Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
T I CÔNG TY C PH Nă UăT
PHÁT TRI N VÀ XÂY D NG THÀNH Ọ

SINH VIÊN TH C HI N : NGUY N LAN ANH
MÃ SINH VIÊN
: A17015
CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH


HÀ N I ậ 2014


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
T I CÔNG TY C PH Nă UăT
PHÁT TRI N VÀ XÂY D NGăTHÀNHă Ọ

Giáoăviênăh ng d n
Sinh viên th c hi n
Mã sinh viên
Chuyên ngành

: Th.s Nguy n Th ThuăH
: Nguy n Lan Anh
: A17015
: Tài chính

ng

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Tr c tiên, em mu n g i l i c m n chân thành thành nh t đ n giáo viên h ng
d n - cô giáo Nguy n Th Thu H ng, ng i đã t n tình ch b o và h ng d n cho em

trong su t th i gian th c hi n và hoàn thành khóa lu n t t nghi p.
Bên c nh đó, thông qua khóa lu n này, em c ng c m n các th y cô đang gi ng
d y tr ng
i h c Th ng Long, nh ng ng i đã mang l i cho em m t n n ki n
th c c n b n nh t đ có th nh n th c và phân tích đ c nh ng v n đ , s li u liên
quan đ n kinh t , t o n n t ng v chuyên ngành h c đ em có th hoàn thành đ tài
này.
Em c ng xin g i l i c m n t i đ n v th c t p, đ c bi t là các anh ch trong
phòng Tài chính - k toán đã nhi t tình giúp đ em trong vi c cung c p và c p nh t s
li u, thông tin c a đ n v trong su t th i gian th c hi n khóa lu n.
Cu i cùng, em chân thành c m n gia đình và b n bè đã đ ng viên, t o đi u ki n
đ em có th hoàn thành khóa lu n m t cách t t nh t.
Em xin chân thành c mă n!


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n
có s h tr t giáo viên h
c u c a ng

ng d n và không sao chép các công trình nghiên

i khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có

ngu n g c và đ

c trích d n rõ ràng.

Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Nguy n Lan Anh

Thang Long University Library


M CL C
CH

NGă1. T NG QUAN V

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH NGHI P ......................................................................................................... 1
1.1. Ho tăđ ng tài chính doanh nghi p ...................................................................... 1
1.2. Phân tích ho tăđ ng tài chính doanh nghiêp ...................................................... 1
1.2.1. Khái ni m phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p ................................... 1
1.2.2. M c đích c a phân tích tài chính doanh nghi p ............................................... 1
1.2.3. Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p ................................................... 1
1.2.4. Nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p............................................... 2
1.3. Tài li uădùngălƠmăc năc đ phân tích tình hình tài chính doanh nghi p ....... 2
1.3.1. Thông tin t h th ng k toán ............................................................................. 2
1.3.1.1. B ng cân đ i k toán .......................................................................................... 2
1.3.1.2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh .............................................................. 3
1.3.1.3. Báo cáo l u chuy n ti n t ................................................................................. 3
1.3.1.4. Thuy t minh báo cáo tài chính ........................................................................... 4
1.3.2. Thông tin t bên ngoài h th ng k toán ........................................................... 4
1.3.2.1. Thông tin chung .................................................................................................. 4
1.3.2.2. Thông tin theo ngành kinh t .............................................................................. 4
1.3.2.3. Thông tin v đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p.......................................... 4
1.4. Quy trình th c hi n phân tích tài chính doanh nghi păvƠăcácăph

ngăphápă

phân tích ......................................................................................................................... 4
1.4.1. Các b c ti n hành phân tích tài chính ............................................................. 4
1.4.2. Các ph ng pháp phân tích tài chính ................................................................ 5
1.5. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p ....................................................... 7
1.5.1. Phân tích b ng cân đ i k toán ........................................................................... 7
1.5.1.1. Phân tích c c u và s bi n đ ng c a tài s n .................................................... 8
1.5.1.2. Phân tích c c u và s bi n đ ng c a ngu n v n .............................................. 8
1.5.1.3. Phân tích tình hình công n ............................................................................... 9
1.5.1.4. Phân tích VL ròng ........................................................................................... 9
1.5.2. Phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ............................................. 9
1.5.3. Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t ............................................................... 10
1.5.4. Phân tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n ............................................... 10
1.5.5. Phân tích các ch tiêu tài chính ........................................................................ 11
1.5.5.1. Phân tích kh n ng thanh toán......................................................................... 11
1.5.5.2. Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u su t ho t đ ng – Activity Ratios ....................... 14
1.5.5.3. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i ....................................................... 15
1.5.5.4. Ch tiêu đánh giá hi u su t s d ng tài s n ..................................................... 16


1.5.6. Phân tích ch tiêu tài chính thông qua phân tích Dupont ............................... 16
1.5.7. Phân tích tình hình s d ng đòn b y tài chính t i doanh nghi p .................. 17
1.5.7.1.
b y tài chính ............................................................................................... 17
1.5.7.2.
b y và r i ro tài chính ................................................................................ 18
1.6. Các nhân t nhăh ngăđ n phân tích tình hình tài chính ............................. 18
1.6.1. Ch t l ng thông tin ......................................................................................... 18
1.6.2. Trình đ cán b phân tích ................................................................................. 18
1.6.3. H th ng các ch tiêu trung bình ngành .......................................................... 19
CH
NGă2. TH C TR NG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY C PH Nă UăT ăPHỄTăTRI N VÀ XÂY D NGăTHÀNHă Ọ .. 20
2.1. T ng quan v Công ty C ph nă uăt ăPhátătri n và Xây d ngăThƠnhă ô . 20
2.1.1. Khái quát chung v công ty ............................................................................... 20
2.1.2. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty .................................................. 21
2.1.3. C c u t ch c Công ty C ph n u t Phát tri n và Xây d ng Thành ô 21
2.1.4. Ch c n ng và nhi m v c a t ng b ph n ...................................................... 21
2.1.5. T m nhìn và th m nh ...................................................................................... 23
2.2. Th c tr ng tình hình tài chính t i Công ty C ph nă uă t ă Phátă tri n và
Xây d ngăThƠnhă ô. ................................................................................................... 23
2.2.1. Phân tích b ng cân đ i k toán ......................................................................... 23
2.2.1.1. Phân tích c c u và s bi n đ ng c a tài s n .................................................. 23
2.2.1.2. Phân tích c c u và s bi n đ ng c a ngu n v n ............................................ 30
2.2.1.3. Phân tích tình hình công n ph i thu, ph i tr ................................................ 33
2.2.1.4. Phân tích v n l u đ ng ròng ............................................................................ 34
2.2.2. Phân tích Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a Công ty C ph n

u

t Phát tri n và Xây d ng Thành ô giai đo n 2010 – 2012..................................... 35
2.2.3. Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t (BCLCTT) ............................................ 39
2.2.4. Phân tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n ............................................... 42
2.2.5. Phân tích các ch tiêu tài chính ........................................................................ 44
2.2.5.1. Phân tích kh n ng thanh toán......................................................................... 44
2.2.5.2. Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u su t ho t đ ng ................................................... 47
2.2.5.3. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i ....................................................... 49
2.2.5.4. Ch tiêu đánh giá hi u su t s d ng tài s n ..................................................... 51
2.2.6. Phân tích ch tiêu tài chính thông qua phân tích Dupont ............................... 52
2.2.7. Phân tích tình hình s d ng đòn b y tài chính t i doanh nghi p .................. 53
2.3. Các nhân t nhăh ngăđ n phân tích tài chính c a Công ty C ph nă uăt ă
Phát tri n và Xây d ngăThƠnhă ô ............................................................................. 54
2.3.1. Ch t l ng thông tin ......................................................................................... 54

Thang Long University Library


2.3.2. Trình đ cán b phân tích ................................................................................. 54
2.3.3. H th ng ch tiêu trung bình ngành ................................................................. 55
2.4.

