Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

B
TR

GIÁO D C VÀ ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S N XU T KINH DOANH
T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N
M TăTHÀNHăVIểNăN
C S CH HÀă ỌNG

SINH VIÊN TH C HI N : PH M TH DI U THÚY
MÃ SINH VIÊN
: A18103

CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

HÀ N I - 2014


B
TR

GIÁO D CăVÀă ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S N XU T KINH DOANH
T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N
M TăTHÀNHăVIểNăN
C S CHăHÀă ỌNG

Giáoăviênăh

ng d n

:ăPGS.TSăL uăTh H

ng

Sinh viên th c hi n

: Ph m Th Di u Thúy

Mã sinh viên

: A18103


Chuyên ngành

: Tài chính ậ Ngân hàng

HÀ N I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
hoàn thành khóa lu n này, em xin trân tr ng c m n các th y, cô giáo tr

ng

i h c Th ng Long đư trang b cho em nh ng ki n th c n n t ng nh t đ nh đ em có
th hoàn thành khóa lu n c a mình. Và đ c bi t, em xin t lòng bi t n sâu s c đ n
PGS.TS L u Th H ng, cô giáo đư h ng d n khóa lu n c a em, đư ng h , đ ng viên
và t n tình giúp đ em trong su t quá trình th c hi n và hoàn thành khóa lu n này.
Em xin trân tr ng c m n ch H M H ng – nhân viên phòng Tài v K toán
Công ty TNHH MTV N
trình làm khóa lu n này.

c s ch Hà

ông đư giúp đ em v chuyên môn trong quá

Do nh ng h n ch v th i gian, v ki n th c c ng nh kinh nghi m th c t c a
b n thân nên khóa lu n không tránh kh i có nh ng thi u sót và h n ch . Em r t mong
nh n đ c ý ki n đóng góp t các th y cô.
Qua đây, con xin g i l i bi t n t i gia đình đư luôn đ ng viên, t o đi u ki n đ
con có th hoàn thành khóa lu n này.
Cu i cùng, em xin kính chúc các th y cô luôn d i dào s c kh e, đ t đ

c nhi u

thành công trong s nghi p và h nh phúc trong cu c s ng.
Hà N i,ăngƠyă15ăthángă9ăn mă2014
Sinh viên

Ph m Th Di u Thúy


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép t các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Ph m Th Di u Thúy

Thang Long University Library


M CL C
CH

NGă1.

C ăS

LÝ LU N V HI U QU S N XU T KINH DOANH ..1

1.1. Các ho tăđ ngăc ăb n c a Doanh nghi p .......................................................1
1.2. Hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p .........................................1
1.2.1. Khái ni m hi u qu s n xu t kinh doanh.....................................................1
1.2.2. Ch tiêu đánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh .........................................4
1.3. Nhân t

nhăh

ngăđ n hi u qu s n xu t kinh doanh ..............................13

1.3.1. Nhân t ch quan .......................................................................................13
1.3.2. Nhân t khách quan ...................................................................................16
CH
NGă 2.ă TH C TR NG HI U QU S N XU T KINH DOANH T I
CỌNGăTYăTNHHăMTVăN
C S CHăHÀă ỌNG ................................................19
2.1. Khái quát v CôngătyăTNHHăMTVăN

c s chăHƠă ông ...........................19

2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n ................................................................19
2.1.2. C c u t ch c Công ty TNHH MTV N

c s ch Hà ông .......................21

2.1.3. Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a Công ty TNHH MTV N

c s ch

Hà ông .....................................................................................................24
2.2. Th c tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh c aăCôngătyăTNHHăMTVăN

c

s chăHƠă ông ..................................................................................................26
2.2.1. Tình hình tài chính công ty qua B ng cân đ i k toán ..............................26
2.2.2. Tình hình tài chính công ty qua Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ..37
2.3. Phân tích hi u qu s n xu t kinh doanh ......................................................43
2.3.1. Kh n ng thanh toán..................................................................................43
2.3.2. Hi u qu s d ng tài s n ...........................................................................44
2.3.3. Hi u qu s d ng ngu n v n .....................................................................49
2.3.4. Hi u qu s d ng chi phí ...........................................................................49
2.4.

ánhăgiáăth c tr ng s n xu t kinh doanh t iăCôngătyăTNHHăMTVăăN

c

s chăHƠă ông ..................................................................................................50
2.4.1. K t qu đ t đ

c ........................................................................................50

2.4.2. H n ch và nguyên nhân ............................................................................51
CH
NGă3.ăGI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S N XU T KINH DOANH
T IăCỌNGăTYăTNHHăMTVăN
C S CHăHÀă ỌNG ........................................55
3.1.

nhăh

3.1.1.

ng phát tri n s n xu t kinh doanh................................................55

nh h

ng phát tri n chung .....................................................................55


3.1.2.

nh h

ng phát tri n s n xu t kinh doanh ..............................................55

3.2. Gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty TNHH
MTVăN c s chăHƠă ông..............................................................................56
3.2.1. Thay đ i c c u v n ...................................................................................56
3.2.2. Nâng cao hi u qu s d ng tài s n l u đ ng ............................................57
3.2.3. Nâng cao hi u qu s d ng tài s n c đ nh...............................................58
3.2.4. T ng c

ng công tác qu n lý chi phí ........................................................58

3.2.5. Tìm ki m th tr ng, đ y m nh tiêu th s n ph m n c tinh khi t và đá
tinh khi t.....................................................................................................59
3.2.6. Các gi i pháp khác ....................................................................................59
3.3. Ki n ngh v iăNhƠăn

c .................................................................................60

Thang Long University Library


DANH M C T

VI T T T
Vi tăđ yăđ

Ký hi u vi t t t
EBIT

L i nhu n tr

GTGT

Giá tr gia t ng

HTK

Hàng t n kho

ODA

H tr phát tri n chính th c

ROA

T su t sinh l i c a tài s n

ROE

T su t sinh l i c a v n ch s h u

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

UBND

y ban nhân dân

WB

c thu và lãi vay

Ngân hàng Th gi i


DANH M C S

B NG BI U

S đ 2.1. C c u t ch c công ty ................................................................................21
S đ 2.2. Quy trình s n xu t chung .............................................................................24
B ng 2.1. C c u tài s n ................................................................................................26
B ng 2.2. S bi n đ ng c a tài s n ng n h n ................................................................28
B ng 2.3. S bi n đ ng c a tài s n dài h n. ..................................................................30
B ng 2.4. C c u ngu n v n .........................................................................................32
B ng 2.5. S bi n đ ng c a ngu n v n .........................................................................35
B ng 2.6. K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh ........................................................41
B ng 2.7. Các ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán...................................................43
B ng 2.8. Hi u qu s d ng tài s n ...............................................................................44
B ng 2.9. K t qu s d ng tài s n ng n h n .................................................................45
B ng 2.10. Phân tích t c đ luân chuy n hàng t n kho ................................................46
B ng 2.11. Phân tích kh n ng sinh l i c a tài s n dài h n ..........................................48
B ng 2.12. T su t sinh l i c a v n ch s h u............................................................49
B ng 2.13. Phân tích hi u qu s d ng chi phí .............................................................50

