Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤM BA SAO

B ăGIỄOăD CăVÀă ÀOăT O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
----o0o----

KHOỄăLU NăT TăNGHI P
tài:

PHỂNăTệCHăTÌNHăHÌNHăTÀIăCHệNHăT IăCỌNGă
TYăTRỄCHăNHI MăH UăH NăXỂYăD NGăVÀă
CH NGăTH MăBAăSAO

SINHăVIểNăTH CăHI Nă:ăNGUY NăHUY Nă
TRANG
MÃăSINHăVIểNă:ăA18573
CHUYểNăNGÀNHă:ăTÀIăCHệNH

HÀăN Iă- 2014B GIÁO D C ÀO T O

TR

NG

I H C TH NG LONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

PHỂNăTệCHăTÌNHăHÌNHăTÀIăCHệNHăT IăCỌNGă
TYăTRỄCHăNHI M H U H NăXỂYăD NGăVÀă
CH NG TH M BA SAO

Giáoăviênăh

ng d n

:ăThs.ăNgôăTh Quyên

Sinhăviênăth c t p

: Nguy n Huy n Trang

Mƣăsinhăviên

: A18573

ChuyênăngƠnh

:ăTƠiăchính
HÀăN I - 2014

Thang Long University LibraryL I C Mă N
Trong su t quá trình h c t p và hoàn thành khóa lu n này, em đã nh n đ c s
giúp đ , h ng d n t n tình c a các th y cô, các anh ch và các b n. V i tình c m chân
thành, em xin bày t lòng bi t n t i:
Th c s Ngô Th Quyên đã t n tình h ng d n và truy n đ t nh ng kinh nghi m
quý báu cho em trong su t quá trình làm khóa lu n t t nghi p.
Ban giám hi u, Phòng đào t o, Khoa Kinh t - Qu n lý, các th y cô giáo đang
gi ng d y t i tr ng i h c Th ng Long, nh ng ng i đã truy n đ t cho em nh ng
ki n th c v môn h c trong chuyên ngành c ng nh nh ng ki n th c th c t khác
trong cu c s ng, giúp em có đ c m t n n t ng ki n th c v kinh t đ có th hoàn
thành bài khóa lu n c ng nh có đ c hành trang v ng ch c cho s nghi p trong
t ng lai.
Cu i cùng, cho em đ c g i l i c m n t i nh ng thành viên trong gia đình, b n
bè, nh ng ng i đã luôn bên c nh ng h và đ ng viên em trong su t th i gian qua.
M c dù em đã có nhi u c g ng nh ng không th tránh kh i nh ng thi u sót
trong bài khóa lu n. Em kính mong đ c s ch d n và đóng góp thêm c a th y cô
giáo và các b n đ khóa lu n c a em đ c hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c m n!
Sinh viên

Nguy n Huy n Trang


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Nguy n Huy n Trang

Thang Long University Library


PH N M

U

Ngày nay chúng ta đang ch ng ki n s chuy n d ch c c u kinh t n c nhà t
m t n n kinh t d a vào nông nghi p là ch y u sang m t n n kinh t có t tr ng công
nghi p và d ch v cao, d a trên n n t ng c a n n kinh t tri th c và xu h ng g n v i
n n kinh t toàn c u. Chính s chuy n d ch này đã t o c h i và đi u ki n thu n l i
cho nhi u ngành kinh t phát tri n. Song c ng làm phát sinh nhi u v n đ ph c t p đ t
ra cho các doanh nghi p nh ng yêu c u và thách th c m i, đòi h i các doanh nghi p
ph i t v n đ ng v n lên đ v t qua nh ng thách th c, tránh nguy c b đào th i b i
quy lu t c nh tranh kh c nghi t c a c ch th tr ng.
Trong b i c nh kinh t nh th , các doanh nghi p mu n đ ng v ng trên th ng
tr ng c n ph i nhanh chóng đ i m i, trong đó đ i m i v qu n lý tài chính là m t
trong các v n đ đ c quan tâm hàng đ u và có nh h ng tr c ti p đ n s s ng còn
đ i v i nhi u doanh nghi p Vi t Nam. B i l , đ ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p đ t hi u qu thì nhà qu n lý c n ph i nhanh chóng n m b t nh ng tín hi u c a
th tr ng, xác đ nh đ ng nhu c u v v n, tìm ki m và huy đ ng ngu n v n đ đáp
ng nhu c u k p th i, s d ng v n h p lý, đ t hi u qu cao nh t. Mu n v y, các doanh
nghiêp c n n m đ c nh ng nhân t nh h ng, m c đ và xu h ng tác đ ng c a
t ng nhân t đ n tình hình tài chính doanh nghi p. i u này ch th c hi n đ c trên c
s phân tích tài chính.
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a v n đ trên trong th i gian th c t p t i Công
ty TNHH Xây d ng và Ch ng th m Ba Sao, em quy t đ nh nghiên c u đ tài:
“Phân tích tình hình tài chính t i Công ty TNHH Xây d ng và Ch ng th m Ba
Sao”
K t c u khóa lu n g m ph n m đ u, ph n n i dung và ph n k t lu n, trong ph n
n i dung g m 3 ch ng:
Ch

ngă1:ăC ăs lỦălu n chung v tìnhăhìnhătƠiăchínhăvƠăphơnătíchătƠiăchính.

Ch ngă2:ăPhơnătíchăth c tr ngătìnhăhìnhătƠiăchínhăt iăCôngătyăTNHHăXơyă
d ngăvƠăCh ng th m Ba Sao.
Ch ngă3: M t s bi năphápăc i thi nătìnhăhìnhătƠiăchínhăt iăCôngătyăTNHHă
Xơyăd ngăvƠăCh ng th m Ba Sao.
Do th i gian c ng nh ki n th c còn h n h p nên bài khóa lu n c a em không
tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n đ c s đóng góp ý ki n c a các th y
cô và toàn th các b n đ bài khóa lu n c a em đ c hoàn thi n h n.


M CL C
B
Ch

GIỄOăD Că ÀOăT O ............................................................................................... 2
ngă1ăC ăs lỦălu n v phơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p ....................................... 2

1.1 T ng quan v tƠiăchínhădoanhănghi p ........................................................................ 2
1.1.1 Khái ni m v tài chính doanh nghi p........................................................................ 2
1.1.2 Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p .................................................................... 2
1.2ăKháiăni m chung v tƠiăchínhădoanhănghi p .............................................................. 3
1.2.1 Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p ....................................................... 3
1.2.2 M c đích phân tích c a tài chính doanh nghi p ...................................................... 3
1.2.3 Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p .......................................................... 4
1.2.4 Tài li u s d ng phân tích tài chính doanh nghi p.................................................. 5
1.2.4.1 Thông tin ngành kinh t ............................................................................................ 6
1.2.4.2 Thông tin tài chính doanh nghi p............................................................................. 6
1.2.5 Ph

ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p ...................................................... 7

1.2.5.1 Ph

ng pháp so sánh ............................................................................................... 7

1.2.5.2 Ph

ng pháp t s .................................................................................................... 8

1.2.5.3 Ph

ng pháp Dupont ............................................................................................... 9

