Tải bản đầy đủ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG

B GIÁOăD Că ÀOăT O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

T NGăC

NGăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệăS N

XU TăKINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M
T IăCỌNGăTYăTRỄCHăNHI M H U H N TỂNă
PH

NGă ỌNG


SINHăVIểNăTH C HI N : NGUY N TH NG C MAI
MẩăSINHăVIểN

: A19933

CHUYểNăNGẨNH

: TẨIăCHệNHă

HẨăN I - 2014


B GIÁOăD Că ÀOăT O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

T NGăC

NGăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệăS N

XU T KINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M
T IăCỌNGăTYăTRỄCHăNHI M H U H N TỂNă
PH

NGă ỌNG

Giáoăviênăh

ng d n

: T.S Nguy n Th Thúy

Sinhăviênăth c hi n


: Nguy n Th Ng c Mai

Mƣăsinhăviên

: A19933

ChuyênăngƠnh

:ăTƠiăchính

HẨăN I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Trong su tăquáătrìnhănghiênăc uăkhóaălu n v a qua,ăemăđãănh năđ

c s giúpăđ

và h ng d n t nă tìnhă c aă cácă th yă cô,ă cácă anhă ch vàă cácă b n. V iă tìnhă c mă chână
thành,ăemăxinăbàyăt lòngăbi tă năt i:
Ti năs ăNguy n Th Thúyăđãăgiúpăđ vàăh ng d n t nătình,ătruy năđ t cho em
nh ng kinh nghi măquýăbáuătrongăsu tăquáătrìnhălàmăkhóaălu n t t nghi p.
Banăgiámăhi u,ăPhòngăđàoăt o, Khoa Kinh t - Qu nălýăTr

ngă

i h căTh ngă

Longăđãăt o m iăđi u ki n thu n l iăgiúpăđ emătrongăquáătrìnhăh c t p t iătr
làmăkhóaălu n.
Cácăth yăcôăgiáoăgi ng d yătrongănhàătr

ngăvàă

ngăđãătruy năđ t cho em r t nhi u ki n

th c b íchătrongăquaătrìnhăh c t păh năbaăn măquaăđ emăcóănh ng n n t ng ki n th c
đ th c hi năkhóaălu năc ngănh ăcó đ căhànhătrangăv ng ch c cho s nghi p trong
t

ngălaiăkhiăt t nghi p.

Cu iăcùng,ăemăxinăg i l i c mă năchânăthànhănh t t i t p th cánăb côngănhână
viênăcôngătyăTNHHăTânăPh ngă ôngăđãăt nătìnhăgiúpăđ em trong su t th i gian qua
đ emăcóăth hoànăthành t tăkhóaălu n t t nghi pănày.
Tuyănhiên,ădoănh ng h n ch v th iăgianăvàătrìnhăđ nênăkhóaălu n ch c ch n
cònănhi u thi uăsót.ăR tămongăđ c s gópăýăc a th yăgiáoăvàăquýăcôngătyăđ bàiăvi t
đ

căhoànăthi năh n.
Em xin chân thành c m n !


L I CAMă OAN
TôiăxinăcamăăđoanăăKhóaălu n t t nghi p nàyălàădoăt b năthânăth c hi năcóăs
h tr t giáoăviênăh ng d năvàăkhôngăsaoăchépăcácăcôngătrìnhănghiênăc u c aăng i
khác.ăCácăd li uăthôngătinăth c p s d ngătrongăKhóaălu nălàăcóăngu n g căvàăđ c
tríchăd nărõăràng.ă
Tôiăxinăch uăhoànătoànătráchănhi m v l iăcamăđoanănày!
Sinhăviên
Nguy n Th Ng c Mai

Thang Long University Library


M CL C
PH N M

U

CH
NGă1.ăC ăS LụăLU N CHUNG V CỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệă
S N XU TăVẨăGIỄăTHẨNHăS N PH M TRONG DOANH NGHI P S N
XU T ................................................................................................................................... 1
1.1. Chiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m trong doanh nghi p
s n xu t .......................................................................................................................... 1
1.1.1.

Chi phí s n xu t kinh doanh .......................................................................... 1

1.1.1.1.

Khái ni m chi phí s n xu t kinh doanh ..................................................... 1

1.1.1.2.

Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh ....................................................... 1

1.1.2.

Giá thành s n ph m ........................................................................................ 4

1.1.2.1.

Khái ni m giá thành s n ph m ................................................................... 4

1.1.2.2.

Phân lo i giá thành s n ph m .................................................................... 4

1.1.3.

M i liên h gi a chi phí s n xu t kinh ếoanh và giá thành s n ph m........ 5

1.2. S c n thi t ph i qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n
ph m ............................................................................................................................... 6
1.2.1.

S c n thi t ph i qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh ................................ 6

1.2.2.

S c n thi t ph i qu n lý giá thành s n ph m .............................................. 7

1.3. N i dung c a qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m.... 8
1.3.1.

Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh ............................................................. 8

1.3.1.1.

Qu n lý chi phí nguyên v t li u tr c ti p ................................................... 9

1.3.1.2.

Qu n lý chi phí nhân công tr c ti p ......................................................... 10

1.3.1.3.

Qu n lý chi phí s n xu t chung ................................................................ 11

1.3.2.

Qu n lý giá thành s n ph m ........................................................................ 12

1.4. Cácănhơnăt nhăh ngăđ năcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh
vƠăgiáăthƠnhăs n ph m ................................................................................................ 13
1.4.1.

Các nhân t không ki m soát đ

1.4.2.

Các nhân t ki m soát đ

c .............................................................. 13

c.......................................................................... 14

CH
NGă2.ăTH C TR NG V CỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệăS N XU T
KINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M T IăCỌNGăTYăTRỄCHă
NHI M H U H NăTỂNăPH
NGă ỌNG ................................................................. 16
2.1.
căđi m t ch căkinhădoanhăvƠăs n ph m c aăcôngătyătráchănhi m h u
h năTơnăPh ngă ông ................................................................................................ 16
2.1.1.
c đi m t ch c kinh doanh c a công ty trách nhi m h u h n Tân
Ph ng ông .............................................................................................................. 16


2.1.1.1.

Gi i thi u chung v công ty trách nhi m h u h n Tân Ph

ng ông .. 16

2.1.1.2.
Tân Ph

Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty trách nhi m h u h n
ng ông ...................................................................................................... 16

2.1.1.3.

C c u t ch c c a công ty trách nhi m h u h n Tân Ph

ng ông... 17

2.1.1.4.
c đi m t ch c s n xu t s n ph m c a công ty trách nhi m h u
h n Tân Ph ng ông ............................................................................................... 18
c đi m v s n ph m c a công ty .............................................................. 20

2.1.2.
2.1.2.1.

Danh m c s n ph m.................................................................................. 20

2.1.2.2.

Tiêu chu n ch t l

2.1.2.3.

Các đ c đi m khác ..................................................................................... 23

ng .............................................................................. 23

2.1.3.
ánh giá chung v tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trách
nhi m h u h n Tân Ph ng ông qua 3 n m 2011- 2013 ..................................... 24
2.1.3.1. Tình hình ếoanh thu – chi phí – l i nhu n 3 n m 2011 – 2013 c a
công ty trách nhi m h u h n Tân Ph ng ông ..................................................... 24
2.1.3.2. Tình hình tài s n – ngu n v n n m 2011 – 2013 c a công ty trách
nhi m h u h n Tân Ph ng ông ........................................................................... 27
2.2. Th c tr ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh t iăcôngătyătráchă
nhi m h u h năTơnăPh ngă ông ............................................................................ 30
2.2.1. Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh t i công ty trách nhi m h u h n
Tân Ph ng ông ...................................................................................................... 30
2.2.1.1.
ánh giá hi u qu qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh t i công ty
trách nhi m h u h n Tân Ph ng ông qua m t s ch tiêu t ng quát ................ 30
2.2.1.3.

Qu n lý chi phí nhân công tr c ti p ......................................................... 37

2.2.1.4.

