Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 1 THĂNG LONG

B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

ÁNHăGIÁăHI U QU S D NG
V NăL Uă
NG CỌNGăTYăC PH N
C Uă1ăTH NGăLONG

SINHăVIểNăTH C HI N :ă NG TH THÚYăNG C
MÃăSINHăVIểN
: A17335
CHUYểNăNGÀNH
:ăTÀIăCHệNH


HÀăN I ậ 2014


B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

ÁNHăGIÁăHI U QU S D NG
V NăL Uă
NG CỌNGăTYăC PH N
C Uă1ăTH NGăLONG

Giáoăviênăh ng d n
Sinhăviênăth c hi n
Mƣăsinhăviên
ChuyênăngƠnh

: TS. Tr nă ìnhăToƠn
:ă ng Th ThúyăNg c
: A17335
:ăTƠiăchính

HÀăN I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Em xin chân thành c m n th y giáo, cô giáo tr ng i h c Th ng Long, đ c
bi t là s h ng d n nhi t tình c a th y giáo TS.Tr n ình Toàn đã t n tình giúp đ
em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này. Em c ng xin c m n s giúp đ c a các cô
chú, anh ch công tác t i Công ty C ph n C u 1 Th ng Long đã nhi t tình giúp đ em

trong vi c cung c p s li u và thông tin th c t đ ch ng minh cho các k t lu n trong
khóa lu n c a em.
Vì gi i h n ki n th c và kh n ng l p lu n c a b n thân còn nhi u h n ch nên
bài lu n v n không tránh kh i thi u xót. Em kính mong s thông c m c ng nh mong
nh n đ c s góp ý, b sung c a các th y cô và Công ty đ đ tài c a em đ c đ y đ
và hoàn thi n h n.
Hà N i, ngày 24 tháng 3 n m 2014
Sinh viên th c hi n

ng Th Thúy Ng c


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n
có s h tr t giáo viên h
c u c a ng

ng d n và không sao chép các công trình nghiên

i khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có

ngu n g c và đ

c trích d n rõ ràng.

Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
ng Th ThúyăNg c

Thang Long University Library


M CL C
CH
QU S

NG 1. T NGă QUANă NGHIểNă C U V
D NG V N L Uă

V N L Uă

NGă VÀă HI U

NG TRONG DOANH NGHI P ............................ 1

1.1 T ngăquanălỦăthuy t.................................................................................................1
1.1.1 V n l u đ ng .........................................................................................................1
1.1.1.1 Khái ni m v n l u đ ng ......................................................................................1
1.1.1.2 Vai trò c a v n l u đ ng .....................................................................................2
1.1.1.3 Phân lo i v n l u đ ng .......................................................................................3
1.1.2 Hi u qu s d ng v n l u đ ng ...........................................................................6
1.1.2.1 Khái ni m.............................................................................................................6
1.1.2.2 Ý ngh a c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng ................................ 7
1.1.2.3 Ph

ng pháp đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng .....................................8

1.2 T ng quan th c ti n .............................................................................................. 13
1.3 K t lu n ..................................................................................................................15
CH
NG 2. TH C TR NG S D NGăVÀăHI U QU S D NG V N L U
NG C AăCỌNGăTYăC PH N C Uă1ăTH NGăLONG .................................16
2.1ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năcôngăty C ph n C uă1ăTh ngăLong .......16
2.1.1 Gi i thi u chung v công ty C ph n C u 1 Th ng Long .................................16
2.1.2 C c u t ch c c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long .................................16
2.1.3 Ngành ngh kinh doanh c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long ..................18
2.1.4

c thù ngành ngh c a công ty ........................................................................19

2.2 Th c tr ng s d ngăvƠăhi u qu s d ng v n l uăđ ng c aăcôngătyăC ph n
C uă1ăTh ngăLongăgiaiăđo n 2010-2012 ....................................................................20
2.2.1 Khát quát tình hình tài chính c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long ..........20
2.2.1.1 Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty ......................................20
2.2.1.2 ánh giá chung v tình hình Tài s n – Ngu n v n c a công ty .......................21
2.2.2 Khái quát c c u v n l u đ ng ...........................................................................26
2.2.2.1 K t c u TSL ....................................................................................................26
2.2.2.2 C c u v n l u đ ng theo vai trò c a v n l u đ ng trong quá trình s n xu t
kinh doanh .....................................................................................................................28


2.2.3 Phân tích hi u qu s d ng v n l u đ ng c a công ty C ph n C u 1 Th ng
Long............................................................................................................................... 32
2.2.3.1 ánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng theo ph

ng pháp phân tích t l ...32

2.2.3.2 ánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng theo ph

ng pháp Dupont ..............39

2.3 K t lu n ..................................................................................................................43
CH
NG 3. M T S GI IăPHÁPăNH MăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG
V N L Uă
NG T IăCỌNGăTYăC PH N C Uă1ăTH NGăLONG ...............45
3.1ă nh h

ngăphátătri n........................................................................................... 45

3.2 Gi iăphápănơngăcao hi u qu s d ng v n l uăđ ng ..........................................46
3.2.1 Gi i pháp v v n l u đ ng: .................................................................................47
3.2.1.1 K ho ch hóa v n l u đ ng ...............................................................................47
3.2.1.2 Huy đ ng v n l u đ ng .....................................................................................47
3.2.1.3 Qu n lý v n l u đ ng ........................................................................................48
3.2.2 Gi i pháp v qu n lý chi phí ...............................................................................50
3.2.2.1 Chi phí nguyên v t li u ......................................................................................50
3.2.2.2 Chi phí qu n lý doanh nghi p ...........................................................................51
3.2.2.3 Chi phí thi t b , công ngh , c s nhà đ t .........................................................52
3.2.3 Các gi i pháp khác .............................................................................................. 52
3.2.3.1 Phòng ng a nh ng r i ro có th x y ra ............................................................ 52
3.2.3.2 C i cách tín d ng

các Ngân hàng ..................................................................53

3.2.3.3 Công tác th ng kê ch tiêu ngành và các th t c Nhà n

c .............................. 53

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
KỦăhi u vi t t t

Tênăđ yăđ

DT

Doanh thu

LN

L i nhu n

HTK

Hàng t n kho

TNDN

Thu nh p doanh nghi p

TS

Tài s n

TSL

Tài s n l u đ ng

VCSH

V n ch s h u

VL

V n l u đ ng

VKD

V n kinh doanh


DANH M CăCÁCăS ă

, B NG BI U

S đ 2.1 C c u t ch c c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long ............................. 17
B ng 2.1. B ng phân tích m t s ch tiêu trong báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long các n m 2010, 2011, 2012 ............................ 20
B ng 2.2 Phân tích m t s ch tiêu trong b ng cân đ i k toán c a công ty C ph n
C u 1 Th ng Long qua các n m 2010, 2011, 2012 .......................................................23
B ng 2.3 V n l u đ ng th ng xuyên c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long qua các
n m 2010, 2011, 2012 ...................................................................................................25
B ng 2.4 K t c u TSL c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long các n m 2010, 2011,
2012 ............................................................................................................................... 26
B ng 2.5 C c u VL theo vai trò c a VL trong quá trình s n xu t kinh doanh c a
công ty C ph n C u 1 Th ng Long các n m 2010, 2011, 2012 ..................................29
B ng 2.6 VL bình quân c a công ty C Ph n C u 1 Th ng Long qua các n m 2010,
2011, 2012 .....................................................................................................................33
B ng 2.7 S vòng quay và k luân chuy n VL c a công ty C Ph n C u 1 Th ng
Long qua các n m 2010, 2011, 2012 .............................................................................33
B ng 2.8 H s đ m nhi m VL c a công ty C Ph n C u 1 Th ng Long qua các n m
2010, 2011, 2012 ...........................................................................................................35
B ng 2.9 S c s n xu t c a VL

