Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH LAN

B GIÁO D C VÀ ÀO T O

TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHOỄăLU NăT TăNGHI P
TÀI:

NÂNGăCAOăHI UăQU ăS ăD NGăTÀIăS Nă
L Uă NGăT IăCỌNGăTYăTNHHăXÂYăD NGă
TH
NGăM IăVÀăDUăL CHăMINHăLAN

SINHăVIểNăTH CăHI N : NGUY NăH
MÃ SINH VIÊN

: A18665


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀăN Iăậ 2014

NGăTRANG


B GIÁO D C VÀ ÀO T O

TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHOỄăLU NăT TăNGHI P
TÀI:

NÂNGăCAOăHI UăQU ăS ăD NGăTÀIăS Nă
L Uă NGăT IăCỌNGăTYăTNHHăXÂYăD NG
TH
NGăM IăVÀăDUăL CHăMINHăLAN

GIỄOăVIểNăH

NGăD N

:Th.SăTR NHăTR NGăANH

SINHăVIểNăTH CăHI N

:ăNGUY NăH

MÃ SINH VIÊN

: A18665


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

NGăTRANG

HÀăN Iăậ 2014

Thang Long University Library


M CL C
CH

NGă1:ăM T S

VÀ HI U QU S

V Nă

LÝ LU N CHUNG V TÀI S NăL Uă

D NG TÀI S NăL Uă

NG

NG TRONG DOANH NGHI P.... 1

1.1 Khái ni m, vai trò và phân lo i tài s năl uăđ ng trong doanh nghi p:............... 1
1.1.1 Khái ni m tài s n l u đ ng:................................................................................. 1
1.1.2.

c đi m c a tài s n l u đ ng: .......................................................................... 1

1.1.3 Vai trò c a tài s n l u đ ng trong doanh nghi p:.............................................. 2
1.1.4 Phân lo i tài s n l u đ ng ................................................................................... 2
1.1.5. C c u tài s n l u đ ng và các nhân t

nh h

ng t i c c u tài s n l u

đ ng ................................................................................................................................ 4
1.2ăCácăph

ngăphápăphơnătíchătƠiăs năl uăđ ng ........................................................ 6

1.2.1 Ph

ng pháp so sánh ........................................................................................... 6

1.2.2. Ph

ng pháp phân tích t s tài chính .............................................................. 7

1.3 N i dung qu n lý tài s năl uăđ ng .......................................................................... 8
1.3.1. Chính sách qu n lý tài s n l u đ ng .................................................................. 8
1.3.2. Qu n lý ti n m t và các ch ng khoán thanh kho n cao ................................. 10
1.3.4. Qu n lý d tr , t n kho ..................................................................................... 15
1.4. N i dung phân tích tài s năl uăđ ng .................................................................... 16
1.4.1 Phân tích c c u tài s n l u d ng ..................................................................... 16
1.4.2 Phân tích k t c u tài s n l u đ ng .................................................................... 17
1.5 Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s năl uăđ ng: ................................ 18
1.5.1 Các ch tiêu ph n ánh hi u qu chung c a tài s n l u đ ng: ......................... 19
1.5.2 Các ch tiêu ph n ánh t c đ luân chuy n v n l u đ ng:................................ 20
CH

NGă2.ăTH C TR NG V HI U QU S

D NG TÀI S NăL Uă

T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N XÂY D NGăTH

NG

NGăM I VÀ

DU L CH MINH LAN ................................................................................................. 25


2.1. Khái quát v công ty trách nhi m h u h n xây d ngăth

ngăm i và du l ch

Minh Lan ....................................................................................................................... 25
2.1.1. Quá trình hình thành, phát tri n công ty trách nhi m h u h n xây d ng
th

ng m i và du l ch Minh Lan ................................................................................ 25

2.1.2. S đ b máy t ch c và qu n lý ...................................................................... 26
2.1.3.Ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n. .......................................................... 26
2.1.4. Ngành ngh kinh doanh.................................................................................... 27
2.2.1. Khái quát ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty trách nhi m h u h n
xây d ng th

ng m i và du l ch Minh Lan ............................................................... 28

2.2.2. Khái quát tình hình tài s n ng n h n và ngu n v n ng n h n c a Công ty
TNHH xây d ng th

ng m i và du l ch Minh Lan ................................................... 31

2.3. Hi u qu s d ng tài s năl uăđ ng t i công ty trách nhi m h u h n xây d ng
th

ngăm i và du l ch Minh Lan ................................................................................ 37

2.3.1 Chính sách qu n lý tài s n l u đ ng ................................................................. 37
2.3.2. Các ch tiêu v hi u qu s d ng v n l u đ ng ............................................... 44
2.3.3. H s đ m nhi m v n l u đ ng ........................................................................ 46
2.3.3. Các ch s v ho t đ ng ..................................................................................... 46
2.3.4. Các ch tiêu v kh n ng thanh toán ................................................................ 49
2.3.5. V n l u đ ng ròng............................................................................................. 51
2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ

c .................................................................................... 51

2.4.2. Nh ng m t h n ch và nguyên nhân ............................................................... 53
CH

NGă3.ăM T S

TÀI S NăL Uă

GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU S

NG T I CÔNG TY TNHH XÂY D NGăTH

D NG

NGăM I VÀ

DU L CH MINH LAN ................................................................................................. 57
3.1.ă

nhăh

ng phát tri n v n c a công ty TNHH xây d ngăth

ngăm i và du

l ch Minh Lan trong nh ngăn măt i ........................................................................... 57
3.1.1. Khái quát môi tr

ng kinh doanh c a công ty TNHH xây d ng th

ng m i

và du l ch Minh Lan .................................................................................................... 57

Thang Long University Library


3.1.2.

nh h

ng phát tri n v n và v n l u đ ng c a công ty................................ 58

3.2. M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v năl uăđ ng t i công ty
xây d ngăth

ngăm i và du l ch Minh Lan ............................................................... 59

3.2.1. Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng ....................................................................... 63
3.2.2. Qu n lý c c u v n l u đ ng ............................................................................ 64
3.2.3. Các bi n pháp khác ........................................................................................... 67
3.2.4.

nh h

ng phát tri n c a công ty TNHH xây d ng th

ng m i và du l ch

Minh Lan ..................................................................................................................... 69
3.2.5. M t s ki n ngh v i Nhà n

c ........................................................................ 69


L IăM ă

U

1. Lý do ch năđ tài
Trong n n kinh t th tr

ng, các nhà đ u t , các doanh nghi p đóng góp m t vai

trò r t quan tr ng thúc đ y t ng tr

ng kinh t . Gia nh p t ch c Th

ng m i th gi i

m ra c h i cho các doanh nghi p Vi t Nam, khi m i quan h giao th
đ

c m r ng không ch trong n

th gi i. Môi tr

c, mà còn là các th tr

ng gi đây

ng l n c a các n

ng đ u t kinh doanh hi n nay c a Vi t Nam đang đ

c trên

c c i thi n

d n, t o ra nhi u thu n l i h n cho các đ n v s n xu t, kinh doanh trong và ngoài
n

c. C nh tranh là ho t đ ng th

ng xuyên đang di n ra trên th tr

ng, c nh tranh

giúp t o nên sân ch i bình đ ng h n v a t o đi u ki n đ các doanh nghi p có đ ng
l c thúc đ y s n xu t kinh doanh đ t n t i và phát tri n.

