Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MY WAY HOSPITALITY

TR

B GIÁO D C ÀO T O
NGă I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P

TÀI:

PHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNHăT I
CỌNGăTYăC PH N MY WAY HOSPITALITY

SINHăVIểNăTH C HI N
MÃăSINHăVIểN
CHUYểNăNGÀNH

:NGUY N TH KI U TRANG
: A17779
: TÀIăCHệNH


HÀăN I - 2014


TR

B GIÁO D C ÀO T O
NGă I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P

TÀI:

PHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNHăT I
CỌNGăTYăC PH N MY WAY HOSPITALITY

Giáoăviênăh ng d n
Sinhăviênăth c hi n
Mƣăsinhăviên
ChuyênăngƠnh

:ăTh.săNgôăTh Quyên
: Nguy n Th Ki u Trang
: A17779
:ăTƠiăChínhă- NgơnăHƠng

HÀăN I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Qua th i gian th c t p t i Công ty c ph n My Way, em đã áp d ng đ c nh ng ki n
th c tr ng vào th c ti n doanh nghi p. Vi c k t h p lý lu n và th c t giúp em hi u sâu
thêm v các nghi p v tài chính liên quan đ n ho t đ ng xây d ng. T đó nh n th c ph n nào
c c u t ch c, cách th c qu n lý, t ch c công tác k toán, tài chính c a m t doanh nghi p.
Công ty c ph n My Way đang t ng b c hoàn thi n và m r ng ho t đ ng kinh doanh
không ch nh m m c đích t ng l i nhu n mà còn nâng cao ch t l ng công trình c ng nh uy
tín c a Công ty.
Do th i gian th c t p ch a đ c lâu, ki n th c còn h n ch , không có nhi u kinh nghi m

th c t nên bài vi t không tránh kh i nh ng thi u sót. Em hy v ng s nh n đ c s góp ý c a
các th y, cô trong tr ng c ng nh các cô, chú, anh, ch trong phòng tài chính k toán Công
ty đ bài vi t em đ c hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c m n các cô chú, anh ch trong phòng tài chính k toán Công ty c
ph n My Way cùng các th y, cô c a tr ng i h c Th ng Long đã giúp em hoàn thành đ t
th c t p này.
Em xin chân thành c m n!
Hà N i, ngày 26 tháng 03 n m 2014.
Sinh viên
Nguy n Th Ki u Trang.


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h tr
t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i khác. Các d
li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Nguy n Th Ki u Trang.

Thang Long University Library


M CL C
PH N M
CH

U .......................................................................................................................................... 1

NGă1.ăLụăLU N V PHỂNăTệCHăTÀIăCHệNHăDOANHăNGHI P .......................................... 3

1.1. Kháiăni m,ăvaiătrò,ăm căđíchăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p. ...................................................... 3
1.1.1.Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p................................................................................. 3
1.1.2.Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p .................................................................................... 3
1.1.3.M c đích c a phân tích tài chính doanh nghi p................................................................................ 5
1.2.Cácăph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchínhătrongădoanhănghi p ................................................................ 6

1.2.1.Ph

ng pháp so sánh .......................................................................................................................... 7

1.2.2.Ph

ng pháp phân tích t s .............................................................................................................. 8

1.2.3.Ph

ng pháp phân tích Dupont ......................................................................................................... 9

1.3.Thôngătinăs d ngătrongăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p ............................................................. 10
1.3.1.Thông tin trong doanh nghi p .......................................................................................................... 10
1.3.2.Thông tin ngoài doanh nghi p.......................................................................................................... 11
1.4.N iădungăphơnătíchătìnhăhìnhătƠiăchínhătrongădoanhănghi p ............................................................ 12
1.4.1.Phân tích tình hình bi n đ ng v quy mô, c c u tài s n và ngu n v n. ........................................ 12
1.4.2.Phân tích k t qu s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p............................................................ 12
1.4.3.Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t ................................................................................................ 13
1.4.4.Phân tích các nhóm ch tiêu tài chính .............................................................................................. 14

1.4.4.1.Nhóm t
1.4.4.2.Nhóm h
1.4.4.3. Nhóm t
1.4.4.4.Nhóm t

s
s
s
s

kh n ng thanh toán ......................................................................................... 14
v c c u tài chính và tình hình đ u t : .......................................................... 16
v ho t đ ng .................................................................................................... 17
sinh l i: ............................................................................................................. 20

1.4.5.Phân tích đi m hòa v n ..................................................................................................................... 21
1.5.Cácăy u t

nhăh

ngăđ nătìnhăhìnhătƠiăchínhăc a doanh nghi p.................................................... 22

CH
NGă2:ăPHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNHăC AăCỌNGăTYăC PH N MY WAY
HOSPITALITY ......................................................................................................................................... 26
2.1. Gi i thi u v Côngătyăc ph n My Way Hospitality. ...................................................................... 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty c ph n My Way Hospitality. ............................. 26


2.1.2.ăC ăc u t ch c c aăCôngătyăc ph n My Way hospitality. ........................................................... 28
2.2.ăPhơnătíchăth c tr ngătìnhăhìnhătƠiăchínhăc aăcôngăty ...................................................................... 30
2.2.1. Phân tích tình hình bi n đ ng v quy mô, c c u tài s n và ngu n v n. ....................................... 30

2.2.1.1. Phân tích tình hình bi n đ ng v quy mô, c c u tài s n................................................ 30
2.2.1.2. Phân tích tình hình bi n đ ng v quy mô, c c u ngu n v n ......................................... 35
2.2.2. Phân tích k t qu s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p ........................................................ 38
2.2.3. Phân tích tình hình l u chuy n ti n t .......................................................................................... 40
2.2.4. Phân tích các nhóm ch tiêu tài chính ........................................................................................... 43

2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.

Nhóm t s kh n ng thanh toán ...................................................................................... 43
Nhóm các h s v c c u tài chính và tình hình đ u t ................................................... 44
Nhóm t s v ho t đ ng ................................................................................................... 46
Nhóm t sinh l i ................................................................................................................. 49

2.2.5.Phơnătíchăđi măhòaăv n .................................................................................................................... 51
2.3. Nh năxétăv tìnhăhìnhăphơnătíchătƠiăchínhăt iăcôngătyăc ph n My Way ........................................ 52
2.3.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ................................................................................................................... 53

2.3.2. H n ch ............................................................................................................................................ 53
CH
NGă3:ăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI U QU HO Tă
NG KINH DOANH C AăCỌNGăTYă
C PH N MY WAY HOSPITALITY .................................................................................................... 55
3.1. Nh năxétăv môiătr

ng kinh doanh ................................................................................................. 55

3.1.1. Thu n l i .......................................................................................................................................... 55
3.1.2. Khó kh n .......................................................................................................................................... 55
3.2.ă

nhăh

ngăphátătri n c aăCôngătyăc ph n My Way. .................................................................... 56

3.3. Gi iăphápănơngăcaoătìnhăhìnhătƠiăchínhăc aăCôngătyăc ph n My Way .......................................... 58
3.3.1. Qu n lý kho n ph i thu và xây d ng chính sách bán hàng, tín d ng th

ng m i h p lý. ............ 58

3.3.2. Qu n lý chi phí h p lý nh m t ng l i nhu n sau thu . ................................................................... 59
3.3.3. M t s gi i pháp khác ...................................................................................................................... 61