c a công ty C ph n c u 1 Th ng Long qua các n m

2010, 2011, 2012 ...........................................................................................................36
B ng 2.10 S c sinh l i c a VL c a công ty C Ph n C u 1 Th ng Long qua các n m
2010, 2011, 2012 ...........................................................................................................37
B ng 2.11 Kh n ng thanh toán hi n th i c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long qua
các n m 2010, 2011, 2012 ............................................................................................. 38
B ng 2.12 Kh n ng thanh toán nhanh c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long qua các
n m 2010, 2011, 2012 ...................................................................................................39
B ng 2.13 T su t l i nhu n trên v n ch s h u c a công ty C ph n C u 1 Th ng
Long qua các n m 2010, 2011, 2012 .............................................................................40
B ng 2.14 Tính ROE b ng công th c Dupont d ng m r ng c a công ty C ph n C u
1 Th ng Long qua các n m 2010, 2011, 2012 .............................................................. 41
B ng 3.1 K ho ch v các ch tiêu kinh t c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long
trong 3 n m 2013, 2014 và 2015 ...................................................................................46

Thang Long University Library


L IM

U

Nhi u nhà phân tích tài chính đã ví V n l u đ ng c a doanh nghi p nh dòng
máu tu n hoàn trong c th con ng i. Trong n n kinh t ngày nay, m t doanh nghiêp
mu n ho t đ ng thì không th không có v n. V n c a doanh nghi p nói chung và v n
l u đ ng nói riêng có m t trong m i khâu ho t đ ng c a doanh nghi p. V n l u đ ng
giúp cho doanh nghi p t n t i và ho t đ ng đ c tr n tru. Tuy nhiên nhi u doanh
nghi p Vi t Nam hi n nay, v n l u đ ng ch a đ c qu n lý, s d ng có hi u qu d n
đ n hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh không cao. Chính vì v y, v n đ b c thi t
đ t ra cho các doanh nghi p hi n nay là ph i xác đ nh và ph i đáp ng đ c nhu c u
v n th ng xuyên c n thi t và hi u qu s d ng đ ng v n ra sao?
Xu t phát t v trí, vai trò vô cùng quan tr ng c a v n l u đ ng, cùng v i vi c
nghiên c u, tìm hi u nhi u khóa lu n, tác gi nh n th y đây là m t đ tài d t ng h p
đ c các tài li u đ phân tích và qua quá trình th c t p t i công ty C ph n C u 1
Th ng Long, cu i cùng tác gi quy t đ nh ch n đ tài: “ ánh giá hi u qu s d ng v n
l u đ ng công ty C ph n C u 1 Th ng Long” làm đ tài nghiên c u cho khóa lu n
c a mình.
i t ng nghiên c u là công tác tài chính t i công ty C ph n C u 1 Th ng
Long. Ph m vi nghiên c u là toàn b các v n đ liên quan đ n công tác tài chính t i
công ty C ph n C u 1 Th ng Long trong 3 n m t 2010 đ n 2012. Các ph ng pháp
ch y u đ c s d ng đó là: Ph ng pháp h th ng, th ng kê, mô t , t ng h p, so sánh
đ i chi u, đánh giá... k t h p v i suy lu n đ làm sáng t lu n đi m, lu n c nh m gi i
quy t v n đ .
Ngoài ph n m đ u và ph n k t lu n b c c c a khóa lu n g m 3 ch

ng:

Ch ng 1: T ng quan nghiên c u v v n l u đ ng và hi u qu s d ng v n l u
đ ng trong doanh nghi p
Ch ng 2: Th c tr ng s d ng và hi u qu s d ng v n l u đ ng c a công ty C
ph n C u 1 Th ng Long
Ch

ng 3: M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i

công ty C ph n C u 1 Th ng Long
Hà N i, ngày 24 tháng 3 n m 2014
Sinh viên th c hi n

ng Th ThúyăNg c


CH

NGă1.ăT NGăQUANăNGHIểNăC U V V N L Uă
NG VÀăHI U
QU S D NG V N L Uă
NG TRONG DOANH NGHI P

1.1 T ngăquanălỦăthuy t
1.1.1 V n l u đ ng
1.1.1.1 Khái ni m v n l u đ ng
V n l u đ ng là m t b ph n c a v n kinh doanh ng ra đ hình thành nên tài
s n l u đ ng nh m đ m bào cho quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c
di n ra th

ng xuyên, liên t c.

Ngày nay, có r t nhi u các phát bi u khác nhau v khái ni m v n l u đ ng.
Song, ta có th hi u đ n gi n r ng: “V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n c a tài s n
l u đ ng”. [1,tr.181]
ti n hành các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, doanh nghi p c n ph i có 3 y u
t là: đ i t ng lao đ ng, t li u lao đ ng và s c lao đ ng. Quá trình s n xu t kinh
doanh là quá trình k t h p các y u t đó đ t o ra s n ph m, hàng hoá, lao v , d ch v .
Khác v i t li u lao đ ng, đ i t ng lao đ ng (nhiên nguyên, nhiên, v t li u, bán
thành ph m...) ch tham gia vào m t chu kì s n xu t kinh doanh và luôn thay đ i hình
thái v t ch t ban đ u, giá tr c a nó đ c chuy n d ch toàn b m t l n vào giá tr s n
ph m và đ c bù đ p khi giá tr s n ph m đ c th c hi n. Nh ng đ i t ng lao đ ng
nói trên n u xét v hình thái hi n v t đ c g i là các tài s n l u đ ng, còn v hình thái
giá tr đ c g i là v n l u đ ng c a doanh nghi p.
Bi u hi n d i hình thái v t ch t c a đ i t ng lao đ ng g i là tài s n l u đ ng
(TSL ). Trong các doanh nghi p ng i ta th ng chia TSL thành hai lo i: TSL
s n xu t và TSL l u thông. Tài s n l u đ ng s n xu t bao g m các lo i nguyên,
nhiên, v t li u; ph tùng thay th , bán thành ph m, s n ph m d dang... đang trong quá
trình d tr s n xu t, ch bi n. Còn tài s n l u đ ng l u thông bao g m các s n ph m
thành ph m ch tiêu th , các lo i v n b ng ti n, các kho n v n trong thanh toán, các
kho n chi phí ch k t chuy n, chi phí tr tr c... Trong quá trình s n xu t kinh doanh
các tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông luôn v n đ ng, thay th và
chuy n hoá l n nhau, đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh đ

c ti n hành liên

t c và thu n l i. Tài s n l u đ ng là nh ng tài s n ng n h n và th ng xuyên luân
chuy n trong quá trình kinh doanh. Trong b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p, tài
s n l u đ ng đ c th hi n các b ph n ti n m t, các ch ng khoán thanh kho n cao,
ph i thu và d tr t n kho.
hình thành nên tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông, doanh
nghi p c n ph i có m t s v n t ng ng đ đ u t vào các tài s n y, s ti n ng
tr c v nh ng tài s n y đ c g i là v n l u đ ng c a doanh nghi p. V n l u đ ng là
1