ánhăgiáăchungăv tìnhăhìnhătƠiăchínhăgiaiăđo n 2010 ậ 2012 t i Công ty C

ph nă uăt ăPhátătri n và Xây d ngăThƠnhă ô ...................................................... 55
2.4.1. u đi m .............................................................................................................. 55
2.4.2. H n ch .............................................................................................................. 55
CH
NGă3. M T S GI I PHÁP NH M C I THI N TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH T I CÔNG TY C PH Nă
Uă T ă PHỄTă TRI N VÀ XÂY D NG
THÀNHă Ọ ............................................................................................................. 57
3.1. Nh ngă tácă đ ng c aă môiă tr ng kinh t trong vi c phân tích tình hình tài
chính t i Công ty C ph nă uăt ăPhátătri n và Xây d ngăThƠnhă ô ................. 57
3.1.1. Tích c c .............................................................................................................. 57
3.1.2. Tiêu c c .............................................................................................................. 57
3.2.
nhăh ng phát tri n c a Công ty C ph nă uăt ăPhátătri n và Xây d ng
ThƠnhă ô ...................................................................................................................... 59
3.3.
xu t m t s gi i pháp c i thi n nh ng h n ch t i Công ty C ph nă u
t ăPhátătri n và Xây d ngăThƠnhă ô. ....................................................................... 60
3.3.1. Qu n lý hàng t n kho ........................................................................................ 60
3.3.2. Qu n lý các kho n ph i thu .............................................................................. 61
3.3.3. Qu n tr ti n m t................................................................................................ 62
3.3.4. M t s gi i pháp khác........................................................................................ 63


DANH M C B NG BI U
B ng 1.1. B ng tài tr t ng quát ................................................................................ 11
B ng 2.1. Bi năđ ng kho n ph i thu, ph i tr giaiăđo n 2010 - 2012 ..................... 33
B ng 2.2. VL ăròngăc aăCôngătyăgiaiăđo n 2010 ậ 2012.......................................... 34
B ng 2.3. Báo cáo k t qu ho tăđ ngăkinhădoanhăgiaiăđo n 2010 ậ 2012 ............... 35
B ng 2.4. Ch tiêuăđánhăgiáăl uăchuy n ti n thu n t H KD ................................ 40
B ng 2.5. Ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăthanhătoán .................................................... 44
B ng 2.6. Ch tiêu ph n ánh hi u su t ho tăđ ng ..................................................... 47
B ng 2.7. Ch tiêu ph n ánh kh n ngăsinhăl i ......................................................... 49
B ng 2.8. Ch tiêuăđánhăgiáăhi u su t s d ng tài s n ............................................. 51
B ngă2.9.ăPhơnătíchăROAăvƠăROEătheoăph

ngăphápăDupont ............................... 52

B ng 2.10. M c đ s d ngăđònăb y tài chính và DFL ............................................ 53

DANH M C BI Uă
Bi uăđ 2.1. C ăc u tài s n ng n h n qua giai đo n 2010 ậ 2012............................24
Bi uăđ 2.2. C ăc u tài s n dài h năquaăgiaiăđo n 2010 ậ 2012 ...............................28
Bi uăđ 2.3. C ăc u n ph i tr giaiăđo n 2010 - 2012 .............................................30
Bi uăđ 2.4. PhơnătíchăVL ăròngăquaăngu n v n dài h n và tài s n dài h n giai
đo n 2010 - 2012 ..........................................................................................................34

DANH M CăS ă
S ăđ 2.1. T ch c Công ty C ph nă

uăt ăPhátătri n và Xây d ngăThƠnhă ô .21

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
Kí hi u vi t t t
BCLCTT
BCTC
C KT

Tênăđ yăđ
Báo cáo l u chuy n ti n t
Báo cáo tài chính
Cân đ i k toán

DN

Doanh nghi p

DTT

Doanh thu thu n

GVHB
HTK
LNST

Giá v n hàng bán
Hàng t n kho
L i nhu n sau thu

SXKD

S n xu t kinh doanh

TNDN

Thu TNDN

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH
TSNH

Tài s n dài h n
Tài s n ng n h n

VCSH
VL

V n ch s h u
V n l u đ ng


L IM
1. Lý do nghiên c u
Trong b i c nh n n kinh t th tr

U

ng đang phát tri n m nh m , v bão nh hi n

nay s gia t ng không ng ng c a n ng l c s n xu t và quá trình h i nh p kinh t mang
tính toàn c u hóa đã t o c h i nh ng c ng không ít thách th c cho nh ng DN tham
gia trên th tr ng.
t n t i và phát tri n trong n n kinh t đó, các DN ph i n l c
không ng ng, phát huy đi m m nh đ ng th i c n có nh ng b c đi đúng đ n. Trong
ho t đ ng kinh doanh, m i DN c n ph i x lý hàng lo t các v n đ v tài chính, do đó
vi c đ nh kì phân tích, đánh giá tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính là
h t s c c n thi t đ có th đánh giá đ c các ti m l c v n có c a DN, xem xét kh
n ng v th c a DN trong ho t đ ng SXKD, xác đ nh đ c xu h ng phát tri n cho
DN, tìm đ c k ho ch phát tri n cho DN trong t ng lai g n.
Phân tích tài chính DN là m t b ph n quan tr ng c a qu n tr DN. T t c các
ho t đ ng kinh doanh đ u nh h ng đ n tình hình tài chính c a DN, ng c l i tình
hình tài chính t t hay x u l i tác đ ng thúc đ y s phát tri n ho c kìm hãm quá trình
kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình tài chính, DN xác đ nh đ c đi m m nh
c ng nh đi m y u trong n i t i DN mình đ t đó có nh ng quy t đ nh sáng su t
trong vi c phát huy th m nh, đ ng th i đ a ra nh ng gi i pháp đúng đ n, k p th i c i
thi n tình hình tài chính cho DN mình.
B t kì m t DN nào khi ho t đ ng đ u mu n t o hi u qu và thu v l i nhu n
nhi u nh t, đ làm đ

c đi u đó đòi h i c n có nhi u y u t c u thành nh : v n, nhân

l c, công ngh … M t trong nh ng vi c c n làm là phân tích báo cáo tài chính c a DN.
Nh n th y đ c t m quan tr ng c a v n đ nên em quy t đ nh ch n đ tài ắăPhơnătíchă
tình hình tài chính Công ty C ph nă uăt ăPhátătri n và Xây d ngăThƠnhă ôẰ
nh m làm rõ thêm bài toán kinh t c a Công ty C ph n
u t Phát tri n và Xây
d ng Thành ô nói riêng và các DN thu c ngành đ u t b t đ ng s n Vi t Nam nói
chung.
2. M căđích nghiên c u
Khóa lu n t p trung nghiên c u tình hình tài chính c a Công ty C ph n

ut

Phát tri n và Xây d ng Thành ô. T đó tìm ra nguyên nhân, nhân t nh h ng t i
tình hình tài chính c a DN nh m đ a ra gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý tài chính
c a công ty trong t ng lai.
3.

iăt

ng và ph m vi nghiên c u

3.1. i t ng nghiên c u
Tình hình tài chính c a Công ty C ph n
ô giai đo n 2010 ậ 2012.