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T

KỦăhi u vi t t t

Tênăđ yăđ

TDH

u t dài h n

LNST

L i nhu n sau thu

TSC

Tài s n c đ nh

TSNH

Tài s n ng n h n

TSDH

Tài s n dài h n

TS

Tài s n

VCSH

V n ch s h u

DANH M CăCỄCăB NG BI U,ăHỊNHăV ,ă

TH ,ăCỌNGăTH C

S ăđ 1.1.ăăC ăc u t ch c c aăCôngătyăc ph n My Way hospitality. .................................................. 28
Bi uăđ 2.1: C uătrúcătƠiăs n .................................................................................................................... 31
th 2.1:ăQuyămôăk t qu kinh doanh................................................................................................... 38
B ngă2.1:ăQuyămôătƠiăs n .......................................................................................................................... 30
B ng 2.2: B ngăquyămôăvƠăc ăc u ngu n v n .......................................................................................... 35
B ng 2.3: T tr ngăgiáăv năhƠngăbánătrênădoanhăthu ............................................................................. 39
B ngă2.4.ăBáoăcáoăl uăchuy n ti n t ....................................................................................................... 41
B ng 2.5: Kh n ngăthanhătoánăc aăcôngătyăMyăWay ............................................................................ 43
B ngă2.6:ăC ăc uătƠiăchínhăvƠătìnhăhìnhăđ uăt ...................................................................................... 45
B ng 2.7: T s ho tăđ ng c aăcôngătyăMyăWay ..................................................................................... 46
B ng 2.8. Kh n ngăsinhăl i c aăCôngătyăc ph n My Way. .................................................................. 49
B ngă2.9.ăDoanhăthuăhòaăv n.................................................................................................................... 51


PH N M

U

Trong m t n n kinh t h i nh p nh hi n nay Vi t Nam, s c nh tranh ngày càng
quy t li t gi a các thành ph n kinh t là m t đi u t t y u. Nó v a t o đ ng l c cho các
doanh nghi p phát tri n, v a là m t tr ng i l n n u doanh nghi p không b t k p v i nh p
đ phát tri n c a n n kinh t . Do đó, đ có th t n t i và phát tri n đ c, m i doanh
nghi p c n ph i n m v ng đ c tình hình tài chính, tình hình s n xu t - kinh doanh c a
mình đ t đó có nh ng b c đi phù h p v i ti n trình h i nh p.
làm đ c đi u này,
doanh nghi p ph i th ng xuyên ti n hành phân tích tình hình tài chính, đi u này s giúp
cho các doanh nghi p và các c quan ch qu n c p trên th y rõ đ c th c tr ng ho t đ ng
tài chính, k t qu ho t đ ng s n xu t - kinh doanh trong k c a doanh nghi p c ng nh
xác đ nh đ c m t cách đ y đ , đúng đ n nguyên nhân và m c đ nh h ng c a các
nhân t thông tin, đánh giá đ c ti m n ng, hi u qu s n xu t - kinh doanh nghi p, r i ro
và tri n v ng trong t ng lai c a doanh nghi p. T đó, h có th đ a ra nh ng gi i pháp
h u hi u, nh ng quy t đ nh chính xác nh m nâng cao ch t l ng công tác qu n lý kinh t ,
nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p.
M t th c t có th nh n th y là tình hình tài chính c a m t doanh nghi p không ch
là s quan tâm c a chính b n thân doanh nghi p mà nó còn là đ i t ng quan tâm c a r t
nhi u ch th khác nh các nhà đ u t , các c đông t ng lai c a công ty c ph n, ng i
cho vay, Nhà n c, các đ i th c nh tranh c a doanh nghi p, ng i lao đ ng, các nhà
nghiên c u kinh t ... Vì th , phân tích tình hình tài chính c a m t doanh nghi p s không
ph i ch là công vi c c a m t mình các nhà qu n tr doanh nghi p mà nó s là đ i t ng
đ các ch th khác phân tích tùy thu c vào m c đích c a h s d ng thông tin phân tích
đ làm gì.
Hi n nay, lo i hình t ch c công ty c ph n đang d n d n chi m u th do nh ng l i
th mà nó mang l i. T n m 2001 đ n nay, s doanh nghi p Nhà n c đã đ c c ph n
hóa và tr thành các công ty c ph n t ng khá nhanh c v s l ng công ty l n n ng l c
v n, lao đ ng, tài s n và k t qu ho t đ ng. Ho t đ ng c a các công ty này nhìn chung là
có hi u qu h n so v i tr c khi c ph n hóa tuy nhiên v n còn nhi u v n đ c n quan
tâm. Nh n th c rõ đ c t m quan tr ng c a vi c phân tích tình hình tài chính c a doanh
nghi p nói chung và trong các công ty c ph n nói riêng đ i v i s phát tri n c a n n
kinh t , k t h p v i nh ng ki n th c lý lu n đ c ti p thu nhà tr ng, các tài li u tham
kh o th c t , cùng v i s h ng d n nhi t tình c a cô giáo – ThS. Ngô Th Quyên, s
giúp đ c a các cô chú trong phòng k toán công ty c ph n đ u t My Way hospiyality
đã t o đi u ki n thu n l i trong vi c cung c p các thông tin c n thi t, em đã l a ch n đ
1

Thang Long University Library


tài cho chuyên đ th c t p c a mình là: “ Phân tích tình hình tài chính công ty c ph n
đ u t My Way hospiyality.”
Chuyên đ này ngoài ph n m đ u và k t lu n, bao g m các n i dung chính sau:
Ch

ng 1. Lý lu n v phân tích tài chính doanh nghi p.

Ch

ng 2. Phân tích tình hình tài chính công ty c ph n đ u t My Way Hospiyality.

Ch ng 3. Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t – kinh doanh t i công ty c
ph n đ u t My Way Hospiyality.

2


CH

NGă1.

LụăLU N V PHỂNăTệCHăTÀIăCHệNHăDOANHăNGHI P
1.1. Kháiăni m,ăvaiătrò,ăm căđíchăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p.
1.1.1. Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính doanh nghi p là m t khâu c b n trong tài chính doanh nghi p,
có quan h ch t ch v i các ho t đ ng khác c a doanh nghi p. Phân tích tình hình tài
chính doanh nghi p là m t t p h p các khái ni m, ph ng pháp và công c cho phép thu
th p, x lý các thông tin k toán và các thông tin khác trong qu n lý doanh nghi p nh m
đánh giá tình hình tài chính, kh n ng và ti m l c c a doanh nghi p, giúp cho ng i s
d ng thông tin đ a ra các quy t đ nh tài chính, quy t đ nh qu n lý phù h p.
M i quan tâm hàng đ u c a các nhà phân tích tài chính là đánh giá r i ro phá s n tác
đ ng t i doanh nghi p mà bi u hi n c a nó là kh n ng thanh toán, đánh giá kh n ng cân
đ i v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh lãi c a doanh nghi p. Trên c s đó,
các nhà phân tích tài chính ti p t c nghiên c u và đ a ra nh ng d đoán v k t qu ho t
đ ng nói chung và m c doanh l i nói riêng c a doanh nghi p trong t ng lai. Nói cách
khác, phân tích tài chính là c s đ d đoán tài chính – m t trong các h ng d đoán c a
doanh nghi p. Phân tích tài chính có th đ c ng d ng theo nhi u h ng khác nhau: v i
m c đích tác nghi p (chu n b các quy t đ nh n i b ), v i m c đích nghiên c u, thông tin
ho c theo v trí c a nhà phân tích (trong doanh nghi p ho c ngoài doanh nghi p).
1.1.2. Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p hay c th hoá là vi c phân tích các
báo cáo tài chính c a doanh nghi p là quá trình ki m tra, đ i chi u, so sánh các s li u, tài
li u v tình hình tài chính hi n hành và trong quá kh nh m m c đích đánh giá ti m n ng,
hi u qu kinh doanh c ng nh nh ng r i ro trong t ng lai. Báo cáo tài chính là nh ng
báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài s n, v n và công n c ng nh tình hình tài chính,
k t qu kinh doanh trong k c a doanh nghi p. Báo cáo tài chính r t h u ích đ i vi c
qu n tr doanh nghi p, đ ng th i là ngu n thông tin tài chính ch y u đ i v i nh ng
ng i bên ngoài doanh nghi p. Do đó, phân tích báo cáo tài chính là m i quan tâm c a
nhi u nhóm ng i khác nhau nh nhà qu n lý doanh nghi p, các nhà đ u t , các c đông,
các ch n , các khách hàng, các nhà cho vay tín d ng, các c quan chính ph , ng i lao
đ ng... M i nhóm ng i này có nh ng nhu c u thông tin khác nhau.
i v i ng i qu n lý doanh nghi p: m i quan tâm hàng đ u c a h là tìm ki m l i
nhu n và kh n ng tr n . M t doanh nghi p b l liên t c s b c n ki t các ngu n l c và
3