Thang Long University Library


bi u hi n b ng ti n c a TSL

nên đ c đi m v n đ ng c a v n l u đ ng luôn ch u s

chi ph i b i nh ng đ c đi m c a tài s n l u đ ng. Trong quá trình s n xu t kinh doanh
v n l u đ ng không ng ng v n đ ng qua các giai đo n c a chu k s n xu t kinh
doanh: d tr s n xu t, s n xu t và l u thông. Quá trình này đ c di n ra liên t c và
th ng xuyên l p l i theo chu k và đ c g i là quá trình tu n hoàn, chu chuy n c a
v n l u đ ng. Qua m i giai đo n c a chu k s n xu t kinh doanh, v n l u đ ng l i
thay đ i hình thái bi u hi n: t hình thái v n ti n t ban đ u chuy n sang hình thái v n
v t t hàng hoá d tr và v n s n xu t, r i cu i cùng l i tr v hình thái v n ti n t .
Quá trình s n xu t kinh doanh di n ra liên t c, không ng ng, cho nên v n l u đ ng
c ng tu n hoàn không ng ng có tính ch t chu k t o thành s chu chuy n c a v n l u
đ ng. T

ng ng v i m t chu k s n xu t kinh doanh thì v n l u đ ng c ng hoàn

thành m t vòng chu chuy n. S tu n hoàn c a v n l u đ ng đ c chia thành ba giai
đo n. Tr c tiên là v n l u đ ng d i hình thái ti n t đ c dùng đ mua s m nguyên
li u, v t li u đ d tr cho s n xu t. Sau đó doanh nghi p ti n hành s n xu t ra s n
ph m, các v t t d tr đ c đ a d n vào s n xu t đ t o ra s n ph m. Cu i cùng,
doanh nghi p ti n hành tiêu th s n ph m thu đ c ti n v . Và nh v y, v n l u đ ng
đã t hình thái ti n t chuy n sang v n s n ph m d dang sau đó là v n thành ph m và
cu i cùng l i tr v đi m xu t phát c a vòng tu n hoàn v n là hình thái ti n t . Ta có
th so sánh l ng ti n t
giai đo n đ u và giai đo n cu i đ xem xét doanh nghi p có
kinh doanh thành công hay không. N u l ng ti n t
giai đo n cu i l n h n giai
đo n đ u thì có ngh a đ ng v n l u đ ng đ a vào s n xu t đã sinh sôi n y n , doanh
nghi p b o toàn và phát tri n đ c v n l u đ ng.
Nh v y xét v v t ch t, đ s n xu t kinh doanh đ

c ti n hành liên t c, ngoài

TSC doanh nghi p còn c n ph i có TSL trong d tr , trong s n xu t và trong l u
thông. Trong đi u ki n n n kinh t hàng hoá - ti n t , đ hình thành các TSL này các
doanh nghi p ph i b ra m t s v n đ u t ban đ u nh t đ nh. Vì v y ta có khái ni m:
“V n l u đ ng c a doanh nghi p là s v n ng ra đ hình thành nên các tài s n l u
đ ng nh m đ m b o cho quá trình kinh doanh c a doanh nghi p đ c th c hi n
th

ng xuyên, liên t c. V n l u đ ng luân chuy n toàn b giá tr ngay trong m t l n

và đ c thu h i toàn b , hoàn thành m t vòng luân chuy n khi k t thúc m t chu k
kinh doanh”. [2,tr.90]
1.1.1.2 Vai trò c a v n l u đ ng
- V n l u đ ng là đi u ki n quan tr ng đ doanh nghi p đi vào ho t đ ng hay nói
cách khác v n l u đ ng là đi u ki n tiên quy t c a quá trình s n xu t kinh doanh. B i
m i m t doanh nghi p mu n b t đ u đi vào s n xu t thì ngoài tài s n c đ nh nh máy
móc, thi t b , nhà x ng ... thì doanh nghi p c ng c n hàng hóa, nguyên v t li u ...

2


ph c v cho quá trình s n xu t. Và đ mua đ
c n ph i có m t l

c nh ng hàng hóa, nguyên v t li u đó

ng ti n nh t đ nh, đó chính là v n l u đ ng.

- V n l u đ ng còn đ m b o cho quá trình tái s n xu t c a doanh nghi p đ c
ti n hành th ng xuyên, liên t c. V n l u đ ng còn là công c ph n ánh đánh giá quá
trình mua s m, d tr , s n xu t, tiêu th c a doanh nghi p.
- V n l u đ ng có kh n ng quy t đ nh đ n quy mô ho t đ ng c a doanh nghi p.
Trong n n kinh t th tr ng doanh nghi p hoàn toàn t ch trong vi c s d ng v n
nên khi mu n m r ng quy mô c a doanh nghi p ph i huy đ ng m t l ng v n nh t
đ nh đ đ u t ít nh t là đ đ d tr v t t hàng hóa. V n l u đ ng còn giúp cho
doanh nghi p ch p đ c th i c kinh doanh và t o l i th c nh tranh cho doanh
nghi p.
- V n l u đ ng là b ph n ch y u c u thành nên giá thành s n ph m do đ c
đi m luân chuy n toàn b m t l n vào giá tr s n ph m. Giá tr c a hàng hóa bán ra
đ c tính toán trên c s bù đ p đ c giá thành s n ph m c ng thêm m t ph n l i
nhu n. Do đó, v n l u đ ng đóng vai trò quy t đ nh trong vi c tính giá c hàng hóa
bán ra.
1.1.1.3 Phân lo i v n l u đ ng
qu n lý, s d ng v n l u đ ng có hi u qu c n ph i phân lo i v n l u đ ng
c a doanh nghi p theo các tiêu th c khác nhau phù h p v i yêu c u qu n lý.
Theoăcácăhìnhătháiăbi u hi n
- Ti n và các tài s n t

ng đ

ng ti n

+ V n b ng ti n
+ Các tài s n t

ng đ

ng ti n: G m các kho n đ u t tài chính ng n h n.

Vi c tách riêng kho n m c này giúp cho doanh nghi p d dàng theo dõi kh n ng
thanh toán nhanh c a mình đ ng th i có nh ng bi n pháp linh ho t đ v a đ m b o
kh n ng thanh toán v a nâng cao kh n ng sinh l i c a v n l u đ ng.
- Các kho n ph i thu
Nghiên c u các kho n ph i thu giúp doanh nghi p n m b t ch t ch và đ a ra
nh ng chính sách tín d ng th ng m i h p lý, đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng,
nâng cao doanh s bán c ng nh nâng cao hi u qu s d ng v n.
- Hàng t n kho: Là các kho n v n l u đ ng có hình thái bi u hi n b ng hi n v t
c th bao g m:
+ V n nguyên, nhiên v t li u: V n nguyên v t li u chính, v n v t li u ph , v n
nhiên li u
+ Công c , d ng c trong kho
3

Thang Long University Library


+ Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
+ Thành ph m t n kho
+ Hàng g i bán
+ Hàng mua đang đi trên đ

ng

i v i các doanh nghi p s n xu t, hàng t n kho có vai trò nh m t t m đ m an
toàn gi a các giai đo n khác nhau trong chu k s n xu t kinh doanh nh d tr - s n
xu t – l u thông khi mà gi a các giai đo n này các ho t đ ng không ph i lúc nào c ng
đ c di n ra đ ng b . Hàng t n kho mang l i cho b ph n s n xu t và b ph n
marketing c a m t doanh nghi p s linh ho t trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh
l a ch n th i đi m mua nguyên v t li u, l p k ho ch s n xu t và tiêu th . Ngoài ra
hàng t n kho giúp cho doanh nghi p t b o v tr c nh ng bi n đ ng c ng nh s
không ch c ch n v nhu c u đ i v i các s n ph m c a doanh nghi p.
- TSL khác
+ T m ng
+ Chi phí tr tr

c

+ Chi phí ch k t chuy n
+ Các kho n th ch p, ký qu , ký c

c ng n h n

Theo vaiătròăc a v năl uăđ ngătrongăquáătrìnhăs n xu t kinh doanh
Theo cách phân lo i này v n l u đ ng c a doanh nghi p đ

c phân thành 3 lo i:

- V n l u đ ng trong khâu d tr : Lo i v n này c n thi t đ đ m b o s n xu t
c a doanh nghi p đ

c ti n hành liên t c, bao g m các kho n v n sau:

+ V n nguyên v t li u chính: Là giá tr các lo i v t t dùng d tr s n xu t mà
khi tham gia vào s n xu t chúng c u thành th c th c a s n ph m.
+ V n v t li u ph : Là giá tr các lo i v t t d tr dùng trong s n xu t. Các lo i
v t t này không c u thành th c th chính c a s n ph m mà nó k t h p v i nguyên v t
li u chính làm thay đ i màu s c, mùi v , hình dáng bên ngoài c a s n ph m ho c t o
đi u ki n cho quá trình s n xu t s n ph m th c hi n đ c bình th ng, thu n l i.
+ V n nhiên li u: Là giá tr các lo i nhiên li u d tr dùng trong ho t đ ng s n
xu t kinh doanh.
+ V n ph tùng thay th : Là giá tr các lo i v t t dùng đ thay th , s a ch a các
tài s n c đ nh dùng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
+ V n v t li u đóng gói: Là giá tr c a các v t t mà khi tham gia vào quá trình
s n xu t nó c u thành bao bì b o qu n s n ph m.

4


+ V n công c , d ng c : Là giá tr các công c , d ng c không đ tiêu chu n là
tài s n c đ nh, dùng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
- V n l u đ ng trong khâu s n xu t: Lo i v n này đ c dùng cho quá trình s n
xu t, đ m b o cho quá trình s n xu t c a các b ph n s n xu t trong dây truy n công
ngh đ c liên t c, h p lý, bao g m các kho n v n:
+ V n s n ph m đang ch t o: Là bi u hi n b ng ti n các chi phí s n xu t kinh
doanh đã b ra cho các lo i s n ph m đang trong quá trình s n xu t.
+ V n bán thành ph m t ch : ây là ph n v n l u đ ng ph n ánh giá tr các chi
phí s n xu t kinh doanh b ra khi s n xu t s n ph m đã tr i qua nh ng công đo n s n
xu t nh t đ nh nh ng ch a hoàn thành s n ph m cu i cùng (thành ph m).
+ V n chi phí tr tr c: Là các chi phí th c t đã phát sinh nh ng có tác d ng
cho nhi u chu k s n xu t kinh doanh nên ch a th tính h t vào giá thành s n ph m
trong k này mà còn đ c tính d n vào giá thành s n ph m c a m t s k ti p theo
nh : chi phí nghiên c u thí nghi m, c i ti n k thu t, chi phí xây d ng, l p đ t các
công trình t m th i, chi phí v ván khuôn, giàn giáo ph i l p dùng trong xây d ng c
b n…
- V n l u đ ng trong khâu l u thông: Lo i v n này dùng đ d tr s n ph m,
b o đ m cho tiêu th th ng xuyên, đ u đ n theo nhu c u c a khách hàng, bao g m
các kho n v n:
+ V n thành ph m: Là giá tr nh ng s n ph m đã đ
chu n k thu t và đã đ

c s n xu t xong, đ t tiêu

c nh p kho.

+ V n b ng ti n: Bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng và ti n đang
chuy n. Ti n là m t lo i tài s n c a doanh nghi p mà có th d dàng chuy n đ i thành
các lo i tài s n khác ho c đ tr n . Do v y, trong ho t đ ng kinh doanh đòi h i m i
doanh nghi p ph i có m t l ng ti n nh t đ nh.
+ Các kho n đ u t ng n h n:
u t ch ng khoán ng n h n, cho vay ng n
h n… ây là nh ng kho n đ u t nh m m t m t đ m b o kh n ng thanh toán (do tính
thanh kho n c a các tài s n tài chính ng n h n đ c đ u t ), m t khác t n d ng kh
n ng sinh l i c a các tài s n tài chính ng n h n nh m nâng cao hi u qu s d ng v n
l u đ ng.
+ Các kho n v n trong thanh toán: các kho n ph i thu, các kho n t m ng… Ch
y u trong kho n m c v n này là các kho n ph i thu c a khách hàng, th hi n s ti n
mà khách hàng n doanh nghi p phát sinh trong quá trình bán hàng hoá, d ch v d i
hình th c bán tr c, tr sau. Kho n m c v n này liên quan ch t ch đ n chính sách tín
d ng th ng m i c a doanh nghi p, m t trong nh ng chi n l c quan tr ng c a doanh
nghi p trong n n kinh t th tr ng. Ngoài ra, trong m t s tr ng h p mua s m v t t ,
5

Thang Long University Library


hàng hoá doanh nghi p còn ph i ng tr

c ti n cho ng

i cung c p t đó hình thành

kho n t m ng.
Vi c phân lo i v n l u đ ng theo ph ng pháp này giúp cho vi c xem xét đánh
giá tình hình phân b c a v n l u đ ng trong t ng khâu c a quá trình chu chuy n v n
l u đ ng. Thông qua đó, nhà qu n lý s có nh ng bi n pháp thích h p nh m t o ra m t
k t c u v n l u đ ng h p lý, t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng, nâng cao hi u qu
s d ng v n l u đ ng.
Theo ngu năhìnhăthƠnhăc a v năl uăđ ng
Theo cách phân lo i này, có th th y đ c k t c u các ngu n hình thành nên v n
l u đ ng c a doanh nghi p. T đó, doanh nghi p có th ch đ ng đ a ra các bi n pháp
huy đ ng, qu n lý và s d ng v n l u đ ng hi u qu h n. V n l u đ ng đ
2 lo i:

c chia làm

- Ngu n v n ch s h u: Là ngu n v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p,
doanh nghi p có đ y đ các quy n chi m h u, quy n s d ng, quy n chi ph i và đ nh
đo t. Tu theo lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau mà v n
ch s h u có n i dung c th riêng: S v n l u đ ng đ c ngân sách nhà n c c p
ho c có ngu n g c t ngân sách nhà n c (đ i v i các doanh nghi p nhà n c); s
v n do các thành viên (đ i v i lo i hình doanh nghi p công ty) ho c do ch doanh
nghi p t nhân b ra; s v n l u đ ng t ng thêm t l i nh n b sung; s v n góp t
liên doanh liên k t; s v n l u đ ng huy đ ng đ c qua phát hành c phi u.
- N ph i tr :
+ Ngu n v n đi vay: Là các kho n v n l u đ ng đ c hình thành t v n vay các
ngân hàng th ng m i ho c các t ch c tài chính khác; v n thông qua phát hành trái
phi u.
+ Ngu n v n trong thanh toán:

ó là các kho n n khách hàng, doanh nghi p

khác trong quá trình thanh toán.
1.1.2 Hi u qu s d ng v n l u đ ng
1.1.2.1 Khái ni m
Hi u qu là m t khái ni m luôn đ c đ c p trong n n kinh t : các doanh nghi p
luôn h ng t i hi u qu kinh t ; chính ph n l c đ t hi u qu kinh t -xã h i. Theo
ngh a chung nh t, hi u qu là m t khái ni m ph n ánh trình đ s d ng các y u t c n
thi t đ tham gia vào m t ho t đ ng nào đó v i nh ng m c đích xác đ nh do con ng
đ t ra.

i

Có r t nhi u cách ti p c n khác nhau v khái ni m hi u qu s d ng v n l u
đ ng nh sau:

6


- Hi u qu s d ng v n l u đ ng là k t qu thu đ

c sau khi đ y nhanh t c đ

luân chuy n v n l u đ ng qua các giai đo n c a quá trình s n xu t. T c đ này càng
cao ch ng t hi u qu s d ng v n l u đ ng càng l n và ng

c l i.