Thang Long University Library


L IM

U

K t thúc n m 2013, n n kinh t Vi t Nam có nhi u đi m sáng v i d u hi u
ph c h i đ i v i m t s l nh v c. Tuy nhiên, n n kinh t v n ch a th thoát ra kh i
giai đo n trì tr sau cu c đ i suy thoái vào n m 2008. i u này đ c th hi n khá rõ
thông qua các con s th ng kê kinh t n m 2013.
c tính n m 2013, t ng s doanh
nghi p đ ng kỦ thành l p m i là 76.955 doanh nghi p, t ng 10,1% so v i n m 2012
v i t ng v n đ ng kỦ là 398,7 nghìn t đ ng, gi m 14,7%. S doanh nghi p g p khó
kh n ph i gi i th ho c ng ng ho t đ ng n m 2013 là 60.737 doanh nghi p, t ng 11,9%
so v i n m tr c đó, trong đó s doanh nghi p đư gi i th là 9.818 doanh nghi p, t ng
35,7%; s doanh nghi p ng ng ho t đ ng nh ng không đ ng kỦ là 40116 doanh
nghi p, t ng 8,6%. Nh ng con s trên đư cho th y n m 2013 là m t n m đ y khó kh n
đ i v i các doanh nghi p nói chung, đa s các doanh nghi p ho t đ ng c m ch ng đ
duy trì quy mô s n xu t kinh doanh.
N m 2014 ch c ch n v n s là m t n m khó kh n đ i v i các doanh nghi p, cho
dù m c đ khó kh n có th gi m b t so v i nh ng n m tr c. Cu c kh ng ho ng kinh
t v a qua đư mang đ n nh ng tác đ ng không nh đ i v i toàn b n n kinh t , đ c
bi t là đ i v i các doanh nghi p, nh ng đây c ng là c h i và thách th c đ các doanh
nghi p có th t n d ng t t c các ngu n l c c a mình đ tái c u trúc doanh nghi p, đi
lên trong c n kh ng ho ng này. Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh là cách t t
nh t đ doanh nghi p có th nâng cao n ng l c c nh tranh c a chính mình.
duy trì
t n t i và phát tri n doanh nghi p thì đi u ki n tiên quy t đ i v i các doanh nghi p đó
chính là ph i nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, kinh doanh có hi u qu .
Xu t phát t nh n th c này, em đư ch n đ tài “Nâng cao hi u qu s n xu t kinh
doanh t i Công ty Trách nhi m h u h n M t thành viên N c s ch Hà ông” làm đ
tài cho lu n v n t t nghi p c a mình v i hy v ng hi u rõ h n v ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p đ trau d i ki n th c ph c v công tác sau này.
I. M căđíchănghiênăc u
Khóa lu n này nh m nghiên c u nh ng v n đ c b n v nâng cao hi u qu s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Phân tích th c tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh
t i Công ty TNHH MTV N c s ch Hà ông, đánh giá k t qu đ t đ c, nh ng h n
ch và nguyên nhân trong công tác s n xu t kinh doanh, t đó đ a ra nh ng gi i pháp
và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty TNHH MTV
N c s ch Hà ông.
II.ă

iăt

ng và ph m vi nghiên c u c aăđ tài

i t ng nghiên c u c a khóa lu n là hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công
ty TNHH MTV N c s ch Hà ông.


Ph m vi nghiên c u: Kh o sát ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty TNHH
MTV N

c s ch Hà

ông trong ba n m 2011, 2012 và 2013, t đó, đ a ra gi i pháp

nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty TNHH MTV N
III.ăPh

c s ch Hà ông.

ngăphápănghiênăc u

Khóa lu n s d ng ph

ng pháp phân tích di n gi i, phân tích t ng h p và các

b ng bi u minh h a đ t ng h p th c ti n nh m đ a ra các gi i pháp phù h p đ nâng
cao hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty TNHH MTV N c s ch Hà ông.
IV. K t c u khóa lu n
Ngoài l i m đ u và k t lu n, n i dung khóa lu n g m 3 ch
- Ch

ng:

ngă 1:ă C ă s lý lu n v hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty

Trách nhi m h u h n.
- Ch

ngă2:ăTh c tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty TNHH

MTVăN
- Ch

c s chăHƠă ông.

ngă3:ăGi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty

TNHHăMTVăN

c s chăHƠă ông.

Thang Long University Library


CH

NGă1. C ăS

LÝ LU N V HI U QU S N XU T KINH DOANH

1.1. Các ho tăđ ngăc ăb n c a Doanh nghi p
Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên là doanh nghi p do m t t ch c
ho c m t cá nhân làm ch s h u (sau đây g i là ch s h u công ty); ch s h u công
ty ch u trách nhi m v các kho n n và các ngh a v tài s n khác c a doanh nghi p
trong ph m vi s v n đi u l c a công ty.
Nh v y, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có các đ c đi m:
- Ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên là m t t ch c ho c
m t cá nhân.
- Ch s h u công ty có quy n chuy n nh

ng toàn b ho c m t ph n v n đi u

l c a công ty cho t ch c, cá nhân khác.
- Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên không đ
phi u.

c quy n phát hành c

- Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có t cách pháp nhân k t ngày
đ c c p gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh.
- Khác v i các lo i công ty khác, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên
không đ c gi m v n đi u l mà ch có quy n t ng v n.
1.2. Hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
1.2.1. Khái ni m hi u qu s n xu t kinh doanh
1.2.1.1. Khái ni m hi u qu s n xu t kinh doanh
i v i t t c các doanh nghi p, các đ n v s n xu t kinh doanh ho t đ ng trong
n n kinh t , v i các c ch qu n lý khác nhau thì có các nhi m v m c tiêu ho t đ ng
khác nhau. Ngay trong m i giai đo n phát tri n c a doanh nghi p c ng có các m c
tiêu khác nhau. Nh ng có th nói r ng trong c ch th tr ng n c ta hi n nay, m i
doanh nghi p ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ u có m c tiêu bao trùm lâu dài là t i đa
hóa l i nhu n.

