Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TYTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG PHƯƠNG

B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P
TÀI:

GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăS ă
D NGăV NăL Uă NGăT IăCỌNGăTYă
TNHHăHỐNGăPH
NG

SINH VIÊN TH CăHI Năă:ăNGUY NăTHUăH
NG
MÃ SINH VIÊN
: A17968
CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

HÀăN Iăậ 2013


B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P
TÀI:

GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăS ă
D NGăV NăL Uă NGăT IăCỌNGăTYă
TNHHăHỐNGăPH
NG

Giáo viênăh ngăd n
Sinhăviênăth căhi n
Mã sinh viên
Chuyên ngành

:ăTS.ăPh măTh ăHoa
:ăNguy năThuăH ng
: A17968
: Tài chính - Ngân hàng

HÀăN Iă- 2013

Thang Long University Library


L IăC Mă N
Tr

c tiên, em xin chân thành c m n cô giáo TS. Ph m Th Hoa, ng


i đã tr c

ti p h ng d n, t o đi u ki n cho em có c h i tìm hi u sâu h n nh ng ki n th c trong
l nh v c tài chính nói chung và nh ng v n đ liên quan đ n nâng cao hi u qu s d ng
v n l u đ ng nói riêng. B ng nh ng ki n th c chuyên môn sâu r ng cùng s nhi t tình
cô đã giúp em hoàn thành t t bài khóa lu n này.
Em xin chân thành c m n các th y cô trong tr ng, các cô chú trong ban lãnh
đ o Công ty cùng các anh ch trong phòng k toán Công ty TNHH Hùng Ph ng đã
giúp đ em trong quá trình nghiên c u, tìm hi u th c t v a qua.
Cu i cùng, em xin c m n các thành viên trong gia đình, b n bè, nh ng ng i
thân đã bên c nh, giúp đ và ng h em trong su t kho n th i gian qua.
Em xin chân thành c m n!
Sinh viên
Nguy n Thu H

ng


M CL C
CH

NGă1.ăLụăLU NăCHUNGăV ăV NăL Uă

QU ăS ăD NGăV NăL Uă

NGăVÀăNỂNGăCAOăHI Uă

NG. ........................................................................... 1

1.1.ăV năl uăđ ng. .......................................................................................................... 1
1.1.1.

c đi m và phân lo i. .................................................................................................. 1

1.1.2. Vai trò c a v n l u đ ng............................................................................................... 4
1.2.ăHi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ng. ........................................................................... 5
1.2.1. Khái ni m........................................................................................................................ 5
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s ế ng v n l u đ ng.............................................. 6
1.2.2.1. Nhóm ch tiêu đánh giá c c u tài s n - ngu n v n c a ếoanh nghi p.............. 6
1.2.2.2. Nhóm ch tiêu qu n lý tài s n................................................................................... 6
1.2.2.3. Nhóm ch tiêu qu n lý n . ......................................................................................... 9
1.2.2.4. Nhóm ch tiêu kh n ng thanh toán........................................................................ 9
1.2.2.5. Nhóm ch tiêu hi u qu sinh l i. ............................................................................ 10
1.3.ăNơngăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ng. ......................................................... 11
1.3.1. Khái ni m...................................................................................................................... 11
1.3.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s ế ng v n l u đ ng. ................................. 12
1.3.3. Các nhân t

nh h

ng đ n vi c nâng cao hi u qu s ế ng v n l u đ ng. ...... 13

1.3.3.1.Nhân t khách quan. ................................................................................................. 13
1.3.3.2. Nhân t ch quan. .................................................................................................... 14
CH
NGă 2.ă TH Că TR NGă HI Uă QU ă S ă D NGă V Nă L Uă
NGă C Aă
CỌNGăTYăTNHHăHỐNGăPH
NG ........................................................................ 16
2.1.ăT ngăquanăv ăCôngătyăTNHHăHùngăPh
2.1.1.

ng .................................................... 16

Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH Hùng Ph

2.1.2. C c u t ch c c a Công ty TNHH Hùng Ph

ng .......... 16

ng .............................................. 17

2.1.3. Ngành ngh kinh ếoanh và quy trình ho t đ ng SXKD c a Công ty. .................. 18
2.2.ăTìnhăhìnhăk tăqu ăkinhădoanhăc aăCôngătyăTNHHăHùngăPh

ng ................. 22

2.3.ă Th că tr ngă s ă d ngă hi uă qu ă v nă l uă đ ng c aă Côngă tyă TNHHă Hùng
Ph

ng. ......................................................................................................................... 26

2.3.1. C c u V n l u đ ng c a công ty TNHH Hùng Ph

ng ..................................... 26

2.3.2. Qu n lý v n l u đ ng ................................................................................................. 38
2.3.3 Qu n lý tài s n. ............................................................................................................ 40
2.3.4. Qu n lý n . ................................................................................................................... 44

Thang Long University Library


2.3.5. Kh n ng thanh toán................................................................................................... 46
2.2.6. Kh n ng sinh l i......................................................................................................... 47
2.4.ă ánhăgiáăth cătr ngăhi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ngăt iăCôngătyăTNHHăHùngă
Ph

ng. ......................................................................................................................... 48

2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ

c.............................................................................................. 48

2.4.2. Nh ng h n ch và nguyên nhân................................................................................ 49
CH

NGă III:ă GI Iă PHỄPă NỂNGă CAOă HI Uă QU ă S ă D NGă V Nă L Uă
NGăT IăCỌNGăTYăTNHHăHỐNGăPH
NG. .................................................. 52

3.1.ă nhăh

ngăkinhădoanhăăc aăcôngătyătrongăth iăgianăt i. ................................ 52

3.2.ăGi iăphápănơngăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ngăt iăcôngătyăTNHHăHùngă
Ph

ng. ......................................................................................................................... 52

3.2.1. Các gi i pháp chung nâng cao hi u qu s ế ng v n l u đ ng t i Công ty
TNHH Hùng Ph

ng............................................................................................................ 53

3.2.1.1. L a ch n chi n l

c qu n lý v n phù h p v i tình hình SXKD c a Công ty. . 53

3.2.1.2. L a ch n m t cách h p lý các hình th c khai thác và t o l p v n l u đ ng.... 53
3.2.1.3. T ng c

ng đ i m i và đ u t các tài s n c đ nh, áp ế ng ti n b khoa h c k

thu t. ........................................................................................................................................ 54
3.2.1.4.