u t Phát tri n và Xây d ng Thành

Thang Long University Library


3.2. Ph m vi nghiên c u
i t ng nghiên c u c a khóa lu n là Báo cáo tài chính và các tài li u có liên
quan đ n qu n tr tài chính t i Công ty C ph n
ô giai đo n 2010 ậ 2012.

u t Phát tri n và Xây d ng Thành

4. Ph ngăphápănghiênăc u
Ph ng pháp nghiên c u đ c s d ng trong khóa lu n là ph
tích, t ng h p, khái quát hóa d a trên c s các s li u, thông tin đ

ng pháp phân
c cung c p và

tình hình th c t c a ngành b t đ ng s n Vi t Nam.
5. K t c u khóa lu n
Ngoài ph n m đ u và k t lu n, danh m c tham kh o, khóa lu n đ
ba ph n chính:
Ch

ngăI

c chia thành

: T ng quan v phân tích tình hình tài chính doanh nghi p

Ch ngăII
: Th c tr ng phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n
u t Phát tri n và Xây d ng Thành ô
Ch ngăIII : M t s ki n ngh nh m hoàn thi n phân tích tình hình tài chính
c a Công ty C ph n

u t Phát tri n và Xây d ng Thành ô.


CH

NGă1.

T NGăQUANăV ăPHỂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
DOANHăNGHI P

1.1. Ho tăđ ng tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là khâu c s c a h th ng tài chính b i l nó tr c ti p
g n li n và ph c v quá trình SXKD các đ n v c s , n i tr c ti p sáng t o ra s n
ph m qu c dân, m t khác còn có tác đ ng quy t đ nh đ n thu nh p c a các khâu tài
chính khác trong h th ng tài chính.
Ho t đ ng tài chính là m t trong nh ng n i dung c b n c a ho t đ ng kinh
doanh c a doanh nghi p nh m gi i quy t m i quan h kinh t phát sinh trong quá trình
kinh doanh đ c bi u hi n d i hình thái ti n t đ th c hi n các m c tiêu c a doanh
nghi p là t i đa hoá l i nhu n, t i đa hoá VCSH. Nói cách khác ho t đ ng tài chính là
nh ng quan h ti n t g n tr c ti p v i vi c t ch c huy đ ng phân ph i, s d ng qu n
lý v n trong quá trình kinh doanh.
1.2. Phân tích ho tăđ ng tài chính doanh nghiêp
1.2.1. Khái ni m phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p
Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p hay c th hoá là quá trình phân tích
báo cáo tài chính doanh nghi p, là quá trình ki m tra đ i chi u, so sánh các s li u, tài
li u và tình hình tài chính hi n hành và trong quá kh nh m m c đích đánh giá ti m
n ng, hi u qu kinh doanh c ng nh r i ro trong t ng lai c a doanh nghi p.
1.2.2. M c đích c a phân tích tài chính doanh nghi p
M t DN t n t i và phát tri n theo nhi u m c tiêu khác nhau: t i đa hóa l i nhu n,
t i đa hóa doanh thu trong ràng bu c t i đa hóa l i nhu n…, song t t c các m c tiêu
c th đó đ u nh m m c tiêu bao trùm nh t là t i đa hóa giá tr tài s n cho các ch s
h u. B i l , m t DN ph i thu c v các ch s h u nh t đ nh; chính h ph i nh n th y
giá tr đ u t c a h t ng lên; khi DN đ t ra m c tiêu là t ng giá tr tài s n cho ch s
h u, DN đã tính t i s bi n đ ng c a th tr ng, các r i ro trong ho t đ ng kinh
doanh. Qu n lý hay phân tích tài chính doanh nghi p là nh m th c hi n m c tiêu đó.
Các quy t đ nh tài chính trong DN nh : Quy t đ nh đ u t , quy t đ nh huy đ ng
v n, quy t đ nh v phân ph i, ngân qu có m i liên h ch t ch v i nhau. Do đó m c
tiêu c a phân tích tài chính nh m giúp cho ch doanh nghi p phát hi n ra đi m m nh,
đi m y u c a n i b doanh nghi p, đ ng th i nó c ng giúp cho các nhà đ u t d dàng
đ a ra các quy t đ nh tài chính.
1.2.3. Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính có vai trò đ c bi t quan tr ng trong công tác qu n lý tài chính
doanh nghi p. Trong ho t đ ng kinh doanh theo c ch th tr ng có s qu n lý c a
Nhà n c, các doanh nghi p thu c các lo i hình s h u khác nhau đ u bình đ ng tr c
pháp lu t trong vi c l a ch n ngành ngh , l nh v c kinh doanh. Do v y s có nhi u đ i
1

Thang Long University Library


t ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p nh : ch doanh nghi p, nhà
tài tr , nhà cung c p, khách hàng... k c các c quan Nhà n c và ng i làm công,
m iđ it
nhau.

ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p trên các góc đ khác

Phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p mà tr ng tâm là phân tích các BCTC
và các ch tiêu tài chính đ c tr ng thông qua m t h th ng các ph ng pháp, công c
và k thu t phân tích, giúp ng i s d ng thông tin t các góc đ khác nhau, v a đánh
giá toàn di n, t ng h p khái quát, l i v a xem xét m t cách chi ti t ho t đ ng tài chính
doanh nghi p, tìm ra nh ng đi m m nh và đi m y u v ho t đ ng SXKD c a doanh
nghi p, đ nh n bi t, phán đoán, d báo và đ a ra quy t đ nh tài chính, quy t đ nh tài
tr và đ u t phù h p.
1.2.4. Nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p
V i Ủ ngh a quan tr ng nh v y, nhi m v c a vi c phân tích tình hình tài chính
là vi c cung c p nh ng thông tin chính xác v m i m t tài chính c a doanh nghi p,
bao g m:
- ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p trên các m t đ m b o v n cho
SXKD, qu n lý và phân ph i v n, tình hình ngu n v n.
- ánh giá hi u qu s d ng t ng lo i v n trong quá trình kinh doanh và k t qu
tài chính c a ho t đ ng kinh doanh, tình hình thanh toán.
- Tính toán và xác đ nh m c đ có th l ng hoá c a các nhân t nh h ng đ n
tình hình tài chính c a doanh nghi p, t đó đ a ra nh ng bi n pháp có hi u qu đ
kh c ph c nh ng y u kém và khai thác tri t đ nh ng n ng l c ti m tàng c a doanh
nghi p đ nâng cao hi u qu ho t đ ng SXKD.
1.3. Tài li uădùngălƠmăc năc đ phân tích tình hình tài chính doanh nghi p
1.3.1. Thông tin t h th ng k toán
1.3.1.1. B ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là BCTC t ng h p ph n ánh t ng quát toàn b giá tr tài s n
hi n có ngu n hình thành tài s n đó c a doanh nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh theo
2 cách phân lo i là k t c u v n kinh doanh và ngu n hình thành v n kinh doanh.
S li u b ng cân đ i k toán cho bi t toàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh
nghi p t i th i đi m báo cáo theo c c u tài s n và ngu n hình thành tài s n tài s n.
C n c vào b ng cân đ i k toán có th nh n xét đánh giá khái quát tình hình tài chính
doanh nghi p.
B ng cân đ i k toán th ng có k t c u 2 ph n là ph n Tài s n và ph n Ngu n
v n. M i ph n c a b ng cân đ i k toán đ u đ c ph n ánh theo ba c t: Mã s , s đ u
n m, s cu i k (quý, n m).
N i dung trong b ng cân đ i k toán tho mãn ph
2

ng trình c b n:


