Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUNTEX

B
TR

GIÁO D CăVÀă ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N
SUNTEX

SINH VIÊN TH C HI N : CAO THÙY LINH
MÃ SINH VIÊN

: A17059


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I ậ 2014


B
TR

GIÁO D CăVÀă ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N
SUNTEX
Giáoăviênăh

ng d n

Sinh viên th c hi n

: Th.s Ngô Th Quyên
: Cao Thùy Linh

Mã sinh viên

: A17059

Chuyên ngành

: Tài chính


Hà N i - 2014

Thang Long University Library


M CL C

CH NGă1. LÝ LU N CHUNG V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
............................................................................................................................................ 1
1.1. Khái ni m,ăỦăngh a,ăm c tiêu c a phân tích tài chính ........................................... 1
1.1.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p......................................................... 1
1.1.2. Ý ngh a c a phân tích tài chính ............................................................................. 1
1.1.3. M c tiêu c a phân tích tài chính............................................................................ 2
1.2. Tài li uăvƠăph

ngăphápăphơnătích ......................................................................... 3

1.2.1. Tài li u c n thi t trong phân tích tài chính ............................................................ 3
1.3. Ph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchính ............................................................................ 7

1.3.1. Ph

ng pháp so sánh ............................................................................................. 8

1.3.2. Ph

ng pháp t s ................................................................................................... 9

1.3.3. Ph

ng pháp Dupont ............................................................................................. 9

1.4. N i dung phân tích tài chính ................................................................................. 10
1.4.1. Phân tích k t qu kinh doanh............................................................................... 10
1.4.2. Phân tích chung b ng cân đ i k toán ................................................................. 11
1.4.3. Phân tích l u chuy n ti n thu n .......................................................................... 15
1.4.4. Phân tích các nhóm ch tiêu tài chính.................................................................. 15
1.5. Các nhân t

nhăh

ng t i tình hình tài chính c a doanh nghi p ..................... 22

1.5.1. Các nhân t ch quan ........................................................................................... 23
1.5.2. Các nhân t khách quan ....................................................................................... 24
CH
NGă2. TH C TR NG V TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY
TRÁCH NHI M H U H N SUNTEX ........................................................................ 25
2.1. Khái quát v công ty TNHH Suntex ..................................................................... 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty TNHH Suntex .......................... 25
2.1.2. C c u t ch c c a Công ty TNHH Suntex ......................................................... 26
2.1.3.

c đi m ngành ngh kinh doanh c a công ty TNHH Suntex ........................... 28

2.2. Phân tích tình hình tài chính t i công ty TNHH Suntex ..................................... 28


2.2.1.K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty TNHH SuntỀx giai đo n
2011-2013. ........................................................................................................................ 28
2.2.2.Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n c a công ty TNHH Suntex trong giai
đo n 2011-2013................................................................................................................ 31
2.2.3. Phân tích các ch tiêu tài chính c a doanh nghi p trong giai đo n 2011-2013 .. 43
2.2.4. Nh ng k t qu đ t đ

c ....................................................................................... 53

2.2.5. Nh ng m t h n ch và nguyên nhân ................................................................... 54
CH
NGă3. M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH C A CÔNG TY TNHH SUNTEX .................................................................. 57
3.1. Kháiăquátămôiătr

ng kinh doanh c a công ty TNHH Suntex ........................... 57

3.1.1. Thu n l i ....................................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Khó kh n ....................................................................Error! Bookmark not defined.
3.2. M t s gi i pháp nh m c i thi n nh ng h n ch t i công ty TNHH Suntex ..... 58
3.2.1. Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng ........................................................................... 59
3.2.2. Qu n lý v n l u đ ng ........................................................................................... 60
3.2.3. Các bi n pháp khác ............................................................................................... 63

Thang Long University Library


DANH M C B NG BI U
S ăđ 2.1.ăC ăc u t ch c c a Công ty TNHH Suntex
B ng 2.1. Báo cáo k t qu kinh doanh c aă côngă tyă TNHHă Suntexă giaiă đo n 20112013ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ...30
B ng 2.2. B ngăcơnăđ i k toán- ph n tài s n c a công ty TNHH Suntex t n mă2011ă
đ n n mă2013ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ...33
B ng 2.3. B ngăcơnăđ i k toán ph n ngu n v n c a công ty TNHH Suntex t n mă
2011ăđ năn mă2013ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ...38
B ng 2.4.ăTìnhăhìnhăcơnăđ i tài s n ngu n v n c aăcôngătyăTNHHăSuntexăgiaiăđo n
2011-2013.ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ40
B ng 2.5. B ng tài tr CôngătyăTNHHăSuntexăgiaiăđo n 2011-2013ầầầầầầ...42
B ng 2.6. B ng ch tiêu kh n ngăthanhătoánầầầầầầầầầầầầầầầầ44
B ng 2.7. Ch tiêuăđánhăgiáăcácăkho n ph i thu c aăCôngătyầầầầầầầầ......45
B ng 2.8. Ch tiêuăđánhăgiáăs d ng hàng t n kho c aăCôngătyầầầầầầầ......47
B ng 2.9. Ch tiêuăđánhăgiáăcácăkho n ph i tr c aăCôngătyầầầầầầầầ.......48
B ng 2.10. Th i gian quay vòng ti nătrungăbìnhầầầầầầầầầầầầầ.......49
B ng 2.11. Ch tiêuăđánhăgiáăv hi u qu s d ng tài s n c a Côngătyầầầầầ...50
B ng 2.12. Ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăqu n lý n c aăCôngătyầầầầầầầầ..52
B ng 2.13. Ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăsinhăl i c aăCôngătyầầầầầầầầầ... 53
B ng 3.1. B ngăcơnăđ i k toƠnăđưătínhăs d ăbìnhăquơnăn mă2013ầầầầầầ....60


L I C Mă N
V
tr ng
giúp đ
gi ng d
khóa lu

i tình c m chân thành, em xin bày t lòng bi t n t i các th y giáo, cô giáo
i H c Th ng Long, đ c bi t là Cô giáo Th.s Ngô Th Quyên cùng đã t n tình
em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này. Em c ng xin c m n các th y cô giáo
y trong nhà tr ng đã truy n đ t cho em r t nhi u ki n th c b ích đ th c hi n
n và c ng nh có đ c hành trang v ng ch c cho s nghi p trong t ng lai.

