Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU GMI

B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă I H CăTH NGăLONG
---o0o---

LU NăV NăT T NGHI P

tài:

ánhăgiáăhi u qu s d ng v năl uăđ ng c a Công
ty c ph n uăT ăTruy n Thông Toàn C u GMI

Giáoăviênăh ng d n
Sinh viên th c hi n
Mã sinh viên
Chuyên ngành

HÀ N I ậ 2014


: TS. Tr nă ìnhăToƠn
: Nguy n Thành Long
: A17360
: Tài chính ậ Ngân hàng


L IăNịIă
B

c sang n n kinh t th tr

U

ng có s qu n lý v mô c a Nhà n

c là m t thách

th c m i đ i v i n n kinh t Vi t Nam nói chung và hàng ngàn doanh nghi p c a
n

c ta nói riêng. Th c t cho th y h u h t các doanh nghi p đ u g p muôn vàn khó

kh n, đ c bi t là v n trong kinh doanh.
Trong các doanh nghi p th

ng m i, v n l u đ ng là lo i v n quan tr ng nh t

ph c v tr c ti p cho quá trình kinh doanh l u chuy n hàng hóa và th

ng chi m t

tr ng l n t ng s v n kinh doanh c a doanh nghi p. Nâng cao hi u qu s d ng v n
l u đ ng g n li n v i vi c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh và đây là m c tiêu
ph n đ u lâu dài đ i v i m i doanh nghi p.
Vi c qu n lý và s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p có tác đ ng r t l n
trong vi c t ng hay gi m chi phí s n xu t kinh doanh và giá thành s n ph m, t đó làm
t ng hay gi m l i nhu n c a doanh nghi p. Do đó, v n đ qu n lý và s d ng v n s n
xu t kinh doanh nói chung và v n l u đ ng nói riêng làm sao cho hi u qu đang là v n
đ b c xúc đ t ra đ i v i t t c các doanh nghi p.
Công ty c ph n GMI là công ty t nhân v n là do các c đông đóng góp đ ti n

hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh, và l nh v c kinh doanh ch y u c a công ty là
kinh doanh thi t b công ngh máy tính đi n t và cung c p d ch v website. C ng nh
nhi u doanh nghi p khác khi thành l p công ty c ng g p khó kh n v v n do đó vi c
qu n lý v n nói chung và v n l u đ ng nói riêng có ý ngh a s ng còn đ i v i công ty.
Qua th i gian th c t p
h

công ty C ph n GMI đ

ng d n và ban lãnh đ o công ty, em đã t ng b

c s giúp đ c a th y giáo

c làm quen v i th c ti n, v n d ng

lý lu n vào th c ti n c a công ty, đ ng th i t th c ti n làm sáng t lý lu n. V i ý
ngh a và t m quan tr ng c a v n s n xu t kinh doanh nói chung và v n l u đ ng nói
riêng em đã đi sâu nghiên c u và ch n đ tài : " ánh giá hi u qu s d ng v n l u
đ ng c a Công ty c ph n

u T Truy n Thông Toàn C u GMI".

Ngoài ph n m đ u và k t lu n, n i dung c a chuyên đ này g m ba ch

ng.

Ch

ngă1: T ng quan tình hình nghiên c u v lý thuy t và th c ti n

Ch

ngă 2: Tình hình s d ng v nă l uă đ ng và hi u qu s d ng v nă l uă

đ ng c a công ty c ph n GMI.

Thang Long University Library


Ch

ngă3: M t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v năl uăđ ng

c a công ty c ph n GMI.
Qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng là m t v n đ ph c t p mà
gi i quy t nó không nh ng ph i có ki n th c n ng l c mà còn ph i có kinh nghi m
th c t . Nh ng do nh ng h n ch nh t đ nh v m t trình đ và th i gian th c t p ng n
nên ch c ch n đ tài không tránh đ
góp ý c a các th y cô, nh ng ng

c nh ng thi u sót. Em r t mong nh n đ

i có kinh nghi m cùng b n đ c đ đ tài đ

cs
c hoàn

thi n.
Em xin chân thành c m n th y giáo h

ng d n và các anh ch phòng tài chính

k toán c a công ty c ph n GMI và các b ph n liên quan c a công ty đã nhi t tình
giúp đ em hoàn thành bài vi t này.
Em xin chân thành c m n!
Sinh viên
Nguy n Thành Long


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h

ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng

i

khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ

c

trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Nguy n Thành Long

Thang Long University Library


M CL C
CH

NGă1.

T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V LÝ THUY T VÀ

TH C TI N ................................................................................................. 1
1.1. Khái ni m v v năl uăđ ng c a doanh nghi p...............................................1
1.1.1.

c đi m c a v n l u đ ng. ........................................................................1

1.1.2. Vai trò c a v n l u đ ng trong doanh nghi p. ............................................2
1.2. Khái ni m hi u qu s d ng v năl uăđ ng ....................................................3
1.3. Nhóm tiêu ch v hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ............3
1.3.1. T s l i nhu n trên doanh thu (ROS) .........................................................3
1.3.2. T su t l i nhu n trên t ng tài s n (ROA)...................................................4
1.3.3. T su t l i nhu n trên v n CSH (ROE) .......................................................4
1.4. Nhóm ch tiêu v kh n ngăthanhătoán ...........................................................5
1.4.1. Kh n ng thanh toán ng n h n....................................................................5
1.4.2. Kh n ng thanh toán nhanh.........................................................................5
1.4.3. Kh n ng thanh toán t c th i ......................................................................6
1.5. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ngăqu n lý n ...............................................6
1.5.1. T s n trên t ng tài s n ............................................................................6
1.5.2. T s n trên v n CSH .................................................................................7
1.6. Các ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăsinhăl i c a v năl uăđ ng ...........................7
1.6.1. Hi u su t s d ng VL ................................................................................7
1.6.2. K luân chuy n VL ....................................................................................8
1.6.3. Kh n ng sinh l i c a VL .........................................................................8
1.7. Các ch tiêu v t ng b ph n c uăthƠnhăVL ................................................8
1.7.1. Hàng t n kho ................................................................................................ 8
1.7.2. Các kho n ph i thu ......................................................................................9
1.7.3. Các kho n ph i tr ....................................................................................10
1.7.4. Th i gian quay vòng ti n ...........................................................................10
1.8. T ng quan nghiên c u th c ti n v hi u qu s d ngăVL . .....................11


1.9. K t lu n ...........................................................................................................12
CH

NGă2.