1.3 N iădungăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p ............................................................. 10
1.3.1 Phân tích thông tin qua B ng cân đ i k toán........................................................ 10
1.3.2 Phân tích cân b ng Tài s n – Ngu n v n ............................................................... 11
1.3.2.1 Cân b ng tài chính trong ng n h n........................................................................ 11
1.3.2.2 Cân b ng tài chính trong dài h n .......................................................................... 12
1.3.3 Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n ........................................................... 14
1.3.4 Phân tích thông qua Báo cáo k t qu kinh doanh.................................................. 15
1.3.5 Phân tích thông qua Báo cáo l u chuy n ti n t .................................................... 16
1.3.5.1 Phân tích kh n ng t o ti n c a doanh nghi p ...................................................... 16
1.3.5.2 Phân tích dòng l u chuy n ti n c a doanh nghi p ................................................ 17
1.3.6 Phân tích các ch tiêu đ c tr ng c a doanh nghi p ............................................... 18
1.3.6.1 Các ch tiêu v kh n ng thanh toán ...................................................................... 18
1.3.6.2 Các ch tiêu ph n ánh kh n ng qu n lý n ........................................................... 20
1.3.6.3 Các ch tiêu ph n ánh kh n ng ho t đ ng ............................................................ 20
1.3.6.4 Các ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i ................................................................ 23

Thang Long University Library


1.4ăCácănhơnăt

nhăh

ngăđ nătƠiăchínhădoanhănghi p .............................................. 25

1.4.1 Các nhân t tác đ ng bên ngoài doanh nghi p....................................................... 25
1.4.2 Các nhân t tác đ ng bên trong doanh nghi p ....................................................... 26
Ch ngă2ăTh c tr ngăphơnătíchătìnhăhìnhătƠiăchínhăt iăCôngătyăTNHHăXơyăd ng
vƠăCh ng th m Ba Sao ..................................................................................................... 27
2.1 Gi i thi u chung v CôngătyăTNHHăXơyăd ngăvƠăCh ng th m Ba Sao ............... 27
2.1.1 L ch s ra đ i, ho t đ ng và phát tri n c a Công ty TNHH Xây d ng và
Ch ng th m Ba Sao ........................................................................................................... 27
2.1.2 Ngành ngh kinh doanh ch y u c a Công ty hi n nay ........................................ 28
2.1.3 C c u t ch c, ch c n ng và nhi m v c a t ng phòng ban............................... 28
2.2 Th c tr ngătìnhăhìnhătƠiăchínhăt iăCôngătyăTNHHăXơyăd ngăvƠăCh ng th m
Ba Sao ................................................................................................................................ 30
2.2.1 Phân tích thông qua B ng cân đ i k toán ............................................................. 30
2.2.1.1 Phân tích c c u tài s n ......................................................................................... 31
2.2.1.2 Phân tích c c u ngu n v n ................................................................................... 34
2.2.2 Phân tích cân b ng Tài s n – Ngu n v n ............................................................... 38
2.2.2.1 Cân b ng tài chính trong ng n h n........................................................................ 38
2.2.2.2 Cân b ng tài chính trong dài h n .......................................................................... 39
2.2.2.3 Ngân qu ròng ........................................................................................................ 40
2.2.3 Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n ........................................................... 41
2.2.4 Phân tích thông qua Báo cáo k t qu kinh doanh.................................................. 43
2.2.4.1 Tình hình doanh thu................................................................................................ 43
2.2.4.2 Tình hình chi phí ..................................................................................................... 45
2.2.4.3 Tình hình l i nhu n ................................................................................................ 46
2.2.5 Phân tích thông qua báo cáo l u chuy n ti n t .................................................... 46
2.2.6 Phân tích thông qua các ch tiêu tài chính ............................................................. 51
2.2.6.1 Kh n ng thanh toán ng n h n .............................................................................. 51
2.2.6.2 Kh n ng qu n lý n .............................................................................................. 52
2.2.6.3 Kh n ng ho t đ ng ............................................................................................... 53
2.2.6.4 Kh n ng sinh l i ................................................................................................... 55
2.3 Nh năxétăchungăv CôngătyăTNHHăXơyăd ngăvƠăCh ng th m Ba Sao ................. 57
2.3.1 K t qu đ t đ

c ....................................................................................................... 57


2.3.2 H n ch ..................................................................................................................... 58
Ch ngă 3ă M t s bi nă phápă nh m c i thi nă tìnhă hìnhă tƠiă chínhă c aă Côngă tyă
TNHHăXơyăd ngăvƠăCh ng th m Ba Sao ...................................................................... 60
3.1ăMôi tr

ng kinh doanh chung c aăCôngăty ............................................................. 60

3.1.1 Thu n l i ................................................................................................................... 60
3.1.2 Khó kh n ................................................................................................................... 60
3.2 M t s gi iăphápănh mănơngăcaoăhi u qu ho tăđ ng kinh doanh c aăcôngătyă
TNHHăXơyăd ngăvƠăCh ng th m Ba Sao ...................................................................... 61
3.2.1 Qu n tr ti n m t....................................................................................................... 61
3.2.2 Qu n lý hàng t n kho ............................................................................................... 63
3.2.3

u t thêm v n vào tài s n c đ nh ....................................................................... 66

3.2.4 Nâng cao kh n ng sinh l i c a Công ty ................................................................ 66

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
KỦăhi u vi t t t
TDH

Tênăđ yăđ
u t dài h n

GVHB

Giá v n hàng bán

HTK

Hàng t n kho

NCVL R

Nhu c u v n l u đ ng ròng

NVTT

Ngu n v n t m th i

NVTX

Ngu n v n th

ng xuyên

SXKD

S n xu t kinh doanh

Thu TNDN

Thu Thu nh p doanh nghi p

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSL

Tài s n l u đ ng

TSNH

Tài s n ng n h n

VCSH

V n ch s h u

VL
VL R
VN

V n l u đ ng
V n l u đ ng ròng
Vi t Nam đ ng


DANH M C B NG BI U
B ng 1.1 Phân tích di n bi n t o v n và s d ng v n ....................................................... 15
B ng 2.1 C c u tài s n c a Công ty (2011 - 2013)........................................................... 30
B ng 2.2 Quy mô tài s n ng n h n c a Công ty (2011 – 2013)......................................... 32
B ng 2.3 C c u ngu n v n c a Công ty (2011 – 2013) ................................................... 36
B ng 2.4 Nhu c u v n l u đ ng ròng c a Công ty (2011 – 2013) .................................... 38
B ng 2.5 V n l u đ ng ròng c a Công ty (2011 – 2013) .................................................. 39
B ng 2.6 Ngân qu ròng c a Công ty (2011 – 2013)......................................................... 40
B ng 2.7 Phân tích bi n đ ng ngu n v n và s d ng v n (2011 – 2012) ......................... 41
B ng 2.8 Phân tích bi n đ ng ngu n v n và s d ng v n (2012 – 2013) ......................... 42
B ng 2.9 Báo cáo k t qu kinh doanh c a Công ty (2011 – 2013) .................................... 44
B ng 2.10 Dòng l u chuy n ti n c a Công ty (2011 – 2013) ............................................ 49
B ng 2.11 Các ch tiêu v kh n ng qu n lý n c a Công ty (2011 – 2013) ..................... 52
B ng 2.12 Các ch tiêu v kh n ng ho t đ ng c a Công ty (2011 – 2013) ...................... 53
B ng 2.13 Các ch tiêu v kh n ng sinh l i c a Công ty (2011 – 2013) .......................... 56
B ng 3.1 S d ti n m t t i Công ty TNHH Xây d ng và Ch ng th m Ba Sao ............... 62
DANH M C BI Uă
Bi u đ 2.1 C c u tài s n c a Công ty (2011 – 2013) ...................................................... 31
Bi u đ 2.2 C c u ngu n v n c a Công ty (2011 – 2013) ............................................... 35
Bi u đ 2.3 Các ch tiêu thanh toán ng n h n c a Công ty (2011 – 2013) ........................ 51
Bi u đ 2.4 Hi u su t s d ng tài s n c a Công ty (2011 – 2013) .................................... 55
DANH M CăS ă
S đ 2.1 B máy t ch c c a Công ty Xây d ng và Ch ng th m Ba Sao ....................... 28

