Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN VŨ

B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI

HOÀN THI N K TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁCă NH K T QU BÁN HÀNG T I
CÔNG TY C PH NăVỂNăV

SINH VIÊN TH C HI N: LÊ NG C ANH
MÃ SINH VIÊN

: A19834


CHUYÊN NGÀNH

: K TOÁN

HÀ N I - 2014


B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI

HOÀN THI N K TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁCă NH K T QU BÁN HÀNG T I
CÔNG TY C PH NăVỂNăV

Giáoăviênăh

ng d n:ăTh.săV ăTh Kim Lan

Sinh viên th c hi n : Lê Ng c Anh
Mã sinh viên

: A19834

Chuyên ngành

: K toán

HÀ N I - 2014


Thang Long University Library


L I C Mă N
hoàn thành ch

ng trình h c đ i h c và vi t khóa lu n này, em đư nh n đ

c

s giúp đ và h ng d n nhi t tình c a quý th y cô tr ng i h c Th ng Long. Em
xin chân thành c m n quý th y cô, đ c bi t là nh ng th y cô đư t n tình gi ng d y
cho em trong th i gian em h c tr ng, giúp em có nh ng ki n th c v chuyên môn
và nh ng bài h c th c t đ em có th có công vi c t t h n sau khi ra tr
Em xin g i l i bi t n sâu s c đ n Ths. V Th Kim Lan, ng

ng.

i tr c ti p h

ng

d n em làm khóa lu n này. Em xin chân thành c m n cô đư dành th i gian và tâm
huy t đ ch b o t n tình cho em, giúp em hoàn thành khóa lu n t t nghi p m t cách
t t nh t.
M c dù, em đư c g ng hoàn thi n khóa lu n nh ng do n ng l c còn h n ch nên
khóa lu n không tránh kh i nh ng sai sót. Em r t mong nh n đ
th y cô đ khóa lu n c a em đ c hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c m n!

c s góp ý c a các


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan. Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s a d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn trách nhi m v l i cam đoan này.
Sinh viên

Lê Ng c Anh

Thang Long University Library

c


M CL C
L IM
CH

U

NGă1. C ăS

LÝ LU N CHUNG V

K

TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC

NH K T QU BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH
TH
NGăM Iầầầ. .................................................................................................1
1.1.
că đi m k toán bán hàng vƠă xácă đ nh k t qu bán hàng trong các doanh
nghi păkinhădoanhăth ngăm i ....................................................................................1
1.1.1. Bán hàng, k t qu bán hàng và yêu c u qu n lý quá trình bán hàng ...............1
1.1.2. Vai trò, nhi m v c a k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng ...........2
1.1.3. Các ph
1.1.4. Ph

ng th c bán hàng .................................................................................3

ng pháp xác đ nh giá v n c a hàng xu t bán ............................................5

1.2. N i dung k toán bán hàng ....................................................................................7
1.2.1. Ch ng t k toán ..................................................................................................7
1.2.2. Tài kho n s d ng ................................................................................................ 7
1.2.3. Ph

ng pháp k toán ......................................................................................... 11

1.3. N i dung k toánăxácăđ nh k t qu bán hàng.....................................................16
1.3.1. K toán chi phí qu n lý kinh doanh ..................................................................16
1.3.2. K toán xác đ nh k t qu bán hàng ...................................................................18
1.4. H th ng s k toán s d ng trong k toánăbánăhƠngăvƠă xácăđ nh k t qu
bán hàng ....................................................................................................................... 19
CH
NGă 2. TH C TR NG K TOÁNă BÁNă HÀNGă VÀă XÁCă NH K T
QU BÁN HÀNG T I CÔNG TY C PH NăVỂNăV ........................................21
2.1. T ng quan v Công ty C ph năVơnăV ............................................................ 21
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ...................................................................21
2.1.2.

c đi m ho t đ ng kinh doanh c a Công ty C ph n Vân V ......................22

2.1.3.

c đi m t ch c b máy qu n lý c a Công ty C ph n Vân V ....................22

2.1.4.

c đi m t ch c b máy k toán t i Công ty C ph n Vân V ......................24

2.1.5.

c đi m t ch c công tác k toán t i Công ty .................................................25

2.2. Th c tr ng k toánăbánăhƠngăvƠăxácăđ nh k t qu bán hàng t i Công ty C
ph năVơnăV ................................................................................................................27
2.2.1. Ph

ng th c bán hàng t i Công ty C ph n Vân V ......................................27


2.2.2. Tính tr giá v n hàng xu t bán trong k ........................................................... 28
2.2.3. N i dung k toán bán hàng ................................................................................30
2.2.4. N i ếung xác đ nh k t qu bán hàng ................................................................ 61
CH
NGă 3. M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N K TOÁN BÁN
HÀNGăVÀăXÁCă NH K T QU BÁN HÀNG T I CÔNG TY C PH N VÂN
V ầầầ............... . .................................................................................................. 78
3.1. ánhăgiáăth c tr ng k toánăbánăhƠngăvƠăxácăđ nh k t qu bán hàng t i Công
ty C ph năVơnăV ......................................................................................................78
3.1.1.

u đi m ...............................................................................................................78

3.1.2. H n ch ...............................................................................................................79
3.2. M t s ý ki n nh m hoàn thi n k toánă bánă hƠngă vƠă xácă đ nh k t qu bán
hàng t i Công ty C ph năVơnăV .............................................................................80
K T LU N

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T

Ký hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

HTK

Hàng t n kho

GTGT

Giá tr gia t ng

GVHB

Giá v n hàng bán

BHYT

B o hi m y t

BHXH

B o hi m xã h i

BHTN

B o hi m th t nghi p

KPC

Kinh phí công đoàn

HH

Hàng hóa

L

i lý


DANH M CăS ă

, B NG BI U

S đ 1.1. Ph ng th c bán buôn hàng hóa qua kho theo ph ng th c giao hàng tr c
ti p .................................................................................................................................11
S đ 1.2. Ph

ng th c bán buôn hàng hóa qua kho theo hình th c chuy n hàng ......12

S đ 1.3. Ph

ng th c bán buôn v n chuy n th ng có tham gia thanh toán...............12

S đ 1.4. Ph

ng th c bán giao tay ba không tham gia thanh toán ............................ 13