ào t o và b i ế

ng cán b , hoàn thi n b máy nh m nâng cao h n n a

n ng l c qu n lý. .................................................................................................................... 54
3.2.1.5. T ch c t t vi c tiêu th nh m đ y nhanh t c đ luân chuy n v n l u đ ng. . 55
3.2.2. Các gi i pháp c th nâng cao hi u qu s ế ng v n l u đ ng t i Công ty
TNHH Hùng Ph

ng............................................................................................................ 56

3.3.ăKi năngh . .............................................................................................................. 60


DANH M CăVI TăT T
KỦăhi uăvi tăt t
CKPT
NVDH

Tênăđ yăđ
Các kho n ph i thu
Ngu n v n dài h n

NVNH
NVKD

Ngu n v n ng n h n
Ngu n v n kinh doanh

TNHH
TSC

Trách nhi m h u h n
Tài s n c đ nh

TSL

Tài s n l u đ ng

TSNH
TNDN
VND

Tài s n ng n h n
Thu nh p doanh nghi p
Vi t Nam đ ng

VL
SXKD

V n l u đ ng
S n xu t kinh doanh

- NGÂN HÀNG

HÀăN

Thang Long University Library


DANHăM CăB NGăBI U,ăHỊNHăV ,ă

ăTH ,ăCỌNGăTH C

S đ 2.1. C c u t ch c c a Công ty TNHH Hùng Ph

ng ...................................... 17

S đ 2.2. Quy trình s n xu t kinh doanh chung ......................................................... 19
S đ 2.3. Các b

c tìm ki m khách hàng .................................................................... 21

B ng 2.1. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ......................................................... 23
B ng 2.2. B ng cân đ i k toán ..................................................................................... 27
B ng 2.3. C c u tài s n ng n h n c a Công ty n m 2010 - 2011 ................................ 31
B ng 2.4. C c u ngu n v n ng n h n c a Công ty n m 2010 – 2011 ........................ 36
B ng 2.5. Ch tiêu đánh giá kh n ng thu n c a Công ty ............................................ 40
B ng 2.6. Ch tiêu v quay vòng hàng t n kho c a Công ty ......................................... 41
B ng 2.7. Ch tiêu đánh giá kh n ng tr n c a Công ty ............................................. 42
B ng 2.8. Th i gian quay vòng ti n c a Công ty .......................................................... 43
B ng 2.9. Hi u qu s d ng v n l u đ ng. ................................................................... 43
B ng 2.10. M c đ t ch tài chính c a Công ty .......................................................... 44
B ng 2.11. S l n thu nh p trên lãi vay......................................................................... 45
B ng 2.12. Ch tiêu kh n ng thanh toán c a Công ty TNHH Hùng Ph
B ng 2.13. Ch tiêu kh n ng sinh l i c a Công ty TNHH Hùng Ph

ng .............. 46

ng ................... 47

B ng 3.1. M t s ch tiêu n m 2013 .............................................................................. 52
Hình 2.1. Doanh thu c a Công ty TNHH Hùng Ph

ng .............................................. 24

Hình 2.2. L i nhu n sau thu c a Công ty TNHH Hùng Ph
Hình 2.3. C c u Tài s n c a Công ty TNHH Hùng Ph

ng ....................................... 29

Hình 2.4. C c u tài s n ng n h n Công ty TNHH Hùng Ph
Hình 2.5. Quy mô v n c a công ty Hùng Ph

ng ................................ 25
ng ............................... 32

ng t n m 2010 đ n n m 2012 ........... 33

Hình 2.6. C c u ngu n v n c a công ty Hùng Ph

ng ............................................... 34

Hình 2.7. Quy mô ngu n v n ng n h n Công ty TNHH Hùng Ph

ng ....................... 37

Hình 2.8. Chính sách qu n lý v n l u đ ng .................................................................. 38


L IăM ă

U

1. LỦădoăch năđ ătƠi.
V n là đi u ki n không th thi u khi ti n hành thành l p doanh nghi p và ti n
hành ho t đ ng kinh doanh. b t k doanh nghi p nào, v n đ c đ u t vào quá trình
s n xu t kinh doanh nh m t ng thêm l i nhu n, t ng thêm giá tr c a doanh nghi p.
V n đ ch y u là là doanh nghi p ph i làm nh th nào đ t ng thêm giá tr cho v n.
Nh v y, vi c qu n lý v n đ c xem xét d i góc đ hi u qu , t c là xem xét s luân
chuy n c a v n, s nh h ng c a các nhân t khách quan và ch quan đ n hi u qu
s d ng v n.
Vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c ng h t s c quan tr ng trong giai đo n hi n
nay, khi mà đ t n c đang trong n n kinh t th tr ng r t c n v n đ ho t đ ng s n
xu t kinh doanh không ch đ t n t i, th ng trong c nh tranh mà còn đ t đ c s t ng
tr ng v n ch s h u. M t th c tr ng n a hi n nay đ i v i các doanh nghi p đ c bi t
là các doanh nghi p v a và nh đ m b o đ v n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh
di n ra bình th ng là r t khó, vì v y vi c quan tâm đ n hi u qu s d ng v n l u
đ ng đ c coi là m t v n đ th i s đ t ra cho các nhà qu n tr doanh nghi p.
Công ty TNHH Hùng Ph ng không n m ngoài vòng xoáy đó. Công ty là m t
doanh nghi p s n xu t kinh doanh c n có l
Nh n th c đ

ng v n l u đ ng chi m m t t l l n.

c t m quan tr ng c a v n l u đ ng trong s t n t i và phát tri n c a

doanh nghi p cùng v i nh ng ki n th c đ c h c, th i gian th c t p t i công ty
TNHH Hùng Ph ng và s h ng d n nhi t tình c a cô Ph m Th Hoa em l a ch n đ
tài: " Nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i công ty TNHH Hùng Ph ng".
2. M căđíchănghiênăc uăkhóaălu n.
Nghiên c u hi u qu s d ng v n l u đ ng t n m 2010 - 2012 đ đ a ra m t s
gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i Công ty
TNHH Hùng Ph ng.
ngăvƠăph măviănghiênăc u.
i t ng nghiên c u: nh ng v n đ v v n l u đ ng, hi u qu s d ng v n l u
đ ng và nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i Công ty TNHH Hùng Ph ng.
Ph m vi nghiên c u: phân tích, đánh giá th c tr ng hi u qu s d ng v n l u

3.

iăt

đ ng t i Công ty TNHH Hùng Ph ng t n m 2010 – 2012 và đ a ra m t s gi i pháp
nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i Công ty.
4. Ph

ngăphápănghiênăc u.

Thang Long University Library


Ph

ng pháp nghiên c u ch y u trong khóa lu n là ph

sánh, t ng h p, khái quát hóa d a trên s li u đ

ng pháp phân tích, so

c cung c p và tình hình th c t c a

Công ty.
5. K tăc uăkhóaălu n.
Ngoài ph n m đ u k t lu n và tài li u tham kh o, khóa lu n g m ba ch

ng:

Ch ng 1: Lý lu n chung v v n l u đ ng và nâng cao hi u qu s d ng v n l u
đ ng t i doanh nghi p.
Ch ng 2: Th c tr ng hi u qu s d ng v n l u đ ng t i công ty TNHH Hùng
Ph ng.
Ch ng 3: M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i
Công ty TNHH Hùng Ph

ng.