Em c ng xin g i l i c m n t i đ n v th c t p, đ c bi t là các anh ch trong phòng
Tài chính- k toán đã nhi t tình giúp đ em trong vi c cung c p và c p nh t s li u, thông
tin c a đ n v trong su t th i gian th c hi n khóa lu n.
Cu i cùng, em chân thành c m n gia đình và b n bè đã đ ng viên, t o đi u ki n đ
em có th hoàn thành khóa lu n m t cách t t nh t.
Do gi i h n ki n th c và kh n ng lý lu n c a b n thân còn nhi u thi u sót và h n
ch , kính mong s ch d n và đóng góp c a các th y cô giáo đ khóa lu n c a em đ c
hoàn thi n h n.
EmăxinăchơnăthƠnhăc mă n!

Thang Long University Library


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi, do tôi tr c ti p làm. Các
s li u, k t qu nêu trong khóa lu n, xu t phát t tình hình th c t c a Công ty TNHH
Suntex.

Hà N

thán

7n m 2 1

Sinh viên

Cao Thùy Linh.


DANH M C VI T T T
Kí hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

BCLCTT

Báo cáo l u chuy n ti n t

BCTC

Báo cáo tài chính

C KT

Cân đ i k toán

DN

Doanh nghi p

DTT

Doanh thu thu n

GVHB

Giá v n hàng bán

HTK

Hàng t n kho

LNST

L i nhu n sau thu

SXKD

S n xu t kinh doanh

TNDN

Thu TNDN

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

VCSH

V n ch s h u

VL

V n l u đ ng

Thang Long University Library


L IM

U

1. Lý do nghiên c u
Trong b i c nh n n kinh t th tr ng đang phát tri n m nh m , v bão nh hi n nay
s gia t ng không ng ng c a n ng l c s n xu t và quá trình h i nh p kinh t mang tính
toàn c u hóa đã t o c h i nh ng c ng không ít thách th c cho nh ng DN tham gia trên
th tr ng.
t n t i và phát tri n trong n n kinh t đó, các DN ph i n l c không ng ng,
phát huy đi m m nh đ ng th i c n có nh ng b c đi đúng đ n. Trong ho t đ ng kinh
doanh, m i DN c n ph i x lý hàng lo t các v n đ v tài chính, do đó vi c đ nh kì phân
tích, đánh giá tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính là h t s c c n thi t đ có
th đánh giá đ c các ti m l c v n có c a DN, xem xét kh n ng v th c a DN trong
ho t đ ng SXKD, xác đ nh đ c xu h ng phát tri n cho DN, tìm đ c k ho ch phát
tri n cho DN trong t ng lai g n.
Phân tích tài chính DN là m t b ph n quan tr ng c a qu n tr DN. T t c các ho t
đ ng kinh doanh đ u nh h ng đ n tình hình tài chính c a DN, ng c l i tình hình tài
chính t t hay x u l i tác đ ng thúc đ y s phát tri n ho c kìm hãm quá trình kinh doanh.
Thông qua phân tích tình hình tài chính, DN xác đ nh đ c đi m m nh c ng nh đi m
y u trong n i t i DN mình đ t đó có nh ng quy t đ nh sáng su t trong vi c phát huy th
m nh, đ ng th i đ a ra nh ng gi i pháp đúng đ n, k p th i c i thi n tình hình tài chính
cho DN mình.
B t kì m t DN nào khi ho t đ ng đ u mu n t o hi u qu và thu v l i nhu n nhi u
nh t, đ làm đ c đi u đó đòi h i c n có nhi u y u t c u thành nh : v n, nhân l c, công
ngh …M t trong nh ng vi c c n làm là phân tích báo cáo tài chính c a DN. Nh n th y
đ c t m quan tr ng c a v n đ nên em quy t đ nh ch n đ tài ắăPhơnătíchătìnhăhìnhătƠiă
chính t i công ty TNHH SuntexẰ nh m làm rõ thêm bài toán kinh t c a Công ty TNHH
Suntex nói riêng và các DN thu c ngành s n xu t đ nh Vi t Nam nói chung.
2. M căđíchănghiên c u
Khóa lu n t p trung nghiên c u tình hình tài chính c a Công ty TNHH Suntex. T
đó tìm ra nguyên nhân, nhân t nh h ng t i tình hình tài chính c a DN nh m đ a ra
gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý tài chính c a công ty trong t ng lai.
3.
3.1.

iăt
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u

Tình hình tài chính c a Công ty TNHH Suntex giai đo n 2011 – 2013.
3.2. Ph m vi nghiên c u


i t ng nghiên c u c a khóa lu n là Báo cáo tài chính và các tài li u có liên quan
đ n qu n tr tài chính t i Công ty TNHH Suntex giai đo n 2011 – 2013.
4. Ph

ngăphápănghiênăc u

Ph ng pháp nghiên c u đ c s d ng trong khóa lu n là ph ng pháp phân tích,
t ng h p, khái quát hóa d a trên c s các s li u, thông tin đ c cung c p và tình hình
th c t c a ngành b t đ ng s n Vi t Nam.
5. K t c u khóa lu n
Ngoài ph n m đ u và k t lu n, danh m c tham kh o, khóa lu n đ
ph n chính:

c chia thành ba

Ch

ngăI

: Lý lu n chung v phân tích tình hình tài chính doanh nghi p

Ch

ngăII

:Th c tr ng v tình hình tài chính t i Công ty TNHH Suntex

Ch ngăIII
TNHH Suntex.

: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n tình hình tài chính c a Công ty

Thang Long University Library


CH

NG 1.