Qu n lý chi phí s n xu t chung ................................................................ 38

2.2.2. Qu n lý giá thành s n ph m t i công ty trách nhi m h u h n Tân
Ph ng ông .............................................................................................................. 39
2.3. ánhăgiáăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăh giáăthƠnhă
s n ph m t iăcôngătyătráchănhi m h u h năTơnăPh ngă ông ............................. 42
2.3.1.
2.3.2.

u đi m.......................................................................................................... 42
Nh

c đi m ................................................................................................... 43

CH
NGă3.ăGI IăPHỄPăT NGăC
NGăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệă
S N XU TăKINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M T IăCỌNGăTY
TRỄCHăNHI M H U H NăTỂNăPH
NGă ỌNG ................................................. 46
3.1.

nhăh

ngăphátătri n c aăcôngătyătrongăth i gian t i ................................... 46

Thang Long University Library


3.2. Gi iăphápăt ngăc ng côngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăh
giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngătyătráchănhi m h u h năTơnăPh ngă ôngătrongă
th i gian t i .................................................................................................................. 47


DANH M C VI T T T
Kýăhi uăvi tăt t

Tênăđ yăđ

BHTN

B oăhi măth tănghi p

BHXH

B oăhi măxãăh i

BHYT

B oăhi măyăt

NCTT

Nhânăcôngătr căti p

NVL

Nguyênăv tăli u

SPDD

S năph măd ădang

SX

S năxu t

SXKD

S năxu tăkinhădoanh

TNHH

Tráchănhi măh uăh n

VN

Vi tăNamă

ng

Thang Long University Library


DANH M CăCỄCăB NG BI U,ăHỊNHăV ,ă

TH ,ăCỌNGăTH C
Trang

B ng 2.1 Thôngătinăchungăv côngăty

17

B ng 2.2 Danh m c s n ph mămangăth

ngăhi u Challenge

22-23

B ng 2.3 Danh m c s n ph mămangăth

ngăhi u V n Long

23-24

B ngă2.4ăBáoăcáoăk t qu kinh doanh

26

B ng 2.5 B ngăcânăđ i k toán

30

B ng 2.6 Ch tiêuăđánhăgiáăhi u qu qu nălýăCPSXăt ngăquát

32

B ngă2.7ăC ăc uăchiăphíăSXKDăc aăcôngăty

33

B ng 2.8 B ngăphânătíchăchiăphíăNVLăn mă2011ă- 2013

35

B ng 2.9 K ho ch s n xu tăcácăm tăhàngăc aăcôngătyăn mă2013

36

B ng 2.10 Th c t s n xu tăcácăm tăhàngăc aăcôngătyăn mă2013

36

B ng 2.11 nhăh

37

ng c aăcácănhânăt đ năchiăphíăNVLătr c ti p

B ng 2.12 B ngătínhăgiáăthànhăs n ph m H01 c aăn mă2013

43

B ng 2.13 B ngăphânătíchăgiáăthànhăs n ph m

43

S ăđ 2.1ăS ăđ qu nălýăs n xu t c aăcôngătyătráchănhi m h u h năTânăăăăăăăăăă
18
Ph ngă ông
S ăđ 2.2ăQuyătrìnhăcôngăngh s n xu t

20

S ăđ 2.3ăC ăc u t ch c s n xu t c aăcôngăty

21


L IM

U

1. Lýădoăch n đ tƠi
Trongăđi u ki n kinh t th tr

ng m c aăvàăh i nh pănh ăhi n nay thìăc nh tranh

làăv năđ t t y uăkhôngăth tránhăkh iăđòiăh iăcácădoanhănghi p ph iăcóănh ngăph ngă
ánăkinhădoanhăđ t hi u qu kinh t .ăCôngătyăTNHHăTânăPh ngă ôngălàădoanhănghi p
ho tăđ ngătrongăl nhăv c s n xu t th că năch nănuôi,ăluônăph i ho tăđ ng trongăđi u
ki n c nh tranh gay g t v iăcácădoanhănghi păcùngăngànhăngh .ă c bi tăvàiăn măg n
đâyăkhiăth tr ngăliênăt căcóăd u hi u b t n, d ch b nhăhoànhăhành,ăvi cătìmăđ u ra
cho s n ph măvìăth l iăcàngăkhóăkh n.
M t doanh nghi p mu n t n t i vàăphátătri năthìăluônăph iătìmăraăcácăgi iăphápăđ
cóăth đ y m nhătiêuăth s n ph m, m t trong nh ng gi iăphápăr t h u hi uăđóălàăh
giáăbánăs n ph m.ăTuyănhiênătrongănh ngăn măv aăqua,ăchiăphíănguyênăli u s n xu t
th că năch nănuôiăngàyăcàngăcóăxuăh ng t ngăthìăvi c qu nălýăt tăchiăphíăs n xu tălàă
v năđ vôăcùngăc p thi tăđ i v i nh ngăcôngătyăs n xu t th că năch nănuôiănóiăchungă
vàăcôngătyăTNHHăTânăPh ngă ôngănóiăriêng.ăVi căt ngăchiăphíăs n xu tăkhôngătránhă
kh iălàmăgiáăthànhă s n ph măt ngă theo.ăVìă v yăđ cung c p ra th tr ng nh ng s n
ph măđ yăđ tiêuăchu n ch tăl ngămàăgiáăc c nhătranhălàăm tăbàiătoánăđ i v i doanh
nghi p.
Nh n th că đ c t m quan tr ng c aă côngă tácă qu nă lýă chiă phíă s n xu tă vàă h giáă
thànhăs n ph mănênătrongăth i gian th c t p t iăcôngătyăTNHHăTânăPh ngă ông,ăemă
đãăđiăsâuănghiênăc uăđ tài:ă“ăT ngăc

ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh

doanhăvƠă h giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngă tyătráchănhi m h u h n TơnăPh
ông”.

ngă

2. M cătiêuănghiênăc u
Nghiênăc u th c tr ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăgiáăthànhă
s n ph m c aăcôngătyăTNHHăTânăPh

ngă ôngăt đóăđ xu t cácăgi iăphápănh m ti t

ki măchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăh giáăthànhăs n ph m.
iăt

3.
iăt

ngăvƠăph măviănghiênăc u c aăđ tƠi
ng nghiênăc u c aăđ tài:ăcácăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh

vàăgiáăthànhăs n ph m t iăcôngătyăTNHHăTânăPh

ngă ông.

Ph măviănghiênăc u c aăđ tài:
- V khôngăgian:ăt iăcôngătyăTNHHăTânăPh

ngă ông.

Thang Long University Library


- V th i gian: s li u trong bàiăđ
4. Ph

c l y t n mă2011ăđ năn mă2013.

ngăphápănghiênăc u

tàiăcóăs d ngăcácăph

ngăphápăsau:ăph

ngăphápăquanăsát, ph

ngăphápăphână

tích,ăt ng h p, th ngăkê,ăsoăsánh.
5. K t c uăkhóaălu n
Ngoàiăcácăph n m đ u, k t lu n, m c l căvàătàiăli u tham kh o,ăkhóaălu năđ
k t c uăthànhă3ăch ngănh ăsau:
Ch

c

ngă 1:ă C ă s lýă lu n chung v côngă tácă qu nă lýă chiă phíă s n xu t kinh

doanhăvƠ giáăthƠnhăs n ph m trong doanh nghi p s n xu t.
Ch ngă2:ăTh c tr ng v côngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠ
h giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngătyăTNHHăTơnăPh ngă ông.
Ch

ngă3:ăGi iăphápăt ngăc

ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh

doanhăvƠăh giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngătyăTNHHăTơnăPh

ngă ông.