- Hi u qu s d ng v n l u đ ng là hi u qu đem l i cao nh t khi mà s v n l u
đ ng c n cho m t đ ng luân chuy n là ít nh t. Quan ni m này thiên v chi u h ng
càng ti t ki m đ c bao nhiêu v n l u đ ng cho m t đ ng luân chuy n thì càng t t.
Nh ng n u hàng hóa s n xu t ra không tiêu th đ c thì hi u qu s d ng đ ng v n
c ng không cao.
- Hi u qu s d ng v n l u đ ng đ
v n l u đ ng quay đ c m t vòng.

c đo b ng kho ng th i gian ng n nh t đ

- Hi u qu s d ng v n l u đ ng là k t qu ph n ánh t ng TSL
l u đ ng là cao nh t.

so v i t ng n

- Hi u qu s d ng v n l u đ ng là k t qu ph n ánh s l i nhu n thu đ

c khi

b ra m t đ ng v n l u đ ng.
- Hi u qu s d ng v n l u đ ng là k t qu thu đ

c khi đ u t thêm v n l u

đ ng m t cách h p lý nh m m r ng quy mô s n xu t đ t ng doanh s tiêu th v i
yêu c u đ m b o t c đ t ng l i nhu n ph i l n h n t c đ t ng v n l u đ ng.
Bên c nh đó ta c ng có khái ni m v hi u qu s d ng v n kinh doanh nói chung
là: “Hi u qu s d ng v n kinh doanh là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ s
d ng các ngu n nhân tài v t l c c a doanh nghi p đ đ t đ

c k t qu cao nh t trong

quá trình s n xu t kinh doanh v i chi phí b ra th p nh t.” [2,tr.98]
T nh ng cách ti p c n khác nhau v khái ni m hi u qu s d ng v n l u đ ng
k t h p v i khái ni m hi u qu s d ng v n kinh doanh nói chung nh trên, t ng t ,
ta có th rút ra khái ni m hi u qu s d ng v n l u đ ng nh sau: “Hi u qu s d ng
v n l u đ ng là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ khai thác, s d ng ngu n v n
l u đ ng c a doanh nghi p vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh m m c đích sinh
l i t i đa v i chi phí v n l u đ ng là th p nh t”.
1.1.2.2 Ý ngh a c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng
i u ki n đ doanh nghi p t n t i và phát tri n trong s c nh tranh kh c li t c a
n n kinh t là ph i s d ng v n kinh doanh nói chung, v n l u đ ng nói riêng sao cho
có hi u qu . S d ng v n l u đ ng có hi u qu là ph i b o toàn và không ng ng phát
tri n v n l u đ ng, t c là ph i t o ra s c sinh l i c a đ ng v n ngày càng cao.
Nh v y, nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t c là ph i s d ng và tìm các
bi n pháp làm sao cho chi phí v n l u đ ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh là ít
nh t mà đem l i hi u qu cao nh t.
7

Thang Long University Library


Nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng là đi u ki n c b n đ có đ

cm t

ngu n v n l u đ ng m nh, có th đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh đ

c

ti n hành bình th ng, m r ng quy mô s n xu t, đ u t c i ti n công ngh , k thu t
trong kinh doanh và qu n lý kinh t , nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p trên th
tr ng.
Nh đã nói trên đ ti n hành b t c ho t đ ng s n xu t kinh doanh nào đi u
ki n không th thi u là v n. Khi đã có đ ng v n trong tay thì m t câu h i n a đ t ra là
ta ph i s d ng đ ng v n đó nh th nào đ v n đó sinh l i, v n ph i sinh l i là nhân
t quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. L i ích kinh doanh đòi h i
doanh nghi p ph i qu n lý, s d ng h p lý, có hi u qu đ ng v n, ti t ki m đ c v n
t ng tích l y đ th c hi n tái s n xu t và m r ng quy mô s n xu t ngày càng l n h n.
Hi u qu s d ng v n l u đ ng là m t trong nh ng ch tiêu t ng h p dùng đ
đánh giá ch t l ng công tác qu n lý và s d ng v n kinh doanh nói chung c a doanh
nghi p. Thông qua ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng cho phép các nhà
qu n lý tài chính doanh nghi p có m t cái nhìn chính xác, toàn di n v tình hình qu n
lý và s d ng v n l u đ ng c a đ n v mình t đó đ ra các bi n pháp, các chính sách
các quy t đ nh đúng đ n, phù h p đ vi c qu n lý và s d ng đ ng v n nói chung và
v n l u đ ng nói riêng ngày càng có hi u qu trong t ng lai.
Suy cho cùng vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng là nh m vào vi c
nâng cao l i nhu n. Có l i nhu n chúng ta m i có tích lu đ tái s n xu t ngày càng
m r ng. Chính vì v y mà m i m t doanh nghi p luôn luôn ph i tìm ra các gi i pháp
đ ngày càng nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng c ng chính là đ nâng cao l i
nhu n, đ t đ c m c tiêu hàng đ u c a m i m t công ty.
1.1.2.3 Ph

ng pháp đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng

ánhăgiáăhi u qu s d ng v năl uăđ ng theoăph

ngăpháp phơnătích t l

Qua vi c tham kh o sách, báo c ng nh r t nhi u các khóa lu n cùng đ tài, ta
nh n th y có r t nhi u ch tiêu đ đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng, nh ng có
th đ a ra m t s các ch tiêu chính nh sau:
- S vòng quay v n l u đ ng: Cho bi t trong m t k v n l u đ ng quay đ c
m y vòng n u vòng quay l n h n (so v i t c đ quay trung bình c a ngành) ch ng t
hi u qu s d ng v n l u đ ng cao.
Doanh thu thu n

S vòng quay v n l u đ ng =

VL bình quân

Nh v y, ta có th th y, s vòng quay v n l u đ ng s t ng khi Doanh thu thu n
t ng ho c l ng VL bình quân mà doanh nghi p s d ng gi m, hay khi c Doanh thu
thu n và VL bình quân đ u t ng nh ng Doanh thu thu n có t c đ t ng l n h n,
8


ho c Doanh thu thu n và VL

bình quân cùng gi m nh ng VL

bình quân gi m

nhanh h n.
- K luân chuy n VL : ây là s ngày c n thi t đ v n l u đ ng quay đ
vòng. Th i gian quay càng nh thì t c đ luân chuy n càng l n.

cm t

360

K luân chuy n VL =

S vòng quay VL

Mu c t c đ luân chuy n l n, có ngh a v n đ

c quay vòng nhanh thì th i gian

k luân chuy n VL ph i càng nh . K luân chuy n VL gi m khi s vòng quay
VL t ng, có ngh a doanh thu t ng ho c VL bình quân gi m ho c c doanh thu và
VL bình quân đ u t ng nh ng doanh thu có t c đ t ng l n h n.
- H s đ m nhi m c a VL : Cho bi t đ có m t đ ng v n luân chuy n c n bao
nhiêu đ ng VL . H s này càng nh thì hi u qu s d ng v n l u đ ng càng cao, s
v n ti t ki m đ c càng nhi u.
VL bình quân