Thang Long University Library


bu c ph i đóng c a. M t khác, n u doanh nghi p không có kh n ng thanh toán n đ n
h n c ng b bu c ph i ng ng ho t đ ng.
Các quy t đ nh và ho t đ ng c a nhà qu n lý tài chính đ u nh m vào các m c tiêu
tài chính c a doanh nghi p: đó là s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p, tránh đ c s
c ng th ng v tài chính và phá s n, có kh n ng c nh tranh và chi m đ c th ph n t i đa
trên th ng tr ng, t i thi u hoá chi phí, t i đa hoá l i nhu n và t ng tr ng thu nh p
m t cách v ng ch c. Doanh nghi p ch có th ho t đ ng t t và mang l i s giàu có cho
ch s h u khi các quy t đ nh c a nhà qu n lý đ c đ a ra là đúng đ n. Mu n v y, h
ph i th c hi n phân tích tài chính doanh nghi p, các nhà phân tích tài chính trong doanh
nghi p là nh ng ng i có nhi u l i th đ th c hi n phân tích tài chính m t cách t t nh t.
i v i các nhà đ u t : m i quan tâm hàng đ u c a h là th i gian hoàn v n, m c sinh
lãi và s r i ro. Vì v y, h c n các thông tin v đi u ki n tài chính, tình hình ho t đ ng,
k t qu kinh doanh và ti m n ng t ng tr ng c a các doanh nghi p.
Trong doanh nghi p c ph n, các c đông là ng i đã b v n đ u t vào doanh
nghi p và h có th ph i gánh ch u r i ro. Nh ng r i ro này liên quan t i vi c gi m giá c
phi u trên th tr ng, d n đ n nguy c phá s n c a doanh nghi p. Chính vì v y, quy t
đ nh c a h đ a ra luôn có s cân nh c gi a m c đ r i ro và doanh l i đ t đ c. Vì th ,
m i quan tâm hàng đ u c a các c đông là kh n ng t ng tr ng, t i đa hoá l i nhu n, t i
đa hoá giá tr ch s h u trong doanh nghi p. Tr c h t h quan tâm t i l nh v c đ u t
và ngu n tài tr . Trên c s phân tích các thông tin v tình hình ho t đ ng, v k t qu
kinh doanh hàng n m, các nhà đ u t s đánh giá đ c kh n ng sinh l i và tri n v ng
phát tri n c a doanh nghi p; t đó đ a ra nh ng quy t đ nh phù h p. Các nhà đ u t s
ch ch p thu n đ u t vào m t d án n u ít nh t có m t đi u ki n là giá tr hi n t i ròng
c a nó d ng. Khi đó l ng ti n c a d án t o ra s l n h n l ng ti n c n thi t đ tr n
và cung c p m t m c lãi su t yêu c u cho nhà đ u t . S ti n v t quá đó mang l i s
giàu có cho nh ng ng i s h u doanh nghi p. Bên c nh đó, chính sách phân ph i c t c
và c c u ngu n tài tr c a doanh nghi p c ng là v n đ đ c các nhà đ u t h t s c coi
tr ng vì nó tr c ti p tác đ ng đ n thu nh p c a h . Ta bi t r ng thu nh p c a c đông bao
g m ph n c t c đ c chia hàng n m và ph n giá tr t ng thêm c a c phi u trên th
tr ng. M t ngu n tài tr v i t tr ng n và v n ch s h u h p lý s t o đòn b y tài
chính tích c c v a giúp doanh nghi p t ng v n đ u t v a làm t ng giá c phi u và thu
nh p trên m i c phi u (EPS). H n n a các c đông ch ch p nh n đ u t m r ng quy
mô doanh nghi p khi quy n l i c a h ít nh t không b nh h ng. B i v y, các y u t
nh t ng s l i nhu n ròng trong k có th dùng đ tr l i t c c ph n, m c chia lãi trên
4


m t c phi u n m tr c, s x p h ng c phi u trên th tr ng và tính n đ nh c a th giá
c phi u c a doanh nghi p c ng nh hi u qu c a vi c tái đ u t luôn đ c các nhà đ u
t xem xét tr c tiên khi th c hi n phân tích tài chính.
i v i các ch n c a doanh nghi p: N u phân tích tài chính đ c các nhà đ u t và
qu n lý doanh nghi p th c hi n nh m đánh giá kh n ng sinh l i và t ng tr ng c a
doanh nghi p thì phân tích tài chính l i đ c các ngân hàng và các nhà cung c p tín d ng
th ng m i cho doanh nghi p s d ng nh m đ m b o kh n ng tr n c a doanh nghi p.
Trong n i dung phân tích này, kh n ng thanh toán c a doanh nghi p đ
trên hai khía c nh là ng n h n và dài h n.

c xem xét

i v i các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng, m i quan tâm c a h ch
y u h ng vào kh n ng tr n c a doanh nghi p. N u là nh ng kho n cho vay ng n h n,
ng i cho vay đ c bi t quan tâm đ n kh n ng thanh toán nhanh c a doanh nghi p, ngh a
là kh n ng ng phó c a doanh nghi p đ i v i các món n khi đ n h n tr . N u là nh ng
kho n cho vay dài h n, ng i cho vay ph i tin ch c kh n ng hoàn tr và kh n ng sinh
l i c a doanh nghi p mà vi c hoàn tr v n và lãi s tu thu c vào kh n ng sinh l i này.
i v i các nhà cung ng v t t hàng hoá, d ch v cho doanh nghi p, h ph i quy t
đ nh xem có cho phép khách hàng s p t i đ c mua ch u hàng hay không, h c n ph i
bi t đ c kh n ng thanh toán c a doanh nghi p hi n t i và trong th i gian s p t i.
i v i ng i lao đ ng trong doanh nghi p: Bên c nh các nhà đ u t , nhà qu n lý và
các ch n c a doanh nghi p, ng i đ c h ng l ng trong doanh nghi p c ng r t quan
tâm t i các thông tin tài chính c a doanh nghi p. i u này c ng d hi u b i k t qu ho t
đ ng c a doanh nghi p có tác đ ng tr c ti p t i ti n l ng, kho n thu nh p chính c a
ng i lao đ ng. Ngoài ra trong m t s doanh nghi p, ng i lao đ ng đ c tham gia góp
v n mua m t l ng c ph n nh t đ nh. Nh v y, h c ng là nh ng ng i ch doanh
nghi p nên có quy n l i và trách nhi m g n v i doanh nghi p.
i v i các c quan qu n lý Nhà n c: D a vào các báo cáo tài chính doanh nghi p,
các c quan qu n lý c a Nhà n c th c hi n phân tích tài chính đ đánh giá, ki m tra,
ki m soát các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng tài chính ti n t c a doanh nghi p có tuân
th theo đúng chính sách, ch đ và lu t pháp quy đ nh không, tình hình h ch toán chi
phí, giá thành, tình hình th c hi n ngh a v v i Nhà n c và khách hàng...
1.1.3. M c đích c a phân tích tài chính doanh nghi p
Nh chúng ta đã bi t, m i ho t đ ng kinh t c a doanh nghi p đ u n m trong th tác
đ ng liên hoàn v i nhau. B i v y, ch có th phân tích tình hình tài chính c a doanh
5