TÌNH HÌNH S

D NG V Nă L Uă

D NG V Nă L Uă

NG VÀ HI U QU

NG C A CÔNG TY C

PH Nă

S

Uă T ă

TRUY N THÔNG TOÀN C U............................................................... 13
2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty c ph n GMI ..................13
2.2. C ăc u t ch c c a công ty c ph n GMI ....................................................13
2.3. Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a công ty ......................................13
2.3.1. Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a công ty c ph n GMI ..............13
2.3.2. Quy trình ho t đ ng kinh doanh c a công ty ............................................14
2.4. K t qu ho tă đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n GMI giai
đo năn mă2010ă- 2012 .....................................................................................16
2.4.1. Tình hình doanh thu – Chi phí – L i nhu n n m 2010 và 2011 c a công ty
c ph n GMI .............................................................................................. 16
2.4.2. Tình hình Tài s n – Ngu n v n c a công ty giai đo n 2010-2012 ...........21
2.5. Phân tích nhóm ch tiêu kh n ngăsinhăl i ...................................................28
2.6. Ch tiêu kh n ngăthanhătoán ........................................................................29
2.7. Ch tiêu ph n ánh qu n lý n ........................................................................32
2.8. Ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăsinhăl i c a v năl uăđ ng................................ 34
2.9. Các ch tiêu v t ng b ph n c uăthƠnhăVL ..............................................35
2.9.1. Các ch tiêu v hàng t n kho ......................................................................35
2.9.2. T c đ luân chuy n các kho n ph i thu ....................................................37
2.9.3. T c đ luân chuy n các kho n ph i tr .....................................................38
2.9.4. Th i gian quay vòng ti n ...........................................................................40
2.10. Các nhân t

nhăh

ng t i hi u qu s d ngăVL ă c a công ty c ph n

GMI ..................................................................................................................41
2.11. ánhăgiáăhi u qu s d ng v năl uăđ ng t i công ty c ph n GMI ..........42
2.11.1.

Nh ng k t qu đ t đ

2.11.2.

H n ch . .................................................................................................42

2.11.3.

Nguyên nhân ..........................................................................................43

c.........................................................................42

Thang Long University Library


2.12. K t lu n ...........................................................................................................43
CH

NGă3.

M T S

BI N PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU

D NG V NăL Uă
3.1. Nh n xét v môiătr

NG T I CÔNG TY C

S

PH N GMI ................. 45

ng kinh doanh c a công ty. .......................................45

3.1.1. Môi tr

ng v mô. ......................................................................................45

3.1.2. Môi tr

ng công ngh . ..............................................................................45

3.1.3. Môi tr

ng ngành. .....................................................................................45

3.2. Thu n l iăvƠăkhóăkh năc a công ty c ph n GMI .......................................46
3.2.1. Thu n l i ....................................................................................................46
3.2.2. Khó kh n ....................................................................................................46
3.3.

nhăh

ng phát tri n c a công ty c ph n GMI .......................................46

3.4. M t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v năl uăđ ng t i công
ty c ph n GMI. .............................................................................................. 47
3.4.1. Các gi i pháp chung. .................................................................................47
3.4.2. Ch đ ng xây d ng k ho ch s d ng v n l u đ ng. ................................ 48
3.4.3. Ch đ ng khai thác và s d ng ngu n v n kinh doanh nói chung và v n
l u đ ng nói riêng m t cách hi u qu . ......................................................49
3.4.4. T ng c

ng công tác qu n lý v n b ng ti n. .............................................49

3.4.5. Gi i pháp cho v n đ hàng t n kho ...........................................................50
3.4.6. T ng c

ng công tác qu n lý kho n ph i thu, h n ch t i đa l

ng v n b

chi m d ng. ................................................................................................ 50
3.4.7. Có bi n pháp s d ng có hi u qu v n b ng ti n t m th i nhàn r i. .......51
3.4.8. T i u hoá các d ch v đi kèm. ..................................................................51
3.4.9. Xây d ng chính sách giá linh ho t, h p lý. ...............................................52
3.4.10.
3.5.

Có bi n pháp phòng ng a nh ng r i ro v s d ng VL .....................52

i u ki n th c hi n gi i pháp. .......................................................................52

3.5.1.
3.5.2.

u t , nghiên c u, m r ng th tr

ng....................................................52

ào t o đ i ng nhân viên lành ngh . .......................................................53

3.5.3. Thi t l p phòng ban ho c b nhi m cá nhân qu n lý v n l u đ ng..........53


3.5.4. Xây d ng m t th

ng hi u uy tín cho công ty. ..........................................53

3.6. K t lu n ...........................................................................................................53