Thang Long University Library


CH

NGă1 C ăS ăLụăLU NăV ăPHỂNăTệCHăTÀIăCHệNHăDOANHăNGHI P

1.1 T ngăquanăv ătƠiăchínhădoanhănghi p
1.1.1 Khái ni m v tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là m t khâu trong h th ng tài chính c a n n kinh t th
tr ng, là m t ph m trù kinh t khách quan g n li n v i s ra đ i c a n n kinh t hàng
hóa – ti n t , tính ch t và m c đ phát tri n c a tài chính c ng ph thu c vào tính ch t
và nh p đ phát tri n c a n n kinh t hàng hóa.
Trong n n kinh t th tr
n i dung ch y u sau đây:

ng, tài chính doanh nghi p đ

c đ c tr ng b ng nh ng

M t là, tài chính doanh nghi p ph n ánh nh ng lu ng chuy n d ch giá tr trong
n n kinh t . Lu ng chuy n d ch đó là s v n đ ng c a các ngu n tài chính g n li n v i
ho t đ ng s n xu t kinh doanh (SXKD) c a doanh nghi p. ó là s v n đ ng c a các
ngu n tài chính đ c di n ra trong n i b doanh nghi p đ ti n hành quá trình SXKD
và đ c di n ra gi a doanh nghi p v i ngân sách nhà n c thông qua vi c n p thu
cho Nhà n c ho c tài tr tài chính; gi a doanh nghi p v i th tr ng: th tr ng hàng
hóa – d ch v , th tr ng s c lao đ ng, th tr ng tài chính… trong vi c cung ng các
y u t s n xu t (đ u vào) c ng nh bán hàng hóa, d ch v (đ u ra) c a quá trình
SXKD.
Hai là, s v n đ ng c a các ngu n tài chính doanh nghi p không ph i di n t 1
cách h n lo n mà nó đ c hòa nh p vào chu trình kinh t c a n n kinh t th tr ng.
ó là s v n đ ng chuy n hóa t các ngu n tài chính hình thành n n các qu , ho c
v n kinh doanh c a doanh nghi p và ng c l i. S chuy n hóa qua l i đó đ c đi u
chính b ng các quan h phân ph i d i hình th c giá tr nh m t o l p và s d ng các
qu ti n t ph c v cho các m c tiêu SXKD c a doanh nghi p.
T nh ng đ c tr ng trên c a tài chính doanh nghi p, chúng ta có th rút ra k t
lu n v khái ni m tài chính doanh nghi p nh sau:
“Tài chính doanh nghi p là h th ng các lu ng chuy n d ch giá tr , ph n ánh s
v n đ ng và chuy n hóa các ngu n tài chính trong quá trình phân ph i đ t o l p và s
d ng các qu ti n t nh m đ t t i m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p.”
(Ngu n: Giáo trình tài chính doanh nghi p – GS.TS inh V n S n)
1.1.2 Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p
- T ch c huy đ ng, chu chuy n v n, đ m b o cho ho t đ ng SXKD c a doanh
nghi p đ c ti n hành liên t c. Ch c n ng này bao g m: M t là, c n c vào nhi m v
s n xu t, đ nh m c tiêu chu n đ xác đ nh nhu c u v n c n thi t cho doanh nghi p.
2


Hai là, cân đ i gi a kh n ng và nhu c u v v n. Ba là, l a ch n ngu n v n và phân
ph i ngu n v n h p lý sao cho v i s v n ít nh t có th s d ng v i hi u qu cao nh t.
- Phân ph i thu nh p trong doanh nghi p: Thu nh p b ng ti n t bán s n ph m,
hàng hóa, d ch v , cho vay, thu nh p khác c a doanh nghi p đ c s d ng đ bù đ p
các kho n chi phí v t ch t, lao đ ng đã s d ng trong quá trình SXKD. Ph n còn l i
phân ph i vào các kho n thu , bù l k kinh doanh tr c (n u có), chia l i t c cho các
c đông và trích vào các qu doanh nghi p.
- Giám sát ho t đ ng SXKD: Thông qua các s li u k toán và ch tiêu tài chính,
có th đánh giá, nh n xét tình hình tài chính c a doanh nghi p và d đoán nh ng thay
đ i trong t ng lai.
Ba ch c n ng c a tài chính doanh nghi p có m i quan h h u c , không th tách
r i nhau. Th c hi n ch c n ng qu n lý v n và ch c n ng phân ph i ti n hành đ ng
th i v i ch c n ng giám sát. Ch c n ng giám sát th c hi n t t là đ nh h ng cho phân
ph i tài chính đúng đ n, đ m b o cho quá trình kinh doanh thu n l i, ng c l i th c
hi n t t ch c n ng phân ph i s thu hút đ c các ngu n v n cho doanh nghi p và đ m
b o hi u qu s d ng v n, t o đi u ki n th c hi n t t ch c n ng giám sát.
1.2 Kháiăni măchungăv ătƠiăchínhădoanhănghi p
1.2.1 Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính doanh nghi p là quá trình ki m tra, xem xét các s li u tài
chính trong quá kh và hi n t i nh m m c đích đánh giá th c tr ng tài chính, d tính
các r i ro và ti m n ng trong t ng lai c a doanh nghi p, giúp nhà qu n lý đ a ra
đ c quy t đ nh qu n lý chu n xác và đánh giá đ c doanh nghi p, t đó giúp nh ng
đ i t ng quan tâm đi t i nh ng d đoán chính xác v m t tài chính c a doanh nghi p,
qua đó có các quy t đ nh phù h p v i l i ích c a chính h .
(Ngu n: Giáo trình phân tích tài chính doanh nghi p – PGS.TS Nguy n Tr ng C )
1.2.2 M c đích phân tích c a tài chính doanh nghi p
Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p đ y đ các thông tin h u ích cho các
nhà đ u t , các nhà cho vay và nh ng ng i s d ng thông tin tài chính khác đ giúp
h có nh ng quy t đ nh đúng đ n khi ra các quy t đ nh đ u t , quy t đ nh cho vay.
Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p cho các ch công ty, các nhà đ u t ,
các nhà cho vay và nh ng ng i s d ng thông tin khác trong vi c đánh giá kh n ng
và tính ch c ch n c a dòng ti n vào, ra và tình hình s d ng có hi u qu nh t v n kinh
doanh, tình hình và kh n ng thanh toán c a công ty.