S đ 1.5. K toán bán hàng theo ph

ng th c giao đ i lý (t i đ n v giao đ i lý)......13

S đ 1.6. K toán bán hàng theo ph

ng th c giao đ i lý (t i đ n v nh n đ i lý) .....14

S đ 1.7. K toán ph

ng th c bán hàng tr góp ........................................................ 14

S đ 1.8. K toán bán hàng t i các doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng
pháp ki m kê đ nh kì .....................................................................................................16
S đ 1.9. K toán chi phí qu n lý kinh doanh ............................................................. 17
S đ 1.10. K toán xác đ nh k t qu bán hàng ............................................................ 18
S đ 1.11. Trình t ghi s k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng theo hình
th c k toán Nh t ký chung ........................................................................................... 20
S đ 2.1. C c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty C ph n Vân V ...................22
S đ 2.2. C c u b máy k toán t i Công ty C ph n Vân V ..................................24
S đ 2.3. Trình t gS đ 2.4Bi u 2.1hi s k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán
hàng theo hình th c Nh t ký chung c a Công ty C ph n Vân V .............................. 26
S đ 2.3. Trình t gS đ 2.4Bi u 2.1hi s k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán
hàng theo hình th c Nh t ký chung c a Công ty C ph n Vân V .............................. 26
Bi u 2.2. H p đ ng kinh t (Trích) ...............................................................................31
Bi u 2.3. Hóa đ n giá tr gia t ng..................................................................................32
Bi u 2.4. Phi u xu t kho................................................................................................ 33
Bi u 2.5. Hóa đ n giá tr gia t ng..................................................................................35
Bi u 2.6. Phi u nh p kho ............................................................................................... 36
Bi u 2.7. Gi y báo có c a Ngân hàng ...........................................................................37
Bi u 2.8. Phi u xu t kho................................................................................................ 38
Bi u 2.9. Hóa đ n giá tr gia t ng..................................................................................39
Bi u 2.10. Gi y báo có c a Ngân hàng .........................................................................40
Bi u 2.11. Phi u xu t kho.............................................................................................. 41
Bi u 2.12. Phi u xu t kho.............................................................................................. 42
Bi u 2.13. B ng kê bán l hàng hóa, d ch v tr c ti p cho khách hàng........................ 43

Thang Long University Library


Bi u 2.14. Hóa đ n giá tr gia t ng................................................................................44
Bi u 2.15. Phi u thu ......................................................................................................45
Bi u 2.16. Phi u xu t kho.............................................................................................. 46
Bi u 2.17. B ng thanh toán hàng đ i lý, ký g i ............................................................ 47
Bi u 2.18. Hóa đ n giá tr gia t ng................................................................................48
Bi u 2.19. Gi y báo có ..................................................................................................49
Bi u 2.20. Th kho ........................................................................................................50
Bi u 2.21. S chi ti t v t li u, hàng hóa ........................................................................51
Bi u 2.22. S chi phí s n xu t, kinh doanh ...................................................................53
Bi u 2.23. S chi ti t bán hàng ......................................................................................54
Bi u 2.24. B ng t ng h p doanh thu .............................................................................56
Bi u 2.25. S cái TK 156 .............................................................................................. 57
Bi u 2.26. S cái TK 157 .............................................................................................. 58
Bi u 2.27. S cái TK 632 .............................................................................................. 59
Bi u 2.28. S cái TK 511 .............................................................................................. 60
Bi u 2.29. Hóa đ n giá tr gia t ng phí v n chuy n ......................................................62
Bi u 2.30. Phi u chi.......................................................................................................63
Bi u 2.31. Hóa đ n giá tr gia t ng................................................................................64
Bi u 2.32. Hóa đ n T T ti n n

c ............................................................................65

Bi u 2.33. B ng ch m b ph n qu n lý trong Công ty .................................................66
Bi u 2.34. B ng thanh toán ti n l
Bi u 2.35. B ng phân b l

ng b ph n qu n lý ...............................................67

ng và b o hi m xư h i .....................................................68

Bi u 2.36. B ng tính và phân b kh u hao tài s n c đ nh ...........................................70
Bi u 2.37. S chi phí s n xu t, kinh doanh ...................................................................71
Bi u 2.38. S cái TK 642 .............................................................................................. 72
Bi u 2.39. S cái TK 911 .............................................................................................. 73
Bi u 2.40. S nh t ký chung .......................................................................................... 74
Bi u 3.1. S chi ti t bán hàng ........................................................................................ 83
Bi u 3.2. S cái TK 511 ................................................................................................ 85
Bi u 3.3. S cái TK 521 ................................................................................................ 86
Bi u 3.4. S nh t ký chung ............................................................................................ 86


L IM

U

T sau i h i l n th VI, ng và nhà n c đư ch tr ng chuy n đ i t c ch
t p chung quan liêu bao c p sang n n kinh t th tr ng theo đ nh h ng xã h i ch
ngh a. S chuy n d ch này đư đ a đ t n c phát tri n sang giai đo n cao h n, t o ra
nhi u c h i c ng nh nhi u thách th c m i cho các doanh nghi p. Vì v y, mu n t n
t i và phát tri n b n v ng thì doanh nghi p ph i ho t đ ng có hi u qu , luôn kh ng
đ nh mình và v n lên. Trong n n kinh t th tr ng, c nh tranh càng tr nên gay g t,
quy t li t, các Công ty ph i tìm m i bi n pháp đ nâng cao uy tín và s c c nh tranh
trên th tr ng đ ng th i ph i đ m b o luôn có lãi. Mu n v y các doanh nghi p ph i
nâng cao doanh thu đ bù đ p các chi phí b ra đ ng th i m r ng s n xu t. Vi c nâng
cao doanh thu th c ch t là vi c đ y m nh công tác bán hàng. B i v y k toán bán hàng
và xác đ nh k t qu bán hàng luôn đ c các doanh nghi p đ c bi t quan tâm.Vì đây là
khâu quan tr ng, nó nh h ng tr c ti p đ n vi c thu h i v n, th c hi n lãi kinh
doanh, n ph i tr , th c hi n các ngh a v thu đ i v i nhà n c, đ ng th i làm n
đ nh tình hình tài chính c a doanh nghi p, nâng cao đ i s ng v t ch t cho ng

i lao đ ng.