LÝ LU N CHUNG V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P

1.1. Khái ni m,ăỦăngh a,ăm c tiêu c a phân tích tài chính
1.1.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính là m t trong nh ng n i dung quan tr ng c a phân tích ho t đ ng
doanh nghi p. Phân tích tài chính là quá trình xem xét, ki m tra đ i chi u, so sánh s li u,
các ch tiêu tài chính hi n hành v i quá kh nh m m c đích đánh giá th c tr ng tài chính,
d tính các r i ro và ti n n ng t ng lai c a doanh nghi p. T đó giúp cho nhà phân tích
có th ra các quy t đ nh có liên quan t i l i ích c a h .
C s s li u c a phân tích tài chính là h th ng báo cáo tài chính. H th ng báo cáo
tài chính đ c hình thành d a trên c s t ng h p nh ng s li u t các s k toán t ng
h p, chi ti t c a doanh nghi p. Báo cáo k toán tài chính ph n ánh tình hình tài s n,
ngu n v n, các quan h tài chính c a doanh nghi p t i th i đi m nh t đ nh; đ ng th i
ph n ánh doanh thu, chi phí và k t qu kinh doanh sau m t k ho t đ ng. B i v y, h
th ng báo cáo k toán c a doanh nghi p cung c p cho các đ i t ng s d ng thông tin v
tình hình kinh t tài chính c a các quá trình s n xu t kinh doanh.
V y, phân tích tài chính th c ch t là vi c s d ng các công c , ph ng pháp đ x
lý thông tin k toán và các thông tin qu n lý khác nh m đánh giá tình hình tài chính, ti m
l c c ng nh m c đ r i ro và hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trên c
s đó, các nhà qu n tr doanh nghi p đ a ra nh ng quy t đ nh c n thi t trong qu n lý.
1.1.2. Ý ngh a c a phân tích tài chính
Trong n n kinh t th tr ng, phân tích tài chính là m i quan tâm c a nhi u đ i
t ng khác nhau theo nh ng m c tiêu khác nhau. Do v y, nhu c u v thông tin phân tích
tài chính c ng r t phong phú, đa d ng, đòi h i ph i s d ng các công c khác nhau d a
theo môi tr ng và đi u ki n c th đ đ t đ c các l i ích t i đa. Các đ i t ng sau
th ng s d ng các thông tin t phân tích tài chính:
Th nh t, đ i v i các nhà qu n tr doanh nghi p. B n ch t c a phân tích tài chính là
nh ng nguyên nhân nh h ng t i k t qu và hi u qu kinh doanh c a các t ch c ho t
đ ng. B i v y m i quan tâm hàng đ u c a các nhà qu n tr là không ng ng nâng cao k t
qu và hi u qu kinh doanh b ng m i công c h u hi u. Do đó, phân tích tài chính đ c
xem là m t công c không th thi u đ c đ i v i các nhà qu n tr khác nhau trong t ng
th n n kinh t .
Th hai, đ i v i các nhà đ u t . Các nhà đ u t c a doanh nghi p bao g m nhi u
đ i t ng nh các c đông mua c phi u, các công ty góp v n liên doanh….Các nhà đ u
1


t quan tâm tr c ti p đ n giá tr c a doanh nghi p, kh n ng sinh l i c a v n, cách th c
phân chia l i nhu n. Tr c m i quy t đ nh đ u t c a các nhà đ u t luôn ph i tr l i cho
các câu h i: t su t sinh l i c a v n c ph n là bao nhiêu? Thu nh p c a m t c phi u
b ng ch ng nào?...Kh n ng thanh toán c a doanh nghi p nh th nào? Mu n tr l i các
câu h i trên h ph i d a vào các trung tâm thông tin tài chính, chuyên gia phân tích đ thu
th p thông tin. Thông tin phân tích tài chính s giúp tr l i các câu h i trên c a các nhà
đ u t , đ ng th i c ng là c s đ h có th d đoán giá doanh nghi p, giá tr c phi u,
kh n ng sinh l i c a v n và h n ch các r i ro x y ra.
Th ba, đ i v i nh ng ng i cho vay, các t ch c tín d ng. Các doanh nghi p kinh
doanh th ng s d ng v n vay thích h p đ góp ph n t ng tr ng v n ch s h u, vì v y,
v n vay th ng chi m t tr ng t ng đ i cao đ đáp ng nhu c u cho ho t đ ng s n xu t
kinh doanh. Khi cho vay, các ngân hàng, công ty tài chính ph i đánh giá kh n ng thanh
toán ng n h n, dài h n, kh n ng sinh l i c a v n, d đoán tri n v ng c a doanh nghi p
trong ho t đ ng kinh doanh đ i v i kho n vay ng n h n, dài h n. Thông tin t vi c phân
tích tài chính s đ a ra các quy t đ nh cho vay phù h p cho t ng đ i t ng c th , đ ng
th i h n ch r i ro th p nh t cho các ch n .
Th t , đ i v i các công ty ki m toán. Trong n n kinh t th tr ng xu t hi n nhi u
lo i hình ki m toán nh : ki m toán đ c l p, ki m toán nhà n c, ki m toán n i b . Các
lo i ki m toán đ u d a trên các thông tin phân tích tài chính đ xác minh tính khách quan
v tình hình tài chính c a m t t ch c ho t đ ng. Các ch tiêu tài chính còn giúp cho các
chuyên gia ki m toán d đoán xu h ng tài chính s x y ra đ nâng cao đ tin c y c a các
quy t đ nh.
Th n m, đ i v i ng i lao đ ng trong doanh nghi p – nh ng ng i có thu nh p
g n v i l i ích c a doanh nghi p. Phân tích tài chính giúp cho h hi u h n v tính n
đ nh, đ nh h ng công vi c trong hi n t i và t ng lai đ i v i doanh nghi p. Qua đó, xây
d ng ni m tin c a h đ i v i t ng quy t đ nh kinh doanh c a ch th qu n lý.
1.1.3. M c tiêu c a phân tích tài chính
Nhi m v c a phân tích tài chính là làm rõ xu h ng, t c đ t ng tr ng, th c
tr ng tài chính c a doanh nghi p thông qua các báo cáo tài chính, đ t trong m i quan h
so sánh v i các doanh nghi p tiêu bi u cùng ngành và ch tiêu bình quân ngành, ch ra
nh ng th m nh và c tình tr ng b t n nh m đ xu t nh ng bi n pháp qu n tr tài chính
đúng đ n và k p th i đ phát huy m c cao nh t hi u qu s d ng v n.
Phân tích tài chính giúp ta đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p. Nh ng ng i s
d ng các phân tích tài chính theo đu i các m c tiêu khác nhau nên vi c phân tích c ng
2

Thang Long University Library


đ c ti n hành theo nhi u cách khác nhau. i u đó v a t o ra l i ích v a t o ra s ph c t p
c a phân tích tài chính. i v i nhà qu n tr vi c phân tích tài chính có nhi u m c tiêu:
 T o thành các chu k đánh giá đ u đ n v các ho t đ ng kinh doanh quá kh , ti n
hành cân đ i tài chính, kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán, tr n , r i ro tài
chính c a doanh nghi p.


nh h ng các quy t đ nh c a Ban T ng Giám
c c ng nh giám đ c tài
chính: quy t đ nh đ u t , tài tr , phân chia l i t c c ph n...