Thang Long University Library


nghi p m i đánh giá đ y đ và sâu s c m i ho t đ ng kinh t trong tr ng thái th c c a
chúng. Trên c s đó, nêu lên m t cách t ng h p v trình đ hoàn thành các m c tiêu,
bi u hi n b ng h th ng ch tiêu kinh t - k thu t – tài chính c a doanh nghi p. Trong
đi u ki n kinh doanh theo c ch th tr ng có s đi u ti t v mô c a Nhà n c, các
doanh nghi p đ u bình đ ng tr c pháp lu t trong kinh doanh. M i doanh nghi p đ u có
r t nhi u đ i t ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a mình nh các nhà đ u t , nhà
cho vay, nhà cung c p, nhà qu n tr doanh nghi p, các c đông, ng i lao đ ng...M i đ i
t ng này quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p trên nh ng góc đ khác
nhau. Song nhìn chung, h đ u quan tâm đ n kh n ng t o ra dòng ti n m t, kh n ng
sinh l i, kh n ng thanh toán và m c l i nhu n t i đa. B i v y phân tích tình hình tài
chính và phân tích tình hình tài chính trong các công ty c ph n nói riêng ph i đ t đ c
các m c tiêu sau:
M t là: Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p đ y đ , k p th i, trung th c h th ng
các thông tin h u ích cho các nhà đ u t , các nhà cho vay và nh ng ng i s d ng thông
tin tài chính khác đ giúp h có nh ng quy t đ nh đúng đ n khi ra các quy t đ nh đ u t ,
quy t đ nh cho vay.
Hai là: Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p đ y đ nh ng thông tin quan tr ng nh t
cho các ch doanh nghi p, các nhà đ u t , các nhà cho vay và nh ng ng i s d ng thông
tin khác trong vi c đánh giá kh n ng và tính ch c ch n c a dòng ti n m t vào ra và tình
hình s d ng có hi u qu nh t v n kinh doanh, tình hình và kh n ng thanh toán c a
doanh nghi p.
Ba là: Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p nh ng thông tin v ngu n v n ch s
h u, các kho n n , k t qu c a quá trình ho t đ ng s n xu t – kinh doanh nghi p, s ki n
và các tình hu ng làm bi n đ i các ngu n v n và các kho n n c a doanh nghi p.
1.2. Cácăph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchínhătrongădoanhănghi p

Ph ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p, bao g m h th ng các công c , bi n
pháp, các k thu t và cách th c nh m ti p c n, nghiên c u các s ki n, hi n t ng, các
m i quan h bên trong và bên ngoài, các lu ng d ch chuy n và bi n đ i tình hình ho t
đ ng tài chính doanh nghi p, các ch tiêu t ng h p, các ch tiêu chi ti t, các ch tiêu t ng
quát chung, các ch tiêu có tính ch t đ c thù nh m đánh giá toàn di n th c tr ng ho t đ ng
tài chính c a doanh nghi p. Các ph ng pháp c b n th ng đ c v n d ng trong phân
tích tình hình tài chính doanh nghi p nói chung và trong công ty c ph n nói riêng bao
g m: ph ng pháp so sánh, ph ng pháp phân tích t s , ph ng pháp lo i tr , ph ng
pháp liên h ...
6


1.2.1. Ph

ng pháp so sánh

Trong phân tích tình hình ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p, ph ng pháp so sánh
đ c s d ng r t đa d ng và linh ho t nh m nghiên c u s bi n đ ng và xác đ nh m c đ
bi n đ ng c a ch tiêu phân tích, đ ng th i cho bi t đ c xu h ng và tính ch t liên h
gi a các ch tiêu đó. i u đó đ c th hi n: các ch tiêu riêng bi t hay các ch tiêu t ng
c ng trên báo cáo tài chính đ c xem xét trong m i quan h v i các ch tiêu ph n ánh quy
mô chung và chúng có th đ c xem xét trong nhi u k đ ph n ánh rõ h n xu h ng
phát tri n c a các hi n t ng kinh t - tài chính c a doanh nghi p.
áp d ng ph ng pháp so sánh vào phân tích các báo cáo tài chính c a doanh nghi p,
tr c h t ph i xác đ nh s g c đ so sánh. G c đ so sánh đ c ch n là g c v m t th i
gian và không gian. K phân tích đ c ch n là k th c hi n ho c k k ho ch, ho c là k
kinh doanh tr c. Giá tr so sánh có th ch n là s tuy t đ i, s t ng đ i ho c s bình
quân.
i u ki n so sánh:
đ m b o tính ch t so sánh đ
đ m b o th a mãn các đi u ki n so sánh sau đây:

c c a ch tiêu qua th i gian, c n

- Ph i đ m b o s th ng nh t v n i dung kinh t c a ch tiêu.
- Ph i đ m b o s th ng nh t v ph

ng pháp tính các ch tiêu

- Ph i đ m b o s th ng nh t v đ n v tính các ch tiêu (k c đ n v hi n v t, giá tr
và th i gian).
M c tiêu so sánh: Khi th c hi n phân tích tài chính b ng ph ng pháp so sánh, c n xác
đ nh m c tiêu so sánh trong phân tích các báo cáo tài chính, nh m xác đ nh m c bi n
đ ng tuy t đ i và m c bi n đ ng t ng đ i
M c bi n đ ng tuy t đ i: là k t qu so sánh tr s c a ch tiêu gi a hai k . K th c t v i
k k ho ch, ho c k th c t v i k kinh doanh tr c.
M c bi n đ ng t ng đ i: là k t qu so sánh tr s c a ch tiêu k này v i tr s c a ch
tiêu k g c nh ng đã đ c đi u ch nh theo m t h s c a ch tiêu có liên quan, mà ch
tiêu liên quan này quy t đ nh quy mô c a ch tiêu phân tích.
N i dung so sánh: Khi v n d ng ph ng pháp so sánh trong phân tích tài chính, ng
so sánh ba n i dung ch y u sau đây:

i ta

- So sánh gi a s th c t k phân tích v i s th c t c a k kinh doanh tr c nh m xác
đ nh rõ xu h ng thay đ i v tình hình ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p. ánh giá
t c đ t ng tr ng hay gi m đi c a các ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p.
7