Th c ti n cho th y công tác bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng đ

c th c

hi n b ng nhi u ph ng th c, cách th c khác nhau nh ng ph i phù h p v i đi u ki n
c a doanh nghi p. Vì v y, đ có th đ ng v ng trên th ng tr ng thì các doanh
nghi p ph i t ch c t t công tác bán hàng, có chi n l c tiêu th thích h p cho phép
doanh nghi p ch đ ng thích ng v i môi tr ng, quy t đ nh k p th i khi có c h i,
huy đ ng t t c các ngu n l c hi n có và lâu dài đ có th đ t hi u qu cao trong kinh doanh.
Nh n th c đ c v n đ này, cùng v i s h ng d n t n tình c a Gi ng viên:
Th.S V Th Kim Lan em đư t p trung vào nghiên c u đ tài “Hoàn thi n k toán bán
hàng và xác đ nh k t qu bán hàng t i Công ty C ph n Vân V ” cho khóa lu n t t
nghi p c a mình.
M că đíchă nghiênă c uă đ tài: V n d ng nh ng ki n th c đư đ c h c nhà
tr ng vào th c ti n nh m làm phong phú thêm ki n th c chuyên môn, đ ng th i h c
h i ki n th c t th c t trong th i gian th c t p t i Công ty C ph n Vân V . Tìm hi u
tình hình t ch c b máy k toán c a Công ty, ch rõ đi m m nh, đi m y u v ho t
đ ng c a b máy k toán c a Công ty làm c s giúp cho Giám đ c trong qu n tr
doanh nghi p. Tìm hi u v tình hình th c hi n các ch đ k toán hi n hành, ch đ
qu n lý tài chính c a Công ty C ph n Vân V . N m b t đ

c n i dung c b n c a

công tác k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng c a nghành th
chung và Công ty C ph n Vân V nói riêng.

ng m i nói

Thang Long University Library


Ph m vi nghiên c uăđ tài: Do đi u ki n th i gian và các đi u ki n khác có h n
nên khóa lu n c a em đ

c nghiên c u trong ph m vi sau đây:

- V m t không gian: Báo cáo đ

c nghiên c u t i Công ty C ph n Vân V ;

- V m t th i gian: Trong ph m vi tháng 11 n m 2013;
- V n i dung: Th c tr ng k toán c a Công ty C ph n Vân V : t ch c b máy
k toán, h th ng ch ng t k toán, h th ng tài kho n k toán, h th ng các báo cáo,
h th ng s sách k toán s d ng t i công ty, cách tính giá hàng mua vào đ bán… K
toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng t i Công ty C ph n Vân V .
Ngoài l i m đ u và k t lu n, Khóa lu n c a em g m 3 ph n chính:
Ch ng 1: C s lý lu n chung v k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán
hàng trong các doanh nghi p kinh ếoanh th ng m i.
Ch

ng 2: Th c tr ng k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng t i

Công ty C ph n Vân V .
Ch

ng 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n k toán bán hàng và xác đ nh

k t qu bán hàng t i Công ty C ph n Vân V .
Qua th i gian th c t p t i Công ty C ph n Vân V , đ c s h ng d n t n tình
c a Th.S V Th Kim Lan và các anh ch trong phòng k toán c a Công ty đư giúp em
hi u đ c t m quan tr ng c ng nh s c n thi t và ph c t p c a k toán trong doanh
nghi p, đ c bi t là k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng trong doanh nghi p.
Em xin chân thành c m n!


CH

NGă1. C ăS

LÝ LU N CHUNG V K TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC

NH K T QU BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHI P
KINHăDOANHăTH
NG M I
1.1.

căđi m k toánăbánăhƠngăvƠăxácăđ nh k t qu bán hàng trong các doanh
nghi păkinhădoanhăth ngăm i

1.1.1. Bán hàng, k t qu bán hàng và yêu c u qu n lý quá trình bán hàng
Bán hàng là khâu cu i cùng trong quá trình ho t đ ng kinh doanh c a các doanh
nghi p th

ng m i.

ây là quá trình chuy n giao quy n s h u hàng hóa t doanh

nghi p sang ng i mua và doanh nghi p thu ti n v ho c có quy n thu ti n. ây c ng
chính là quá trình v n đ ng c a v n kinh doanh t v n hàng hóa sang v n thành ti n
và hình thành k t qu .
Quá trình bán hàng các doanh nghi p th

ng m i có nh ng đ c đi m c b n sau:

Th nh t, có s trao đ i th a thu n gi a ng

i mua và ng

v i t cách là ng i bán ph i chuy n giao hàng hóa cho ng
kho n quy đ nh trong h p đ ng kinh t đư ký gi a hai bên.

i bán. Doanh nghi p

i mua theo đúng các đi u

Th hai, có s thay đ i quy n s h u v hàng hóa. Ng i bán m t quy n s h u
v hàng hóa và ng i mua có quy n s h u hàng hóa đư mua. Trong quá trình tiêu th
hàng hóa, doanh nghi p chuy n giao m t s l ng hàng hóa cho ng i mua theo đúng
th a thu n và doanh nghi p đ c nh n l i m t kho n ti n đ c g i là doanh thu bán
hàng. Doanh thu bán hàng này chính là c s đ xác đ nh k t qu bán hàng c a doanh nghi p.
Xác đ nh k t qu bán hàng là vi c so sánh gi a chi phí kinh doanh đư b ra và
doanh thu t ho t đ ng kinh doanh trong m t kì k toán. N u doanh thu l n h n chi
phí thì k t qu bán hàng là lãi, n u doanh thu nh h n chi phí thì k t qu bán hàng là
l . Vi c xác đ nh k t qu bán hàng th ng đ c ti n hành vào cu i kì kinh doanh
(tháng, quý, n m) tùy thu c vào đ c đi m kinh doanh và yêu c u qu n lý c a t ng
doanh nghi p.
Bán hàng là khâu cu i cùng trong quá trình kinh doanh c a doanh nghi p còn xác
đ nh k t qu bán hàng là c n c quan tr ng đ doanh nghi p quy t đ nh có tiêu th
hàng hóa n a hay không. Do đó có th nói bán hàng và k t qu bán hàng có m i quan
h r t m t thi t. K t qu bán hàng là m c đích cu i cùng c a doanh nghi p còn bán
hàng là ph ng ti n tr c ti p đ doanh nghi p đ t đ c m c đích đó. Bên c nh đó các
công c qu n lý c ng giúp doanh nghi p đ t đ

c k t qu bán hàng cao h n.

Bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng có ý ngh a s ng còn đ i v i doanh
nghi p. K toán trong các doanh nghi p v i t cách là m t công c qu n lý kinh t , thu
nh n x lý và cung c p toàn b thông tin v tài s n và s v n đ ng c a tài s n đó trong
1

Thang Long University Library


doanh nghi p nh m ki m tra, giám sát toàn b ho t đ ng kinh t , tài chính c a doanh
nghi p, có vai trò quan tr ng trong vi c ph c v qu n lý bán hàng và xác đ nh k t qu
bán hàng c a doanh nghi p. Qu n lý bán hàng là qu n lý k ho ch và th c hi n k
ho ch tiêu th đ i v i t ng th i k , t ng khách hàng, t ng h p đ ng kinh t .
Yêu c u đ i v i k toán bán hàng là ph i giám sát ch t ch hàng hóa tiêu th trên
t t c các ph ng di n: s l ng, ch t l ng,… Tránh hi n t ng m t mát, h h ng
ho c tham ô lãng phí, ki m tra tính h p lý c a các kho n chi phí đ ng th i phân b
chính xác cho đúng hàng bán đ xác đ nh k t qu kinh doanh. Ph i qu n lý ch t ch
tình hình thanh toán c a khách hàng, yêu c u thanh toán đúng hình th c và th i gian
tránh m t mát,

đ ng v n.

1.1.2. Vai trò, nhi m v c a k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng
Bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng có vai trò vô cùng quan tr ng không ch
đ i v i doanh nghi p mà còn đ i v i toàn b n n kinh t qu c dân.
i v i b n thân
doanh nghi p có bán đ c hàng m i có thu nh p đ bù đ p nh ng chi phí b ra, có
đi u ki n đ m r ng ho t đ ng kinh doanh, nâng cao đ i s ng c a ng i lao đ ng,
t o ngu n tích l y cho n n kinh t qu c dân. Vi c xác đ nh chính xác k t qu bán hàng
là c s đ xác đ nh chính xác hi u qu ho t đ ng c a các doanh nghi p đ i v i Nhà
n c thông qua vi c n p thu , phí, l phí vào ngân sách Nhà n c, xác đ nh c c u chi
phí h p lý và s d ng có hi u qu cao s l i nhu n thu đ c, gi i quy t hài hòa gi a
các l i ích kinh t : Nhà n c, t p th và cá nhân ng i lao đ ng.
hoàn thành các vai trò c a mình, k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán
hàng ph i th c hi n t t và đ y đ các nhi m v sau:
- T ch c theo dõi, ph n ánh chính xác, đ y đ , k p th i giám sát ch t ch tình
hình hi n có và s bi n đ ng c a t ng lo i s n ph m;
- Ph n ánh và ghi chép đ y đ , k p th i, chính xác các kho n doanh thu, các
kho n gi m tr doanh thu và chi phí c a t ng ho t đ ng kinh t trong doanh nghi p;
- Ph n ánh và tính toán chính xác k t qu c a t ng ho t đ ng, giám sát tình hình
th c hi n ngh a v đ i v i Nhà n c;
- Cung c p thông tin k toán ph c v cho vi c l p báo cáo tài chính và đ nh kì
phân tích ho t đ ng kinh t liên quan đ n quá trình bán hàng, xác đ nh và phân ph i
k t qu . Nhi m v k toán bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng ph i luôn g n li n
v i nhau.

2


1.1.3. Các ph

ng th c bán hàng

Trong c ch th tr

ng có s c nh tranh gay g t, các doanh nghi p ph i v n

d ng m i bi n pháp thúc đ y quá trình tiêu th hàng hóa t ng doanh thu và l i nhu n
cho doanh nghi p. M t trong các bi n pháp doanh nghi p s d ng đ t ng doanh thu,
chi m l nh th tr ng là áp d ng các ph ng th c bán hàng khác nhau tùy thu c đi u
ki n c th c a t ng th tr
1.1.3.1. Các ph

ng th c bán buôn

Bán buôn là ph
hi n d

ng.

ng th c bán hàng v i s l

ng l n. Bán buôn th

ng đ

c th c

i hai hình th c: bán buôn qua kho, bán buôn v n chuy n th ng.

Bán buôn qua kho là ph

ng th c luân chuy n hàng hóa trong kinh doanh

th ng m i mà trong đó hàng hóa sau quá trình thu mua s ti n hành nh p kho r i sau
đó m i xu t kho bán buôn v i kh i l ng l n. Bán buôn qua kho có th đ c th c
hi n theo hai hình th c sau:
Bán buôn qua kho theo hình th c tr c ti p: Theo hình th c này, bên mua c
đ i di n đ n kho c a doanh nghi p th ng m i đ nh n hàng. Doanh nghi p th ng
m i xu t kho hàng hoá giao tr c ti p cho đ i di n bên mua. Sau khi đ i di n bên mua
nh n đ hàng, thanh toán ti n ho c ch p nh n n , hàng hoá đ

c xác đ nh là tiêu th .

Bán buôn qua kho theo hình th c g i bán: Theo hình th c này, c n c vào
h p đ ng kinh t đư ký k t ho c theo đ n đ t hàng, doanh nghi p th ng m i xu t kho
hàng hoá, dùng ph ng ti n v n t i c a mình ho c đi thuê ngoài, chuy n hàng đ n kho
c a bên mua ho c m t đ a đi m nào đó bên mua quy đ nh trong h p đ ng. Hàng hoá
chuy n bán v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p th ng m i. Ch khi nào đ c
bên mua ki m nh n, thanh toán ho c ch p nh n thanh toán thì s hàng chuy n giao
m iđ

c coi là tiêu th , ng

i bán m t quy n s h u v s hàng đư giao. Chi phí v n

chuy n do doanh nghi p th ng m i ch u hay bên mua ch u là do s tho thu n t
tr c gi a hai bên. N u doanh nghi p th ng m i ch u chi phí v n chuy n, s đ c
ghi vào chi phí bán hàng. N u bên mua ch u chi phí v n chuy n, s ph i thu ti n c a
bên mua.
Bán buôn v n chuy n th ng là ph ng th c luân chuy n hàng hóa trong kinh
doanh th ng m i mà trong đó hàng hóa sau quá trình thu mua s đ c chuy n th ng
cho ng i mua mà không nh p kho. ây là ph ng th c bán hàng ti t ki m vì nó gi m
đ c chi phí l u thông và t ng nhanh s v n đ ng c a hàng hoá. Bán buôn v n chuy n
th ng không qua kho đ c th c hi n b ng hai hình th c sau:
Bán buôn v n chuy n th ng có tham gia thanh toán: Theo hình th c này,
doanh nghi p v a ti n hành thanh toán v i bên cung c p hàng hoá và bên mua hàng.
Ngh a là đ ng th i phát sinh 2 nghi p v mua hàng và bán hàng. Bán buôn v n chuy n
3