đ tđ

c m c tiêu này m i doanh nghi p ph i xây d ng cho mình

m t chi n l c kinh doanh và phát tri n doanh nghi p thích ng v i các bi n đ ng c a
th tr ng, ph i th c hi n vi c xây d ng các k ho ch kinh doanh, các ph ng án kinh
doanh, ph i k ho ch hóa các ho t đ ng c a doanh nghi p và đ ng th i ph i t ch c
th c hi n chúng m t cách có hi u qu .
Trong quá trình t ch c xây d ng các ho t đ ng qu n tr trên, doanh nghi p ph i
luôn ki m tra, đánh giá tính hi u qu c a chúng. Mu n ki m tra đánh giá các ho t
đ ng s n xu t kinh doanh chung c a toàn doanh nghi p c ng nh t ng l nh v c, t ng
b ph n bên trong doanh nghi p thì doanh nghi p không th không th c hi n vi c tính
1


hi u qu kinh t c a các ho t đ ng s n xu t kinh doanh đó. V y thì hi u qu kinh t
c a các ho t đ ng s n xu t kinh doanh (hi u qu s n xu t kinh doanh) là gì?

hi u

đ c ph m trù hi u qu kinh t c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì tr c tiên ph i
tìm hi u hi u qu kinh t nói chung là gì. T tr c đ n nay có r t nhi u tác gi đ a ra
các quan đi m khác nhau v hi u qu s n xu t:
- Theo P. Samerelson và W. Nordhaus: hi u qu s n xu t di n ra khi xã h i
không th t ng s n l ng m t lo t hàng hóa mà không c t gi m m t lo t s n
l ng hàng hóa khác. M t n n kinh t có hi u qu n m trên gi i h n kh n ng
s n xu t c a nó. Th c ch t quan đi m này đư đ c p đ n khía c nh phân b có
hi u qu các ngu n l c c a n n s n xu t xã h i. Vi c phân b và s d ng các
ngu n l c s n xu t trên đ ng gi i h n kh n ng s n xu t s làm cho nên kinh
t có hi u qu cao. Có th nói m c hi u q a đây mà tác gi đ a ra là cao
nh t, lỦ t ng và không th có m c hi u qu nào cao h n n a.
- Có m t s tác gi l i cho r ng hi u qu kinh t đ c xác đ nh b i quan h t l
gi a s t ng lên c a hai đ i l ng k t qu và chi phí. Các quan đi m này m i
ch đ c p đ n hi u qu c a ph n t ng lên ch
tham gia vào quy trình kinh t .

không ph i c a toàn b ph n

- M t s quan đi m l i cho r ng hi u qu kinh t đ

c xác đ nh b i t s gi a

k t qu đ t đ c và chi phí b ra đ có đ c k t qu đó. i n hình cho quan
đi m này là tác gi Manfred Kuhn, theo ông: tính hi u qu đ c xác đ nh b ng
cách l y k t qu tính theo đ n v giá chia cho chi phí kinh doanh. ây là quan
đi m đ c nhi u nhà kinh t và qu n tr kinh doanh áp d ng vào tính hi u qu
kinh t c a các quá trình kinh t .
- Hai tác gi Whohe và Doring l i đ a ra hai khái ni m v hi u qu kinh t . ó
là hi u qu kinh t tính b ng đ n v hi n v t và hi u qu kinh t tính b ng đ n
v giá tr . Theo hai ông thì hai khái ni m này hoàn toàn khác nhau: m i quan
h t l gi a s n l ng tính theo đ n v hi n v t (chi c, kg,…) và l ng các
nhân t đ u vào (gi lao đ ng, đ n v thi t b , nguyên v t li u,…) đ c g i là
tính hi u qu có tính ch t k thu t hay hi n v t. M i quan h t lê gi a chi phí
kinh doanh ph i ch ra trong đi u ki n thu n l i nh t và chi phí kinh doanh
th c t ph i chi ra đ c g i là tính hi u qu xét v m t giá tr .
xác đ nh tính
hi u qu v m t giá tr ng i ta còn hình thành t l gi a s n l ng tính b ng
ti n và các nhân t đ u vào tính b ng ti n. Khái ni m hi u qu kinh t tính
b ng đ n v hi n v t c a hai ông chính là n ng su t lao đ ng, máy móc thi t b
và hi u su t tiêu hao v t t , còn hi u qu tính b ng giá tr là hi u qu c a ho t
đ ng qu n tr chi phí.
2

Thang Long University Library


- M t s khái ni m đ

c nhi u nhà kinh t trong và ngoài n

c quan tâm chú ý

và s d ng ph bi n đó là: hi u qu kinh t c a m t s hi n t

ng (ho c m t

quá trình) kinh t là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ l i d ng các
ngu n l c đ đ t đ c m c tiêu đư xác đ nh. ây là khái ni m t ng đ i đ y
đ ph n ánh đ c tính hi u qu kinh t c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
T các quan đi m v hi u qu kinh t thì có th đ a ra khái ni m v hi u qu
kinh t c a các ho t đ ng s n xu t kinh doanh (hay hi u qu s n xu t kinh doanh) c a
các doanh nghi p nh sau: hi u qu s n xu t kinh doanh là m t ch tiêu kinh t t ng
h p ph n ánh trình đ s d ng các ngu n v t l c, tài chính c a doanh nghi p đ đ t
hi u qu cao nh t.
1.2.1.2. B n ch t hi u qu s n xu t kinh doanh
Hi u qu s n xu t kinh doanh là ph m trù ph n ánh m t ch t l ng c a các ho t
đ ng kinh doanh, ph n ánh trình đ l i d ng các ngu n l c s n xu t (lao đ ng, máy
móc thi t b , nguyên v t li u, ti n v n) trong quá trình ti n hành các ho t đ ng s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p. B n ch t hi u qu s n xu t kinh doanh là nâng cao
n ng su t lao đ ng xã h i và ti t ki m lao đ ng s n xu t. ây là hai m t có m i quan
h m t thi t c a v n đ hi u qu kinh doanh. Chính vi c khan hi m các ngu n l c và
s d ng c ng có tính c nh tranh nh m th a mãn nhu c u ngày càng t ng c a xã h i,
đ t ra yêu c u ph i khai thác, t n d ng tri t đ và ti t ki m các ngu n l c.
đ tđ c
m c tiêu kinh doanh, các doanh nghi p bu c ph i chú tr ng các đi u ki n n i t i, phát
huy n ng l c, hi u qu c a các y u t s n xu t và ti t ki m m i chi phí.
V m t đ nh l ng: Hi u qu kinh t c a vi c th c hi n nhi m v kinh t xã h i
bi u hi n trong m i t ng quan gi a k t qu thu đ c và chi phí b ra. Xét v t ng
l ng thì hi u qu thu đ c khi k t qu kinh t đ t đ c l n h n chi phí, s chênh l ch
này càng l n thì hi u qu ngày càng cao, s chênh l ch này nh thì hi u qu đ t đ c
càng nh .
V m t đ nh tính: Hi u qu kinh t thu đ c là m c đ ph n ánh s n l c c a
m i khâu, m i c p trong h th ng kinh t , ph n ánh trình đ n ng l c qu n lý kinh t
và gi i quy t nh ng yêu c u và m c tiêu chính tr , xã h i.
Vì v y, yêu c u nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh là ph i đ t đ c k t qu
t i đa v i chi phí t i thi u, hay đ t k t qu t i đa v i chi phí nh t đ nh. Chi phí đây
đ c hi u theo ngh a r ng là chi phí t o ra ngu n l c và chi phí s d ng ngu n l c,
đ ng th i ph i bao g m c chi phí c h i.