3

Thang Long University Library


Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p nh ng thông tin v ngu n v n ch s
h u, các kho n n , k t qu c a quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, s ki n và
các tình hu ng làm bi n đ i các ngu n v n và các kho n n c a các công ty.
Các m c tiêu trên có m i liên h m t thi t v i nhau, góp ph n cung c p nh ng
thông tin n n t ng đ c bi t quan tr ng cho qu n tr doanh nghi p t i các công ty.
1.2.3 Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p
Trong n n kinh t th tr ng có s qu n lý v mô c a Nhà n c có nhi u đ i
t ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p nh các nhà đ u t , cung c p
tín d ng ng n h n và dài h n, các nhà qu n lý doanh nghi p, c quan thu , các c quan
qu n lý Nhà n c, ng i lao đ ng… Các đ i t ng quan tâm đ n tình hình tài chính
c a doanh nghi p d i nh ng góc đ khác nhau. Phân tích tài chính giúp cho t t c đ i
t ng nào có thông tin phù h p v i m c đích c a mình, trên c s đó h có th đ a ra
các quy t đ nh h p lý trong kinh doanh.
Các nhà đ u t tìm ki m l i nhu n nên m i quan tâm l n nh t c a h là kh n ng
sinh lãi c a doanh nghi p. Bên c nh đó, h c ng quan tâm đ n tính an toàn trong đ ng
v n c a h , do đó, h quan tâm nhi u đ n m c đ r i ro c a các d án đ u t đ c bi t
là r i ro tài chính c a doanh nghi p. Phân tích tài chính giúp h đánh giá đ c kh
n ng sinh l i c ng nh s n đ nh lâu dài c a doanh nghi p.
Các ch ngân hàng quan tâm đ n kh n ng sinh l i và kh n ng thanh toán c a
doanh nghi p th hi n trên các báo cáo k toán. B ng vi c so sánh s l ng và ch ng
lo i tài s n v i s n ph i tr theo k h n, nh ng ng i này có th xác đ nh đ c kh
n ng thanh toán c a doanh nghi p và quy t đ nh có nên cho doanh nghi p vay hay
không. Bên c nh đó, các ch ngân hàng còn quan tâm đ n v n ch s h u (VCSH) c a
doanh nghi p và coi đó nh ngu n đ m b o cho ngân hàng có th thu h i đ c n khi
doanh nghi p thua l hay phá s n. Ngân hàng s h n ch ho c t ch i cho các doanh
nghi p vay khi doanh nghi p có d u hi u không có kh n ng thanh toán các kho n n
đ n h n.
C ng gi ng nh các ch ngân hàng, các nhà cung c p tín d ng khác nh doanh
nghi p cung c p v t t theo ph ng th c tr ch m c n thông tin đ quy t đ nh có bán
hàng tr ch m cho doanh nghi p hay không.
C quan thu quan tâm đ n s thu mà doanh nghi p ph i n p. Thông tin k toán
giúp h n m đ c tình hình th c hi n ngh a v n p thu v i Ngân sách Nhà n c, s
n p và còn ph i n p..
Các nhà qu n lý n i b doanh nghi p c n thông tin đ ki m soát và ch đ o tình
hình SXKD c a doanh nghi p. Do v y, h th ng ph i quan tâm đ n m i khía c nh
4


phân tích tài chính. Phân tích tài chính giúp h đ nh h ng các quy t đ nh v đ u t ,
c c u ngu n tài chính, phân chia l i nhu n, đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh
đ có nh ng bi n pháp đi u ch nh phù h p.
C quan th ng kê hay nghiên c u c n các thông tin tài chính t các doanh nghi p
ph c v vi c phân tích, ki m tra tình hình SXKD c a doanh nghi p đ xây d ng các
k ho ch qu n lý kinh t v mô ho c s a đ i, b sung chính sách kinh t , tài chính cho
phù h p v i th c ti n.
Ng i lao đ ng trong doanh nghi p c ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a
doanh nghi p đ đánh giá tri n v ng c a nó trong t ng lai. Ng i lao đ ng đang làm
vi c t i doanh nghi p mong mu n bi t đ c s c m nh th c s c a doanh nghi p mình,
tình hình s d ng các qu , phân chia l i nhu n các k ho ch kinh doanh trong t ng
lai đ có đ c ni m tin v i doanh nghi p và t o đ ng l c làm vi c t t.
Tóm l i, phân tích tình hình tài chính doanh nghi p thông qua h th ng các
ph ng pháp, công c , s li u giúp ng i s d ng thông tin t các góc đ khác nhau
có th đánh giá toàn di n, t ng h p khái quát, xem xét chi ti t tình hình ho t đ ng tài
chính c a doanh nghi p, đ ng th i có th nh n th y nh ng đi m m nh và đi m y u
trong ho t đ ng kinh doanh đ phán đoán, d báo và đ a ra quy t đ nh cho phù h p
v i m c đích kinh doanh c a doanh nghi p.
1.2.4 Tài li u s d ng phân tích tài chính doanh nghi p
Khi phân tích tài chính, nhà phân tích c n ph i thu th p, s d ng nhi u ngu n
thông tin: thông tin n i b doanh nghi p, thông tin bên ngoài doanh nghi p… T
nh ng thông tin đó, nhà phân tích có th đ a ra đ c nh ng nh n xét tinh t và thích
h p.
Trong quá trình phân tích tài chính c n chú ý thu th p các thông tin bên ngoài
liên quan đ n c h i kinh doanh trên th tr ng. Phân tích tài chính doanh nghi p chú
tr ng đ n các s li u mang tính ch t chu k , đ ng th i s d ng các thông tin v chính
sách thu , lãi su t và thông tin ngành kinh doanh nh v trí c a ngành trong c c u n n
kinh t , c c u ngành, các s n ph m c a ngành, tình tr ng công ngh , th ph n, và các
thông tin liên quan c n ph i báo cáo v i c quan qu n lý c a Nhà n c.
đánh giá chính xác đ c tình hình tài chính c a m t doanh nghi p thì các
thông tin t bên trong doanh nghi p là quan tr ng nh t. V i nh ng đ c tr ng v
nghi p v , k toán là ngu n thông tin đáng tin c y nh t cho ho t đ ng phân tích tài
chính. Các s li u k toán đ c ph n ánh đ y đ trong các báo cáo tài chính nh b ng
cân đ i k toán, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, báo cáo l u chuy n ti n t ,
thuy t minh báo cáo tài chính.
5