Do th i gian th c t p c ng nh đi u ki n nghiên c u và trình đ ki n th c cá
nhân em còn nhi u h n ch nên dù đã có nh ng n l c nh t đ nh song đ tài nghiên
c u khó tránh kh i nh ng thi u sót. Em mong nh n đ c nh ng l i phê bình, góp ý
c a các th y cô giáo trong tr ng, các cô chú, anh ch trong công ty TNHH Hùng
Ph

ng c ng nh b n bè đ khóa lu n này hoàn thi n h n.


CH

NGă1.ăLụăLU N CHUNG V V NăL Uă
QU S

D NG V NăL Uă

NG VÀ NÂNG CAO HI U

NG.

1.1. V năl uăđ ng.
1.1.1.
1.1.1.1.

c đi m và phân lo i.
c đi m.

Theo đ nh ngh a chung, v n là toàn b giá tr c a c i v t ch t đ c đ u t đ ti n
hành ho t đ ng kinh doanh. V n có th là toàn b v t ch t do con ng i t o ra hay là
nh ng ngu n c a c i t nhiên nh đ t đai, khoáng s n… Trong n n kinh t th tr ng
bên c nh v n t n t i d i d ng v t ch t còn có các lo i v n t n t i d ng tài s n vô
hình nh ng có giá tr l n nh b ng phát minh, sáng ch , nhãn hi u… V i m t quan
ni m r ng h n ng

i ta c ng có th coi lao đ ng là v n.

V i s đ c a K. Marx, T – H – SX - ... -H’ – T’ thì v n có m t t t c trong
toàn b quá trình, t nguyên li u đ u vào đ n các quá trình s n xu t, kinh doanh ti p
theo c a doanh nghi p đ t o ra l i nhu n. V n là công c đ duy trì s n xu t, đ i m i
công ngh , m r ng s n xu t và nâng cao ch t l ng s n ph m, t ng vi c làm, t ng thu
nh p cho ng i lao đ ng, giúp doanh nghi p t ng c
cao hi u qu kinh doanh….

ng kh n ng c nh tranh, nâng

Th c t , v n luôn v n đ ng đ sinh l i, v n là bi u hi n b ng ti n nh ng ti n ch
là d ng ti m n ng c a v n, đ bi n thành v n thì ti n đó ph i đ a vào ho t đ ng kinh
doanh đ ki m l i. Bên c nh đó v n có giá tr v m t th i gian và ph i đ c tích t t i
m t l ng nh t đ nh thì m i có th phát huy tác d ng. Doanh nghi p không ch khai
thác h t ti m n ng v n c a mình mà còn ph i tìm cách thu hút ngu n v n t bên ngoài
nh vay trong n c, vay n c ngoài, phát hành c phi u, trái phi u, liên doanh, liên
k t v i các doanh nghi p khác đ t ng v n cho doanh nghi p. V n bao g m v n l u
đ ng và v n c đ nh.
Nh v y, V n l u đ ng là m t y u t quan tr ng g n li n v i toàn b quá trình
s n xu t kinh doanh (SXKD) c a doanh nghi p. Có th khái quát r ng: V n l u đ ng
là giá tr nh ng tài s n l u đ ng mà doanh nghi p đã đ u t vào quá trình s n xu t
kinh doanh, đó là s v n b ng ti n ng ra đ mua s m các tài s n l u đ ng s n xu t
và các tài s n l u đ ng l u thông nh m đ m b o cho quá trình tái s n xu t c a doanh
nghi p đ c th c hi n th ng xuyên, liên t c.
Qua m t chu k s n xu t, kinh doanh v n l u đ ng chuy n hoá thành nhi u hình
thái khác nhau.
u tiên khi tham gia vào quá trình s n xu t v n l u đ ng th hi n
d i tr ng thái s khai c a mình là ti n t , qua các giai đo n nó d n chuy n thành các
s n ph m d dang hay bán thành ph m. Giai đo n cu i cùng c a quá trình s n xu t
1

Thang Long University Library


kinh doanh v n l u đ ng đ
bán trên th tr

c chuy n hoá vào thành ph m. Khi s n ph m này đ

c

ng s thu v ti n t hay hình thái ban đ u c a v n l u đ ng. Chúng ta

có th mô t trong chu trình sau:
Mua v t t
V n b ng ti n

S n xu t
V n d tr SX

V n trong SX
s n ph m

Hàng hoá

Tiêu th
Quá trình s n xu t kinh doanh v n l u đ ng c a các doanh nghi p không ng ng
v n đ ng qua các giai đo n c a chu k : d tr , s n xu t và l u thông. Vì v y V n l u
đ ng có hai đ c đi m c b n:
 V n l u đ ng tham gia vào m t chu k s n xu t kinh doanh. Giá tr c a nó
chuy n h t m t l n đ c u thành nên giá tr s n ph m. Khi k t thúc quá trình s n xu t
kinh doanh v n l u đ ng đ c thu h i.
 Qua m i giai đo n c a chu k kinh doanh v n l u đ ng th ng xuyên thay đ i
hình thái bi u hi n, t hình thái v n ti n t ban đ u chuyy n sang v n v t t hàng hoá
d tr và v n s n xu t, r i cu i cùng l i tr v hình thái v n ti n t . Sau m i chu k tái
s n xu t, v n l u đ ng hoàn thành m t vòng chu chuy n. Vòng quay này càng nhanh
thì doanh thu càng cao và gi m đ
doanh nghi p.

c chi phí s d ng v n, làm t ng thu nh p cho

i u khác bi t l n nh t gi a v n l u đ ng và v n c đ nh là: v n c đ nh chuy n
d n giá tr c a nó vào s n ph m thông qua m c kh u hao, còn v n l u đ ng chuy n
toàn b giá tr c a nó vào giá tr s n ph m theo chu k s n xu t, kinh doanh.
1.1.1.2. Phân lo i v n l u đ ng
Trong doanh nghi p v n đ t ch c và qu n lý v n l u đ ng có m t vai trò quan
tr ng. Qu n lý v n l u đ ng nh m đ m b o s d ng v n l u đ ng h p lý, ti t ki m và
có hi u qu . Do đó, mu n qu n lý t t v n l u đ ng, ng i ta ph i ti n hành phân lo i
v n l u đ ng. VL đ c phân lo i theo nhi u tiêu th c khác nhau:
 C n c vào vai trò c a v n l u đ ng trong quá trình SXKD:
 V n l u đ ng d tr g m:
 V t li u chính là giá tr các lo i v t li u dùng đ d tr , s n xu t mà khi
tham gia vào s n xu t chúng c u thành lên th c th c a s n ph m.
 V t li u ph là các lo i v t li u không c u thành lên th c th s n ph m
mà chúng k t h p v i v t li u chính đ thay đ i màu s c, mùi v , hình dáng bên
2


ngoài c a s n ph m hay giúp t o đi u ki n cho quá trình s n xu t đ
bình th

c di n ra

ng.