T ng tài s n = T ng ngu n v n
Ngoài hai ph n tài s n và ngu n v n, c u t o b ng cân đ i k toán còn có ph n
tài s n ngoài b ng.
1.3.1.2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
Là BCTC t ng h p ph n ánh t ng quát tình hình và hi u qu ho t đ ng kinh
doanh chính và ho t đ ng khác, tình hình th c hi n ngh a v v i nhà n c v thu và
các kho n n p cho Nhà n c. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh g m 3 ph n:
Ph n 1: Lãi - L : ph n ánh tình hình k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p bao g m ho t đ ng kinh doanh và các ho t đ ng khác, t t c các ch tiêu trong
ph n này đ u trình bày s li u c a k tr c t ng s phát sinh trong k báo cáo.
Ph n 2: Tình hình th c hi n ngh a v v i Nhà n c.
Ph n ánh tình hình th c hi n ngh a v v i nhà n

c v thu và các kho n ph i

n p khác, t t c các ch tiêu trong ph n này đ u đ c trình bày: s còn ph i n p k
tr c chuy n sang, s còn ph i n p phát sinh trong k báo cáo, s đã n p trong k báo
cáo, s còn ph i n p đ n cu i k báo cáo.
Ph n 3: Thu giá tr gia t ng (GTGT) đ c kh u tr , đ c mi n gi m, đ c hoàn
l i: ph n ánh s thu giá tr gia t ng đ c kh u tr , đã kh u tr , và còn đ c kh u tr
cu i k s thu giá tr gia t ng đ c hoàn l i, đã hoàn l i và còn đ c hoàn l i cu i
k . S thu giá tr gia t ng đ c mi n gi m, đã mi n gi m và còn đ c mi n gi m.
C s s li u đ l p báo cáo k t qu kinh doanh là s k toán trong k các tài
kho n t lo i 5 đ n lo i 9, tài kho n 333 và báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh k
tr c.
1.3.1.3. Báo cáo l u chuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t là BCTC ph n ánh các kho n thu và chi ti n trong k
c a doanh nghi p theo các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t và ho t đ ng tài
chính. D a vào báo cáo l u chuy n ti n t thanh toán có th đánh giá kh n ng t o ra
ti n, s bi n đ ng tài s n thu n, kh n ng thanh toán và d đoán đ c b ng ti n trong
k ti p theo c a doanh nghi p.
+ L u chuy n ti n t t ho t đ ng kinh doanh: Ph n ánh toàn b đ ng ti n thu
vào và chi ra liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
+ L u chuy n ti n t t ho t đ ng đ u t ph n ánh toàn b đ ng ti n thu vào và
chi ra liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng đ u t mà doanh nghi p đã n p.
+ L u chuy n ti n t t ho t đ ng tài chính: Ph n ánh toàn b đ ng ti n thu chi
liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p bao g m các nghi p v
làm t ng gi m v n kinh doanh c a doanh nghi p.

3

Thang Long University Library


ph

+ Có 2 ph ng pháp l p báo cáo l u chuy n ti n t là ph ng pháp tr c ti p và
ng pháp gián ti p. M i báo cáo l p theo ph ng pháp khác nhau thì tuân theo

nguyên t c c s s li u và cách l p các ch tiêu khác nhau.
1.3.1.4. Thuy t minh báo cáo tài chính
Thuy t minh BCTC là m t b ph n l p thành h th ng BCTC c a DN đ c l p
đ gi i thích b sung thông tin v tình hình ho t đ ng c a DN trong k báo cáo mà
BCTC không th trình bày rõ ràng và chi ti t đ c.
Thuy t minh BCTC trình bày khái quát ho t đ ng SXKD c a DN, n i dung m t
s ch đ k toán đ c doanh nghi p l a ch n đ áp d ng, tình hình và lý do bi n
đ ng c a m t s đ i t ng s n xu t và ngu n v n quan tr ng, phân tích m t s ch tiêu
tài s n ch y u và các ki n ngh c a DN. C s s li u l p thuy t minh BCTC là các
s k toán k tr
tr

c, n m tr

c báo cáo, b ng cân đ i k toán k tr

c, thuy t minh BCTC k

c.

1.3.2. Thông tin t bên ngoài h th ng k toán
1.3.2.1. Thông tin chung
Thông tin chung là nh ng thông tin v tình hình kinh t chính tr , môi tr ng
pháp lý, kinh t có liên quan đ n c h i kinh t , c h i đ u t , c h i v k thu t công
ngh ... S suy thoái ho c t ng tr ng c a n n kinh t có tác đ ng m nh m đ n k t
qu kinh doanh c a DN. Nh ng thông tin v các cu c th m dò th tr ng, tri n v ng
phát tri n trong s n xu t, kinh doanh và d ch v th ng m i... nh h ng l n đ n chi n
l c và sách l c kinh doanh trong t ng th i k .
1.3.2.2. Thông tin theo ngành kinh t
Thông tin theo ngành kinh t là nh ng thông tin mà k t qu ho t đ ng c a DN
mang tính ch t c a ngành kinh t nh đ c đi m c a ngành kinh t liên quan đ n th c
th c a s n ph m, ti n trình k thu t c n ti n hành, c c u s n xu t có tác đ ng đ n
kh n ng sinh l i, vòng quay v n, nh p đ phát tri n c a các chu k kinh t , đ l n c a
th tr ng và tri n v ng phát tri n...
1.3.2.3. Thông tin v đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
Thông tin v b n thân DN là nh ng thông tin v chi n l

c, sách l

c kinh

doanh c a DN trong t ng th i k , thông tin v tình hình và k t qu kinh doanh c a
DN, tình hình t o l p, phân ph i và s d ng v n, tình hình và kh n ng thanh toán...
Nh ng thông tin này đ c th hi n qua nh ng gi i trình c a các nhà qu n lý, qua Báo
cáo tài chính, báo cáo k toán qu n tr , báo cáo th ng kê, h ch toán nghi p v ...
1.4. Quy trình th c hi n phân tích tài chính doanh nghi păvƠăcácăph
phân tích
1.4.1. Các b c ti n hành phân tích tài chính
- Thu th p thông tin
4

ngăphápă


Phân tích tài chính s d ng m i ngu n thông tin có kh n ng lỦ gi i và thuy t
minh th c tr ng ho t đ ng tài chính DN, ph c v cho quá trình d đoán tài chính. Nó
bao g m c nh ng thông tin n i b đ n nh ng thông tin bên ngoài, nh ng thông tin k
toán và nh ng thông tin qu n lý khác, nh ng thông tin v s l ng và giá tr ... trong đó
các thông tin k toán ph n ánh t p trung trong các BCTC doanh nghi p, là nh ng
ngu n thông tin đ c bi t quan tr ng. Do v y, phân tích tài chính trên th c t là phân
tích các BCTC doanh nghi p.
- X lý thông tin
Giai đo n ti p theo c a phân tích tài chính là quá trình x lỦ thông tin đã thu th p
đ c. Trong giai đo n này, ng i s d ng thông tin các góc đ nghiên c u, ng
d ng khác nhau, có ph ng pháp x lý thông tin khác nhau ph c v m c tiêu phân tích
đã đ t ra: X lý thông tin là quá trình s p x p các thông tin theo nh ng m c tiêu nh t
đ nh nh m tính toán, so sánh, gi i thích, đánh giá, xác đ nh nguyên nhân c a các k t
qu đã đ t đ c ph c v cho quá trình d đoán và quy t đ nh.
- D đoán và quy t đ nh
Thu th p và x lý thông tin nh m chu n b nh ng ti n đ và đi u ki n c n thi t
đ ng i s d ng thông tin d đoán nhu c u và đ a ra nh ng quy t đ nh tài chính. Có
th nói m c tiêu c a phân tích tài chính là đ a ra các quy t đ nh tài chính. i v i ch
DN, phân tích tài chính nh m đ a ra nh ng quy t đ nh liên quan đ n m c tiêu ho t
đ ng c a DN là t ng tr ng, phát tri n, t i đa hoá l i nhu n hay t i đa hoá giá tr DN.
1.4.2. Các ph ng pháp phân tích tài chính
Ph ngăphápăsoăsánh đ c s d ng ph bi n nh t và là ph