Thang Long University Library


- So sánh gi a s th c t k phân tích vói s k k ho ch nh m xác đ nh m c ph n đ u
hoàn thành nhi m v k ho ch trong m i ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p.
- So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung bình tiên ti n c a ngành, c a
doanh nghi p khác nh m đánh giá tình hình ho t đ ng s n xu t – kinh doanh c a doanh
nghi p t t hay x u, kh quan hay không kh quan.
K thu t so sánh: Quá trình phân tích theo ph
b ng ba k thu t sau:

ng pháp so sánh có th đ

c th c hi n

- So sánh theo chi u ngang: là vi c so sánh, đ i chi u tình hình bi n đ ng c v s tuy t
đ i và s t ng đ i trên t ng ch tiêu, trên t ng báo cáo tài chính. Qua đó xác đ nh đ c
m c bi n đ ng (t ng hay gi m) v quy mô c a ch tiêu phân tích và m c đ nh h ng
c a t ng ch tiêu nhân t đ n ch tiêu phân tích.
- So sánh theo chi u d c: là vi c s d ng các t l , các h s th hi n m i t ng quan
gi a các ch tiêu trong t ng báo cáo tài chính, gi a các báo cáo tài chính c a doanh
nghi p..
- So sánh xác đ nh xu h ng và tính ch t liên h gi a các ch tiêu: i u đó đ c th hi n
các ch tiêu riêng bi t hay các ch tiêu t ng c ng trên báo cáo tài chính đ c xem xét
trong m i quan h v i các ch tiêu ph n ánh quy mô chung và chúng có th đ c xem xét
trong nhi u k đ ph n ánh rõ h n xu h ng phát tri n c a các hi n t ng kinh t - tài
chính c a doanh nghi p.
1.2.2. Ph

ng pháp phân tích t s

ây là ph ng pháp truy n th ng đ c áp d ng ph bi n trong phân tích tài chính.
Ph ng pháp phân tích t s là ph ng pháp trong đó các t s đ c s d ng đ phân
tích. ó là các ch s đ n đ c thi t l p b i ch tiêu này so v i ch tiêu khác. Ph ng
pháp này có tính hi n th c cao v i các đi u ki n áp d ng ngày càng đ c b sung và hoàn
thi n. Ng i ta s d ng ph ng pháp này k t h p v i ph ng pháp so sánh đ đánh giá
tình tr ng tài chính c a m t doanh nghi p b ng ph ng pháp t s này, ng i ta ph i so
sánh các t s tính đ c v i các t s tham chi u. Khi phân tích, các nhà phân tích th ng
so sánh các t s theo th i gian (so sánh k này v i k tr c) đ nh n bi t xu h ng thay
đ i tình hình tài chính c a doanh nghi p, ho c so sánh theo không gian (so sánh v i m c
trung bình ngành ho c v i các đ n v khác cùng ngành ngh kinh doanh, cùng quy mô...)
đ đánh giá v th c a doanh nghi p đó. Trong ph ng pháp này, các t s tài chính ch
y u th ng s d ng đ c phân thành các nhóm t s đ c tr ng bao g m:

8


- T s v kh n ng thanh toán: đây là nhóm ch tiêu đ
đáp ng các kho n n ng n h n c a doanh nghi p.

c s d ng đ đánh giá kh n ng

- T s v kh n ng cân đ i v n ho c c c u v n: nhóm ch tiêu này ph n ánh m c đ
n đ nh và t ch tài chính c ng nh kh n ng s d ng n vay c a doanh nghi p.
- T s v kh n ng ho t đ ng: đây là nhóm ch tiêu đ c tr ng cho vi c s d ng tài
nguyên, ngu n l c c a doanh nghi p.
- T s v kh n ng sinh lãi: nhóm ch tiêu này ph n ánh hi u qu s n xu t - kinh doanh
nghi p t ng h p nh t c a m t doanh nghi p.
M i nhóm t s trên bao g m nhi u t s , các t s s đ c l a ch n đ phân tích tùy
thu c vào b n ch t và quy mô c a ho t đ ng phân tích. Và m i nhóm t s s đ c các
nhà phân tích chú tr ng nhi u hay ít h n các nhóm t s kia ph thu c vào m c tiêu phân
tích tài chính. Ch ng h n, các nhà đ u t s đ c bi t quan tâm đ n kh n ng ho t đ ng và
hi u qu s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p. Trong khi đó, các nhà cho vay thì quan
tâm nhi u h n đ n kh n ng thanh toán. Tuy nhiên, m t ho c m t nhóm t s đ c l p ch
ph n ánh m t khía c nh v tình hình tài chính c a doanh nghi p. Do đó, b t c đ i t ng
nào c ng không ch xem xét riêng các ch tiêu mình c n quan tâm mà h s xem xét
chúng trong t ng th các ch tiêu có liên quan. Ch ng h n, các nhà đ u t ngoài xem xét
đ c bi t t i hi u qu s n xu t - kinh doanh thì h c ng c n nghiên c u v tình hình kh
n ng thanh toán đ đánh giá kh n ng c a doanh nghi p đáp ng nhu c u thanh toán hi n
t i và xem xét l i nhu n đ d tính kh n ng tr n cu i cùng c a doanh nghi p. Chính vì
v y c n phân tích h th ng các ch tiêu m t cách đ y đ m i có đ c nh ng đánh giá toàn
di n.
1.2.3. Ph

ng pháp phân tích Dupont

Mô hình Dupont tích h p nhi u y u t c a báo cáo thu nh p v i b n cân đ i k toán.
Trong phân tích tài chính, ng i ta v n d ng mô hình Dupont đ phân tích m i liên h
gi a các ch tiêu tài chính. Chính nh s phân tích m i liên k t gi a các ch tiêu tài chính,
chúng ta có th phát hi n ra nh ng nhân t đã nh h ng đ n ch tiêu phân tích theo m t
trình t nh t đ nh.
Ph ng pháp phân tích Dupont giúp các nhà phân tích nh n bi t đ c m i quan h
t ng h gi a các ch s ho t đ ng trên ph ng di n chi phí và các ch s hi u qu s
d ng v n giúp các nhà phân tích đánh giá đ c m c đ nh h ng c a các nhân t t i l i
nhu n v n ch s h u. T đó có th đ a ra ph ng pháp qu n lý t i u ngu n l c tài
chính c a doanh nghi p mình.
9

Thang Long University Library


ng th c Dupont:
T su t sinh l i trên VCSH:
Doanh thu thu n

T ng tài s n

ROE = –––––––––––––––– x ––––––––––––– x
T ng Tài s n

V n CSH

LNST
–––––––––––––––
Doanh thu thu n

T su t sinh l i trên t ng tài s n:
LNST
ROA =

Doanh thu thu n

–––––––––––––– x –––––––––––––––
Doanh thu thu n

T ng Tài s n

Trên đây là các ph ng pháp phân tích tài chính c b n th ng đ c áp d ng trong
phân tích tình hình tài chính c a các doanh nghi p c ng nh các công ty c ph n nói
riêng. Gi a các ph ng pháp trên có m i liên h m t thi t h u c , b sung cho nhau
nh m đáp ng tính đa d ng và ph c t p c a n i dung phân tích. Tùy thu c vào m i liên
h gi a các ch tiêu nhân t v i ch tiêu phân tích mà ng i ta v n d ng ph ng pháp này
hay ph ng pháp kia ho c s d ng đ ng th i nhi u ph ng pháp cho phù h p.
1.3. Thôngătinăs d ngătrongăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p
Phân tích tài chính có m c tiêu đ a ra nh ng d báo tài chính giúp cho vi c ra quy t
đ nh v m t tài chính và giúp cho vi c d ki n k t qu t ng lai c a doanh nghi p nên
thông tin s d ng đ phân tích tài chính không ch gi i h n trong ph m vi n i b doanh
nghi p mà còn s d ng đ n các thông tin bên ngoài doanh nghi p. T t c nh ng thông tin
đó đ u giúp cho các nhà phân tích có th đ a ra đ c nh ng nh n xét, k t lu n tinh t và
thích đáng, đ t đó có th có đ c nh ng quy t đ nh đúng đ n.
1.3.1. Thông tin trong doanh nghi p
đánh giá m t cách c b n tình hình tài chính c a doanh nghi p thì nh ng thông tin k
toán trong n i b doanh nghi p đ c xem là ngu n thông tin quan tr ng b c nh t. V i
nh ng đ c tr ng h th ng, đ ng nh t và phong phú, k toán ho t đ ng nh m t nhà cung
c p quan tr ng nh ng thông tin đáng giá cho phân tích tài chính. Phân tích tình hình tài
chính công ty c ph n đ c th c hi n trên c s nh ng thông tin v chi n l c, sách l c
kinh doanh c a doanh nghi p trong t ng th i k , nh ng thông tin v tình hình và k t qu
s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p, tình hình t o l p, phân ph i và s d ng v n, tình
hình và kh n ng thanh toán... Nh ng thông tin này đ c th hi n qua nh ng gi i trình

