Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MEMICO

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A
CÔNG TY C

PH N KHOÁNG S NăVÀăC ăKHệă
MIMECO

SINH VIÊN TH C HI N

: NGÔ BÍCH HOA


MÃ SINH VIÊN

: A17317

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I ậ 2014


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A
CÔNG TY C

PH N KHOÁNG S NăVÀăC ăKHệă
MIMECO

Giáoăviênăh

ng d n : ThS. LÊ TH KIM CHUNG

Sinh viên th c hi n
Mã sinh viên

: NGÔ BÍCH HOA
: A17317

Chuyên ngành


: TÀI CHÍNH

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L IăC Mă N
Em xin chân thành c m gi ng viên, th c s Lê Th Kim Chung đư h

ng d n và

nhi t tình ch b o, giúp đ em trong su t th i gian th c hi n khóa lu n t t nghi p. Em
xin chân thành c m n các th y cô Khoa Kinh t - Qu n lý c ng nh Ban lưnh đ o
Tr

ng

i h c Th ng Long đư t o đi u ki n t t, các anh các ch t i Công ty C ph n

Khoáng s n và C khí Mimeco đư t n tình giúp đ em trong su t th i gian th c t p và
hoàn thi n bài khóa lu n này.
Do còn nhi u h n ch v m t ki n th c, th i gian c ng nh kinh nghi m th c
ti n nên không tránh kh i thi u sót. Em r t mong nh n đ
các quý th y cô đ bài khóa lu n đ

c s ch b o và góp ý c a

c hoàn thi n h n.

Em xin chân thành c m n!
Sinh viên

Ngô Bích Hoa


L IăCAMă OAN
Em xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s
h tr t giáo viên h

ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng

i

khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ

c

trích d n rõ ràng.
Em xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Ngô Bích Hoa

Thang Long University Library


M CL C
L IM
U
CH
NGă1.ăC ăS

LÝ LU N V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH NGHI P ...................................................................................................... 1
1.1. Nh ng v năđ lý lu năc ăb n v tài chính doanh nghi p................................... 1
1.1.1. Khái ni m tài chính doanh nghi p.................................................................... 1
1.1.2. B n ch t c a tài chính doanh nghi p. .............................................................. 1
1.1.3. Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p............................................................ 3
1.1.4. Vai trò c a tài chính doanh nghi p................................................................... 5
1.2. Nh ng v năđ c ăb n v phân tích tài chính doanh nghi p .............................. 7
1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p.................................................... 7
1.2.2. Vai trò và ý ngh a c a phân tích tài chính doanh nghi p................................. 7
1.2.2.1. M c tiêu c a vi c phân tích tài chính doanh nghi p ...................................... 7
1.2.2.2. Ý ngh a c a vi c phân tích tài chính doanh nghi p ........................................ 8
1.2.3. Các thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p ....................... 9
1.2.3.1. Các thông tin bên ngoài doanh nghi p .......................................................... 9
1.2.3.2. Các thông tin bên trong doanh nghi p ........................................................... 9
1.2.4. Các ph ng pháp phân tích tài chính ếoanh nghi p...................................... 11
1.2.4.1. Ph ng pháp so sánh .................................................................................. 11
1.2.4.2. Ph ng pháp phân tích t l ........................................................................ 11
1.2.4.3. Ph ng pháp phân t .................................................................................. 12
1.2.4.4. Ph ng pháp xác đ nh m c đ nh h ng c a t ng nhân t đ n k t qu kinh t 12
1.2.4.5. Ph ng pháp Dupont .................................................................................... 13
1.2.5. Qui trình phân tích tài chính doanh nghi p ................................................... 14
1.2.5.1. L p k ho ch phân tích ................................................................................. 14
1.2.5.2. Thu th p thông tin và x lý thông tin ............................................................. 14
1.2.5.3. Xác đ nh nh ng bi u hi n đ c tr ng .............................................................. 15
1.2.5.4. Phân tích ....................................................................................................... 15
1.2.5.5. T ng h p và d đoán .................................................................................... 15
1.3. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p ..................................................... 15
1.3.1. Phân tích tình hình Tài s n – Ngu n v n c a doanh nghi p......................... 15
1.3.2. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p............ 16
1.3.3. Phân tích các ch tiêu tài chính c a doanh nghi p......................................... 17
1.3.3.1. Phân tích n ng l c ho t đ ngc a tài s n ....................................................... 17
1.3.3.2. Phân tích kh n ng thanh toán ...................................................................... 19
1.3.3.3. Phân tích c c u tài chính ............................................................................. 20
1.3.3.4. Phân tích kh n ng sinh l i ........................................................................... 21


CH
NGă2.ăTH C TR NG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY C
PH N KHOÁNG S NăVÀăC ăKHệăMIMECO .................................................... 23
2.1. Gi i thi u chung v Công ty C ph n Khoáng s năvƠăC ăkhíăMimeco .......... 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Mimeco ............................... 23
2.1.2. Ch c n ng, nhi m v c a công ty................................................................... 23
2.1.3. C c u t ch c c a Công ty ............................................................................ 24
2.2. Th c tr ng tình hình tài chính c a Công ty Mimeco giai đo n 2011-2013 .... 28
2.2.1. Tình hình tài s n – ngu n v n c a công tỔ MimỀco giai đo n 2011-2013 ..... 28
2.2.2. K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n Khoáng s n và
C khí MimỀco.......................................................................................................... 37
1.2.4. Phân tích các ch tiêu tài chính đ c tr ng c a Công ty C ph n Khoáng s n
và C khí MimỀco ..................................................................................................... 42
1.2.4.1. Phân tích n ng l c ho t đ ng c a tài s n ...................................................... 42
1.2.4.2. Phân tích kh n ng thanh toán ...................................................................... 45
1.2.4.3. Phân tích c c u tài chính ............................................................................. 47
1.2.4.4. Phân tích kh n ng sinh l i ........................................................................... 49
2.3. ánhăgiáătìnhăhìnhăth c tr ng tình hình tài chính c a công ty Mimeco ........ 50
2.3.1. Nh ng thành t u đ t đ c ............................................................................. 50
2.3.2. Nh ng h n ch còn t n t i.............................................................................. 51
CH
NGă3.ăM T S GI IăPHÁPăNỂNGăCAOăN NGăL C ........................... 53
TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N..................................... 53
VÀăC ăKHệăMIMECO ........................................................................................... 53
3.1. nhăh ng và m c tiêu ho tăđ ng c a công ty trong th i gian t i ............... 53
3.2. t s gi i pháp nâng cao n ngăl c tài chính c a Công ty C ph n khoáng s n
vƠăC ăkhíăMIMECO ................................................................................................ 54
3.2.1. Gi i pháp qu n lý các kho n ph i thu. ........................................................... 54
3.2.2. Gi i pháp qu n lý hàng t n kho. ..................................................................... 55
3.2.3. Gi i pháp nâng cao ngu n v n. ...................................................................... 55
3.2.4. Gi i pháp đ nâng cao l i nhu n, t ng kh n ng sinh l i cho công ty .......... 55
3.2.5. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng tài s n................................................. 57
3.2.6. Gi i pháp nâng cao kh n ng thanh toán. ..................................................... 58
3.2.7. Các gi i pháp đ ng b khác. ........................................................................... 58
3.3. Ki n ngh ........................................................................................................... 59
K T LU N

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T

Ký hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

BCKQKD

Báo cáo k t qu kinh doanh

CSH

Ch s h u

C KT

Cân đ i k toán

TTC

u t tài chính

TSC

Tài s n c đ nh

TSNH

Tài s n ng n h n

VND

Vi t Nam đ ng


DANH M CăS ă
S ăđ ă2.1:

Mô hình t ch c Công ty C ph n Khoáng s n và C khí Mimeco...... 24

DANHăM Că B NGăBI U
B ngă2.1:

Tình hình tài s n c a Công ty Mimeco ................................................ 28

B ngă2.2.