t n t i và phát tri n trong

n n kinh t có s c nh tranh, đòi h i các doanh nghi p c n kinh doanh có chi n l

c

và hi u qu . Qua đó, doanh nghi p v a có đi u ki n đ phát tri n s n xu t kinh doanh,
đ s c c nh tranh v i các doanh nghi p khác, đ ng th i doanh nghi p c ng s đ m
b o ngh a v c a mình đ i v i nhà n

c, đ i tác, nhân viên toàn công ty và c ng đ m

b o th c hi n có hi u qu ngh a v phát tri n c a chính doanh nghi p.
ho t đ ng có hi u qu , các doanh nghi p ph i thông qua nghiên c u, phân
tích, đánh giá toàn b quá trình ho t đ ng và s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
d a trên báo cáo tài chính hàng n m. Thông qua phân tích, doanh nghi p m i có th
bi t đ

c nh ng k t qu đ t đ

c c a quá trình s n xu t kinh doanh, phát hi n ra đ

c

nh ng m t h n ch còn t n đ ng. C ng qua đó doanh nghi p m i th y rõ nguyên
nhân, ngu n g c c a các v n đ phát sinh và có gi i pháp c th đ nâng cao hi u qu
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
Nh n th c đ

c t m quan tr ng trên nên em đư ch n đ tài “ Nơngăcaoăăhi uăqu ă

s ăd ngătƠiăs năl uăđ ngăt iăcôngătyăTNHHăxơyăd ngăth

ngăm iăvƠăduăl chăMinhă

Lan” làm đ tài c a mình.
iăt

2.
Ð i t

ng và ph m vi nghiên c u

ng nghiên c u là hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i công ty

TNHH xây d ng th

ng m i và du l ch Minh Lan

Ph m vi nghiên c u là: hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i công ty
TNHH xây d ng th
3. Ph

ng m i và du l ch Minh Lan trong giai đo n 2011 – 2013

ngăpháp nghiên c u

Thang Long University Library


Các ph

ng pháp so sánh, ph

chi u d c và ph

ng pháp phân tích theo chi u ngang, phân tích theo

ng pháp phân tích t l đ

c s d ng trong khóa lu n.

3. K t c u khóa lu n
Ngoài m đ u và k t lu n khóa lu n g m 3 ch
Ch

ng:

ngă1:ăC ăs ălýălu năchungăv ăhi uăqu ăs ăd ngătƠiăs năl uăđ ngăt iădoanhă

nghi p
Ch

ngă2:ăTh cătr ngăhiêuăqu s ăd ngătƠiăs năl uăđ ngăt iăcôngătyăTNHHăxơyă

d ngăth
Ch

ngăm iăvƠăduăl chăMinhăLan

ngă3:ăM tăs ăgi iăphápănh mănơngăcaoăhi uăqu ăs ăd ngătƠiăs năl uăđ ngăt iă

công ty TNHH xây d ngăth

ngăm iăvƠăduăl chăMinhăLan


L IăC Mă N

tr

V i tình c m chân thành, em xin bày t lòng bi t n t i các th y giáo, cô giáo
ng i H c Th ng Long, đ c bi t là th y Tr nh Tr ng Anh cùng các bác, cô chú

và anh ch trong công ty TNHH Minh Lan đư t n tình giúp đ em hoàn thành khóa
lu n t t nghi p này. Em c ng xin c m n các th y cô giáo gi ng d y trong nhà tr ng
đư truy n đ t cho em r t nhi u ki n th c b ích đ th c hi n khóa lu n và c ng nh có
đ

c hành trang v ng ch c cho s nghi p trong t

ng lai.

Do gi i h n ki n th c và kh n ng lỦ lu n c a b n thân còn nhi u thi u sót và
h n ch , kính mong s ch d n và đóng góp c a các th y cô giáo đ khóa lu n c a em
đ

c hoàn thi n h n.
Hà N i, ngày 24 tháng 07 n m 2014
Sinh viên
Nguy n H

ng Trang

Thang Long University Library


L IăCAM OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi, do tôi tr c ti p làm.
Các s li u, k t qu nêu trong khóa lu n, xu t phát t tình hình th c t c a công ty
trách nhi m h u h n Minh Lan

HƠăN i,ăNgƠyă04ăăthángă10ăn mă2014
Sinh viên

Nguy năH

ngăTrang


DANH M C VI T T T
Kí hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

BCLCTT

Báoăcáoăl uăchuy n ti n t

BCTC

Báo cáo tài chính

C KT

Cơnăđ i k toán

DN

Doanh nghi p

DTT

Doanh thu thu n

GVHB

Giá v n hàng bán

HTK

Hàng t n kho

LNST

L i nhu n sau thu

SXKD

S n xu t kinh doanh

TNDN

Thu TNDN

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

VCSH

V n ch s h u

VL

V năl uăđ ng

Thang Long University Library


CH
NGă1:ăM TăS ăV Nă
ăLụăLU NăCHUNGăV ăTÀIăS Nă
L Uă
NGăVÀăHI UăQU ăS ăD NGăTÀIăS NăL Uă
NGă
TRONG DOANH NGHI P
Khái ni m vai trò và phân lo i tài s n l u đ ng trong doanh nghi p
1.1.1 Khái ni m tài s n l u đ ng:

Khái ni m tài s n l u đ ng:
Trong quá trình s n xu t kinh doanh, b ph n ch y u c a đ i t ng lao
đ ng là tài s n l u đ ng tr c ti p c u thành nên th c th c a s n ph m và m t
b ph n khác hao phí m t đi cùng v i quá trình kinh doanh. Do các đ i t ng
lao đ ng tr c ti p tham gia c u t o nên th c th s n ph m nên hình thái v t ch t
s thay đ i và ch tham gia m t l n vào chu kì s n xu t kinh doanh. Sang k
kinh doanh ti p theo doanh nghi p s s d ng đ i t ng lao đ ng m i.
i t ng lao đ ng ph c v vào quá trình s n xu t kinh doanh g m:
- V t t d tr đ chu n b cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c liên
t c nh n ng l ng, nguyên v t li u và các đ ng l c khác.
- S n ph m d dang.
Hai b ph n trên bi u hi n d i hình thái v t ch t g i là tài s n l u đ ng.
V y, Tài s n l u đ ng là đ i t ng lao đ ng thu c quy n s h u c a doanh
nghi p.
(Ngu n: TS. Nguy n Th H i S n(2010), Qu n tr tài chính doanh nghi p, NXB
Th ng Kê, Hà N i)
1.1.2.