Thang Long University Library


DANH M CăS ă

, B NG BI U

S đ 1.1. Th i gian quay vòng ti n .............................................................................11
S đ 2.1. C c u t ch c công ty c ph n GMI ..........................................................13
S đ 2.2. Quy trình bán hàng c a công ty ...................................................................14
S đ 2.3. Quy trình cung c p d ch v c a công ty.......................................................15
B ng 2.1. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010-2011-2012 .....................17
B ng 2.3. C c u tài s n ngu n v n c a công ty c ph n GMI giai đo n 2010-2012 ..22
B ng 2.5. Ch tiêu kh n ng sinh l i c a công ty c ph n GMI ...................................28
B ng 2.6. Kh n ng thanh toán c a công ty c ph n GMI............................................30
B ng 2.7. Ch tiêu kh n ng qu n lý n c a công ty c ph n GMI .............................. 32
B ng 2.8. Kh n ng sinh l i c a VL t i công ty c ph n GMI ..................................34
B ng 2.9. Ch tiêu đánh giá hàng t n kho c a công ty c ph n GMI ...........................36
B ng 2.10. H s t c đ luân chuy n các kho n ph i thu c a công ty c ph n GMI ...37
B ng 2.11. H s t c đ luân chuy n các kho n ph i tr c a công ty c ph n GMI ....39
B ng 2.12. Th i gian quay vòng ti n c a công ty c ph n GMI ..................................40

DANH M C VI T T T
Kí hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

BKS
CNTT
H C
GVHB
KH - KT
KT – XH
V n CSH
VL
CP

Ban ki m soát
Công ngh thông tin
i h i đ ng c đông
Giá v n hàng bán
Khoa h c – K thu t
Kinh t - Xã h i
V n ch s h u
V n l u đ ng
Chi phí


CH

NGă1. T NGăQUANăTÌNHăHÌNHăNGHIểNăC UăV ăLụăTHUY TăVÀă
TH CăTI Nă

1.1. Kháiăni măv ăv năl uăđ ngăc aădoanhănghi p
Trong b t k ho t đ ng s n xu t kinh doanh nào c ng c n ph i có đ i t
đ ng. S ti n ng tr

c đ tho mãn nhu c u v các đ i t

ng lao đ ng đ

ng lao
c g i là

v n l u đ ng.
Xét v góc đ tài s n, v n l u đ ng chính là bi u hi n b ng ti n c a tài s n l u
đ ng.

ây là nh ng tài s n ng n h n th

ng xuyên luân chuy n trong quá trình s n

xu t kinh doanh g m ti n m t và các kho n ph i thu và các tài s n khác có kh n ng
chuy n đ i thành ti n trong vòng m t n m.
c đi m c a v n l u đ ng.

1.1.1.

Tài s n l u đ ng luôn đ
doanh, nó g n li n và nh h

c bi u hi n trong m i khâu c a quá trình s n xu t kinh
ng đ n toàn b quá trình s n xu t kinh doanh. V n l u

đ ng là bi u hi n giá tr c a tài s n l u đ ng vì th có vai trò quan tr ng trong t ng
khâu c a quá trình s n xu t kinh doanh. Nó mang nh ng đ c đi m sau:
- V n l u đ ng c a doanh nghi p không ng ng t ng trong các giai đo n c a chu
k s n xu t kinh doanh d tr s n xu t, s n xu t và l u đ ng.
- Quá trình này đ
đ

c di n ra liên t c và th

ng xuyên l p l i theo chu k và

c g i là quá trình tu n hoàn, chu chuy n v n l u đ ng.

- Qua m i giai đo n c a chu k kinh doanh v n l u đ ng luôn thay đ i theo
hình thái bi u hi n: t hình thái v n ti n t ban đ u chuy n sang hình thái v n
v t t hàng hóa d tr và v n s n xu t r i cu i cùng l i tr v hình thái v n
ti n t . i u đó th hi n v n l u đ ng t n t i d

i m i hình th c.

- Sau m i chu k s n xu t v n l u đ ng hoàn thành m t vòng chu chuy n.
Nh v y ta có th th y v n l u đ ng là m t trong nh ng đi u ki n không th
thi u đ

c trong quá trình tái s n xu t, tránh tình tr ng s n xu t b ng ng l i, qua đó

giúp cho ng

i qu n lý có th ki m tra đánh giá m t cách toàn di n các khâu c a quá

trình tái s n xu t t khâu mua v t t đ n khâu s n xu t và tiêu th s n ph m.
V n l u đ ng c a doanh nghi p trong cùng m t lúc có th phân b trên kh p các
giai đo n c a quá trình s n xu t đ

c liên t c thì doanh nghi p ph i có đ v n l u
1

Thang Long University Library


đ ng đ u t vào các hình thái khác nhau và vi c đ u t đó ph i h p lý đ ng b . N u
nh doanh nghi p nào đó không đ v n đ u t thì quá trình s n xu t s b ng

c tr

ng i ho c b gián đo n.
1.1.2. Vai trò c a v n l u đ ng trong doanh nghi p.
V n l u đ ng là m t b ph n c a v n s n xu t kinh doanh, là m t b ph n không
th thi u đ

c trong quá trình s n xu t kinh doanh đ

c di n ra liên t c t khâu mua

s m v t t đ n khâu s n xu t và tiêu th s n ph m. Nó chính là v n luân chuy n giúp
doanh nghi p áp d ng máy móc thi t b và lao đ ng đ ti n hành ho t đ ng s n xu t
kinh doanh nh m thu hút l i nhu n.
V n l u đ ng v i đ c đi m v kh n ng chu chuy n c a nó s giúp cho doanh
nghi p có th thay đ i chi n l
th i nhu c u th tr

c s n xu t kinh doanh m t cách d dàng đáp ng k p

ng nh các nhu c u tài chính trong các quan h kinh t đ i ngo i

cho doanh nghi p.
V n l u đ ng luân chuy n hoàn toàn vào giá tr s n ph m sau m t chu k s n
xu t, là nhân t chính đ tính giá thành s n ph m. V c b n, doanh nghi p đ u t ti n
v n ban đ u đ mua s m v t t sau đó ti n hành s n xu t kinh doanh ra hàng hóa d ch
v r i tiêu th chúng nh m thu l i ti n v n và thu thêm giá tr th ng d ph c v cho tái
s n xu t. Do v y qu n lý l u đ ng s gi m đ