ng pháp ch y u

trong phân tích tài chính đ đánh giá k t qu , xác đ nh v trí và xu h ng bi n đ i c a
ch tiêu phân tích.
Có nhi u ph ng th c so sánh và s d ng ph ng th c nào là tu thu c vào m c
đích và yêu c u c a vi c phân tích.
+ So sánh ch tiêu th c t v i các ch tiêu k ho ch, d ki n ho c đ nh m c. ây
là ph ng th c quan tr ng nh t đ đánh giá m c đ th c hi n ch tiêu k ho ch, đ nh
m c và ki m tra tính có c n c c a nhi m v k ho ch đ c đ ra.
+ So sánh ch tiêu th c hi n gi a các k trong n m và gi a các n m cho th y s
bi n đ i trong ho t đ ng SXKD c a DN.
+ So sánh các ch tiêu c a DN v i các ch tiêu t
c a DN c nh tranh.

ng ng c a DN cùng lo i ho c

+ So sánh các thông s kinh t - k thu t c a các ph ng án SXKD khác nhau
c a DN.
+ Trong phân tích so sánh có th s d ng s bình quân, s tuy t đ i và s t ng
đ i
5

Thang Long University Library


S bình quân ph n ánh m t chung nh t c a hi n t ng, b qua s phát tri n
không đ ng đ u c a các b ph n c u thành hi n t ng đó, hay nói cách khác, s bình
quân đã san b ng m i chênh l ch v tr s c a các ch tiêu... S bình quân có th bi u
th d i d ng s tuy t đ i ho c d i d ng s t ng đ i (t su t). Khi so sánh b ng s
bình quân s th y m c đ đ t đ c so v i bình quân chung c a t ng th , c a ngành,
xây d ng các đ nh m c kinh t k thu t.
Phân tích b ng s tuy t đ i cho th y rõ kh i l ng, quy mô c a hi n t ng kinh
t . Các s tuy t đ i đ c so sánh ph i có cùng m t n i dung ph n ánh, cách tính toán
xác đ nh, ph m vi, k t c u và đ n v đo l ng.
S d ng s t ng đ i đ so sánh có th đánh giá đ c s thay đ i k t c u c a
hi n t ng kinh t , đ c bi t có th liên k t các ch tiêu không gi ng nhau đ phân tích
so sánh. Tuy nhiên s t

ng đ i không ph n ánh đ

c th c ch t bên trong c ng nh

quy mô c a hi n t ng kinh t . Vì v y, trong nhi u tr ng h p khi so sánh c n k t h p
đ ng th i c s tuy t đ i và s t ng đ i.
Ph ngăphápăcơnăđ i: Là ph ng pháp mô t và phân tích các hi n t ng kinh
t mà gi a chúng t n t i m i quan h cân b ng ho c ph i t n t i s cân b ng.
Ph ng pháp cân đ i th ng k t h p v i ph ng pháp so sánh đ giúp ng

i

phân tích có đ c đánh giá toàn di n v tình hình tài chính.
Ph ng pháp cân đ i là c s s cân b ng v l ng gi a t ng s tài s n và t ng
s ngu n v n, gi a ngu n thu, huy đ ng và tình hình s d ng các lo i tài s n trong
DN. Do đó s cân b ng v l ng d n đ n s cân b ng v s c bi n đ ng v l
các y u t và quá trình kinh doanh.

ng gi a

Ph ngăphápăphơnătíchăt l : Ph ng pháp này đ c áp d ng ph bi n trong
phân tích tài chính vì nó d a trên Ủ ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài chính
trong các quan h tài chính.
Ph ng pháp t l giúp các nhà phân tích khai thác có hi u qu nh ng s li u và
phân tích m t cách có h th ng hàng lo t t l theo chu i th i gian liên t c ho c theo
t ng giai đo n. Qua đó ngu n thông tin kinh t và tài chính đ c c i ti n và cung c p
đ y đ h n. T đó cho phép tích lu d li u và thúc đ y quá trình tính toán hàng lo t
các t l nh : t l v kh n ng thanh toán, t l và kh n ng cân đ i v n, c c u v n
và ngu n v n, t l v kh n ng ho t đ ng kinh doanh, t l v kh n ng sinh l i.
Ph ngăphápăđ th : Nh m ph n ánh tr c quan các s li u phân tích b ng bi u
đ ho c đ th . Qua đó, mô t xu h ng, m c đ bi n đ ng c a ch tiêu phân tích, ho c
th hi n m i quan h k t c u gi a các b ph n trong m t th tích nh t đ nh.
Ph ng pháp đ th giúp minh h a k t qu tài chính đã tính toán đ c và đ c
bi u th b ng bi u đ hay đ th , giúp cho vi c đánh giá b ng tr c quan, th hi n rõ
ràng và m ch l c di n bi n c a ch tiêu phân tích qua t ng th i k . Trên c s đó, xác
6


đ nh rõ nh ng nguyên nhân bi n đ ng c a ch tiêu phân tích. T đó, đ a ra các gi i
pháp nh m nâng cao hi u qu c a ho t đ ng tài chính DN.
1.5. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
1.5.1. Phân tích b ng cân đ i k toán
B ng C KT là m t báo cáo t ng h p, ph n ánh tình hình tài s n và ngu n v n
c a DN t i m t th i đi m nh t đ nh. Nó cung c p nh ng thông tin tài chính t ng h p
theo các ch tiêu kinh t , tài chính đ nghiên c u, phân tích toàn di n tình hình tài
chính, k t qu và xu h ng phát tri n c a DN. Nó c ng cung c p nh ng thông tin, m i
quan h c b n gi a các y u t , quá trình giúp cho vi c đ xu t ph ng h ng và bi n
pháp qu n lý hi u qu . Chính nh s khái quát hóa c a b ng C KT và d a vào các
thông tin đ c phân theo b n ch t kinh t , tài chính, pháp lỦ…nhà phân tích tình hình
tài chính DN s có th phân tích đ

c nhanh chóng và hi u qu h n.