c đi m c a tài s n l u đ ng:
Tài s n l u đ ng tham gia vào m t chu kì s n xu t kinh doanh. TSL
th ng bi u hi n d i hình thái nh ti n và t ng đ ng ti n, kho n ph i thu
ng n h n, hàng t n kho và tài s n ng n h n khác. Các tài s n này đ c s d ng
trong m t chu kì kinh doanh ho c m t n m. TSL này phân bi t v i các thi t b
và tài s n c đ nh khác tham gia vào nhi u chu kì kinh doanh nên đ c tách
riêng và phân b chi phí vào nhi u kì khác nhau.
Tài s n l u đ ng thay đ i hình thái v t ch t ban đ u đ c u t o nên th c
th s n ph m. c đi m này là đi n hình c a doanh nghi p s n xu t kinh doanh,
hàng t n không dùng cho m c đích s n xu t th ng tr i qua m t quá trình bi n
đ i thành thành ph m, hàng hóa hoàn ch nh đ s n xu t bán ra th tr ng.

1


Giá tr TSL luân chuy n m t l n vào giá tr s n ph m làm ra. i u này
cho th y m i chi phí phát sinh trong quá trình bi n đ i tài s n ng n h n thành
thành ph m đ c tính vào giá thành c a s n ph m tr c khi đ a ra th tr ng.
Vai trò c a tài s n l u đ ng trong doanh nghi p

ti n hành s n xu t, ngoài TSC nh máy móc, thi t b , nhà x ng...
doanh nghi p ph i b ra m t l ng ti n nh t đ nh đ mua s m hàng hóa, nguyên
v t li u... ph c v cho quá trình s n xu t. Nh v y tài s n l u đ ng là đi u ki n
đ u tiên đ doanh nghi p đi vào ho t đ ng hay nói cách khác tài s n l u đ ng là
đi u ki n tiên quy t c a quá trình s n xu t kinh doanh.
Ngoài ra tài s n l u đ ng còn đ m b o cho quá trình tái s n xu t c a
doanh nghi p đ c ti n hành th ng xuyên, liên t c. Tài s n l u đ ng còn là
công c ph n ánh đánh giá quá trình mua s m, d tr , s n xu t, tiêu th c a
doanh nghi p.
Tài s n l u đ ng còn có kh n ng quy t đ nh đ n quy mô ho t đ ng c a
doanh nghi p. Trong n n kinh t th tr ng doanh nghi p hoàn toàn t ch trong
vi c s d ng v n nên khi mu n m r ng quy mô c a doanh nghi p ph i huy
đ ng m t l ng v n nh t đ nh đ đ u t ít nh t là đ đ d tr v t t hàng hóa.
Tài s n l u đ ng còn giúp cho doanh nghi p ch p đ c th i c kinh doanh và
t o l i th c nh tranh cho doanh nghi p.
Tài s n l u đ ng còn là b ph n ch y u c u thành nên giá thành s n
ph m do đ c đi m luân chuy n toàn b m t l n vào giá tr s n ph m. Giá tr c a
hàng hóa bán ra đ c tính toán trên c s bù đ p đ c giá thành s n ph m c ng
thêm m t ph n l i nhu n. Do đó, tài s n l u đ ng đóng vai trò quy t đ nh trong
vi c tính giá c hàng hóa bán ra.
1.1.4 Phân lo i tài s n l u đ ng

Có th phân lo i tài s n l u đ ng theo nhi u cách khác nhau:
1.1.4.1. Phân lo i ế a vào kh n ng chuy n đ i và đ c đi m kinh t
Ti n và t ng đ ng ti n
Ti n và t ng đ ng ti n bao g m t t c ti n m t trong qu ti n
m t t i đ n v k c ngo i t và ti n n i t , ti n g i ngân hàng và ti n đnag
chuy n. Nh v y, ti n m t bao g m:
+ Ti n m t
+ Ti n g i ngân hàng
+ Ti n d i d ng Séc các lo i.
2

Thang Long University Library


+ Ti n trong thanh toán
+ Ti n tron các lo i th thanh toán và th ATM
+ Các tài s n t ng đ ng ti n
Vàng b c, đá quý và kim khí quý
ây là nhóm tài s n đ c bi t, ch y u dùng vào m c đích d tr .
Tuy v y, trong ngành tài chính- ngân hàng, vàng b c đá quỦ và kim khí quỦ
đ c d tr v i m t l ng khá l n và đ c coi là m t trong l nh v c kinh doanh
c a ngành.
Chi phí tr tr c
Chi phí tr tr c bao g m các kho n ti n mà công ty tr tr c cho
ng i bán, nhà cung c p ho c các đ i t ng khác. M t s các kho n tr tr c có
th có m c đ r i ro cao vì ph thu c vào các y u t khó d đoán tr c.
Các kho n ph i thu
Các kho n ph i thu bao g m các kho n ph i thu khách hàng, kho n
tr tr c cho ng i bán, ph i thu n i b ng n h n, h i thu theo ti n đ k ho ch
h p đ ng xây d ng, các kho n ph i thu ng n h n khác và kho n d phòng n
ph i thu ng n h n khó đòi.
Hàng t n kho
Hàng t n kho bao g m toàn b giá tr t n kho c a doanh nghi p
nh nguyên v t li u, hàng hóa, thành ph m, chi phí s n xu t d dang, công c
d ng c ... và chi phí d phòng gi m giá hàng t n kho.
Tài s n ng n h n khác
Tài s n ng n h n khác bao g m chi phí tr tr c ng n h n, thu giá
tr gia t ng đ c kh u tr , thu và các kho n ph i thu c u nhà n c và tài s n
ng n h n khác.
1.1.4.2. Phân lo i tài s n l u đ ng ế a vào khâu kinh ếoanh
Theo cách phân lo i này, tài s n l u đ ng c a doanh nghi p g m 2 b
ph n: tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông.
Tài s n l u đ ng s n xu t bao g m các tài s n khâu d tr s n xu t nh
nhiên li u, nguyên v t li u chính, v t li u ph , … và các tài s n khâu s n xu t
nh s n ph m d dang đang ch t o, bán thành ph m, chi phí tr tr c.
Tài s n l u đ ng l u thông c a doanh nghi p bao g m các s n ph m
thành ph m ch tiêu th , các lo i v n b ng ti n, các kho n v n trong thanh toán,
các kho n chi phí ch k t chuy n, chi phí tr tr c…
3