10


c a các nhà qu n lý, qua các báo cáo tài chính (B ng cân đ i k toán, báo cáo k t qu
kinh doanh, báo cáo l u chuy n ti n t , b ng thuy t minh báo cáo tài chính).
1.3.2. Thông tin ngoài doanh nghi p
Nh ng thông tin liên quan đ n doanh nghi p r t phong phú và đa d ng, khi phân tích
tình hình tài chính, các nhà phân tích không ch s d ng nh ng thông tin và gi i h n
vi c nghiên c u nh ng báo cáo tài chính c a m t công ty c ph n, mà ph i t p h p đ y đ
các thông tin bên ngoài liên quan đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p, bao g m các
thông tin v tình hình kinh t v mô; thông tin v các chính sách qu n lý kinh t v mô c a
Nhà n c; thông tin v ngành ngh , l nh v c kinh doanh c a doanh nghi p... Các thông
tin này có tác đ ng m nh m t i k t qu kinh doanh c a công ty c ph n, chúng có nh
h ng l n đ n chi n l c và sách l c kinh doanh c a doanh nghi p trong t ng th i k .
- Thông tin kinh t v mô: Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p c n ph i đ c
đ t trong b i c nh chung c a n n kinh t trong n c, trong khu v c và Th gi i. Do đó,
c n ph i xem xét, k t h p nh ng thông tin v tình hình n n kinh t trong quá trình phân
tích, có nh v y m i có th đánh giá đ c đ y đ , toàn di n h n tình hình tài chính c a
doanh nghi p. Các thông tin v mô c n đ c quan tâm bao g m: tình hình chính tr , môi
tr ng pháp lý, kinh t có liên quan đ n c h i kinh t , c h i đ u t , c h i v k thu t –
công ngh , nh p đ phát tri n c a các chu k kinh t , s t ng tr ng ho c suy thoái c a
n n kinh t , đ l n c a th tr ng, lãi su t ngân hàng, t giá h i đoái, l m phát....
- Thông tin v các chính sách qu n lý kinh t v mô c a Nhà n c: Các chính sách kinh
t c a Nhà n c có tác đ ng m nh m đ i v i ho t đ ng s n xu t - kinh doanh c a doanh
nghi p nói chung và tình hình tài chính nói riêng t khi doanh nghi p đ c thành l p và
đi vào ho t đ ng. Ch c n m t s thay đ i nh trong các chính sách qu n lý, đi u hành
n n kinh t c a Nhà n c c ng đã t o ra nh ng bi n đ i l n trong ho t đ ng c a doanh
nghi p, bu c các doanh nghi p ph i có nh ng đi u ch nh trong ho t đ ng c a mình đ
thích ng. Do đó, khi phân tích, các nhà phân tích ph i đ c bi t chú tr ng t i nh ng thông
tin v chính sách kinh t c a Nhà n c c ng nh s thay đ i có th có c a chúng trong
t ng lai g n đ có nh ng x lý thích h p.
- Thông tin v ngành ngh , l nh v c kinh doanh c a doanh nghi p: Các thông tin này bao
g m: nh p đ t ng tr ng và xu h ng phát tri n c a ngành; c c u và v trí c a ngành
trong n n kinh t ; nhu c u c a th tr ng đ i v i s n ph m c a ngành; m c đ c nh tranh
và nguy c t phía các đ i th c nh tranh ti m n.. Tuy nhiên, nh ng thông tin thu th p
đ c khi ti n hành phân tích tài chính không ph i t t c đ u đ c bi u hi n b ng s li u
c th , mà có nh ng tài li u ch đ c th hi n thông qua s miêu t đ i s ng kinh t c a
11

Thang Long University Library


doanh nghi p ho c c a ngành ngh liên quan đ n doanh nghi p mà không có s li u ho c
s l ng c th . Do đó, đ có nh ng thông tin c n thi t ph c v cho quá trình phân tích
tài chính, ng i làm công tác phân tích ph i s u t m đ y đ và thích h p nh ng thông tin
liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p. Tính đ y đ th hi n th c đo s l ng c a
thông tin và tính thích h p đ c ph n ánh b i ch t l ng c a thông tin.
1.4. N iădungăphơnătíchătìnhăhìnhătƠiăchínhătrongădoanhănghi p
1.4.1. Phân tích tình hình bi n đ ng v quy mô, c c u tài s n và ngu n v n.
Quy mô, c c u tài s n và ngu n v n c a m t doanh nghi p đ c th hi n rõ nh t trên
b ng cân đ i k toán trong b các báo cáo tài chính c a doanh nghi p. Do đó, b ng cân
đ i k toán là tài li u sát th c nh t trong quá trình phân tích s bi n đ ng v quy mô và
c c u c a tài s n và ngu n v n c a doanh nghi p.
Tài s n c a doanh nghi p bao g m tài s n ng n h n và tài s n dài h n. Tài s n nhi u
hay ít, t ng hay gi m, phân b cho t ng khâu, t ng giai đo n h p lý hay không s nh
h ng l n đ n k t qu s n xu t - kinh doanh và tình hình tài chính c a doanh nghi p.
Ngu n v n c a doanh nghi p bao g m n ph i tr và ngu n v n ch s h u. Ngu n
v n c a doanh nghi p nh th nào, t tr ng t ng lo i ngu n v n ra sao s th hi n chính
sách huy đ ng v n và chính sách s d ng các đòn b y tài chính trong vi c tìm ki m l i
nhu n cho các c đông trong công ty c ph n. K t h p gi a vi c so sánh d c và so sánh
ngang b ng cân đ i k toán cùng v i các thông tin khác s th y đ c s bi n đ ng v quy
mô kinh doanh, n ng l c kinh doanh c a doanh nghi p, tình hình v v n và ngu n v n
c ng nh đánh giá kh n ng tác đ ng tích c c hay tiêu c c trong chính sách huy đ ng v n
c ng nh chính sách s d ng đòn b y tài chính.
ng th i, đánh giá khái quát kh n ng
và tình hình tài chính c a doanh nghi p. Khi phân tích s bi n đ ng v quy mô, c c u tài
s n và ngu n v n, c n đ c bi t quan tâm đ n tác đ ng c a t ng lo i tài s n đ i v i quá
trình kinh doanh và chính sách tài chính c a doanh nghi p trong vi c t ch c huy đ ng
v n. Có nh th m i có th xác đ nh đ c quy mô v n, c c u v n c a doanh nghi p nh
th nào là h p lý. C th vi c phân tích nh th nào s đ c làm rõ ch ng 2.
1.4.2. Phân tích k t qu s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p.
M t lo i thông tin không kém ph n quan tr ng đ c s d ng trong phân tích tài chính
là thông tin ph n ánh trong báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh. Khác v i b ng cân đ i
k toán, báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh cho bi t s d ch chuy n c a v n trong quá
trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; nó cho phép d tính kh n ng ho t đ ng c a
doanh nghi p trong t ng lai. Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh đ ng th i c ng giúp
12