Khi phân tích b ng Cân đ i k toán c n xem xét, xác đ nh và nghiên c u các v n
đ c b n sau:
Th nh t: Xem xét s bi n đ ng c a t ng tài s n c ng nh t ng lo i tài s n
thông qua vi c so sánh gi a cu i k v i đ u n m c v s tuy t đ i l n s t ng đ i
c a t ng s tài s n c ng nh chi ti t đ i v i t ng lo i tài s n. Qua đó th y đ c s
bi n đ ng v quy mô kinh doanh, n ng l c kinh doanh c a DN.
Khi xem xét v n đ này c n quan tâm, đ Ủ đ n tác đ ng c a t ng lo i tài s n đ i
v i quá trình kinh doanh.
Th hai: Xem xét c c u v n (v n đ c phân b cho t ng lo i) có h p lý hay
không? C c u v n tác đ ng nhanh nh th nào đ n quá trình kinh doanh? Thông qua
vi c xác đ nh t tr ng c a t ng lo i tài s n trong t ng tài s n đ ng th i so sánh t
tr ng t ng lo i gi a cu i k v i đ u n m đ th y s bi n đ ng c a c c u v n. i u
này ch th c s phát huy tác d ng khi đ Ủ đ n tính ch t và ngành ngh kinh doanh c a
DN. K t h p v i vi c xem xét tác đ ng c a t ng lo i tài s n đ n quá trình kinh doanh
và hi u qu kinh doanh đ t đ c trong k . Có nh v y m i đ a ra đ c quy t đ nh
h p lý v vi c phân b v n cho t ng giai đo n, t ng lo i tài s n c a DN.
Th ba: Khái quát xác đ nh m c đ đ i l p (ho c ph thu c) v m t tài chính
c a DN qua vi c so sánh t ng lo i ngu n v n gi a cu i k v i đ u n m c v s tuy t
đ i l n t ng đ i, xác đ nh và so sánh gi a cu i k v i đ u n m v t tr ng t ng lo i
ngu n v n trong t ng ngu n v n. N u ngu n VCSH chi m t tr ng cao và có xu
h ng t ng thì đi u đó cho th y kh n ng t đ m b o v m t tài chính c a DN là cao,
m c đ ph thu c v m t tài chính đ i v i các ch n th p và ng c l i.
Th t : Xem xét m i quan h cân đ i gi a các ch tiêu, các kho n m c trên b ng
cân đ i k toán.

7

Thang Long University Library


Th n m: Xem xét trong n m DN đã có nh ng kho n đ u t nào, làm cách nào
DN mua s m đ c tài s n? DN đang g p khó kh n hay phát tri n thông qua vi c phân
tích tình hình khai thác và s d ng ngu n tài tr v n trong n m.
1.5.1.1. Phân tích c c u và s bi n đ ng c a tài s n
Ph n tài s n ph n ánh toàn b giá tr hi n có c a DN đ n cu i k h ch toán đang
t n t i d i các hình th c và trong t t c các giai đo n, các khâu c a quá trình kinh
doanh. Các ch tiêu ph n ánh trong ph n này đ c s p x p theo n i dung kinh t c a
các lo i tài s n trong quá trình s n xu t. Do đó ph n này đ c chia làm 2 lo i:
- Lo i A: Tài s n l u đ ng và đ u t tài chính ng n h n
- Lo i B: Tài s n c đ nh và đ u t tài chính dài h n
V m t pháp lý, ph n tài s n th hi n s ti m l c mà DN có quy n qu n lý, s
d ng lâu dài g n v i m c đích thu đ

c các kho n l i ích trong t

ng lai.

V m t kinh t , các ch tiêu c a ph n tài s n cho phép đánh giá t ng quát v quy
mô v n, c c u v n, quan h gi a n ng l c s n xu t và trình đ s d ng v n c a DN.
Khi phân tích b ng C KT c n xem xét m t s v n đ nh sau:
- Xem xét s bi n đ ng c a t ng tài s n c ng nh c a t ng lo i tài s n thông qua
vi c so sánh gi a cu i k v i đ u n m c v s tuy t đ i l n s t ng đ i c a t ng tài
s n c ng nh chi ti t đ i v i t ng lo i tài s n. Qua đó th y đ c s bi n đ ng v quy
mô kinh doanh, n ng l c kinh doanh c a DN. Khi xem xét v n đ này c n quan tâm,
đ Ủ đ n tác đ ng c a t ng lo i tài s n đ i v i quá trình kinh doanh, c th :
+ S chuy n bi n c a ti n và đ u t tài chính ng n h n nh h
đ i v i các kho n n đ n h n

ng đ n ng phó

+ S bi n đ ng l n c a hàng t n kho ch u nh h ng b i quá trình SXKD t
kho n d tr s n xu t đ n khâu bán hàng.
+ S bi n đ ng c a TSC cho th y qui mô và n ng l c s n xu t hi n có c a
DN…
- Xác đ nh t tr ng t ng lo i tài s n trên t ng ngu n v n đ th y đ

c c c u, qui

mô tài s n c a doanh nghi p.
1.5.1.2. Phân tích c c u và s bi n đ ng c a ngu n v n
Khái quát xác đ nh m c đ đ i l p (ho c ph thu c) v m t tài chính c a DN qua
vi c so sánh t ng lo i ngu n v n gi a cu i k v i đ u n m c v s tuy t đ i l n
t ng đ i, xác đ nh và so sánh gi a cu i k v i đ u n m v t tr ng t ng lo i ngu n
v n trong t ng ngu n v n. N u ngu n VCSH chi m t tr ng cao và có xu h ng t ng
thì đi u đó cho th y kh n ng t đ m b o v m t tài chính c a DN là cao, m c đ ph
thu c v m t tài chính đ i v i các ch n th p và ng c l i.

8


1.5.1.3. Phân tích tình hình công n
Tình hình công n và kh n ng thanh toán ph n ánh rõ nét ch t l

ng công tác

tài chính c a DN. N u ho t đ ng tài chính t t thì s ít công n , kh n ng thanh toán
cao, ít b chi m d ng v n. Ng c l i n u ho t đ ng tài chính kém thì s d n đ n tình
tr ng chi m d ng v n l n nhau, các kho n công n ph i thu s dây d a kéo dài, đ n v
m t t ch trong kinh doanh và không còn kh n ng thanh toán n đ n h n có kh
n ng d n đ n tình tr ng phá s n.
1.5.1.4. Phân tích VL ròng
VL ăròng = Ngu n v n dài h n ậ TSDH = TSNH ậ Ngu n v n ng n h n
- VL ròng > 0 ph n ánh kh n ng thanh toán t t, th a ngu n v n dài h n, có th
s d ng đ m r ng kinh doanh
- VL ròng < 0 ph n ánh DN đã dùng m t ph n ngu n v n ng n h n đ tài tr cho
TSDH. Tình tr ng này di n ra trong kho ng th i gian dài s gây m t n đ nh cho DN.
ng th i xem xét, đánh giá m t s nguyên nhân nh h ng đ n s bi n đ ng
c a TSNH, TSDH, ngu n v n ng n h n, ngu n v n dài h n: chính sách kh u hao, l p
d phòng…
1.5.2. Phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
- S d ng báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, ti n hành so sánh các kho n m c
chính (DTT t ho t đ ng bán hàng, GVHB, L i nhu n g p, L i nhu n thu n t ho t
đ ng kinh doanh, Doanh thu t ho t đ ng tài chính, Chi phí tài chính, L i nhu n sau
thu ) trong 3 n m liên ti p k c s t
đ ng có hi u qu hay không.

ng đ i và tuy t đ i đ xác đ nh xem là DN ho t

- Xem xét s bi n đ ng c a các kho n m c chính và xác đ nh t tr ng trên DTT đ
đánh giá m c đ bi n đ ng c a các kho n chi phí.
GVHB
T l GVHB trên DTT =
x 100(%)
Doanh thu thu n
Ch tiêu này cho bi t trong t ng doanh thu, GVHB chi m bao nhiêu % hay c
100 đ ng doanh thu thì DN ph i b ra bao nhiêu đ ng GVHB. Ch tiêu này càng nh
ch ng t vi c qu n lý các kho n chi phí trong GVHB càng t t và ng c l i.
Chi phí bán hàng
x 100(%)
Doanh thu thu n
Ch tiêu này ph n ánh đ thu đ c 100 đ ng DTT thì DN ph i b ra bao nhiêu
đ ng chi phí bán hàng. Ch tiêu này càng nh ch ng t DN đang bán hàng có hi u qu
T l chi phí bán hàng trên DTT =

và ng

c l i.
Chi phí QLDN
Doanh thu thu n

T l CPQL trên DTT =

x 100(%)

9

Thang Long University Library


Ch tiêu này cho bi t đ thu đ c 100 đ ng DTT thì DN ph i chi bao nhiêu chi
phí QLDN. T l chi phí QLDN trên DTT càng nh ch ng t hi u qu qu n lý càng
cao và ng c l i.
T các phân tích trên tìm đ

c các nguyên nhân gây bi n đ ng c a các ch tiêu.