 Là c s cho các d báo tài chính: k ho ch đ u t , ph n ngân sách ti n m t...
 Cu i cùng, phân tích báo cáo tài chính là công c đ ki m soát các ho t đ ng
qu n lý.
1.2. Tài li uăvƠăph

ngăphápăphơnătích

1.2.1. Tài li u c n thi t trong phân tích tài chính
vi c phân tích tài chính tài chính đ c chính xác và khách quan, thì ngu n tài
li u đóng vai trò r t quan tr ng. Tài li u đ y đ và trung th c thì phân tích s ph n ánh
đ c đúng th c tr ng tài chính c a doanh nghi p, t đó đánh giá và d báo m i có hi u
qu . Tài li u c n thi t trong phân tích tài chính bao g m: thông tin t bên trong doanh
nghi p và thông tin t bên ngoài doanh nghi p.
1.2.1.1. Thông tin t bên trong doanh nghi p
Các thông tin t bên trong doanh nghi p ph c v cho phân tích tài chính r t đa d ng
nh ng h th ng d báo tài chính đ c s d ng nh ngu n d li u chính, đ c các nhà
phân tích r t quan tâm. Báo cáo tài chính cung c p thông tin kinh t tài chính ch y u cho
ng i s d ng thông tin k toán trong vi c đánh giá, phân tích và d đoán tình hình tài
chính, k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Bên c nh h th ng báo cáo tài
chính, khi phân tích tài chính doanh nghi p, các nhà phân tích còn k t h p s d ng nhi u
ngu n d li u khác nhau nh : báo cáo qu n tr , báo cáo chi ti t, các tài li u k toán, tài
li u th ng kê, b ng công khai m t s ch tiêu tài chính… ây là nh ng ngu n d li u quan
tr ng, giúp cho các nhà phân tích xem xét, đánh giá đ c các m t khác nhau trong ho t
đ ng tài chính m t cách đ y đ , chính xác.
Báo cáo tài chính là c n c quan tr ng trong vi c phân tích, bao g m b ng cân đ i
k toán, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh
báo cáo tài chính.

3


 B ng cơnăđ i k toán
B ng cân đ i k toán là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng h p tình hình tài
s n và ngu n hình thành tài s n c a doanh nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh. K t c u
c a b ng cân đ i k toán đ c chia làm 2 ph n: tài s n và ngu n v n.
Ph n tài s n ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i đi m
l p báo cáo. Các tài s n đ c s p x p theo kh n ng hoán chuy n thành ti n theo th t
gi m d n ho c theo đ dài th i gian đ chuy n hóa tài s n thành ti n. Ph n tài s n bao
g m tài s n ng n h n và tài s n dài h n. V m t kinh t , s li u các ch tiêu ph n ánh bên
tài s n th hi n giá tr tài s n theo k t c u hi n có t i doanh nghi p đ n th i đi m l p báo
cáo. V m t pháp lý, s li u ph n tài s n th hi n toàn b s tài s n hi n có đang thu c
quy n qu n lý, s d ng c a doanh nghi p.
Ph n ngu n v n ph n ánh ngu n hình thành các lo i tài s n c a doanh nghi p, bao
g m n ph i tr và ngu n v n ch s h u. V m t kinh t , s li u ph n ngu n v n th
hi n quy mô v n và th c tr ng tài chính c a doanh nghi p. V m t pháp lý, s li u c a
các ch tiêu th hi n trách nhi m pháp lý c a doanh nghi p v s tài s n đang qu n lý, s
d ng đ i v i nhà n c, nhà đ u t , c đông, ngân hàng, khách hàng…
 Báo cáo k t qu ho tăđ ng kinh doanh
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh là báo cáo tài chính ph n ánh t ng h p các
kho n doanh thu, chi phí, và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p trong m t th i k nh t
đ nh, bao g m k t qu ho t đ ng kinh doanh và ho t đ ng khác. Báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh có ý ngh a r t l n trong vi c đánh giá hi u qu kinh doanh và công tác
qu n lý ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Thông qua báo cáo k t qu ho t đ ng
kinh doanh có th ki m tra tình hình th c hi n k ho ch thu nh p, chi phí và k t qu t ng
lo i ho t đ ng, c ng nh k t qu chung toàn doanh nghi p. S li u trên báo cáo này còn
là c s đ đánh giá khuynh h ng ho t đ ng c a doanh nghi p trong nhi u n m li n, và
d báo ho t đ ng trong t ng lai. Thông qua báo cáo k t qu kinh doanh đ đánh giá hi u
qu và kh n ng sinh l i c a doanh nghi p. ây là m t trong các ngu n thông tin r t b
ích cho ng i ngoài doanh nghi p tr c khi ra quy t đ nh đ u t vào doanh nghi p.
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh cung c p thông tin v l i nhu n doanh
nghi p. Tuy nhiên l i nhu n k toán ch a ph i là ch tiêu đánh giá xác th c kh n ng tài
tr bên trong c a doanh nghi p. Trong tài chính, ng i ta th ng quan tâm đ n dòng ti n.
Giá tr c a m t tài s n và r ng h n là c a doanh nghi p đ c xác đ nh b i dòng ti n mà
tài s n t o ra vì dòng ti n c n thi t đ đáp ng nhu c u thanh toán, đ u t mua s m thi t
4

Thang Long University Library


b , v t t cho kinh doanh… Các nhà qu n lý tài chính th ng g p tình tr ng doanh nghi p
kinh doanh có lãi nh ng v n thi u ti n cho ho t đ ng kinh doanh.
 Báoăcáoăl uăchuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t là báo cáo tài chính ph n ánh vi c hình thành và s d ng
l ng ti n phát sinh trong k báo cáo c a doanh nghi p. Báo cáo l u chuy n ti n t cung
c p cho ng i s d ng thông tin có c s đ đánh giá kh n ng t o ti n và vi c s d ng
ti n đã t o ra đó trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Báo cáo l u chuy n ti n t cho bi t doanh nghi p có bao nhiêu ti n vào đ u k và
còn l i bao nhiêu vào cu i k . K ti p, nó mô t công ty đã thu và chi bao nhiêu ti n trong
m t kho ng th i gian nh t đ nh. Vi c s d ng ti n đ c ghi thành s âm, và ngu n ti n
đ

c ghi thành s d

ng.