Các tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông luôn v n
đ ng, thay th và chuy n hoá l n nhau trong quá trình s n xu t kinh doanh đ
đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c ti n hành liên t c.
1.1.5. C c u tài s n l u đ ng và các nhân t

nh h

ng t i c c u tài s n

l u đ ng
1.1.5.1. C c u tài s n l u đ ng
C c u TSL là quan h t l gi a các thành ph n tài s n l u đ ng chi m
trong t ng s tài s n l u đ ng c a doanh nghi p
Các doanh nghi p khác nhau thì có s tài s n l u đ ng c ng không gi ng
nhau. Vi c phân tích c c u tài s n l u đ ng c a doanh nghi p theo các tiêu
th c phân lo i khác nhau s giúp doanh nghi p hi u rõ h n nh ng đ c đi m
riêng v s tài s n l u đ ng mà mình đang qu n lý tài s n l u đ ng có hi u qu
h n và phù h p v i đi u ki n c th c a doanh nghi p.
1.1.5.2. Các nhân t nh h ng đ n c c u tài s n l u đ ng c a doanh
nghi p
Nhân t nh h ng đ n t tr ng tài s n l u đ ng
- Ngành ngh ho t đ ng – s n xu t kinh doanh c a công ty: ho t đ ng c
th c a công ty theo đu i th ng có nh h ng quan tr ng đ n m c tài s n l u
đ ng c a công ty. N u công ty là công ty th ng m i l ng hàng t n kho s c n
nhi u b i l doanh nghi p c n đi u ch nh hàng hóa trong quá trình kinh doanh,
l ng ti n và t ng đ ng ti n dùng trong kinh doanh s l n và s n ph i thu
khó đòi s t ng lên. N u công ty là công ty chuyên cung c p d ch v thì l ng
hàng t n kho s th ng m c th p h n công ty th ng m i, nh ng l ng ti n
và t ng đ ng ti n c a công ty d ch v th ng r t l n do b n ch t c a công ty
chuyên cung c p d ch v là quá trình s n xu t d ch v , chuy n giao d ch v , tiêu
dùng d ch v là đ ng th i nên th ng công ty d ch v s ti n hành thu ti n tr c
khi s d ng d ch v . Bên c nh đó, đ i v i công ty s n xu t thì l ng ti n và
t ng đ ng ti n l i nh mà ch y u l ng v n l u đ ng c a công ty s n xu t
t p tr ng d i d ng hàng t n kho là nguyên v t li u, bán thành ph m, thành
ph m và chi phí s n xu t d dang. Chính vì v y, lo i hình kinh doanh đóng vai
trò r t l n quy t đ nh t i c c u và l ng tài s n l u đ ng c a doanh nghi p.
- Quy mô c a công ty: Các công ty nh th ng có t tr ng tài s n l u đ ng
cao h n công ty l n. B i l :
+ Công ty l n có th dành nhi u ngu n l c và quan tâm c n thi t đ qu n
lỦ TSL . B i l , các công ty này có nhi u m t hàng kinh doanh, quy mô l n nên
4

Thang Long University Library


c n đi u ch nh t tr ng sao cho phù h p, cân đ i ngân sách đ đ t đ c hi u qu
kinh doanh t t nh t.
+ Công ty l n có m t l i th v tính kinh t theo quy mô trong qu n lý
TSL và có kh n ng d đoán lu ng ti n t t h n. Chính vì v y, các công ty nh
luôn ch u khá nhi u thi t thòi và g p nhi u khó kh n trong quá trình s d ng tài
s n l u đ ng sao cho hi u qu nh t.
+ Công ty l n có đi u ki n ti p c n v i th tr ng v n và huy đ ng tài s n
l u đ ng t t h n các công ty nh .
ki m, phát tri n th tr

úng v y, nh ng công ty l n h có ti m l c đ tìm

ng nên h có th hi u bi t v th tr

ng và phát tri n t t h n.

Chính vì v y, các công ty nh do c n t p trung cao l ng v n vào trong tài s n
l u đ ng đ s n xu t và kinh doanh, đ ng th i do không ch đ ng đ c ngu n v n
nên công ty th ng chuy n l ng v n dài h n sang tài tr cho tài s n l u đ ng (tài s n
ng n h n) đây là chi n l c kinh doanh th n tr ng đ m b o ho t đ ng kinh doanh bình
th ng c a doanh nghi p. Bên c nh đó, đ i v i doanh nghi p quy mô l n, do h ch
đ ng h n trong v n kinh doanh và ti p c n v i ngu n v n vay dài h n d dàng h n
nên có xu h ng đ u t nhi u h n vào tài s n c đ nh đ t ng n ng su t, gi m chi phí
c u thành nên s n ph m. Chính vì v y, t tr ng s d ng tài s n l u đ ng c ng gi m đi.
- T c đ t ng (gi m) doanh thu: khi doanh thu t ng thông th ng ph i thu khách
hàng và hàng l u kho c ng t ng m t l ng t ng đ i, kéo theo s gia t ng c a kho n
m c ph i tr ng i bán, chính vì v y c ng nh h ng t i l ng tài s n l u đ ng trong
doanh nghi p. Khi doanh nghi p kinh doanh t t, t ng tr ng doanh thu l n thì l ng
ti n và t ng đ ng ti n th ng có xu h ng t ng. Bên c nh đó, các kho n ph i thu
khách hàng c ng t ng. Th c ch t, doanh nghi p đang n i l ng các chính sách qu n lý
các kho n ph i thu đ nâng cao doanh thu khi n cho các kho n n ph i thu t ng lên.
ng th i, khi doanh thu t ng, t c đ và l

ng hàng t n kho đ

c tiêu th c ng t ng

theo d n t i doanh nghi p ph i t ng c ng nh p kho hàng hóa đ đáp ng nhu c u
kinh doanh t ng lên. Do đó, hàng t n kho c ng t ng lên. Hàng t n kho t ng c ng d n
t i kho n ph i tr nhà cung c p c ng có xu h ng t ng. Chính vì v y, doanh thu t ng
ho c gi m c ng có nh h ng t i c c u và l ng v n l u đ ng c a doanh nghi p.
- M c đ linh ho t mà doanh nghi p mong mu n: doanh nghi p mu n duy trì đ
linh ho t thì c n duy trì n ng n h n m c th p thì r i ro ng i cho vay th p, giúp
doanh nghi p huy đ ng v n d dàng h n. N u doanh nghi p duy trì n ng n h n
m c th p thì r i ro thanh toán c a doanh nghi p s
m c th p. Do đó,kh n ng huy
đ ng v n đ c bi t là ngu n vay dài h n s d dàng. Khi có đ ngu n đ tài tr cho tài
s n thì v n l u đ ng c a doanh nghi p c ng s đ m b o và t ng lên.
Nh v y, nhân t nh h ng đ n TSL có th chia thành 3 nhóm chính:
5