Thang Long University Library


1.2.4.1 Thông tin ngành kinh t
ây là nh ng thông tin v ngành kinh t có nh h ng đ n ho t đ ng SXKD c a
doanh nghi p trong ng n h n và dài h n. S bi n đ ng c a n n kinh t có tác đ ng
m nh m đ n c h i kinh doanh c a doanh nghi p, d n đ n s bi n đ ng giá c c a
các y u t đ u vào, gây nh h ng đ n th tr ng đ u ra c a s n ph m.
Khi nh ng bi n đ ng kinh t là tích c c thì doanh nghi p s có nhi u c h i đ
m r ng ho t đ ng SXKD, doanh thu t ng và có k t qu l i nhu n kh quan. Ng c
l i, khi nh ng bi n đ ng kinh t là tiêu c c thì doanh nghi p đ ng tr c nhi u khó
kh n, thách th c đ gi v ng k t qu ho t đ ng SXKD.
V i nh ng lý do trên, khi ti n hành phân tích tài chính, nhà phân tích c n thu
th p và đánh giá các thông tin chung có nh h ng đ n doanh nghi p nh m đ a ra
nh ng k t qu so sánh chính xác.
1.2.4.2 Thông tin tài chính doanh nghi p
B ngăcơnăđ i k toán
B ng cân đ i k toán là m t báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát toàn
b giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n đó c a doanh nghi p t i m t th i
đi m nh t đ nh (th ng là cu i tháng, cu i quý, cu i n m).
V m t kinh t : S li u ph n tài s n cho phép đánh giá m t cách t ng quát quy
mô và k t c u tài s n c a doanh nghi p. S li u ph n ngu n v n ph n ánh các ngu n
tài tr cho tài s n c a doanh nghi p.
V m t pháp lý: S li u ph n tài s n th hi n giá tr các lo i tài s n hi n có mà
doanh nghi p có quy n qu n lý và s d ng lâu dài đ sinh l i. Ph n ngu n v n th
hi n ph m vi trách nhi m và ngh a v c a doanh nghi p v t ng s v n kinh doanh v i
ch n và ch s h u.
Báoăcáoăk t qu ho tăđ ng kinh doanh
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh là báo cáo tài chính t ng h p cho bi t tình
hình tài chính c a doanh nghi p trong t ng th i k nh t đ nh, ph n ánh tóm l c các
kho n thu, chi phí, k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a toàn doanh nghi p k t
qu ho t đ ng SXKD theo t ng ho t đ ng kinh doanh (SXKD, đ u t tài chính, ho t
đ ng b t th ng). Bên c nh đó, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh còn cho bi t
tình hình th c hi n ngh a v v i Nhà n c c a doanh nghi p trong th i k đó .
D a vào s li u trên báo cáo k t qu kinh doanh, ng i s d ng thông tin có th
ki m tra, phân tích, đánh giá k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trong k ,
so sánh v i k tr c và v i doanh nghi p khác đ nh n bi t khái quát ho t đ ng trong
k và xu h ng v n đ ng.
6


Báoăcáoăl uăchuy n ti n t
Bào cáo l u chuy n ti n t là báo cáo t ng h p ph n ánh vi c hình thành và s
d ng l ng ti n phát sinh theo các ho t đ ng khác nhau trong k báo cáo c a doanh
nghi p. Báo cáo l u chuy n ti n có tác d ng quan tr ng trong vi c phân tích và đánh
giá kh n ng thanh toán, kh n ng t o ra ti n c ng nh vi c gi i quy t các m i quan h
tài chính trong doanh nghi p.
Thuy tăminhăbáoăcáoătƠiăchính
Thuy t minh báo cáo tài chính là m t b ph n h th ng báo cáo tài chính c a
doanh nghi p đ c l p đ b sung chi ti t cho các báo cáo tài chính v đ c đi m ho t
đ ng, ch đ k toán áp d ng, gi i thích m t s v n đ ho t đ ng SXKD và tình hình
s n xu t c a doanh nghi p trong k báo cáo, phân tích m t s ch tiêu tài chính ch
y u, đ ng th i kh c ph c tính t ng h p c a s li u th hi n trên b ng cân đ i k toán
và báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh.
1.2.5 Ph
1.2.5.1 Ph

ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p
ng pháp so sánh

Ph ng pháp so sánh là ph ng pháp xem xét m t ch tiêu phân tích b ng các
d a trên vi c so sánh v i m t ch tiêu c s .
Ph ng pháp so sánh đ c s d ng ph bi n trong phân tích kinh t nói chung,
trong phân tích tài chính nói riêng. So sánh nh m xác đ nh xu h ng, m c đ bi n
đ ng c a ch tiêu phân tích.
áp d ng đ c ph ng pháp này c n ph i đ m b o các
đi u ki n có th so sánh đ c c a các ch tiêu (ph i th ng nh t v n i dung, ph ng
pháp, th i gian và đ n v tính toán c a các ch tiêu so sánh) và theo m c đích phân tích
mà xác đ nh g c so sánh. G c so sánh có th ch n là g c v m t th i gian ho c không
gian. K (đi m) đ c ch n đ phân tích g i là k phân tích (ho c đi m phân tích). Các
tr s c a ch tiêu tính ra t ng k t ng ng g i là tr s ch tiêu k g c, k phân tích.
Và đ ph c v m c đích phân tích ng i ta có th so sán b ng các cách: so sánh s
tuy t đ i, so sánh s t ng đ i và so sánh b ng s bình quân.
Ph

ng pháp s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p là:

- So sánh gi a s th c hi n k này v i s th c hi n k tr c đ th y rõ xu h ng
thay đ i v tài chính c a doanh nghi p, th y đ c s c i thi n hay x u đi nh th nào
đ có bi n pháp kh c ph c trong k t i.
- So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch đ th y m c đ ph n đ u c a doanh
nghi p.

7

Thang Long University Library


- So sánh gi a s th c hi n k này v i m c trung bình c a ngành đ th y đ c
tình hình tài chính c a doanh nghi p đang tình tr ng t t hay x u, đ c hay ch a
đ c so v i các doanh nghi p cùng ngành.
So sánh theo chi u d c đ th y đ c t tr ng c a t ng lo i trong t ng h p m i
b n báo cáo. So sánh theo chi u ngang đ th y đ c s bi n đ i v c s t ng đ i và
s tuy t đ i c a m t kho n m c nào đó qua niên đ k toán liên ti p.
1.2.5.2 Ph

ng pháp t s

Ph ng pháp phân tích t s là ph ng pháp truy n th ng, đ c s d ng ph
bi n trong phân tích tài chính. Ph ng pháp này d a trên ý ngh a chu n m c các t l
c a đ i l ng tài chính trong các quan h tài chính. S bi n đ i các t s là s bi n đ i
các đ i l ng tài chính. V nguyên t c, ph ng pháp t l yêu c u ph i xác đ nh các
ng ng, các đ nh m c đ nh n xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p trên c
s so sánh các t l c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính đ c phân thành các
nhóm t l đ c tr ng, ph n ánh nh ng n i dung c b n theo các m c tiêu ho t đ ng
c a doanh nghi p. M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n ánh riêng l , t ng b
ph n c a ho t đ ng tài chính trong m i tr ng h p khác nhau, tùy theo giác đ phân
tích, ng i phân tích l a ch n các nhóm ch tiêu khác nhau đ ph c v m c tiêu phân
tích c a mình. Nhìn chung có 4 nhóm sau:
- Các ch tiêu v kh n ng thanh toán: đây là nhóm ch tiêu đ c s d ng đ đánh
giá kh n ng đáp ng các kho n n ng n h n c a doanh nghi p;
- Các ch tiêu ph n ánh kh n ng qu n lý n : nhóm ch tiêu này ph n ánh m c đ
n đ nh và t ch tài chính c ng nh kh n ng s d ng n vay c a doanh nghi p;
- Các ch tiêu v kh n ng ho t đ ng: đây là nhóm ch tiêu đ c tr ng cho vi c s
d ng tài nguyên, ngu n l c c a doanh nghi p;
- Các ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i: nhóm ch tiêu này ph n ánh hi u qu
s n xu t - kinh doanh t ng h p nh t c a m t doanh nghi p.
M i nhóm t s trên bao g m nhi u t s , các t s s đ c l a ch n đ
tích tùy thu c vào b n ch t và quy mô c a ho t đ ng phân tích. Và m i nhóm t
đ c các nhà phân tích chú tr ng nhi u hay ít h n các nhóm t s kia ph thu
m c tiêu phân tích tài chính. Chính vì v y c n phân tích h th ng các ch tiêu m
đ y đ m i có đ c nh ng đánh giá toàn di n.