Ngoài các ch tiêu trên, vi c phân tích k t qu H KD còn đ c th c hi n d a theo các
n i dung m c 1.4.5.3. Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u su t ho t đ ng và m c 1.4.5.4.
Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i.
1.5.3. Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t
L uă chuy n ti n t H KD: Lu ng ti n phát sinh t ho t đ ng kinh doanh là
lu ng ti n có liên quan đ n các ho t đ ng t o ra doanh thu ch y u c a DN, cung c p
thông tin c b n đ đánh giá kh n ng t o ti n c a DN t các ho t đ ng kinh doanh đ
trang tr i n , duy trì ho t đ ng, tr c t c và ti n hành các ho t đ ng đ u t m i mà
không c n đ n ngu n tài chính bên ngoài. Thông tin v lu ng ti n này khi s d ng k t
h p v i các thông tin khác s giúp ng i s d ng d đoán lu ng ti n t ho t đ ng kinh
doanh trong t ng lai.
L uăchuy n ti n t ho tăđ ngăđ uăt : Lu ng ti n phát sinh t ho t đ ng đ u t
là lu ng ti n có liên quan đ n vi c mua s m, xây d ng, nh ng bán, thanh lý TSDH và
các kho n đ u t khác không thu c các kho n t ng đ ng ti n.
L uăchuy n ti n t ho tăđ ng tài chính: Lu ng ti n phát sinh t ho t đ ng tài
chính là lu ng ti n có liên quan đ n vi c thay đ i v quy mô và k t c u c a VCSH và
v n vay c a DN.
Theo quy đ nh, DN đ

c trình bày các lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh, ho t

đ ng đ u t và ho t đ ng tài chính theo cách th c phù h p nh t v i đ c đi m kinh
doanh c a DN. Vi c phân lo i và báo cáo lu ng ti n theo các ho t đ ng s cung c p
thông tin cho ng i s d ng đánh giá nh h ng c a các ho t đ ng đó đ i v i tình
hình tài chính và đ i v i l ng ti n và các kho n t ng đ ng ti n t o ra trong k c a
DN. Thông tin này c ng đ c dùng đ đánh giá các m i quan h gi a các ho t đ ng
nêu trên.
1.5.4. Phân tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n
Vi c phân tích này cho phép n m đ c m t cách t ng quát di n bi n thay đ i c a
ngu n v n và s d ng v n trong m i quan h v i v n b ng ti n c a DN trong m t th i
k nh t đ nh gi a hai th i đi m l p b ng C KT.
- Xác đ nh di n bi n thay đ i ngu n v n và s d ng v n:
Tr c h t chuy n toàn b các kho n m c trên b ng C KT thành c t d c. Ti p
đó, so sánh s li u cu i k v i đ u k đ tìm ra s thay đ i c a m i kho n m c trên
b ng C KT. M i s thay đ i c a t ng kho n m c đ c xem xét và ph n ánh vào m t
trong hai c t s d ng v n ho c di n bi n ngu n v n theo cách th c sau:
10


+ S d ng v n s t ng ng v i t ng tài s n ho c gi m ngu n v n
+ Di n bi n ngu n v n s t ng ng v i t ng ngu n v n ho c gi m tài s n
Khi tính toán c n chú ý:
+ Ch tính toán các kho n m c chi ti t, không tính các kho n m c t ng h p đ
tránh bù tr .
+
i v i kho n m c hao mòn l y k và các kho n trích l p d phòng thì n u
di n bi n t ng lên đ a vào ph n di n bi n ngu n v n và ng c l i thi đ a vào ph n
di n bi n s d ng v n.
- L p b ng phân tích: S p x p các kho n liên quan đ n vi c s d ng v n và liên
quan đ n vi c thay đ i ngu n v n d

i hình th c m t b ng cân đ i.

B ng 1.1. B ng tài tr t ng quát
Di n gi i
A. TÀI S N
I. TSNH
1. Ti n
2. …
II. TSC
1. Nguyên giá TSC
B. NGU N V N
I. N ng n h n
II. N dài h n
III.VCSH
T ng

31/12/N

31/12/N+1

T ov n

S d ng v n

(Ngu n: Giáo trình phân tích BCTC – PGS.TS Nguy n N ng Phúc)

1.5.5. Phân tích các ch tiêu tài chính
1.5.5.1. Phân tích kh n ng thanh toán
Kh n ngăthanhătoánăt ng quát
Là ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán chung c a DN trong k báo cáo. Ch
tiêu này cho bi t: V i t ng s tài s n hi n có, DN có đ m b o trang tr i đ c các
kho n n ph i tr hay không. N u tr s ch tiêu này c a DN ≥ 1, DN đ m b o đ c
kh n ng thanh toán t ng quát và ng c l i. Tr s này càng nh h n 1, DN càng m t
d n kh n ng thanh toán. Trong tr ng h p x u nh t (DN phá s n hay gi i th ) n u tr
s ch tiêu h s kh n ng thanh toán t ng quát c a DN = 1, các ch n v n đ m b o
thu h i đ c n vì v i s tài s n hi n có, DN có đ kh n ng thanh toán toàn b các
kho n n nói chung. Tr s c a ch tiêu càng l n h n 1, DN càng có th a kh n ng
thanh toán t ng quát.
H s kh n ng thanh toán t ng quát =

T ng tài s n
T ng n ph i tr

11

Thang Long University Library


Kh n ng thanh toán hi n hành ậ Current ratio
M t trong nh ng th c đo kh n ng thanh toán c a m t công ty đ

c s d ng

r ng rãi nh t là kh n ng thanh toán hi n hành.
T s thanh toán hi n hành =

TSNH
N ng n h n

T s này cho th y công ty có bao nhiêu tài s n có th chuy n đ i thành ti n m t
đ đ m b o thanh toán các kho n n ng n h n. T s này đo l ng kh n ng tr n
c a DN.
N u t s này th p (< 1) th hi n kh n ng tr n c a DN là y u. ây là d u hi u
cho nh ng khó kh n ti m n v tài chính DN có th g p ph i trong vi c tr n .
N u t s thanh toán hi n hành cao đi u đó có ngh a là công ty luôn s n sàng
thanh toán các kho n n . Tuy nhiên, n u t s thanh toán hi n hành quá cao s làm
gi m hi u qu ho t đ ng vì công ty đã đ u t quá nhi u vào TSNH hay nói cách khác
vi c qu n lý TSNH không hi u qu .
Kh n ng thanh toán nhanh ậ Quick ratio
T s kh n ng thanh toán nhanh đ c tính toán d a trên nh ng TSNH có th
nhanh chóng chuy n đ i thành ti n, đôi khi chúng đ c g i là “Tài s n có tính thanh
kho n”. Mà “Tài s n có tính thanh kho n” là bao g m t t c TSNH tr hàng t n kho.
T s thanh toán nhanh =