3


1.2.1.3. Ý ngh a c a vi c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh
Xu th toàn c u hóa đư làm cho s c nh tranh gi a các doanh nghi p ngày càng
tr nên gay g t và quy t li t h n. Trong m t môi tr ng c nh tranh gay g t nh v y,
m i doanh nghi p đ u có m c tiêu xuyên su t đó chính là t i đa hóa l i nhu n ròng.
Mu n t n t i và phát tri n đ c trong môi tr ng c nh tranh nh v y, doanh nghi p
ph i t o ra đ c l i th c nh tranh cho chính nh ng s n ph m, d ch v c a mình, đó là
s khác bi t hóa, ch t l ng, giá thành,…
t o ra đ c l i th c nh tranh v giá, b t
bu c các doanh nghi p ph i s d ng ngu n l c c a mình hi u qu h n so v i các
doanh nghi p khác. Ch nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh m i có th giúp cho
doanh nghi p đ ng v ng đ c trong n n kinh t c ch th tr ng này.
Trong khi các ngu n l c s n xu t ngày càng khan hi m, càng ngày nhu c u v
các ngu n l c s n xu t vào s n xu t đ đáp ng nhu c u c a th tr ng ngày càng t ng
cao. Trong khi các ngu n l c này càng c n ki t thì nhu c u th tr ng ngày càng đa
d ng và t ng cao không ng ng. i u này yêu c u các doanh nghi p ph i tr l i đúng
các câu h i: S n xu t cái gì? S n xu t nh th nào? S n xu t cho ai? Vi c tr l i không
đúng các câu h i trên s đ y các doanh nghi p b r i vào tình tr ng lãng phí ngu n l c
ho c không có ngu n l c đ s n xu t, d n đ n không có l i nhu n, t c là kinh doanh
không hi u qu . i u này s làm cho các doanh nghi p bi n m t trên th tr ng.
Hi u qu s n xu t kinh doanh cao là m c tiêu hàng đ u c a các doanh nghi p.
ây là ch tiêu t ng đ i ph n ánh trình đ s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p.
Hi u qu s n xu t kinh doanh càng cao ch ng t doanh nghi p s d ng r t t t các
ngu n l c c a mình. Vì v y, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh là yêu c u khách
quan đ doanh nghi p có th th c hi n đ c m c tiêu t i đa hóa l i nhu n ròng, t n t i
và phát tri n trong môi tr

ng c nh tranh gay g t này.

1.2.2. Ch tiêu đánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh
Các h s tài chính đ c coi là các bi u hi n đ c trung nh t v tình hình tài chính
c a doanh nghi p trong m t th i kì nh t đ nh. M i doanh nghi p khác nhau t i m t
th i đi m khác nhau s s d ng các h s tài chính khác nhau đ l t t m t cách rõ nét
và c th v th c tr ng tài chính c a doanh nghi p. Do đó, vi c phân tích các h s tài
chính là m t n i dung quan tr ng trong quá trình phân tích tài chính doanh nghi p.
1.2.2.1. H s kh n ng thanh toán
- H s kh n ng thanh toán hi n th i (h s kh n ng thanh toán n ng n h n)
Công th c:
Tài s n ng n h n

H s thanh toán
hi n th i

N ng n h n
4

Thang Long University Library


H s này ph n ánh kh n ng chuy n đ i tài s n thành ti n đ trang tr i các
kho n n ng n h n. Vì th , h s này c ng th hi n m c đ đ m b o thanh toán các
kho n n ng n h n c a doanh nghi p.
Thông th ng, khi h s này th p (nh h n 1) th hi n kh n ng tr n ng n h n
c a doanh nghi p là y u và c ng là d u hi u báo tr c nh ng khó kh n ti m n v m t
tài chính mà doanh nghi p có th g p ph i trong vi c thanh toán n . H s này cao cho
th y doanh nghi p có kh n ng cao trong vi c s n sàng thanh toán các kho n n đ n
h n. Tuy nhiên không ph i h s này càng cao càng t t, vì đi u này s ph n ánh l ng
tài s n l u đ ng t n tr quá l n và b ph n tài s n này không v n đ ng, không sinh l i,
ch ng t hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p ch a cao.
Tuy nhiên, h s này l n hay nh còn ph thu c vào đ c đi m ngành ngh kinh
doanh c a doanh nghi p. Ch ng h n đ i v i doanh nghi p th ng m i, tài s n l u
đ ng th ng chi m t tr ng l n trong t ng tài s n nên h s này t ng đ i cao. Do đó,
khi đánh giá kh n ng thanh toán n ng n h n c n ph i d a vào h s đ c tr ng c a
các doanh nghi p cùng ngành.
- H s kh n ng thanh toán nhanh:
Công th c:
H s thanh toán nhanh

Tài s n ng n h n – hàng t n kho

=

N ng n h n

H s kh n ng thanh toán nhanh là m t ch tiêu đánh giá ch t ch h n kh n ng
thanh toán c a doanh nghi p. đây, hàng t n kho b lo i tr ra, b i l trong tài s n l u
đ ng, hàng t n kho đ c coi là lo i tài s n có tính thanh kho n th p.
H s này đ

c xem nh là th

c đo ph n ánh kh n ng thanh toán ngay c a các

kho n n ng n h n c a doanh nghi p. ây là ch tiêu đ c các ch n ng n h n r t
quan tâm vì thông qua ch tiêu này, các ch n có th đánh giá đ c t i th i đi m phân
tích, doanh nghi p có kh n ng thanh toán ngay các kho n n ng n h n hay không.
Tuy nhiên, trong m t s tr ng h p, ch tiêu này ch a ph n ánh m t cách chính xác
kh n ng thanh toán c a doanh nghi p, đ c bi t là các doanh nghi p có kho n ph i thu
chi m t tr ng l n trong t ng tài s n l u đ ng.
Do đó, đ đánh giá sát h n các kh n ng thanh toán c a doanh nghi p còn có án
th s d ng h s kh n ng thanh toán t c th i c a doanh nghi p.