c giá thành, t ng s c c nh tranh cho

doanh nghi p.
Vòng tu n hoàn và chu chuy n v n l u đ ng di n ra trong toàn b giai đo n c a
quá trình s n xu t kinh doanh nên trong quá trình theo dõi s v n đ ng và bi n đ i c a
v n l u đ ng, doanh nghi p qu n lý g n đ

c toàn b các ho t đ ng di n ra trong k

s n xu t kinh doanh. Chính vì v y, mà v n l u đ ng đóng m t vai trò quan tr ng và
nh h

ng tr c ti p đ n vi c thi t l p chi n l

c s n xu t kinh doanh c a doanh

nghi p.
Do đó vi c nghiên c u v n l u đ ng nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u
đ ng là m t yêu c u t t nhiên, c p bách đ i v i doanh nghi p hi n nay. ó là m t quá
trình vô cùng ph c t p đòi h i trình đ , nâng l c c ng nh đ ph c v cho chi n l
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.

2

c


1.2. Kháiăni măhi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ng
Quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p c ng là quá trình hình thành
và s d ng v n. M c tiêu hàng đ y c a m i doanh nghi p là thu đ

c l i nhu n, vì

m c l i nhu n doanh nghi p thu đ

th hi u qu s d ng v n th hi n

c trong k và

m c sinh l i c a đ ng v n kinh doanh. Trong c c u v n kinh doanh, VL
chi m t tr ng l n, nó quy t đ nh t i t c đ t ng tr

th

ng

ng, hi u qu kinh doanh và kh

n ng c nh tranh c a doanh nghi p. Hi u qu s d ng VL

càng cao ch ng t ho t

đ ng SXKD c a doanh nghi p càng có hi u qu .
Hi u qu s d ng VL
đ ng SXKD, đ
VL
đ

c a doanh nghi p là tiêu chí ph n ánh k t qu ho t

c th hi n b ng m i quan h so sánh gi a k t qu kinh doanh v i s

mà doanh nghi p đã đ u t cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. K t qu thu
c càng cao so v i chi phí b ra thì hi u qu s d ng v n càng cao.
(Giáo trình Tài chính doanh nghi p –
Qu n lý VL

i h c Kinh T Qu c Dân)

là m t ph n tr ng y u c a công tác qu n lý tài chính doanh

nghi p. Qu n lý và s d ng VL

t t giúp doanh nghi p gi m chi phí, h giá thành s n

ph m, ti t ki m chi phí b o qu n, thúc đ y tiêu th s n ph m, thanh toán k p th i công
n . Do đó doanh nghi p c n ph i th

ng xuyên tính toán và đánh giá hi u qu s d ng

VL đ có bi n pháp t ch c qu n lý, s d ng VL t t h n.
K t lu n: nh v y, chúng ta đã ph n nào hi u v khái ni m và vai trò c a VL
trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ti p theo sau đây là nh ng ch
tiêu th

ng đ

c dùng tính toán chính xác hi u qu s d ng VL

trong m i doanh

nghi p.
1.3. Nhómătiêuăch ăv ăhi uăqu s năxu tăkinhădoanh c aădoanhănghi p
đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p m t cách chung nh t
ng

i ta th

ng dùng m t s tiêu chí t ng quát d

i đây

1.3.1. T s l i nhu n trên doanh thu (ROS)
ROS là ch s đo kh n ng t o ra l i nhu n t doanh thu. T s này cho bi t l i
nhu n chi m bao nhiêu ph n tr m trong doanh thu. T s này mang giá tr d

ng

ngh a là công ty kinh doanh có lãi; t s càng l n ngh a là lãi càng l n. T s mang giá
tr âm ngh a là công ty kinh doanh thua l .
3

Thang Long University Library


ROS =

L i nhu n sau thu
Doanh thu thu n

1

Tuy nhiên, t s này ph thu c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành. Vì th ,
khi theo dõi tình hình sinh l i c a công ty, ng

i ta so sánh t s này c a công ty v i

t s bình quân c a toàn ngành mà công ty đó tham gia. M t khác, t s này và
s vòng quay tài s n có xu h
phân tích tài chính th

ng ng

c nhau. Do đó, khi đánh giá t s này, ng

i

ng tìm hi u nó trong s k t h p v i s vòng quay tài s n.

1.3.2. T su t l i nhu n trên t ng tài s n (ROA)
ROA là ch s đo kh n ng t o ra l i nhu n t đ u t tài s n, ph n ánh 1 đ ng
đ u t vào tài s n có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . ROA càng cao thì
ch ng t công ty càng t o ra đ

c nhi u l i nhu n h n trên l

ROA =
Theo ph
ROA =

L i nhu n sau thu
T ng tài s n

ng pháp Dupont, ch s ROA đ

ng đ u t ít h n.

2

c tách ra thành 2 ch s nh sau:

L i nhu n sau thu T ng doanh thu
x
= ROS x Hi u su t s d ng tài s n
Doanh thu thu n
T ng tài s n

Trong đó:
doanh thu và

L i nhu n sau thu
Doanh thu thu n

chính là ch tiêu ROS – Ch s l i nhu n trên

T ng doanh thu
chính là hi u su t s d ng t ng tài s n. Nh v y đ t ng
T ng tài s n

ROA, doanh nghi p có th thúc đ y ROS ho c t ng vòng quay tài s n.
1.3.3. T su t l i nhu n trên v n CSH (ROE)
ROE là th

c đo hi u qu nh t đ đánh giá kh n ng sinh l i c a doanh nghi p,

ph n ánh 1 đ ng v n CSH có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . ROE càng
cao thì kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p càng l n.
ROE =
ROE còn đ

L i nhu n sau thu
V n CSH

c tính nh sau:

1

Tr.40 Giáo trình TCDN

2

Tr.41 Giáo trình TCDN

3

Tr.41 Giáo trình TCDN

4

3


L i nhu n sau thu T ng doanh thu T ng tài s n
x
x
Doanh thu thu n
T ng tài s n
V n CSH

ROE =

= ROS x Hi u su t s d ng tài s n x H s đòn b y tài chính
Trong công th c trên ROE ch u nh h

ng b i các y u t ROS, hi u su t s

d ng tài s n và h s đòn b y tài chính. Mu n t ng ROE, có th t ng ROS, vòng quay
tài s n hay gia t ng n vay.
1.4. Nhómăch ătiêuăv ăkh ăn ngăthanhătoán
Kh n ng thanh toán c a m i doanh nghi p ph n ánh m i quan h gi a các
kho n ph i thanh toán trong kì v i ti m l c tài chính c a doanh nghi p, bao g m các
ch tiêu d

i đây.

1.4.1. Kh n ng thanh toán ng n h n
Ch tiêu này ph n ánh kh n ng chuy n đ i trong ng n h n các TSL
đ chi tr các kho n n ng n h n và đ

thành ti n

c xác đ nh b ng công th c:

Kh n ng thanh toán ng n h n =

T ng TSL
4
T ng n ng n h n

Ch tiêu này cao ph n ánh kh n ng thanh toán các kho n n có th i h n ≤ 1 n m
c a doanh nghi p là t t. Tuy nhiên, không ph i h s này càng cao là t t vì có th gây
đ ng v n và t o ra chi phí c h i không c n thi t khi d tr TSL quá nhi u thay vì
đ u t sinh l i. Do đó, tính h p lý c a kh n ng thanh toán hi n hành còn ph thu c
vào t ng ngành ngh hay góc đ phân tích doanh nghi p.
1.4.2. Kh n ng thanh toán nhanh
H s này đo l

ng kh n ng nhanh chóng đáp ng c a VL tr

ng n h n, vì v y mà hàng t n kho đ

c các kho n n

c lo i tr vì nó là kho n m c có tính thanh

kho n th p nh t trong s các TSL . Công th c:
Kh n ng thanh toán nhanh =

T ng TSL - Hàng t n kho 5
T ng n ng n h n

C ng nh h s kh n ng thanh toán ng n h n, đ l n hay nh c a h s này còn
tùy thu c vào t ng ngành ngh kinh doanh c th đ k t lu n là tích c c hay không.

4

Tr.33 Giáo trình TCDN

5

Tr.35 Giáo trình TCDN

5

Thang Long University Library


Tuy nhiên, n u h s này quá nh , doanh nghi p s g p ph i khó kh n trong vi c thanh
toán n .
1.4.3. Kh n ng thanh toán t c th i
H s này cho bi t kh n ng thanh toán ngay t i th i đi m xác đ nh t l , không
ph thu c vào các kho n ph i thu và hàng t n kho. Công th c:
Kh n ng thanh toán b ng ti n =

Ti n m t +

u t tài chính ng n h n 6
N ng n h n

Ch tiêu này ph n ánh 1 đ ng n ng n h n c a doanh nghi p đ

c đ m b o b ng

bao nhiêu đ n v ti n t . N u ch tiêu này cao, doanh nghi p có kh n ng thanh toán
nhanh chóng do gi l
Ng

ng l n VL

d

i d ng ti n m t và đ u t tài chính ng n h n.

c l i, n u ch tiêu này th p doanh nghi p s m t nhi u th i gian đ đáp ng các

kho n n .
1.5. Nhómăch ătiêuăph năánhăkh ăn ngăqu nălỦăn
Trong tài chính doanh nghi p, m c đ s d ng n đ tài tr cho ho t đ ng c a
doanh nghi p g i là đòn b y tài chính. òng b y tài chính có tính 2 m t. 1 m t nó giúp
gia t ng l i nhu n cho c đông, m t khác, nó làm gia t ng r i ro. Do đó, qu n lý n
c ng quan tr ng nh qu n lý tài s n. Các t s qu n lý n bao g m:
1.5.1. T s n trên t ng tài s n
T s n trên t ng tài s n đo l

ng m c đ s d ng n c a doanh nghi p đ tài

tr cho t ng tài s n. Công th c:
T s n trên tài s n =

T ng n
7
T ng tài s n

T s n so v i t ng tài s n ph n nh m c đ s d ng n c a doanh nghi p. T
s này cho bi t m c đ s d ng n đ tài tr cho tài s n doanh nghi p, n chi m bao
nhiêu ph n tr m trong t ng ngu n v n c a doanh nghi p. T s n cao cho th y m c
đ s d ng n trong doanh nghi p cao, m c s d ng đòn b y cao, đem đ n nhi u r i
ro nh ng mang l i l i nhu n cao. Ng

6

Tr.34 Giáo trình TCDN

7

Tr.36 Giáo trình TCDN

c l i, t s n th p, m c s d ng n trong

6


doanh nghi p th p, m c s d ng đòn b y th p, ít r i ro h n cho doanh nghi p nh ng
l i nhu n c ng th p h n.
1.5.2. T s n trên v n CSH
T s n trên v n CSH đo l
quan h t

ng m c đ s d ng n c a doanh nghi p trong m i

ng quan v i m c đ s d ng v n CSH. Công th c:
T s n trên v n CSH =

T ng n 8
V n CSH

T s này cho bi t m i quan h gi a m c đ s d ng n và v n CSH c a doanh
nghi p, m i quan h t

ng ng gi a n và v n CSH c a doanh nghi p. T s n trên

v n CSH nói chung là có th nh h n ho c l n h n 1. T s này th p h n 1 có ngh a là
doanh nghi p hi n s d ng n ít h n là s d ng v n CSH đ tài tr cho tài s n.
này có m t tích c c là kh n ng t ch tài chính và kh n ng đ

i u

c vay n c a doanh

nghi p cao, tuy nhiên m t trái c a nó là doanh nghi p không t n d ng đ

c l i th c a

đòn b y tài chính và đánh m t 1 c h i ti t ki m thu t vi c s d ng n . Ng

c l i, t

s này l n h n 1 có ngh a là doanh nghi p s d ng nhi u n h n là s d ng v n CSH
đ tài tr cho tài s n.