H s đ m nhi m c a VL =

Doanh thu thu n

đ t đ c hi u qu s d ng v n l u đ ng cao, s v n ti t ki m đ c nhi u thì
h s đ m nhi m VL ph i nh . H s đ m nhi m VL gi m khi VL bình quân
gi m ho c Doanh thu thu n t ng, hay khi c VL bình quân và Doanh thu thu n đ u
gi m nh ng VL bình quân gi m ch m h n.
- S c s n xu t c a VL : Ph n ánh m t đ ng v n l u đ ng đem l i bao nhiêu
đ ng giá tr s n l ng. Ch tiêu này càng cao, hi u qu s d ng v n l u đ ng càng cao
và ng

c l i.
S c s n xu t c a VL =

Giá tr t ng s n l

ng

VL bình quân

Ta th y đ c, s c s n xu t c a VL s t ng khi Giá tr t ng s n l ng t ng (có
ngh a t ng s n l ng s n xu t trong k đã tiêu th ho c ch a tiêu th t ng) ho c VL
bình quân s d ng đ s n xu t ra s n ph m gi m, hay khi c Doanh thu thu n và VL
bình quân đ u t ng nh ng Doanh thu thu n t ng v i t c đ nhanh h n.
- S c sinh l i c a VL : M t đ ng v n làm ra bao nhiêu đ ng l i nhu n.
S c sinh l i c a VL =
T đây suy ra m t đ ng v n làm ra đ

L i nhu n tr

c thu

VL bình quân
c càng nhi u l i nhu n càng t t, có ngh a,

s c sinh l i c a VL càng cao càng t t. S c sinh l i c a VL t ng khi L i nhu n
tr c thu t ng ho c VL bình quân s d ng trong k gi m, hay khi c L i nhu n
tr c thu và VL bình quân đ u t ng nh ng L i nhu n tr c thu t ng nhanh h n.
9

Thang Long University Library


Mà L i nhu n tr

c thu t ng khi Doanh thu t ng ho c Chi phí gi m (vì L i nhu n

thu n = Doanh thu – Chi phí). Trong Doanh thu bao g m Thu nh p khác, trong Chi
phí bao g m Giá v n hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí qu n lý và Chi phí khác.
- Kh n ng thanh toán hi n th i: H s này ph n ánh kh n ng chuy n đ i tài s n
thành ti n đ trang tr i các kho n n ng n h n (d i 12 tháng). Khi h s này th p so
v i h s trung bình c a ngành th hi n kh n ng tr n c a doanh nghi p th p và
ng c l i khi h s này cao cho th y doanh nghi p có kh n ng s n sàng thanh toán
các kho n n đ n h n.
Kh n ng thanh toán hi n th i =

T ng TSL
N ng n h n

H s Kh n ng thanh toán hi n th i t ng khi T ng TSL
h n gi m, hay khi c T ng TSL
ng n h n ch m h n.

t ng ho c N ng n

và N ng n h n đ u t ng nh ng t c đ t ng c a N

- Kh n ng thanh toán nhanh: Ch tiêu này đánh giá ch t ch h n kh n ng thanh
toán c a doanh nghi p. H s này càng cao ch c ch n ph n ánh n ng l c thanh toán
nhanh c a doanh nghi p t t th t s .
Kh n ng thanh toán nhanh =

(T ng TSL – HTK)
N ng n h n

Nhìn vào công th c ta th y, Kh n ng thanh toán nhanh s t ng khi T ng TSL
t ng, ho c HTK gi m ho c N ng n h n gi m hay khi T ng TSL , HTK và N ng n
h n đ u t ng nh ng N ng n h n t ng ch m h n.
ánhăgiáăhi u qu s d ng v n l uăđ ng theoăph

ngăpháp Dupont

Khi xem xét hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p ph i s d ng đ n h th ng
nhi u ch tiêu, nh m đánh giá hi u qu kinh doanh m t cách toàn di n. Tuy nhiên,
trong h th ng các ch tiêu thì “T su t l i nhu n trên v n ch s h u - ROE” là ch
tiêu quan tr ng nh t trong phân tích hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p,
nó ph n ánh hi u qu kinh doanh cu i cùng c a doanh nghi p.

ây chính là m c đích

nâng cao hi u qu s d ng s v n c a các ch s h u.
T s ROE đo l
Ch s này là th
nhiêu đ ng l i.

ng kh n ng sinh l i trên m i đ ng v n c a c đông th

ng.

c đo chính xác đ đánh giá m t đ ng v n b ra và tích l y t o ra bao

Công th c:
ROE =

L i nhu n ròng
V n ch s h u bình quân

10


T l ROE càng cao càng ch ng t công ty s d ng hi u qu đ ng v n c a c
đông, có ngh a là công ty đã cân đ i m t cách hài hòa gi a v n c đông v i v n đi vay
đ khai thác l i th c nh tranh c a mình trong quá trình huy đ ng v n, m r ng quy
mô. Cho nên h s ROE càng cao thì các c phi u càng h p d n các nhà đ u t h n.
Chính vì v y, ta có th s d ng t l ROE đ đánh giá hi u qu s d ng v n. Tuy
nhiên, n u ch d a vào công th c c b n c a ROE v i 2 ch tiêu L i nhu n ròng và
V n ch s h u thì không th đành giá h t đ c t ng thành ph n trong v n có hi u
qu hay không.
có th tìm hi u, đánh giá m t cách chính xác, chi ti t v hi u qu
c ng nh nh h ng c a các thành ph n trong v n đ n kh n ng sinh l i c a doanh
nghi p thì ta có th s d ng ph ng pháp Dupont đ khai tri n các t s .
Hi n nay, các nhà phân tích tài chính th ng xuyên v n d ng công th c Dupont
trong các phân tích mô hình ho t đ ng c a doanh nghi p. ây là công c đ n gi n
nh ng vô cùng hi u qu , cho phép nhà phân tích có th nhìn khái quát đ c toàn b
các v n đ c b n c a doanh nghi p, t đó đ a ra các quy t đ nh đúng đ n, nh m nâng
cao hi u qu kinh doanh cho doanh nghi p.
Các t s phân tích đ u d ng m t phân s . i u đó có ngh a là m i t s tài
chính s t ng hay gi m tùy thu c vào hai nhân t : m u s và t s c a phân s đó. Lúc
này ta có th phân tích t su t sinh l i trên v n c ph n (ROE) theo công th c Dupont
đ

c tri n khai d

ROE =

i d ng c b n nh sau:

L i nhu n sau
thu
Doanh thu
thu n

Doanh thu thu n
x

T ng v n kinh doanh
bình quân

x

T ng v n kinh doanh
bình quân
V n ch s h u bình
quân

Hay
ROE =

T su t l i nhu n sau thu
trên doanh thu

x

Vòng quay toàn
b v n

x

1
1- H s n

Nh v y, qua khai tri n ch tiêu ROE có th th y ch tiêu này đ c c u thành b i
ba y u t chính. Th nh t là t su t l i nhu n sau thu trên doanh thu. ây là y u t
ph n ánh trình đ qu n lý doanh thu và chi phí c a doanh nghi p. Th hai là, vòng
quay toàn b v n (vòng quay tài s n). ây là y u t ph n ánh trình đ khai thác và s
d ng tài s n c a doanh nghi p. Th ba là, h s v n/v n ch s h u (h s n ). ây là
y u t ph n ánh trình đ qu n tr t ch c ngu n v n cho ho t đ ng c a doanh nghi p.
t ng ROE, t c là t ng hi u qu kinh doanh, doanh nghi p có 3 s l a ch n c
b n là t ng m t trong ba y u t trên.
- M t là, doanh nghi p có th gia t ng kh n ng c nh tranh, nh m nâng cao
doanh thu và đ ng th i ti t gi m chi phí, nh m gia t ng l i nhu n ròng biên.
11