5


- H s kh n ng thanh toán t c th i
Công th c:
H s thanh toán

Ti n + T

=

t c th i

ng đ

ng ti n

N ng n h n

Trong đó, ti n bao g m: ti n m t, ti n g i, ti n đang chuy n kho n. Các kho n
t ng đ ng ti n là kho n đ u t ng n h n v ch ng khoán, các kho n đ u t ng n
h n khác có th d dàng chuy n đ i thành ti n trong th i h n 3 tháng và không g p r i
ro l n.
H s kh n ng thanh toán t c th i ph n ánh kh n ng thanh toán các kho n n
ng n h n b t k lúc nào, b i vì trong ngu n trang tr i các kho n n c a doanh nghi p
h t s c linh ho t.
- H s thanh toán lãi vay
Lãi vay ph i tr là chi phí s d ng v n mà doanh nghi p có ngh a v ph i tr
đúng h n cho ch n . Ngu n đ tr lãi vay là l i nhu n tr
thanh toán lãi vay ph n ánh m i quan h gi a l i nhu n tr

c lãi vay và thu . H s
c lãi vay và thu v i lãi

vay ph i tr .
Công th c:
H s thanh toán lãi vay

L i nhu n tr

=

c lãi vay và thu

Lãi vay ph i tr trong k

Nh v y, h s thanh toán lãi vay ph n ánh s l i nhu n tr

c lãi vay và thu mà

doanh nghi p có th bù đ p đ c s ti n vay ph i tr trong k
m c đ nào. N u h
s này cao cho th y doanh nghi p kinh doanh hi u qu , m c sinh l i c a đ ng v n cao
đ đ đ m b o thanh toán lưi vay đúng h n và ng c l i.
1.2.2.2. Hi u qu s d ng tài s n
a. Hi u qu s d ng tài s n chung:
- T su t sinh l i c a tài s n: th hi n kh n ng t o ra l i nhu n sau thu c a tài
s n mà doanh nghi p s d ng cho ho t đ ng kinh doanh, đ
công th c:
T su t sinh l i c a
tài s n (ROA)

c xác đ nh b ng

L i nhu n sau thu

=

Tài s n bình quân

Ch tiêu này cho bi t trong k , doanh nghi p đ u t 1 đ ng tài s n thì thu đ

c

bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . Ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu s d ng
6

Thang Long University Library


tài s n c a doanh nghi p càng t t, góp ph n nâng cao kh n ng đ u t c a ch doanh
nghi p.
- S vòng quay tài s n:
S vòng quay tài s n

T ng doanh thu thu n

=

Tài s n bình quân

Ch tiêu này cho bi t trong m t k kinh doanh, tài s n quay đ c bao nhiêu vòng.
Ch tiêu này càng cao ch ng t các tài s n v n đ ng nhanh, góp ph n t ng doanh thu
và là đi u ki n nâng cao l i nhu n cho doanh nghi p. N u ch tiêu này th p, ngh a là
các tài s n v n đ ng ch m, có th hàng t n kho, s n ph m d dang nhi u, làm cho
doanh thu doanh nghi p gi m. Tuy nhiên, ch tiêu này ph thu c vào đ c đi m ngành
ngh kinh doanh, đ c đi m c th c a t ng doanh nghi p.
- Su t hao phí c a tài s n so v i doanh thu thu n
Kh n ng t o ra doanh thu thu n c a tài s n là m t ch tiêu kinh t c b n đ d ki n
v n đ u t khi doanh nghi p mu n m t m c doanh thu thu n nh d ki n, ch tiêu này
th ng đ c xác đ nh:
Su t hao phí c a tài s n so
v i doanh thu thu n

T i s n bình quân

=

Doanh thu thu n bán hàng

Ch tiêu này cho bi t trong k , doanh nghi p thu đ c 1 đ ng doanh thu thu n thì
c n bao nhiêu đ ng tài s n đ u t , ch tiêu này càng th p thì hi u qu s d ng tài s n
càng t t, góp ph n ti t ki m tài s n và nâng cao doanh thu thu n trong k c a doanh
nghi p.
- Su t hao phí c a tài s n so v i l i nhu n sau thu :
Ph n ánh kh n ng t o ra l i nhu n sau thu c a các tài s n mà doanh nghi p
đang s d ng cho ho t đ ng kinh doanh, đ
Su t hao phí c a tài s n so
v i l i nhu n sau thu

c xác đ nh:
Tài s n bình quân

=

L i nhu n sau thu

Ch tiêu này cho bi t trong k doanh nghi p thu đ c 1 đ ng l i nhu n sau thu
thì c n bao nhiêu đ ng tài s n. Ch tiêu này càng th p ngh a là hi u qu s d ng các tài
s n càng cao, h p d n đ u t .
b. Hi u qu s d ng tài s n ng n h n
- T su t sinh l i c a tài s n ng n h n:
T su t sinh l i c a tài
s n ng n h n

L i nhu n sau thu

=

Tài s n ng n h n bình quân
7


Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p đ u t 1 đ ng tài s n ng n h n thì t o ra bao
nhiêu đ ng l i nhu n sau thu , ch tiêu này càng cao thì hi u qu s d ng tài s n ng n
h n càng t t, góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh cho doanh nghi p.
Tài s n ng n h n bình quân đ
Tài s n ng n h n bình
quân

c tính theo k phân tích, đ

c xác đ nh nh sau:

TSNH đ u k + TSNH cu i k

=

2

- S vòng quay c a tài s n ng n h n:
S vòng quay c a tài s n
ng n h n

Doanh thu thu n

=

Tài s n ng n h n bình quân

Ch tiêu này cho bi t trong k phân tích, các tài s n ng n h n quay đ

c bao

nhiêu vòng, ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu s d ng tài s n ng n h n càng t t.
Ho c cho bi t 1 đ ng giá tr tài s n ng n h n đ u t trong k thì thu đ c bao nhiêu
đ ng doanh thu thu n. Ch tiêu này th hi n s v n đ ng c a tài s n ng n h n trong k ,
ch tiêu này cao th hi n s v n đ ng c a tài s n ng n h n nhanh, đó là nhân t góp
ph n nâng cao l i nhu n.
-

Su t hao phí c a tài s n ng n h n so v i doanh thu:

Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p mu n có 1 đ ng doanh thu thu n trong k thì
c n bao nhiêu đ ng giá tr tài s n ng n h n. ó là c n c đ đ u t tài s n ng n h n
cho phù h p. Ch tiêu này càng th p ch ng t hi u qu s d ng tài s n ng n h n c a
doanh nghi p càng cao.
Su t hao phí
c a tài s n ng n h n
so v i doanh thu

=

Giá tr tài s n ng n h n bình quân trong k
Doanh thu thu n trong k

- Su t hao phí c a tài s n ng n h n so v i l i nhu n sau thu :
Su t hao phí c a TSNH
so v i l i nhu n

Tài s n ng n h n bình quân

=

L i nhu n sau thu

Ch tiêu này cho bi t đ có 1 đ ng l i nhu n sau thu thì c n bao nhiêu đ ng tài
s n ng n h n bình quân, ch tiêu này càng th p ch ng t hi u qu s d ng tài s n ng n
h n càng cao. Ch tiêu này còn là c n c đ các doanh nghi p xây d ng d toán v nhu
c u tài s n ng n h n khi mu n có m c l i nhu n nh mong mu n.

