Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM

B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CÔNG TY C PH Nă UăT ăD CH V
T NG H P THÀNH NAM

SINH VIÊN TH C HI N : NGUY N TH ÁNH
MÃ SINH VIÊN

: A19860


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

HÀ N I ậ 2014


B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CÔNG TY C PH Nă UăT ăD CH V
T NG H P THÀNH NAM

Giáoăviênăh

ng d n

:ăPGS.TS.ăL uăTh H

Sinh viên th c hi n

: Nguy n Th Ánh

Mã sinh viên

: A19860

Chuyên ngành

: Tài chính


ng

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Tr c tiên, em xin chân thành c m n giáo viên h ng d n - PGS.TS. L u Th
H ng đã t n tình ch b o, h ng d n em trong su t th i gian nghiên c u và th c hi n
khóa lu n này.
Bênh c nh đó, em c ng mong mu n thông qua khóa lu n này, g i l i cám n sâu
s c đ n các th y cô giáo đang gi ng d y t i tr ng i h c Th ng Long, nh ng ng i
đã tr c ti p truy n đ t cho em các ki n th c v kinh t t nh ng môn h c c b n nh t,
giúp em có đ c m t n n t ng v chuyên ngành h c nh hi n t i đ có th hoàn thành
đ tài nghiên c u này.
Cu i cùng, em xin c m n các anh ch , cô chú trong phòng tài chính – k toán
c a Công ty c ph n đ u t d ch v t ng h p Thành Nam đã t o đi u ki n, giúp đ
c ng nh cung c p s li u, thông tin và t n tình h ng d n em trong su t th i gian làm
khóa lu n.
Em xin chân thành c m n !


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Nguy n Th Ánh

Thang Long University Library


M CL C
L IM

U

CH
NGăă1. NH NG V Nă
LÝ LU Nă C ă B N V PHÂN TÍCH TÀI
CHÍNH DOANH NGHI P ........................................................................................... 1
1.1.

Khái quát v ho tăđ ng tài chính c a doanh nghi p ......................................1

1.2.

Phân tích tài chính doanh nghi p ....................................................................1

1.2.1.

Khái ni m và s c n thi t phân tích tài chính doanh nghi p ..................1

1.2.2.

Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p ............................................3

1.2.3.

Thông tin s d ng phân tích tài chính doanh nghi p.............................. 5

1.2.4.

Ph

1.2.5.

N i dung phân tích tài chính doanh nghi p .............................................7

1.3.

Nhân t

ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p......................................6
nhăh

ngăđ n tình hình tài chính doanh nghi p.......................... 18

1.3.1.

Nhóm nhân t ch quan ..........................................................................18

1.3.2.

Nhóm nhân t khách quan ......................................................................20

CH
NGăă2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY C PH Nă
Uă T ă
D CH V T NG H P THÀNH NAM .....................................................................21
2.1.

Gi i thi u v công ty c ph năđ uăt ăd ch v t ng h p Thành Nam..........21

2.1.1.

Quá trình hình thành và phát tri n ......................................................... 21

2.1.2.

C c u t ch c .......................................................................................... 21

2.1.3.

Khái quát v ho t đ ng kinh doanh chính c a công ty c ph n đ u t

d ch v t ng h p Thành Nam ......................................................................................22
2.2.
Phân tích tài chính công ty c ph nă đ uă t ă d ch v t ng h p
Thành Nam...................................................................................................................24
2.2.1.

Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n ................................................24

2.2.2.

Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh ................................................35

2.2.3.

Phân tích các nhóm t s tài chính ......................................................... 44

2.3.
ánhă giáă tìnhă hìnhă tƠiă chínhă côngă tyă c ph nă đ u t ă d ch v t ng h p
Thành Nam...................................................................................................................50
2.3.1.

i m m nh ............................................................................................... 50

2.3.2.

i m y u và nguyên nhân .......................................................................51


CH

NGăă3. GI I PHÁP C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY C

PH Nă

UăT ăD CH V T NG H P THÀNH NAM ........................................54

3.1.
nhă h ng phát tri n công ty c ph nă đ uă t ă d ch v t ng h p
Thành Nam...................................................................................................................54
3.2.
Gi i pháp c i thi n tình hình tài chính công ty c ph năđ uăt ăd ch v t ng
h p Thành Nam ...........................................................................................................54
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

i u ch nh chính sách bán hàng ............................................................ 54
T ng c

ng ki m soát, qu n lý chi phí ...................................................58

i u ch nh chính sách huy đ ng và s d ng v n ..................................60
B id

ng, nâng cao trình đ c a cán b công nhân viên c a công ty 62

Ki n ngh v iănhƠăn

c ...................................................................................62

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
BH

: Bán hàng

BC

: Báo cáo

BCTC

: Báo cáo tài chính

CCDV

: Cung c p d ch v

C KT

: Cân đ i k toán

CP

: C ph n

CPBH

: Chi phí bán hàng

CPLV

: Chi phí lãi vay

CPQLDN

: Chi phí qu n lí doanh nghi p

CSH

: Ch s h u

DH

: Dài h n

DT

: Doanh thu

DTT

: Doanh thu thu n

LTC

:

c l p tài chính

T&XD

:

u t và xây d ng

GVHB

: Giá v n hàng bán

H

: Ho t đ ng đ u t

T

H KD

: Ho t đ ng kinh doanh

H TC

: Ho t đ ng tài chính

HQSD

: Hi u qu s d ng

HTK

: Hàng t n kho

LCTT

: L u chuy n ti n t

LN

: L i nhu n

LNKT

: L i nhu n k toán

LNT

: L i nhu n thu n

LNST

: L i nhu n sau thu

NDH

: N dài h n


NH

: Ng n h n

NNH

: N ng n h n

NPT

: N ph i tr

NV

: Ngu n v n

PTKH

: Ph i thu khách hàng

PTNB

: Ph i tr ng

SXKD

: S n xu t kinh doanh

T LC

: T c đ luân chuy n

TNDN

: Thu nh p doanh nghi p

TG

: Th i gian

TS

: Tài s n

TSC

: Tài s n chung

TSC

: Tài s n c đ nh

TSDH

: Tài s n dài h n

TSNH

: Tài s n ng n h n

TTCNB

: Tr tr

XD

: Xây d ng

i bán

c cho ng

i bán

Thang Long University Library


DANH M C CÁC B NG BI U,ă

TH ,ăS ă

S đ 1.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p ...................................................3
S đ 2.1. C c u t ch c c a Công ty .........................................................................21
th 2.1. Xu h

ng t ng tr

ng v n theo th i gian ...................................................27

B ng 2.1. K t qu s n xu t kinh doanh qua ba n m 2011, 2012 và 2013.....................23
B ng 2.2. C c u tài s n c a công ty qua ba n m 2011, 2012 và 2013 ........................24
B ng 2.3. ánh giá tình hình huy đ ng v n ..................................................................26
B ng 2.4. T c đ t ng tr

ng v n c a công ty ............................................................. 27