Thang Long University Library


- Hai là, doanh nghi p có th nâng cao hi u qu kinh doanh b ng cách s d ng
t t h n các tài s n s n có c a mình, nh m nâng cao vòng quay tài s n. Hay nói m t
cách d hi u h n là doanh nghi p c n t o ra nhi u doanh thu h n t nh ng tài s n s n
có.
- Ba là, doanh nghi p có th nâng cao hi u qu kinh doanh b ng cách nâng cao
đòn b y tài chính hay nói cách khác là vay n thêm v n đ đ u t . N u m c l i
nhu n/t ng tài s n c a doanh nghi p cao h n m c lãi su t cho vay thì vi c vay ti n đ
đ u t c a doanh nghi p là hi u qu .
Khi áp d ng công th c Dupont vào phân tích, có th ti n hành so sánh ch tiêu
ROE c a doanh nghi p qua các n m. Sau đó phân tích xem s t ng tr ng ho c t t
gi m c a ch s này qua các n m b t ngu n t nguyên nhân nào, t đó đ a ra nh n
đ nh và d đoán xu h ng c a ROE trong các n m sau. N u s gia t ng ROE đ n t
vi c gia t ng t su t l i nhu n trên doanh thu ho c vòng quay t ng tài s n thì đây là
m t d u hi u tích c c. Tuy nhiên đ phân tích sâu h n có th tri n khai ROE d i
d ng th c m r ng b ng cách ti p t c khai tri n ch tiêu l i nhu n sau thu và t ng
v n kinh doanh bình quân t d ng th c c b n.
Dupont đ

c tri n khai d

L i nhu n t ho t
đ ng kinh doanh

ROE =

i d ng m r ng:

x

Doanh thu thu n

c

L i nhu n t ho t
đ ng kinh doanh

Thu TNDN
x

(1-

L i nhu n tr
thu

V n l u đ ng bình quân

Doanh thu thu n
V n l u đ ng bình
quân

x

L i nhu n tr
thu

x

)

c

1

T ng v n kinh doanh bình
quân

x

1–H s n

Hay
ROE =

x

T su t l i nhu n
kinh doanh trên
doanh thu
H s
đ ut
tài s n
ng n
h n

x

nh h ng t các l i
nhu n khác

x

nh h ng c a thu thu
nh p doanh nghi p

1
1
x

Vòng
quay ti n

1

1
+

Vòng quay
các kho n
ph i thu

1
+

Vòng quay
hàng t n
kho

x

1- H s
n

D ng th c m r ng c a công th c Dupont c ng phân tích t ng t nh d ng
th c c b n song qua d ng th c này có th nhìn sâu h n vào c c u c a l i nhu n sau
thu trên doanh thu thông qua vi c xem xét nh h ng t các kho n l i nhu n khác
ngoài kho n l i nhu n đ n t ho t đ ng kinh doanh chính c a doanh nghi p và nh
12


h

ng c a thu thu nh p doanh nghi p. Nhìn vào ch tiêu này s đánh giá đ

cm c

t ng t su t l i nhu n sau thu c a doanh nghi p đ n t đâu.
1.2 T ng quan th c ti n
Thông qua vi c nghiên c u, tìm hi u các khóa lu n, lu n v n t t nghi p đ i h c,
cao h c t nhi u ngu n khác nhau nh trên m ng internet và th vi n tr ng đ i h c,
ta có th d dàng nh n th y, đ tài “ ánh giá hi u qu s d ng v n” luôn là m t trong
nh ng đ tài đ c nhi u ng i l a ch n đ nghiên c u. Có r t nhi u b n nghiên c u
v đ tài này c a các công ty thu c nhi u l nh v c khác nhau nên ta có th tìm đ c và
tham kh o m t cách khá d dàng.
tài “ ánh giá hi u qu s d ng v n” đ c nhi u
ng i l a ch n đ phân tích là b i v n có ý ngh a h t s c quan tr ng v i m i m t
doanh nghi p, có vai trò quy t đ nh đ i v i quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Vi c phân tích hi u qu s d ng v n nh m đánh giá trình đ s d ng v n c a doanh
nghi p đ đ t đ c k t qu cao nh t v i chi phí th p nh t. V n đ nâng cao hi u qu
s d ng v n là m c tiêu trung gian t t y u đ các doanh nghi p có th đ t đ c m c
tiêu cu i cùng là t i đa hóa l i nhu n hay nói cách khác là t i đa hóa giá tr doanh
nghi p.
C n c vào ph ng th c luân chuy n, v n đ c chia ra làm hai lo i: v n c đ nh
và v n l u đ ng. Qua vi c đ c và tham kh o các b n nghiên c u cùng đ tài, ta nh n
th y r ng có r t nhi u nghiên c u đánh giá hi u qu s d ng v n kinh doanh c a m t
doanh nghi p, có ngh a ta ph i phân tích t ng quát v v n nói chung sau đó phân tích
riêng v n c đ nh và v n l u đ ng. Nh v y có th khi n cho khóa lu n tr nên r m
rà, không t p trung phân tích sâu xa m t v n đ đ có th tìm ra gi i pháp t t nh t. Vì
th , mu n đánh giá đ c m t cách chính xác, chi ti t, súc tích thì ch nên t p trung vào
phân tích m t lo i v n, ho c là v n c đ nh, ho c là v n l u đ ng c a doanh nghi p.
D a vào c c u v n c ng nh đ c thù ngành mà doanh nghi p đó đang s n xu t kinh
doanh, ta có th quy t đ nh lo i v n nào chi m t l cao h n trong vi c quy t đ nh hi u
qu tài chính c a doanh nghi p đó. Nghiên c u v m t doanh nghi p thu c l nh v c
xây d ng thì v n l u đ ng là vô cùng quan tr ng, c n thi t ph i t p trung phân tích, đi
sâu tìm hi u.
i v i m t doanh nghi p thu c ngành xây d ng, v n l u đ ng th ng
chi m t tr ng l n h n r t nhi u so v i v n c đ nh và th ng mang tính quy t đ nh
nh h ng đ n k t qu s n xu t kinh doanh. B i l , doanh nghi p xây d ng luôn c n
m t l ng ti n l n cho các công trình và trong cùng m t lúc s không ch có m t d án
đ c ti n hành. Vì v y, v n c n thi t ph i đ c quay vòng, đ có th b sung cho h t
công trình này đ n công trình khác, giúp cho các d án c a doanh nghi p đ c ti n
hành liên t c, đúng ti n đ .
Phân tích hi u qu s d ng v n l u đ ng nh m m c đích nh n th c và đánh giá
tình hình bi n đ ng t ng gi m c a các ch tiêu hi u qu s d ng v n l u đ ng, qua đó
13