8

phân
s s
c vào
t cách


1.2.5.3 Ph

ng pháp Dupont

Mô hình Dupont là k thu t có th đ c s d ng đ phân tích kh n ng sinh lãi
c a m t công ty b ng các công c qu n lý hi u qu truy n th ng. Mô hình Dupont
tích h p nhi u y u t c a báo cáo thu nh p v i b n cân đ i k toán.
V i ph ng pháp này, chúng ta s nh n bi t đ c các nguyên nhân d n đ n các
hi n t ng t t, x u trong ho t đ ng c a doanh nghi p. B n ch t c a ph ng pháp này
là tách m t t s t ng h p ph n ánh s c sinh l i c a doanh nghi p nh thu th p trên tài
s n (ROA), thu nh p sau thu trên v n ch s h u (ROE) thành tích s c a chu i các
t s có m i quan h nhân qu v i nhau. i u đó cho phép phân tích nh h ng c a
các t s đ i v i các t s t ng h p.
L i nhu n sau thu
ROE

=
V n ch s h u

Ta có th tri n khai ti p nh sau:
L i nhu n sau thu
=
V n ch s h u

T ng tài s n

L i nhu n sau thu
x

T ng tài s n

V n ch s h u

Hay, ROE = ROA x òn b y tài chính
Vì v y, mô hình Dupont có th ti p t c đ
L i nhu n sau thu

L i nhu n sau thu

T ng tài s n

Doanh thu

=
V n ch s h u

c tri n khai chi ti t thành:
x

Doanh thu

T ng tài s n

x
V n ch s h u

Hay ROE = Thu nh p biên x Vòng quay t ng tài s n x S nhân v n ch s h u
Trên c s nh n bi t ba nhân t trên, doanh nghi p có th áp d ng m t s bi n
pháp làm t ng ROE nh sau:
- Tác đ ng t i c c u tài chính c a doanh nghi p thông qua đi u ch nh t l n
vay và t l v n ch s h u cho phù h p v i n ng l c ho t đ ng.
- T ng hi u su t s d ng tài s n. Nâng cao s vòng quay c a tài s n, thông qua
vi c v a t ng quy mô v doanh thu thu n, v a s d ng ti t ki m và h p lý v c c u
c a t ng tài s n.
- T ng doanh thu, gi m chi phí, nâng cao ch t l
l i nhu n c a doanh nghi p.

ng c a s n ph m. T đó t ng

Vì v y, phân tích báo cáo tài chính b ng mô hình Dupont có ý ngh a l n đ i v i
qu n tr DN th hi n ch có th đánh giá đ y đ và khách quan các nhân t tác đ ng

9

Thang Long University Library


đ n hi u qu s n xu t kinh doanh t đó ti n hành công tác c i ti n t ch c qu n lý c a
doanh nghi p.
1.3 N iădungăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p
1.3.1 Phân tích thông tin qua B ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là m t b ng báo cáo tài chính đ c l p vào m t th i đi m
nh t đ nh trong n m theo hai ph n cân đ i v i nhau: ph n tài s n và ph n ngu n v n.
B ng cân đ i k toán có ý ngh a r t quan tr ng đ i v i nhi u đ i t ng có quan h s
h u, qu n lý kinh t tài chính trong quá trình SXKD c a m t doanh nghi p.
phân
tích b ng cân đ i k toán, ta phân tích tình hình tài s n và tình hình ngu n v n.
Th nh t, phân tích tình hình tài s n bao g m xem xét c c u và s bi n đ ng
c a t ng tài s n c ng nh t ng lo i tài s n thông qua vi c tính toán t tr ng c a t ng
lo i, so sánh gi a s cu i k và s đ u. Qua đó th y đ c s bi n đ ng v quy mô tài
s n và n ng l c kinh doanh c a doanh nghi p. M t khác c n t p trung vào m t s lo i
tài s n quan tr ng c th :
- S bi n đ ng tài s n ti n và đ u t tài chính ng n h n nh h ng đ n kh n ng
ng phó v i các kho n n đ n h n.
- S bi n đ ng c a hàng t n kho ch u nh h ng l n đ n quá trình s n xu t kinh
doanh t khâu d tr s n xu t đ n khâu bán hàng.
- S bi n đ ng c a kho n ph i thu ch u nh h ng c a công vi c thanh toán và
chính sách tín d ng c a doanh nghi p đ i v i khách hàng. i u đó nh h ng đ n vi c
qu n lý s d ng v n.
- S bi n đ ng c a tài s n c đ nh cho th y quy mô và n ng l c s n xu t hi n có
c a doanh nghi p.
Th hai, phân tích tình hình ngu n v n bao g m xem xét ph n ngu n v n, tính
toán t tr ng t ng lo i ngu n v n chi m trong t ng s ngu n v n, so sánh s tuy t đ i
và s t ng đ i gi a cu i k và đ u n m. T đó phân tích c c u v n đã h p lí ch a,
s bi n đ ng có phù h p v i xu h ng phát tri n c a doanh nghi p không, hay có gây
h u qu gì, ti m n gì không t t đ i v i tình hình tài chính c a doanh nghi p hay
không? N u ngu n VCSH chi m t tr ng cao trong t ng s ngu n v n thì doanh
nghi p có đ kh n ng t b o đ m v m t tài chính và m c đ đ c l p c a doanh
nghi p đ i v i các ch n là cao. Ng c l i, n u công n ph i tr chi m ch y u trong
t ng s ngu n v n thì kh n ng b o đ m v m t tài chính c a doanh nghi p s th p.
Xem xét m i quan h cân đ i gi a các ch tiêu, các kho n m c trên b ng cân đ i
k toán, xem xét vi c b trí tài s n và ngu n v n trong k kinh doanh đã phù h p
ch a?
10


Xem xét trong công ty có các kho n đ u t nào, làm th nào công ty mua s m
đ c tài s n, công ty đang g p khó kh n hay phát tri n thông qua vi c phân tích ngu n
v n, các ch s t tài tr v n.
1.3.2 Phân tích cân b ng Tài s n – Ngu n v n
Cân b ng tài chính đ c đ nh ngh a b i s cân b ng gi a tài s n và ngu n v n,
b i s đi u hòa gi a th i gian bi n đ i tài s n thành ti n và nh p đ hoàn tr các kho n
n t i h n. Vì v y, s li u v ngân qu và s thay đ i ngân qu không th ch báo
chính xác các đi u ki n cân b ng tài chính.
M i quan h gi a tài s n và ngu n v n th hi n s t ng quan v giá tr tài s n
và c c u v n c a doanh nghi p trong ho t đ ng SXKD. M i quan h cân đ i này giúp
nhà phân tích nh n th c đ c s h p lý gi a ngu n v n doanh nghi p huy đ ng và
vi c s d ng chúng trong đ u t , mua s m, d tr , s d ng có h p lý, hi u qu hay
không?
Nh m đánh giá cân b ng tài chính trong ng n h n và dài h n c a doanh nghi p ta
đi phân tích các ch tiêu v n l u đ ng ròng (VL R) và nhu c u v n l u đ ng ròng
(NCVL R).
1.3.2.1 Cân b ng tài chính trong ng n h n
Cân b ng tài chính trong ng n h n th hi n qua ch tiêu nhu c u v n l u đ ng
ròng. Nhu c u v n l u đ ng ph i đ c d ki n tr c trong các k ho ch kinh t , k
thu t, tài chính cho doanh nghi p. M i doanh nghi p đ u có nhi m v t ch c huy
đ ng ngu n VL sao cho đ đ d tr TSNH, đáp ng nhu c u c a quá trình ho t
đ ng kinh doanh và ti t ki m v n. Trong tr ng h p doanh nghi p không t đáp ng
đ c nhu c u v v n, doanh nghi p có th vay ngân hàng ho c các đ i t ng khác đ
b sung vào v n l u đ ng c a mình. M t khác, doanh nghi p c n có nh ng bi n pháp
h u hi u đ s d ng có hi u qu và đ m b o hi u qu các ngu n v n, ti n hành phân
b và s d ng h p lý các ngu n v n hi n có nh n đáp ng đ y đ , k p th i nhu c u
v n kinh doanh c a doanh nghi p.
NCVL Ră= HTK + N ph i thu - N ng n h nă(khôngăk vay ng n h n)
- N u NCVL R < 0: Kho n m c hàng t n kho và các kho n ph i thu nh h n n
ng n h n. i u này cho th y các kho n n ng n h n (không tính vay ng n h n) không
nh ng đáp ng nhu c u ng n h n c a doanh nghi p mà còn d th a đ tài tr cho các
tài s n khác. i u này th ng x y ra khi khách hàng ng tr c ti n hàng cho doanh
nghi p.
- N u NCVL R > 0: Kho n m c hàng t n kho và các kho n ph i thu l n h n n
ng n h n. Trong tr ng h p này, n ng n h n (không k n vay) không đ tài tr cho
11