B ng 2.5. Phân tích c c u ngu n v n ..........................................................................28
B ng 2.6. Phân tích m i quan h gi a tài s n và ngu n v n.........................................29
B ng 2.7. Phân tích tình hình các kho n ph i thu ......................................................... 31
B ng 2.8. Phân tích tình hình ph i thu c a khách hàng ................................................32
B ng 2.9. Phân tích tình hình các kho n ph i tr ......................................................... 33
B ng 2.10. ánh giá tình hình kho n ph i tr ng

i bán..............................................34

B ng 2.11. Các ch tiêu đánh giá HQSD TSC ............................................................... 35
B ng 2.12. Các ch tiêu đánh giá HQSD TSC c a Công ty L18 ...................................35
B ng 2.13. ánh giá hi u qu s d ng TSNH .............................................................. 36
B ng 2.14. ánh giá HQSD TSNH c a Công ty L18 ...................................................37
B ng 2.15. ánh giá t c đ luân chuy n c a TSNH .....................................................37
B ng 2.16. ánh giá t c đ luân chuy n HTK ............................................................. 38
B ng 2.17. ánh giá T LC HTK c a Công ty CP T&XD s 18 .............................. 38
B ng 2.18. ánh giá hi u qu s d ng TSDH .............................................................. 39
B ng 2.19. ánh giá HQSD TSDH c a Công ty L18 ...................................................39
B ng 2.20. ánh giá hi u qu s d ng chi phí .............................................................. 41
B ng 2.21. ánh giá HQSD CP c a Công ty L18 ........................................................41
B ng 2.22.

ánh giá s bi n đ ng c a các ch tiêu trên BC KQKD ........................... 42

B ng 2.23. ánh giá kh n ng thanh toán .....................................................................44
B ng 2.24. ánh giá kh n ng thanh toán c a Công ty L18 .........................................45
B ng 2.25. Phân tích kh n ng chi tr thông qua báo cáo LCTT ..................................46
B ng 2.26. T tr ng các dòng ti n thu, chi ...................................................................47
B ng 2.27. ánh giá m c đ đ c l p tài chính ............................................................. 48


B ng 2.28. ánh giá m c đ

LTC bình quân chung c a ngành XD .......................... 48

B ng 2.29. ánh giá kh n ng sinh l i c a công ty ......................................................49
B ng 3.1. Lãi su t chi t kh u thanh toán tr c th i h n d ki n .......................................55
B ng 3.2. M c th

ng d ki n cho t công tác thu h i n ...........................................56

B ng 3.3. D ki n s n s thu h i ...............................................................................56
B ng 3.4. S ti n chi t kh u d ki n .............................................................................56
B ng 3.5. S ti n chi th

ng d ki n ............................................................................58

B ng 3.6. Các chi phí d ki n khi th c hi n gi i pháp .................................................58

Thang Long University Library


L IM

U

Hi n nay, cùng v i s đ i m i c a n n kinh t th tr ng và c nh tranh ngày
càng gay g t đã t o ra c h i đ ng th i c ng t o ra thách th c cho doanh nghi p.
“Cá l n nu t cá bé” là quy lu t đào th i t t y u c a n n kinh t . Tình hình tài chính c a
m t doanh nghi p đánh giá doanh nghi p đó m nh hay y u. Tình hình tài chính c a
doanh nghi p t t hay x u, kh quan hay bi đát th hi n rõ nét ch t l ng c a toàn b
ho t đ ng mà doanh nghi p đã ti n hành.
Nh v y, vi c ti n hành phân tích tình hình tài chính s giúp cho các nhà qu n tr
doanh nghi p và các c quan ch qu n c p trên th y rõ h n b c tranh v th c tr ng
ho t đ ng tài chính, xác đ nh đ y đ và đúng đ n nguyên nhân, m c đ
các nhân t đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p.

nh h

ng c a

bi t đ c tình hình tài chính hình tài chính c a công ty t t hay x u thì c n
ph i ti n hành phân tích tài chính. Tuy nhiên Công ty v n ch a quan tâm phân tích
tình hình tài chính. T n m 2008 đ n n m 2013, th c tr ng tài chính c a công ty ch
đ c tóm l c qua các báo cáo s b v tình hình tài s n, ngu n v n và ho t đ ng
kinh doanh khi b ph n k toán l p báo cáo tài chính cu i m i k kinh doanh. Vi c
phân tích tình hình tài chính ch a đ c Công ty đ xu t, l p k ho ch và ti n hành
phân tích. B i v y, đ tài nghiên c u đ c ch n là “Phân tích tài chính Công ty c
ph n đ u t d ch v t ng h p Thành Nam” v i đ i t
hình tài chính c a chính công ty.

tài đ

g nghiên c u là phân tích tình

c nghiên c u trên giác đ doanh nghi p

v i m c đích nghiên c u là phát hi n đi m m nh, đi m y u v tài chính c a công ty c
ph n đ u t d ch v t ng h p Thành Nam và m c tiêu nghiên c u là c i thi n tình hình
tài chính c a công ty.
tài có ph m vi nghiên c u là tình hình tài chính c a Công ty
c ph n đ u t d ch v t ng h p Thành Nam t n m 2011 đ n n m 2013. Ph ng
pháp nghiên c u đ c s d ng là ph ng pháp phân tích t ng h p, so sánh khái quát
hóa d a trên s li u đ c cung c p và tình hình th c t c a công ty.
Khóa lu n g m 3 ch

ng:

Ch

ng 1: Nh ng v n đ lý lu n c b n v phân tích tài chính doanh nghi p

Ch

ng 2: Phân tích tài chính c a công ty c ph n đ u t d ch v t ng h p

Thành Nam
Ch

ng 3: Gi i pháp c i thi n tình hình tài chính công ty c ph n đ u t d ch v

t ng h p Thành Nam


CH

NGăă1.