 Ph tùng thay th là giá tr các lo i v t t dùng đ thay th , s a ch a các
tài s n c đ nh dùng cho ho t đ ng SXKD.
 Bao bì đóng gói là giá tr các v t t khi tham gia vào quá trình s n xu t
nó c u thành bao bì b o qu n s n ph m.
 Công c d ng c nh là giá tr các công c , d ng c không ph i là tài s n
c đ nh nh ng v n dùng cho ho t đ ng SXKD.
 V n l u đ ng trong quá trình s n xu t g m:


Giá tr s n ph m d dang đ

c th hi n b ng ti n các chi phí SXKD đã

b ra cho các s n ph m d dang trong quá trình SXKD.
 Bán thành ph m là s n ph m v n ch a hoàn thành song v n có th đem
đi tiêu th .
 V n l u đ ng l u thông g m:
 Giá tr thành ph m là giá tr các s n ph m đã đ
tiêu chu n đ c nh p kho.


c s n su t xong và đ

V n b ng ti n g m ti n m t, ti n g i ngân hàng và ti n đang chuy n.

 V n trong khâu thanh toán nh các kho n ph i thu, các kho n ng tr c
Cách phân lo i này cho bi t đ c k t c u VL theo vai trò. Vì v y nó giúp cho
vi c đánh giá tình hình phân b c a VL

trong t ng khâu c a quá trình chu chuy n

VL . Thông qua đó, nhà qu n lý còn có nh ng bi n pháp thích h p đ t o ra m t k t
c u VL
VL .

m t cách h p lý, t ng t c đ luân chuy n và nâng cao hi u qu s d ng

 C n c vào ngu n hình thành v n l u đ ng:
 Ngu n v n đi u l : là s v n l u đ ng đ c hình thành t ngu n v n đi u
l ban đ u khi thành l p ho c ngu n v n đi u l b sung trong quá trình s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ngu n v n này có s khác nhau gi a
các lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh k khác nhau.
 Ngu n v n t b sung: là ngu n v n do doanh nghi p t b sung trong quá
trình s n xu t kinh doanh nh t l i nhu n đ l i c a doanh nghi p.
 Ngu n v n liên doanh, liên k t: là v n do doanh nghi p liên doanh, liên k t
v i doanh nghi p khác trong và ngoài n

c đ th c hi n quá trình s n xu t

kinh doanh. V n nh n góp liên doanh có th b ng ti n m t ho c b ng hi n
v t là hàng hóa, máy móc, thi t b … theo th a thu n c a các bên liên
doanh.

3

Thang Long University Library


 V n l u đ ng đi vay (v n tín d ng) là m t b ph n c a l u đ ng c a doanh
nghi p đ

c hình thành t các ngu n v n vay tín d ng c a ngân hàng, t p

th cá nhân và các t ch c khác.
V i cách phân lo i này ph n ánh các ngu n hình thành nên VL

c a doanh

nghi p, t đó doanh nghi p có th ch đ ng đ a ra các bi n pháp huy đ ng, qu n lý và
s d ng VL hi u qu h n.
 C n c vào quan h s h u:
 V n ch s h u: là s v n l u đ ng thu c quy n s h u c a doanh nghi p,
doanh nghi p có đ y đ quy n nh chi m h u, s d ng, chi ph i và đ nh
đo t. tùy theo lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác
nhau mà v n ch s h u có n i dung c th nh : v n đ u t t ngân sách
nhà n c, v n do ch doanh nghi p t nhân t b ra, v n góp c ph n trong
công ty c ph n, v n góp t thành viên trong doanh nghi p liên doanh….
 V n vay: là các kho n v l u đ ng đ c hình thành t v n vay ngân hàng
th ng m i ho c các t ch c tài chính khác, v n vay thông qua phát hành
trái phi u, các kho n n khách hàng mà doanh nghi p ch a thanh toán…
Doanh nghi p ch có quy n s d ng trong m t th i gian nh t đ nh.
 C n c vào hình thái bi u hi n:
 V n b ng ti n: ti n m t, ti n g i ngân hàng, các kho n đ u t tài chính
ng n h n… V n b ng ti n là lo i tài s n có tính linh ho t, d dàng chuy n
đ i thành các lo i tài s n khác khi c n thi t. Vì v y, vói m i doanh nghi p
c n có m t l ng ti n nh t đ nh ph c v quá trình SXKD.
 V n v hàng t n kho nh : v n nguyên v t li u chính, ph tùng thay th ,
công c d ng c , chi phí tr tr c, thành ph m.
Cách phân lo i này giúp doanh nghi p xem xét, đánh giá m c t n kho d tr và
kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
1.1.2. Vai trò c a v n l u đ ng.
 Là đi u ki n c n thi t c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh.

ti n hành ho t

đ ng s n xu t kinh doanh, ngoài tài s n c đ nh nh máy móc, thi t b , v n phòng,
x ng s n xu t…doanh nghi p còn c n nguyên v t li u, lao đ ng… Ngoài ra v n l u
đ ng còn đ m b o cho quá trình tái s n xu t c a doanh nghi p đ
xuyên, liên t c.

c ti n hành th

ng

 Quy t đ nh quy mô ho t đ ng c a doanh nghi p. Trong n n kinh t th tr

ng

doanh nghi p hoàn toàn t ch trong vi c s d ng v n nên khi mu n m r ng quy mô
c a doanh nghi p ph i huy đ ng m t l ng v n nh t đ nh đ đ u t ít nh t là đ đ d
tr v t t hàng hóa đ m b o quá trình s n xu t kinh doanh. Bên c nh đó, v n l u đ ng
4


còn giúp cho doanh nghi p ch p đ

c th i c kinh doanh và t o l i th c nh tranh cho

doanh nghi p.
 Là th c đo hi u qu và kh n ng tài chính ng n h n c a doanh nghi p, giúp
doanh nghi p đánh giá m t cách chính xác kh n ng tài chính, hi u qu s d ng v n
đ t đó có gi i pháp đi u ch nh h p lý.
 Là công c ph n ánh và đánh giá quá trình v n đ ng c a nguyên, nhiên, v t
li u. T c là ph n ánh k p th i và ki m tra đ m b o quá trình mua s m, d tr s n xu t,
tiêu th c a doanh nghi p.
 Là b ph n ch y u c u thành nên giá thành s n ph m. Do đó v n l u đ ng
đóng vai trò quy t đ nh trong vi c tính giá c s n ph m, d ch v .
1.2. Hi u qu s d ng v n l u đ ng.
1.2.1. Khái ni m.
đánh giá trình đ qu n lý, v n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh hay là s
t n t i và phát tri n c a daonh nghi p, ta th ng s d ng th c đo hi u qu các y u t
trong quá trình ho t đ ng SXKD, đi u này ch u s nh h ng r t l n t vi c t ch c
qu n lý và s d ng v n nói chung và v n l u đ ng nói riêng.
Có nhi u khái ni m v v n l u đ ng đ c đ a ra d a trên quan đi m, h ng
nghiên c u khác nhau c a t ng cá nhân nhà khoa h c, kinh t h c. Ví d theo giáo
trình Tài chính doanh nghi p – i h c kinh t qu c dân:
Hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p là ch tiêu ph n ánh k t qu
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, đ c th hi n b ng m i quan hê so
sánh gi a k t qu kinh doanh v i s v n l u đ ng mà doanh nghi p đã đ u t cho
ho t đ ng s n xu t kinh doanh. K t qu thu đ c càng cao so v i chi phí b ra thì
hi u qu s d ng v n càng cao.
Nh ng hi u theo b t k khái ni m nào thì b n ch t c a hi u qu s d ng v n l u
đ ng là s so sánh gi a k t qu đ u ra v i các y u t đ u vào c a m t doanh nghi p
đ c xét trong m t k k toán nh t đ nh, tùy theo yêu c u c a các nhà qu n tr kinh
doanh.
V i m c đích chính mà b t k doanh nghi p nào đi vào s n xu t kinh doanh c ng
đ t ra đó là ―t i thi u hóa chi phí, t i đa hóa l i nhu n‖. Mà m c l i nhu n doanh
nghi p đ t đ c tính toán d a trên t ng chi phí và t ng doanh thu theo công th c:
L iănhu nă=ăT ngădoanhăthuă- T ngăchiăphí
Vì v y đ đ m b o m c đích trên, doanh nghi p c n ph i s d ng h p lý, hi u
qu t ng đ ng v n l u đ ng, làm sao m i đ ng v n l u đ ng hàng n m đ mua s m
nguyên, nhiên,v t li u đ
ph m hàng hóa, d ch v .