CH
NGă1.ăC ăS LụăLU N CHUNG V CỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệă
S N XU TăVẨăGIỄăTHẨNHăS N PH M TRONG DOANH NGHI P S N
XU T
1.1. Chiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m trong doanh nghi p s n
xu t
1.1.1. Chi phí s n xu t kinh doanh
1.1.1.1. Khái ni m chi phí s n xu t kinh doanh
Chiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàătoànăb bi u hi n b ng ti n c aătoànăb cácăhaoăphíă
v laoă đ ng s ngă vàă laoă đ ng v tă hóaă màă doanhă nghi p b raă cóă liênă quană đ n ho t
đ ng s n xu t kinh doanh trong th iăkìănh tăđ nhă(tháng,ăquí,ăn m).ăNóiăcáchăkhácăchiă
phíăs n xu tăkinhădoanhălàăbi u hi n b ng ti n c aătoànăb haoăphíămàădoanhănghi p
ph iătiêuădùngătrongăm t th i k đ th c hi năquáătrìnhăs n xu tăvàătiêuăth s n ph m.
[4, tr.137, 138]
1.1.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh
đ

qu nălýăvàăki m tra ch t ch vi c th c hi năcácăđ nh m căchiăphíăvàătínhătoánă
c k t qu ti t ki măchiăphíă t ng b ph n s n xu tăvàătoànăxíănghi p, c n ph i ti n

hànhă phână lo iă chiă phíă s n xu t.ă Cóă nhi uă cáchă phână lo iă chiă phíă s n xu t,ă nh ngă
đây,ăemăxinătrìnhăbàyăhaiăcáchăphânălo i ph bi nănh ăsau:
- Phân lo i chi phí s n xu t kinh ếoanh thỀo công ế ng kinh t c a chi phí
(kho n m c chi phí).
C năc vàoăýăngh aăc aăchiăphíătrongăgiáăthànhăs n ph măvàăđ thu n ti n cho vi c
tínhăgiáăthành toànăb ,ăchiăphíăđ căphânătheoăkho n m căcáchăphânălo iănàyăd aăvàoă
côngăd ng c aăchiăphíăvàăm căphânăb chiăphíăchoăt ngăđ iăt ng. Vi căphânălo i chi
phíătheoăcáchănàyăgiúpăchoădoanhănghi păcóăth n m b tăđ

căvaiătrò,ăch căn ngăc a

t ng kho n m căchiăphíătrongăquáătrìnhăho tăđ ng s n xu t kinh doanh.
+ Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: bao g mătoànăb chiăphíănguyênăv t li u s d ng
tr c ti p trong t ngăquáătrìnhăs n xu t s n ph mănh ăchiăphíănguyênăv t li uăchính,ăchiă
phíănguyênăv t li u ph ...
+ Chi phí nhân công tr c ti p: kho n m că chiă phíă nàyă baoă g m ti nă l ngă vàă cácă
kho nătríchătheoăl ngătínhăvàoăchiăphíăs n xu tănh ăkinhăphíăcôngăđoàn,ăb o hi m y
t , b o hi măxãăh i...c aăcôngănhânătr c ti p th c hi n t ngăquáătrìnhăs n xu t.

1

Thang Long University Library


+ Chi phí s n xu t chung: cácă chiă phíă s n xu t c n thi tă khácă phátă sinhă trongă
ph m vi phânăx

ng s n xu tăngoàiăhaiăm căchiăphíănguyênăv t li u tr c ti păvàăchiă

phíănhânăcôngătr c ti p.
Chiăphíăs n xu t chung bao g m:ăchiăphíănhânăviênăphânăx ng,ăchiăphíănguyênă
v t li uădùngăchoăqu nălýăphână x ng,ăchiă phíăcôngăc d ng c , kh u hao máyă mócă
thi t b ,ătàiăs n c đ nhăkhácădùngătrongăho tăđ ng s n xu t,ăchiăphíăd ch v thuêăngoàiă
ph c v s n xu tănh :ăđi n,ăn

c, s a ch a, b o hi mătàiăs n t iăx

ng s n xu t. . .

+ Chi phí bán hàng: nh ng kho năchiăphíăphátăsinhăcóăliênăquanăđ n ho tăđ ng
tiêuăth s n ph m,ăhàngăhoá,ălaoăv , d ch v .
Chiăphíăbánăhàngă baoăg m:ăchiăphíăl

ngăvàăcácăkho nătríchătheoăl

ngăc a lao

đ ng tr c ti p,ăgiánăti p hay qu nălýătrongăho tăđ ngăbánăhàng,ăv n chuy năhàngăhoá,ă
tiêuăth ,ăchiăphíăv nguyênăv t li u,ănhiênăli u,ăcôngăc , d ng c dùngătrongăvi căbánă
hàng,ăv n chuy năhàngăhoáătiêuăth ,ăchiăphíăv côngăc , d ng c dùngătrongăvi căbánă
hàngănh ăbaoăbìăs d ngăluânăchuy n,ăcácăqu yăhàng...,ăchiăphíăkh u hao thi t b vàătàiă
s n c đ nhădùngătrongăbán hàngănh ăkh uăhaoăcácăph ngăti n v n chuy n, kh u hao
c aă hàng,ă nhàă kho,ă chiă phíă d ch v thuêă ngoàiă liênă quană đ nă bánă hàngă nh ă chiă phíă
qu ngăcáo,ăchiăphíăh i ch ,ăchiăphíăb oătrì,ăb oăhành,ăchiăphíăkhuy nămãi...
+ Chi phí qu n lý doanh nghi p: bao g m t t c cácăchiăphíăliênăquanăđ năcôngă
vi că hànhă chính,ă qu n tr trong ph mă vuă toànă doanhă nghi p.ă Chiă phíă qu nă lýă doanhă
nghi p bao g m:ă chiă phíă l ngă vàă cácă kho nă tríchă theoă l ngă c a b máyă qu nă lýă
doanh nghi p,ă chiă phíă v t li u,ă n ngă l ng,ă nhiênă li u,ă côngă c , d ng c , kh u hao
thi t b ,ătàiăs n c đ nhădùngătrongăhànhăchínhăqu n tr ,ăchiăphíăd ch v đi năn c,ăđi n
tho i, b o hi m, ph c v chungă toànă doanhă nghi p,ă cácă kho n thu , l phíă ch aă tínhă
vàoăgiáă tr tàiăs n,ă cácăkho năchiăphíăliênăquanăđ n s gi mă sútăgiáătr tàiă s nădoătácă
đ ng c a th tr ng,ă tìnhă hìnhă kinhă t dùngă trongă s n xu t kinh doanh d phòngă n
ph iăthiăkhóăđòi,ăd phòngăgi măgiáăhàngăt n kho, hao h tătrongăcácăkhâuăd tr ...
- Phân lo i chi phí s n xu t kinh ếoanh thỀo tính ch t kinh t (y u t chi phí)
Theoăcáchăphânălo iănàyăthìăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăphátăsinhăn uăcóăcùngăn i
dung kinh t thìăđ c s p x păvàoăm t y u t b t k nóăphátăsinhă b ph nănào,ădùngă
đ s n xu t ra s n ph mănào.ăCáchăphânălo iănàyăc ng cho ta bi tăcácălo iăchiăphíănàoă
đ cădùngăvàoăho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p v i t tr ng c a t ng
lo iăchiăphíăđóălàăbaoănhiêu.