Thang Long University Library


hàng t n kho và các kho n ph i thu c a doanh nghi p. Vì v y, doanh nghi p ph i dùng
ngu n v n th ng xuyên đ tài tr cho ph n thi u h t trong nhu c u v n l u đ ng.
Ngoài ra, khi đánh giá s bi n đ ng c a nhu c u v n l u đ ng ròng c ng c n
ph i chú ý t i l nh v c kinh doanh, chính sách tín d ng bán hàng c a doanh nghi p.
1.3.2.2 Cân b ng tài chính trong dài h n
Cân b ng tài chính dài h n đ c th hi n qua ch tiêu v n l u đ ng ròng. Trong
đó, v n l u đ ng ròng là khái ni m ph n ánh kho ng chênh l ch gi a các ngu n v n
và tài s n có cùng tính ch t và th i gian s d ng.
Nguyên t c c b n c a qu n lý tài chính là doanh nghi p ph i dùng ngu n v n
dài h n đ hình thành tài s n dài h n, dùng ngu n ng n h n đ tài tr cho tài s n ng n
h n. i u đó đ m b o r ng các tài s n dài h n s đ c s d ng trong th i h n dài mà
không ph i ch u áp l c v thanh toán cho ngu n hình thành. Cách tài tr này giúp
doanh nghi p có đ c s n đ nh, an toàn v m t tài chính.
Có hai ph
-

ng pháp tính VL R c a doanh nghi p:

VL R là ph n chênh l ch gi a TSNH v i ngu n v n t m th i
V n l u đ ngăròngă=ăTSNHă- NVTT

Công th c này th hi n cách th c s d ng ngu n v n l u đ ng ròng c a doanh
nghi p đ tài tr cho các kho n n ng n h n nh kho n ph i thu, hàng t n kho hay các
kho n có tính thanh kho n cao c a doanh nghi p.
- VL R là ph n chênh l ch gi a ngu n v n th
TSC & TDH

ng xuyên v i giá tr

V năl uăđ ngăròngă=ăNVTXăậ TSDH
Theo công th c này, VL R th hi n cân b ng gi a ngu n v n n đ nh v i nh ng
tài s n có th i gian chu chuy n trên m t chu k kinh doanh ho c trên 1 n m. Nó ph n
ánh ngu n g c VL R. Có ngh a là sau khi đã tài tr đ cho TSDH thì ph n dôi ra đó
chính là VL R. Cách tính này th hi n ph ng th c tài tr TSDH và đ ng th i ph n
ánh tác đ ng c a vi c đ u t lên cân b ng tài chính t ng th .
V n l u đ ng ròng là m t ch tiêu quan tr ng đ đánh giá cân b ng tài chính c a
doanh nghi p. i u này đ c th hi n qua các tr ng h p sau:

12


Tr

ng h pă1:ăVL Ră=ăNVTXăậ TSDH > 0
Ngu n v n
t m th i
TSNH

V nl u
đ ng ròng

TSDH

Ngu n v n
th ng
xuyên

Trong tr ng h p này, cân b ng tài chính dài h n đ
ngoài tài tr cho TSDH còn tài tr cho TSNH.
Tr

c đánh giá là t t, NVTX

ng h pă2:ăVL Ră=ăNVTXăậ TSDH < 0
TSNH
V n l u đ ng
ròng

Ngu n v n t m
th i

TSDH
Ngu n v n
th ng xuyên
Trong tr ng h p này, m t ph n TSDH đ c tài tr b i Ngu n v n t m th i, do
v y cân b ng tài chính trong dài h n đ c đánh giá là không t t.
Tr

ng h pă3ă:ăVL Ră=ăNVTXăậ TSDH = 0
TSNH

Ngu n v n t m th i

TSDH

Ngu n v n th
xuyên

ng

Trong tr ng h p này, toàn b NVTT đ c đ m b o b ng TSNH t c là dung
toàn b TSNH đ thanh toán n ng n h n, cân b ng dài h n đ c đ m b o nh ng
không t t.
Tuy nhiên đ đánh giá cân b ng tài chính c a doanh nghi p c n nghiên c u trong
c chu i th i gian thì m i d đoán nh ng kh n ng, tri n v ng v cân b ng tài chính
trong t ng lai. Vì v y, vi c nghiên c u VL R t i nhi u th i đi m khác nhau đ giúp
cho ng i phân tích lo i tr đ c nh ng sai l ch v s li u. Phân tích VL R qua
nhi u k có nh ng tr ng h p sau:
N u VL R gi m và âm qua các n m: Cho th y m c đ an toàn và b n v ng
tài chính c a doanh nghi p gi m, vì doanh nghi p ph i s d ng ngu n v n t m th i
đ tài tr tài s n dài h n. Do đó doanh nghi p s g p áp l c v thanh toán ng n h n

13

Thang Long University Library


và có nguy c phá s n n u không thanh toán đúng h n hay có hi u qu kinh doanh
th p.
N u VL R d ng và t ng qua các n m: Cho th y m c đ an toàn và b n v ng
tài chính c a doanh nghi p là t t vì không ch tài s n dài h n mà c tài s n ng n h n
đ u đ c tài tr b ng ngu n v n th ng xuyên. i u đó có ngh a là NVTX t ng qua
các n m là do doanh nghi p t ng ngu n v n ch s h u hay t ng n dài h n. N u t ng
v n ch s h u thì s t ng tính đ c l p v tài chính cho doanh nghi p, ng c l i n u
gi m đi ngu n v n ch s h u thì tính đ c l p v tài chính s gi m nh ng l i t ng hi u
ng đòn b y n n u t ng n dài h n và ph i ch u r i ro v s d ng n .
N u v n l u đ ng ròng có tính n đ nh: i u đó th hi n các ho t đ ng c a
doanh nghi p đang trong tr ng thái n đ nh nh ng c n xem xét đ n ngu n tài tr đ có
đ c s n đ nh đó trong t ng lai.
Nh ng phân tích v cân b ng tài chính khi xem xét m i quan h gi a VL R và
NCVL R có vai trò quan tr ng trong công tác qu n tr tài chính doanh nghi p. Qua
vi c phân tích, doanh nghi p có th ch đ ng h n trong vi c xác đ nh các ngu n v n
c n huy đ ng sao cho v a đáp ng đ c nhu c u v n l u đ ng, v a gi m thi u đ c
chi phí s d ng v n mà v n đ m b o m t tr ng thái cân b ng tài chính an toàn.
1.3.3 Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n
Phân tích ngu n v n và s d ng v n trong doanh nghi p là xem xét đánh giá s
thay đ i ch tiêu cu i k so v i đ u k trên B ng cân đ i k toán v ngu n v n và cách
th c s d ng v n c a doanh nghi p.
đ
h
v
c

