ng đ i đ xác đ nh s bi n đ ng v l ng ti n thu n l u chuy n c a t ng
ho t đ ng. Ti p theo xác đ nh m c đ nh h ng c a ti n thu vào và chi ra nh h ng
đ n l u chuy n ti n thu n trong k c a t ng ho t đ ng d a vào công th c:
L u chuy n ti n thu n trong k

= L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh +

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t + L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài
chính
Trong đó:
L u chuy n ti n thu n c a t ng ho t đ ng = T ng s ti n thu vào c a t ng ho t đ ng
– T ng s ti n chi ra c a t ng ho t đ ng
L u chuy n ti n thu n trong k > 0: doanh nghi p đ kh n ng thanh toán nh t là các
kho n n ng n h n vƠ đ u t vƠo s n xu t kinh doanh.
L u chuy n ti n thu n trong k < 0: trong tr ng h p này doanh nghi p không th huy
đ ng đ c các ngu n ti n t bên ngoài ho c huy đ ng không đ đáp ng, các nhà
qu n lý c n ph i đi u ch nh k ho ch đ u t vƠ các k ho ch kinh doanh khác. ơy lƠ
đi u c n thi t đ tránh cho doanh nghi p không b r i vƠo tình tr ng phá s n do m t
kh n ng thanh toán n ng n h n đ n h n tr .
Cu i cùng xác đ nh t tr ng c a t ng dòng ti n ra, vào (CFout,CFin)c a t ng ho t đ ng
v i t ng dòng ti n ra, vào.

T tr ng CFout t ng ho t đ ng =
T tr ng CFin t ng ho t đ ng =
1.3.4. Phân tích các ch tiêu tài chính
12

CFout t ng ho t đ ng
T ng CFout
CFin t ng ho t đ ng
T ng CFin


1.3.4.1. T s v kh n ng thanh toán:
T s v kh n ng thanh toán lƠ t s đo l ng kh n ng thanh toán n ng n h n c a
công ty, g m có: T s thanh kho n hi n th i (current ratio) vƠ t s thanh kho n
nhanh (quick ratio).
T s thanh kho n hi n th i(current ratio):cho bi t m i đ ng n ng n h n ph i tr
c a doanh nghi p có bao nhiêu đ ng tƠi s n l u đ ng có th s d ng đ thanh toán.
T s thanh kho n hi n th i =

TƠi s n ng n h n
N ng n h n

Ch tiêu này nh m đo l ng kh n ng đ m b o thanh toán các kho n n ng n h n t
tài s n ng n h n.
đ m b o kh n ng thanh toán ng n h n h s này ph i l n h n 1.
H s kh n ng thanh toán hi n hành càng cao thì kh n ng thanh toán cao nh ng kh
n ng linh ho t v ngu n v n b h n ch .
H s kh n ng thanh toán hi n hành nh h n 1 th hi n s m t cân b ng trong c c u
tài chính, r i ro thanh toán cao, doanh nghi p đƣ s d ng ngu n v n ng n h n đ đ u
t vƠo tƠi s n dài h n.
c i thi n ch tiêu này doanh nghi p ph i gia t ng ngu n v n
n đ nh (v n ch s h u và n dài h n) thay cho các kho n n ng n h n. H s kh
n ng thanh toán hi n hành ch ph n ánh khái quát kh n ng thanh toán n ng n h n
c a doanh nghi p.
T s thanh kho n nhanh (quick ratio): cho bi t m i đ ng n ng n h n ph i tr c a
doanh nghi p có bao nhiêu đ ng tƠi s n l u đ ng có th huy đ ng ngay đ thanh toán.
T s thanh kho n nhanh =

TƠi s n ng n h n – Giá tr hƠng t n kho
N ng n h n

Ch tiêu này không c n ph i l n h n 1 vì trong các kho n n ng n h n có nh ng kho n
đƣ vƠ s đ n h n thanh toán ngay thì m i có nhu c u thanh toán, nh ng kho n ch a
đ n h n ch a có nhu c u ph i thanh toán ngay.
H s kh n ng thanh toán t c th i: cho bi t v i l

ng ti n vƠ t

ng đ

ng ti n hi n

có doanh nghi p có đ kh n ng thanh toán các kho n n ng n h n, đ c bi t là n
ng n h n đ n h n tr hay không.
H s kh n ng thanh toán t c th i =

Ti n vƠ t

ng đ

ng ti n

T ng n ng n h n

H s kh n ng thanh toán t c th i ≥ 1 thì doanh nghi p b o đ m và th a kh n ng
thanh toán t c th i vƠ ng

c l i khi < 1 thì doanh nghi p không b o đ m kh n ng

thanh toán t c th i.
1.2.2.2. T s v kh n ng qu n lý n
T s v kh n ng cơn đ i v n ho c c c u v n đo l

ng ph n v n góp c a các ch s

h u doanh nghi p so v i ph n tài tr c a các ch n v i doanh nghi p.
13

Thang Long University Library


T s n trên t ng tài s n: th ng g i là t s n , đ c s d ng đ xác đ nh ngh a v
c a ch doanh nghi p đ i v i các ch n trong vi c góp v n. Các ch n th ng thích
doanh nghi p có t s n th p vì nh v y doanh nghi p có kh n ng tr n cao h n.
Ng

c l i, các ch doanh nghi p thích t s n cao vì h mu n l i nhu n t ng nhanh

và mu n toàn quy n ki m soát doanh nghi p. Nh ng n u t s n quá cao doanh
nghi p d b r i vƠo tình tr ng m t kh n ng thanh toán.

T s n trên t ng tài s n =

T ng n
T ng tƠi s n

T s kh n ng tr lãi (Ability to pay interest) hay t s trang tr i lãi vay:
T s này ph n ánh kh n ng trang tr i lãi vay c a doanh nghi p t l i nhu n ho t
đ ng s n xu t kinh doanh, cho bi t m i quan h gi a chi phí lãi vay và l i nhu n c a
doanh nghi p qua đó đánh giá kh n ng tr lãi vay c a doanh nghi p.
T s kh n ng tr lãi =

EBIT
Chi phí lãi vay

T s kh n ng tr n
T s kh n ng tr n ph n ánh kh n ng thanh toán n nói chung c a doanh nghi p.
T s nƠy đo l ng kh n ng tr n c g c và lãi c a doanh nghi p t các ngu n nh
doanh thu, kh u hao và l i nhu n tr c thu . T s này cho bi t m i đ ng n g c và
lƣi có bao nhiêu đ ng có th s d ng đ tr n .
T s kh n ng tr n

=

GVHB + Kh u Hao +EBIT
N g c + Chi phí lƣi vay

T s l i nhu n gi l i
T s l i nhu n gi l i đánh giá m c đ s d ng l i nhu n sau thu đ tái đ u t , do
đó nó cho th y tri n v ng phát tri n c a công ty trong t ng lai.
T s l i nhu n gi l i =

L i nhu n gi l i
L i nhu n sau thu

1.2.2.3. T s v kh n ng ho t đ ng:
T s v kh n ng ho t đ ng đánh giá hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p.
T s ho t đ ng t n kho (Inventory activity):
Vòng quay hàng t n kho =

GVHB
Giá tr hƠng t n kho

T s ho t đ ng t n kho đánh giá hi u qu qu n lý t n kho c a doanh nghi p. Ch tiêu
vòng quay hàng t n kho cho bi t bình quân hàng t n kho quay đ c bao nhiêu vòng

14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×