Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓAăLU NăT TăNGHI P
TÀI:

GI IăPHÁPăT NGăăL IăNHU Nă
T IăCỌNGăTY C ăPH NăT ăV Nă
VÀăXỂYăD NG CỌNGăTRÌNHăV NăHịA

Giáoăviênăh ngăd n
Sinhăviênăth căhi n
Mã sinh viên
Chuyên ngành

HÀăN Iăậ 2014


: PGS ậ TS.ăL uăTh ăH ng
: Nguy năTh ăHƠăLy
: A17411
: Tài chính ậ ngân hàng


L IăC Mă N
Trong quá trình hoàn thành khóa lu n t t nghi p, em xin đ

c g i l i c m n sâu

s c đ n các th y cô gi ng viên tr ng i h c Th ng Long đã trang b cho em nh ng ki n
th c c n thi t, giúp em có n n t ng ph c v cho quá trình h c t p và nghiên c u, và đ c
bi t em xin chân thành c m n giáo viên h ng d n PGS – TS L u Th H ng đã tr c
ti p đ nh h ng và h ng d n t n tình, chu đáo đ em có th hoàn thành bài khóa lu n t t
nghi p này. Em c ng xin đ c g i l i c m n đ n các cán b , công nhân viên c a công ty
c ph n t v n và xây d ng công trình v n hóa đã cung c p s li u, t o m i đi u ki n
giúp đ em hoàn thành bài khóa lu n.
Em xin chân thành c m n!
Hà N i, ngày 26 tháng 3 n m 2014
Sinh viên

Nguy n Th Hà Ly

Thang Long University Library


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h tr
t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i khác. Các
d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ
ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!

c trích d n rõ

Hà N i, ngày 26 tháng 3 n m 2014
Sinh viên


Nguy n Th Hà Ly


M CăL C
Trang
L IăM ă U
CH
NGă1.ăC ăS ăLụăLU NăV ăL IăNHU NăC AăDOANHăNGHI P .............. 1
1.1ăăăăăT ngăquanăv ăl iănhu năc aădoanhănghi p ............................................................ 1
1.1.1 Khái quát chung v doanh nghi p ......................................................................... 1
1.1.2 Vai trò c a l i nhu n đ i v i doanh nghi p ......................................................... 4
1.2ăăăăăXácăđ nhăl iănhu năvƠăt ăsu tăl iănhu nădoanhănghi p ........................................ 5
1.2.1
1.2.2

Xác đ nh l i nhu n c a doanh nghi p .................................................................. 5
T su t l i nhu n c a doanh nghi p ..................................................................... 9

1.3ăăăăăăNh ngănhơnăt ă nhăh ngăđ năl iănhu năc aădoanhănghi p ............................ 11
1.3.1 Nhân t ch quan ................................................................................................. 11
1.3.2 Nhân t khách quan .............................................................................................. 14
CH
NGă2.ăTH CăTR NGăL IăNHU NăT IăCỌNGăTYăC ăPH NăT ăV Nă
VÀăXỂYăD NGăCỌNGăTRÌNHăV NăHịA ................................................................. 16
2.1ăăăăăGi iăthi uăv ăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv năhóa ..................... 16
2.1.1 Khái quát chung v công ty CP t v n và xây d ng công trình v n hóa .......... 16
2.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty CP t v n và xây d ng công
trình v n hóa ...................................................................................................................... 16
2.1.3 C c u t ch c và ch c n ng nhi m v c a t ng phòng ban t i công ty CP t
v n và xây d ng công trình v n hóa ................................................................................ 17
2.1.4 Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty CP t v n và xây d ng
công trình v n hóa trong giai đo n 2010 - 2012 .............................................................. 20
2.1.5 M t s ch tiêu tài chính t ng h p c a công ty CP t v n và xây d ng công
trình v n hóa ...................................................................................................................... 31
2.2ăăăăăTh cătr ngăl iănhu năt iăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv năhóa . 33
2.2.1 Th c tr ng l i nhu n t i công ty CP t v n và xây d ng công trình v n hóa . 33
2.2.2 Phân tích các ch tiêu đánh giá l i nhu n c a công ty CP t v n và xây d ng
công trình v n hóa giai đo n 2010 - 2012 ........................................................................ 40
2.3ăăăăă ánhăgiáăth cătr ngăl iănhu năt iăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhă
v năhóa ............................................................................................................................... 43
2.3.1
2.3.2

K t qu đ t đ c ................................................................................................... 43
H n ch và nguyên nhân ..................................................................................... 44

Thang Long University Library


CH
NGă3.ăGI IăPHÁPăT NGăL IăNHU NăT IăCỌNGăTYăC ăPH NăT ăV Nă
VÀăXỂYăD NGăCỌNGăTRÌNHăV NăHịA ................................................................. 46
3.1ăăăăă nhăh ngăphátătri năc aăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv năhóa
............................................................................................................................................ 46
3.2 Gi iăphápăt ngăl iănhu năt iăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv năhóa
............................................................................................................................................ 46
3.2.1 Nâng cao ch t l ng s n ph m ........................................................................... 46
3.2.2 Hoàn thành k ho ch xây d ng............................................................................ 47
3.2.3
i m i công ngh ph i phù h p v i n ng l c và trình đ thi t kê, thi công ... 48
3.2.4 H giá thành s n ph m xây d ng......................................................................... 49
3.2.5 Qu n lý các kho n ph i thu khách hàng m t cách hi u qu .............................. 50
3.2.6 S d ng đòn b y tài chính ................................................................................... 51
3.2.7 Xây d ng th ng hi u uy tín ................................................................................ 52
3.3 Ki năngh ăđ iăv iăNhƠăn c ................................................................................... 52
L IăK T


DANHăM CăVI TăT T
KỦăhi uăvi tăt tă
CP

Tênăđ yăđ
C ph n

SXKD
TNDN

S n xu t kinh doanh
Thu nh p doanh nghi p

TSC
VN

Tài s n c đ nh
Vi t Nam đ ng

Thang Long University Library


DANHăM CăCÁCăB NGăBI U,ăBI Uă

,ăS ă

S đ 2. 1 C c u t ch c c a công ty CP t v n và xây d ng công trình v n hóa .......... 17
B ng 2.1 B ng báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh giai đo n 2010 - 2012 .... 21
B ng 2. 2 B ng cân đ i k toán giai đo n 2010 - 2012 ...................................................... 26
B ng 2. 3 B ng ch tiêu tài chính t ng h p trong giai đo n 2010 - 2012 .......................... 31
B ng 2. 4 B ng tình hình th c hi n doanh thu giai đo n 2010 - 2012 ............................... 33
B ng 2. 5 B ng tình hình th c hi n chi phí giai đo n 2010 - 2012 .................................... 35
B ng 2. 6 B ng tình hình th c hi n l i nhu n giai đo n 2010 - 2012................................ 39
B ng 2. 7 B ng ch tiêu t su t l i nhu n giai đo n 2010 - 2012 ...................................... 41
Bi u đ 2. 1 Bi u đ tình hình tài s n giai đo n 2010 - 2012 ............................................ 29
Bi u đ 2. 2 Bi u đ ngu n v n giai đo n 2010 - 2012 ..................................................... 30
Bi u đ 2. 3 Bi u đ th c hi n doanh thu giai đo n 2010 - 2012 ...................................... 35
Bi u đ 2. 4 Bi u đ th c hi n chi phí giai đo n 2010 - 2012 ........................................... 38
Bi u đ 2. 5 Bi u đ t c đ t ng chi phí giai đo n 2010 - 2012 ........................................ 38
Bi u đ 2. 6 Bi u đ t c đ t ng l i nhu n sau thu giai đo n 2010 - 2012...................... 40