cho nhà phân tích so sánh doanh thu và s ti n th c nh p qu khi bán hàng hoá, d ch v
v i t ng chi phí phát sinh và s ti n th c xu t qu đ v n hành doanh nghi p. Trên c s
đó, có th xác đ nh đ c k t qu s n xu t kinh doanh : lãi hay l trong n m. Nh v y, báo
cáo k t qu kinh doanh ph n ánh k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ph n ánh tình
hình tài chính c a m t doanh nghi p trong m t th i k nh t đ nh. Nó cung c p nh ng
thông tin t ng h p v tình hình và k t qu s d ng các ti m n ng v v n, lao đ ng, k
thu t và trình đ qu n lý s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Tác d ng c a vi c phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh:
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ph n ánh các ch tiêu v doanh thu, l i nhu n và
tình hình th c hi n ngh a v v i ngân sách nhà n c c a doanh nghi p. Do đó, phân tích
báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c ng cho ta đánh giá khái quát tình hình tài chính
doanh nghi p, bi t đ c trong k doanh nghi p kinh doanh có lãi hay b l , t su t l i
nhu n trên doanh thu và v n là bao nhiêu. T đó tính đ c t c đ t ng tr ng c a k này
so v i k tr c và d đoán t c đ t ng trong t ng lai.
Ngoài ra, qua vi c phân tích tình hình th c hi n ngh a v đ i v i nhà n c, ta bi t
đ c doanh nghi p có n p thu đ và đúng th i h n không. N u s thu còn ph i n p l n
ch ng t tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là không kh quan. Nh v y,
vi c phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh s giúp ta có nh ng nh n đ nh sâu
s c và đ y đ h n v tình hình tài chính c a doanh nghi p.
1.4.3. Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t là báo cáo tài chính ph n ánh các kho n thu và chi ti n
trong k c a doanh nghi p theo các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t và ho t đ ng
tài chính. D a vào báo cáo l u chuy n ti n t thanh toán có th đánh giá kh n ng t o ra
ti n, s bi n đ ng tài s n thu n, kh n ng thanh toán và d đoán đ c b ng ti n trong k
ti p theo c a doanh nghi p.
+ L u chuy n ti n t t ho t đ ng kinh doanh: Ph n ánh toàn b đ ng ti n thu vào và chi
ra liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p nh thu ti n m t t
doanh thu bán hàng, các kho n thu b t th ng b ng ti n m t khác, chi ti n m t tr cho
ng i bán ho c ng i cung c p, chi tr l ng, n p thu , chi tr lãi ti n vay...
+ L u chuy n ti n t t ho t đ ng đ u t ph n ánh toàn b đ ng ti n thu vào và chi ra liên
quan tr c ti p đ n ho t đ ng đ u t c a đã n p. Các kho n thu chi ti n m t nh bán tài
s n, bán ch ng khoán đ u t , thu n các Công ty khác, thu l i v ph n đ u t . các kho n
chi ti n m t nh mua tài s n ch ng khoán đ u t c a các doanh nghi p.
13

Thang Long University Library


+ L u chuy n ti n t t ho t đ ng tài chính: Ph n ánh toàn b đ ng ti n thu chi liên quan
tr c ti p đ n ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p bao g m các nghi p v làm t ng gi m
v n kinh doanh c a doanh nghi p nh ch doanh nghi p góp v n, vay v n dài h n, ng n
h n, nh n v n góp liên doanh, phát hành trái phi u...
1.4.4. Phân tích các nhóm ch tiêu tài chính
1.4.4.1.

Nhóm t s kh n ng thanh toán

Nhóm ch tiêu này th hi n đ c n ng l c thanh toán c a doanh nghi p. ây là nhóm
ch tiêu đ c nhi u ng i quan tâm nh : các nhà đ u t , ng i cho vay, ng i cung c p
nguyên v t li u,…h luôn đ t ra câu h i là hi n doanh nghi p có đ kh n ng tr các món
n t i h n không.
H s kh n ng thanh toán t ng quát : H s này ph n ánh m i quan h gi a tài s n mà
doanh nghi p hi n đang qu n lý s d ng v i t ng s n ph i tr . Nó cho bi t c trong m t
đ ng tài n ph i tr có bao nhiêu đ ng tài s n đ m b o.
H s thanh toán t ng quát

T ng tài s n
(H1) = –––––––––––––
T ng n ph i tr

H s kh n ng thanh toán hi n hành: H s kh n ng thanh toán hi n hành ph n ánh
m i quan h gi a tài s n ng n h n và các kho n n ng n h n. H s thanh toán ng n h n
th hi n m c đ đ m b o c a TSL v i n ng n h n. N ng n h n là các kho n n ph i
thanh toán trong k , do đó doanh nghi p ph i dùng tài s n th c có c a mình đ thanh toán
b ng cách chuy n đ i m t b ph n tài s n thành ti n. Do đó h s thanh toán n ng n h n
đ c xác đ nh b i công th c:
T ng tài s n ng n h n
H s thanh toán hi n hành (H2) = ––––––––––––––––––
T ng n ng n h n
+ H2 =2 là h p lý nh t vì nh th doanh nghi p s duy trì đ
ng n h n đ ng th i duy trì đ c kh n ng kinh doanh.

c kh n ng thanh toán

+ N u H2 >2: th hi n kh n ng thanh toán hi n hành c a doanh nghi p d th a. N u
H2 >2 quá nhi u ch ng t v n l u đ ng c a doanh nghi p đã b đ ng, trong khi đó hi u
qu kinh doanh ch a t t.
+ N u H2<2: Cho th y kh n ng thanh toán hi n hành ch a cao.N u H2 <2 quá nhi u thì
doanh nghi p không th thanh toán đ c h t các kho n n ng n h n đ n h n tr , đ ng
th i uy tín đ i v i các ch n gi m, tài s n đ d tr kinh doanh không đ .
14


Nh v y, h s này duy trì m c cao hay th p là ph thu c vào l nh v c ngành ngh
kinh doanh c a t ng doanh nghi p và k h n thanh toán c a các kho n n ph i thu, ph i
tr trong k .
H s kh n ng thanh toán nhanh: H s thanh toán nhanh: cho bi t Công ty có bao
nhiêu đ ng v n b ng ti n và các kho n t ng đ ng ti n ( tr hàng t n kho) đ thanh
toán ngay cho m t đ ng n ng n h n.
Tài s n ng n h n – hàng t n kho
H s thanh toán nhanh (H3) = –––––––––––––––––––––––––––––
T ng n ng n h n
H3 = 1 đ c coi là h p lý nh t vì nh v y doanh nghi p v a duy trì đ c kh n ng
thanh toán nhanh v a không b m t c h i do kh n ng thanh toán n mang l i.
H3 <1: Cho th y doanh nghi p g p khó kh n trong vi c thanh toán n
H3 >1: Ph n ánh tình hình thanh toán n không t t vì ti n và các kho n t
ti n b đ ng, vòng quay v n ch m làm gi m hi u qu s d ng v n.

ng đ

ng

Tuy nhiên,c ng nh h s thanh toán n ng n h n, đ l n c a h s này c ng ph thu c
vào ngành ngh kinh doanh c a t ng doanh nghi p và chu k thanh toán c a các kho n
n ph i thu, ph i tr trong k .
H s kho n ph i thu trên kho n ph i tr : B t c m t doanh nghi p nào c ng có kho n
v n b khách hàng chi m d ng và l i ph i đi chi m d ng các doanh nghi p khác. So sánh
ph n đi chi m d ng và ph n b chi m d ng s cho bi t thêm v tình hình công n c a
doanh nghi p.
Các kho n ph i thu
T s kho n ph i thu so v i kho n ph i tr = –––––––––––––––––
Các kho n ph i tr
N u các kho n ph i thu mà l n h n các kho n ph i tr thì có ngh a doanh nghi p đã b
chi m d ng v n và ng c l i doanh nghi p chi m d ng v n c a các doanh nghi p khác.
Chi m d ng và đi chi m d ng trong kinh doanh là chuy n bình th ng. Nh ng ta ph i
xem xét trong tr ng h p nào là h p lý, kho n nào là phù h p.
H s kh n ng thanh toán lãi vay:
L i nhu n tr c thu và lãi vay (EBIT)
Kh n ng thanh toán lãi vay = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lãi vay ph i tr
15