Thang Long University Library


th ng có tham gia thanh toán có 2 hình th c là giao tay ba và g i hàng. Giao tay ba có
ngh a là bên mua c ng

i đ n nh n hàng tr c ti p t i n i cung c p. Sau khi ký nh n

đư giao hàng hoá thì hàng hoá đ c coi nh đư tiêu th . G i hàng: doanh nghi p s
chuy n hàng đ n n i quy đ nh cho bên mua, và hàng hoá đ c coi là tiêu th khi bên
mua ch p nh n thanh toán.
Bán buôn v n chuy n th ng không tham gia thanh toán: Doanh nghi p ch là
bên trung gian gi a bên cung c p và bên mua. Trong tr

ng h p này t i đ n v không

phát sinh nghi p v mua bán hàng hoá. Tu theo đi u ki n ký k t h p đ ng mà đ n v
đ

ch

ng kho n ti n hoa h ng do bên cung c p ho c bên mua tr .

1.1.3.2. Ph

ng th c bán l

Bán l là khâu cu i cùng c a quá trình v n đ ng hàng hóa t n i s n xu t đ n n i
tiêu dùng. Bán l là bán hàng tr c ti p cho ng i tiêu dùng có th là cá nhân hay t p
th , nó ph c v cho nhu c u sinh ho t không mang tính ch t s n xu t kinh doanh.
Ph ng th c bán hàng này có đ c đi m là hàng hóa ra kh i l nh v c l u thông và b t
đ u đi vào tiêu dùng, hàng hóa bán ra v i s l ng ít, thanh toán ngay và th ng là
b ng ti n m t. Nghi p v bán hàng hoàn thành tr c di n v i ng
Hi n nay, các doanh nghi p th

ng m i bán l th

i mua.

ng s d ng hai hình th c sau:

Bán hàng thu ti n t p trung: Là hình th c bán hàng mà nghi p v thu ti n và
giao hàng tách r i nhau. M i qu y hàng có m t nhân viên thu ti n riêng làm nhi m v
thu ti n c a khách, vi t hoá đ n cho khách hàng đ n nh n hàng qu y hàng do nhân
viên giao hàng. Cu i ca, nhân viên thu ti n s làm gi y n p ti n và n p ti n hàng cho
th qu . Còn nhân viên giao hàng xác đ nh s l ng hàng bán trong ca đ l p báo cáo
bán hàng. Ph ng th c này có s chuyên môn hóa cao, do đó có nhi u th i gian đ
chu n b hàng hóa ph c v khách hàng t t h n nh ng nhi u th t c gây phi n hà cho
khách hàng, vì th đ

c áp d ng v i các m t hàng có giá tr cao.

Bán hàng thu ti n tr c ti p: ây là hình th c bán hàng mà nhân viên bán hàng
tr c ti p thu ti n c a khách hàng và giao hàng cho khách. Trong hình th c này, nhân
viên bán hàng là ng i ch u trách nhi m v t ch t v s hàng đư nh n ra qu y đ bán l .
ph n ánh rõ l ng hàng đư nh n ra và đư bán t i qu y thì nhân viên bán hàng ti n
hành h ch toán nghi p v bán hàng và ghi nh n trên các th hàng qu y hàng. Th
hàng đ c m cho t ng m t hàng đ ghi chép s bi n đ ng c a hàng hóa cho t ng ca,
t ng ngày. H t ngày, h t ca, nhân viên bán hàng làm gi y n p ti n và n p ti n cho th
qu đ ng th i ki m kê hàng hóa t n qu y đ xác đ nh l ng hàng hóa đư bán ra trong
ngày ho c ca và l p báo cáo bán hàng. Ph ng th c này áp d ng ph bi n các công
ty th ng m i bán l vì ti t ki m đ c nhân công lao đ ng, khách hàng mua hàng m t
4


cách thu n ti n. Tuy nhiên, n u không qu n lý ch t ch d x y ra hi n t

ng tiêu c c

m t ti n, m t hàng.
1.1.3.3. Ph

ng th c bán hàng đ i lý, ký g i

Theo ph ng th c này doanh nghi p g i hàng cho các đ i lý bán h , hàng g i
đ i lý ch a ph i là bán, th i đi m đ c coi là bán khi ng i nh n đ i lý l p báo cáo
bán hàng và thanh toán v s l ng hàng bán đ c. i lý nh n đ c m t kho n thù
lao g i là hoa h ng. K toán c n c biên b n giao đ i lý mà k toán đư l p đ ghi s .
Ph

ng th c này giúp doanh nghi p ti p c n t t th tr

ng, khai thác th tr

ng, m

r ng ph m vi kinh doanh.
1.1.3.4. Bán hàng tr góp
ây th c ch t là bán hàng tr ch m, khi giao hàng cho khách bên bán m t quy n
s h u. Khách mua hàng tr tr c m t ph n ti n còn l i tr d n. Ph ng th c này
đ c áp d ng r ng rãi trên th tr ng và phù h p v i ng i tiêu dùng, nh ng nên áp
d ng v i các doanh nghi p có s v n l n, chi m đ c ni m tin c a khách hàng. Theo
ph ng th c này doanh nghi p thu đ c m t kho n lãi do khách hàng tr ch m, ph n
lưi đ

c coi nh là m t ph n thu nh p t ho t đ ng tài chính.
Ngoài ra do n n kinh t hàng hóa phát tri n ngày càng m nh m , nhu c u tiêu

dùng ngày càng phong phú cho nên ngày càng có nhi u ph ng th c bán hàng tiên ti n
nh bán hàng l u đ ng, bán qua đi n tho i ho c bán hàng theo ph ng th c t ch n,…
1.1.4. Ph