NH NG V Nă

LÝ LU Nă C ă B N V

PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
1.1.

Khái quát v ho tăđ ng tài chính c a doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là nh ng quan h ti n t g n tr c ti p v i vi c t ch c,

huy đ ng, phân ph i, qu n lý và s d ng v n trong quá trình s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p. V y thì ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p là m t trong nh ng n i
dung r t c b n c a ho t đ ng kinh doanh nh m gi i quy t các m i quan h kinh t
phát sinh trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và đ
d i hình thái ti n t .

c bi u hi n

Ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p là nh ng ho t đ ng có liên quan đ n vi c
thay đ i v quy mô và k t c u c a v n ch s h u và v n vay c a doanh nghi p: ho t
đ ng phát hành hay mua l i c phi u, trái phi u; ho t đ ng vay và tr n vay; ho t
đ ng chi tr c t c và các ho t đ ng khác làm thay đ i c u trúc tài chính c a doanh
nghi p (chi tiêu các qu doanh nghi p, nh n và tr v n góp, chi tr n thuê tài
chính,... ). N u tình hình tài chính c a doanh nghi p th hi n tình tr ng hay th c tr ng
tài chính c a doanh nghi p t i m t th i đi m, ph n ánh toàn b các ho t đ ng mà
doanh nghi p ti n hành thì ho t đ ng tài chính ch liên quan đ n vi c xác đ nh nhu
c u; t o l p, tìm ki m, huy đ ng và s d ng s v n đã huy đ ng m t cách h p lý, có
hi u qu . V b n ch t ho t đ ng tài chính là nh ng ho t đ ng g n li n v i s v n đ ng
và chuy n hóa các ngu n l c tài chính, t o ra s chuy n d ch giá tr trong quá trình
kinh doanh c a doanh nghi p và làm thay đ i c u trúc tài chính doanh nghi p.
Ho t đ ng tài chính doanh nghi p b chi ph i b i tính ch t s h u v n trong m i
doanh nghi p và luôn b chi ph i b i m c tiêu l i nhu n.
Trong đi u ki n doanh nghi p ho t đ ng liên t c thì ho t đ ng tài chính v a là
nguyên nhân, v a là k t qu c a quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
1.2.

Phân tích tài chính doanh nghi p

1.2.1. Khái ni m và s c n thi t phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính là quá trình xem xét, ki m tra, đ i chi u và so sánh s li u v
tài chính trong k hi n t i v i các k kinh doanh đã qua. Thông qua vi c phân tích tài
chính s cung c p cho ng i s d ng thông tin có th đánh giá ti m n ng, hi u qu
kinh doanh c ng nh nh ng r i do v tài chính trong t ng lai c a doanh nghi p. S
c n thi t c a vi c phân tích báo cáo tài chính th hi n rõ nét qua m c tiêu phân tích tài
chính c a t ng đ i t ng s d ng thông tin. Nh ng đ i t ng s d ng thông khác
nhau thì m c tiêu phân tích c ng khác nhau. C th :

1

Thang Long University Library


Các nhà qu n tr doanh nghi p, m c tiêu phân tích là kinh doanh có lãi và thanh
toán đ c n . H c n nh ng thông tin đ đánh giá th c tr ng tài chính doanh nghi p,
th c hi n cân b ng tài chính, kh n ng thanh toán, kh n ng sinh l i, tình hình r i ro
v tài chính và d đoán tình hình tài chính đ ra các quy t đ nh h p lý.
Các nhà cho vay thì m i quan tâm hàng đ u c a h là kh n ng tr n c a doanh
nghi p và kho n tr lãi ti n vay c a doanh nghi p. Ngoài ra, h chú Ủ đ n s l ng
ti n và tài s n có th chuy n đ i thành ti n. T đó so sánh v i s n ng n h n đ bi t
đ c kh n ng thanh toán t c th i c a doanh nghi p. Bên c nh đó, các ch n c ng
th ng quan tâm đ n t su t t tài tr (Ngu n v n ch s h u/T ng tài s n). B i t
su t này càng cao thì v n ch s h u càng l n – là kho n b o hi m cho h trong
tr ng h p b r i ro. Do đó, m c tiêu phân tích tài chính đ i v i các ch n là kh
n ng thanh toán và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p.
Các nhà đ u t , các c đông t ng l i thì m i quan tâm hàng đ u c a h là
h ng vào các m t ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p, nh tình hình r i ro tài
chính, th i gian hoàn v n, m c sinh lãi, kh n ng thanh toán. Vì v y, các nhà đ u t ,
các c đông t ng lai c n nh ng thông tin v đi u ki n tài chính, tình hình ho t đ ng
và k t qu kinh doanh, các ngu n l c t ng tr ng c a doanh nghi p. B i v y, m c tiêu
phân tích đ i v i h là nh ng ti m n ng ho t đ ng c a doanh nghi p và m c l i nhu n
s thu đ c.
Các nhà cung c p c n nh ng thông tin đ quy t đ nh vi c có cho phép doanh
nghi p mua ch u hàng hóa, v t t , thi t b , d ch v hay thanh toán ch m hay không.
B i v y, m c tiêu c a các nhà cung c p c ng nh các nhà cho vay, h c n ph i bi t
kh n ng thanh toán hi n t i và trong th i gian t i c a doanh nghi p.
Các c quan qu n lý c p trên nh : các c quan tài chính, các c quan thu , các c
quan th ng kê, các c quan ch qu n, ...c ng c n nh ng thông tin đ đánh giá th c
tr ng tài chính và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. B i vì, nó liên quan đ n
quy n l i và trách nhi m c a các đ i t ng trên.
Nh ng ng i h ng l ng trong doanh nghi p c ng c n nh ng thông tin v tình
hình n đ nh và phát tri n c a doanh nghi p, v thu nh p, giúp h đ nh h ng vi c làm
n đ nh, ho t đ ng tích c c, t ng n ng su t lao đ ng, góp ph n phát tri n s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p.
B i v y, th ng xuyên ti n hành phân tích tình hình tài chính s giúp cho các
nhà qu n tr và các c quan ch qu n c p trên th y rõ h n b c tranh v th c tr ng ho t
đ ng tài chính, xác đ nh đ y đ và đúng đ n nh ng nguyên nhân, m c đ nh h ng
c a các nhân t đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p. T đó, có nh ng gi i pháp
h u hi u đ n đ nh và t ng c ng tình hình tài chính c a doanh nghi p.
ng th i
2