Tình hình bi n đ ng ngu n v n c a công ty MIMECO giai đo n
2011-2013 ........................................................................................... 35
K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty Khoáng s n và C

B ngă2.3:

khí Mimeco giai đo n 2011 - 2013 ...................................................... 38
B ngă2.4:

N ng l c ho t đ ng c a tài s n ng n h n c a công ty Mimeco giai
đo n 2011 - 2013................................................................................. 43

B ngă2.5:

N ng l c ho t đ ng c a tài s n dài h n c a Công ty Mimeco giai đo n
2011 - 2013 ......................................................................................... 44

B ngă2.6:
B ngă2.7:
B ngă2.8:

Kh n ng thanh toán c a Công ty Mimeco giai đo n 2011 - 2013 ....... 45
C c u tài chính c a Công ty Mimeco giai đo n 2011 - 2013 .............. 47
Kh n ng sinh l i c a Công ty Mimeco giai đo n 2011 - 2013 ............ 49

Thang Long University Library


L IM

U

1. Lý do ch năđ tài
N n kinh t Vi t Nam hi n nay đư có nhi u chuy n bi n sâu s c qua quá trình
công nghi p hóa – hi n đ i hóa, tr thành m t n
th tr

ng m c a thông th

ng v i nhi u n

kh n ng c nh tranh v s n ph m, s l

c đang phát tri n trong n n kinh t

c trên th gi i.Vi c gia nh p WTO t ng

ng c ng nh ch t l

ng c a các doanh nghi p

Vi t Nam so v i các doanh nghi p cùng ngành trên th gi i.
óng góp vào quá trình phát tri n c a đ t n

c, ngành công nghi p nói chung và

ngành khoáng s n nói riêng có vai trò h t s c quan tr ng. V i l i th đ t n
khoáng s n nh ng không th ch bi n s n xu t ra đ

c s n ph m đ n tay ng

c giàu
i tiêu

dùng, Công ty đư và đang phát huy ti m l c khai thác và ch bi n qu ng là ch y u.
Công ty C ph n Mimeco là m t doanh nghi p có l ch s t n t i và phát tri n t

ng

đ i dài. Hi n t i công ty đang có ch đ ng v ng ch c trên th tr

ng.

ti p t c đ ng

v ng và nâng cao v th s n có c a mình, công ty đư ý th c đ

c vai trò quan tr ng

c a l i nhu n c ng nh vi c phân ph i và s d ng l i nhu n và t su t l i nhu n luôn
là ch tiêu tài chính quan tr ng c a công ty.
Trong b t kì hình thái kinh t xã h i nào, nói đ n s n xu t kinh doanh c a m t t
ch c kinh t đ u không th không quan tâm đ n v n đ hi u qu . N ng su t – Ch t l

ng

– Hi u qu là ba ch tiêu quan tr ng hàng đ u, là m c tiêu ph n đ u xuyên su t quá trình
s n xu t kinh doanh c a các t ch c kinh t . Nó là th

c đo trình đ phát tri n c a t ng

đ n v s n xu t kinh doanh nói riêng và c a toàn b n n kinh t nói chung.
T khi chuy n sang c ch th tr
ngu n l c, tìm ki m b n hàng, th tr

ng đòi h i các doanh nghi p ph i t cân đ i

ng tiêu th hàng hóa, s n xu t và kinh doanh có

lãi. V i nh ng đòi h i đó, không ít các doanh nghi p s g p khó kh n
đó, đ t n t i và phát tri n đ
xu t kinh doanh ph i bù đ p đ

cd

nhi u m t. Do

i b t kì quy mô và cách th c nào, ho t đ ng s n

c chi phí và có l i nhu n.

L i nhu n là m t ch tiêu kinh t t ng h p r t quan tr ng dùng đ đánh giá hi u
qu kinh t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. L i nhu n có vai trò
và ý ngh a quan tr ng tr

c h t trong n i b doanh nghi p, đ ng th i là đ ng l c, là

m c tiêu phát tri n c a toàn b n n kinh t qu c dân và xã h i.
V i nh ng lý do trên, có th th y vi c phân tích tình hình tài chính t i doanh
nghi p là h t s c quan tr ng. Vì v y, em ch n đ tài khóa lu n là ắPhơnă tíchă tìnhă


hình tài chính c a Công ty C ph n Khoáng s năvƠăC ăkhíăMimecoăậ Th c tr ng
và gi iăpháp” nh m tìm ra m t s gi i pháp và ki n ngh đ nâng cao hi u qu phân
tích tài chính t i doanh nghi p, t ng s c c nh tranh c a các doanh nghi p trong n n
kinh t nhi u bi n đ ng.
iăt

2.
-

ng và ph m vi nghiên c u
i t

ng nghiên c u: Tình hình tài chính t i Công ty C ph n C khí và

Khoáng s n Mimeco.
- Ph m vi nghiên c u: Khóa lu n đi sâu nghiên c u v tình hình tài chính t i
Công ty Mimeco giai đo n 2011 – 2013 nh m đánh giá th c tr ng tình hình tài chính
c a Công ty thông qua các ch tiêu trên c s lý lu n và s li u d a trên k t qu kinh
doanh th c t c a b ng cân đ i k toán và báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh.
3. Ph

ngăphápănghiênăc u

Khóa lu n s d ng thông tin s c p thu th p đ
Công ty Mimeco. Quá trình phân tích s d ng ph
l và ph

c trong quá trình th c t p t i

ng pháp so sánh, ph

ng pháp t

ng pháp Dupont cùng v i h th ng s đ , b ng bi u đ đánh giá tình hình

tài chính c a công ty, qua đó đ a ra các nh n đ nh và gi i pháp nh m c i thi n tình
hình tài chính, nâng cao hi u qu qu n tr tài chính và s n xu t kinh doanh t i Công ty
4. K t c u khóa lu n
N i dung khóa lu n chia thành 3 ch

ng, ngoài ph n m đ u và k t lu n bao g m:

Ch

ng 1: C s lý lu n v phân tích tình hình tài chính doanh nghi p

Ch

ng 2: Th c tr ng tình hình tài chính c a Công ty C ph n Khoáng s n và

C khí Mimeco
Ch

ng 3: M t s gi i pháp nâng cao n ng l c tài chính t i Công ty C ph n

Khoáng s n và C khí Mimeco

Thang Long University Library


CH

NGă1. C ăS

LÝ LU N V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
1.1. Nh ng v năđ lý lu năc ăb n v tài chính doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m tài chính doanh nghi p
Khi nh c đ n tài chính trong doanh nghi p, ng

i ta th

ng liên h nó v i công

vi c k toán, t c là ghi s sách, tính toán s sách và l p các bi u b ng báo cáo tài
chính. ó là nh n th c sai l m v khái ni m tài chính.
Khái ni m tài chính, hi u theo ngh a thông th

ng thì đó là nh ng ho t đ ng huy

đ ng v n, s d ng, phát tri n và qu n lý ti n v n. Có ngh a là doanh nghi p c n tích
lu v n, sau đó đ u t vào ho t đ ng s n xu t và kinh doanh làm s ti n đó t ng lên t c là ti n sinh ti n. T đó, doanh nghi p có đ

c l i nhu n thông qua ho t đ ng s n

xu t kinh doanh. Tuy nhiên, nhà doanh nghi p không đ

ch

này mà ph i phân ph i m t ph n cho ngân sách nhà n

c, nhân viên và c n i b

ng toàn b l i nhu n

doanh nghi p. Nh ng ho t đ ng nói trên đư hình thành nên tài chính doanh nghi p.
D

i góc đ qu n lý thì tài chính là ho t đ ng huy đ ng, s d ng, s p x p, phân

ph i v n và là các m i quan h kinh t gi a doanh nghi p v i các ch th trong n n
kinh t .
1.1.2. B n ch t c a tài chính doanh nghi p.
Trong quá trình ho t đ ng kinh doanh, doanh nghi p ph i đ m b o s ph i h p
đ ng b , n kh p v nh ng ho t đ ng liên quan đ n th tr
tr

ng v n, th tr

t ng tr

ng, đ t đ

ng hàng hoá d ch v , th

ng lao đ ng và t ch c n i b trong doanh nghi p, nh m t o ra s
c t su t l i nhu n t i đa. Chính trong quá trình đó đư làm n y

sinh hàng lo t nh ng quan h kinh t v i các ch th khác thông qua s v n đ ng c a
v n ti n t .
 Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i Nhà n
M i quan h này th hi n

ch nhà n

ph n theo nh ng nguyên t c và ph
doanh và phân chia l i nhu n.
nh ng quan h kinh t d

c:

c c p phát, h tr v n và góp v n c

ng th c nh t đ nh đ ti n hành s n xu t kinh

ng th i, các m i quan h tài chính này còn ph n ánh

i hình th c giá tr phát sinh khi th c hi n quá trình phân

ph i và phân ph i l i t ng s n ph m xã h i và thu nh p qu c dân gi a ngân sách nhà
n

c v i các doanh nghi p.

i u này đ

c th hi n thông qua các kho n thu mà
1


doanh nghi p có ngh a v pháp lý ph i n p cho ngân sách Nhà n
doanh nghi p đ t đ

c ph thu c r t l n vào chính sách thu . M t khác, s thay đ i v

chính sách tài chính v mô c a nhà n
nh h

c. L i nhu n c a

c s làm thay đ i môi tr

ng đ u t , t đó c ng

ng đ n c c u v n kinh doanh, chi phí ho t đ ng c a t ng doanh nghi p,

ch ng h n nh chính sách đ u t , h tr tài chính c a nhà n
 Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i th tr

c đ i v i doanh nghi p.

ng tài chính.

Doanh nghi p th c hi n quá trình trao đ i mua bán các s n ph m nh m tho mãn
m i nhu c u v v n c a mình. Trong quá trình đó, doanh nghi p luôn ph i ti p súc v i
th tr

ng tài chính mà ch y u là th tr
- Th tr

đ

ng ti n t và th tr

ng v n.

ng ti n t : thông qua các h th ng ngân hàng, doanh nghi p có th t o

c ngu n v n ng n h n và trung h n đ tài tr cho m i ho t đ ng s n xu t kinh

doanh c a mình. Bên c nh đó, m i doanh nghi p ph i m tài kho n t i m t ngân hàng
nh t đ nh và th c hi n các giao d ch mua bán qua chuy n kho n.
- Th tr

ng v n: thông qua th tr

ng này các doanh nghi p có th t o đ

c

ngu n v n dài h n b ng cách phát hành ch ng khoán c a công ty nh c phi u, k
phi u,… M t khác, doanh nghi p có th ti n hành kinh doanh ch ng khoán trên th
tr

ng này đ ki m l i.
 Quan h tài chính c a doanh nghi p v i các th tr

ng khác.

Trong n n kinh t , doanh nghi p có quan h ch t ch v i các doanh nghi p khác
trên th tr

ng hàng hoá, d ch v , th tr

ng s c lao đ ng. T i các th tr

ng này

doanh nghi p ti n hành mua s m máy móc thi t b , nhà x

ng, tìm ki m lao đ ng,

v.v… Thông qua đây, doanh nghi p còn có th xác đ nh l

ng nhu c u hàng hoá, và

d ch v c n thi t cung ng.Trên c s đó, doanh nghi p ho ch đ nh ngân sách đ u t ,
k ho ch s n xu t, ti p th nh m tho mãn nhu c u th tr

ng.

 Quan h tài chính trong n i b doanh nghi p.
Bao g m các m i quan h tài chính nh :
- Quan h c a nh ng doanh nghi p m và doanh nghi p con.
- Quan h c a nh ng doanh nghi p v i ng

i ho c nhóm ng

i có kh n ng chi

ph i ra quy t đ nh, ho t đ ng c a doanh nghi p đó thông qua các c quan qu n lý
doanh nghi p.
- Quan h c a nh ng doanh nghi p v i qu n lý doanh nghi p.
- Quan h c a nh ng doanh nghi p v i ng

i lao đ ng.

2

Thang Long University Library


Các m i quan h này đ

c bi u hi n thông qua chính sách tài chính c a doanh

nghi p nh sau:
- Chính sách phân ph i thu nh p cho ng

i lao đ ng.

- Chính sách chia lãi cho các c đông.
- Chính sách c c u ngu n v n.
- Chính sách đ u t và c c u đ u t .
Nhìn chung, các quan h kinh t nêu trên đư khái quát hoá toàn b nh ng khía
c nh v s v n đ ng c a v n trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.

c tr ng

c a s v n đ ng c a v n luôn luôn g n li n ch t ch v i quá trình phân ph i các
ngu n tài chính c a doanh nghi p và xã h i nh m t o l p, phân ph i và s d ng qu
ti n t c a doanh nghi p ph c v cho quá trình kinh doanh.
Trên c s đó, có th đ nh ngh a b n ch t c a tài chính doanh nghi p là h th ng
các quan h kinh t phát sinh trong quá trình phân ph i các ngu n l c tài chính, đ

c

th c hi n thông qua các quá trình huy đ ng và s d ng các lo i v n, qu ti n t nh m
ph c v cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
1.1.3. Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p th c hi n các ch c n ng sau:
 T ch c huy đ ng chu chuy n v n, đ m b o cho s n xu t kinh doanh đ

c

ti n hành liên t c.
Doanh nghi p là đ n v kinh t c s có nhi m v s n xu t kinh doanh nên có
nhu c u v v n, tu theo t ng lo i hình doanh nghi p mà v n đ

c huy đ ng t nh ng

ngu n sau:
- Ngân sách Nhà n

c c p.