Báo cáo l u chuy n ti n t không th c hi n phép tính nh báo cáo thu nh p. N
không có giao d ch b ng ti n thì giao d ch đó s không đ c ph n ánh trong báo cáo l
chuy n ti n t . Tuy nhiên c n l u ý r ng thu nh p thu n m c đ u tiên c a báo cáo l
chuy n ti n t gi ng v i dòng cu i c a báo cáo thu nh p – đó chính là l i nhu n c
doanh nghi p. Do v y, phân tích báo cáo l u chuy n ti n t s th y đ c s v n đ ng c
v n b ng ti n doanh nghi p.

u
u
u
a
a

 Thuy t minh báo cáo tài chính
Thuy t minh báo cáo tài chính là báo cáo tài chính t ng quát nh m gi i thích và b
sung, thuy t minh nh ng thông tin v tình hình ho t đ ng kinh doanh, tình hình tài chính
c a doanh nghi p trong k báo cáo mà ch a đ c trình bày đ y đ , chi ti t h t trong các
báo cáo tài chính khác.
Thuy t minh báo cáo tài chính g m nh ng n i dung c b n sau:


c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p.K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán.Chu n m c k toán và ch đ k toán áp d ng.Các chính sách k toán áp d ng.Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong b ng cân đ i k toán.Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh.Thông tin b sung cho kho n m c trình bày trong báo cáo l u chuy n ti n t .Nguyên t c l p thuy t minh báo cáo tài chính.
5
Ph n trình bày b ng s li u ph i th ng nh t v i s li u trên báo cáo tài chính
khác, ph n trình bày b ng l i v n ph i ng n g n, rõ ràng, d hi u.i v i báo cáo quý, các ch tiêu thu c ph n k toán áp d ng t i doanh nghi p
ph i th ng nh t trong c niên đ k toán, n u có s thay đ i ph i thuy t minh
rõ lý do thay đ i.V s li u c a các “c t k ho ch” th hi n s li u k ho ch k báo cáo, s li u
th c hi n “c t k tr c” th hi n s li u th c hi n c a k ngay tr c đó.Các ch tiêu đánh giá khái quát tình hình ho t đ ng và k t qu kinh doanh ch
th hi n trên báo cáo tài chính n m.

Tóm l i m i báo cáo tài chính cung c p cho ng i s d ng m t khía c nh h u ích
khác nhau, nh ng s không có đ c k t qu khái quát v tình hình tài chính n u không
k t h p phân tích các báo cáo tài chính v i nhau.
1.2.1.2. Thông tin t bên ngoài doanh nghi p
M t khác các ngu n d li u bên ngoài nh tr ng thái n n kinh t , chính sách pháp lý
c a nhà n c, ngành ngh kinh doanh c ng tác đ ng tình hình tài chính c a doanh nghi p,
nên vi c xem xét t i các y u t này s giúp quá trình phân tích đ c ch t ch và sát th c h n.
 Tài li u liên quan đ n tình hình kinh t
S suy thoái ho c t ng tr ng c a n n kinh t có tác đ ng m nh m đ n c h i kinh
doanh, đ n s bi n đ ng c a giá c các y u t đ u vào và th tr ng tiêu th s n ph m
đ u ra, t đó tác đ ng đ n hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Khi các tác đ ng di n
ra theo chi u h ng có l i, ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c m
r ng, l i nhu n t ng và nh đó k t qu kinh doanh trong n m là kh quan. Tuy nhiên khi
nh ng bi n đ ng c a tình hình kinh t là b t l i, nó s nh h ng x u đ n k t qu kinh
doanh c a doanh nghi p. Chính vì v y đ có đ c s đánh giá khách quan và chính xác
v tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p, chúng ta c n ph i đ t trong b i c nh chung c a
kinh t trong n c và các n n kinh t khu v c. K t h p nh ng tài li u này s đánh giá đ y
đ h n tình hình tài chính và d báo nh ng thách th c, c h i đ i v i ho t đ ng c a
doanh nghi p. Các nhà phân tích nên quan tâm đ n tài li u v :


T ng trLãi su t ngân hàng, trái phi u kho b c, t giá ngo i tCác chính sách chính tr , ngo i giao c a nhà n

ng, suy thoái kinh t

 S thay đ i th

c.

ng xuyên c a pháp lu t
6

Thang Long University Library


N u lu t pháp gi mãi không đ i, các nhà làm lu t s nhanh chóng b th t nghi p. Vì
v y, luôn có nh ng lu t m i ra đ i, có nh ng thay đ i trong lu t c và nh ng v n b n
d i lu t gi i thích m i cho lu t hi n hành. Nh ng thay đ i này có th gây không ít khó
kh n cho các doanh nghi p.
Nh ng lu t m i th ng đ a ra nh ng tr ng i và thách th c m i. Nh ng nhà kinh
doanh luôn ph i s n sàng đ i phó v i nh ng th thách m i, c h i m i khi có lu t m i
ban hành cùng v i nh ng thay đ i th ng xuyên và nhanh chóng trong các tiêu chu n v
kinh t – xã h i, và các tiêu chu n v pháp lu t.
 Tài li u liên quan đ n ngành kinh t
Nh ng tài li u v ngành kinh t s làm rõ h n n i dung các ch tiêu tài chính trong
t ng ngành, l nh v c kinh doanh, đánh giá r i ro kinh doanh c a doanh nghi p. M t s tài
li u c n quan tâm nh :


M c đ và yêu c u công ngh c a ngànhM c đ c nh tranh và quy mô c a th trNh p đ và xu h

ng

ng v n đ ng c a ngành, các ch s ngành.

 Tài li u v đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
Do m i doanh nghi p có nh ng đ c đi m riêng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh
và trong ph ng h ng ho t đ ng nên đ đánh giá h p lý tình hình tài chính, khi phân
tích c n nghiên c u k l

ng đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p nh :M c tiêu và chi n l c ho t đ ng c a doanh nghi p g m c chi n l
chính và chi n l c kinh doanhc đi m quá trình luân chuy n v n trong các khâu kinh doanh
hình doanh nghi pTính th i v , tính chu k trong ho t đ ng kinh doanhM i liên h gi a doanh nghi p v i nhà cung c p, khách hàng, ngân hàng và
các đ i t ng khác.

1.3. Ph

c tài

t ng lo i

ngăphápăphơnătíchătƠiăchính

Ph ng pháp phân tích tài chính bao g m m t h th ng các công c và bi n pháp
nh m ti p c n, nghiên c u các s ki n, hi n t ng, các m i quan h bên trong và bên
ngoài, các lu ng d ch chuy n và bi n đ i tài chính, các ch tiêu tài chính t ng h p và chi
ti t, nh m đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p.V lý thuy t có nhi u ph ng pháp

7


phân tích tài chính doanh nghi p, nh ng trên th c t ng
pháp sau:
1.3.1. Ph

i ta th

ng s d ng các ph

ng

ng pháp so sánh

ây là ph ng pháp đ n gi n và đ c s d ng nhi u nh t trong phân tích tài chính.
Ph ng pháp so sánh là ph ng pháp xem xét m t ch tiêu phân tích b ng cách d a trên
vi c so sánh v i m t ch tiêu c s (ch tiêu g c).
Ph

ng pháp này th c hi n theo 3 nguyên t c:

 Tiêu chu n đ so sánh
Tiêu chu n so sánh là các ch tiêu đ c ch n làm c n c so sánh, đ c g i là g c so sánh.
Tùy theo m c đích nghiên c u mà l a ch n g c so sánh thích h p, g c so sánh có th là:


Tài li u n m tr

c nh m đánh giá xu hCác ch tiêu đã d ki n (k ho ch, d đoán, đ nh m c) nh m đánh giá tình hình
th c hi n so v i k ho ch, d toán, đ nh m c.Các ch tiêu trung bình c a ngành nh m đánh giá tình hình tài chính c a doanh
nghi p so v i các đ n v khác trong ngành.

ng phát tri n c a các ch tiêu.