8

Thang Long University Library


T su t sinh l i c a tài s n ng n h n còn đ
T su t sinh l i
c a TSNH

=

S vòng quay c a
TSNH

c xác đ nh qua công th c:
x

T su t sinh l i c a t ng
doanh thu thu n

Nh v y, mu n ch tiêu t su t sinh l i c a tài s n ng n h n cao thì c n ph i có
các bi n pháp nâng cao s vòng quay c a tài s n ng n h n và t su t sinh l i c a t ng
doanh thu thu n.
- S vòng quay c a hàng t n kho:
S vòng luân chuy n c a
hàng t n kho

Giá v n hàng bán

=

Hàng t n kho bình quân

Trong đó:
Hàng t n kho bình quân

HTK đ u k + HTK cu i k

=

2

S vòng luân chuy n c a hàng t n kho cho bi t v n đ u t cho hàng t n kho
quay đ c bao nhiêu vòng trong k , ch tiêu này càng cao ch ng t hàng t n kho v n
đ ng t t. ó là m t nhân t góp ph n t ng doanh thu, l i nhu n cho doanh nghi p.
Công th c xác đ nh:
Th i gian 1 vòng quay
c a hàng t n kho

360

=

S vòng quay hàng t n kho

bi t đ c doanh nghi p mu n có 1 đ ng doanh thu thu n thì c n bao nhiêu
đ ng v n đ u t cho hàng t n kho, ta d a vào ch tiêu h s đ m nhi m hàng
t n kho đ

c xác đ nh b ng công th c:

H s đ m nhi m
hàng t n kho

Hàng t n kho bình quân

=

T ng doanh thu thu n

c. Hi u qu s d ng tài s n dài h n
- T su t sinh l i c a tài s n dài h n:
T su t sinh l i
c a tài s n dài h n

L i nhu n sau thu

=

Tài s n dài h n bình quân

Ch tiêu này cho bi t c 1 đ ng giá tr tài s n dài h n bình quân s d ng trong k
t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu s d ng tài
s n dài h n c a doanh nghi p càng t t, đó là nhân t h p d n các nhà đ u t .

9


- S c s n su t c a tài s n dài h n:
S c s n xu t c a tài s n
dài h n

Doanh thu thu n

=

Giá tr tài s n dài h n bình quân

Ch tiêu này cho bi t trong k , các tài s n dài h n t o ra đ c bao nhiêu đ ng
doanh thu thu n, ch tiêu này càng cao s càng góp ph n t ng l i nhu n cho doanh
nghi p. Bên c nh đó, ch tiêu này th hi n s c s n xu t c a tài s n dài h n, ch ng t
tài s n dài h n ho t đ ng t t hay ch a t t, góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh
doanh c a doanh nghi p.
Trong đó:
Giá tr tài s n dài h n bình
quân trong k

=

Giá tr TSDH đ u k + Giá tr TSDH cu i k
2

- Su t hao phí c a tài s n dài h n so v i doanh thu:
Su t hao phí c a tài s n
dài h n so v i doanh thu

Giá tr TSDH bình quân trong k

=

Doanh thu thu n

Su t hao phí c a tài s n dài h n so v i doanh thu cho bi t doanh nghi p mu n có
1 đ ng doanh thu thu n trong k thì c n bao nhiêu đ ng giá tr tài s n dài h n. ây là
c n c đ đ u t tài s n dài h n cho phù h p. Ch tiêu này còn là c n c đ xác đ nh
nhu c u v n dài h n c a doanh nghi p.
- Su t hao phí c a tài s n dài h n so v i l i nhu n:
Công th c xác đ nh:
Su t hao phí c a tài s n
dài h n so v i l i nhu n

Giá tr TSDH bình quân

=

L i nhu n sau thu

Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p mu n có 1 đ ng l i nhu n sau thu thì c n
bao nhiêu đ ng giá tr tài s n dài h n. Ch tiêu này càng th p càng t t, và đó là c n c
đ đ u t tài s n dài h n cho phù h p. ây c ng là c n c đ xác đ nh nhu c u v n dài
h n c a doanh nghi p khi mu n m c l i nhu n nh mong mu n.
T su t sinh l i c a tài s n c đ nh:
T su t sinh l i c a tài
s n c đ nh

L i nhu n sau thu

=

Giá tr còn l i TSC bình quân

Ch tiêu này cho bi t c 1 đ ng giá tr TSC s d ng trong k thì t o ra bao
nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . Ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu s d ng tài
s n c đ nh c a doanh nghiêp là t t, đó là nhân t h p d n các nhà đ u t .
10

Thang Long University Library


- S c s n xu t c a tài s n c đ nh:
S c s n xu t c a tài s n
c đ nh

Doanh thu thu n

=

Giá tr TSC bình quân trong k

Ch tiêu này cho bi t c 1 đ ng giá tr TSC đ u t thì thu đ c bao nhiêu đ ng
doanh thu. Ch tiêu này th hi n s c s n xu t c a TSC , ch tiêu đ t càng cao ch ng
t tài s n c đ nh ho t đ ng t t, đó là nhân t góp ph n nâng cao hi u qu c a ho t
đ ng kinh doanh.
Trong đó:
Giá tr TSC bình quân
trong k

Giá tr TSC đ u k + Giá tr TSC cu i k

=

2

- Su t hao phí c a tài s n c đ nh:
Su t hao phí c a tài s n
c đ nh

Giá tr TSC bình quân

=

Doanh thu thu n

Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p mu n có 1 đ ng doanh thu thu n thì c n bao
nhiêu đ ng giá tr tài s n c đ nh, đó là c n c đ đ u t tài s n c đ nh cho phù h p
nh m đ t đ

c doanh thu nh mong mu n.