- V m t s n xu t nh : đ c đi m công ngh s n xu t c a doanh nghi p, đ dài
chu k s n xu t , trình đ t ch c quá trình s n xu t,…
- V cung ng tiêu dung nh : kho ng cách gi a doanh nghi p v i n i cung c p,
kh n ng cung c p c a th tr ng,…
- V m t thanh toán nh : ph ng th c thanh toán đ c l a ch n theo các h p
đ ng bán hàng, th t c thanh toán, vi c ch p hành k lu t thanh toán.
1.2 Các ph
Ph

ng pháp phân tích tài s n l u đ ng
ng pháp so sánh

Là ph ng pháp s d ng các báo cáo tài chính đ so sánh gi a s th c
hi n k này v i s th c hi n k tr c đ th y rõ xu h ng thay đ i c a v n l u
đ ng, đánh giá s t ng tr ng hay th t lùi trong ho t đ ng kinh doanh c a
doanh nghi p, so sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch đ th y m c đ ph n
đ u c a doanh nghi p, so sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung
bình c a ngành c a các doanh nghi p khác nh m đánh giá tình hình qu n lỦ s
d ng v n l u đ ng t t hay x u, đ c hay ch a đ c.
Có th so sánh theo chi u d c đ xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu so v i
t ng th , so sánh theo chi u ngang c a nhi u k đ th y đ c s bi n đ i c v
s l ng t ng đ i và tuy t đ i c a m t ch tiêu nào đó qua các niên đ k toán
liên ti p.
Xác đ nh s g c đ so sánh:
Khi nghiên c u nh p đ bi n đ ng, t c đ t ng tr ng c a các ch tiêu, s
g c đ so sánh là ch tiêu k tr c.
Khi nghiên c u nh p đ th c hi n nhi m v kinh doanh trong t ng kho ng
th i gian trong n m th ng so sánh v i cùng k n m tr c.
Khi nghiên c u kh n ng đáp ng nhu c u c a th tr ng có th so sánh
m c th c t v i m c h p đ ng.
i u ki n đ so sánh đ c các ch tiêu kinh t :
Ph i th ng nh t v n i dung kinh t c a ch tiêu
m b o tính th ng nh t v ph ng pháp tính các ch tiêu
m b o tính th ng nh t v đ n v tính, các ch tiêu v c s l ng, th i
gian và giá tr .
M c tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh:
Xác đ nh m c đ bi n đ ng tuy t đ i và m c đ bi n đ ng t ng đ i
cùng xu h ng bi n đ ng c a ch tiêu phân tích.
6

Thang Long University Library


M c bi n đ ng tuy t đ i: đ c xác đ nh trên c s so sánh tr s c a ch
tiêu gi a hai k : k phân tích và k g c.
M c đ bi n đ ng t ng đ i: là k t qu so sánh gi a s th c t v i s g c
đư đ c đi u ch nh theo m t h s c a ch tiêu có liên quan theo h ng quy mô
c a ch tiêu phân tích.
So sánh tuy t đ i

S tuy t đ i là m c đ bi u hi n quy mô, kh i l ng giá tr v m t ch
tiêu kinh t nào đó trong th i gian và đ a đi m c th .
n v tính là hi n v t,
giá tr , gi công. M c giá tr tuy t đ i đ c xác đ nh trên c s so sánh tr s ch
tiêu gi a hai k .
So sánh t

ng đ i

M c đ bi n đ ng t ng đ i là k t qu so sánh gi a th c t v i s g c đư
đ c đi u ch nh theo m t h s ch tiêu có liên quan theo h ng quy t đ nh quy
mô c a ch tiêu phân tích.
1.2.2. Ph

ng pháp phân tích t s tài chính

T s là công c phân tích tài chính ph thông nh t. M t t s là m i quan
h t l gi a hai dòng ho c hai nhóm dòng c a b ng cân đ i tài s n. Ph ng pháp
phân tích t s d a trên ý ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài chính trong các
quan h tài chính. S bi n đ i các t là s bi n đ i các đ i l ng tài chính. V
nguyên t c, ph ng pháp t l yêu c u ph i xác đ nh các ng ng, các đ nh m c, đ
nh n xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p, trên c s so sánh các t l c a
doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính đ

c phân thành

các nhóm t l đ c tr ng, ph n ánh nh ng n i dung c b n theo các m c tiêu ho t
đ ng c a doanh nghi p. ó là các nhóm t l v kh n ng thanh toán, nhóm t l
v c c u v n và ngu n v n, nhóm t l v n ng l c ho t đ ng kinh doanh, nhóm t
l v kh n ng sinh l i.
M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n ánh riêng l , t ng b ph n c a
ho t đ ng tài chính trong m i tr ng h p khác nhau, tu theo giác đ phân tích,
ng i phân tích l a ch n các nhóm ch tiêu khác nhau đ ph c v m c tiêu phân
tích c a mình.
Ch n đúng các t s và ti n hành phân tích chúng, ch c ch n ta s phát hi n
đ c tình hình tài chính. Phân tích t s cho phép phân tích đ y đ khuynh h ng vì
m t s d u hi u có th đ c k t lu n thông qua quan sát s l n các hi n t ng
nghiên c u riêng r .
7


1.3 N i dung qu n lý tài s n l u đ ng
Bên c nh tài s n c đ nh, tài s n l u đ ng đóng vai trò quan tr ng trong ho t
đ ng s n xu t kinh doanh (SXKD) c a m i doanh nghi p. Dù vi c gi tài s n l u đ ng
không đem l i kh n ng sinh l i quá cao nh ng vi c gi chúng l i đ m b o cho ho t
đ ng SXKD c a doanh nghi p đ c di n ra th ng xuyên, liên t c. Vì vây, qu n lý tài
s n l u đ ng đóng vai trò h t s c quan tr ng vào thành công c a doanh nghi p.
1.3.1. Chính sách qu n lý tài s n l u đ ng
M i doanh nghi p có th l a ch n m t chính sách tài s n l u đ ng riêng và vi c
qu n lỦ tài l u đ ng t i m i doanh nghi p s mang đ n nh ng đ c đi m r t khác nhau.
Thông qua thay đ i c u trúc tài s n và n , công ty có th làm thay đ i chính sách v n
l u đ ng m t cách đáng k .
Vi c k t h p các mô hình qu n lỦ TSL và mô hình qu n lý n ng n h n c a
doanh nghi p đư t o ra 3 chính sách qu n lý v n l u đ ng trong doanh nghi p. Sau đây
là 3 chính sách c p ti n, th n tr ng và dung hòa.
Hình 1.1. Chính sách qu n lý v n
C p ti n

Th n tr ng

TSL

TSL
N ng n
h n

TSC

TSC

Dung hòa
N ng n

N ng n

h n

h n

TSL

N dài
h n

N dài
h n

TSC

N dài
h n

(Ngu n:Nguy n ình Ki m – B ch
c Hi n (2008) – Tài chính doanh nghi p –
NXB H c vi n Tài chính – trang 41)
- Chính sách tài s năl uăđ ng c p ti n
Là s k t h p gi a mô hình qu n lý tài s n c p ti n và n c p ti n. Doanh nghi p
luôn duy trì t trong TSL
m c t i thi u và n ng n h n m c cao. Do đó, doanh
nghi p s d ng m t ph n ngu n v n ng n h n đ tài tr cho TSL .
c đi m:
+ Chi phí huy đ ng v n th p h n do các kho n ph i thu khách hàng
nên chi phí qu n lỦ c ng

m c th p. Hàng l u kho đ

c gi

m c th p

m c t i thi u giúp

doanh nghi p gi m đ c chi phí l u kho c ng nh nh ng t n th t do l i th i, h h ng.
Ngoài kho n ph i thu và hàng l u kho, các kho n m c khác nh ti n, đ u t tài chính
ng n h n, tài s n ng n h n khác đ u đ c duy trì m c t i thi u… Bên c nh đó, lưi
su t ng n h n th p h n lưi su t dài h n làm chi phí vay ng n h n th p h n vay dài h n.
8