- V n c ph n.
- V n liên doanh.
- V n t b sung.
- V n vay.
N i dung c a ch c n ng này:
- C n c vào nhi m v s n xu t, đ nh m c tiêu chu n đ xác đ nh nhu c u v n
c n thi t cho s n xu t kinh doanh.
- Cân đ i gi a nhu c u và kh n ng v v n.
N u nhu c u l n h n kh n ng v v n thì doanh nghi p ph i huy đ ng thêm v n
3


( tìm ngu n tài tr v i chi phí s d ng v n th p nh ng đ m b o có hi u qu ).
N u nhu c u nh h n kh n ng v v n thì doanh nghi p có th m r ng s n xu t
ho c tìm ki m th tr

ng đ đ u t mang l i hi u qu .

L a ch n ngu n v n và phân ph i s d ng v n h p lý đ sao cho v i s v n ít
nh t nh ng mang l i hi u qu cao nh t.
 Ch c n ng phân ph i thu nh p c a tài chính doanh nghi p
Thu nh p b ng ti n t bán s n ph m, hàng hoá, lao v , d ch v , l i t c c phi u,
lãi cho vay, thu nh p khác c a doanh nghi p đ

c ti n hành phân ph i nh sau:

Bù đ p hao phí v t ch t, lao đ ng đư tiêu hao trong quá trình s n xu t kinh doanh
bao g m:
- Chi phí v t t nh nguyên v t li u, nhiên li u, đ ng l c, công c lao đ ng nh ,…
- Chi phí kh u hao tài s n c đ nh.
- Chi phí ti n l

ng và các kho n trích theo l

ng.

- Chi phí d ch v mua ngoài, chi phí khác b ng ti n (k c các kho n thu gián thu).
Ph n còn l i là l i nhu n tr

c thu đ

c phân ph i ti p nh sau:

- N p thu thu nh p doanh nghi p theo lu t đ nh ( hi n nay tính b ng 28% trên
thu nh p ch u thu ).
- Bù l n m tr

c không đ

c tr vào l i nhu n tr

c thu (n u có).

- N p thu v n (n u có).
- Tr các kho n chi phí không h p lý, h p l .
- Chia lưi cho đ i tác góp v n.
- Trích vào các qu doanh nghi p.
 Ch c n ng giám đ c (ki m soát) đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Giám đ c tài chính là vi c th c hi n ki m soát quá trình t o l p và s d ng các
qu ti n t c a doanh nghi p.
C s c a giám đ c tài chính:
- Xu t phát t tính quy lu t phân ph i s n ph m quy t đ nh ( đâu có phân ph í
tài chính thì

đó có giám đ c tài chính).

- Xu t phát t tính m c đích c a vi c s d ng v n trong s n xu t kinh doanh.
Mu n cho đ ng v n có hi u qu cao, sinh l i nhi u thì t t y u ph i giám đ c tình
hình t o l p s d ng qu ti n t trong doanh nghi p.
N i dung:
4

Thang Long University Library


- Thông qua ch tiêu vay tr , tình hình n p thu cho Nhà n
Ngân hàng bi t đ

c mà Nhà n

c,

c tình hình s d ng v n c a doanh nghi p t t hay ch a t t.

- Thông qua ch tiêu giá thành, chi phí mà bi t đ

c doanh nghi p s d ng v t t ,

tài s n, ti n v n ti t ki m hay lãng phí.
- Thông qua ch tiêu t su t l i nhu n (t su t l i nhu n doanh thu, giá thành,
v n) mà bi t đ

c doanh nghi p làm n có hi u qu hay không?

1.1.4. Vai trò c a tài chính doanh nghi p.
Tài chính doanh nghi p là m t ph m trù kinh t t n t i khách quan trong n n
kinh t hàng hoá - ti n t . S v n đ ng c a nó m t m t ph i tuân theo nh ng quy lu t
kinh t khách quan, m t khác do tài chính doanh nghi p là các quan h n m trong h
th ng nh ng quan h kinh t g n li n v i ho t đ ng kinh doanh nên tài chính doanh
nghi p còn ph i ch u s chi ph i b i các m c tiêu và ph
các ch th doanh nghi p. Nh ng đ n l
đ ng theo h

ng h

ng kinh doanh c a

t mình, tài chính doanh nghi p l i có tác

ng thúc đ y hay kìm hãm ho t đ ng kinh doanh. Trên góc đ này, tài

chính doanh nghi p đ

c xem là m t trong nh ng công c có vai trò quan tr ng trong

qu n lý kinh doanh.
Vai trò c a tài chính doanh nghi p đ

c bi u hi n qua các m t sau:

 T ch c huy đ ng và phân ph i s d ng các ngu n l c tài chính có hi u qu .
i v i m t doanh nghi p, v n là y u t v t ch t cho s t n t i và phát tri n. Do
v y, v n đ t ch c huy đ ng và phân ph i s d ng sao cho có hi u qu tr thành
nhi m v r t quan tr ng đ i v i công tác qu n lý tài chính doanh nghi p. Trong n n
kinh t th tr

ng, v n c ng là m t lo i hàng hoá, cho nên vi c s d ng v n c a doanh

nghi p đ u ph i tr giá m t kho n chi phí nh t đ nh.Vì th , doanh nghi p c n ph i ch
đ ng xác đ nh nhu c u v n c n huy đ ng, t đó có k ho ch hình thành c c u ngu n
v n tài tr cho ho t đ ng kinh doanh m t cách hi u qu .
Song song v i quá trình huy đ ng v n, đ m b o v n tài chính doanh nghi p còn
có vai trò t ch c phân ph i s d ng đ đ t hi u qu kinh doanh cao nh t – đây là v n
đ có tính quy t đ nh đ n s s ng còn c a doanh nghi p trong quá trình c nh tranh
“kh c nghi t” theo c ch th tr
v nđ

ng trong kinh doanh, tính hi u qu c a vi c s d ng

c bi u hi n ra là:

- V m t kinh t : l i nhu n t ng, v n c a doanh nghi p không ng ng đ

cb o

toàn và phát tri n.
- V m t xã h i: các doanh nghi p không ch làm tròn ngh a v c a mình đ i v i
5


Nhà n

c mà còn không ng ng nâng cao m c thu nh p c a ng
đ tđ

hi u c a th tr

i lao đ ng.