2


+ Y u t chi phí nguyên li u, v t li u:
Y u t chiăphíănguyênăv t li u bao g mătoànăb giáătr nguyên,ăv t li uăchính,ăv t
li u ph , ph tùngăthayăth ,ăcôngăc , d ng c dùngăvàoăho tăđ ng s n xu t kinh doanh
trong k k toánă(lo i tr giáătr v t li uădùngăkhôngăh t nh p l iăkhoăvàăph li u thu
h i). Y u t nàyăbaoăg m:
Chiăphíănguyênăv t li uăchính:ăbao g mă giáă muaăvàăchiă phíă muaăc a nh ng lo i
nguyênăv t li uăchínhăđ c s d ng tr c ti pătrongăcácăquáătrìnhăs n xu t kinh doanh.
Nguyênăv t li uăchínhăth ng c uăthànhănênăc s v t ch tăchínhăc a s n ph măvàăchiă
phíăc aănóăth ng chi m m t t tr ng l nătrongăgiáăthành s n ph măđ i v iăcácădoanhă
nghi p s n xu t.
Chiă phíă nguyênă v t li u ph : bao g mă giáă muaă vàă chiă phíă muaă c a nh ng lo i
nguyênăv t li uădùngăđ k t h p v i nh ngănguyênăli uăchínhălàmăt ngăch tăl ng,ăđ
b n,ătính th m m c a s n ph m ho călàănh ngănguyênăli uădùngătrongăcôngăvi căhànhă
chính,ăv năphòng,ăs a ch aămáyămócăthi t b .ăChiăphíănguyênăv t li u ph th

ngăphátă

sinh trong t t c cácăho tăđ ng s n xu t,ătiêuăth , qu nălý...
Chiăphíănguyênăli u: bao g măgiáămuaăvàăchiăphíămuaăc aănhiênăli uădùngăvàoăs n
xu t kinh doanh trong k k toán.
Chiăphíăph tùngăthayăth : bao g măgiáămuaăvàăchiăphíămuaăc aăcácăph tùngăthayă
th dùngăvàoăs n xu t kinh doanh trong k k toán.ăTh c ch t ph tùngăthayăth c ng
làănguyênăli u ph ,ătuyănhiên,ăchúngăbaoăg m nh ng b ph n, chi ti tădùngăđ thay th
khi ti năhànhăs a ch aătàiăs n c đ nh.
Chiăphíănguyênăli uăkhác:ăbao g măgiáămuaăvàăchiăphíămuaăc a nh ng lo iănguyênă
v t li uăkhôngăthu căcácăy u t k trênănh ăchiăphíănguyênăv t li uăđ căthù,ăchiăphíăv
ph ph m, ph li u t n d ng...
+ Y u t chi phí nhiên li u, đ ng l c s d ng vào qua trình s n xu t kinh doanh
trong kì (tr s dùng không h t nh p l i kho và phê li u thu h i).
+ Y u t chi phí ti n l
l

ng và các kho n ph c p l

ngăvàăph c pămangătínhăch tăl

ng: ph nă ánhă t ng s ti n

ngăph i tr choătoànăb côngănhânăviênăch c.

+ Y u t chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn: tríchătheoăt
l quyăđ nhătrênăt ng s ti năl ngăvàăph c păl ngăph i tr choătoànăb côngănhână
viênăch c.

3

Thang Long University Library


+ Y u t chi phí kh u hao tài s n c đ nh: ph năánhăt ng s kh u hao ph iătríchă
trong k c a t t c tàiăs n c đ nh s d ng cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh trong k
k toán.ăThông tin v chiăphíăkh uăhaoăgiúpănhàăqu n tr nh n bi tăđ c m c chuy n
d chăgiáătr tàiăs năvàoăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăc ngănh ăt căđ haiămònătàiăs n c
đ nh. D aăvàoăthôngătinănày,ănhàăqu n tr cóăth ho chăđ nh t tăh năchi năl cătáiăd u
t ăho căđ u t ăm r ngăđ đ m b oăc ăs v t ch t - k thu tăphùăh p v iăquáătrìnhăs n
xu t kinh doanh
+ Y u t chi phí d ch v mua ngoài: bao g măcácăchiăphíăg n li n v iăcácăd ch v
mua t bênăngoàiăcungăc p cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh trong k k toánăc a
doanh nghi pănh ăgiáăd ch v đi năn

c, b o hi mătàiăs nănhàăc a,ăph

ngăti n, qu ng

cáo...Cácă chiă phíă lo iă nàyă giúpă nhàă qu n tr hi uă rõă h năt ng m c d ch v liênă quană
đ n ho tăđ ng c a doanh nghi păđ thiêtăl p quan h traoăđ i, cung ng v iăcácăđ năv
d ch v ph c v cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh...
+ Y u t chi phí khác b ng ti n: bao g m t t c cácăchiăphíăs n xu t kinh doanh
khácăb ng ti năch aăph năánhă cácă y u t trênămàădoanhănghi păth ng ph i thanh
toánătr c ti p trong k k toán. Y u t nàyăph n l nălàăcácădòngăti n m tăchiătiêuănh
t i doanh nghi p.ăVìăv y, vi c n m v ng y u t chiăphíăkhácăb ng ti n s giúpăcácănhàă
qu n tr ho căđ nhăđ

căngânăsáchăti n m tăchiătiêu,ăh n ch nh ng t năđ ng ti n m t,

tránhăb t nh ng t n th t, thi t h i trong qu nălýăv n b ng ti n.
1.1.2. Giá thành s n ph m
1.1.2.1. Khái ni m giá thành s n ph m
Giáăthànhăs n ph mălàăbi u hi n b ng ti nătoànăb nh ngăhaoăphíăv laoăđ ng s ng
c n thi tăvàălaoăđ ng v tăhóaăđ cătínhătrênăm t kh iăl ng s n ph m, d ch v , lao v
hoànăthành.ăGiáăthànhăs n ph mălàăm t ch tiêuămangătínhăgi i h năvàăxácăđ nh, v a
mangătínhăch tăkháchăquan,ăv aămangătínhăch quan. Trong h th ngăcácăch tiêuăqu n
lýăc a doanh nghi p,ăgiáăthànhăs n ph mălàăch tiêuăkinhăt t ng h p, ph năánhăk t qu
s d ngăcácălo iătàiăs nătrongăquáătrìnhăs n xu tăkinhădoanh,ăc ngănh ătínhăđúngăđ n
c aăcácăgi iăphápăqu nălýămàădoanhănghi păđãăth c hi n nh m m căđíchăh th p chi
phí,ănângăcaoăl i nhu n. [4, tr.138]
1.1.2.2. Phân lo i giá thành s n ph m
- Phân lo i giá thành thỀo th i gian và c s s li u tính giá thành
tr

+ Giá thành k ho ch: vi cătínhătoánăxácăđ nhăgiáăthànhăk ho chăđ c ti năhànhă
căkhiăquáătrìnhăs n xu t,ăgiáăthànhăs n ph măđ cătinhătrênăc ăs chiăphíăs n xu t
4


k ho chăvàăs năl

ng k ho ch.ăGíaăthànhăk ho chălàăm cătiêuăph năđ u c aăđoanhă

nghi p,ălàăc năc đ soăsánh,ăphânătíchăđánhăgiáătìnhăhìnhăth c hi n k ho ch h giáă
thànhăc a doanh nghi p.
+ Giá thành đ nh m c: vi cătínhăgiáăthànhăđ nh m căc ngă đ c th c hi nătr c
khi ti năhành s n xu t.ăGiáăthànhăs n ph măđ cătínhătrênăc ăs chiăphíăcácăđ nh m c
chiăphíăs n xu t hi năhànhăvàăch tínhăchoăm tăđ năv s n ph m.ăGíaăthànhăđ nh m călàă
côngăc qu nălýăđ nh m c c a doanh nghi p,ăđ căxemălàăth căđoăchínhăxácăđ đánhă
giáăk t qu s d ngătàiăs n,v tăt ,ăti n v n,ălaoăđ ng trong s n xu t,ăgiúpăchoăđánhăgiáă
đúngăđ năcácăgi iăphápăkinhăt , k thu tămàăđoanhănghi păđãăápăd ng nh mănângăcaoă
hi u qu s n xu t kinh doanh.
+ Giá thành th c t : giáăthànhăth c t c a s n ph m ch cóăth tínhătoánăđ c khi
quáătrìnhăs n xu tăđãăhoànăthành.ăGiáăthànhăs n ph măđ cătínhăd aătrênăc ăs s li u
chiăphíăs n xu t th c t đãăphátăsinhăvàăt p h păđ c trong k vàăs năl ng s n ph m
th c t đãăs n xu t ra trong k .ăGiáăthànhăth c t làăch tiêuăkinh t t ng h păđ xácă
đ nh k t qu ho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
- Phân lo i giá thành thỀo ph m vi s n xu t và tiêu th s n ph m
+ Giá thành s n xu t (giá thành công x ng): làătoànăb nh ngăchiăphíăliênăquană
đ n vi c s n xu t s n ph m trong ph măviăphânăx ng, b ph n s n xu t, nh ng chi
phíăđóăbaoăg m:ăchiăphíănguyênăli u, v t li u tr c ti p,ăchiăphíănhânăcôngătr c ti p, chi
phíăs n xu t chung.
+ Giá thành tiêu th (giá thành toàn b c a s n ph m): làătoànăb chi phíăph i b
raăđ ti năhànhăvi c s n xu tăvàătiêuăth s n ph m.Giáăthànhătiêuăth đ cătínhătheoă
côngăth c:
Giáăthànhă
=
tiêuăth