1.2.2.3. Hi u qu s d ng ngu n v n
- T su t sinh l i c a v n ch s h u (ROE):
Công th c xác đ nh:
T su t sinh l i c a v n
ch s h u (ROE)

L i nhu n sau thu

=

V n ch s h u

Ch tiêu này cho bi t c 1 đ ng v n ch s h u b ra thì t o đ c bao nhiêu đ ng
l i nhu n sau thu . Ch tiêu này càng cao, càng bi u hi n xu h ng tích c c, giúp các
nhà qu n tr có th huy đ ng v n m i trên th tr
tr ng c a doanh nghi p.

ng tài chính đ tài tr cho s t ng

- Hi u qu s d ng v n vay:
Hi u qu s d ng lãi vay:
Hi u qu s d ng lãi vay

=

L i nhu n k toán tr

c thu + Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay

Ch tiêu này ph n ánh đ an toàn, kh n ng thanh toán lưi ti n vay c a doanh
nghi p. Ch tiêu này càng cao ch ng t kh n ng sinh l i c a v n vay càng t t.
11


T su t sinh l i c a ti n vay:
T su t sinh l i c a ti n

L i nhu n sau thu x 100

=

vay

Ti n vay bình quân

Ch tiêu này cho bi t trong k phân tích, doanh nghi p s d ng 100 đ ng ti n vay
ph c v cho ho t đ ng kinh doanh thì thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n k toán sau
thu . Ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu sinh doanh t t, đây là nhân t h p d n
nhà qu n tr đ a ra quy t đ nh vay ti n đ u t vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Ch
tiêu này c ng ch ng t t c đ t ng tr ng c a doanh nghi p.
1.2.2.4. Hi u qu s d ng chi phí:
- T su t sinh l i c a giá v n hàng bán:
T su t sinh l i c a giá
v n hàng bán

L i nhu n g p v bán hàng

=

Giá v n hàng bán

T su t sinh l i c a giá v n hàng bán cho bi t trong k , doanh nghi p đ u t 1
đ ng giá v n hàng bán thì thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n g p, ch tiêu này càng
cao ch ng t m c l i nhu n trong giá v n hàng bán càng l n, th hi n các m t hàng
kinh doanh có l i nh t, do v y doanh nghi p càng đ y m nh kh i l ng tiêu th . Ch
tiêu này th ng ph thu c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành ngh c th .
- T su t sinh l i c a chi phí bán hàng:
T su t sinh l i c a chi
phí bán hàng

=

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Chi phí bán hàng

Ch tiêu này cho bi t trong k doanh nghi p b ra 1 đ ng chi phí bán hàng thì thu
đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng cao ch ng t m c l i nhu n trong
chi phí bán hàng càng l n, doanh nghi p ti t ki m đ c chi phí bán hàng.
- T su t sinh l i c a chi phí qu n lý doanh nghi p:

T su t sinh l i c a chi
phí qu n lý doanh nghi p

=

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Chi phí qu n lý doanh nghi p

Ch tiêu này cho bi t trong k doanh nghi p b ra 1 đ ng chi phí qu n lý doanh
nghi p thì thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n, ch tiêu này càng cao ch ng t m c l i
nhu n trong chi phí qu n lý doanh nghi p càng l n, doanh nghi p ti t ki m đ
phí qu n lý.

c chi

12

Thang Long University Library


1.3. Nhân t

nhăh

ngăđ n hi u qu s n xu t kinh doanh

1.3.1. Nhân t ch quan
M i bi n đ ng c a m t nhân t thu c v n i t i doanh nghi p đ u có th nh
h ng đ n k t qu s n xu t kinh doanh, làm cho m c đ hi u qu c a quá trình s n
xu t c a doanh nghi p thay đ i theo cùng xu h ng c a nhân t đó.
1.3.1.1. Ngu n nhân l c
Lao đ ng là m t trong nh ng ngu n l c quan tr ng trong quá trình s n xu t kinh
doanh. ó là t ng h p các k n ng, m c đ đào t o, trình đ giáo d c có s n t o cho
m t cá nhân có kh n ng làm vi c và đ m b o n ng su t lao đ ng. Nh v y, ngu n
v n nhân l c c a doanh nghi p là l ng lao đ ng hi n có, cùng v i nó là k n ng, tay
ngh , trình đ đào t o, tính sáng t o và kh n ng khai thác c a ng i lao đ ng. Ngu n
nhân l c không ph i là cái s có mà là cái đư có s n t i doanh nghi p, thu c s qu n lý
và s d ng c a doanh nghi p. Do đó, đ đ m b o hi u qu kinh t trong s n xu t kinh
doanh thì doanh nghi p ph i h t s c l u tâm v i nhân t này. Vì nó làm ch t xám, là
y u t tr c ti p tác đ ng lên đ i t ng lao đ ng và t o ra s n ph m và k t qu kinh
doanh, mang tính nh h ng quy t đ nh đ i v i s t n t i và h ng th nh c a doanh
nghi p. Trong đó, trình đ tay ngh c a ng i lao đ ng tr c ti p nh h ng đ n ch t
l ng s n ph m, do đó trình đ tay ngh c a ng i lao đ ng và ý th c trách nhi m
trong công vi c s nâng cao đ c n ng su t lao đ ng, đ ng th i ti t ki m và gi m
đ c đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u, góp ph n nâng cao hi u qu kinh t trong s n
xu t kinh doanh.
Bên c nh l c l ng lao đ ng, trình đ t ch c qu n lý c a cán b lưnh đ o,
nghi p v c ng tác đ ng tr c ti p đ n hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Cán b lưnh đ o doanh nghi p yêu c u ph i có ki n th c, có n ng l c và nh y c m đ i
v i th tr ng. C n t ch c phân công lao đ ng h p lý gi a các b ph n, cá nhân trong
doanh nghi p, s d ng đúng ng i, đúng vi c sao cho t n d ng đ c n ng l c, s
tr ng, tính sáng t o c a đ i ng cán b , nhân viên, nh m t p ra s th ng nh t h p lý
trong ti n trình th c hi n nhi m v chung c a doanh nghi p.
Tuy nhiên, doanh nghi p c ng c n áp d ng các hình th c trách nhi m v t ch t,
s d ng các đòn b y kinh t th ng ph t nghiêm minh đ t o đ ng l c thúc đ y ng i
lao đ ng n l c h n trong ph m vi trách nhi m c a mình, t o ra đ c s c m nh t ng
h p nh m th c hi n m t cách t t nh t k ho ch đư đ ra, t đó đóng góp nâng cao hi u
qu s n xu t kinh doanh.