c các yêu c u trên đòi h i doanh nghi p ph i ch đ ng n m b t tín
ng, l a ch n ph

ng án kinh doanh thích h p và hi u qu . Trên c s

ph

ng án kinh doanh đư đ

c xác đ nh, doanh nghi p t ch c b trí s d ng v n theo

ph

ng châm: ti t ki m, nâng cao vòng quay và kh n ng sinh l i c a đ ng v n.
 T o l p các đòn b y tài chính đ kích thích đi u ti t các ho t đ ng kinh t

trong doanh nghi p.
Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p luôn luôn c n có s ph i h p đ ng b
c a nhi u ng

i, nhi u b ph n v i nhau đ t trong các m i quan h kinh t . Vì v y,

n u s d ng linh ho t, sáng t o các quan h phân ph i c a tài chính đ tác đ ng đ n
các chính sách ti n l

ng, ti n th

ng và các chính sách khuy n khích v t ch t khác s

có tác đ ng tích c c đ n vi c t ng n ng su t; kích thích tiêu dùng, t ng vòng quay v n
và cu i cùng là t ng đ

c l i nhu n c a doanh nghi p. Ng

c l i, n u ng

i qu n lý

ph m ph i nh ng sai l m trong vi c s d ng các đòn b y tài chính và t o nên c ch
qu n lý tài chính kém hi u qu , thì chính tài chính doanh nghi p l i tr thành “v t c n”
gây kìm hãm ho t đ ng kinh doanh.
 Ki m tra đánh giá hi u qu các ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p
Xu t phát t v n đ có tính nguyên lý là: khi đ u t v n kinh doanh b t k nhà
doanh nghi p nào c ng đ u mong mu n đ ng v n c a mình mang l i hi u qu kinh t
cao nh t, do v y v i t cách là m t công c qu n lý ho t đ ng kinh doanh tài chính
nh t thi t ph i có vai trò ki m tra đ nâng cao tính ti t ki m và hi u qu c a đ ng v n.
Tài chính doanh nghi p th c hi n ki m tra b ng đ ng ti n và ti n hành th

ng

xuyên liên t c thông qua phân tích các ch tiêu tài chính. C th các ch tiêu đó là ch tiêu
tài chính, ch tiêu v các kh n ng thanh toán, ch tiêu đ c tr ng v ho t đ ng,s d ng các
ngu n l c tài chính; ch tiêu đ c tr ng v kh n ng sinh l i,… B ng vi c phân tích các ch
tiêu tài chính cho phép doanh nghi p có c n c quan tr ng đ đ ra k p th i các gi i pháp
t i u làm lành m nh hoá tình hình tài chính c a doanh nghi p, c th :
-

m b o cung ng đ v n cho quá trình kinh doanh.

- S d ng v n có hi u qu .
- Gi m th p chi phí kinh doanh và giá thành s n ph m.
- Nâng cao t su t l i nhu n c a doanh nghi p.

6

Thang Long University Library


1.2. Nh ng v năđ c ăb n v phân tích tài chính doanh nghi p
1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính doanh nghi p là m t quá trình ki m tra, xem xét các s li u v
tài chính hi n hành và quá kh nh m m c đích đánh giá th c tr ng tài chính, d đoán
r i ro và ti m n ng t

ng lai c a m t doanh nghi p, trên c s đó giúp các nhà phân

tích ra các quy t đ nh tài chính có lien quan t i l i ích c a h trong doanh nghi p đó.
Phân tích tài chính doanh nghi p tr

c h t th

ng t p trung vào các s li u đ

c

cung c p trong các báo cáo tài chính doanh nghi p, k t h p v i các thông tin b sung t
nhi u ngu n khác nhau, làm rõ tình hình doanh nghi p trong quá kh , ch ra nh ng thay
đ i ch y u, nh ng chuy n bi n theo xu h

ng, tính toán nh ng nhân t , nh ng nguyên

nhân c a s thay đ i trong các ho t đ ng tài chính, phát hi n nh ng qui lu t c a các ho t
đ ng , làm c s cho các quy t đ nh hi n t i và nh ng d báo trong t

ng lai.

1.2.2. Vai trò và ý ngh a c a phân tích tài chính doanh nghi p
1.2.2.1. M c tiêu c a vi c phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính doanh nghi p là m i quan tâm hàng đ u khi nhìn nh n m t
doanh nghi p.M i ng
c

i, nhóm ng

i khi phân tích tài chính doanh nghi p

ng v khác nhau s nh m đ n nh ng m c tiêu khác nhau.

nh ng

đây, ta đ c p đ n 3

nhóm chính:
- Phân tích tài chính đ i v i nhà qu n tr : Phân tích tài chính c a các nhà qu n tr
tài chính là phân tích n i b doanh nghi p. Do thông tin đ y đ và hi u rõ doanh
nghi p nên các nhà phân tích tài chính trong doanh nghi p có nhi u l i th đ có th
phân tích tài chính t t nh t. Vi c phân tích tài chính doanh nghi p đ i v i các nhà
qu n tr tài chính nh m các m c tiêu sau:
ánh giá th c tr ng tình hình tài chính c a doanh nghi p trong quá kh nh : c
c u v n, kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán, tr n , nh ng r i ro tài chính… Trên
c s đó xác đ nh m t m nh, m t y u c a doanh nghi p.
nh h

ng cho ban lưnh đ o đ a ra các quy t đ nh đ u t , các quy t đ nh tài tr ,

quy t đ nh phân chia l i t c.
Làm c s cho vi c l p k ho ch tài chính cho k sau.
- Phân tích tài chính đ i v i các nhà đ u t : Nhà đ u t có th là cá nhân hay
doanh nghi p (các c đông). Nhà đ u t c n bi t tình hình thu nh p c a ch s h u
– l i t c c ph n và giá tr t ng thêm c a v n đ u t . Do v y, h quan tâm t i phân
7


tích tài chính đ nh n bi t kh n ng sinh lưi c a doanh nghi p.

ó là m t trong

nh ng c n c giúp h ra quy t đ nh b v n vào doanh nghi p ho c rút v n ra kh i
doanh nghi p đó.
- Phân tích tài chính đ i v i ng

i cho vay:

ra các quy t đ nh c p hay không

c p tín d ng,c p tín d ng ng n h n hay dài h n, ng

i cho vay đ u quan tâm xem

doanh nghi p th c s có nhu c u vay hay không, kh n ng hoàn tr n vay c a khách
hàng nh th nào?
Tuy nhiên, đ ng tr

c các quy t đ nh khác nhau,

v th khác nhau, n i dung và

k thu t phân tích tài chính có th khác nhau. Phân tích tài chính đ i v i nh ng kho n
cho vay dài h n khác nh ng kho n cho vay ng n h n. N u tr
ng n h n, ng

c quy t đ nh cho vay

i cho vay đ c bi t quan tâm đ n kh n ng thanh toán ng n h n c a

doanh nghi p, thì tr

c quy t đ nh cho vay dài h n, ng

i cho vay l i đ c bi t quan

tâm đ n kh n ng sinh l i t ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
Ngoài ra, khi phân tích tài chính doanh nghi p c ng r t c n thi t đ i v i nh ng
ng