B ng phân tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n là m t trong nh ng c s và
các nhà qu n tr tài chính ho ch đ nh chính sách cho k t i, b i l nó tr l i các câu
i: V n xu t phát t đâu và đ c dùng làm gì? Thông tin trong b ng di n bi n ngu n
n và s d ng v n cho bi t doanh nghi p g p khó kh n hay thu n l i, đ ng th i nó
ng h u ích đ i v i ng i cho vay, các nhà đ u t ...

l p b ng di n bi n ngu n v n và s d ng v n ng i ta so sánh s li u cu i k
v i đ u k trong t ng ch tiêu c a b ng cân đ i k toán đ xác đ nh tình hình t ng
gi m v n trong doanh nghi p theo nguyên t c:
- S d ng v n là t ng tài s n, gi m ngu n v n.
- Ngu n v n là gi m tài s n, t ng ngu n v n.
- Ngu n v n và s d ng v n ph i cân đ i v i nhau.
Sau đó ti n hành s p x p các ch tiêu v ngu n v n và s d ng v n theo nh ng
trình t nh t đ nh tu theo m c tiêu phân tích và ph n ánh vào b ng sau:

14


B ng 1.1 Phơn tíchădi n bi n t o v năvƠăs d ng v n
N m N-1
Ch tiêu

S d ng v n
L

ng

%

N mN

T ov n
L

ng

S d ng v n
%

L

ng

%

T ov n
L

ng

%

I.Tài s n
…..
II.Ngu n v n
…..
T ng c ng
T b ng trên ta th y đ c tình hình t ng gi m ngu n v n và s d ng v n. S
t ng (gi m) này là do nguyên nhân nào và các kho n m c liên quan đ n tình hình t ng
gi m. S t ng (gi m) này nhìn chung là t t hay x u đ i v i quá trình kinh doanh c a
doanh nghi p. Tuy nhiên đ đánh giá vi c s d ng v n ta còn ph i xem vi c s d ng
v n có đúng m c đích hay không? V n ng n h n có b đ u t vào tài s n dài h n
không?... Vì v y c n k t h p xem xét s thay đ i v c c u ng n h n, dài h n trong tài
s n và ngu n v n. Qua đó các nhà qu n lý s có gi i pháp khai thác các ngu n v n và
nâng cao hi u qu s d ng v n.
1.3.4 Phân tích thông qua Báo cáo k t qu kinh doanh
Quá trình đánh giá khái quát tình hình tài chính qua báo cáo k t qu ho t đ ng
kinh doanh c a doanh nghi p có th thông qua vi c phân tích 2 n i dung sau:
Phơnătíchăk t qu cácăho tăđ ng
L i nhu n t các lo i ho t đ ng c a doanh nghi p c n đ c phân tích và đánh
giá khái quát gi a doanh thu, chi phí và k t qu c a t ng lo i ho t đ ng. T đó có
nh n xét v tình hình doanh thu c a t ng lo i ho t đ ng t ng ng v i chi phí b ra
nh m xác đ nh k t qu c a t ng lo i ho t đ ng trong t ng s các lo i ho t đ ng c a
doanh nghi p.
Phơnătíchăk t qu ho tăđ ng s n xu tăkinhădoanhăchính
K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh ph n ánh k t qu ho t đ ng do ch c n ng
kinh doanh đem l i, trong t ng th i k h ch toán c a doanh nghi p, là c s ch y u
đ đánh giá, phân tích hi u qu các m t, các l nh v c ho t đ ng, phân tích nguyên
nhân và m c đ nh h ng c a các nguyên nhân c b n đ n k t qu chung c a doanh
nghi p. B ng phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh đúng đ n và chính xác
s là s li u quan tr ng đ tính và ki m tra s thu doanh thu, thu l i t c mà doanh
15

Thang Long University Library


nghi p ph i n p và s ki m tra đánh giá c a các c quan qu n lý v ch t l
đ ng c a doanh nghi p.

ng ho t

S li u trên báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh đ c s d ng đ tính toán các
ch tiêu v kh n ng sinh l i, tình hình th c hi n ngh a v đ i v i nhà n c v các
kho n ph i n p. Cùng v i s li u trên B ng cân đ i k toán, s li u trên báo cáo k t
qu ho t đ ng kinh doanh đ c s d ng đ tính toán hi u qu s d ng v n, các ch
tiêu v t su t l i nhu n…
Khi phân tích, s d ng s li u c a báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh đ phân
tích tài chính, c n quan tâm t i 1 s v n đ :
- Gi a doanh thu, chi phí và l i nhu n có m i liên h r ng bu c nhau. Khi t c đ
t ng doanh thu l n h n t c đ t ng chi phí d n đ n l i nhu n t ng và ng c l i.
- Các kho n gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i t ng, th hi n ch t l
bán c a doanh nghi p không đ m b o yêu c u c a khách hàng.

ng hàng

1.3.5 Phân tích thông qua Báo cáo l u chuy n ti n t
Phân tích tình hình l u chuy n ti n c a doanh nghi p cho bi t dòng ti n nào đã
ch y vào doan nghi p, quan tr ng h n là s ti n đã vào nhi u h n hay ít h n sô ti n đã
đi ra trong m t k nh t đ nh, doanh nghi p có cân đ i đ c dòng ti n hay không… S
m t cân đ i v dòng ti n x y ra khi doanh nghi p đ ng ti n (d th a) ho c thi u h t
nghiêm tr ng (b i chi) c n ph i xác đ nh đ c ngay nguyên nhân và xác đ nh đ c
h ng đi u ch nh đ đ a v tr ng thái cân b ng.
Ph

ng trình cân đ i c a quá trình l u chuy n ti n t :
Ti n t n
đ uk

+

Ti n thu
trong k

Ti n chi
trong k

=

Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t th

ng đ

+

Ti n t n
cu i k

c ti n hành trên các n i dung

sau:
- Phân tích kh n ng t o ti n c a doanh nghi p;
- Phân tích dòng l u chuy n ti n c a doanh nghi p.
1.3.5.1 Phân tích kh n ng t o ti n c a doanh nghi p
Phân tích kh n ng t o ti n c a doanh nghi p nh m đánh giá kh n ng t o ti n và
m c đ đóng góp c a t ng ho t đ ng trong vi c t o ti n trong k giúp các ch th
qu n lý đánh giá đ c quy mô, c c u dòng ti n và trình đ t o ra ti n c a doanh
nghi p.
Ch tiêu phân tích g m 2 nhóm ph n ánh quy mô, c c u, trình đ t o ti n c a
doanh nghi p:
16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×