Giáăthànhă
s năxu t

+

Chiăphíăbánăhàngă
phânăb ăchoăt ngăs nă
ph m

+

Chiăphíăquánălýădoanhă
nghi păphânăb ăchoăt ngă
s năph m
[4, tr.147]

1.1.3. M i liên h gi a chi phí s n xu t kinh ếoanh và giá thành s n ph m
Gi aăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăgiáăthànhăs n ph măcóăm iăliênăh ch t ch
v iănhauătrongăquáătrìnhăs n xu t t o ra s n ph m.ăChúngăđ uălàănh ngăhaoăphíăv lao
đ ng s ngă và laoăđ ng v tăhóaă màă doanhănghi p b raătrongăquáă trìnhăs n xu t, g n
li n v i ho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
5

Thang Long University Library


Tuyănhiênăgi aăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăgiáăthànhăs n ph măcóănh ngăđi m
khácăbi tăc ăb n sau:
Chiăphíăs n xu t bi u hi n m tăhaoăphíălaoăđ ngăphátăsinhătrongăquáătrìnhăs n xu t
cònă giáă thànhă s n ph m bi u hi nă haoă phíă laoă đ ng k t tinh trong kh iă l

ng s n

ph m,ăcôngăvi căhoànăthành.
Chiăphíăs n xu tăluônăg n v i m t th i k nh tăđ nhă(tháng,ăquý,ăn m),ăkhôngăc n
bi tănóăthu c lo i s n ph mănào,ăhoànăthànhăhayăch aăhoànăthành.ăCònăgiáăthànhăs n
ph măluônăluônăg n li n v i m t kh iăl ng s n ph m,ăcôngăvi c, lao v hoànăthànhă
nh t đ nh.
Chiă phíă s n xu tă luônă g n v i t ng th i k phátă sinhă chiă phíă cònă giáă thànhă s n
ph m l iăđ ng th iăliênăquanăt i c chiăphíăphátăsinhătrongăk vàăchiăphíăk tr c (chi
phíăd dangăđ u k ) chuy năsang.ăGiáăthànhăs n ph măkhôngăg m nh ngăchiăphíăs n
xu tă khôngă liênă quană đ n ho tă đ ng t o ra s n ph mă vàă nh ngă chiă phíă s n xu t d
dang cu i k ( chuy n sang k sau).ăNóăđ
T ngăgiáăthànhă
=
s năph mă

ChiăphíăSXăd ă
dangăđ uăk

c th hi năquaăcôngăth c sau:

+

ChiăphíăSXăphátă
sinhătrongăk

-

ChiăphíăSXăd ă
dangăcu iăk
[1, tr.11]

Vìăv y,ăchiăphíăs n xu t kinh doanh trong kìălàăc ăs đ tínhăgiáăthànhăs n ph m,
vi călãngăphíăhayăti t ki măchiăphíă nhăh ng tr c ti păđ năgiáăthànhăs n ph m,ăđ t ra
yêuăc u v vi c ph i qu nălýăt tăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhănh ăv y s h đ
thànhăs n ph m.

căgiáă

1.2. S c n thi t ph i qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m
1.2.1. S c n thi t ph i qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh
M cătiêuăhàngăđ u c a m i doanh nghi p s n xu tălàăl i nhu n, m iăliênăh gi a
chiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăl i nhu n th hi n ch hai ch tiêuănàyăcóăquanăh t
l ngh ch v i nhau, do v y b t c doanh nghi p s n xu t kinh doanh v i m căđíchăl i
nhu năđ u ph i th c hi n qu nălýăt tăchiăphí.
Qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàăvi c t ng h p,ăphânătíchăvàăđ aăraănh ng
đánhăgiáăv tìnhăhìnhăs d ngăcácăngu năchiăphíăc a doanh nghi p, t đóăgiúpăcácănhàă
qu n tr đ aăraănh ng quy tăđ nh v chiăphíăng n h năc ngănh ădàiăh năphùăh p v i
tìnhăhìnhăho tăđ ng c a doanh nghi p.
S c n thi t ph i qu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh b i nh ng lýădoăsau:
6


- Th nh t,ăchiăphíăs n xu t kinh doanh làăc năc quan tr ngăđ tính giáăthànhăs n
ph m, ng

c l iă giáă thànhă s n ph mă làă th

că đoă m că chiă phíă s n xu tă tiêuă th s n

ph m c a doanh nghi p,ătaăcóăth th yăđ c qua nh ngăcôngăth cătínhăgiáăthànhăs n
ph măđãătrìnhăbàyă trên,ăchiăphíăs n xu tăcàngăt ngăthìăkhôngătránhăkh iăgiáăthànhăs n
ph măc ngăt ngătheo.ăVi c ti t ki măhayălãngăphíăchiăphíăđ u nhăh ng tr c ti păđ n
giáă thànhă s n ph m,ă vìă v y c n ph i qu nă lýă t tă chiă phíă s n xu t nh m ti t ki m chi
phí,ăt đóăt oăđi u ki năgiúpădoanhănghi p h giáăthànhăs n ph m.
- Th hai,ătrongăquáătrìnhăho tăđ ng s n xu t kinh doanh, m i doanh nghi păđ u
phátăsinhăr t nhi uăcácălo iăchiăphíăkhácănhau,ăn uăkhôngăqu nălýăchiăphíăthìăs r tăkhóă
đ n m b tă đ că cácă kho n m că phátă sinh.ă Tr c khi ti nă hànhă s n xu t s n ph m,
doanh nghi p ph iăxácăđ nhărõăm căchiăphíăs n xu t s n ph m, vi c qu nălýăt tăchiăphíă
giúpădoanhănghi păcóăth xácăđ nhăchínhăxácăm căđ tiêuăhaoăchiăphíătrong t ng s n
ph m, t ng khâuăs n xu t, t o ti năđ đ khiăđiăvàoăs n xu t,ăcóăth soăsánhăvàăphátă
hi n ra nh ngăchiăphíănàoăkhôngăh pălý, t đó cóănh ng bi năphápăgi i quy t k p th i.
ng th iăgiúpădoanhănghi p th yăđ c nh ngăđi m m nhăvàăđi m y u trong k s n
xu t, t đóăđ aăraănh ng ho chăđ nh chi năl c quan tr ng, ch ng h nănh ăn u vi c
s n xu t lo i s n ph mănàyăt năquáănhi uăchiăphíăkhôngăki măsoátăđ căvàăs cătiêuăth
kémăthìăti năhànhăthuăh p s n xu t,ăng c l i m r ng s n xu t khi ki măsoátăt t chi
phíăvàăs cătiêuăth c a th tr

ng cao.