i u này khi n cho doanh nghi p quá ph thu c vào n vay và

kh n ng t ch tài chính c ng nh kh n ng ti p t c đ

c vay n th p. Bên c nh đó

thì t s này tùy thu c r t nhi u vào đ c đi m ngành. Nh ng ngành nào có t c đ quay
vòng v n nhanh th

ng có t s này r t cao.

1.6. Cácăch ătiêuăđánhăgiáăkh ăn ngăsinhăl iăc aăv năl uăđ ng
1.6.1. Hi u su t s d ng VL
Ch tiêu này ph n ánh 1 đ ng VL có th t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu. T l
này càng l n t c là hi u qu s d ng VL càng cao. Ch tiêu này còn đ

c g i là T c

đ luân chuy n VL hay Vòng quay VL . Công th c:
Hi u su t s d ng VL =

Doanh thu thu n 9
VL trung bình

Trong đó:
VL trung bình =
8

Tr.37 Giáo trình TCDN

9

Tr.196 Giáo trình TCDN

VL đ u kì + VL cu i kì 10
2

7

Thang Long University Library


Hi u su t s d ng VL

càng cao càng t t do doanh nghi p nào c ng luôn đ t ra

cho mình m c tiêu t i đa hóa l i nhu n, nh v y 1 đ ng VL

càng t o ra đ

c nhi u

đ ng doanh thu thu n, càng cho th y công ty s d ng VL đ sinh l i t t.
1.6.2. K luân chuy n VL
Ch tiêu này cho bi t th i gian c n thi t đ hoàn thành 1 vòng luân chuy n VL .
K luân chuy n càng ng n ch ng t VL

luân chuy n nhanh, hoàng hóa s n ph m ít

b t n, doanh nghi p thu h i v n nhanh. Công th c:
K luân chuy n VL =

365
Hi u su t s d ng VL

11

1.6.3. Kh n ng sinh l i c a VL
Ch tiêu này còn g i là doanh l i VL . Nó đánh giá 1 đ ng VL ho t đ ng trong
kì kinh doanh t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng cao cho th y doanh
nghi p s d ng VL

hi u qu , ng

c l i ch tiêu này th p ngh a là l i nhu n t o ra t

1 đ ng v n là nh . Công th c:
Kh n ng sinh l i c a VL =

L i nhu n sau thu
VL trung bình

12

1.7. Cácăch ătiêuăv ăt ngăb ăph năc uăthƠnhăVL
1.7.1. Hàng t n kho
a) H s l u kho
H s l u kho ph n ánh s l n hàng hóa t n kho bình quân luân chuy n trong kì.
Công th c:
H s l u kho =

Giá v n hàng bán
13
Bình quân giá tr hàng l u kho

Trong đó:
Giá tr bình quân hàng l u kho =

10

Tr.196 Giáo trình TCDN

11

Tr.195 Giáo trình TCDN

12

Tr.196 Giáo trình TCDN

13

Tr.194 Giáo trình TCDN

Giá tr l u kho đ u k + Giá tr l u kho cu i kì
2

8


H s này cao ngh a là ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p có hi u
qu . H s này th p th hi n r ng doanh nghi p b

đ ng v t t , hàng hóa vì d tr

quá m c ho c tiêu th ch m. Tuy nhiên, ch s này quá cao c ng không t t vì đi u đó
có ngh a l

ng hàng d tr trong kho không nhi u có th làm gián đo n s n xu t,

không đáp ng k p khi nhu c u th tr

ng t ng đ t ng t.

b) Th i gian luân chuy n kho trung bình
Th i gian luân chuy n kho trung bình cho bi t s ngày trung bình c a 1 vòng
quay kho hay s ngày hàng hóa đ

c l u t i kho. Công th c:

Th i gian luân chuy n kho trung bình =

365
14
H s l u kho

Th i gian luân chuy n kho càng nhanh cho th y ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p có hi u qu vì hàng hóa tiêu th nhanh, tránh đ

c tình tr ng l i

th i, hao h t t nhiên. Tuy nhiên, th i gian luân chuy n kho quá ng n c ng không t t
vì doanh nghi p không d tr đ hàng trong kho đ đáp ng nhu c u th tr

ng, làm

gián đo n ho t đ ng s n xu t kinh doanh, m t doanh thu do m t khách hàng khi không
có hàng hóa cung ng.
1.7.2. Các kho n ph i thu
a) H s thu n
H s thu n ph n ánh t c đ chuy n đ i các kho n ph i thu (CKPT) thành ti n
m t. Ch s này càng cao thì t c đ thu h i các kho n n c a doanh nghi p càng t t,
doanh nghi p càng ít b chi m d ng v n. Công th c:
H s thu n =

Doanh thu thu n
15
Bình quân giá tr các kho n ph i thu

Trong đó:
Bình quân giá tr CKPT =

14

Tr.195 Giáo trình TCDN

15

Tr.195 Giáo trình TCDN

16

Tr.195 Giáo trình TCDN

Giá tr CKPT đ u k + Giá tr CKPT cu i kì 16
2

9

Thang Long University Library


b) Th i gian thu n trung bình (ACP)
Th i gian thu n trung bình cho bi t 1 đ ng bán ch u bao lâu s thu h i đ
ph n ánh hi u qu và ch t l

c,

ng qu n lý CKPT. Công th c:

Th i gian thu n trung bình =

365
H s thu n

17

1.7.3. Các kho n ph i tr
a) H s tr n
H s tr n =

Giá v n hàng bán + CP chung + CP bán hàng + CP qu n lý
Ph i tr ng i bán + L ng + Th ng + Thu ph i n p

b) Th i gian tr n trung bình
Cho bi t bình quân doanh nghi p có bao nhiêu ngày đ tr n
Th i gian tr n trung bình =

365
H s tr n

1.7.4. Th i gian quay vòng ti n
Ch tiêu th i gian quay vòng ti n là s k t h p c a ba ch tiêu đánh giá công tác
qu n lý hàng l u kho, kho n ph i thu, kho n ph i tr . Th i gian quay vòng ti n ng n
ch ng t doanh nghi p s m thu h i đ
doanh, qu n lý hi u qu khi gi đ
ph i thu

m c th p, chi m d ng đ

c ti n m t trong ho t đ ng s n xu t kinh

c th i gian quay vòng hàng t n kho và các kho n
c th i gian dài đ i v i các kho n n . Tuy nhiên,

c ng tùy vào đ c đi m ngành ngh kinh doanh mà th i gian quay vòng ti n c a m i
doanh nghi p c ng khác nhau. Ví d đ i v i doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c
th

ng m i d ch v thì th i gian quay vòng ti n s ng n h n nhi u so v i doanh

nghi p ho t đ ng trong l nh v c s n xu t. Công th c:
Th i gian quay vòng ti n = Th i gian thu n trung bình + Th i gian luân
chuy n kho trung bình ậ Th i gian tr n trung bình

17

Tr.194 Giáo trình TCDN

10


S ăđ 1.1. Th i gian quay vòng ti n

Mua hàng

Bán hàng

Tr ti n mua

Thu ti n bán

hàng

hàng

T/g luân chuy n
Th i gian thu n trung bình

kho trung bình

Th i gian tr n trung bình

Th i gian quay vòng ti n

Chu kì s n xu t kinh doanh
Ch tiêu này cho bi t sau bao nhiêu ngày thì s v n doanh nghi p đ

c quay

vòng đ ti p t c ho t đ ng s n xu t kinh doanh k t khi doanh nghi p b v n ra.
1.8. T ngăquanănghiênăc uăth căti năv ăhi uăqu ăs ăd ngăVL .
Tr

c khi đi vào phân tích hi u qu s d ng VL

c a công ty c ph n GMI,

chúng ta tham kh o qua 1 s bài lu n c ng nghiên c u v ho t đ ng s d ng VL c a
các công ty khác. Ta nghiên c u qua 3 bài lu n: “Hi u qu s d ng VL
c ph n Thi t B Th

ng M i” c a b n Lê Th Thanh Thúy, “M t s gi i pháp nh m

nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng c a công ty c ph n Th
Du l ch Hà N i” c a b n

ng m i và D ch v

Minh Trang, và “V n l u đ ng và các bi n pháp nâng cao

hi u qu s d ng v n l u đ ng
b n Tr nh Ph

c a Công ty

công ty c ph n công nghi p đi n

c Hoàng” c a

ng Th o. Ta rút ra 1 s nh n xét nh sau:

- Các bài lu n trên đ u ti p c n phân tích hi u qu s d ng v n l u đ ng qua:
+ Các ch s v kh n ng thanh toán (m c 1.4)
+ Các ch s t l n (m c 1.5)
+ Các ch s đánh giá kh n ng sinh l i c a VL (m c 1.5)
11

Thang Long University Library


+ Các ch s v th i gian quay vòng hàng t n kho, th i gian thu h i n , th i
gian tr n , th i gian quay vòng ti n (m c 1.6)
- Trong bài lu n c a b n Lê Th Thanh Thúy còn phân tích c c u ngu n hình
thành VL

bao g m: ngu n VL

th

ng xuyên và VL

t m th i đ có cái

nhìn t ng quát v các ngu n hình thành v n.
- Bài lu n c a b n Tr nh Ph

ng Th o phân tích thêm tình hình phân b VL

c a công ty đ đánh giá t tr ng các thành ph n trong VL c a công ty, t đó
rút ra nh n xét v chi n l

c s d ng VL c a công ty.

Nh v y, c 3 bài lu n nghiên c u v hi u qu s d ng VL đ u ti p c n v n đ
theo 1 ph

ng th c chung là phân tích các ch s v kh n ng thanh toán, t s n ,

hàng t n kho, các kho n ph i thu ph i tr , ch s kh n ng sinh l i c a VL . Ta c ng
s ti p c n ph

ng th c này đ đánh giá hi u qu s d ng VL

c a công ty c ph n

GMI.
1.9. K tălu n
Sau khi nghiên c u đ tài v hi u qu v n l u đ ng trên m t lý thuy t và c
d ng th c t , tôi quy t đ nh th c hi n đ tài này theo h

ng

ng nh sau đ phân tích tìm

hi u hi u qu s d ng VL c a Công ty c ph n GMI:
- Phân tích nhóm ch tiêu v kh n ng sinh l i (m c 1.2)
- Phân tích nhóm ch tiêu kh n ng thanh toán (m c 1.3)
- Phân tích nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng qu n lý n (m c 1.4)
- Phân tích nhóm ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng c a t ng b ph n c u thành
VL (m c 1.5)
- Phân tích nhóm ch tiêu v t ng b ph n c u thành VL (m c 1.6)
Các ch tiêu này s đ

c phân tích trong Ch

12

ng 2 ti p theo sau đây.