ng pháp xác đ nh giá v n c a hàng xu t bán

Giá v n hàng bán ph n ánh giá tr g c c a hàng hóa, thành ph m, d ch v , lao v
đư th c s tiêu th trong kì, ý ngh a c a giá v n hàng bán ch đ c s d ng khi xu t
kho hàng bán và tiêu th . Khi hàng hóa đư tiêu th và đư xác đ nh doanh thu thì đ ng
th i giá tr hàng xu t kho c ng đ c ph n ánh theo giá v n hàng bán đ xác đ nh k t
qu . Do v y xác đ nh đúng giá v n hàng bán có ý ngh a quan tr ng vì t đó doanh
nghi p xác đ nh đúng k t qu bán hàng. Và đ i v i các doanh nghi p th ng m i thì
giá v n hàng xu t bán giúp cho các nhà qu n lý đánh giá đ
qu hay không đ t đó ti t ki m chi phí thu mua.
Doanh nghi p có th s d ng các ph
hàng xu t kho:
Ph

ng pháp sau đ xác đ nh tr giá v n c a

ngă phápă bìnhă quơnă giaă quy n: Theo ph

hàng xu t kho trong kì đ

c khâu mua hàng có hi u

ng pháp này, giá th c t c a

c tính theo công th c:

Giá th c t hàng xu t kho = S l

ng hàng hóa xu t kho x đ n giá bình quân

Trong đó, giá đ n v bình quân có th tính theo m t trong hai cách sau:
5

Thang Long University Library


Tính theo giá bình quân gia quy n c kì d tr : Giá này đ
nh h

k t thúc kì h ch toán nên có th

c xác đ nh sau khi

ng đ n công tác quy t toán.

u đi m c a ph ng pháp bình quân gia quy n là phù h p v i doanh nghi p có
ít ch ng lo i hàng t n kho. Bên c nh đó ph ng pháp này đ n gi n, d th c hi n.
Tuy nhiên, đ chính xác c a ph
th tính đ

ng pháp này không cao vì đ n cu i kì m i có

c đ n giá bình quân.

Tính theo giá bình quân sau m i l n nh p: Ph ng pháp này v a đ m b o tính
k p th i c a s li u k toán, v a ph n ánh đ c tình hình bi n đ ng c a giá c . Tuy
nhiên kh i l ng tính toán l n b i vì c sau m i l n nh p kho k toán l i ph i ti n
hàng tính toán l i giá bình quân.

Ph

ngăphápănh pătr

c xu tătr

trên gi đ nh là hàng hóa nào nh p tr
hàng đ

c (FIFO): Ph

c thì đ

c nh p g n th i đi m cu i k . Theo ph

ng pháp này áp d ng d a

c xu t tr

c và hàng t n cu i k là

ng pháp này, giá tr hàng xu t kho

đ c tính theo giá th c t c a hàng nh p kho th i đi m đ u k ho c g n đ u k và
do v y giá tr c a hàng t n kho s là giá c a hàng nh p kho th i đi m cu i k ho c
g n cu i k còn t n kho. Ph ng pháp này thích h p v i các doanh nghi p có ít danh
đi m hàng hóa, s l n nh p kho m i danh đi m không nhi u.
u đi m: Ph

ng pháp này cho phép k toán tính toán k p th i giá v n hàng bán,

cung c p thông tin nhanh chóng cho qu n lý.
Nh c đi m: Vi c h ch toán hàng t n kho đòi h i ph i chi ti t theo t ng danh
đi m, t ng nhóm, t ng lo i hàng hóa, t ng l n nh p, vì v y t n kém nhi u chi phí.
ng th i, trong đi u ki n b t n th tr ng đ u vào, l m phát, ph
không ph n ánh đúng chi phí kinh doanh c a Doanh nghi p.
Ph

ngă phápă nh p sau xu tă tr

c (LIFO): Ph

ng pháp này

ng pháp này đ

c áp d ng

d a trên gi đ nh là hàng hóa nh p sau thì xu t tr c và hàng t n kho cu i k là hàng
t n kho đ c xu t tr c đó. Theo ph ng pháp này, giá tr hàng xu t kho đ c tính
theo giá c a hàng nh p sau ho c g n sau cùng, giá tr c a hàng t n kho đ c tính theo
giá c a hàng nh p kho đ u k ho c g n đ u k còn t n kho.
u đi m: Ph

ng pháp này c ng cho phép k toán tính toán k p th i giá v n

hàng bán, kh c ph c nh c đi m c a ph ng pháp nh p tr c ậ xu t tr
h p c a chi phí v i s thay đ i giá c hàng hóa trên th tr ng.
6

c v s phù


Nh

c đi m: Vi c h ch toán đòi h i chi ti t theo t ng đ i t

ng, t ng l n nh p,

xu t nên r t t n kém chi phí, công s c.
Ph ngăphápăgiáăth c t đíchădanh: Theo ph ng pháp th c t đích danh (còn
g i ph ng pháp tính giá tr c ti p), giá tr c a hàng hóa đ c xác đ nh theo đ n chi c
hay t ng lô hàng và gi nguyên t lúc nh p vào cho đ n lúc xu t dùng (tr tr ng h p
có đi u ch nh).
Ph

ng pháp này r t thích h p v i các doanh nghi p b trí đ

c kho, bãi b o

qu n riêng cho t ng lô hàng, t ng s n ph m đ n l . Khi xu t kho hàng thu c lô hàng
nào thì k toán s tính giá xu t theo giá th c t nh p lô hàng đó.
u đi m: Vi c tính giá v n hàng bán k p th i, thu n ti n, ít t n kém chi phí, công
s c theo dõi chi ti t t ng nhóm hàng, t ng m t hàng.
Nh c đi m: Ph m vi áp d ng h n ch , do không ph i doanh nghi p nào c ng b
trí đ c h th ng kho bưi đ m b o, cho phép b o qu n riêng t ng lô hàng hóa.
1.2. N i dung k toán bán hàng
1.2.1. Ch ng t k toán
h ch toán nghi p v bán hàng, k toán ph i s d ng các lo i ch ng t sau:
- Phi u nh p kho, phi u xu t kho;
- Hóa đ n T T, Hóa đ n bán hàng;
- H p đ ng th

ng m i, b ng báo giá hàng hóa;

- B ng thanh toán đ i lý, ký g i;
- B ng kê hóa đ n, ch ng t hàng hóa, d ch v bán ra;
- B ng thanh toán bù tr công n , Biên b n ki m nghi m v t t , công c , s n
ph m hàng hóa;
- Phi u nh p kho hàng hóa b tr l i;
- B ng t ng h p nh p ậ xu t ậ t n;
- Phi u thu, phi u chi, gi y báo n , gi y báo có, y nhi m thu, y nhi m chi …
Ngoài ra còn có các ch ng t có liên quan khác đ phù h p v i yêu c u k toán
c a t ng doanh nghi p.