c nhi u h n, đ ng th i t ng m c s n xu t và tiêu th s n

5

Thang Long University Library


1.2.2. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng.
1.2.2.1. Nhóm ch tiêu đánh giá c c u tài s n - ngu n v n c a doanh nghi p.
Qua b ng cân đ i k toán ta có th đ a ra c c u ngu n v n và tài s n, bi t đ c
ngu n v n ng n h n, tài s n ng n h n đ c hình thành t các y u t nào, các y u t đó
chiêm t tr ng bao nhiêu, t đó có th k t lu n đ c Doanh nghi p đang dùng chính
sách qu n lý v n l u đ ng nào trong ho t đ ng SXKD.
M c ti t ki m v n l u đ ng.
M c ti t ki m v n có đ c do t ng t c đ luân chuy n v n đ
hai ch têu là m c ti t ki m t ng đ i và m c ti t ki m tuy t đ i.
M c ti t ki m v n l u đ ng tuy t đ i

c bi u hi n b ng

N u quy mô kinh doanh không thay đ i, vi c t ng t c đ luân chuy n VL đã
giúp cho doanh nghi p ti t ki m đ c m t l ng VL có th rút kh i k luân chuy n
đ dùng vào vi c khác.
M0
Vtktd1 =

M0
-

V1

V0

M c ti t ki m v n l u đ ng t ng đ i
N u quy mô kinh doanh đ c m r ng, vi c t ng t c đ luân chuy n VL đã giúp
doanh nghi p không c n t ng thêm VL ho c b ra s VL ít h n so v i tr
M1
Vtktgd2 =

M1
-

V1
Trong đó:
Vtktd1

c

V0

: V n l u đ ng ti t ki m tuy t đ i.

Vtktgd2 : V n l u đ ng ti t ki m t ng đ i.
M0, M1 : Doanh thu thu n k tr c, k này.
V0, V1 : Hi u su t s d ng VL k tr c, k này.
1.2.2.2. Nhóm ch tiêu qu n lý tài s n
Các kho n ph i thu
 H s thu n : ph n ánh t c đ chuy n đ i các kho n thành ti n m t. Ch s này
càng cao thì t c đ thu h i các kho n n c a doanh nghi p càng t t, doanh nghi p it b
chi m d ng v n.
H s thu n

=

Doanh thu thu n
——————————————
Bình quân các kho n ph i thu
6


Trong đó:
CKPTđ u k + CKPT cu
Bình quân CKPT

=

ik

———————————————
2

 Th i gian thu n trung bình cho bi t m t đ ng bán ch u bao lâu s đ
C tiêu này ph n ánh hi u qu và ch t l ng qu n lý các kho n ph i thu

c thu h i.

365
= ————————————
H s thu n

Th i gian thu n trung bình
Hàng t n kho

 H s l u kho : là s l n mà hàng hoá t n kho bình quân luân chuy n trong k .
H s càng cao vi c kinh doanh đ c đánh giá càng t t, b i l doanh nghi p ch c n
đ u t cho hàng t n kho th p nh ng v n đ t đ c doanh s cao.
H s l u kho

=

Giá v n hàng bán
———————————————
Bình quân hàng t n kho

Trong đó:
Giá tr l u khođ u k + giá tr l u kho cu
Bình quân hàng l u kho

=

ik

———————————————
2

H s này cao ch ng t ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p có hi u qu . H s
này th p có ngh a là doanh nghi p b đ ng nguyên v t li u, hàng hóa, vì d tr quá
m c hay tiêu th ch m. Nh ng ch s này quá cao c ng không tôt vì nh v y l ng
hàng d tr trong kho l i không nhi u có th gây gián đo n ho t đ ng SXKD, không
đáp ng k p th i nhu c u th tr ng.
 Th i gian luân chuy n kho trung bình cho bi t s ngày trung bình c a m t
vòng quay kho hay s ngày hàng hóa đ c l u l i trong kho.
365
Th i gian luân chuy n kho trung bình = —————————————
H s l u kho
Ch tiêu cho bi t k đ t hàng bình quân c a doanh nghi p là bao nhiêu ngày.
Th i gian luân chuy n càng nhanh cho th y ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p có
hi u qu vì tiêu th nhanh, tránh đ c tình tr ng không theo k p th tr
nhiên. Nh ng th i gian luân chuyên kho quá ng n c ng không t t.

ng, hao h t t

7

Thang Long University Library


Các kho n ph i tr
-H s tr n
Giá v n hàng bán + Chi phí chung, bán hàng, qu n lý
H s tr n =
Ph i tr ng

i bán + L

ng, th

ng, thu ph i tr

-Th i gian tr n trung bình cho bi t bình quân doanh nghi p có bao nhiêu ngày
đ tr n .
365
—————————————
H s tr n

Th i gian tr n trung bình =
Th i gian vòng quay ti n

Ch tiêu này là s k t h p c a 3 ch tiêu đánh giá doanh nghi p qu n lý hàng l u
kho, kho n ph i thu và kho n ph i tr . Th i gian quay vòng ng n ch ng t doanh
nghi p s m thu h i đ c ti n m t trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, qu n lý hi u
qu khi gi đ c th i gian quay vòng hàng t n kho và các kho n ph i thu m c th p,
chi m d ng đ

c kho n n trong th i gian dài.