- Th ba, qu nă lýă t tă chiă phíă s n xu t kinh doanh t oă đi u ki n ti t ki mă đ

c

l ng ti nădùngătrongăs n xu t, t đó nhu c u v năl uăđ ng c a doanh nghi p s đ c
gi m b t. N uăcóănhuăc u vay v năthìăs ti t ki măđ c kho nălãiăsu t ph i tr . Ho călàă
v i kh iă l ng s n xu t s n ph m nh ă c ă màă l i ti t ki mă đ că chiă phíă thìă doanhă
nghi păcóăth rútăb tăđ căl ng v năl uăđ ng trong s n xu t đ dùngăchoănh ng vi c
khácănh :ăm r ng s n xu t, t ngăs l ng s n ph m tung ra th tr ng.
Tómăl i, vi c qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàăvi c ph i ph năđ u ti t ki m
chiăphí,ătránhălãngăphí,ăgiúpăvi c s d ng v n c a doanh nghi păcóăhi u qu cao nh t.
1.2.2. S c n thi t ph i qu n lý giá thành s n ph m
Giáăthànhălàăth

căđoăm c s n xu tăvàătiêuăth s n ph m, cóăliênăquanăm t thi t

đ n l i nhu n c a doanh nghi p,ă làă c nă c đ xácă đ nhă đ c hi u qu s n xu t kinh
doanhăvàăgiúpăcácănhàăqu n tr đ aăraăcácă quy tăđ nh trong ho tăđ ng s n xu t kinh
doanh.
M cătiêuăc a vi c qu nălýăgiáăthànhăs n ph mălàăh giáăthànhăs n ph m. Do v y s
c n thi t c a vi c h giáăthànhăs n ph m trong doanh nghi p b i nh ngălýădoăsau:

7

Thang Long University Library


- Th nh t,ăgiáăthànhăs n ph m b nhăh
lu t c nhătranhătrênăth tr

ng tr c ti p b i quy lu t cung c u, quy

ng. Khi s n ph m v tăt ăthi u th n, c u l năh năcungăthìă

nângă giáă thànhă s n ph m tr c ti pă làmă thayă đ i l i nhu n c a doanh nghi p.ă Nh ngă
th c t ,ăcóăs c nh tranh r t l n gi a nhi u doanh nghi păcùngăs n xu t m t lo i m t
hàng,ăvíăd nghànhăd tămayăthìăcóăs c nh tranh gi a nh ngăcôngătyăc ph n l nănh :ă
May 10, Vi t Ti n,ă Nhàă Bè...vàă hàngă tr mă doanhă nghi pă khác,ă doă đóă xu t hi n hi n
t ng cung l năh năc u, t đóădoanhănghi păxácăđ nh làăph i h giáăthànhăs n ph m
t o l i th c nh tranh. N uă giáă thànhă s n ph m c a doanh nghi p th pă h nă cácă m t
hàngăcùngălo iătrênăth tr ngămàăv năđ m b o ch tăl ngăthìăt tănhiênădoanhănghi p
s t ngăđ c kh iăl ng s n ph mătiêuăth , khôngănh ngăkhôngălàmăgi m l i nhu n
màăl iălàmăchoăl i nhu năt ngălên.
- Th hai, h giáă thànhă làă m tă côngă c c nh tranh h u hi u,ă lànhă m nhă vàă b n
v ng. i v i ph n l n doanh nghi păn c ta hi nănayădoătrìnhăđ khoa h căvàăqu nălýă
v năcònăl c h u, s lãngăphíăchiăphíătrongăs n xu tălàăr t l n.ăNh ngăn u doanh nghi p
nàoăbi tăđiătr căđónăđ uăcôngăngh , v n d ng nh ng ti n b khoa h c trong qu nălýă
hi năđ iăthìăđâyăs làăm t bi năphápăh giáăthànhăvôăcùngăhi u qu ,ălàăl a ch năthôngă
minhăvàăsángăsu t c aăcácădoanhănghi p n u mu nănângăcaoăn ngăsu tălaoăđ ng, t đóă
c t gi m nh ngăchiăphíăkhôngăc n thi t, ti n t i h giáăthànhăs n ph m. T đóădoanh
nghi păcóăth dùngăchi năl căgiáăth p nh m chi măđ c th ph năvàăthâmănh p d n
vàoăth tr ng, nh tălàăđ i v i nh ng doanh nghi p m iăthànhăl p, ho c nh ng doanh
nghi p s n xu t nh ng s n ph m cung ngăchoăcácăvùngănôngăthôn,ămi nănúi.ăTaăcóă
th th y m tăvíăd làălo i s n ph m m bao gi yăhaiăconătômăc aăMiliket,ăcôngătyăh
giáăthànhăs n ph m b ng vi căkhôngăđ uăt ănhi uăvàoăcácăho tăđ ngămarketingăvàăchiă
phíăs n xu tăđ c h n ch t i thi u, c th làădùngăbaoăgi yăđ gi măchiăphíăbaoăbì,
m cădùăgiáăc leoăthangănh ngălo i m nàyăv năđ cătinădùngăb i nh ngăng iăcóăthuă
nh p th p.
1.3. N i dung c a qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m
1.3.1. Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh
N i dung quan tr ng c a vi c qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàăph i l p k
ho chăchiăphíăhàngăn mă(l p b ng d toánăchiăphíătheoăy u t )ăvàătheoădõi,ăch păhànhă
đúngăd toánăchiăphí.
thu n ti n cho vi c qu nă lýă chiă phíă s n xu tă kinhă doanh,ă cácă doanhă nghi p
th ngăphânălo iăchiăphíătheoăcôngăd ng kinh t c aăchiăphí.ăTheoăcáchăphânălo iănày,ă
chiăphíăs đ c chia theo t ng kho n m c. V iăđ căthùălàădoanhănghi p s n xu t, ba
kho n m căchiăphíăchi m t l l n nh t trong t ngăchiăphíăc uăthànhănênăs n ph m là:
chiăphíănguyênăv t li u tr c ti p, chiăphíănhânăcôngătr c ti păvàăchiăphíăs n xu t chung.
8


Khiănghiênăc u n i dung ch y u c a qu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh, em s t p
trungăvàoăbaăkho n m căchiăphíăđãănêuă trên. N i dung quan tr ng c a vi c qu nălýă
chiăphíăs n xu t kinhădoanhălàăph i l p k ho chăchiăphíăhàngăn mă(l p b ng d toánă
chiăphíătheoăy u t )ăvàătheoădõi,ăch păhànhăđúngăd toánăchiăphí.
1.3.1.1. Qu n lý chi phí nguyên v t li u tr c ti p
Qu nă lýă chiă phíă nguyênă v t li u tr c ti pă làă quáă trìnhă l p k ho ch, t ch c, ch
đ oăvàăki mătraăcôngătácăs d ngănguyênăv t li u nh m th c hi năđ căđúngăk ho ch
v s d ngăchiăphíănguyênăv t li uămàădoanhănghi păđãăđ ra. Côngătácăqu nălýăchiăphíă
nguyênăv t li uăchúătr ngăvàoăhaiăy u t là:ăm cătiêuăhaoăv tăt ăvàăgiáăv tăt .
M i lo i s n ph mă th

ngă đ

c ch t o t nh ngă NVLă khácă nhau,ă m i lo i

th ngăcóăm cătiêuăhaoăkhácănhauăvàăgiáăc khácănhau.ăDoăv y,ăkhiăphânătíchăkho n
m căchiăphíăNVLătr c ti păcóăth phânătíchăchiăphíăNVLăt ng lo i s n ph m,ăsauăđóă
t ng h p l i
i v i t ng lo i s n ph m, kho n m căchiăphíăNVLătrongăgiáăthànhăđ

cătính:

Cv =  q1 x mi x gvi - F
Trongăđó:ă
Cv:ăChiăphíăNVLătrongăgiáăthànhă1ălo i s n ph m
q1: s năl

ng th c t c a s n ph m

mi: m cătiêuăhaoăv t li uăiăchoă1ă VSP
gvi:ăđ năgiáăv t li u i
F:ăgiáătr ph li uăcóăíchăthuăh i
Cácăch s 1 vàă0 t

ngă ng v i k th c t vàăk ho ch

Ta s tínhătoánăs chênhăl ch gi a k ho chăvàăth c t quaăcôngăth c:
Ấ Cv = Cv1 ậ Cv0
Xácăđ nh nhăh
nhăh

ng c a cácănhânăt đ n kho n m cătrên:

ng c a m cătiêuăhaoăv t li uă1ă VSPăđ n kho n m c:
Ấm =  q1 x ( m1i ậ m0i ) x gv0i

nhăh

ng c a đ năgiáăv t li uăthayăđ i:
9

Thang Long University Library


Ấgv = Cv1 ậ Cv0
nhăăh ng c a vi c s d ng v t li u thay th : n uăkýăhi u Cvtt1ălàăchiăphíăv t
li u thay th k th c t , Cvtb0ălàăchiăphíăv t li u thay th k k ho ch,ăđ cătínhătheoă
s năl

ng th c t ,ăthìă nhăh

ng c a vi cădùng v t li u thay th :
Ấ Cvtt = Cvtt1 ậ Cvtb0

nhăh

ng c aăgiáătr ph li uăcóăíchăthuăh i:
Ấ F = - ( F1 ậ F0 )

F0: làăgiáătr ph li uăcóăíchăthuăh iăđãăđi u ch nh theo s năl

ng th c t

1.3.1.2. Qu n lý chi phí nhân công tr c ti p
Chiăphíănhânăcôngătr c ti p bao g măcácăkho n m c:
- Ti năl

ngăc aăcôngănhânăs n xu t.