1.2.2. Tài kho n s d ng
Theo Quy t đ nh s 48 c a B tài chính, ch đ k toán các doanh nghi p v a và
nh các tài kho n s d ng liên quan đ n k toán bán hàng bao g m:
Tài kho n 156 ậ Hàng hóa: Tài kho n này dùng đ ph n ánh giá tr hi n có và
tình hình bi n đ ng t ng, gi m các lo i hàng hoá c a doanh nghi p bao g m hàng hoá
7

Thang Long University Library


t i các kho hàng. Hàng hoá là các lo i v t t , s n ph m do doanh nghi p mua v v i
m c đích đ bán (bán buôn và bán l ). Giá g c hàng hoá mua vào, bao g m giá mua
theo hoá đ n và chi phí thu mua hàng hoá.
TK 156
- Tr giá mua vào c a hàng hoá theo hoá - Tr giá c a hàng hoá xu t kho đ bán, giao
đ n mua hàng;
đ i lý, giao cho đ n v ph thu c; thuê
ngoài gia công, ho c s d ng cho s n xu t,
- Chi phí thu mua hàng hoá;
kinh doanh;
- Tr giá c a hàng hoá thuê ngoài gia công;
- Tr giá hàng hoá đư bán b ng i mua tr l i; - Chi t kh u th ng m i hàng mua đ c h ng;
- Tr giá hàng hoá phát hi n th a khi ki m kê; - Các kho n gi m giá hàng mua đ c h ng;
- K t chuy n tr giá hàng hoá t n kho cu i - Tr giá hàng hoá tr l i cho ng i bán;
k (tr ng h p doanh nghi p k toán - Tr giá hàng hoá phát hi n thi u khi ki m kê;
hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê - K t chuy n tr giá hàng hoá t n kho đ u
đ nh k );
k (tr ng h p doanh nghi p k toán hàng
- Tr giá hàng hoá b t đ ng s n mua vào t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh k );
ho c chuy n t b t đ ng s n đ u t .
- Tr giá hàng hoá b t đ ng s n đư bán ho c
chuy n thành b t đ ng s n đ u t , b t đ ng
s n ch s h u s d ng ho c tài s n c đ nh.
- Tr giá mua vào c a hàng hoá t n kho;
- Chi phí thu mua c a hàng hoá t n kho.
Tài kho n 157 ậ Hàng g iăđiăbán: Tài kho n này dùng đ ph n ánh tr giá hàng
hóa đư g i ho c chuy n đ n cho khách hàng; hàng hóa g i bán đ i lý, ký g i. Tài
kho n này s d ng cho t t c đ n v kinh doanh thu c m i l nh v c.

8


TK 157
- Tr giá hàng hóa đư g i cho khách - Tr giá hàng hóa g i đi bán đ
hàng, ho c g i bán đ i lý, ký g i;
là đư bán;

c xác đ nh

- Tr giá hàng hóa đư cung c p cho khách - Tr giá hàng hóa đư g i đi b khách hàng
hàng, nh ng ch a đ c xác đ nh là đư bán; tr l i;
- Cu i k k t chuy n tr giá hàng hóa đư - u k k t chuy n tr giá hàng hóa đư g i
g i bán ch a đ c xác đ nh là đư bán đi bán ch a đ c xác đ nh là đư bán đ u k
cu i k (tr ng h p doanh nghi p k (tr ng h p doanh nghi p k toán hàng t n
toán hàng t n kho theo ph

ng pháp ki m kho theo ph

ng pháp ki m kê đ nh k ).

kê đ nh k ).
Tr giá hàng hóa đư g i đi bán ch a
đ

c xác đ nh là đư bán trong k .

Tài kho n 511 ậ Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : Tài kho n này
dùng đ ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c a doanh nghi p trong
m t k k toán. TK 511 có 5 TK c p 2 đó là TK 5111 ậ Doanh thu bán hàng hóa, TK
5112 ậ Doanh thu bán các thành ph m, TK 5113 ậ Doanh thu cung c p d ch v , TK
5117 ậ Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t , TK 5118 ậ Doanh thu khác.
TK 511
- S thu tiêu th đ c bi t, ho c thu xu t - Doanh thu bán s n ph m, hàng hoá, b t
kh u ph i n p tính trên doanh thu bán đ ng s n đ u t và cung c p d ch v c a
hàng th c t c a s n ph m, hàng hoá, d ch doanh nghi p th c hi n trong k k toán.
v đư cung c p cho khách hàng và đư
đ c xác đ nh là đư bán trong k k toán;
- S thu GTGT ph i n p c a doanh
nghi p n p thu
T T tính theo ph ng
pháp tr c ti p;
- Doanh thu hàng bán b tr l i, kho n
gi m giá hàng bán, kho n chi t kh u
th ng m i k t chuy n cu i k ;
- K t chuy n doanh thu thu n vào Tài
kho n 911 “Xác đ nh k t qu kinh doanh”.

9

Thang Long University Library


Tài kho n 521 ậ Các kho n gi m tr doanh thu: Tài kho n này dúng đ s
d ng đ ph n nh các nghi p v chi t kh u th

ng m i, hàng bán tr l i, gi m giá

hàng bán phát sinh trong k c a doanh nghi p. TK 521 có 3 TK c p 2 là TK 5211 ậ
Chi t kh u th ng m i, TK 5212 ậ Hàng bán b tr l i, TK 5213 ậ Gi m giá hàng bán.
TK 521
- S chi t kh u th ng m i đư ch p nh n - Cu i k k toán, k t chuy n toàn b s
thanh toán cho khách hàng;
chi t kh u th ng m i, hàng bán b tr l i,
- Doanh thu c a hàng bán b tr l i, đư tr gi m giá hàng bán sang TK 511 “Doanh
i mua ho c tính tr vào thu bán hàng và cung c p d ch v ” đ xác
kho n ph i thu c a khách hàng v s hàng đ nh doanh thu thu n c a k báo cáo.
hoá đư bán;

l i ti n cho ng

- Các kho n gi m giá hàng bán đư ch p
thu n cho ng i mua hàng do hàng bán
kém, m t ph m ch t ho c sai quy cách
theo quy đ nh trong h p đ ng kinh t .