 K thu t so sánh:


So sánh b ng s tuy t đ i: Ph n ánh t ng h p s l
tiêu kinh t , là c n c đ tính các s khác.

ng, quy mô c a các ch

Y = Y1 – Y0
(Y1: tr s phân tích, Y0: tr s g c,Y : tr s so sánh)


So sánh b ng s t ng đ i: là tr s nói lên k t c u m i quan h t c đ phát
tri n và m c đ ph bi n c a các ch tiêu kinh t . S t ng đ i có nhi u lo i
tu thu c vào n i dung phân tích mà s d ng cho thích h p.

S t
hi n. S t

ng đ i: ph n ánh b ng t l %, là ch tiêu m c đ mà doanh nghi p ph i th c
ng đ i ph n ánh tình hình th c hi n n m nay so v i n m tr c:

Tính t l ph n tr m ho n thành = Ch t êu n m na x 1 % Ch t êu n m tr
Khi s d ng phc

ng pháp so sánh ph i tuân th hai đi u ki n sau:

i u ki n m t: Ph i xác đ nh rõ “g c so sánh” và “k phân tích”.
i u ki n hai: Các ch tiêu so sánh (ho c các tr s c a ch tiêu so sánh) ph i đ m b o
tính ch t có th so sánh đ c v i nhau. Mu n v y, chúng ph i th ng nh t v i nhau
v n i dung kinh t , v ph ng pháp tính toán, th i gian tính toán.
8

Thang Long University Library


1.3.2. Ph

ng pháp t s

D a vào m i liên h kinh t gi a các s ki n, hi n t ng kinh t , đ ng th i xem xét
tính cân đ i c a các ch tiêu kinh t trong quá trình th c hi n các ho t đ ng, có th đ a ra
nh ng đánh giá v tình hình ho t đ ng, k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. H u h t các
t s tài chính đ u có tên c th giúp các nhà phân tích nh n bi t đ c cách tính toán và
l ng giá tr c a nó. Các lo i t s tài chính g m 4 lo i ch y u:
 Nhóm t s v kh n ng thanh toán: ph n ánh kh n ng đáp ng ngh a v n c a
doanh nghi p
 Nhóm t s v kh n ng qu n lý tài s n: ph n ánh hi u qu s d ng các ngu n
l c có s n c a doanh nghi p
 Nhóm t s v kh n ng qu n lý n : đánh giá vi c s d ng n vay c a doanh
nghi p
 Nhóm t s v kh n ng sinh l i: cho bi t m c d hi u qu khi s d ng các y u
t đ u vào trong quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p
1.3.3. Ph

ng pháp Dupont

Dupont là tên c a m t nhà qu n tr tài chính ng i Pháp tham gia kinh doanh M .
Dupont đã ch ra đ c m i quan h t ng h gi a các ch s ho t đ ng trên ph ng di n
chi phí và các ch s hi u qu s d ng v n. Phân tích Dupont là k thu t phân tích b ng
cách chia t s ROS, ROA và ROE thành nh ng b ph n có liên h v i nhau đ đánh giá
tác đ ng c a t ng b ph n lên k t qu sau cùng. K thu t này th ng đ c s d ng b i
các nhà qu n tr trong n i b doanh nghi p đ có cái nhìn c th và ra quy t đ nh xem nên
c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p b ng cách nào. K thu t phân tích Dupont d a
vào các ph ng trình c n b n sau:


T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA):
ROA = ROS x Hi u su t s d ng t ng tài s n
nhu n au thu
oanh thu thu n
u t nhx

oanh thu thu n
n nh u n

trên oanh thu x

n

ua t

T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE):
ROE = ROS x Hi u su t s d ng v n c ph n

9

n


nhu n au thu
n h


h u

T su t sinh l i trên doanh thu (ROS):
nhu n au thu
oanh thu

Ph ng pháp Dupont có u đi m v tính đ n gi n, đây là m t công c r t t t đ
cung c p các thông tin c n b n v k t qu kinh doanh c a doanh nghi p nh ng m c đ tin
c y c a mô hình ph thu c hoàn toàn vào gi thuy t và s li u đ u vào, do v y s li u
càng sát th c thì các phân tích s ph n ánh càng t t th c tr ng tài chính c a doanh nghi p.
Nh v y m i ph ng pháp phân tích có nh ng u đi mvà h n ch riêng, do đó cán
b phân tích không th s d ng đ n l t ng ph ng pháp. Vi c s d ng k t h p các
ph ng pháp giúp ph n ánh đ c th c ch t tình hình tài chính c ng nh xu h ng bi n
đ ng c a t ng ch tiêu tài chính qua các giai đo n khác nhau, t đó nh ng nh n xét, đánh
giá đ a ra có đ tin c y cao h n.
1.4. N i dung phân tích tài chính
1.4.1. Phân tích k t qu kinh doanh
K t c u Báo cáo k t qu kinh doanh ph n Lãi, l chia ho t đ ng m t doanh nghi p
thành 3 lo i: ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ho t đ ng v tài chính và ho t đ ng khác


Ho t đ ng s n xu t kinh doanh th hi n qua 3 ch tiêu chính: Doanh thu thu n
bán hàng và cung c p d ch v ; Giá v n hàng bán và L i nhu n g p t ho t
đ ng bán hàng.
LN g p t bán hàng = DT thu n bán hàng – Giá v n hàng bán

Ch tiêu này cho bi t ho t đ ng s n xu t kinh doanh chính mang v bao nhiêu ti n.
L i nhu n g p t ng có th do doanh thu thu n t ng ho c giá v n hàng bán gi m.


Ho t đ ng tài chính th hi n qua 2 ch tiêu: Doanh thu tài chính và Chi phí tài
chính.Doanh thu tài chính có t các ngu n nh : lãi ti n g i, lãi nh n t vi c
đ u t , mua bán trái phi u, c phi u,…Chi phí tài chính: G m có chi phí lãi vay, chi phí d phòng các kho n đ u t
tài chính, l t đ u t tài chính, l do chênh l ch t giá,…

LN thu n t kinh doanh = LN g p t bán hàng (DT tài chính – CP tài chính) –
CP bán hàng – CP qu n lý doanh nghi p.
10

Thang Long University Library
Ho t đ ng khác: th hi n qua hai ch tiêu Thu nh p khác và Chi phí khác.