Th i gian quay
vòng ti n

= Th i gian thu n
trung bình

+ Th i gian luân chuy n _ Th i gian tr n
kho trung bình

trung bình

Ch tiêu này cho bi t sau bao nhiêu ngày thì s v n doanh nghi p đ
vòng đ ti p t c ho t đ ng SXKD k t khi doanh nghi p b v n ra.

c quay

Hi u su t s d ng v n l u đ ng
Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng VL có th làm ra bao nhiêu đ ng doanh thu.
S doanh thu t o ra trên m t đ ng VL càng l n thì hi u qu s d ng L càng cao.
Ch tiêu này còn đ

c g i là Vòng quay v n l u đ ng.
Doanh thu thu n

Hi u su t s d ng VL

=

————————————————
V n l u đ ng bình quân trong k

Trong đó:
V n l u đ ng trung bình =

VL đ u k + VL cu i k
————————————————
2

K luân chuy n v n l u đ ng
Ch tiêu này cho bi t th i gian c n thi tđ hoàn thành m t vòng luân chuy n
VL . K luân chuy n VL càng ng n ch ng t VL luân chuy n càng nhanh, hàng
hóa, s n ph m ít b đ ng, doanh nghi p thu h i v n nhanh.
8


365
K luân chuy n v n l u đ ng

= ———————————————
Vòng quay v n l u đ ng

1.2.2.3. Nhóm ch tiêu qu n lý n .
―N ‖ là t mà b t c doanh nghi p nào c ng c n ph i quan tâm t i khi đánh giá
tình hình tài chính c a doanh nghi p, đó là con dao hai l i, m t l i s làm t ng l i
nhu n cho doanh nghi p, m t khác đó là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n tình
tr ng phá s n n u qu n lý không t t. Vì v y, qu n lý n là m t trong nh ng công vi c
quan tr ng c a nhà tài chính.
T s n
T s n ph n ánh bình quân trong m t đ ng v n hi n nay doanh nghi p đang s
d ng có m y đ ng vay n m c đ doanh nghi p s d ng v n vay trong kinh doanh.
T s n

N ph i tr

=

T ng ngu n v n
T s n cao ch ng t doanh nghi p m nh d n s d ng nhi u v n vay trong c
c u v n. ây là c s đ có l i nhu n cao. Ch s n cao là m t ch ng minh v uy tín
c a doanh nghi p đ i v i ch n .
S l n thu nh p trên lãi vay
S l n thu nh p trên lãi vay là m t t s tài chính đo l ng kh n ng s d ng l i
nhu n thu đ c t quá trình kinh doanh đ tr lãi các kho n mà công ty đã vay.
EBIT
S l n thu nh p trên lãi vay = ————————
Lãi vay
T s trên n u l n h n 1 thì công ty hoàn toàn có kh n ng tr lãi vay. N u nh
h n 1 thì ch ng t ho c công ty đã vay quá nhi u so v i kh n ng c a mình, ho c công
ty kinh doanh kém đ n m c l i nhu n thu đ c không đ tr lãi vay.
T s kh n ng tr lãi ch cho bi t kh n ng tr ph n lãi c a kho n đi vay, ch
không cho bi t kh n ng tr c ph n g c l n ph n lãi ra sao.
1.2.2.4. Nhóm ch tiêu kh n ng thanh toán.
Kh n ng thanh toán c a doanh nghi p cho ta biêt m i quan h gi a kh n ng tài
chính va các kho n ph i thanh toán c a doanh nghi p. Bao g m:
H s kh n ng thanh toán ng n h n:
Kh n ng
thanh toán ng n h n =

T ng TSNH
T ng n ng n h n

H s này ph n ánh kh n ng chuy n đ i tài s n thành ti n đ trang tr i các
kho n n ng n h n. N u h s này th p cho th y doanh nghi p đang g p khó kh n v
9

Thang Long University Library


tài chính. N u h s này cao cho th y doanh nghi p có kh n ng s n sàng thanh toán
cho các kho n n đ n h n. Tuy nhiên không ph i h s này cao là t t vì có th làm
doanh nghi p đ ng v n, t o chi phí c h i.
H s kh n ng thanh toán nhanh:
Kh n ng
thanh toán nhanh

T ng TSNH – Kho
T ng n ng n h n

H s này là ch tiêu đánh giá ch t ch h n kh n ng thanh toán c a doanh
nghi p. H s này càng cao ph n ánh n ng l c thanh toán nhanh c a doanh nghi p
càng t t.
H s kh n ng thanh toán t c th i:
Ti n + Các kho n t ng đ
ti n

Kh n ng
thanh toán t c th i =

ng v i

T ng n ng n h n

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng n ng n h n c a doanh nghi p đ

cđ mb o

b ng bao nhiêu đ n v ti n t .
 N u t su t l n h n 0.5 thì tình hình thanh toán t ng đ i kh quan.
 N u t su t nh h n 0.5 thì doanh nghi p có th g p khó kh n trong thanh toán
công n và do đó có th ph i bán g p hàng hoá, s n ph m đ tr n vì không d
ti n thanh toán.
1.2.2.5. Nhóm ch tiêu hi u qu sinh l i.
Ch s l i nhu n trên doanh thu (ROS)
ROS cho bi t kh n ng t o ra l i nhu n t doanh thu. Nó ph n ánh m t đ ng
doanh thu thu n có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n.. ROS càng cao ch ng t
doanh nghi p có các bi n pháp qu n lý hi u qu .
ROS =

L i nhu n sau thu
————————————
Doanh thu

Ch s l i nhu n trên t ng tài s n (ROA)
ROA là ch s đo kh n ng t o ra l i nhu n t đ u t tài s n. Nó ph n ánh m t
đ ng đ u t vào tài s n có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n.
ROA =

L i nhu n sau thu
—————————————
T ng tài s n

10


Ch s ROA có th tính b ng công th c:

ROA =

L i nhu n sau thu
—————————— x
Doanh thu

Doanh thu
T ng tài s n

Nh v y, ROA ch u s tác đ ng t 2 nhân t ROS (L i nhu n sau thu / Doanh
thu)và hi u su t s d ng t ng tài s n (doanh thu / T ng tài s n).
t ng ROA doanh
nghi p nên thúc đ y ROS ho c t ng vòng quay tài s n.
Ch s l i nhu n trên v n ch s h u (ROE)
ROE dùng đ đo kh n ng sinh l i trên m i đ ng v n ph thông. Nó ph n ánh
m t đ ng v n ch s h u có th t o ra bao nhiêu d ng l i nhu n sau thu . ROE càng
cao thì kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p càng l n.
L i nhu n sau thu
ROE =

————————————
V n ch s h u

ROE có th đ c tính b ng công th c:
L i nhu n sau thu
ROE = —————————— x

Doanh thu

T ng tài s n
x

Doanh thu
T ng tài s n
V n ch s h u
ROE = ROS x Hi u su t s d ng t ng tài s n x H s đòn b y tài chính
V y mu n t ng ROE có th t ng ROS, vòng quay tài s n, gia t ng vay n .
1.3. Nâng cao hi u qu s d ng v năl uăđ ng.
1.3.1. Khái ni m.
Tình tr ng các doanh nghi p ho t đ ng thi u hi u qu hay ch a t n d ng h t kh
n ng tài chính c a doanh nghi p, nguyên nhân ch y u là do vi c s d ng v n ch a t t
trong các khâu d tr , s n xu t, l u thông. Nh vi c lãng phí VL , th t thoát, không
ki m soát đ c d n đ n kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán kém, t ch c s n xu t
kinh doanh kém hi u qu . Trong khi doanh nghi p r t c n v n đ ho t đ ng s n xu t
kinh doanh không ch đ t n t i, t ng s c c nh tranh mà còn đ t đ c s t ng tr ng
v v n nên v n đ nâng cao hi u qu s d ng VL là c n thi t . Nó đ m b o s v n
hi n có, b ng các bi n pháp qu n lý và t ng h p nh m khai thác đ kh n ng v n có
th mang l i nhi u l i nhu n h n cho doanh nghi p.
Tóm l i: Nâng cao hi u qu s d ng VL là so sánh các ch tiêu đánh giá hi u
qu s d ng VL n m nay t t h n so v i n m tr c bi u hi n c th nh : t c đ vòng