Thang Long University Library


Lãi vay ph i tr là m t kho n chi phí c đ nh, ngu n đ tr lãi vay là l i nhu n g p sau
khi đã tr đi chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.So sánh gi a ngu n đ tr
lãi vay v i lãi vay ph i tr s cho chúng ta bi t doanh nghi p đã s n sàng tr lãi vay t i
m c đ nào. H s này đ đo l ng m c đ l i nhu n có đ c do s d ng v n đ đ m
b o tr lãi vay cho ch n . Nói cách khác, h s thanh toán lãi vay cho chúng ta bi t đ c
s v n đi vay đã đ c s d ng t t t i m c đ nào và đem l i kho n l i nhu n là bao
nhiêu, có đ bù đ p lãi vay ph i tr hay không.
1.4.4.2. Nhóm h s v c c u tài chính và tình hình đ u t :
Các doanh nghi p luôn thay đ i t tr ng các lo i v n theo xu h ng h p lý ( k t c u t i
u). Nh ng k t c u này luôn b phá v do tình hình đ u t . Vì v y nghiên c u c c u
ngu n v n, c c u tài s n, t su t t tài tr s cung c p cho nhà qu n tr tài chính m t cái
nhìn t ng quát v s phát tri n lâu dài c a doanh nghi p.
H s n : Ch tiêu tài chính này ph n ánh m t đ ng v n hi n nay doanh nghi p đang
s d ng có bao nhiêu đ ng v n đi vay.
N ph i tr
H s n (Hv) = ––––––––––––––––
T ng ngu n v n

= 1- H s v n ch

H s n càng cao ch ng t kh n ng đ c l p c a doanh nghi p v m t tài chính càng
kém. H s c a doanh nghi p ti n sát đ n 1 ch ng t doanh nghi p có s n l n h n v n
t có, d d n đ n tình tr ng khó kh n, b đ ng khi ch n đòi thanh toán
H s n < 1 quá nhi u t c là doanh nghi p ch a t n d ng h t c h i chi m d ng v n.
H s v n ch s h u ( t su t t tài tr ): H s v n ch s h u hay t su t t tài tr là
ch tiêu tài chính đo l ng s góp v n c a ch s h u trong t ng s v n hi n có c a
doanh nghi p.
V n ch s h u
H s v n ch s h u = –––––––––––––––
T ng ngu n v n

=

1- h s n

T su t t tài tr cho th y m c đ tài tr c a doanh nghi p đ i v i ngu n v n kinh
doanh c a mình.T su t t tài tr càng l n ch ng t doanh nghi p có nhi u v n t có,
tính đ c l p cao so v i các ch n . Do đó không b ràng bu c ho c ch u s c ép c a các
kho n n vay. Song t su t t tài tr quá cao thì c ng không ph i là t t, vì nh v y doanh
nghi p làm không t t ho t đ ng chi m d ng v n.
16


T su t đ u t vào tài s n dài h n: T su t đ u t là t l gi a giá tr còn l i c a TSC
và đ u t dài h n v i t ng tài s n c a doanh nghi p
Giá tr còn l i c a TSC và TDH
T su t đ u t = –––––––––––––––––––––––––––––––––
T ng tài s n
T su t này càng l n càng th hi n giá tr
doanh nghi p, m c đ quan tr ng c a TSC
ánh tình hình trang b c s v t ch t k thu
lâu dài c ng nh kh n ng c nh tranh trên th

c a tài s n c đ nh trong t ng s tài s n c a
trong t ng s tài s n c a doanh nghi p, ph n
t, n ng l c s n xu t và xu h ng phát tri n
tr ng c a doanh nghi p.

T su t t tài tr tài s n c đ nh: T su t t tài tr TSC th hi n t l gi a v n ch s
h u v i TSC và TDH. Qua t s này giúp ta bi t trong m t đ ng giá tr TSC và
TDH đ c đ u t b i bao nhiêu đ ng là v n ch s h u.
V n ch s h u
T su t t tài tr TSC = ––––––––––––––
TSC và TDH
T s này càng l n (l n h n 1) th hi n kh n ng tài chính v ng vàng c a doanh
nghi p. Ng c l i, n u t su t này nh h n 1 thì có ngh a là m t b ph n c a tài s n c
đ nh đ c tài tr b ng v n vay và n u là v n vay ng n h n thì càng m o hi m.
Tài s n ng n h n
T su t đ u t TSNH = ––––––––––––––––
T ng tài s n
T su t đ u t vào tài s n ng n h n là t l gi a tài s n ng n h n v i t ng tài s n c a
doanh nghi p.
1.4.4.3.

Nhóm t s v ho t đ ng

Các ch s này dùng đ đo l ng hi u qu s d ng v n, tài s n c a m t doanh nghi p
b ng cách so sánh doanh thu v i vi c b v n vào kinh doanh d i các lo i tài s n khác
nhau.
Vòng quay hàng t n kho =

Giá v n hàng bán
–––––––––––––––––––––
Hàng t n kho bình quân

Vòng quay hàng t n kho là s l n mà hàng hóa t n kho bình quân luân chuy n trong
k . H s vòng quay hàng t n kho càng cao càng cho th y doanh nghi p bán hàng nhanh
17

Thang Long University Library


và hàng t n kho không b
đ ng nhi u. Có ngh a là doanh nghi p s ít r i ro h n n u
kho n m c hàng t n kho trong báo cáo tài chính có giá tr gi m qua các n m.
S vòng quay m t vòng quay hàng t n kho: Ch tiêu này ph n ánh s ngày trung bình
c a m t vòng quay hàng t n kho.
360 ngày
S ngày m t vòng quay hàng t n kho = ––––––––––––––––––––––––
S vòng quay hàng t n kho
Các doanh nghi p đ u mu n s ngày c a m t vòng quay hàng t n kho càng ng n càng
t t vì khi đó hàng t n kho không b đ ng.
Vòng quay các kho n ph i thu: Vòng quay các kho n ph i thu ph n ánh t c đ chuy n
đ i các kho n ph i thu thành ti n m t c a doanh nghi p nhanh hay ch m và đ c xác
đ nh nh sau:
Doanh thu thu n
Vòng quay các kho n ph i thu =
––––––––––––––––
Kho n ph i thu
S vòng quay l n ch ng t t c đ thu h i các kho n ph i thu nhanh, đó là d u hi u t t
vì doanh nghi p không ph i đ u t nhi u vào các kho n ph i thu.
K thu ti n bình quân: K thu ti n trung bình ph n ánh s ngày c n thi t đ thu h i các
kho n ph i thu. Vòng quay các kho n ph i thu càng l n thì k thu ti n trung bình càng
nh và ng c l i.
360 ngày
K thu ti n bình quân = –––––––––––––––––––––––
Vòng quay kho n ph i thu
Tuy nhiên k thu ti n trung bình cao hay th p trong nhi u tr ng h p ch a th k t
lu n ch c ch n mà còn ph i xem xét l i các m c tiêu và chính sách c a doanh nghi p nh :
m c tiêu m r ng th tr ng, chính sách tín d ng doanh nghi p.
Công th c tính h s tr n :
Giá v n hàng bán + Chi phí qu n lý, bán hàng
H s tr n
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ph i tr ng i bán + N l ng + Thu ph i tr
H s tr n cho bi t trung bình m y đ ng chi phí mà doang nghi p b ra thì đ c n 1
đ ng. H s tr n quá th p có th nh h ng không t t đ n x p h ng tín d ng c a doanh
nghi p.
18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×