Tài kho n 632 ậ Giá v n hàng bán: Tài kho n này dùng đ ph n ánh tr giá v n
c a hàng hoá bán trong k .
TK 632
- Tr giá v n c a s n ph m, hàng hoá, - K t chuy n giá v n c a s n ph m, hàng
d ch v đư bán trong k ;
hoá, d ch v đư bán trong k sang TK 911
- Các kho n hao h t, m t mát c a hàng “Xác đ nh k t qu kinh doanh”;
t n kho sau khi tr ph n b i th
trách nhi m cá nhân gây ra;

ng do - Kho n hoàn nh p d phòng gi m giá
hàng t n kho cu i n m tài chính (chênh
- S trích l p d phòng gi m giá hàng t n l ch gi a s d phòng ph i l p n m nay
kho (chênh l ch gi a s d phòng gi m nh h n s đư l p n m tr c);
giá hàng t n kho ph i l p n m nay l n - Tr giá hàng bán b tr l i nh p kho.
h n s d phòng đư l p n m tr c ch a
s d ng h t).

Ngoài các tài kho n trên, k toán còn s d ng các tài kho n khác đ h ch toán
các nghi p v bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng nh TK 111ậ Ti n m t, TK
10


112ậ Ti n g i Ngân hàng, TK 131 ậ Ph i thu c a khách hàng, TK 3331ậ Thu GTGT
ph i n p,…
1.2.3. Ph

ng pháp k toán

1.2.3.1. K toán bán hàng t i các doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph
pháp kê khai th ng xuyên

ng

Kê khai th ng xuyên là ph ng pháp theo dõi và ph n ánh th ng xuyên, liên
t c, có h th ng tình hình nh p, xu t, t n kho hàng hóa trên s k toán theo t ng k k
toán nh t đ nh.
c đi m c a ph

ng pháp kê khai th

ng xuyên:

- Các tài kho n t n kho dùng đ ph n ánh s li u hi n có, tình hình bi n đ ng c a
hàng hóa. Vì v y, giá tr c a hàng hóa đ
h ch toán.

c xác đ nh

b t k th i đi m nào trong k

- Cu i k k toán, c n c vào s li u ki m kê th c t hàng t n kho đ xác đ nh s
l ng hàng hóa có đúng hay không. N u có sai sót th a ho c thi u thì tìm ra nguyên
nhân đ có gi i pháp k p th i.
- Ph ng pháp KKTX áp d ng cho các doanh nghi p kinh doanh m t hàng giá tr
l n, t n xu t nh p ậ xu t không nhi u.
S đ 1.1. Ph

TK 156

ng th c bán buôn hàng hóa qua kho thỀo ph
tr c ti p

TK 632

TK 511

TK 911

ng th c giao hàng

TK 111,112,131

K t chuy n

K t chuy n
K t chuy n
GVHB

DT thu n

DT hàng bán
DT bán hàng
ch a thu

GVHB

TK 521

tr l i, gi m
giá, CKTM

TK 3331
TK 3331
Thu GTGT
đ u ra

GVHB b tr l i

Thu GTGT
đ u ra

K t chuy n các kho n gi m tr DT
11

Thang Long University Library


S đ 1.2. Ph

ng th c bán buôn hàng hóa qua kho theo hình th c chuy n hàng

Hàng b t ch i mua nh p kho
TK 156

TK 157

Xu t kho
hàng hóa

TK 632

K t chuy n

g i bán

TK 111,112,131

K t chuy n

K t chuy n

GVHB

TK 511

TK 911

TK 521

DT hàng bán
DT bán hàng

DT thu n

ch a thu

GVHB

tr l i, gi m
giá, CKTM

TK 3331
TK 3331
Thu GTGT
đ u ra

S đ 1.3. Ph
TK 157

Vn
chuy n

đ u ra

K t chuy n các kho n gi m tr DT

GVHB b tr l i

TK 111,112

Thu GTGT

ng th c bán buôn v n chuy n th ng có tham gia thanh toán
TK 632

bán

TK 111,112,131

K t chuy n

K t chuy n
GVHB

TK 511

TK 911

K t chuy n

DT thu n

DT hàng bán
DT bán hàng
tr l i, gi m
ch a thu

GVHB

TK 521

giá, CKTM

TK 133
TK 3331
TK 3331
Thu GTGT
đ u ra
Tr giá v n c a hàng

Thu GTGT
đ u ra

K t chuy n các kho n gi m tr DT

giao tay ba

12


S đ 1.4. Ph

ng th c bán giao tay ba không tham gia thanh toán

TK 511

TK 111, 112, 131

DT hoa h ng môi gi i

TK 6421

Chi phí môi gi i phát sinh

TK 3331

Thu

TK 133

T T đ u ra

Thu

S đ 1.5. K toán bán hàng thỀo ph
Hàng t ch i mua nh p kho
TK 156

TK 157

TK 632

T T đ u vào

ng th c giao đ i lý (t i đ n v giao đ i lý)

TK 911

Xu t kho

TK 511

TK 131

TK 111,112

K t chuy n
K t chuy n

g i bán

DT thu n

DT bán hàng

K t chuy n
GVHB

TK 111,112,131

GVHB

TK 6421

TK 3331

Phí hoa h ng

Chuy n th ng
g i L

TK 133

TK 133

K t chuy n các kho n chi phí bán hàng

13

Thang Long University Library


S đ 1.6. K toán bán hàng thỀo ph
TK 003
Nh n

Bán

hàng c a

hàng

ng th c giao đ i lý (t i đ n v nh n đ i lý)

TK 331

TK 111, 112, 131

S ti n bán hàng hóa đ i lý

bên giao
đ i lý

thu t khách hàng

TK331

S ti n tr cho bên giao
đ i lý sau khi tr ti n hoa
h ng đ c h ng

TK 511
Hoa h ng đ

ch

ng

TK 3331

S đ 1.7. K toán ph
TK 156

TK 632

TK 911

ng th c bán hàng tr góp
TK 511

K t chuy n

K t chuy n

K t chuy n

GVHB

GVHB

DT thu n

TK 131
DT theo giá bán tr ngay
TK 3331

TK 515

TK 3387

DT t lãi ph i
tr t ng kì

14

lãi

TK 111,112


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×