L IăM ă
1. LỦădoăch năđ ătƠi
Trong n n kinh t th tr

U

ng, đ t n t i và phát tri n doanh nghi p c n ph i quan tâm

đ n tính hi u qu , ch khi doanh nghi p kinh doanh có hi u qu m i có th duy trì ho t
đ ng SXKD, trang tr i các chi phí đã b ra và n p đ thu cho Nhà n c. N ng su t –
ch t l ng – hi u qu luôn là m c tiêu ph n đ u c a m i doanh nghi p, là đ ng l c đ
doanh nghi p đ a ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a mình. Các
doanh nghi p mu n t n t i, phát tri n và đ ng v ng trên th tr ng thì ho t đ ng SXKD
ph i có lãi, ph i mang l i l i nhu n.
L i nhu n là đòn b y kinh t có hi u qu nh t, là ch tiêu ph n ánh trình đ s d ng
v t t , lao đ ng, ti n v n, trình đ t ch c s n xu t s n ph m. L i nhu n tác đ ng đ n t t
c các ho t đ ng c a doanh nghi p, quy t đ nh s t n t i hay phá s n c a doanh nghi p.
Vi c th c hi n đ c ch tiêu l i nhu n là đi u ki n quan tr ng đ m b o cho tình hình tài
chính c a doanh nghi p đ c v ng ch c. Hi n nay m i doanh nghi p ph i t ph n đ u,
n l c đ tìm cho mình nh ng gi i pháp h u hi u nh t đ đ t đ c l i nhu n cao nh t.
Ph n đ u đ SXKD có l i nhu n và l i nhu n ngày càng cao, đóđã, đang và s luôn là v n
đ th i s c a m i doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng.
Công ty CP t v n và xây d ng công trình v n hóa là đ n v chuyên thi t k và giám
sát thi công các công trình công c ng, dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, h
t ng k thu t, công ty còn tham gia đ u th u các công trình v a và nh , l p d án đ u t
và th m đ nh các d án đ u t các công trình dân d ng. M c dù ho t đ ng kinh doanh c a
công ty trong nh ng n m qua luôn có lãi nh ng l i nhu n đ t đ c l i không cao. Sau
m t th i gian th c t p t i công, qua nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh c a công
ty, k t h p v i nh ng ki n th c đã ti p thu đ

c trong quá trình h c t p t i nhà tr

ng,

em ch n khóa lu n:ắGi iăphápăt ngăl iănhu năt iăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngă
trìnhăv năhóa”ălàm đ tài nghiên c u t t nghi p cu i khóa.
2. M căđíchănghiênăc u
- Nghiên c u nh ng v n đ lý thuy t v l i nhu n c a doanh nghi p.
- Phân tích và đánh giá th c tr ng l i nhu n c a công ty.
3.

ra gi i pháp t ng l i nhu n c a công ty.
iăt ngănghiênăc u
i t ng nghiên c u là l i nhu n c a công ty CP t v n và xây d ng công trình v n

hóa.
4. Ph măviănghiênăc u

Thang Long University Library


tài đ
đ

c th c hi n t i công ty CP t v n và xây d ng công trình v n hóa. S li u

c s d ng đ phân tích là s li u trong ba n m 2010, 2011 và 2012.
5. Ph ngăphápănghiênăc u
- Ph ng pháp thu th p s li u: ti n hành thu th p s li u t phòng k toán thông
qua báo cáo tài chính, báo cáo chi phí các n m; h i tr c ti p các cán b chuyên
môn trong công ty.
-

Ph ng pháp x lý s li u: tính toán, phân tích các s li u đ tìm ra các ch tiêu
gi i quy t v n đ .

-

Ph

ng pháp phân tích, lý lu n, t ng h p thông tin, ph

ng pháp thay th liên

hoàn: phân tích, so sánh s li u qua các n m; đánh giá s li u, đ a ra nh n xét và
gi i pháp gi i quy t v n đ .
6. B ăc căc aăkhóaălu năt tănghi p
B c c khóa lu n t t nghi p g m ba ph n chính:
Ch ngă1:ăC ăs ălỦălu năv ăl iănhu năc a doanhănghi pă
Ch ngă2:ăTh cătr ngăl iănhu năt iăcôngătyăCPăt ăv n vƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv nă
hóa
Ch ngă3:ăGi iăphápăt ngăl iănhu năt iăcôngătyăCPăt ăv n vƠăxơyăd ngăcôngătrìnhă
v năhóa


CH
1.1

NGă1.ăC ăS ăLụăLU NăV ăL IăNHU NăC AăDOANHăNGHI P

T ngăquanăv ăl iănhu năc aădoanhănghi p

1.1.1 Khái quát chung v ădoanhănghi p
1.1.1.1 Khái ni m doanh nghi p
Doanh nghi p là ch th kinh t đ c l p, có t cách pháp nhân, ho t đ ng kinh doanh
trên th tr ng nh m làm t ng giá tr c a ch s h u. Theo lu t doanh nghi p c a Vi t
Nam, doanh nghi p là m t t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n
đ nh, đ c đ ng kí kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c hi n các
ho t đ ng kinh doanh, t c là th c hi n m t, m t s hay t t c các công đo n c a quá trình
đ u t t s n xu t đ n tiêu th s n ph m ho c cung ng các d ch v trên th tr ng nh m
m c đích sinh l i. Nh v y doanh nghi p là t ch c kinh t v l i, m c dù th c t m t s
t ch c doanh nghi p có các ho t đ ng không hoàn toàn nh m m c tiêu l i nhu n.
M c tiêu h ng t i khi doanh nghi p tham gia ho t đ ng SXKD là t i đa hóa l i
nhu n. Tuy nhiên đ đ t đ c m c tiêu này đ i v i doanh nghi p không ph i là d , nh t
là trong b i c nh kinh t đang suy thoái thì m c tiêu này l i càng khó kh n h n. Các
doanh nghi p đ u ph i ch u s tác đ ng c a các y u t nh : s phát tri n c a công ngh
t o ra ph

ng th c s n xu t; ch u s ràng bu c c a h th ng pháp lu t bao g m lu t, các

v n b n quy ph m pháp lu t, c ch qu n lý tài chính đ đ m b o s qu n lý c a Nhà
n c đ i v i doanh nghi p; ch u s c ép t các đ i th c nh tranh. Doanh nghi p mu n t o
đ

ch

ng đi riêng cho mình, đ c bi t mu n phát tri n b n v ng thì các doanh nghi p

ph i ch đ ng d đoán nh ng thay đ i c a th tr

ng đ s n sàng thích nghi và đ a ra

nh ng quy t đ nh đúng đ n và k p th i.
i u quan tr ng trong ho t đ ng SXKD c a m i doanh nghi p là ho t đ ng qu n lý
tài chính. Qu n lý tài chính t t s giúp cho doanh nghi p có th đ ng v ng trên th
tr

ng, đem l i l i nhu n cao cho doanh nghi p c ng nh đem l i l i ích cho toàn b n n

kinh t .
1.1.1.2 Phân lo i doanh nghi p
Theo b n ch t kinh t c a c a ch s h u:
B môn Kinh t vi mô chia các t ch c doanh nghi p ra làm 3 lo i hình chính d a
trên hình th c và gi i h n trách nhi m c a ch s h u:
+ Doanh nghi p t nhân
-