- Kinhăphíăcôngăđoàn,ăb o hi m y t , b o hi măxãăh i...ăđ
quyăđ nhătríchătheoăl

cătínhătheoăm t t l

ng.ă

Doăđó,ăqu nălýăchiăphíănhânăcôngătr c ti pălàăvi cămàăcácădoanhănghi p c n ph i
th c hi nălàăqu nălýăt tăchiăphíăti năl ng,ălàmăsaoăđ s d ng qu ti năl ngăsaoăchoă
hi u qu vàăh pălý.ăHi u qu vàăh pălýă đâyălàăv aăđ m b o cho k t qu ho tăđ ng
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi păcóălãi,ăv aăđápă ngăđ c nhu c u ti năl ngăc a
ng iălaoăđ ng, v aăthôngăquaăti năl ngălàmăđ ng l c,ăgiúpăng iălaoăđ ngălàmăvi c
cóăhi u qu vàănhi tătìnhăv iăcôngăvi c.ăCôngătácăqu nălýăchiăphíănhânăcôngătr c ti p
bao g m nh ng n i dung sau Nh ă v y,ă khiă phână tíchă kho n m c chi phíă NCTTă ch
y uălàăxemăxétăkho n m căchiăphíăti năl ngăc aăcôngănhânăs n xu t. đâyătaăxemăxétă
s chênhăl ch c aăchiăphíănhânăcôngătr c ti p gi a th c t vàăk ho ch.
Ch tiêuăphânătích:
ChiăphíăNCTTătrongă1ălo i s n ph măđ

căxácăđ nh b ngăcôngăth c sau:

CL =  q1 x Li
Trongăđó:ă
CLă:ăchiăphíăti năl
q1: s năl

ng th c t

Li:ăchiăphíăti năl
Ti năl

ngăcôngănhânăs n xu t

ngă1ăđ năv s n ph m đ

ngăc a 1 đ năv s n ph m
căxácăđ nh b ng:
10


Li =  Gj x Lcbj
Trongăđóă
Gj: s gi côngăhaoăphíăc a b c th jăđ s n xu t ra 1 SPi
Lcbj: ti năl
Do v y,ăCLăcóăth đ

ngă1ăgi côngăc a m i b c th

c vi t nh ăsau:ă
CL =  q1 x Gj X Lcbj

Ta s tínhătoánăchênhăl ch c a ti năl

ngăgi a th c t vàăk ho chătheoăcôngăth c:

Ấ CL = CL1 ậ CL0
1.3.1.3. Qu n lý chi phí s n xu t chung
Chiăphíăs n xu tăchungălàănh ngăchiăphíăph năánhănh ngăchiăphíădùngăđ ph c v
s n xu t,ăkinhădoanhăchungăphátăsinhă phânăx ng s n xu t. Qu nălýăchiăphíăs n xu t
chung làăquáătrìnhăxâyăd ngăđ nh m c, l p k ho ch, t ch c, ch đ oăvàăki m tra vi c
s d ng,ă phână b chiă phíă s n xu t chung nh m th c hi n t t nh ng m că tiêuă doanh
nghi păđãăđ ra.
Qu nălýăchiăphíăs n xu t chung ph i t pătrungăvàoăhaiăn i dung c a lo iăchiăphíă
nàyălà:ăchiăphíăs n xu t chung c đ nhăvàăchiăphíăs n xu t chung bi năđ i
- Chi phí s n xu t chung bi n đ i (bi n phí): làă nh ngă chiă phíă s n xu tă giánă
ti p,ăth ngăthayăđ i tr c ti p ho c g nănh ătr c ti p theo s l ng s n ph m s n xu t,
nh ă chiă phíă nguyênă li u, v t li uă giánă ti p,ă chiă phíă nhână côngă giánă ti p...Chiăphíă s n
xu t chung bi năđ iăđ căphânăb h tăvàoăchiăphíăch bi n cho m iăđ năv s n ph m
theoăchiăphíăth c t phátăsinh.ăQu nălýăchiăphíăs n xu t chung bi năđ i là làăvi c ph i
xácăđ nhăđ c đ nh m căchiăphíăc năphânăb thôngăquaăquáătrìnhăl p k ho ch, t ch c
vàăgiámăsátăvi c s d ng lo iăchiăphíănàyăđ th c hi năđúngăv i k ho chămàădoanhă
nghi păđãăđ ra.
nh m căchiăphíăs n xu tăchungăbiênăđ iăđ
l

ng.

căxâyăd ngătheoăđ nh m c v giáăvàă

nh m căgiáăph năánhăbi năphíăc aăđ năgiáăchiăphíăs n xu tăchungăphânăb .

nh m căl ng,ăvíăd l y th i gian làmăth căđoăthìăl ng đâyăph năánh s gi c a
ho tă đ ngă đ c ch nă làmă c nă c phână b chiă phíă s n xu tă chungă choă 1ă đ nă v s n
ph m. T đóătaăcóăcôngăth căđ năgi năđ xácăđ nhănh ăsau:
nh m c bi n phí s n xu t chung =
th

nh m c giá x

nh m c l

ng

- Chi phí s n xu t chung c đ nh (đ nh phí): làănh ngăchiăphíăs n xu tăgiánăti p,
ngăkhôngăthayăđ i theo s l ng s n ph m s n xu t,ănh :ăchiăphíăb oăd ngămáyă

mócăthi t b ,ănhàăx

ng,ăchiăphíăqu nălýăhànhăchínhă cácăphânăx

ng, b ph n, t ,ăđ i

11

Thang Long University Library


s n xu t.ă.ă.ăChiăphíăs n xu t chung c đ nh phânăb vàoăchiăphíăch bi n cho m iăđ nă
v s n ph măđ

c d aătrênăcôngăsu tăbìnhăth

ng c aămáyămócăs n xu t. Qu nălýăchiă

phíăs n xu t chung c đ nh t ngăt côngăvi c qu nălýăchiăphíăs n xu tăchungăbiênăđ i,
đóălàăvi c ph iăxácăđ nhăđ c đ nh m căchiăphíăc năphânăb thôngăquaăquáătrìnhăl p k
ho ch, t ch că vàă giámă sátă vi c s d ng lo iă chiă phíă nàyă đ th c hi nă đúngă v i k
ho chămàădoanhănghi păđãăđ ra.
1.3.2. Qu n lý giá thành s n ph m
Qu nălýăgiáăthànhăs n ph mălàăcôngătácăxâyăd ng k ho chăgiáăthànhăm cătiêuăs n
ph m c a k s n xu t.ă Giáă thànhă s n ph mă cóă th t ngă ho c gi mă tùyă vàoă tìnhăhìnhă
cung c uătrênăth tr ng.ăTuyănhiênăđ m t doanh nghi păcóăth phátătri n b n v ngăvàă
cóăth chi n th ngăđ
ho tăđ ng trong th tr

căcácăđ i th c nh thìănhi m v c păbáchăc aăcácădoanhănghi p
ngăbãoăhòaănh ăhi nănayălàăph i h giáăthànhăs n ph m.