c ng giúp cho các đ i t ng s d ng thông tin khác n m b t đ c nh ng thông tin c n
thi t đ đ a ra nh ng hành đ ng, quy t đ nh và có nh ng b c đi đúng đ n.
1.2.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích báo cáo tài chính đ có th đánh giá th c tr ng tài chính c a doanh
nghi p t đó phát hi n ra nh ng đi m m nh, đi m y u nh m đ a ra các gi i pháp c i
thi n nh ng thi u sót trong ho t đ ng tài chính doanh nghi p. B i v y báo cáo tài
chính c n ph i phân tích theo quy trình khoa h c, h p lý phù h p v i m c tiêu quan
tâm c a t ng đ i t

ng s d ng thông tin.

S ăđ 1.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p
L p k ho ch phân
tích

Th c hi n phân tích

Xác đ nh m c
tiêu, ph m vi và
th i gian ti n
hành phân tích
Xác đ nh rõ n i
dung phân tích

L a ch n tài
li u, thông tin
c n thu th p

S u t m tài li u
và s lỦ s li u

Hoàn thành công vi c
phân tích
L p báo cáo
phân tích

tính toán và phân
tích

t ng h p và rút ra
k t lu n

L a ch n nhân
s và ph ng
ti n phân tích

(Ngu n: Giáo trình phân tích BCTC, PGS.TS. Nguy n N ng Phúc)
1.2.2.1.

L p k ho ch phân tích

ây là giai đo n đ u tiên, là khâu quan tr ng, nh h ng đ n ch t l ng, hi u
qu c a phân tích tài chính. L p k ho ch phân tích bao g m vi c xác đ nh rõ m c
tiêu, xác đ nh rõ n i dung phân tích, xây d ng ch ng trình phân tích. K ho ch phân
tích nh m tr l i các câu h i: T i sao phân tích? Bao lâu?
th c hi n. C th :

đâu? Nh th nào? Ai

Xác đ nh m c tiêu, ph m vi phân tích và th i gian ti n hành phân tích: C n xác
đ nh rõ m c tiêu phân tích đ làm gì, ph m vi phân tích là t i chi nhánh, b ph n hay
toàn b h th ng; phân tích theo chuyên đ hay toàn di n, th i gian d ki n ti n hành
3

Thang Long University Library


phân tích ng n hay dài; tr c, trong hay sau khi ho t đ ng tài chính x y ra... đ trên c
s đó thi t l p quy trình, kh i l ng công vi c... c n th c hi n ti p theo.
Xác đ nh rõ n i dung phân tích, ch tiêu và ph ng pháp phân tích s d ng: C n
c vào m c tiêu, ph m vi, th i gian phân tích đ l a ch n n i dung, ch tiêu và ph ng
pháp phân tích phù h p, tránh lãng phí th i gian, công s c c a b ph n phân tích và
tránh thoát ly m c tiêu phân tích.
L a ch n tài li u, thông tin c n thu th p: C n c

vào n i dung, ch tiêu và

ph ng pháp phân tích đã xác đ nh, k ho ch phân tích c n ch rõ nh ng tài li u, thông
tin c n thu th p, tìm hi u c ng nh các ngu n cung c p thông tin đ đ m b o có đ
l

ng tài li u thích h p cho vi c phân tích.
L a ch n nhân s và ph

ng ti n phân tích:

phân tích tài chính di n ra đúng

ti n đ , tuân th quy trình thì k ho ch phân tích c n phân công công vi c, xác đ nh
nhi m v , trách nhi m c a m i cá nhân m t cách c th và s d ng các công c ,
ph ng ti n m t cách hi u qu .
1.2.2.2.

Th c hi n phân tích

S u t m tài li u và s lý s li u:
đ t đ c hi u qu cao trong phân tích tài
chính doanh nghi p, s li u c n đ m b o đ y đ ba yêu c u: chích xác, toàn di n và
khách quan. Nh ng tài li u làm c n c phân tích th ng bao g m: b ng cân đ i k
toán, b ng báo cáo k t qu kinh doanh, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo
cáo tài chính.
Tính toán và phân tích: V n d ng các ph ng pháp phân tích phù h p và xác
đ nh h th ng ch tiêu phân tích. Các ch tiêu là s bi u hi n b ng con s c a quá trình
và k t qu ho t đ ng trong s th ng nh t gi a m t l ng và ch t (Các ch tiêu tính ra
có th là s tuy t đ i, s t ng đ i, s bình quân...). C th : các ch tiêu ph n ánh khái
quát tình hình tài chính c a doanh nghi p, các ch tiêu ph n ánh ngu n v n và chính
sách huy đ ng v n, các ch tiêu ph n ánh tình hình và kh n ng thanh toán c a doanh
nghi p, các ch tiêu ph n ánh hi u qu s n xu t kinh doanh, các ch tiêu ph n ánh tình
hình đ u t c a doanh nghi p... ho c có th tính ra các ch tiêu t ng h p, các ch tiêu
chi ti t. Các ch tiêu này có th so sánh v i k ho ch, các k kinh doanh tr c ho c v i
các tiêu chu n m c trong ngành. Các ch tiêu trên có th đ c trình bày d i d ng
bi u m u, bi u đ ho c đ th , ho c có th b ng các ph ng trình kinh t ... qua đó có
th v n d ng các ph ng pháp thích h p, giúp cho vi c đánh giá sâu s c th c tr ng tài
chính c a doanh nghi p. ng th i c ng là c s đ d báo, d đoán xu th phát tri n
tài chính c a doanh nghi p.
T ng h p k t qu , rút ra k t lu n: Cu i giai đo n c a phân tích c n t ng h p l i,
đ a ra m t s ch tiêu t ng h p đ đánh giá chung toàn b ho t đ ng tài chính c a
4


doanh nghi p ho c ph n ánh đúng theo m c tiêu và n i dung phân tích đã đ c đ ra.
Trên c s t ng h p nh ng k t qu đã phân tích c n rút ra nh ng nh n xét, đánh giá,
nh ng đi m m nh, đi m y u và nguyên nhân d n đ n m t y u kém đó trong ho t đ ng
tài chính doanh nghi p.
1.2.2.3.