+ Doanh nghi p h p danh
+ Doanh nghi p trách nhi m h u h n

1

Thang Long University Library


Thông th

ng doanh nghi p t nhân chi m t tr ng khá cao trong t ng s các doanh

nghi p, nh ng doanh nghi p trách nhi m h u h n l i chi m t tr ng l n nh t v doanh
thu, đ c bi t trong các l nh v c đòi h i v n l n nh s n xu t hàng hóa, tài chính,…
S li u th ng kê Vi t Nam t n m 2005 đ n 2008 cho th y s l ng doanh nghi p
t ng nhanh t kho ng 11 v n lên h n 20 v n, trong đó t tr ng doanh nghi p t nhân
gi m d n t kho ng h n 30% xu ng h n 20%, trong khi t tr ng doanh nghi p trách
nhi m h u h n và công ty c ph n t ng t h n 57% lên 67%. T tr ng doanh nghi p h p
danh không đáng k .
-

C n c vào hình th c pháp lý doanh nghi p:
C n c vào Lu t Doanh nghi p 2005 thì hình th c pháp lý c a các lo i hình doanh

nghi p Vi t Nam bao g m:
+ Công ty trách nhi m h u h n (bao g m công ty trách nhi m h u h n hai thành viên
tr lên và công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) là doanh nghi p mà các
thành viên trong công ty ch u trách nhi m v các kho n n và ngh a v tài s n khác
c a công ty trong ph m vi s v n đi u l c a công ty.
+ Công ty c ph n là doanh nghi p mà v n đi u l c a công ty đ

c chia thành nhi u

ph n b ng nhau g i là c ph n. Cá nhân hay t ch c s h u c ph n c a doanh
nghi p đ c g i là c đông và ch u trách nhi m v các kho n n và các ngh a v
tài s n khác trong ph m vi s v n đã góp vào doanh nghi p.
+ Công ty h p danh là doanh nghi p trong đó có ít nh t hai thành viên là ch s h u
c a công ty, cùng kinh doanh d i m t cái tên chung (g i là thành viên h p danh).
Thành viên h p doanh ph i là cá nhân và ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a
mình v các ngh a v c a công ty. Ngoài ra trong công ty h p danh còn có các
thành viên góp v n.
+ Doanh nghi p t nhân là doanh nghi p do m t cá nhân làm ch và t ch u trách
nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v m i ho t đ ng c a doanh nghi p. M i cá
nhân ch đ c quy n thành l p m t doanh nghi p t nhân.
+ Các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài đ c thành l p theo Lu t đ u t n
ngoài 1996 ch a đ ng kí l i hay chuy n đ i theo quy đ nh.
- C n c vào ch đ trách nhi m:
C n c vào ch đ trách nhi m có th phân lo i các doanh nghi p thành có ch đ
trách nhi m vô h n và ch đ trách nhi m h u h n

2

c


+ Doanh nghi p có ch đ trách nhi m vô h n:
Doanh nghi p có ch đ trách nhi m vô h n là lo i hình doanh nghi p mà

đó ch

s h u doanh nghi p có ngh a v ph i tr n thay cho doanh nghi p b ng t t c tài s n
c a mình, khi doanh nghi p không đ tài s n đ th c hi n các ngh a v tài chính c a nó.
Theo pháp lu t Vi t Nam, có hai lo i doanh nghi p có ch đ trách nhi m vô h n là
doanh nghi p t nhân và công ty h p danh.
Th c ch t ch đ trách nhi m vô h n c a lo i doanh nghi p này là ch đ trách
nhi m vô h n c a ch s h u doanh nghi p t nhân và c a thành viên h p danh công ty
h p danh. Ch s h u doanh nghi p t nhân và thành viên h p danh s ch u trách nhi m
đ n cùng v m i ngh a v tài s n c a doanh nghi p mà không gi i h n ph n tài s n ch
doanh nghi p, các thành viên h p danh đã b vào đ u t kinh doanh t i doanh nghi p t
nhân và công ty h p danh. i u này có ngh a là n u tài s n c a doanh nghi p t nhân và
công ty h p danh không đ đ th c h n các ngh a v v tài chính c a doanh nghi p khi
các doanh nghi p này ph i áp d ng th t c thanh lý trong th t c phá s n, ch s h u
doanh nghi p và các thành viên h p danh ph i s d ng c tài s n riêng không đ u t vào
doanh nghi p đ thanh toán cho các kho n n c a doanh nghi p.
+ Doanh nghi p có ch đ trách nhi m h u h n
Theo pháp lu t Vi t Nam, các doanh nghi p có ch đ trách nhi m h u h n c th
g m: công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p liên doanh và doanh
nghi p 100% v n đ u t n c ngoài không ti n hành đ ng ký l i theo Ngh đ nh
101/2006/N -CP.
Nh ng doanh nghi p có ch đ trách nhi m h u h n là nh ng doanh nghi p mà đó
ch s h u ch ph i ch u trách nhi m v m i kho n n và ngh a v tài chính c a doanh
nghi p trong ph m vi s v n đã góp vào doanh nghi p. i u đó có ngh a là khi s tài s n
c a doanh nghi p không đ đ tr n thì ch s h u không có ngh a v ph i tr n thay
cho doanh nghi p.
Ch đ trách nhi m h u h n c a các lo i doanh nghi p trên th c ch t là ch đ trách
nhi m h u h n c a các nhà đ u t - thành viên/ch s h u công ty.
- C n c vào t cách pháp nhân: Bao g m doanh nghi p có t cách pháp nhân và
doanh nghi p không có t cách pháp nhân.