Vi c h giáăthànhăs n ph m th hi n qua hai lo i ch tiêu:ăm c h giáăthànhăvàăt
l h giáăthànhăs n ph m.
M c h giáăthànhăc a s n ph m, ph năánhăs tuy tăđ i v c chi phíăs n xu tăvàă
tiêuăth ti t ki đ căgi a k ho chăvàăth c t đ c xácăđ nhătheoăcôngăth c sau:
M c h giáăthànhăc a s n ph m, ph năánhăs tuy tăđ i v m căchiăphíăs n xu t
vàătiêuăth ti t ki đ căgi a k ho chăvàăth c t đ c xácăđ nhătheoăcôngăth c sau:
Ấz =

nQ1i  (Z1i ậ Z0i)

i 1

[3, tr.29]
Trongăđó:
Ấz: M c gi măgiáăthànhăc a s n ph măsoăsánhăđ
Q1i:ăL

c.

ng s n ph m lo i i k báoăcáo

Z0i: Giáăthànhăs n ph m lo i i k g c
Z1i :ăGiáăthànhăđ năv s n ph m th i k báoăcáo
n: S n ph măsoăsánhăth i (i= 1,n).
T l h giáăthànhăc a s n ph măhàngăhóaăsoăsánhăđ
phíăs n xu tăvàătiêuăth s n ph m ti t ki măđ
t l theoăcôngăth c sau:
12

c ph năánhăt

ngăđ i v chi

c.ăTùăcôngăth cătrênătaăcóăth xácăđ nh


n

Tz=ăẤză/ă  (Q1i  Z0i)
i 1

Trongăđó:
Tz: t l h giáăthànhăs n ph măsoăsánhăđ

c.

Ấz, Q1i, Z0i đãăchúăthíchă trên.
Khiăđánhăgiáăthànhătíchăc a doanh nghi p trong ph năđ u ti t ki măchiăphíăvàăh
giáăthànhăs n ph m c n ph i h p s d ng c hai ch tiêuănàyăđ đánhăgiáăvi c h giáă
thànhăc a doanh nghi p.
1.4. Cácănhơnăt nhăh ngăđ năcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinhădoanhăvƠă
giáăthƠnhăs n ph m
1.4.1. Các nhân t không ki m soát đ

c

- Cácănhânăt thu căđi u ki n t nhiênăvàămôiătr ngăkinhădoanh.ăMôiătr ng t
nhiênăcóă nhăh ngăđ n vi c b o qu nănguyênăv t li u,ămôiătr ng kinh doanh c aăcácă
doanh nghi p ch u nhăh ng b i h th ng lu tăphápăv kinh doanh, ch ng h n nh ng
l năđi u ch nh m căl ngăc ăb n c aăNhàăn călàmăchiăphíănhânăcôngăt ngălên.ăDoăđóă
nh ngănhânăt nàyăcóă nhăh

ng tr c ti păđ năquáătrìnhăt ch căvàăqu nălýăs n xu t.

- H th ngăc ăs ăh t ng c aăxãăh i bao g măcácăm tănh :ăh th ngăgiaoăthôngăcóă
thu n ti năkhông?ăS phânăb s n xu t dânăc ănh ăth nào?..ăNh ng y u t nàyăcóă
tácăđ ng tr c ti păđ năchiăphíăs n xu t kinh doanh, c th h nălàătácăđ ngăđ năchiăphíă
v n chuy năhàngăhóa.
- Nh ngănhânăt v trìnhăđ phátătri n c a k thu t, khoa h c,ăcôngăngh vàătrìnhă
đ s n xu t. Trong xu th hi nănay,ăcùngăv i s phátătri n m nh m c a khoa h căcôngă
ngh vàănh ng ng d ng trong ho tăđ ng s n xu tăkinhădoanhănh ăcôngăngh s n xu t,
cácămáyămócăthi t b hi năđ i... Vi c ti p c n nh ngăthànhăt uănóiătrênăt oăđi u ki n
choăcácădoanhănghi p ti t ki măđ căchiăphíălaoăđ ng s ngăvàălaoăđ ng v tăhóaătrongă
quáătrìnhăs n xu t.ăDoăđóădoanhănghi pănàoăbi t n m b tăvàă ng d ng nh ngăthànhăt u
khoa h c k p th i s ti t ki măđ căchiăphíăs n xu t kinh doanh, h giáăthành,ănângăcaoă
ch tăl

ng s n ph m t đóăt oăđ

- Th tr

c l i th c nhătranhătrênăth

ngătr

ng.

ngăvàăs c nh tranh:

+ Th tr ngăcácănguyênăli uăđ uăvàoănh ngăn măg năđâyăliênăt c b t n,ăth ngă
xuyênă cóă xuă h ngă t ngă giáă d nă đ nă t ngă chiă phíă s n xu t t đóă kéoă giáă thànhă s n
ph măc ngăt ngătheo.
13

Thang Long University Library


+ S c nhătranhăngàyăcàngăkh c li t, nh tălàăv iăcácădoanhănghi p m iăthànhăl p,
ch aăcóăkinhănghi m s n xu t kinh doanh, s n xu tăch aă năđ nh, v năđ uăt ăcònăh n
ch , kh n ngă c nhă tranhă trênă th tr ngă kém...ă s khóă kh nă h nă trongă vi c h giáă
thànhă soă v iă cácă doanhă nghi pă điă tr c. Ho c trong xu th c nh tranh hi nă nay,ă cácă
doanh nghi păluônăph iăchúătr ngăđ uăt ăchoăđ i m i k thu t,ăcôngăngh ,ăđàoăt o lao
đ ng,ăđ uăt ăchoăqu ngăcáo,ăti p th s n ph m...ăkhôngătránhăkh iălàmăchiăphíăs n xu t
kinhădoanhăt ngălên.
1.4.2. Các nhân t ki m soát đ

c

đâyătaănóiăđ n nh ngănhânăt v m t t ch c qu nălýătàiăchính,ăt ch c qu n lýă
s n xu t c a b năthânăm i doanh nghi p.
T ch c qu nălýătàiăchínhăc a doanh nghi păcóă nhăh ng tr c ti păđ n kh n ngă
ti t ki mă chiă phíă s n xu tă kinhă doanhă vàă h giáă thànhă s n ph m. Vi că phână ph i, s
d ng v n h pălýăvàăt ngăc ng ki mătra,ăgiámăsátătrongăquáătrìnhăs d ng v n s giúpă
cho vi c s d ng v n c a doanh nghi păcóăhi u qu cao, t đóăgi m b tăđ căchiăphíă
s n xu tăvàăh đ căgiáăthànhăs n ph m. Vi călênăk ho ch, ch tiêuătàiăchínhăt ng k
s n xu t,ătínhătoánăchínhăxácăvàăđ yăđ vàăk p th iăcácăkho n m căchiăphíăs giúpăcácă
nhàăqu nălýăn m b tăđ c th c tr ng ho tăđ ng s n xu t c a doanh nghi p, t đóăs cóă
nh ng gi iăphápăkh c ph c n u vi c qu nălýăch aăđ

c t t.

T ch c qu nălýăs n xu t c a doanh nghi păc ngăcóătácăđ ng r t l n đ n ti t ki m
chiăphíăs n xu tăvàăh giáăthànhăs n ph m. Vi c l a ch n lo iăhìnhăs n xu t,ăph ngă
phápăt ch c s n xu t, t ch călaoăđ ng h pălýăđ m b oăchoăquáătrìnhăs n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p di nă raă liênă t c, nh pă nhàng,ă khôngă b giánă đo n, t n d ng
đ c th iăgianăc ngănh ăcôngăsu t c aăcácămáyămóc,ăthi t b . T ch călaoăđ ng h pălýă
s nângăcaoăđ căn ngăsu tălaoăđ ng kh iăd y ti măn ngăsángăt o c aăng iălaoăđ ng,
lo i tr đ c cácănguyênănhânăgâyălãngăphíăs călaoăđ ng, t đóăcóăth ti t ki m đ c
chiăphíănhânăcôngăvàăh giáăthànhăs n ph m.

14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×