Tài s n ng n h n ậ Hàng t n kho
N ng n h n

T s này cho th y kh n ng thanh toán th c s c a m t công ty. Khi tr s c a
ch tiêu “H s kh n ng thanh toán nhanh” ≥ 1, doanh nghi p b o đ m và th a kh
n ng thanh toán nhanh và ng c l i, khi tr s c a ch tiêu < 1, doanh nghi p không
đ m b o đ c kh n ng thanh toán nhanh. Trên th c t , khi tr s c a ch tiêu này ≥ 2,
doanh nghi p m i hoàn toàn đ m b o kh n ng thanh toán nhanh n ng n h n.
H s thanh toán t c th i:
H s này cho bi t, v i l ng ti n và t

ng đ

ng ti n hi n có, doanh nghi p có

đ kh n ng trang tr i các kho n n ng n h n, đ c bi t là n ng n h n đ n h n hay
không.
Ti n + Các kho n t ng đ ng ti n
N ng n h n
“T c th i” trong phân tích tài chính không xem xét theo ngh a thông th ng là
“ngay l p t c” mà nó ch mang tính t ng đ i. Do tính ch t c a ti n và t ng đ ng
H s thanh toán t c th i =

ti n nên khi xác đ nh kh n ng thanh toán t c th i, các nhà phân tích th ng so v i
các kho n n có th i h n thanh toán trong vòng 3 tháng. Do v y, khi tr s c a ch tiêu
này ≥ 1, doanh nghi p đ m b o và th a kh n ng thanh toán t c th i và ng c l i, khi
tr s c a ch tiêu < 1, doanh nghi p không đ m b o kh n ng thanh toán t c th i.
12


Trong tr ng h p m u s c a công th c đ c xác đ nh là toàn b s n ng n
h n, tr s c a ch tiêu này không nh t thi t ph i b ng 1 mà có th < 1, doanh nghi p
v n đ m b o và th a kh n ng thanh toán t c th i vì m u s là toàn b các kho n n
mà doanh nghi p có trách nhi m ph i thanh toán trong vòng 1 n m, còn t s là các
kho n có th s d ng đ thanh toán trong vòng 3 tháng.
H s thanh toán n dài h n
Là ch tiêu cho bi t v i s tài s n hi n có, DN có đ kh n ng trang tr i n dài
h n hay không. Tr s c a ch tiêu càng cao, kh n ng đ m b o thanh toán n dài h n
càng l n. Nh ng n u ch tiêu này quá l n, DN d lâm vào tình tr ng m t kh n ng
thanh toán n ng n h n do m t b ph n tài s n dài h n đ
h n.
H s kh n ng thanh toán n dài h n =

c hình thành t n ng n
Tài s n dài h n
N dài h n

H s gi i h năđ uăt ăanătoƠnăvƠoătƠiăs n dài h n
đ m b o kh n ng thanh toán n dài h n mà không nh h

ng kh n ng thanh

toán n ng n h n, tránh cho DN không b r i vào tình tr ng phá s n, c n ph i xác đ nh
gi i h n đ u t an toàn vào tài s n dài h n. Nguyên t c đ u t tài s n dài h n đòi h i
t ng các kho n n dài h n và VCSH ph i luôn l n h n ho c b ng t ng giá tr tài s n
dài h n.
TSDH
H s gi i h n đ u t an toàn vào TSDH =
T ng n DH và VCSH
N u tr s c a ch tiêu này > 1, DN s g p khó kh n trong thanh toán n ng n
h n.
N u tr s c a ch tiêu này < 1 nh ng ch tiêu h s kh n ng thanh toán n dài
h n l i có tr s ≥ 1, DN không nh ng đ m b o đ c kh n ng thanh toán n dài h n
mà còn có th a kh n ng thanh toán n ng n h n.
Trong tr ng h p ch tiêu h s gi i h n đ u t an toàn vào TSDH và ch tiêu h
s kh n ng thanh toán n DH đ u có tr s < 1, DN s không đ m b o kh n ng thanh
toán n DH nh ng an ninh tài chính v n đ m b o, DN không g p khó kh n trong
thanh toán.
H s thanh toán lãi vay:
H s này cho bi t kh n ng thanh toán lãi ti n vay c a DN và ph n ánh m c đ
r i ro có th g p ph i đ i v i các ch n . N u công ty quá y u v m t này, các ch n
có th đi đ n gây s c ép lên công ty, th m chí d n t i phá s n công ty. H s kh n ng
thanh toán lãi vay đ c tính b ng t s gi a l i nhu n tr c thu và lãi vay (EBIT)
trên lãi vay:

13

Thang Long University Library


H s thanh toán lãi vay =

EBIT
S ti n lãi vay ph i tr trong k

Lãi ti n vay là kho n chi phí s d ng v n vay mà DN có ngh a v ph i tr đúng
h n cho các ch n . M t DN vay n nhi u nh ng kinh doanh không t t, m c sinh l i
c a đ ng v n quá th p ho c thua l thì khó có th đ m b o kh n ng thanh toán lãi
ti n vay đúng h n.
1.5.5.2. Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u su t ho t đ ng – Activity Ratios
Các t s ho t đ ng đo l ng ho t đ ng kinh doanh c a m t DN.
nâng cao t
s ho t đ ng, các nhà qu n tr ph i bi t là nh ng tài s n ch a dùng ho c không dùng
không t o ra thu nh p vì th DN c n ph i bi t cách s d ng chúng có hi u qu ho c
lo i b chúng đi. T s ho t đ ng đôi khi còn g i là t s hi u qu ho c t s luân
chuy n.
S vòng quay hàng t n kho ậ Inventory turnover ratio
S vòng quay hàng t n kho là m t tiêu chu n đánh giá công ty s d ng hàng t n
kho c a mình hi u qu nh th nào.
GVHB

Vòng quay hàng t n kho =

HTK bình quân trong k
Trong đó HTK bình quân tính theo giá tr HTK bình quân gi a 2 th i đi m đ u
k và cu i k . S vòng quay HTK cao hay th p ph thu c vào đ c đi m ngành kinh
doanh và chính sách t n kho c a DN.
+ Khi s vòng quay HTK c a DN > s vòng quay HTK c a các DN trong ngành
thì vi c t ch c và qu n lý d tr c a DN là t t, DN có th rút ng n đ c chu k kinh
doanh, gi m đ c l ng v n b vào HTK
+ Khi s vòng quay HTK c a DN < s vòng quay HTK c a các DN trong ngành
thì DN d tr v t t quá m c d n đ n tình tr ng đ ng, s n ph m tiêu th ch m, t n
kho kéo dài, làm gi m dòng ti n vào c a DN làm cho DN r i vào tr ng thái khó kh n
v tài chính trong t ng lai.
S ngày m t vòng quay HTK =

365
S vòng quay HTK

S vòng quay các kho n ph i thu ậ Accounts receivable turnover ratio
S vòng quay các kho n ph i thu đ c s d ng đ xem xét c n th n vi c thanh
toán các kho n ph i thu v.v…Khi khách hàng thanh toán t t c các hoá đ n c a h , lúc
đó các kho n ph i thu quay đ c m t vòng.
Doanh thu
Các kho n ph i thu
S vòng quay các kho n ph i thu ho c k thu ti n bình quân cao hay th p ph
Vòng quay các kho n ph i thu =

thu c vào chính sách bán ch u c a công ty. N u s vòng quay th p thì hi u qu s
14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×