3

Thang Long University Library


1.1.2

Vai trò c a l iănhu năđ iăv i doanhănghi p

1.1.2.1 Khái ni m l i nhu n
M c tiêu mà các doanh nghi p luôn h ng t i là t i đa hóa l i nhu n.
đ t đ c,
m t doanh nghi p ph i bi t n m b t th i c , c h i tr c nh ng ng i khác. C h i khi
phát hi n ra s n ph m m i s có giá tr s d ng t t h n, chi phí th p h n ph i dám li u
mình, ch p nh n r i ro. L i nhu n đ c xem nh ph n th ng đ i v i nh ng doanh
nghi p s n sàng ho t đ ng sáng t o, đ i m i và m o hi m. V y l i nhu n đ
th nào?

c hi u nh

-

L i nhu n c a doanh nghi p v ngu n g c chính là hình th c bi u hi n c a giá tr
th ng d do lao đ ng c a doanh nghi p t o ra b ng cách s d ng h p lý các ngu n
l c trong s n xu t kinh doanh.
T góc đ c a doanh nghi p có th th y r ng: “L i nhu n là k t qu tài chính cu i

-

cùng c a doanh nghi p. Là ch tiêu ch t l ng, t ng h p ph n ánh k t qu kinh t
c a m i ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p”.
L i nhu n là c s đ tính ra các ch tiêu ch t l ng khác, nh m đánh giá hi u qu

-

c a các quá trình s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p, đánh giá hi u qu s d ng
các y u t s n xu t vào ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong m t k h ch
toán (th

ng là m t n m) l i nhu n đ

c xác đ nh nh sau:

L iănhu nă=ăDoanhăthuăậ Chi phí
1.1.2.2 Vai trò c a l i nhu n
- Vai trò c a l i nhu n đ i v i doanh nghi p
L i nhu n gi v trí quan tr ng trong ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p. Vì trong
đi u ki n h ch toán kinh doanh đ c l p theo c ch th tr ng, doanh nghi p mu n t n t i
và phát tri n thì đi u quy t đ nh là doanh nghi p ph i t o ra đ c l i nhu n. Vì th , l i
nhu n đ

c coi là m t trong nh ng đòn b y kinh t quan tr ng đ ng th i là m t ch tiêu

c b n đánh giá hi u qu SXKD. L i nhu n tác đ ng đ n t t c các m t ho t đ ng c a
doanh nghi p, nh h ng tr c ti p đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p, vi c th c
hi n ch tiêu l i nhu n là đi u ki n quan tr ng đ m b o cho tình hình tài chính c a doanh
nghi p đ c n đ nh, v ng ch c.
L i nhu n là m t ch tiêu ch t l ng t ng h p nói lên k t qu c a toàn b ho t đ ng
SXKD c a doanh nghi p. N u doanh nghi p ph n đ u c i ti n, nâng cao hi u qu c a
ho t đ ng SXKD làm cho giá thành s n ph m h thì l i nhu n s t ng lên m t cách tr c
ti p. Ng c l i, n u giá thành s n ph m t ng lên thì l i nhu n s gi m đi. Vì v y, l i
nhu n là ch tiêu quan tr ng nh t tác đ ng đ n m i v n đ c a doanh nghi p, quy t đ nh

4


s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p, đ ng th i l i nhu n nh h
tình hình tài chính c a doanh nghi p, là ch tiêu đánh giá ch t l

ng tr c ti p đ n

ng ho t đ ng SXKD c a

doanh nghi p.
- Vai trò c a l i nhu n đ i v i xã h i
Ngoài vai trò đ i v i doanh nghi p, l i nhu n còn là ngu n tích lu c b n, là ngu n
đ m r ng tái s n xu t xã h i. Sau m i chu k s n SXKD, các doanh nghi p ph i h ch
toán l i nhu n r i t đó n p m t kho n ti n vào ngân sách nhà n c. S tham gia đóng
góp này c a các doanh nghi p đ c ph n ánh s thu thu nh p mà doanh nghi p đã
n p. Thu thu nh p doanh nghi p là m t s đi u ti t c a nhà n c đ i v i l i nhu n thu
đ c c a các đ n v SXKD, đ góp ph n thúc đ y s n xu t phát tri n và đ ng viên m t
ph n l i nhu n c a c s kinh doanh cho ngân sách nhà n c, b o đ m s đóng góp công
b ng, h p lý gi a các thành ph n kinh t , k t h p hài hoà gi a l i ích c a nhà n c và l i
ích c a ng i lao đ ng.
Trong đi u ki n hi n nay n c ta, đ khuy n khích, nâng cao ch t l ng s n xu t,
thu thu nh p doanh nghi p s mi n thu cho ph n l i nhu n dùng đ tái đ u t vào SXKD
và mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p đ i v i các doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh
vùng sâu, vùng xa.
i v i các doanh nghi p qu c doanh, h p tác xã, các doanh nghi p
s n xu t đi n n ng, khai thác m , luy n kim, c khí, phân bón, thu c tr sâu, v t li u xây
d ng, khai thác và ch bi n lâm s n, thu h i s n, xây d ng, v n t i, n p thu thu nh p
doanh nghi p theo thu su t 28%, các ngành công nghi p nh , công nghi p th c ph m và
ngành s n xu t khác n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t l n h n. Kho n thu
thu nh p mà các doanh nghi p n p vào ngân sách nhà n c s dùng đ đ u t xây d ng
c s h t ng m r ng tái s n xu t xã h i.
Xácăđ nhăl iănhu năvƠăt ăsu tăl iănhu nădoanhănghi p

1.2

1.2.1
l

Xácăđ nhăl iănhu năc aădoanhănghi p

L i nhu n là k t qu tài chính cu i cùng c a các ho t đ ng SXKD, là ch tiêu ch t
ng đánh giá hi u qu kinh t các ho t đ ng c a doanh nghi p.

Trong n n kinh t th tr ng có s tham gia c a nhi u thành ph n kinh t và c ch
h ch toán kinh t đ c l p, ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p đ c m r ng, đ c đi m
ho t đ ng SXKD c a m t doanh nghi p r t phong phú và đa d ng nên l i nhu n đ c
hình thành t nhi u b ph n. N u xét theo ngu n hình thành, l i nhu n c a doanh nghi p
bao g m các b ph n sau :

5

Thang Long University Library


L iănhu nă
tr căthu ăthuă
nh pădoanhă

L iănhu nă
t ăho tă

=

+

đ ngăSXKD

nghi p

L iănhu nă
ho tăđ ngă

+

tài chính

L iănhu n t ă
ho tăđ ngăkhác

1.2.1.1 L i nhu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh
L i nhu n t ho t đ ng SXKD là l i nhu n do tiêu th s n ph m, d ch v c a ho t
đ ng s n SXKD c a doanh nghi p, là kho n chênh l ch gi a doanh thu c a ho t đ ng
kinh doanh tr đi giá thành toàn b c a s n ph m hàng hóa d ch v đã tiêu th và thu
theo quy đ nh c a pháp lu t (tr thu thu nh p doanh nghi p).
ây là b ph n l i nhu n chi m t tr ng l n trong toàn b l i nhu n. B ph n l i
nhu n này đ c xác đ nh b ng công th c sau :
L iă
nhu nă
=
ho tăđ ngă
SXKD