Thu nh p khác có ngu n t : lãi thanh lý, nh ng bán tài s n, ho c là đ c b i
th ng… Chi phí khác có ngu n t l thanh lý, nh ng bán tài s n, ph i b i th ng do vi
ph m h p đ ng,…
tr

c thu = L i nhu n thu n t kinh doanh (Doanh thu khác – Chi phí khác).

LNST = L i nhu n tr

c thu – Chi phí thu thu nh p hi n hành ph i n p

Phân tích báo cáo k t qu kinh doanh trong 1 k cho ta th y ho t đ ng nào đóng
góp nhi u nh t vào l i nhu n c a doanh nghi p. Khi so sánh v i các k tr c đó, ta có th
th y bi n đ ng t ng hay gi m c a t ng ho t đ ng. K t qu kinh doanh s cho chúng ta
bi t tình hình kinh doanh c a m t doanh nghi p trong m t th i k nh t đ nh, nên khi nhìn
vào tài li u này các nhà đ u t có th th y rõ nh t hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.
1.4.2. Phân tích chung b ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là m t báo cáo k toán ch y u ph n ánh t ng quát tình hình
tài li u hi n có và ngu n hình thành tài s n t i th i đi m l p báo cáo. Qua b ng cân đ i k
toán ta s th y đ c toàn b tài s n hi n có c a doanh nghi p, k t c u c a tài s n, ngu n
v n hình thành tài s n c ng nh k t c u c a ngu n v n.
B ng cân đ i k toán là m t báo cáo tài chính c a doanh nghi p vào m t th i đi m
nh t đ nh. ánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghi p s cung c p m t cách t ng
quan nh t tình hình tài chính trong k kinh doanh là kh quan hay không kh quan. i u
đó cho phép ch doanh nghi p th y rõ th c ch t c a quá trình ho t đ ng s n xu t kinh
doanh và d đoán đ c kh n ng phát tri n hay chi u h ng suy thái c a doanh nghi p.
Trên c s đó doanh nghi p có nh ng gi i pháp h u hi u đ qu n lý.
1.4.2.1. Phân tích k t c u tài s n, ngu n v n c a doanh nghi p
ánh giá khái quát tình hình tài chính tr c h t c n c n c vào s li u đã ph n ánh
trên b ng cân đ i k toán đ so sánh t ng s tài s n và t ng s ngu n v n gi a cu i k v i
đ u k đ th y đ c quy mô v n mà đ n v s d ng trong k c ng nh kh n ng huy
đ ng v n t các ngu n v n khác nhau c a doanh nghi p. Tuy nhiên n u ch d a vào s
t ng hay gi m c a t ng s tài s n và t ng s ngu n v n c a doanh nghi p thì ch a th
th y rõ tình hình tài chính c a doanh nghi p. Vì v y c n ph i phân tích các m i quan h
gi a các kho n, m c c a b ng cân đ i k toán.

11


 Phân tích k t c u tài s n:


Phân tích k t c u tài s n là vi c so sánh t ng h p s v n cu i k v i đ u n m
ngoài ra ta còn ph i xem xét t ng kho n v n (tài s n) c a doanh nghi p chi m
trong t ng s đ th y đ c m c đ đ m b o quá trình s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p.Phân tích k t c u tài s n ta s ph i l p b ng phân tích tình hình phân b v n.
Trên b ng phân tích này ta l y t ng kho n v n (tài s n) chia cho t ng s tài s n
s bi t đ c t tr ng c a t ng kho n v n chi m trong t ng s là cao hay th p.
Tu theo t ng lo i hình kinh doanh mà ta xem xét. N u là doanh nghi p s n
xu t ph i có l ng d tr v nguyên li u đ y đ v i nhu c u s n xu t, n u là
doanh nghi p th
bán ra k t i...

ng m i ph i có l

ng hàng hoá đ đ cung c p cho nhu c u

i v i kho n n ph i thu t tr ng càng cao th hi n doanh nghi p b chi m d ng
v n nhi u, hi u qu s d ng v n th p...Khi phân tích k t c u tài s n ta c n chú ý đ n t
su t đ u t . T su t đ u t nói lên k t c u tài s n, là t l gi a tr giá tài s n c đ nh và đ u
t dài h n so v i t ng tài s n. T su t đ u t c ng là ch tiêu th hi n s khác nhau c a
b ngcân đ i k toán gi a các doanh nghi p khác nhau v đ c đi m, ngành ngh kinh
doanh.
u t

ut

r

á

C
n t

n

T su t này càng cao cho th y n ng l c s n xu t và xu h

x1

%

ng phát tri n lâu dài.

Ngoài vi c phân tích tình hình phân b v n, các ch doanh nghi p, k toán tr ng
và các nhà đ u t , các đ i t ng quan tâm khác c n phân tích k t c u ngu n v n nh m
đánh giá đ c kh n ng t tài tr v m t tài chính c a doanh nghi p c ng nh m c đ t
ch , ch đ ng trong kinh doanh hay nh ng khó kh n mà doanh nghi p ph i đ ng đ u.
C ng nh phân tích k t c u tài s n, ta c ng l p b ng phân tích k t c u ngu n v n đ xem
xét t tr ng t ng kho n, ngu n v n chi m trong t ng s là cao hay th p.


Phân tích k t c u ngu n v n:

Phân tích k t c u ngu n v n là so sánh t ng ngu n v n và t ng lo i ngu n v n gi a
cu i k và đ u n m.
i chi u gi a cu i k và đ u n m c a t ng lo i ngu n v n qua đó
đánh giá xu h ng thay đ i ngu n v n. Trong phân tích k t c u ngu n v n ta c ng đ c
bi t chú ý đ n t su t t tài tr (còn g i là t su t v n ch s h u). Ch s này s cho th y