Hoàn thành công vi c phân tích

L p báo cáo phân tích: Báo cáo phân tích là b n t ng h p nh ng đánh giá cùng
nh ng tài li u ch n l c ra đ minh h a, rút ra t quá trình phân tích. Vi c đánh giá
cùng nh ng s li u minh h a c n nêu rõ c th c tr ng. T đó, c n nêu rõ nh ng c h i,
thách th c và gi i pháp c i thi n nh ng m t còn y u kém.
1.2.3. Thông tin s d ng phân tích tài chính doanh nghi p
Tài li u ph c v công tác phân tích tài chính doanh nghi p r t đa d ng, phong
phú nh ng ch y u nh t v n là các báo cáo tài chính c a đ n v . C th :
B ng cân đ i k toán (C KT) là báo cáo tài chính ch y u, ph n ánh t ng quát
toàn b tình hình tài s n và ngu n hình thành tài s n c a doanh nghi p t i m t th i
đi m nh t đ nh. N i dung b ng C KT th hi n qua h th ng ch tiêu ph n ánh tình
hình tài s n và ngu n hình thành tài s n. Các ch tiêu đ c phân lo i, s p x p thành
t ng lo i, m c và ch tiêu c th phù h p v i yêu c u c a công tác qu n lý. B ng
C KT đ c chia thành hai ph n là ph n “Tài s n” và ph n “Ngu n v n”. Các ch tiêu
ph n ánh trong ph n “Tài s n” đ c s p x p theo n i dung kinh t c a các lo i tài s n
c a doanh nghi p và đ c trình bày theo trình t tính thanh kho n c a tài s n gi m
d n. Các ch tiêu ph n ánh trong ph n “Ngu n v n” đ c s p x p theo t ng ngu n
hình thành tài s n doanh nghi p, đ c trình bày theo trình t c p thi t ph i thanh toán
hay ngh a v pháp lý v i t ng lo i ngu n v n gi m d n.
l

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh là m t báo cáo tài chính ph n ánh tóm
c các kho n doanh thu, chi phí và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p cho m t

n m k toán nh t đ nh, bao g m k t qu ho t đ ng kinh doanh (ho t đ ng bán hàng và
cung c p d ch v , ho t đ ng tài chính) và ho t đ ng khác.
Báo cáo l u chuy n ti n t là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh vi c hình
thành và s d ng l ng ti n phát sinh trong k báo cáo c a doanh nghi p. Thông tin
v l u chuy n ti n t c a doanh nghi p cung c p cho ng i s d ng thông tin có c s
đ đánh giá kh n ng t o ra các kho n ti n và vi c s d ng nh ng kho n ti n đã t o ra
đó trong ho t đ ng s n xu t – kinh doanh c a doanh nghi p. Ti n ph n ánh trong báo
cáo l u chuy n ti n t g m ti n t i qu , ti n đang chuy n, các kho n ti n g i không k
h n và các kho n t ng đ ng ti n là các kho n đ u t ng n h n (không quá 3 tháng
k t ngày mua kho n đ u t đó), có kh n ng chuy n đ i d dàng thành m t l ng
5

Thang Long University Library


ti n xác đ nh và không có nhi u r i ro trong chuy n đ i thành ti n (k phi u ngân
hàng, tín phi u kho b c, ch ng ch ti n g i... ).
Thuy t minh báo cáo tài chính là báo cáo nh m thuy t minh và gi i trình b ng
l i, b ng s li u m t s ch tiêu kinh t - tài chính ch a đ c th hi n trên các báo cáo
tài chính nêu trên. B n thuy t minh này cung c p thông tin b sung c n thi t cho vi c
đánh giá k t qu kinh doanh c a danh nghi p trong n m báo cáo đ c chính xác.
1.2.4. Ph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p

Ph ng pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghi p bao g m h th ng các
công c và bi n pháp nh m ti p c n, nghiên c u các s ki n, hi n t ng, các m i quan
h bên trong và bên ngoài, các lu ng d ch chuy n và bi n đ i tình hình ho t đ ng tài
chính doanh nghi p, các ch tiêu t ng h p, các ch tiêu chi ti t, các ch tiêu t ng quát
chung, các ch tiêu có tính ch t đ c thù nh m đánh giá toàn di n th c tr ng ho t đ ng
tài chính c a doanh nghi p.
1.2.4.1.
Ph

Ph

ng pháp so sánh

ng pháp so sánh là ph

ng pháp nh m nghiên c u s bi n đ ng và xác đ nh

m c đ bi n đ ng c a ch tiêu phân tích.
áp d ng ph

ng pháp so sánh vào phân tích các báo cáo tài chính c a doanh

nghi p, tr c h t ph i xác đ nh g c đ so sánh. G c so sánh tùy thu c vào m c đích
c a phân tích. G c đ so sánh đ c ch n là g c v m t th i gian và không gian. K
phân tích đ c ch n là k th c hi n ho c là k k ho ch, ho c là k kinh doanh tr c.
Giá tr so sánh có th ch n là s tuy t đ i, s t
đ m b o tính ch t so sánh đ

ng đ i, ho c là s bình quân.

c c a ch tiêu th i gian, c m đ m b o s th ng

nh t: v n i dung kinh t c a ch tiêu, v ph ng pháp tính các ch tiêu và v đ n v
tính các ch tiêu (k c hi n v t, giá tr và th i gian).
Khi so sánh đ m b o đ

c s th ng nh t v ba n i dung nêu trên, c n đ m b o

đi u ki n khác nh : cùng ph ng h ng kinh doanh, đi u ki n kinh doanh t ng t
nhau. Ngoài ra c n xác đ nh m c tiêu so sánh trong phân tích báo cáo tài chính. M c
tiêu so sánh trong phân tích là nh m xác đ nh m c bi n đ ng tuy t đ i và m c bi n
đ ng t ng đ i cùng xu h ng bi n đ ng c a ch tiêu phân tích. M c bi n đ ng tuy t
đ i là k t qu so sánh tr s c a ch tiêu gi a hai k . K th c t v i k k ho ch, ho c
k th c t v i k kinh doanh tr c,... M c bi n đ ng t ng đ i là k t qu so sánh tr
s c a ch tiêu k này v i tr s c a ch tiêu k g c, nh ng đã đ c đi u chính theo
m t h s c a ch tiêu có liên quan, mà ch tiêu liên quan này quy t đ nh quy mô c a
ch tiêu phân tích.