CH

NGă2. TÌNHă HÌNHă S ă D NGă V Nă L Uă
D NGă V Nă L Uă

NGă VÀă HI Uă QU ă S ă

NGă C Aă CỌNGă TYă C ă PH Nă

Uă T ă

TRUY NăTHỌNGăTOÀNăC U
2.1. QuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năc aăcôngătyăc ăph năGMI
Công ty c ph n

u T Truy n Thông Toàn C u (Global Media Invest-GMI)

t a l c t i S 19/140 Khu t Duy Ti n, ph
Ng

ng Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà N i.

i đ i di n hi n t i c a công ty là Giám đ c Nguy n Nh Th ch.
N m 2004, Công ty đ

c thành l p b i 1 nhóm doanh nhân. H cùng nhau b t

tay góp v n đ u t vào l nh v c công ngh thông tin, c th là nh n thi t k website,
qu ng cáo online. ây là 1 l nh v c r t ti m n ng trong th i đi m này.
Sau 1 n m ho t đ ng, n m 2005, công ty quy t đ nh đ u t thêm vào kinh doanh
các s n ph m công ngh (máy vi tính, máy in, máy photocopy, linh ki n máy tính,...),
đ ng th i cung c p d ch v l p đ t s a ch a các s n ph m này.
T đó t i nay, công ty không ng ng phát tri n trong l nh v c công ngh thông
tin, là đ i tác tin c y và uy tín c a r t nhi u công ty, t ch c trong m i l nh v c trên th
tr

ng Vi t Nam.

2.2. C ăc uăt ăch căc aăcôngătyăc ăph năGMI
S ăđ 2.1. C ăc u t ch c công ty c ph n GMI

(Ngu n: Phòng hành chính – t ng h p)
2.3. Kháiăquátăv ăngƠnhăngh ăkinhădoanhăc aăcôngăty
2.3.1. Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a công ty c ph n GMI
Công ty c ph n GMI là m t doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh v i qui mô v a
và nh .
13

Thang Long University Library


Công ty đ

c thành l p nh m cung c p các s n ph m, d ch v trong l nh v c

công ngh thông tin.

m b o v ch t l

ng, cùng v i đó là giá c c nh tranh, d ch v

h u mãi t t. Công ty nh p hàng t nh ng ngu n b o đ m v ch t l
ngoài n

c và t đó cung c p cho các đ i t

ng trong n

c và

ng khách hàng.

C th m t s m t hàng công ty cung c p đó là:
- Máy vi tính, laptop.
- Máy in, máy photocopy, máy scan.
- Linh ki n máy tính: chu t, bàn phím, ram,

c ng,...

- Moderm, b chia c ng m ng internet, b phát wifi,...
Các d ch v công ty cung c p:
- Thi t k website, qu ng cáo online, domain, hosting.
- L p đ t s a ch a máy vi tính, máy in, photocopy.
- L p đ t và s a ch a m ng internet, wifi.
2.3.2. Quy trình ho t đ ng kinh doanh c a công ty
a) V kinh doanh s n ph m:

S ăđ 2.2. Quy trình bán hàng c a công ty

(Ngu n: Phòng kinh doanh)
14


- Quy trình bán hàng c a công ty GMI:
u tiên, nhân viên phòng kinh doanh s nghiên c u th tr

+

ng nh m tìm

hi u v nhu c u c a khách hàng, song song đó là kh o sát v giá c các s n
ph m cùng lo i c a các đ i th c nh tranh, đ t đó có chi n l

c phù h p.

+ Ti p theo, s là chi n d ch qu ng cáo cho s n ph m, ti p c n th tr

ng

khách hàng m c tiêu thông qua các trang web qu ng cáo rao v t
(vatgia.com, enbac.com,...). Khách hàng có nhu c u s liên h tr c ti p v i
công ty. Sau khi kí h p đ ng, công ty s hoàn thành giao hàng trong vòng
30 ngày, k t ngày kí h p đ ng, tùy theo s l

ng hàng, ch ng lo i hàng

khách yêu c u.
+ Sau đó, công ty s cho tr

ng phòng kinh doanh liên h v i các nhà cung

ng s n ph m đ đ t hàng. Hàng t kho c a nhà cung ng đ

c công ty

nh p v ki m tra và bán giao tay ba cho khách hàng. Giao hàng xong, nhân
viên kinh doanh hoàn t t và n p ch ng t lên phòng k toán đ ghi nh n
công n ho c thu ti n m t.
+ Vì công ty cung c p các s n ph m k thu t công ngh nên có ch đ b o
hành cho khách. T t c các v n đ h ng hóc, l i s n ph m do khách hàng
ph n ánh s đ

c công ty xem xét và x lý 1 cách phù h p.

b) V các d ch v do công ty cung ng
S ăđ 2.3. Quy trình cung c p d ch v c a công ty

(Ngu n: Phòng kinh doanh)
Các d ch v do công ty cung c p c ng đ

c qu ng cáo trên m ng, các khách

hàng có nhu c u s liên h v i công ty. Ví d : 1 doanh nghi p có nhu c u công ty thi t
k 1 website riêng, liên h v i GMI. Nhân viên k thu t c a công ty s làm vi c tr c
ti p v i ng

i đ i di n c a doanh nghi p đ bi t nhu c u v s n ph m nh th nào.

Tùy theo quy mô c a trang web, nhân viên k thu t s tính toán chi phí và th i h n
bàn giao l i s n ph m cho khách hàng (th

ng thì 1 trang web s có giá dao đ ng t 1
15

Thang Long University Library


đ n 15 tri u tùy quy mô). S n ph m hoàn thành, GMI bàn giao l i cho khách hàng,
nhân viên k thu t s h

ng d n khách hàng cách qu n tr trang web.

2.4. K tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhăc aăcôngătyăc ăph năGMIăgiaiăđo nă
n mă2010ă- 2012
2.4.1. Tình hình doanh thu – Chi phí – L i nhu n n m 2010 và 2011 c a công ty c
ph n GMI

16


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×