Doanh
thu
thu nă

-

Giáăv nă
hàng bán

-

Chi phí
bán hàng

trongăk

-

Chi phí
qu nălỦă
doanh
nghi p

Trong đó:
- Doanh thu thu n t ho t đ ng kinh doanh là toàn b giá tr c a s n ph m hàng hóa
cung ng d ch v trên th tr ng đ c th c hi n trong m t th i k nh t đ nh sau khi
đã tr đi các kho n gi m tr doanh thu nh : gi m giá hàng bán, hàng b tr l i (n u
có ch ng t h p l ), thu TT B, thu XK ph i n p (n u có).
Doanhăthuăthu nă
v ăbánăhƠng

=

Doanh thu bán hàng và
cungăc păd chăv

-

Cácăkho nă
gi mătr ădoanhă
thu

ây là b ph n doanh thu ch y u, chi m t tr ng l n trong t ng s doanh thu, nó
quy t đ nh đ n s t n t i c a doanh nghi p.
Th i đi m xác đ nh doanh thu là khi ng i mua đã ch p nh n thanh toán, không ph
thu c vào vi c doanh nghi p đã thu đ c ti n hay ch a.
Ti n thu v trong k là t ng s ti n mà doanh nghi p thu đ
trong k bao g m c kho n ti n mà khách hàng còn n k tr

c t ho t đ ng bán hàng
c, k này tr ho c ti n ng

tr c c a khách đ mua hàng. Ti n thu v trong k có th l n h n ho c nh h n doanh
thu trong k c a doanh nghi p.

6


-

Các kho n gi m tr doanh thu bao g m:
+ Chi t kh u hàng bán: là s ti n ng

i bán gi m tr cho ng

i mua trong tr

ng

h p ng i mua thanh toán tr c th i h n thanh toán hay còn g i là thanh toán s m
và đã đ c ghi trên hóa đ n bán hàng ho c h p đ ng kinh t .
+ Gi m giá hàng bán : S ti n mà doanh nghi p ch p nh n gi m cho ng i mua vì
nh ng nguyên nhân thu c v doanh nghi p (hàng sai quy cách, kém ph m ch t...)
ho c s ti n th ng cho ng i mua do mua m t l n v i s l ng l n (b t giá) ho c
s l ng hàng mua trong m t kho ng th i gian là đáng k (h i kh u).
+ Hàng bán b tr l i : Ph n ánh doanh thu c a s hàng tiêu th b khách hàng tr l i,
do l i thu c v doanh nghi p nh vi ph m cam k t, vi ph m h p đ ng, hàng sai
quy cách...
+ Thu tiêu th bao g m thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u, là ngh a v c a doanh
nghi p v i Nhà n
-

c v ho t đ ng tiêu th s n ph m, hàng hóa, cung c p lao v ,

d ch v ...
T ng chi phí liên quan đ n hàng hóa tiêu th trong k bao g m :
+ T ng tr giá v n c a hàng hóa tiêu th trong k là khái ni m dùng chung cho t t c
các doanh nghi p đ ch giá mua th c t c a hàng đã tiêu th trong các doanh
nghi p th ng m i; ch tiêu này có th là giá thành s n xu t th c t c a s n ph m
đã tiêu th trong các doanh nghi p s n xu t.
+ Chi phí bán hàng là toàn b các chi phí ph c v tr c ti p cho vi c tiêu th hàng
hóa s n ph m d ch v phân b cho s n ph m hàng hóa d ch v đã tiêu th trong k .
+ Chi phí qu n lý doanh nghi p là chi phí ph c v cho vi c đi u hành và qu n lý
chung trong toàn doanh nghi p phân b cho s n ph m hàng hóa d ch v đã tiêu th
trong k .
+ Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p là hai kho n l n có nh h

ng

tr c ti p đ n l i nhu n, nó ph n ánh trình đ t ch c, qu n lý ho t đ ng kinh
doanh c a doanh nghi p.
1.2.1.2 L i nhu n ho t đ ng tài chính
Ho t đ ng tài chính là nh ng ho t đ ng có liên quan đ n vi c huy đ ng, qu n lý và
s d ng v n trong kinh doanh.
L i nhu n t ho t đ ng tài chính đ
L iănhu nă
ho tăđ ngătƠiă
chính

=

c xác đ nh theo công th c:

Doanh thu ho tă
đ ngătƠiăchính

-

Chiăphíăho tă
đ ngătƠiă
chính

7

Thang Long University Library


Trong đó:
-

Doanh thu ho t đ ng tài chính bao g m: lãi ti n g i ngân hàng, bán tr góp, lãi kinh
doanh ch ng khoán, lãi góp v n liên doanh, lãi đ u t ng n h n và dài h n khác,
chi t kh u thanh toán khi mua hàng đ c h ng, thu ti n do cho thuê tài s n và bán

-

b t đ ng s n, chênh l ch t giá, hoàn nh p kho n d phòng.
Chi phí ho t đ ng tài chính g m: l do kinh doanh ch ng khoán và các ho t đ ng
đ u t khác, chi phí do đem góp v liên doanh, chi phí liên quan đ n vi c thuê tài
s n, chênh l ch t giá, l p d phòng gi m giá đ u t ch ng khoán...

1.2.1.3 L i nhu n t ho t đ ng khác
Ho t đ ng khác (ho t đ ng b t th

ng) là nh ng ho t đ ng di n ra không th

ng

xuyên mà doanh nghi p không d tính tr c đ c ho t có d tính nh ng ít có kh n ng
th c hi n nh ho t đ ng thanh lý, nh ng bán tài s n c đ nh, x lý n khó đòi, …
L i nhu n t ho t đ ng khác đ

c xác đ nh theo công th c:

L iănhu nă
ho tăđ ngă

Doanh thu
=

khác

ho tăđ ngă

Chiăphíăho tă

-

đ ngăkhác

khác

Trong đó:
- Doanh thu t các ho t đ ng khác là nh ng kho n thu v ti n ph t do khách hàng vi
ph m h p đ ng, ti n thu đ c t ho t đ ng thanh lý, nh ng bán tài s n c đ nh, thu
các kho n n khó đòi, thu các kho n mi n thu , gi m thu , ti n thu v giá tr tài s n
thu đ c do v ng ch , hoàn nh p d phòng, gi m giá d tr và ph i thu n khó đòi,
trích tr c s a ch a l n tài s n c đ nh, b o hành s n ph m nh ng không dùng h t
vào cu i n m...
-

Chi phí ho t đ ng khác là nh ng kho n chi phí nh : ti n ph t do doanh nghi p vi
ph m h p đ ng, chi phí thanh lý, nh ng bán tài s n, giá tr tài s n b t n th t do qu

d phòng tài chính không đ bù đ p chi phí kinh doanh...
1.2.1.4 L i nhu n sau thu TNDN
L iănhu nă
sauăthu
TNDN

=

L iănhu nătr
thu ăTNDN

8-

Thu ăTNDNă
ph iăn p


Ho c:
L iănhu nă
sauăthu

=

L iănhu nătr
TNDN

TNDN

1.2.2

căthu ă

*

(1 ậ Thu ăsu tăthu ăTNDN)

T ăsu tăl iănhu năc aădoanhănghi p

1.2.2.1 T su t l i nhu n trên v n ch s h u
-

T su t l i nhu n trên v n ch s h u là quan h t l gi a l i nhu n sau thu v i
v n ch s h u c a doanh nghi p.