i h

ng l

ng trong doanh nghi p, đ i v i các c quan ch qu n c a doanh

nghi p, c quan thu , c quan thanh tra…
1.2.2.2. Ý ngh a c a vi c phân tích tài chính doanh nghi p
- Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, ki m tra, đ i chi u và so sánh
các s li u tài chính hi n hành và quá kh .
- Qua phân tích tình hình tài chính m i đánh giá đ y đ , chính xác tình hình phân
ph i, s d ng và qu n lý các lo i v n, ngu n v n, v ch rõ kh n ng ti m tàng v v n
c a doanh nghi p. Trên c s đó đ ra bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n.
- Phân tích tình hình tài chính là công c quan tr ng trong các ch c n ng qu n tr
có hi u qu c a doanh nghi p. Phân tích là quá trình nh n th c ho t đ ng kinh doanh,
là c s cho ra quy t đ nh đúng đ n trong t ch c qu n lý, nh t là ch c n ng ki m tra,
đánh giá và đi u hành ho t đ ng kinh doanh đ đ t các m c tiêu kinh doanh.
- Phân tích tình hình tài chính là công c không th thi u ph c v công tác qu n
lý c a c p trên, c quan tài chính, ngân hàng nh : đánh giá tình hình th c hi n các ch
đ , chính sách v tài chính c a Nhà n

c, xem xét vi c cho vay v n…

8

Thang Long University Library


1.2.3. Các thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p
1.2.3.1. Các thông tin bên ngoài doanh nghi p
Trong n n kinh t th tr
m t thi t và nh h

ng, các ch th kinh t càng ngày càng có m i quan h

ng l n t i nhau, vi c n m đ

c các thông tin kinh t và x lý các

thông tin bên ngoài doanh nghi p là h t s c quan tr ng.
Phân tích tài chính giúp cho vi c ra quy t đ nh tài chính và d ki n k t qu t

ng

lai c a doanh nghi p. Do v y, phân tích không ch d a vào các thông tin trên báo cáo
tài chính mà còn s d ng các thông tin t ngoài doanh nghi p nh thông tin chung v
kinh t , thu , ti n t ; các thông tin v ngành kinh doanh c a doanh nghi p; các thông
tin v pháp lý, v chính sách tài chính c a Nhà n

c đ i v i các doanh nghi p…

1.2.3.2. Các thông tin bên trong doanh nghi p
Báo cáo tài chính là thông tin h t s c c n thi t và mang tính ch t b t bu c đ i v i
phân tích tài chính c a doanh nghi p.
 B ngăcơnăđ i k toán
B ng cân đ i k toán là m t báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát toàn
b giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n đó c a doanh nghi p t i m t th i
đi m nh t đ nh. C n c vào b ng cân đ i k toán có th nh n xét, đánh giá khái quát
tình hình tài chính và hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p t i th i đi m
l p báo cáo.

ây là m t báo cáo tài chính có ý ngh a quan tr ng đ i v i m i đ i t

ng

có quan h s h u, quan h kinh doanh v i doanh nghi p.
Thông th
v nđ

ng, b ng cân đ i k toán đ

c trình bày d

c chia thành hai ph n: tài s n và ngu n

i d ng m t phía ho c hai phía.

- Ph n tài s n: Ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có thu c quy n qu n lý và s
d ng c a doanh nghi p, bao g m tài s n ng n h n và tài s n dài h n. M i lo i bao g m
nhi u kho n m c đ

c s p x p theo kh n ng chuy n hóa thành ti n v i th t gi m d n.

- Ph n ngu n v n: Phân tích các ngu n hình thành nên tài s n c a doanh nghi p,
bao g m n ph i tr và v n ch s h u. M i lo i bao g m nhi u tiêu chí khác nhau đ

c

s p x p theo m t t nh t phù h p v i yêu c u công tác qu n l trong t ng giai đo n.
 Báo cáo k t qu ho tăđ ng kinh doanh
Báo cáo k t qu kinh doanh là m t báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh k t qu
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trong m t th i kì nh t đ nh (th

ng là m t

n m). Qua báo cáo k t qu kinh doanh, các nhà qu n tr doanh nghi p t tính kh n ng
9


ho t đ ng c a doanh nghi p trong t

ng lai. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

c ng giúp nhà nhà phân tích so sánh doanh thu v i s ti n th c nh p qu khi bán hàng
hóa, d ch v , so sánh t ng chi phí phát sinh v i s ti n th c nh p qu đ v n hành
doanh nghi p. Trên c s doanh thu và chi phí, có th xác đ nh đ

c k t qu s n xu t

– kinh doanh: l lưi trong n m.
Các hình th c c a Báo cáo k t qu kinh doanh
- Ki u m t b c: là ki u li t kê các kho n thu nh p đ th y t ng các kho n thu
nh p và li t kê các kho n chi phí đ th y t ng các chi phí và k t qu kinh doanh đ

c

xác đ nh t ng thu nh p tr t ng chi phí.
- Ki u nhi u b c: là ki u mà trong Báo cáo k t qu kinh doanh các kho n thu
nh p và kho n chi phí đ

c phân lo i thành các nhóm có ý ngh a quan tr ng và s p

x p theo m t tr t t nh t đ nh.
 Báoăcáoăl uăchuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t đ

c l p đ tr l i nh ng câu h i liên quan đ n lu ng

ti n vào ra trong doanh nghi p, tình hình tr n , đ u t b ng ti n c a doanh nghi p
trong t ng th i k .
Báo cáo l u chuy n ti n t cung c p nh ng thông tin v các dòng ti n l u chuy n
và các kho n coi nh ti n – nh ng kho n đ u t ng n h n có tính l u đ ng cao, có th
nhanh chóng và s n sàng chuy n đ i thành m t kho n ti n bi t tr

c, ít ch u r i ro v

giá tr do nh ng thay đ i v lãi su t. Nh ng lu ng vào ra c a ti n và nh ng kho n coi
nh ti n đ

c t ng h p thành và nhóm và đ

c l p theo ph

ng pháp tr c ti p ho c

gián ti p.
Báo cáo l u chuy n ti n t trình bày các thông tin v lu ng ti n sau:
-

Lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh.

-

Lu ng ti n t ho t đ ng đ u t .

-

Lu ng ti n t ho t đ ng tài chính.

 Thuy t minh báo cáo tài chính
B n thuy t minh báo cáo tài chính là m t b n k toán tài chính t ng quát nh m
m c đích gi i trình và b sung, thuy t minh nh ng thông tin v tình hình tài chính c a
doanh nghi p trong kì báo cáo mà ch a đ
chính khác; giúp cho ng

c trình bày đ y đ h t các báo cáo tài

i đ c có cái nhìn c th và chi ti t h n v s thay đ i m t s

tình hình liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh trong k c a doanh nghi p.
10

Thang Long University Library


1.2.4. Các ph
Ph

ng pháp phân tích tài chính ếoanh nghi p

ng pháp phân tích tài chính là m t h th ng bao g m các công c và bi n

pháp nh m ti p c n, nghiên c u các s ki n, hi n t

ng, các m i quan h bên trong và

bên ngoài, các lu ng d ch chuy n và bi n đ i tài chính, các ch tiêu tài chính c a t ng
h p và chi ti t, nh m đánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p.
V lý thuy t, có nhi u ph

ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p nh :

Ph

ng pháp so sánh, ph

ng pháp lo i tr , ph

ph

ng pháp cân đ i, ph

ng pháp liên h … Và sau đây là nh ng ph

b nđ

ng pháp t l , ph

ng pháp phân t ,
ng pháp c

c v n d ng trong phân tích tài chính c a doanh nghi p.