11

Thang Long University Library


quay v n l u đ ng, vòng quay các kho n ph i thu, vòng quay hàng t n kho n m nay
l n h n n m tr

c

1.3.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng.
Xu t phát t m c đích kinh doanh c a doanh nghi p
Các doanh nghi p trong n n kinh t th tr

ng ho t đ ng vì m c tiêu t i đa hoá

giá tr c a doanh nghi p. Giá tr c a m i doanh nghi p đ c hi u là toàn b nh ng c a
c i v t ch t tài s n c a doanh nghi p b ra đ ti n hành ho t đ ng SXKD, nó đ c th
hi n qua các ch tiêu v n ch s h u. M c tiêu cu i cùng c a các ho t đ ng đó là t ng
thêm v n ch s h u và t ng thêm l i nhu n nhi u h n. B i vì l i nhu n là đòn b y
quan tr ng là ch tiêu c b n đ đánh giá hi u qu ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p.
Chính vì m c tiêu đó, vi c nâng cao hi u qu s d ng v n kinh doanh nói chung
và VL nói riêng là c n thi t đ i v i doanh nghi p. Nâng cao hi u qu s d ng VL
là m t trong s nhi u bi n pháp doanh nghi p c n ph i đ t đ c đ th c hi n m c tiêu
c a mình.
Xu t phát t vai trò quan tr ng c a v n l u đ ng trong ho t đ ng SXKD.
V n l u đ ng là m t b ph n quan tr ng c u t o nên v n kinh doanh c a doanh
nghi p. Không có VL doanh nghi p không th nào ti n hành đ c các ho t đ ng
SXKD, nó xu t hi n trong h u h t các giai đo n c a toàn b quá trình s n xu t c a
doanh nghi p: t khâu d tr s n xu t đ n l u thông. Chính vì v y vi c s d ng VL
có hi u qu hay không nh h ng tr c ti p đ n hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p.
Chu k v n đ ng c a VL là t ng đ i ng n ch trong m t chu k s n xu t tuy
nhiên chu k đó l i nh h ng nh t đ nh đ n hi u qu s d ng VL . Vi c t ng nhanh
t c đ luân chuy n VL có ý ngh a quan tr ng trong vi c t ng hi u qu s d ng VL .
Xu t phát t ý ngh a c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n
i m quan tr ng c a v n l u đ ng là giá tr c a nó chuy n ngay m t l n vào giá tr
s n ph m. Vì v y vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng s làm cho vi c s
d ng v n h p lý h n, vòng quay v n nhanh h n t c đ chu chuy n v n do đó ti t ki m
đ

c v n l u đ ng cho toàn b quá trình s n xu t.

Quá trình s n xu t là m t quá trình liên t c qua nhi u công đo n khác nhau. N u
v n b đ ng m t khâu nào đó thì s gây nh h ng các công đo n ti p theo và
làm cho quá trình s n xu t b ch m l i, có th gây ra s lãng phí. Tr c khi ti n hành
s n xu t doanh nghi p ph i l p ra các k ho ch và th c hi n theo k ho ch đó. Vi c
qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng chính là m t ph n đ m b o s n
xu t theo k ho ch đã đ ra.

12


T các lý do trên đã ph n ánh s c n thi t ph i nâng cao hi u qu công tác qu n lý
và s d ng VL

trong các doanh nghi p.

ó là m t trong nh ng nhân t quy t đ nh

đ n s thành công c a doanh nghi p, r ng ra là c s t ng tr
1.3.3. Các nhân t

nh h

ng c a n n kinh t .

ng đ n vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng.

1.3.3.1.Nhân t khách quan.
u tiên ph i nói đ n chính sách kinh t c a ng và nhà n c: Các chính sách
v mô c a nhà n c tác đ ng m t ph n không nh t i hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p. Tùy theo t ng giai đo n, th i k , m c tiêu phát tri n mà ng và nhà n c có
nh ng chính sách phù h p.Ví d nhà n c t ng, gi m thu thu nh p c a doanh nghi p,
đi u này tác đ ng tr c ti p đ n l i nhu n sau thu c a doanh nghi p, chính sách cho
vay, đ nh h ng c a nhà n c t p trung phát tri n các ngành, ngh kinh t nào…
Song các chính sách đó là gi i pháp tháo g khó kh n, đ y m nh, khuy n khích phát
tri n ngành ngh này nh ng l i t o rào c n, h n ch v i doanh nghi p khác. Nh ng
vi c các doanh nghi p áp d ng và tuân th các chính sách đó c ng giúp n n kinh t đi
lên.
Tác đ ng c a th tr ng: nh h ng c a cung – c u trên th tr ng đ n VL , n u
nh nhu c u s d ng hàng hóa gi m xu ng s làm cho l ng hàng hóa c a doanh
nghi p khó tiêu th , hàng t n kho cao, doanh thu th p gây nên khó kh n v thanh
kho n. Th tr ng n đ nh s là tác nhân tích c c thúc đ y cho doanh nghi p tái s n
xu t m r ng và m r ng th tr ng.
Lãi su t th tr ng: là y u t tác đ ng r t l n đ n ho t đ ng tài chính c a doanh
nghi p. N u lãi su t t ng cao có ngh a là chi phí huy đ ng v n t ng, làm l i nhu n
gi m xu ng và ng c l i. Bên c nh đó vi c lãi su t t ng cao ng i dân có xu h ng
ti t ki m nhi u h n là tiêu dùng, gây nên tình tr ng
nh h ng đ n doanh thu.