6


-

N i dung so sánh bao g m:
+ So sánh gi a s th c t k phân tích v i s th c t c a k kinh doanh tr

c

nh m xác đ nh rõ xu h ng thay đ i v tình hình ho t đ ng tài chính c a doanh
nghi p. ánh giá t c đ t ng tr ng hay gi m đi c a các ho t đ ng tài chính c a
doanh nghi p.
+ So sánh gi a s th c t k phân tích v i s k k ho ch nh m xác đ nh m c
ph n đ u hoàn thành nhi m v k ho ch trong m i m t c a ho t đ ng tài chính c a
doanh nghi p.
-

Quá trình phân tích theo ph

ng pháp so sánh có th th c hi n b ng 3 hình

th c:
+ So sánh theo chi u ngang: So sánh ngang trên các báo cáo tài chính c a doanh
nghi p là vi c so sánh, đ i chi u tình hình bi n đ ng c v s tuy t đ i và s t

ng đ i

trên t ng ch tiêu, trên t ng báo cáo tài chính. Th c ch t c a vi c phân tích này là phân
tích s bi n đ ng v quy mô c a t ng kho n m c, trên t ng báo cáo tài chính c a
doanh nghi p. Qua đó, xác đ nh đ c m c bi n đ ng (t ng hay gi m) v quy mô c a
ch tiêu phân tích và m c đ
tích.

nh h

ng c a t ng ch tiêu nhân t đ n ch tiêu phân

+ So sánh d c trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p chính là vi c s d ng các
t l , các h s th hi n m i t ng quan gi a các ch tiêu trong t ng báo cáo tài chính,
gi a các báo cáo tài chính c a doanh nghi p. Th c ch t c a vi c phân tích theo chi u
d c trên báo cáo tài chính là phân tích s bi n đ ng v c c u hay nh ng quan h t l
gi a các ch tiêu trong h th ng báo cáo tài chính doanh nghi p.
+ So sánh xác đ nh xu h ng và tính ch t liên h gi a các ch tiêu. i u đó đ c
th hi n: Các ch tiêu riêng bi t hay các ch tiêu t ng c ng trên báo cáo tài chính đ c
xem xét trong m i quan h v i các ch tiêu ph n ánh quy mô chung và chúng có th
đ c xem xét trong nhi u k đ ph n ánh rõ h n xu h
t ng, kinh t - tài chính c a doanh nghi p.

ng phát tri n c a các hi n

1.2.5. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích khái quát: Trên c s các tài li u t ng h p phân tích các ch tiêu t ng
quát v quy mô v c c u, t c đ và hi u qu ho t đ ng tài chính đ đ a ra nh ng
đánh giá t ng quát v các m t ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p, xác đ nh các
tr ng đi m c n t p trung xem xét.
Phân tích c th : V i m i n i dung phân tích tài chính c th s mang l i cho nhà
phân tích cái nhìn sâu s c h n v t ng m t ho t đ ng tài chính c a đ n v , phân tích
nh m tr l i các câu h i c th nh : Quá trình v n đ ng và chuy n hóa các ngu n l c
7

Thang Long University Library


kinh t c a doanh nghi p di n ra nh th nào, k t qu c a s v n đ ng và chuy n hóa
ra sao, hi u qu c a m i quá trình ho t đ ng kinh t có phù h p v i m c tiêu c a ch
th qu n lý hay không, quan h kinh t c a doanh nghi p v i các bên có t t đ p và
ngày càng b n v ng hay không... là các n i dung nghiên c u c th c a phân tích tài
chính doanh nghi p.
Phân tích tài chính doanh nghi p c n k t h p m t cách hài hòa gi a phân tích
t ng quát v i phân tích c th , phân tích theo quá trình, theo th i gian, đánh giá theo
th i đi m. Trong đó, phân tích theo quá trình, tìm ra tính quy lu t trong t ng ho t đ ng
kinh t c n đ c coi tr ng m t cách đúng m c.
1.2.5.1.

Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n

a. Phân tích c c u tài s n
Phân tích c c u tài s n c a doanh nghi p đ

c th c hi n b ng cách tính ra và so

sánh tình hình bi n đ ng gi a k phân tích v i k g c v t tr ng c a t ng b ph n tài
s n chi m trong t ng s tài s n. T tr ng c a t ng b ph n tài s n chi m trong t ng s
tài s n đ c xác đ nh nh sau:
T tr ng c a t ng b ph n tài s n
=
chi m trong t ng s tài s n

Giá tr c a t ng b ph n TS
T ng s TS

x 100

Bên c nh vi c so sánh s bi n đ ng trên t ng s tài s n c ng nh t ng lo i tài
s n gi a k phân tích so v i k g c, t tr ng t ng lo i tài s n chi m trong t ng s và
xu h ng bi n đ ng c a chúng theo th i gian đ th y đ c m c đ h p lý c a vi c
phân b .
b. Phân tích tình hình ngu n v n ngu n v n
Phân tích tình hình ngu n v n c a doanh nghi p đ th y đ c doanh nghi p đã
huy đ ng v n t nh ng ngu n nào? Quy mô ngu n v n đ c huy đ ng đ c đã t ng
hay gi m? C c u ngu n v n c a doanh nghi p t ch hay ph thu c, thay đ i theo
chi u h

ng nào?

Phân tích c c u ngu n v n c ng ti n hành t

ng t nh phân tích c c u tài s n.