-

Công th c xác đ nh:
T ăsu tăl iă
nhu nătrênăv nă
ch ăs ăăh uă

L iănhu năsauăthu TNDN
=

(ROE)
-

V năch ăs ăh uăbìnhăquơn trongăk

ụ ngh a:
+ T su t l i nhu n trên v n ch s h u cho bi t c m t đ ng v n ch s h u s t o
ra bao nhi u đ ng l i nhu n. N u t s này mang giá tr d ng ngh a là công ty
làm n có lãi; n u mang giá tr âm là công ty làm n thua l .
+ Ch tiêu này th hi n đ c ph n nào tình hình tài chính c a doanh nghi p, là th c
đo h s sinh l i trên m i đ ng v n b ra. Chính vì v y các nhà đ u t th
quan tâm đ n ch tiêu này khi mu n đ u t vào m t công ty nào đó.

ng

1.2.2.2 T su t l i nhu n trên doanh thu bán hàng
-

T su t l i nhu n trên doanh thu bán hàng (ROS) là quan h t l gi a l i nhu n sau
thu v i doanh thu bán hàng trong k .

-

Công th c xác đ nh:

T ăsu tăsinhăl iătrênă
doanh thu ROS

L iănhu năsauăthu TNDN
=
Doanhăthuăthu n

9

Thang Long University Library


-

ụ ngh a:
+ T su t l i nhu n trên doanh thu bán hàng cho bi t c m t đ ng doanh thu s t o
ra đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n. T s này mang giá tr d ng, ngh a là công ty
kinh doanh có lãi; t s càng l n thì lãi thu đ c l i càng cao.
+ Tuy nhiên, t s này ph thu c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành. Vì th ,
khi theo dõi tình hình sinh l i c a công ty, ng i ta so sánh t s này c a công ty
v i t s bình quân c a toàn ngành mà công ty đó tham gia. N u t su t này th p
h n t su t chung toàn ngành, ch ng t doanh nghi p đã bán hàng v i giá th p
ho c giá thành s n ph m c a doanh nghi p cao h n so v i các doanh nghi p cùng
ngành khác. Qua đó doanh nghi p c n có bi n pháp đi u ch nh giá m t cách h p lý

đ nâng cao m c l i nhu n cho doanh nghi p.
1.2.2.3 T su t l i nhu n trên t ng tài s n
- T su t l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) là quan h t l gi a l i nhu n sau thu
v i t ng giá tr tài s n c a doanh nghi p trong k .
-

Công th c xác đ nh:
T ăsu tăsinhăl iătrênă
t ngătƠiăs năROA

-

L iănhu năsauăthu ăTNDN
=
T ngătƠiăs n

ụ ngh a:
+ T su t l i nhu n trên t ng tài s n cho bi t c m t đ ng tài s n b ra thu đ

c bao

nhiêu đ ng l i nhu n. N u t s này l n h n 0, thì có ngh a doanh nghi p làm n
có lãi. T s càng cao cho th y doanh nghi p làm n càng hi u qu . Còn n u t s
nh h n 0, thì doanh nghi p làm n thua l . M c lãi hay l đ c đo b ng ph n
tr m c a giá tr bình quân t ng tài s n c a doanh nghi p. T s cho bi t hi u qu
qu n lý và s d ng tài s n đ t o ra thu nh p c a doanh nghi p.
+ T su t l i nhu n trên t ng tài s n ph thu c vào mùa v kinh doanh và ngành
ngh kinh doanh. Do đó, ng

i phân tích tài chính doanh nghi p ch s d ng t s

này trong so sánh doanh nghi p v i bình quân toàn ngành ho c v i doanh nghi p
khác cùng ngành.

10


Nh ngănhơnăt ă nhăh

1.3

1.3.1
-

ngăđ năl iănhu năc aădoanhănghi p

Nhơnăt ăch ăquan

Quy mô s n xu t kinh doanh
Các công ty có quy mô khác nhau ch c ch n s thu đ

c l i nhu n khác nhau. C th

nh ng công ty l n h n, m c dù công ty có qu n lý kém hi u qu nh ng l i nhu n thu
đ c v n có th l n h n nh ng công ty có công tác qu n lý t t nh ng do quy mô nh h n.
B i doanh nghi p l n s có u th v m t tài chính nên khi t ng quy mô s n xu t, các
doanh nghi p l n v n có đ s c đ ng đ u v i nh ng r i ro l n h n do đó kh n ng đ t
đ c l i nhu n cao h n. H n n a n u doanh nghi p mu n có ngu n tài chính l n thì quy
mô c a nó cho phép vi c thâm nh p tr c ti p vào th tr ng v n và v i quy mô l n nhà
đ u t s tin t ng khi h quy t đ nh đ u t vào công ty.
Trong công tác mua nguyên v t li u đ u vào thì nh quy mô l n cho phép công ty có
l i th trong th ng l ng không ch v giá c nguyên v t li u mà còn v th i h n và d ch
v thanh toán, giao hàng. Trình đ trang b tài s n c đ nh là m t trong nh ng bi u hi n
v quy mô s n xu t c a doanh nghi p. N u doanh nghi p có quy mô l n thì có th d
dàng trong vi c huy đ ng v n l n đ mua s m, hi n đ i hoá trang thi t b , công ngh s n
xu t,… nh m góp ph n t ng n ng su t lao đ ng, nâng cao hi u qu ho t đ ng SXKD c a
doanh nghi p.
-

T ăch c qu nălỦăho tăđ ngăkinhădoanhăc aădoanhănghi p
Qu n lý ho t đ ng SXKD th hi n vi c phân công h p lý c c u t ch c b máy

ho t đ ng sao cho phù h p v i l nh v c kinh doanh c a doanh nghi p, ph i h p gi a các
phòng ban, các đ i đ qu n lý m t cách có h th ng sao cho có s g n k t ch t ch t trên
xu ng d

i, nh v y thì ho t đ ng SXKD m i th c s mang l i hi u qu cao và có tính

b n v ng. N u công tác qu n lý doanh nghi p t t làm cho quá trình SXKD c a doanh
nghi p trôi ch y và đ t hi u qu cao, t ng doanh thu và c t gi m chi phí không c n thi t
t đó làm t ng l i nhu n cho doanh nghi p. Ng c l i, n u công tác qu n lý doanh nghi p
không t t s nh h ng tiêu c c đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p và làm cho
ch tiêu l i nhu n gi m.
N ngăl cătƠiăchínhăc aădoanhănghi p
N ng l c tài chính c a công ty th hi n qua kh n ng huy đ ng v n và quy mô v n
c a doanh nghi p. M t doanh nghi p có ngu n tài chính d i dào s giúp doanh nghi p t
-

ch h n trong ho t đ ng kinh doanh, có th theo đu i nh ng d án kinh doanh l n đ

11

Thang Long University Library


nâng cao l i nhu n cho công ty. V i th tr

ng c nh tranh ngày càng kh c li t, các doanh

nghi p luôn ph i đ a ra các s n ph m m i, thay đ i công ngh k thu t và luôn ph i tìm
ra các ph ng th c kinh doanh m i nh m giúp doanh nghi p tr v ng và phát tri n. Và
đ làm đ c nh ng đi u đó thì doanh nghi p c n ph i có ngu n l c tài chính m nh. Ch
khi tài chính có đ thì doanh nghi p m i kinh doanh t t và v t qua đ c nh ng bi n
đ ng c a th tr ng.
-