13


1.3.1.2. Công tác t ch c qu n lý
ây là nhân t liên quan t i vi c t ch c, s p x p các b ph n, đ n v thành viên
trong doanh nghi p.
đ t đ c hi u qu kinh t cao trong s n xu t kinh doanh thì
nh t thi t yêu c u m i doanh nghi p ph i có m t c c u t ch c qu n lý phù h p v i
ch c n ng c ng nh quy mô c a doanh nghi p trong t ng th i k . Qua đó nh m phát
huy tính n ng đ ng, t ch trong s n xu t kinh doanh và nâng cao ch đ trách nhi m
đ i v i nhi m v đ c giao c a t ng b ph n, t ng đ n v thành viên trong doanh
nghi p.
Công tác qu n lý ph i đi sát v i th c t s n xu t kinh doanh, nh m tránh tình
tr ng kh p khi ng, thi u nh t quán gi a k ho ch và th c hi n. H n n a, s g n nh
và tinh gi m c a c c u t ch c qu n lý có nh h
trình s n xu t kinh doanh.

ng quy t đ nh đ n hi u qu c a quá

1.3.1.3. Qu n lý và s d ng nguyên v t li u
D tr nguyên v t li u, hàng hóa quá nhi u hay quá ít đ u có nh h ng không
t t đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh. V n đ đ t ra là ph i d tr m t l ng nguyên
li u h p lý sao cho quá trình s n xu t kinh doanh không b gián đo n. Do khi thu mua
hay d tr quá nhi u nguyên li u, hàng hóa s gây đ ng v n và th tiêu tính n ng
đ ng c a v n l u đ ng trong kinh doanh. Trong khi d tr quá ít thì không đ m b o s
liên t c c a quá trình s n xu t và thích ng v i nhu c u c a th tr ng. i u này d
nhiên nh h ng không t t đ n quá trình s n xu t c ng nh công tác tiêu th s n ph m
c a doanh nghi p.
H n n a, v m t b n ch t thì nguyên v t li u là m t b ph n c a tài s n l u đ ng,
v y nên tính n ng đ ng và linh ho t trong s n xu t kinh doanh là r t cao. Do v y tính
g p lý khi s d ng nguyên v t li u đây th hi n qua: kh i l ng d tr ph i n m
trong m c d tr cao nh t và th p nh t nh m đ m b o cho quá trình s n xu t c ng nh
l u thông hàng hóa đ c thông su t; c c u d tr hàng hóa ph i phù h p v i c c u
l u chuy n hàng hóa, t c đ t ng c a s n xu t ph i g n li n v i t c đ t ng c a m c
l u chuy n hàng hóa. Ngoài ra, yêu c u v ti t ki m chi phí nguyên li u trong s n xu t
kinh doanh c ng c n đ c đ t ra đ i v i m i doanh nghi p, qua đó nh m gi m b t chi
phí trong giá thành s n ph m. Nh v y, vi c ti t ki m nguyên v t li u trong quá trình
s n xu t là h t s c c n thi t và có Ủ ngh a quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu s n
xu t kinh doanh.
1.3.1.4. Ngu n v n và trình đ qu n lý, s d ng v n
Ngu n v n là m t nhân t bi u th ti m n ng, kh n ng tài chính hi n có c a
doanh nghi p. Do đó, vi c huy đ ng v n, s d ng và b o toàn v n có m t vai trò quan
14

Thang Long University Library


tr ng đ i v i m i doanh nghi p. Vì v y, doanh nghi p c n ph i chú tr ng ngay t vi c
ho ch đ nh nhu c u v v n làm c s cho vi c l a ch n ph

ng án kinh doanh, huy

đ ng các ngu n v n h p lỦ trên c s khai thác t i đa m i ngu n l c s n có. T đó, t
ch c chu chuy n, tái t o ngu n v n ban đ u, b o toàn và phát tri n ngu n v n hi n có
c a doanh nghi p.
Ngày nay, trong n n kinh t th tr ng v i s qu n lỦ v mô c a Nhà n c thì
vi c b o toàn và phát tri n v n c a các doanh nghi p là h t s c quan tr ng. ây là yêu
c u thi t y u c a m i doanh nghi p, vì đó là đi u ki n c n thi t cho vi c duy trì, phát
tri n và nâng cao hi u qu kinh t trong s n xu t kinh doanh. Mu n đ t hi u qu kinh
t và phát tri n ngu n v n hi n có thì tr c h t, các doanh nghi p ph i b o toàn đ c
v n c a mình.
Xét v m t tài chính thì b o toàn v n c a doanh nghi p là b o toàn s c mua c a
v n vào th i đi m đánh giá, m c đ b o toàn v n so v i th i đi m c s (th i đi m
g c) đ c ch n. Còn khi xét đ n m t kinh t , t c là b o đ m kh n ng ho t đ ng c a
doanh nghi p so v i th i đi m c s , v khía c nh pháp lý thì chính là b o đ m t
cách kinh doanh c a doanh nghi p.
T vi c huy đ ng, s d ng, b o toàn và phát tri n v n có hi u qu s góp ph n
làm t ng s c m nh tài chính c a doanh nghi p, t đó thúc đ y s n xu t kinh doanh
phát tri n và đ m b o hi u qu kinh t c a doanh nghi p.
1.3.1.5. Nhân t c s v t ch t k thu t
Trên th c t , c s v t ch t k thu t th hi n quy mô và là y u t c b n đ m b o
cho s ho t đ ng c a doanh nghi p. ó là toàn b nhà x ng, kho tàng, ph ng ti n
v t ch t k thu t và máy móc thi t b ,… nh m ph c v cho quá trình s n xu t kinh
doanh t i doanh nghi p. Nhân t này c ng có nh h ng đ n hi u qu kinh t trong
s n xu t kinh doanh, vì nó là y u t v t ch t ban đ u c a quá trình s n xu t kinh doanh.
T i đây, yêu c u đ t ra là ngoài vi c khai thác tri u đ c s v t ch t đư có, còn ph i
không ng ng ti n hành nâng c p, tu b , s a ch a và ti n t i hi n đ i hóa, đ i m i công
ngh c a máy móc thi t b . T đó nâng cao s n l ng, n ng su t lao đ ng và đ m b o
hi u qu kinh t ngày càng đ
1.3.1.6. Th tr

c nâng cao.

ng

Trong n n kinh t th tr

ng, các doanh nghi p ch có th kinh doanh hàng hóa

c a mình thông qua th tr ng. Th tr ng th a nh n hàng hóa đó có c ng chính là
ng i mua ch p nh n nó phù h p v i nhu c u c a xã h i. Ng c l i, ng i mua không
ch p nh n t c là s n ph m c a doanh nghi p ch a đáp ng đ c nhu c u c a ng i
mua v ch t l ng, th hi u, giá c ,… và nh v y, doanh nghi p s b l . B i v y, đ
15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×