Công vi c tính toán và so sánh tình hình bi n đ ng gi a k phân tích v i k g c v t
tr ng c a t ng b ph n ngu n v n chi m trong t ng s ngu n v n đ c th c hi n
tr

c. T tr ng c a t ng b ph n ngu n v n chi m t trong t ng s ngu n v n đ

c

xác đ nh nh sau:
T tr ng c a t ng b ph n ngu n v n
Giá tr c a t ng b ph n NV
=
x 100
chi m trong t ng s ngu n v n
T ng s NV

8


9

Thang Long University Library


Bên c nh vi c so sánh s bi n đ ng trên t ng s ngu n v n c ng nh t ng lo i
ngu n v n gi a k phân tích so v i k g c, t tr ng t ng lo i ngu n v n chi m trong
t ng s ngu n v n và xu h ng bi n đ ng c a chúng theo th i gian c ng c n đ c
xem xét đ th y đ c m c đ h p lý và an ninh tài chính c a doanh nghi p trong vi c
huy đ ng v n.
c. Phân tích m i quan h gi a tài s n và ngu n v n
Các ch tiêu đ

c dùng đ tính và so sánh trong phân tích m i quan h gi a tài

s n và ngu n v n là:
H s n so v i tài s n: là ch tiêu ph n ánh m c đ tài tr tài s n c a doanh
nghi p b ng các kho n n .

H s n so v i
tài s n

=

N ph i tr

=

H s n so v i tài s n

Tài s n

TS – V n CSH
V n CSH
H s
= 1 = 1 TS
NV
tài tr

H s kh n ng thanh toán t ng quát: nh m đánh giá chính sách s d ng v n c a
doanh nghi p.
H s kh n ng thanh toán

=

t ng quát

T ng TS
T ng NPT

H s tài s n so v i v n ch s h u: là ch tiêu ph n ánh m c đ đ u t tài s n
c a doanh nghi p b ng v n ch s h u. H s đ c xác đ nh:
H s tài s n so v i
v n ch s h u

=

TS
V n CSH

Ho c:
H s tài s n so v i
v n ch s h u

=

V n CSH + NPT
V n CSH

= 1 +

NPT
V n CSH

d. Phân tích tình hình công n ph i thu, ph i tr
- Phân tích tình hình công n ph i thu
+ Phân tích tình hình các kho n ph i thu
tr

Các kho n ph i thu c a doanh nghi p bao g m: ph i thu c a khách hàng, tr
c cho ng i bán, ... Khi phân tích th ng so sánh s đ u k và s cu i k đ th y

quy mô và t c đ bi n đ ng c a t ng kho n ph i thu.

10


+ Phân tích tình hình ph i thu c a khách hàng
Kho n ph i thu c a khách hàng th

ng chi m t tr ng l n trong các kho n ph i

thu. Do v y, phân tích tình hình ph i thu c a khách hàng là c n thi t. Các ch tiêu dùng
trong phân tích tình hình ph i thu c a khác hàng là: S vòng quay ph i thu khách hàng
và th i gian 1 vòng quay ph i thu khách hàng.
S vòng quay PTKH

=

DTT/S d bình quân PTKH

S d bình quân PTKH

=

(S d PTKH đ u k + cu i k )/2

Th i gian 1 vòng quay PTKH

=

Th i gian k phân tích/S vòng quay PTKH

-

Phân tích tình hình công n ph i tr
+ Phân tích tình hình các kho n ph i tr

Các kho n ph i tr c a doanh nghi p bao g m: Ph i tr ng i bán, ph i tr ng i
lao đ ng, thu ph i n p ngân sách,... Khi phân tích th ng so sánh s cu i k và s
đ u k đ th y đ c quy mô và t c đ t ng gi m c a t ng kho n ph i tr , c c u c a
t ng kho n ph i tr .
+ Phân tích tình hình ph i tr ng

i bán

Trong các kho n ph i tr , ph i tr ng i bán th ng có Ủ ngh a quan tr ng đ i v i
kh n ng thanh toán và uy tín c a doanh nghi p nên vi c phân tích tình hình ph i tr
ng i bán là đi u c n thi t. Các ch tiêu dùng trong phân tích tình hình ph i tr ng
bán là: s vòng quay ph i tr ng i bán và th i gian 1 vòng quay ph i tr ng i bán.
S vòng quay PTNB

=

GVHB/S d bình quân PTNB

S d bình quân PTNB

=

(S d PTNB đ u k + cu i k )/2

Th i gian 1 vòng quay PTNB

=

Th i gian k phân tích/S vòng quay PTKH

1.2.5.2.

i

Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh

a. Phân tích hi u qu s d ng tài s n
- Phân tích hi u qu s d ng tài s n chung
Các ch tiêu đ

c dùng trong phân tích hi u qu tài s n là:

T su t sinh l i c a tài s n (ROA): Ch tiêu th hi n kh n ng t o ra l i nhu n
sau thu c a tài s n mà doanh nghi p s d ng cho ho t đ ng kinh doanh, ch tiêu này
đ

c tính nh sau:
ROA

LNST

=

x 100

TS bình quân

11

Thang Long University Library


S vòng quay c a tài s n: Ch tiêu này cho bi t trong m t k phân tích các tài s n
quay đ c bao nhiêu vòng.
S vòng quay
c a tài s n

=

T ng DTT
TS bình quân

Su t hao phí c a tài s n so v i doanh thu thu n: Ch tiêu này cho bi t trong k
phân tích, doanh nghi p thu đ
đ ut .

c 1 đ ng doanh thu thu n c n bao nhiêu đ ng tài s n

Su t hao phí c a tài s n

=

TS bình quân
DTT bán hàng

so v i doanh thu thu n

Su t hao phí c a tài s n so v i l i nhu n sau thu : Ch tiêu này ph n ánh kh
n ng t o ra l i nhu n sau thu c a các tài s n mà doanh nghi p đang s d ng cho ho t
đ ng kinh doanh.
Su t hao phí tài s n
so v i l i nhu n sau thu
-

=

TS bình quân
LNST

Phân tích hi u qu s d ng tài s n ng n h n.
Hi u qu s d ng tài s n ng n h n đ

c phân tích thông qua các ch tiêu sau:

T su t sinh l i c a tài s n ng n h n: Ch tiêu này cho bi t trong k phân tích doanh
nghi p đ u t 100 đ ng tài s n ng n h n thì t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu .
Ch tiêu đ

c tính nh sau:

T su t sinh l i c a tài s n

LNST

=

x

100

TSNH bình quân

ng n h n
Trong đó:
TSNH bình quân

=

TSNH đ u k + TSNH cu i k
2

S vòng quay c a tài s n ng n h n: Ch tiêu này cho bi t trong k phân tích các
tài s n ng n h n quay đ

c bao nhiêu vòng. Cách tính:

S vòng quay
c a tài s n ng n h n

=

12

T ng DTT
TSNH bình quân


Su t hao phí c a tài s n ng n h n so v i doanh thu: Ch tiêu này cho bi t doanh
nghi p mu n có m t đ ng doanh thu, doanh thu thu n trong k thì c n bao nhiêu đ ng
giá tr tài s n ng n h n. Cách tính:
Su t hao phí c a tài s n ng n h n

Giá tr TSNH bình quân trong k

=

so v i doanh thu

Doanh thu (DTT trong k )

Su t hao phí c a tài s n ng n h n so v i l i nhu n sau thu = TSNH bình quân/LNST.
-

Phân tích t c đ luân chuy n c a tài s n ng n h n
phân tích t c đ luân chuy n c a tài s n ng n h n c n xem xét các ch tiêu sau:
S vòng luân chuy n c a TSNH = T ng s luân chuy n thu n/TSNH bình quân,

trong đó: t ng s luân chuy n thu n bao g m doanh thu thu n, doanh thu tài chính và
thu nh p khác. Ch tiêu này cho bi t trong k tài s n ng n h n quay đ c bao nhiêu
vòng. T đây xác đ nh s ti n ti t ki m hay lãng phí do s vòng quay c a tài s n ng n
h n nhanh hay ch m.
S ti n ti t ki m,
lãng phí do t c đ
luân chuy n
TSNH thay đ i

=

TSNH

S vòng quay

bình quân
k g c

TSNH
k phân tích

S vòng quay
-

TSNH
k g c

Th i gian 1 vòng luân chuy n c a tài s n ng n h n: Ch tiêu này cho bi t m i
vòng quay c a tài s n ng n h n h t bao nhiêu ngày. Ch tiêu đ c xác đ nh nh sau:
Th i gian 1 vòng quay
c a tài s n ng n h n
-

TG c a k phân tích
S vòng quay c a TSNH

=

Phân tích t c đ luân chuy n c a hàng t n kho

S vòng quay c a hàng t n kho: Ch tiêu này cho bi t, trong k phân tích v n
đ u t cho hàng t n kho quay đ c bao nhiêu vòng. Ch tiêu này đ c tính nh sau:
S vòng luân chuy n
HTK

=

GVHB
HTK bình quân

Th i gian 1 vòng quay c a HTK = TG c a k phân tích/S vòng quay c a HTK.
H s đ m nhi m HTK = HTK bình quân/ T ng DTT.
-

Phân tích hi u qu s d ng tài s n dài h n
Phân tích tình hình s d ng tài s n dài h n là bi n pháp t i u đ nâng cao hi u

qu kinh doanh c a doanh nghi p. Tài s n dài h n c a doanh nghi p g m nhi u lo i có
vai trò và v trí khác nhau trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, chúng
th ng xuyên bi n đ ng v quy mô, k t c u và tình tr ng k thu t. Do v y, phân tích
13

Thang Long University Library


hi u qu s d ng tài s n dài h n v i m c đích đ đ u t tài s n dài h n h p lý góp
ph n nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.
Các ch tiêu dùng trong phân tích là: T su t sinh l i c a tài s n dài h n và s c
s n xu t c a tài s n dài h n; su t hao phí c a tài s n dài h n so v i doanh thu và su t
hao phí c a tài s n dài h n so v i l i nhu n; t su t sinh l i c a tài s n c đ nh, s c
s n xu t c a tài s n c đ nh và su t hao phí c a tài s n c đ nh.
T su t sinh l i c a TSDH

=

(LNST/Giá tr TSHD bình quân)

S c s n xu t c a TSDH

=

DTT/Giá tr TSDH bình quân

x

Su t hao phí c a TSDH so v i DT =

Giá tr TSDH bình quân/DTT

Su t hao phí c a TSDH so v i LN =

Giá tr TSDH bình quân/LNST

T su t sinh l i c a TSC

=

100

(LNST/Giá tr còn l i TSC bình quân) X

S c s n xu t c a TSC

=

DTT/Giá tr TSC bình quân

Su t hao phí c a TSC

=

Giá trí TSC bình quân/DTT

100

b. Phân tích hi u qu s d ng ngu n v n
- Phân tích hi u qu s d ng v n ch s h u
T su t sinh l i c a v n ch s h u (ROE): Ch tiêu này cho bi t, c 100 đ ng
v n ch s h u đ u t thì t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu thu nh p
doanh nghi p. ROE = (LNST/V n CSH bình quân)*100.
T su t sinh l i =
c a v n CSH
ROE
-

LNST
Doanh thu

Doanh thu
TS bình quân

x

TS bình quân
V n CSH bình quân

= T su t sinh l i c a x S vòng quay
doanh thu (ROS)
c a TS (SOA)

x

H s TS so v i
v n CSH (AOE)

x

Phân tích hi u qu s d ng v n vay

Kh n ng chi tr lãi vay = (LNKT tr c thu + CPLV)/CPLV. Ch tiêu này ph n
ánh đ an toàn, kh n ng thanh toán lãi ti n vay c a doanh nghi p.
c. Phân tích hi u qu s d ng chi phí
T su t sinh l i

=

L i nhu n g p v bán hàng

c a GVHB
T su t sinh l i
c a t ng chi phí

x 100

GVHB
LNKT tr c thu
T ng chi phí

=

x 100

T su t sinh l i c a giá v n hàng bán cho bi t trong k phân tích doanh nhi p
đ u t 100 đ ng giá v n hàng bán thì thu đ
14

c bao nhiêu đ ng l i nhu n g p.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×