1.2.4.1. Ph

ng pháp so sánh

ây là ph

ng pháp đ

c s d ng ph bi n và th

ng đ

c s d ng

b

c kh i

đ u c a vi c phân tích nh m nghiên c u s bi n đ ng và m c đ bi n đ ng c a các
ch tiêu tài chính. ây là m t trong nh ng ph
i u ki n th c hi n ph

ng pháp so sánh: khi so sánh theo th i gian, các ch tiêu

c n th ng nh t v n i dung kinh t , v ph
gian (th

ng pháp r t quan tr ng.

ng pháp đ n v tính. Khi so sánh v không

ng so sánh trong m t ngành nh t đ nh) c n ph i quy đ i v cùng m t quy

mô v i các đi u ki n kinh doanh t

ng t nhau.

Tiêu chu n so sánh: là các ch tiêu đ

c ch n làm c n c so sánh (còn g i là s

g c đ so sánh). Tùy theo m c đích yêu c u c th c a phân tích mà l a ch n các ch
tiêu so sánh thích h p.
K thu t so sánh: Phân tích theo ph

ng pháp so sánh có th th c hi n b ng cách

so sánh ngang ho c so sánh d c. So sánh ngang đ th y đ
tuy t đ i và s t

c s bi n đ ng c v s

ng đ i trên t ng ch tiêu. Còn so sánh theo chi u d c đ xem xét t

tr ng c a t ng ch tiêu v i t ng th .
1.2.4.2. Ph
Ph

ng pháp phân tích t l

ng pháp phân tích t l là m t trong nh ng ph

ng pháp truy n th ng, đ

s d ng ph bi n trong phân tích tài chính doanh nghi p. ây là ph

c

ng pháp s d ng

các t s đ phân tích, các t s này thi t l p b i t l gi a ch tiêu này v i ch tiêu
khác. Ph
và đ a ra đ

ng pháp phân tích này giúp nhà phân tích khai thác có hi u qu các s li u
c m t t p h p các con s th ng kê v ch rõ nh ng đ c đi m tài chính ch

y u trong doanh nghi p.
Trong phân tích báo cáo tài chính, các t l tài chính đ
11

c phân thành các nhóm


t l đ c tr ng.

ó là các nhóm t l v c c u tài chính và tình hình đ u t , nhóm t

l v kh n ng thanh toán, nhóm t l v n ng l c ho t đ ng c a tài s n, nhóm t l v
kh n ng sinh l i.
Mu n th c hi n ph
m c,các ng

ng pháp này c n ph i có h th ng các đ nh m c, các chu n

ng đ đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p thông qua vi c so sánh

các t l c a doanh nghi p v i các ng
1.2.4.3. Ph

ng đó.

ng pháp phân t

Phân t là vi c phân chia s ki n nghiên c u, các k t qu kinh t thành nh ng
tiêu th c nh t đ nh. Thông th
hi n theo các b

ng trong phân tích, ph

ng pháp chi ti t đ

c th c

c sau:

- Phân chia theo th i gian: tháng, quí, n m.
- Phân chia theo đ a đi m và ph m vi kinh doanh.
- Phân chia theo b ph n c u thành ph m vi phân tích.
Vi c chi ti t các ch tiêu theo nh ng tiêu th c khác nhau giúp cho công tác phân
tích, đánh giá đ

c chính xác h n; t đó có nh ng bi n pháp c th tác đ ng nh m

nâng cao hi u qu kinh doanh.
1.2.4.4. Ph

ng pháp xác đ nh m c đ

xác đ nh m c đ

nh h

cân đ i, ph

ng c a t ng nhân t đ n k t qu kinh t

ng c a t ng nhân t đ n tình hình th c hi n các ch

tiêu kinh t có th s d ng nhi u ph
liên hoàn, ph

nh h

ng pháp khác nhau nh ph

ng pháp s chênh l ch, ph

ng pháp thay th

ng pháp hi u s ph n tr m, ph

ng pháp ch s … Sau đây là m t s ph

ng pháp th

ng đ

ng pháp
c s d ng

trong phân tích:
 Ph
Ph

ngăphápăthayăth liên hoàn:

ng pháp thay th liên hoàn đ

c s d ng đ xác đ nh m c đ

t ng nhân t đ n k t qu kinh t khi các nhân t
th

nh h

nh h

ng c a

ng này có quan h tích ho c

ng s v i ch tiêu kinh t .
s d ng đ

c ph

ng pháp thay th liên hoàn, tr

c h t c n ph i s p x p các

nhân t theo m t trình t nh t đ nh và không đ i trong su t quá trình phân tích. Theo
ph

ng pháp này, khi mu n xác đ nh nhân t nào, c n thay th ch s k ho ch c a

nhân t đó b ng s th c t chênh l ch gi a k t c u m i tìm đ
là nh h

ng c a nhân t đ

c v i k t qu tr

c thay th .

12

Thang Long University Library

c đó


Ph

ng pháp thay th liên hoàn cho phép xác đ nh m c đ

nh h

ng c a các

nhân t , t đó s có bi n pháp nh m khai thác, thúc đ y nh ng nhân t tích c c và h n
ch nh ng nhân t tiêu c c. Tuy nhiên, nó c ng có nh
nhân t đ

c đi m là: nh h

ng c a m i

c xem xét tách r i, không tính đ n m i quan h v i các nhân t khác, m c

dù s thay đ i c a m t nhân t có th d n đ n s thay đ i c a các nhân t khác.
 Ph
Ph

ngăphápăchênhăl ch:

ng pháp s chênh l ch th c ch t là m t d ng đ c bi t c a ph

th liên hoàn. V m t toán h c, ph
c a ph

ng pháp thay

ng pháp s chênh l ch là m t hình th c rút g n

ng pháp thay th liên hoàn b ng cách đ t th a s chung. Vì v y khi th c hi n

ph

ng pháp s chênh l ch, ph i tuân th đ y đ n i dung, các b

ph

ng pháp thay th liên hoàn. Do đó, nó c ng đòi h i nh ng đi u ki n và c ng có

nh ng u đi m, nh
 Ph

c đi m nh ph

c ti n hành c a

ng pháp thay th liên hoàn.

ngăphápăcơnăđ i:

Trong quá trình ho t đ ng kinh doanh đư hình thành nhi u m i quan h cân đ i.
Cân đ i là s cân b ng gi a các y u t v i quá trình kinh doanh. Ví d nh cân đ i
gi a v n (tài s n) v i ngu n v n, cân đ i gi a ngu n thu v i chi hay cân đ i gi a
ngu n cung c p v t t v i s d ng v t t …
1.2.4.5.Ph

ng pháp Dupont

B n ch t c a ph

ng pháp này là tách m t ch tiêu kinh t t ng h p thành m t

chu i các ch s tài chính có m i liên h nhân qu v i nhau.
nhà phân tích th y đ
h p.V i ph
hi n t

c nh h

i u này cho phép các

ng c a các t s thành ph n đ i v i t s t ng

ng pháp này, các nhà phân tích có th tìm đ

c các nguyên nhân d n đ n

ng t t x u trong m i ho t đ ng c th c a doanh nghi p.