đ ng hàng hóa, d ch v đ n đ n

Tình hình l m phát: l m phát gây ra s m t giá c a đ ng ti n, làm cho v n c a
doanh nghi p c ng theo đó mà m t d n. i u này làm cho nhu c u v v n kinh doanh
t ng, doanh nghi p l i g p khó kh n trong quá trình huy đ ng v n b sung đ đáp ng
đ nhu c u v n l u đ ng c n thi t ph c v quá trình SXKD.
Tác đ ng c a ti n b khoa h c k thu t: Khi khoa h c k thu t phát tri n, chênh
l ch v trình đ công ngh gi a các n c là r t l n, đòi h i doanh nghi p c ng ph i
thay đ i, tìm h ng đi đ thích nghi v i s phát tri n đó. Song đ i v i n n kinh t Vi t
Nam khi mà s doanh nghi p v a và nh còn chi m đa s thì vi c ch y đua theo k p
công ngh là th c s khó kh n.
Tác đ ng c a môi tr ng t nhiên: ó là các y u t t nhiên tác đ ng đ n doanh
nghi p nh khí h u, th i ti t, môi tr ng. Trong môi tr ng t nhiên phù h p là đi u
13

Thang Long University Library


ki n phù h p giúp t ng n ng su t và hi u qu công vi c. Các nhân t b t kh kháng
này các doanh nghi p không th l

ng trc mà ch có th có k ho ch d phòng

đ gi m nh thi t h i t i m c t i thi u.T đó nâng cao hi u qu s d ng VL .
1.3.3.2. Nhân t ch quan.
 Xác đ nh c c u v n và nhu c u v n: C c u v n ph i đ m b o phù h p v i
lo i hình, m t hàng s n xu t kinh doanh. Xác đ nh đ c nhu c u v VL đáp ng đ
cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh, qu n lý c a doanh nghi p. Th a hay thi u v n đ u
là nguyên nhân hay bi u hi n vi c s d ng v n kém hi u qu . N u tình tr ng nhu c u
v VL quá cao thì doanh nghi p không phát huy đ c kh n ng ti m tàng c a nó,
gây đ ng nguyên v t li u hàng hóa đ ng th i t o ra các chi phí không c n thi t.
Ng

c l i, khi doanh nghi p thi u v n l u đ ng không đ m b o s n xu t liên t c gây

thi t h i do ng ng s n xu t, không đ m b o th c hi n h p đ ng đã ký k t, có th còn
d n đ n đóng c a doanh nghi p.
 Tác đ ng c a chu k s n xu t kinh doanh: N u chu k ng n, doanh nghi p s
thu h i v n nhanh đ tái đ u t , m r ng s n xu t kinh doanh. Ng c l i n u chu k
s n xu t dài doanh nghi p đ ng v n và nh h ng đ n các kho n n ph i tr .
 Tác đ ng c a chính s n ph m: s n ph m doanh nghi p kinh doanh là s n ph m
mang tính c nh tranh hay đ c quy n, thi t y u hay xa s quy t đ nh t i l ng hàng bán
ra và giá c đ n v s n ph m. i u nay tác đ ng đ n l i nhu n và doanh thu. Nên
doanh nghi p c n ph i nghiên c u nhu c u c a th tr ng và chu k s ng c a s n
ph m, th hi u ng i tiêu dùng. Vi c nghiên c u th tr ng đ đ a ra ph ng án đ u
t không t t có th d n đ n s n ph m làm ra có m u mã, ch t l
h p v i c u th tr ng.

ng kém, không phù

 Trình đ đ i ng cán b công nhân viên:
B máy qu n lý: v công tác qu n lý, b máy lãnh đ o đi u hành đ a ra nh ng
ph ng h ng đúng đ n, xác th c cách th c s n xu t kinh doanh. Công c ch y u đ
theo dõi qu n lý s d ng v n là h th ng k toán – tài chính. Công tác k toán th c
hi n t t s đ a ra các s li u chính xác giúp cho lãnh đ o n m đ c tình hình tài chính
c a doanh nghi p thông qua công tác k toán đ tìm ra nh ng đi m t n t i đ có bi n
pháp gi i quy t, ng

i qu n lý c n th c hi n t t vai trò t ch c, s d ng, qu n lý có

hi u qu nh t giúp doanh nghi p phát tri n, b t k p th tr ng.
i ng công nhân viên: con ng i là y u t quan tr ng nh t trong vi c đ m b o
s d ng v n có hi u qu trong doanh nghi p. N ng l c làm vi c trình đ chuyên môn
c a nhân viên ph i phù h p v i ngành ngh , ch c n ng công vi c…và ngày càng nâng
cao theo s phát tri n c a công ty.

14


 M i quan h c a doanh nghi p: v i khách hàng, v i nhà cung c p thì doanh
nghi p ph i có k ho ch c th đ v a duy trì m i quan h t t, v a thi t l p đ

cm i

quan h v i các khách hàng ti m n ng và nhà cung c p m i. Nó tác đ ng đ n l ng
s n ph m tiêu th , ti n đ s n xu t… và nh h ng tr c ti p đ n l i nhu n c a doanh
nghi p.
T vi c nghiên c u, tìm hi u các nhân t

nh h

ng t i hi u qu s d ng v n l u

đ ng c a doanh nghi p, chúng ta có m t cái nhìn khái quát h n đ đ a ra nh ng bi n
pháp c th nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p.

15

Thang Long University Library


CH

NGă 2. TH C TR NG HI U QU S
CÔNG TY TNHH HỐNGăPH

2.1. T ng quan v Công ty TNHH HùngăPh

D NG V Nă L Uă
NG

ng

2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH Hùng Ph
Tên công ty
a ch

: Công ty trách nhi m h u h n Hùng Ph

: 2300245396

i n tho i

: 0241832116

Ng

ng

ng

: Tr nh Nguy n, Châu Khê, T S n B c Ninh

Mã s thu

Fax

NG C A

: 0241375699
i đ i di n

: Giám đ c

V n Hùng

Hình th c s h u : TNHH
Ngày thành l p

: 27-11-2008

V n đi u l

: 2.500.000.000 VN

Công ty TNHH Hùng Ph ng là công ty trách nhi m h u h n ho t đ ng theo Lu t
doanh nghi p đ c thành l p vào n m 2008. Có tr s t i Tr nh Nguy n, Châu Khê,
T S n, B c Ninh. Công ty ho t đ ng theo đi u l công ty và lu t doanh nghi p Vi t
Nam. Công ty đ

ch

ng nh ng u đãi theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành.

Trong 5 n m xây d ng và phát tri n, công ty ch y u t p trung phát tri n m ng
kinh doanh. V i quan đi m, phát tri n ch y u d a vào ngu n nhân l c, t ng b c
nâng cao trình đ cho cán b , công nhân viên, t o đi u ki n cho h thích ng v i đi u
ki n làm vi c và công ty đã phát tri n t t, nh n đ c s tin t ng và hài lòng c a r t
nhi u khách hàng. Hi n nay, Công ty đang n l c hoàn thi n công tác t ch c qu n lý
và đ c bi t chú tr ng trong vi c tuy n ch n, đào t o các công nhân lành ngh , có k
thu t và trình đ chuyên môn cao.
Tr c đây th tr ng c a công ty ch thành ph B c Ninh, trong nh ng n m g n
đây công ty đã b t đ u m r ng th tr ng ra ngoài thành ph . Tuy nhiên do tình hình
kinh t hi n nay v n còn kh ng ho ng, nên th tr ng kinh doanh than khoáng s n
c ng g p nhi u khó kh n, vì v y công ty đang n l c đ phát tri n và gi v ng ch
đ ng trên th tr

ng.

16


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×