Thang Long University Library


tìm hi u, phân tích nh ng nguyên nhân làm t ng, gi m. Cu i cùng ta có th đ a ra các
bi n pháp qu n lý, s d ng v n l u đ ng thích h p cho doanh nghi p, đem l i hi u
qu cao trong s n xu t kinh doanh.
Các khóa lu n, lu n v n v đ tài “ ánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng” có
nhi u cách th c dùng các ph ng pháp khác nhau, ho c s d ng k t h p đ ng th i các
ph ng pháp đ phân tích. Các ph ng pháp th ng đ c s d ng nhi u nh t đó là:
ph ng pháp so sánh, ph ng pháp cân đ i, ph ng pháp phân tích t l , ph ng pháp
Dupont.
- Ph ng pháp so sánh: So sánh là ph ng pháp đ c s d ng ph bi n trong
phân tích đ xác đ nh xu h ng, m c đ bi n đ ng c a ch tiêu phân tích. Vì v y đ
ti n hành so sánh ph i gi i quy t nh ng v n đ c b n, c n ph i đ m b o các đi u ki n
đ ng b đ có th so sánh đ c các ch tiêu tài chính. Nh s th ng nh t v không
gian, th i gian, n i dung, tính ch t và đ n v tính toán.
ng th i theo m c đích phân
tích mà xác đ nh g c so sánh. Ta có th b t g p các b n nghiên c u s d ng ph ng
pháp này b ng cách so sánh các s li u c a hai ho c nhi u h n các doanh nghi p cùng
ngành đ tìm ra u đi m và nh
pháp c i ti n cho công ty.
- Ph

c đi m c a m i doanh nghi p, t đó rút ra nh ng gi i

ng pháp cân đ i: Là ph

ng pháp mô t và phân tích các hi n t

ng kinh

t mà gi a chúng t n t i m i quan h cân b ng ho c ph i t n t i s cân b ng. Ph ng
pháp cân đ i th ng k t h p v i ph ng pháp so sánh đ giúp ng i phân tích có
đ c đánh giá toàn di n v tình hình tài chính. Ph ng pháp cân đ i là c s s cân
b ng v l ng gi a t ng s tài s n và t ng s ngu n v n, gi a ngu n thu, huy đ ng và
tình hình s d ng các lo i tài s n trong doanh nghi p. Do đó s cân b ng v l ng d n
đ n s cân b ng v s c bi n đ ng v l
- Ph

ng gi a các y u t và quá trình kinh doanh.

ng pháp phân tích t l : Ph

ng pháp này đ

c áp d ng ph bi n nh t

trong phân tích tài chính vì nó d a trên ý ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài
chính trong các quan h tài chính. Các ch s tài chính đ c trình bày d ng phân s .
i u đó có ngh a là m i ch s tài chính s t ng hay gi m tùy thu c vào hai y u t là
t s và m u s c a phân s đó. Ph ng pháp t l giúp các nhà phân tích khai thác có
hi u qu nh ng s li u và phân tích m t cách có h th ng hàng lo i t l theo chu i
th i gian liên t c ho c theo t ng giai đo n. Qua đó ngu n thông tin kinh t và tài chính
đ c c i ti n và cung c p đ y đ h n. T đó cho phép tích lu d li u và thúc đ y quá
trình tính toán hàng lo t các t l .
- Ph ng pháp Dupont: Mô hình Dupont là k thu t có th đ c s d ng đ phân
tích kh n ng sinh lãi c a m t công ty b ng các công c qu n lý hi u qu truy n th ng.
Mô hình Dupont tích h p nhi u y u t c a báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh v i

14


b n cân đ i k toán. T các công th c c b n ta có th phát tri n thành các h th c m
r ng theo h

ng có th ph c v cho m c tiêu nghiên c u c a mình. T đó, các nguyên

nhân t ng gi m hi n ra r t rõ ràng thông qua vi c các công th c đ

c chia tách.

1.3 K t lu n
có th làm m t nghiên c u t t v đ tài “ ánh giá hi u qu s d ng v n l u
đ ng” c a m t công ty, ta c n ph i tìm hi u thông tin doanh nghi p, có đ c các s
li u c a công ty đó nh B ng báo cáo k t qu kinh doanh, B ng cân đ i k toán ...
trong ít nh t kho ng 3 n m g n đây. Vi c hi u rõ các khái ni m c b n trong phân
tích tài chính, đánh giá, nâng cao hi u qu s d ng v n c ng r t quan tr ng. Các lý
thuy t đã đ c trình bày trong ph n t ng quan lý thuy t là m t công c t t có th s
d ng cho vi c đi vào phân tích chi ti t ph n ti p theo. Tuy r ng có r t nhi u ph ng
pháp khác nhau và h u h t các b n nghiên c u cùng đ tài đ u s d ng ph ng pháp
truy n th ng là phân tích t l . Nh ng đ có s nhìn nh n chi ti t h n, b n nghiên c u
“ ánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long” s
l a ch n k t h p hai ph

ng pháp là phân tích t l và mô hình Dupont..

D a vào các công th c, lý thuy t c a hai ph ng pháp trên, ch ng hai c a b n
nghiên c u s áp d ng vào các s li u th c tr ng c a công ty C ph n C u 1 Th ng
Long trong 3 n m 2010-2012 đ phân tích, đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng đ
t đó tìm ra nguyên nhân, gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng cho công
ty.

15

Thang Long University Library


CH

NGă2.ăTH C TR NG S D NGăVÀăHI U QU S D NG V NăL Uă
NG C AăCỌNGăTYăC PH N C Uă1ăTH NGăLONG

2.1ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năcôngătyăC ph n C uă1ăTh ngăLong
2.1.1 Gi i thi u chung v công ty C ph n C u 1 Th ng Long
Tên công ty vi t b ng ti ng Vi t: Công ty C ph n C u 1 Th ng Long
Tên công ty vi t t t: TLG – BRICO 1
Mã s thu : 0104790948
a ch : S 89, ngõ 1141 đ
Mai, thành ph Hà N i, Vi t Nam

ng Gi i Phóng, ph

ng Th nh Li t, qu n Hoàng

i n tho i: 043.8612825 – 043.8615017
Fax: 043.8612318
Email: Cau1ThangLong@vnn.vn
Hình th c s h u: Công ty C ph n
Hình th c h ch toán: đ c l p
i di n theo pháp lu t: ông Tr n V n Thìn – T ng Giám đ c công ty
V n đi u l : 20.121.630.295 đ ng (B ng ch : Hai m i t m t tr m hai m
m t tri u sáu tr m ba m i nghìn hai tr m chín m i l m đ ng)

i

Công ty C ph n C u 1 Th ng Long nguyên là xí nghi p xây d ng C u 202 đ

c

thành l p tháng 6 n m 1983 trên c s h p nh t hai đ n v là công ty đ i tu c u 1 và
công ty công trình 108. Ngày 15/12/2005, công ty c u 1 Th ng Long đ c sát nh p
nguyên tr ng vào làm đ n v thành viên viên h ch toán ph thu c T ng Công ty Xây
d ng Th ng Long. Ngày 18/06/2010 công ty C u 1 Th ng Long chuy n đ i thành
Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên C u 1 Th ng Long. Ngày 06/09/2013
Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên m t thành viên C u 1 Th ng Long ti n
hành đ i h i c đông thành l p Công ty c ph n C u 1 Th ng Long. T đó đ n nay,
công ty chính th c tr thành Công ty C ph n C u 1 Th ng Long.
2.1.2 C c u t ch c c a công ty C ph n C u 1 Th ng Long
Là m t công ty c ph n, công ty C ph n C u 1 Th ng Long c ng có c c u t
ch c t ng t các doanh nghi p c ph n khác. S đ d i đây cho ta th y c c u t
ch c c a công ty đ c phân chia ra thành các phòng ban r t rõ ràng, m i phòng ban
trong công ty có ch c n ng, nhi m v nh t đ nh. Bên c nh đó s k t h p ch t ch gi a
các phòng ban đã t o nên m t kh i v ng ch c trong toàn công ty và giúp các phòng
ban th c hi n t t nhi m v c a mình.

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×