Ch ng h n: T su t l i nhu n sau thu trên t ng tài s n (ROA) đ

c tính theo

công th c:
L i nhu n sau thu

ROA =
Theo ph

ng pháp Dupont thì t su t này có th đ
LN sau thu

ROA

Tài s n

=
Doanh thu

x

Doanh thu

c vi t là:

=

ROS

x

AU

Tài s n

Trong đó, ROS là t su t l i nhu n doanh thu, và AU là hi u su t s d ng t ng
tài s n.
13


V i cách tính này, ta có th th y đ
ra ch u nh h

c kh n ng sinh l i c a v n doanh nghi p b

ng b i kh n ng sinh l i t ho t đ ng bán hàng và công tác qu n lý tài

s n c a doanh nghi p.
u đi m c a ph

ng pháp này là tìm ra đ

c nguyên nhân c a v n đ t đó có

th đ a ra các gi i pháp đ gi i quy t v n đ đó.
H n ch c a ph

ng pháp này là nó khá ph c t p và nhi u khi nguyên nhân ch a

h n là đúng. Có th có m t s tr
đ

ng h p m t s nhân t tác đ ng đ n nhi u ch tiêu

c g i là nguyên nhân gây ra s thay đ i c a ch tiêu c n phân tích. Tuy nhiên,

nh ng tác đ ng này ng

c nhau vì v y r t khó có th nói chính xác r ng nhân t đó có

tác đ ng nh th nào đ n k t qu phân tích cu i cùng.
1.2.5.

Qui trình phân tích tài chính doanh nghi p

1.2.5.1. L p k ho ch phân tích
L p k ho ch phân tích là xác đ nh tr

c v n i dung, ph m vi, th i gian và cách

t ch c phân tích.
- N i dung phân tích c n xác đ nh rõ v n đ c n đ

c phân tích: có th toàn b

ho t đ ng tài chính ho c ch m t s v n đ c th nào đó c c u v n, kh n ng thanh
toán… ây là c s đ xây d ng đ c

ng c th đ ti n hành phân tích.

- Ph m vi phân tích có th là toàn đ n v ho c m t s đ n v đ

c ch n m t đi m

đ phân tích; tùy yêu c u và th c ti n qu n lý mà xác đ nh n i dung và ph m vi phân
tích thích h p.
- Th i gian n đ nh trong k ho ch phân tích bao g m c th i gian chu n b và
th i gian ti n hành phân tích.
- Trong k ho ch phân tích c n phân công trách nhi m cho các b ph n tr c ti p
th c hi n và b ph n ph c v công tác phân tích; c ng nh các hình th c h i ngh
phân tích nh m thu nh p nhi u ý ki n, đánh giá đúng th c tr ng và phát hi n đ y đ
ti m n ng giúp doanh nghi p ph n đ u đ t k t qu cao trong kinh doanh
1.2.5.2. Thu th p thông tin và x lý thông tin
Trong phân tích tài chính, nhà phân tích ph i thu th p, s d ng m i ngu n thông
tin, thông tin t n i b doanh nghi p đ n nh ng thông tin t bên ngoài, t nh ng thông
tin s l

ng đ n nh ng thông tin giá tr , t nh ng thông tin l

thông tin không l

ng hóa đ

- Thông tin tài chính:

ng hóa đ

c đ n nh ng

c.
có đ

c ngu n thông tin tài chính, c n thu th p các k

ho ch tài chính chi ti t và t ng h p, các báo cáo tài chính, báo cáo k toán qu n tr ,
14

Thang Long University Library


các tài li u k toán chi ti t có liên quan.
- Thông tin phi tài chính: S phát tri n c a doanh nghi p do tác đ ng c a nhi u
nhân t trong và ngoài doanh nghi p. Phân tích tài chính là vi c phân tích h
t

ng t i

ng lai c a doanh nghi p. B i v y, ngoài các thông tin tài chính hi n t i và quá kh ,

vi c phân tích tài chính doanh nghi p ph i s d ng r t nhi u thông tin phi tài chính
khác: thông tin v môi tr

ng chung v kinh t , chính tr , lu t pháp…; thông tin v

ngành mà doanh nghi p đang ho t đ ng; thông tin v doanh nghi p.
1.2.5.3. Xác đ nh nh ng bi u hi n đ c tr ng
Trên c s ngu n thông tin thu th p đ

c, tùy thu c vào nhu c u và n i dung

phân tích, nhà phân tích c n tính toán các t s tài chính phù h p, l p các b ng bi u
theo t ng n i dung đư đ t ra, so sánh v i các ch s k tr

c, các ch s c a ngành, c a

các doanh nghi p khác trong cùng m t l nh v c ho t đ ng. Trên c s đó, đành giá
khái quát m t m nh, đi m y u c a doanh nghi p, v ch ra nh ng v n đ , nh ng tr ng
tâm c n đ

c t p trung phân tích.

1.2.5.4. Phân tích
Nh ng n i dung c b n, nh ng v n đ đ

c cho là quan tr ng, có nh h

đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p hi n t i và trong t

ng lai đ u ph i đ

ng l n
ct p

trung phân tích c th nh m làm rõ các m i quan h , các y u t bên trong th hi n b n
ch t c a các ho t đ ng, b ng vi c:
- Xác đ nh các nhân t
- Xác đ nh m c đ
- T góc đ

nh h

nh h

nh h

ng, xem xét m i quan h gi a các nhân t .

ng c a các nhân t đ n ch tiêu phân tích.

ng c a các nhân t , đánh giá các nguyên nhân thành công,

nguyên nhân t n t i.
1.2.5.5. T ng h p và d đoán
- T ng h p k t qu , rút ra nh n xét, d báo xu h
-

ng phát tri n.

xu t các gi i pháp tài chính nh các gi i pháp khác nh m th c hi n m c tiêu.

1.3. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
1.3.1. Phân tích tình hình Tài s n – Ngu n v n c a doanh nghi p
phân tích tình hình tài s n - ngu n v n c a doanh nghi p ta s d ng B ng cân
đ i k toán. B ng cân đ i k toán là báo cáo tài chính cung c p thông tin v tình hình
tài s n, tình hình ngu n v n c a doanh nghi p t i th i đi m l p báo cáo.
T ng tài s n c a doanh nghi p bao g m 2 lo i: tài s n ng n h n và tài s n dài
h n. T ng ngu n v n c a doanh nghi p g m có v n c đ nh và v n l u đ ng. V n
15


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×