Hi uăqu ăđ uăt
Hi u qu đ u t là t t c nh ng l i ích do vi c th c hi n đ u t đem l i nh l i ích

kinh t xã h i, l i ích c a ch đ u t và l i ích cho ng i s d ng. L i nhu n c a doanh
nghi p t ng ch ng t doanh nghi p đ u t vào lo i hình kinh doanh đó là đúng đ n và có
hi u qu . V i đi u ki n kinh t ngày càng khó kh n, vi c l a ch n đ u t l i càng ph i
c n th n, b i nó nh h ng r t l n đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Vì v y,
các doanh nghi p luôn ph i cân nh c r t k l
doanh nghi p.
-

ònăb yătƠiăchính
òn b y tài chính là ch s ph n ánh m i t

ng tr

c khi đ u t đ t i đa hóa l i nhu n

ng quan gi a t ng n và t ng v n ch s

h u trong c c u v n c a doanh nghi p. Nó chính là k t qu t vi c s d ng đ nh phí tài
chính trong doanh nghi p, nh m khu ch đ i s thay đ i c a l i nhu n tr c thu và lãi
vay trên thu nh p c a m i c phi u th ng. Kh n ng gia t ng l i nhu n cao là đi u mong
c c a các ch s h u, trong đó đòn b y tài chính là m t công c đ c các nhà qu n lý
a dùng. Nh ng đòn b y tài chính v a là m t công c tích c c cho vi c khuy ch đ i l i
nhu n sau thu TNDN trên m t đ ng v n ch s h u, v a là m t công c kìm hãm s gia
t ng đó. S thành công hay th t b i này tu thu c vào trình đ c a nhà qu n lý doanh
nghi p khi l a ch n c c u tài chính và vi c ch n l a c c u v n (h s n cao hay th p)
s làm t ng ho c gi m tính m o hi m c a doanh nghi p.
-

K t c u m t hàng kinh doanh
K t c u m t hàng kinh doanh tác đ ng đ n vi c tiêu th hàng hoá t đó nh h

ng

đ n ch tiêu l i nhu n. N u công ty l a ch n m t hàng kinh doanh phù h p v i th tr ng
đ ng th i khai thác tri t đ th m nh c a mình là l nh v c xây d ng thì s là n n t ng cho
s thành công c a công ty. M i m t s n ph m xây l p hay m i m t công trình đ a l i cho
công ty nh ng kho n l i nhu n khác nhau, s thay đ i t tr ng s l

ng c a m i lo i s n

ph m t t y u s d n đ n l i nhu n c a công ty thay đ i. B i v y các công ty xây d ng
ph i bi t đ
công ty.

c đâu là th m nh th c s c a mình đ t đó phát huy và t ng l i nhu n cho

12


-

Ch tăl ngăs năph măc aăcôngăty
i v i các công ty xây d ng thì ch t l

ng s n ph m

đây đ

c th hi n là đ b n

c a các công trình qua th i gian s d ng. Dù trong hoàn c nh nào đi ch ng n a thì ch t
l ng s n ph m v n là v n đ đ c đ t lên hàng đ u, là m t v khí c nh tranh s c bén và
đ t hi u qu cao, t ng uy tín cho công ty. Vi c nâng cao ch t l ng, đ i m i ki u dáng
m u mã s n ph m s là m t đ ng l c thu hút ng i tiêu dùng ch p nh n, t đó nâng cao
uy tín c a công ty và m r ng th tr
cao.
-

ng ho t đ ng, nh v y l i nhu n c ng đ

c nâng

N ngăl căc aăcánăăb ăqu nălỦăvƠăc aăng iălaoăđ ngătrongăcôngăty
ây là nhân t ch quan nh h ng m nh m đ n ho t đ ng SXKD c a các công ty

nói chung và ch tiêu l i nhu n nói riêng. B i l nhà qu n lý chính là ng i quy t đ nh và
đi u khi n toàn b quá trình ho t đ ng SXKD c a công ty t khâu mua nguyên li u, ti n
hành thi công, hoàn thành và bàn giao công trình. M t đ i ng cán b có n ng l c, tinh
th n trách nhi m cao cùng v i nh ng ng i lao đ ng gi i là đi u ki n đ các ho t đ ng
SXKD c a doanh nghi p di n ra liên t c vàđ t n ng su t cao t đó t ng l i nhu n. Do đó
hi n nay có r t nhi u doanh nghi p coi nhân t con ng

i là y u t hàng đ u quy t đ nh

s thành công c a doanh nghi p.
Ch ăđ ăl ng và c ch ăkhuy năkhíchăng iălaoăđ ngă
Ti n l ng và c ch khuy n khích ng i lao đ ng có nh h ng r t quan tr ng đ n
thái đ và ý th c làm vi c c a h . M t m c l ng t ng x ng v i m c công hi n và ch
đ đãi ng h p lý, g n v i hi u qu công vi c s t o đ ng l c nâng cao n ng su t lao
đ ng trong công ty, t đó t ng l i nhu n. Ng c l i làm gi m l i nhu n c a công ty thì
-

công ty nên thay đ i chính sách sao cho phù h p v i tinh hình hi n t i c a công ty.
-

Chi phí v n
Vi c công ty s d ng b t k ngu n v n nào c ng ph i ch u m t kho n chi phí nh t

đ nh. Và chi phí s d ng c a m i ngu n v n khác nhau s khác nhau, chúng tr c ti p nh
h ng đ n chi phí s d ng v n bình quân trong công ty, t đó nh h ng đ n l i nhu n
c a công ty.
Ngoài ra còn có m t s nhân t ch quan khác nh h ng đ n l i nhu n c a doanh
nghi p ph i k đ n nh : Ph ng th c thanh toán, chi n l c chi m l nh th tr ng, chu k
s n xu t kinh doanh... ây là các nhân t mà doanh nghi p có th ki m soát và kh ng ch
đ

c. Do v y các doanh nghi p luôn ph i ki m soát các nhân t này, xem xét m c đ

nh

h ng c a t ng nhân t đ n ch tiêu l i nhu n. T đó phát huy nh h ng tích c c và lo i
tr các nh h ng tiêu c c đ l i nhu n c a doanh nghi p ngày càng t ng.