Thang Long University Library


+S

n đ nh c a ngu n v n không cao b i l ngu n v n huy đ ng ch y u t

ngu n ng n h n (th i gian s d ng <1 n m)
+ Kh n ng thanh toán ng n h n c a công ty không đ c đ m b o: qu n lý
TSL theo tr ng phái c p ti n th ng duy trì m c th p nh t c a toàn b TSL .
Công ty ch gi m t m c t i thi u trong tay, d a vào chính sách qu n lý có hi u qu
và vay ng n h n đ đáp ng m i nhu c u không d báo tr c. Do đó, n u qu n lý
không hi u qu có th d n đ n tình tr ng doanh nghi p m t kh n ng thanh toán.
+ Chính sách này đem l i ngu n thu nh p cao do chi phí qu n lý, chi phí lãi vay,
chi phí l u kho,… đ u th p làm cho EBIT cao h n… Tuy nhiên, nó c ng mang đ n
nh ng r i ro l n cho công ty. M t s r i ro có th g p ph i khi doanh nghi p s d ng
chính sách này: không có đ ti n đ th c hi n chính sách qu n lý có hi u qu , công ty
d tr hàng th p d n đ n doanh thu có th b m t khi h t hàng d tr …
- Chính sách tài s năl uăđ ng th n tr ng
Là s k t h p gi a mô hình qu n lý tài s n th n tr ng v i n th n tr ng. Doanh
nghi p luôn duy trì TSL
m c t i đa và n ng n h n m c th p. Do đó, doanh
nghi p s d ng m t ph n ngu n v n dài h n đ tài tr cho TSL .
c đi m:
+ Kh n ng thanh toán đ c đ m b o do doanh nghi p luôn duy trì TSL
m c
đ t i đa luôn đ đ tr các kho n n ng n h n.
+ Tính n đ nh c a ngu n v n cao do ngu n v n huy đ ng ch y u t ngu n dài
h n, doanh nghi p có th s d ng ngu n v n đ u t vào ho t đ ng s n xu t kinh
doanh mà ch a ph i lo ngay đ n vi c tr n .
+ Chi phí huy đ ng v n cao h n do các kho n ph i thu khách hàng m c cao
nên chi phí qu n lỦ c ng cao. Hàng l u kho đ c gi
m c đ t i đa làm t ng chi phí
l u kho và các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho. Lãi su t cho vay dài h n c ng
cao h n so v i lãi su t cho vay ng n h n.
+ Chính sách này s giúp doanh nghi p gi m b t đ c các r i ro nh bi n đ ng
t ng giá thành s n ph m so d tr hàng t n kho m c cao… Tuy nhiên, thu nh p
không cao do ph i ch u chi phí cao h n nh : chi phí qu n lý, chi phí l u kho, chi phí
lưi vay… làm cho EBT gi m.
- Chính sách tài s năl uăđ ng dung hòa
D
TSL

đ

trên c s nguyên t c t

ng thích đ

c th hi n trên mô hình cho th y

c tài tr hoàn toàn b ng ngu n ng n h n và TSL

đ

c tài tr hoàn toàn

b ng ngu n dài h n. Chính sách dung hòa có đ c đi m k t h p qu n lý tài s n th n
tr ng v i n c p ti n ho c k t h p qu n lý tài s n c p ti n và n th n tr ng
Tuy nhiên, trên th c t , đ đ t đ c tr ng thái t ng thích không h đ n gi n do
v p ph i nhi u v n đ nh s t ng thích k h n, lu ng ti n hay kho ng th i gian. Do
9


v y mà chính sách này ch c g ng t i tr ng thái t
m c l i nhu n trung bình, h n ch nh

ng thích, dung hòa r i ro và t o ra

c đi m c a 2 chính sách c p ti n và th n tr ng.

(Ngu n: Nguy n ình Ki m – B ch
NXB H c vi n Tài chính – trang 42)

c Hi n (2006)– Tài chính doanh nghi p –

1.3.2. Qu n lý ti n m t và các ch ng khoán thanh kho n cao
V n b ng ti n c a doanh nghi p bao g m ti n và các kho n t ng đ ng ti n.
Trong đó, nh ng kho n m c quan tr ng nh t ph i k đ n là ti n m t và các kho n đ u
t ch ng khoán ng n h n. Nh ng lý do chính khi n cho doanh nghi p ph i tích tr
m t l ng v n b ng ti n nh t đ nh bên c nh vi c đ u t vào các tài s n sinh l i khác.
ó là th c hi n m c đích giao d ch (đ ng c kinh doanh), ph c v nhu c u chi tiêu b t
th

ng (đ ng c phòng ng a), th c hi n m c đích đ u c và nh ng nhu c u khác.
Qu n lý m c d tr ti n m t
- Xác đ nh m c d tr ti n m t t i u

Dù đem l i m t s l i ích nh t đ nh cho doanh nghi p nh ng m t khác, vi c d
tr quá nhi u ti n m t có th gây ta tình tr ng t n đ ng m t l ng v n l n do ti n
không đ c đ u t vào các tài s n khác sinh l i. B i v y, song song v i vi c gi ti n
m t, doanh nghi p có th chuy n sang n m gi các ch ng khoán ng n h n có tính
thanh kho n cao trên th tr ng ti n t đ h ng lãi. Khi có nhu c u v ti n, doanh
nghi p s th c hi n giao d ch bán các ch ng khoán này và ng c l i khi d th a ti n
m t s mua vào.
Do vi c gi ti n có th mang l i nh ng l i ích c ng nh chi phí nh đư đ c p,
vi c xác đ nh m t m c d tr ti n m t t i u là h t s c c n thi t. M c d tr ti n m t
t i u là m c ti n m t t i thi u mà doanh nghi p c n n m gi t i đa hóa l i ích đ t
đ c t vi c gi ti n.
xác đ nh l ng d tr ti n m t t i u, chúng ta có th vào mô hình Baumol.
Mô hình này xác đ nh m c d tr ti n m t mà t i đó, t ng chi phí là nh nh t.
T ng chi phí (TC) = Chi phí giao d ch (TrC) + Chi phí c h i (OC)
Chi phí giao d ch (TrC):
TrC