12

Thang Long University Library


m c đ t ch c a doanh nghi p v v n, là t l gi a v n ch s h u so v i t ng ngu n
v n.
u tt t

tr

n h
n t

h u
n

x1

%

T su t này càng cao càng th hi n kh n ng t ch cao v m t tài chính hay m c đ
t tài tr c a doanh nghi p t t.
1.4.2.2. Ph n tí h

n

i tài s n – ngu n v n

Trong ng n h n: V n l u đ ng là đi u ki n v t ch t không th thi u trong quá
trính s n xu t kinh doanh.
Nhu c u

n t n kho Kho n ph i thu – N ph i tr ng n h n

đ m b o kh c ph c k p th i nh ng ách t c s n xu t, đ m b o đ ng v n đ c
l u chuy n liên t c và nh p nhàng, s v n đ ng c a v n l u đ ng đ c g n ch t v i l i
ích c a doanh nghi p và ng i lao đ ng. VL là công c phán ánh và ki m tra quá trình
v n đ ng c a v t t . VL nhi u hay ít ph n ánh s l ng hàng hóa d tr
khâu v t t
nhi u hay ít. VL chuy n nhanh hay ch m ph n ánh s v t t s d ng ti t ki m hay
không, th i gian n m khâu s n xu t và l u thông s n ph m có h p lý hay không. Thông
qua quá trình luân chuy n VL còn có th ki m tra toàn di n đ i v i vi c cung c p và
tiêu th c a doanh nghi p. H n th tình hình s n xu t kinh doanh còn có th g p r i ro,
m t mát, h h ng, gía c gi m m nh, n u doanh nghi p không đ v n s khó đ ng v ng
trên th tr ng. Chính vì v y, VL giúp nâng cao tính c nh tranh c ng nh uy tín c a
doanh nghi p trên th tr ng.
Trong dài h n:
V n l u đ ng ròng là m t ch tiêu t ng h p r t quan tr ng đ đánh giá tình hình tài
chính c a doanh nghi p, ch tiêu này cho bi t doanh nghi p có đ kh n ng thanh toán các
kho n n ng n h n hay không? Tài s n c đ nh c a doanh nghi p có đ c tài tr m t
cách v ng ch c b ng ngu n v n dài h n hay không?
V n l u đ ng ròng là ph n chênh l ch gi a ngu n v n th
ng n h n.
Vn

u

ng ròng = Tài s n

u

ng xuyên so v i tài s n

ng – N ng n h n

M c đ an toàn c a tài s n ng n h n ph thu c vào m c đ c a ngu n v n l u đ ng
ròng.

13


 N u v n l u đ ng ròng < 0 ngh a là ngu n v n th

ng xuyên không đ đ tài tr

cho TSC & TDH, s thi u h t này đ c bù đ p b ng m t ph n ngu n v n t m
th i hay n ng n h n. Cân b ng tài chính trong tr ng h p này không t t vì
doanh nghi p luôn ch u áp l c v các kho n n ng n h n. Doanh nghi p c n có
nh ng đi u ch nh dài h n đ t o ra m t cân b ng m i theo h ng b n v ng.
 N u v n l u đ ng ròng b ng 0 ngh a là ngu n v n th ng xuyên v a đ đ tài tr
cho toàn b các kho n TSC & TDH. Cân b ng tài chính trong tr ng h p này
tuy có ti n tri n và b n v ng h n so v i tr ng h p 1 nh ng c ng ch a đ an
toàn, có nguy c m t tính b n v ng.
 N u ngu n v n l u đ ng ròng> 0: trong tr ng h p này, ngu n v n th ng
xuyên không ch s d ng đ tài tr cho TSC & TDH mà còn s d ng đ tài
tr m t ph n cho tài s n ng n h n c a doanh nghi p, cân b ng tài chính lúc này
r t t t và an toàn.
1.4.2.3. Phân tích tình hình t o v n – s d ng v n
Theo ph

ng trình k toán : T ng tài s n = T ng ngu n v n, vì v y

 Doanh nghi p t o ngu n ti n b ng cách gi m tài s n ho c t ng ngu n v n. T ng
ngu n v n là cách nhanh nh t đ doanh nghi p có th huy đ ng thêm v n ph c
v cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh
 Doanh nghi p s d ng ti n theo 2 cách: t ng tài s n ho c gi m ngu n v n.


s d ng ti n, doanh nghi p có th đem đi đ u t , mua s m tài s n, thi t b ,
máy móc, đ u t nhà x ng….
B NG TÀI TR
Di n gi i

31/12/N

31/12/N+1

T ov n

S d ng v n

A. TÀI S N
I. TSL
1. Ti n
2. ……
II. TSC
1. Nguyên giá
B. NGU N V N
14

Thang Long University Library


Di n gi i

31/12/N

31/12/N+1

T ov n

S d ng v n

I. N ng n h n
II. N dài h n
III. V n ch s h u
T ng
1.4.3. Phân tích l u chuy n ti n thu n
Phân tích dòng ti n thu vào và chi ra theo t ng ho t đ ng giúp các đ i t ng quan
tâm có cái nhìn sâu h n v nh ng dòng ti n t c a doanh nghi p, bi t đ c nh ng nguyên
nhân, tác đ ng nh h
đ ng tiên trong k .

ng đ n tình hình t ng gi m v n b ng ti n và các kho n t

ng

Phân tích l u chuy n ti n t trong m i liên h v i các ho t đ ng tr c h t đ c ti n
hành b ng vi c so sánh l ng l u chuy n ti n thu n c a t ng ho t đ ng c v s tuy t đ i
và t ng đ i đ xác đ nh s bi n đ ng v l ng ti n thu n l u chuy n c a t ng ho t
đ ng. Ti p theo xác đ nh m c đ nh h ng c a l ng ti n thu vào và chi ra nh h ng
đ n l u chuy n ti n thu n trong k c a t ng ho t đ ng d a vào công th c:
u hu n

u chuy n
ti n thu n =
trong k

ti n thu n t
ho t

u hu n
+

ti n thu n t
ho t

ng kinh doanh

ng tài chính

u hu n
+

ti n thu n t
ho t

n

ut

 Khi phân tích c n nh n th c rõ m t s đi m c b n sau:


Dòng ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh d ng s duy trì ho t đ ng c a doanh
nghi p đ c liên t c, t đó kéo theo các ho t đ ng khác nh đ u t , tài tr …
M t khác, dòng ti n t ho t đ ng kinh doanh đ c xem nh m t kho n ch
y u đ đo l ng tính linh ho t c a tài s n.Dòng ti n t ho t đ ng đ u t và ho t đ ng tài chính trong m t k nào đó
không nh t thi t ph i d ng. Nhi u khi dòng ti n t ho t đ ng đ u t và ho t
đ ng tài chính âm l i th hi n doanh nghi p đang phát tri n và tr đ
nhi u h n đi vay.

cn

1.4.4. Phân tích các nhóm ch tiêu tài chính
1.4.4.1. Phân tích kh n n thanh toán
Tình hình tài chính c a doanh nghi p ch u nh h ng và tác đ ng tr c ti p đ n kh
n ng thanh toán.
th y rõ tình hình tài chính c a doanh nghi p trong hi n t i và t ng
15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×