13

Thang Long University Library


1.3.2 Nhơnăt ăkháchăquan
Chínhăsáchăkinhăt ăc aăNhƠăn c
Trên c s pháp lu t v kinh t và các chính sách kinh t , Nhà n c t o ra môi tr ng
và hành lang cho các doanh nghi p phát tri n SXKD và h ng các ho t đ ng c a doanh
-

nghi p ph c v cho chi n l c phát tri n kinh t xã h i trong m i th i k . S thay đ i
chính sách kinh t c a Nhà n c có nh h ng r t l n đ n ho t đ ng SXKD nói chung và
t i l i nhu n c a doanh nghi p nói riêng. Thông qua các chính sách, lu t l và các công
c tài chính khác, Nhà n c đ nh h ng khuy n khích hay h n ch ho t đ ng c a các
doanh nghi p. Các chính sách ch y u c a Nhà n c có th k đ n nh : chính sách thu ,
t giá, ti n t ,… các chính sách này nh h ng khác nhau đ n ho t đ ng c a doanh
nghi p nh ng cu i cùng nó đ u nh h

ng đ n l i nhu n c a doanh nghi p.

Chính sách lãi su t
đ m b o cho ho t đ ng s n SXKD đ t hi u qu cao, thông th ng các doanh
nghi p ph i ph i h p c hai ngu n v n: v n ch s h u và v n n . Khi s d ng v n n ,
doanh nghi p luôn luôn ph i tr m t kho n ti n lãi cho ng i vay. Ti n lãi này đ c tính
-

vào chi phí SXKD c a doanh nghi p, vì vây lãi su t t ng lên s làm cho chi phí SXKD
t ng lên và chính đi u này làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p. Ng c l i chi phí lãi
vay gi m thì làm cho l i nhu n doanh nghi p t ng lên.
Quanăh ăcungăc u
M i bi n đ ng v cung c u hàng hóa trên th tr ng đ u có nh h ng t i kh i l ng
s n ph m hàng hóa, d ch v mà doanh nghi p đ nh cung ng. N u cung l n h n c u
ch ng t nhu c u v m t hàng này đã đ c đáp ng t ng đ i đ y đ . Lúc này vi c t ng
-

kh i l ng hàng hóa bán ra là r t khó kh n ngay c khi doanh nghi p s d ng các bi n
pháp khuy n khích mua hàng. Ng c l i, n u cung nh h n c u t c l ng hàng hóa trên
th tr

ng ch a đ đáp ng nh c u c a ng

i tiêu dùng, kh n ng tiêu th hàng hóa t ng,

t đó doanh thu bán hàng t ng góp ph n làm t ng l i nhu n.
S ăc nhătranhătrênăth ătr ng
Kinh t ngày càng khó kh n thì các doanh nghi p càng ph i t đ u tranh trong s
c nh tranh gay g t. Doanh nghi p mu n bán đ c hàng, t ng l i nhu n thì bu c doanh
nghi p ph i c nh tranh v i các doanh nghi p khác, s n ph m c a doanh nghi p này ph i
-

v

t tr i h n s n ph m c a doanh nghi p khác. N u doanh nghi p nào không c nh tranh

đ

c thì kh i l

ng hàng hóa bán ra s gi m, t đó làm gi m l i nhu n. Các doanh

nghi p có th c nh tranh v i nhau v i nhau v ch t l ng, d ch v , m u mã… s n ph m
c a doanh nghi p nào có ch t l ng t t, m u mã h p th hi u c a ng i tiêu dùng thì s

14


đ

c ng

i tiêu dùng ch p nh n và có l i th c nh tranh trên th tr

ki n nâng cao đ
-

ng, t đó t o đi u

c l i nhu n.

Tìnhăhìnhăkinhăt ăchínhătr ,ăxƣăh i
Tình hình kinh t nh h ng tr c ti p đ n SXKD t đó nh h

ng đ n l i nhu n c a

doanh nghi p. M t đ t n c mà tình hình kinh t , chính tr , xã h i n đ nh thì s t o ra
m t môi tr ng t t kích thích doanh nghi p kinh doanh có hi u qu . Còn ng c l i s t o
ra nh ng b t l i nh h ng không nh đ n m i k ho ch trong kinh doanh c a doanh
nghi p và nó s làm cho l i nhu n có xu h ng gi m
-

S ăti năb ăc aăkhoaăh căk ăthu t
M t khi khoa h c k thu t ti n b thì đòi h i các doanh nghi p c ng ph i không

ng ng ti p thu nh ng ti n b đó nh c i ti n, hi n đ i hóa máy móc, đào t o, b i d ng
v chuyên môn cho ng i lao đ ng đ theo k p v i th i đ i, n u không thì m i s n ph m
mà doanh nghi p t o ra đ u s tr nên l i h u, khó lòng đáp ng đ c nhu c u ngày càng
cao c a ng i tiêu dùng và nh v y l i nhu n gi m là đi u khó tránh kh i.

15

Thang Long University Library


CH

NGă 2.ă TH Că TR NGă L Iă NHU Nă T Iă CÔNGă TYă C ă PH Nă T ă V Nă

VÀăXÂYăD NGăCÔNGăTRÌNHăV NăHÓA
2.1 Gi iăthi uăv ăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv năhóa

2.1.1

Kháiăquátăchungăv ăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngătrìnhăv năhóa
Tên công ty

: Công ty C Ph n T V n và Xây D ng Công
Trình V n Hóa.

Tr s chính

: S 52/87 Nguy n Khang – Yên Hòa – Q.C u
Gi y – TP.Hà N i.

Ngày thành l p
Tên giao d ch
S đi n tho i

: 07/03/2006
: Consulting and cultural construction JSC
: 043.5566555

Fax
Mã s thu
Email
V n đi u l
Hình th c s h u

: 043.5566555
: 0102843880
:Congtrinhvanhoaxd@gmail.com
: 8.000.000.000
: Công ty C Ph n

2.1.2 QuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năc aăcôngătyăCPăt ăv năvƠăxơyăd ngăcôngă
trìnhăv năhóa
Công ty CP t v n và xây d ng công trình v n hóa đ c thành l p và ngày
07/03/2006 theo gi y phép kinh daonh s 0102123656 do phòng ng kí kinh doanh - S
k ho ch đ u t Thành ph Hà N i c p, v i 100% v n đ u t trong n c. Công ty CP t
v n và xây d ng công trình v n hóa ti n thân là công ty t v n thi t k xây d ng đ c
chuy n đ i c ph n hóa theo quy t đ nh s 38/ Q -BXD ngày 10/1/2007 c a B xây
d ng, đang ho t đ ng m nh m trên h u h t các l nh v c v t v n. S phát tri n không
ng ng đãđ a công ty tr thành doanh nghi p t v n có ti m n ng phát tri n cao.
V i đ i ng trên 250 cán b công nhân viên bao g m các nhà t v n, thi t k và các
chuyên gia có kinh nghi m đang làm vi c trong n c và Qu c t v i chuyên môn ngành
ngh đa d ng, ho t đ ng trên t t c các l nh v c xây d ng: Các công trình dân d ng, công
nghi p, giao thông, th y l i, h t ng…

16


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×