=

T
CF

Trong đó, T: T ng nhu c u v ti n trong n m
C: Quy mô m t l n bán ch ng khoán
T/C: S l n doanh nghi p bán ch ng khoán kh th đ bù đ p ti n m t
đư chi tiêu
F: Chi phí c đ nh c a m t l n bán ch ng khoán

10

Thang Long University Library


Chi phí c h i (OC):
C

K

2
Trong đó, OC: Chi phí c h i c a vi c gi ti n trong m t n m
C/2: M c d tr ti n m t trung bình
OC

=

K: Lãi su t đ u t ch ng khoán/ n m
=> T ng chi phí (TC):
TC = TrC + OC

T
C

=

 F

C
2K

M c d tr ti n t i u (C*)

2T  F
K

C* =

(Ngu n: Nguy n ình Ki m – B ch
c Hi n (2006) – Tài chính doanh nghi p
– NXB H c vi n Tài chính – trang 52)
- Xây d ng và phát tri n các mô hình d báo ti n m t
-

Nhà qu n lý ph i d đoán các ngu n nh p, xu t ngân qu theo đ c thù v chu k
tính doanh thu, theo mùa v , theo k ho ch phát tri n c a doanh nghi p trong t ng
th i k . Ngoài ra, ph ng th c d đoán đ nh k chi ti t theo tu n, tháng, quý và t ng
quát cho hàng n m c ng đ c s d ng th ng xuyên.
+ Ngu n nh p ngân qu th ng g m các kho n thu đ c t ho t đ ng s n xu t,
kinh doanh, ti n t các ngu n đi vay, t ng v n, bán tài s n c đ nh không dùng đ n…
+ Ngu n xu t ngân qu g m các kho n chi cho ho t đ ng s n xu t – kinh doanh,
tr n vay, tr n c t c, mua s m tài s n c đ nh, đóng thu và các kho n ph i tr
khác…
Trên c s so sánh ngu n nh p và ngu n xu t ngân qu doanh nghi p có th th y
đ

c m c th ng d hay thâm h t ngân qu .
Các bi n pháp qu n lý:
+ M i kho n thu chi v n ti n m t đ u ph i th c hi n qua qu
+ Phân đ nh trách nhi m rõ rang trong qu n lý v n ti n m t
+ Xây d ng quy ch thu, chi qu ti n m t

+ Qu n lý ch t ch các kho n t m ng ti n m t, c n quy đ nh đ i t ng, th i
gian và m c t m ng… đ qu n lý ch t ch , tránh vi c l i d ng qu ti n m t c a
doanh nghi p vào m c đích các nhân.
Qu n lý quá trình thanh toán
Quá trình thanh toán v n b ng ti n c a doanh nghi p bao g m quá trình thu ti n
và chi ti n. Vi c qu n lỦ quá trình thanh toán nên đ
ng n th i gian thu ti n và kéo dài th i gian chi ti n.
11

c di n ra theo nguyên t c: rút


l a ch n đ

c ph

ng th c thu (chi) ti n t i u, doanh nghi p nên so sánh l i

ích gia t ng và chi phí gia t ng gi a các ph

ng án

L i ích gia t ng (∆B)và chi phí gia t ng (∆C) đ c tính nh sau:
∆B= ∆t  TS  I  (1-T)
∆C= (C2 – C1)  (1-T)
Trong đó:
∆t: s ngày thu ti n rút ng n đ

c (ho c kéo dài đ

c)

TS: quy mô chuy n ti n/ngày
I: lưi su t đ u t / ngày
T: thu su t thu thu nh p doanh nghi p
C1: chi phí chuy n ti n c a ph ng án 1
C2 : chi phí chuy n ti n c a ph ng án 2
Quy t đ nh đ c đ a ra s là:
∆B>∆C, doanh nghi p nên ch n ph
∆B<∆C, doanh nghi p nên ch n ph

ng án 2
ng án 1

∆B =∆C, doanh ngh p có th tùy Ủ l a ch n
(Ngu n: Nguy n ình Ki m – B ch
c Hi n (2006) – Tài chính doanh nghi p –
NXB H c vi n Tài chính – trang 65)
1.3.3. Qu n lý các kho n ph i thu
Theo dõi và th c hi n vi c thu n , chi m ph n không nh trong vi c qu n lý v n
l u đ ng. Th i gian thu h i n càng ngày càng ng n thì doanh nghi p càng có nhi u
ti n đ quay vòng v n, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh.
- Các nhân t

nh h

ng đ n quy mô đ n các kho n ph i thu c a doanh nghi p

g m:
+ Quy mô s n xu t – hàng hóa bán ch u cho khách hàng
+ Tính ch t th i v c a vi c tiêu th s n ph m trong các doanh nghi p
+ M c gi i h n n c a doanh nghi p cho khách hàng
+ M c đ quan h và đ tín nhi m c a khách hàng v i doanh nghi p
- c đi m c b n và kho n m c ph i thu khách hàng: kho n ph i thu là s ti n
khách hàng n doanh nghi p do mua ch u hàng hóa ho c d ch v . Có th nói, h u h t
các công ty đ u phát sinh các kho n ph i thu nh ng v i m c đ khác nhau, t m c
không đáng k cho đ n m c không th ki m soát.
Ki m soát kho n ph i thu liên quan đ n vi c đánh đ i gi a l i nhu n và r i ro.
N u không bán ch u hàng hóa thì m t c h i bán hàng, t đó m t đi l i nhu n. Nh ng
n u bán ch u hàng hóa quá nhi u thì chi phí cho kho n ph i thu t ng có nguy c phát
sinh các kho n n khó đòi, do đó, r i ro không thu h i n đ c c ng gia t ng. Vì v y,
doanh nghi p c n có chính sách bán ch u phù h p. Kho n ph i thu c a doanh nghi p
12

Thang Long University Library


phát sinh nhi u hay ít ph thu c vào các y u t nh tình hình n n kinh t , giá bán s n
ph m, ch t l

ng s n ph m và chính sách bán ch u c a doanh nghi p.

- Xây d ng chính sách th ng m i:
Nguyên t c c b n đó là:
+ Khi l i ích gia t ng l n h n chi phí gia t ng, doanh nghi p nên c p tín d ng.
+ L i ích gia t ng nh h n chi phí gia t ng, doanh nghi p nên th t ch t tín d ng
+ Tr ng h p c l i ích và chi phí đ u gi m thì doanh nghi p c n xem xét ph n
chi phí ti t ki m đ c có đ bù đ p cho ph n l i ích b gi m đi không.
Khi xây d ng chính sách bán ch u c n đánh giá k nh h ng c a chính sách bán
ch u t i l i nhu n c a doanh nghi p. Do v y, m i chính sách bán ch u c n đ

c đánh

giá trên các tiêu th c sau:
+ D ki n quy mô s n ph m hàng hóa d ch v tiêu th .
+ Giá bán s n ph m, d ch v n u bán ch u ho c không bán ch u
+ ánh giá m c chi t kh u (thanh toán) có th ch p nh n
- Phân tích tín d ng:
+ Phân tích kh n ng tín d ng c a khách hàng: đánh giá uy tín c a khách hàng
qua m t s tiêu th c v n ng l c tr n , quy mô v n kinh doanh, kh n ng phát
tri n,…
Sau khi xây d ng tiêu chu n tín d ng, doanh nghi p c n đánh giá kh n ng tín
d ng c a t ng khách hàng d a trên thông tin t các ngu n khác nhau nh báo cáo tài
chính, báo cáo tín d ng, ngân hàng và các t ch c th ng m i, kinh nghi m c a doanh
nghi p…Trong tr ng h p cân nh c l a ch n gi a nhi u khách hàng, doanh nghi p có
th s d ng ph ng pháp ch m đi m tín d ng trên c s các tiêu chu n đư xây d ng
kèm theo tr ng s . Sau đó, doanh nghi p s x p h ng khách hàng và có th phân lo i
theo t ng m c đ r i ro đ d dàng qu n lỦ c ng nh đ a ra quy t đ nh.
+ Phân tích l i ích thu đ

c t kho n tín d ng th

ng m i: đây là ph

ng pháp

xác đ nh thông qua ch tiêu giá tr hi n t i ròng NPV, v i ba mô hình đ a ra quy t đ nh
c n đ c xem xét:
Quy t đ nh tín d ng khi xem xét m t ph
Mô hình c b n:
NPV = (CFt / k) – CF0

ng án: c p tín d ng
Trong đó:
VC: t l chi phí bi n đ i trên doanh thu

CF0 = VC  S  (ACP/365)

S : doanh thu d ki n m i k

CFt = [S  (1- VC) – S  BD – CD]  (1–T )

ACP: th i gian thu ti n trung bình
BD: t l n x u trên doanh thu
CD: chi phí t ng them c a b ph n tín
d ng
T: thu su t thu TNDN

13


Sau khi tính toán ch tiêu NPV, doanh nghi p đ a ra quy t đ nh:
NPV > 0 : c p tín d ng
NPV < 0: không c p tín d ng
NPV = 0: bàng quan
B ng 1.1. Quy tăđ nhăkhiăxemăxétăhaiăph ngăánăvƠăquy tăđ nh khi
k t h p thông tin r i ro
Quy tăđ nh
Ch tiêu

Quy tăđ nh 1
Không
c p tín

Quy tăđ nh 2

C p tín d ng

d ng
S l

ng bán (Q)

Không s d ng
thông tin r i ro

S d ng
thông tin r i

tín d ng

ro tín d ng

Q0

Q1 (Q1> Q2)

Q1

Q1 h

P0

P1 (P1 > P0)

P1

P1

AC0

AC1(AC1>AC0)

AC1

AC1

_

_

h

100%

100%

h (h< 100%)

_

_

Th i h n n

0

T

T

T

T su t chi t kh u

0

R

R

R

Giá bán (P)
Chi phí SX bình quân (AC)
Chi phí thông tin r i ro
Xác su t thanh toán

(Ngu n: Nguy n ình Ki m – B ch

c Hi n (2006) – Tài chính doanh nghi p –

NXB H c vi n Tài chính – trang 72)
Quy t đ nh 1: Xem xét hai ph ng án: c p
tín d ng và không c p tín d ng
- Ph ng án bán tr ngay (không c p tín
d ng) :

Quy t đ nh 2: K t h p s d ng thông tin r i
ro
- Ph ng án không s d ng thông tin r i ro
tín d ng:
NPV1 = P1Q1h/ (1+R) – AC1Q1

NPV0 = P0Q0 – AC0Q0
- Ph ng án bán tr ch m (c p tín d ng)

- Ph ng pháp s d ng thông tin r i ro
NPV2 = P1Q1h/ (1+R) – AC1Q1h – C

NPV1 = P1Q1h/ (1 + R) – AC1Q1
=>
a ra quy t đ nh trên c s :

=>
a ra quy t đ nh trên c s :
NPV2> NPV1 : s d ng thông tin r i ro tín
d ng

NPV0> NPV1 : Không c p tín d ng
NPV0< NPV1: c p tín d ng
NPV0 = NPV1: bàng quan

NPV2< NPV1: không s d ng thông tin
r i ro tín d ng
NPV2 = NPV1: bàng quan

- Theo dõi th i gian thu ti n trung bình (ACP):
Th i gian thu ti n trung ti n trung bình =

Ph i thu khách hàng  365
Doanh thu thu n

14

Thang Long University Library


Theo dõi s thay đ i c a th i gian thu ti n trung bình s giúp doanh nghi p k p
th i đ a ra đi u ch nh v chính sách tín d ng và thu ti n. Tuy nhiên, đây l i là m t chi
tiêu t ng quát ch u nh h ng b i s thay đ i v quy mô doanh thu và quy mô kho n
ph i thu, đ ng th i có xu h ng n đi nh ng thay đ i cá bi t trong khách hàng nên
không đ t đ c nhi u hi u qu trong vi c qu n lý thu n .
(Ngu n: Nguy n ình Ki m – B ch
– NXB H c vi n Tài chính – trang 73)

c Hi n (2006) – Tài chính doanh nghi p

1.3.4. Qu n lý d tr , t n kho
Hàng t n kho là kho n m c có tính thanh kho n th p nh t trong s các kho n
m c c a v n l u đ ng. B i v y, tích tr hàng t n kho bên c nh vi c giúp cho ho t
đ ng SXKD c a doanh nghi p đ c liên t c còn gi m kh n ng thanh toán nhanh hay
kh n ng thanh toán t c th i c a doanh nghi p n u t tr ng này chi m ph n l n trong
v n l u đ ng.
Trong công tác qu n lỦ, ph ng pháp th ng đ c s d ng là mô hình EOQ
Mô hình EOQ hay mô hình đ t hàng kinh t là mô hình xác đ nh l ng đ t hàng
t i u (Q*) sao cho t ng chi phí là th p nh t.
Các gi đ nh c a mô hình:
- Nhu c u v hàng t n kho là n đ nh
- Không có bi n đ ng giá, hao h t, m t mát trong khâu d tr
- Th i gian t khi đ t hàng đ n khi ch p nh n hàng là không đ i
- Ch có duy nh t hai lo i chi phí: chi phí đ t hàng và chi phí d tr
- Không x y ra thi u h t hàng t n kho n u đ n đ t hàng đ c th c hi n đúng h n
Trong mô hình EOQ
- Chi phíđ t hàng (Ordering cost) :
Chi phí đ t hàng =

S

 O
Q
- Chi phí d tr hàng t n kho (Carrying cost)
Q
Chi phí d tr =
C
2
Trong đó: S: L ng hàng c n đ t trong n m

O: Chi phí m t l n đ t hàng
Q/2: M c d tr kho trung bình
C: Chi phí d tr kho trên m t đ n v hàng t n kho trong n m
=> T ng chi phí:
T ng chi phí =

Q
2

C +

15

S
Q

O


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×