Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHẤT AN

TR

B GIÁO D C ÀO T O
NGă IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P

TÀI:

NỂNGăCAOăHI UăQU ăS NăXU Tă
KINHăDOANHăT IăCỌNGăTYăTRỄCHă
NHI MăH UăH NăNH TăAN

SINHăVIểNăTH CăHI N:ăNGUY NăTH ăH NGăNHUNG
MÃ SINH VIÊN

: A17747

CHUYÊN NGÀNH


: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

HÀăN Iăậ 2014


TR

B GIÁO D C ÀO T O
NGă IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P

TÀI:

NỂNGăCAOăHI UăQU ăS NăXU Tă
KINH DOANH T IăCỌNGăTYăTRỄCHă
NHI MăH UăH NăNH TăAN

Giáoăviênăh

ngăd n :ăTS.ăTr nă ìnhăToƠnă

Sinhăviênăth căhi n :ăăNguy năTh ăH ngăNhung
Mã sinh viên

: A17747

Chuyên ngành

: Tài chính ậ Ngân hàng

HÀ N Iăậ 2014

Thang Long University Library


L IăC Mă N
Trên th c t không có s thành công nào mà không g n li n v i nh ng s h tr ,
giúp đ dù ít hay nhi u, dù tr c ti p hay gián ti p c a ng i khác. Trong su t th i gian

t khi b t đ u h c t p gi ng đ ng đ i h c đ n nay, em đã nh n đ c r t nhi u s
quan tâm, giúp đ c a quý th y cô, gia đình và b n bè. V i lòng bi t n sâu s c nh t,
em xin g i đ n quý th y cô Khoa Qu n lý đã cùng v i tri th c và tâm huy t c a
mình đã truy n đ t v n ki n th c quý báu cho chúng em trong su t th i gian h c t p
t i tr

ng. Và đ c bi t, trong h c k này, em xin chân thành c m n TS. Tr n

Toàn đã t n tâm h

ình

ng d n em qua t ng bu i nói chuy n, th o lu n v khóa lu n t t

nghi p. N u không có nh ng l i h

ng d n, d y b o c a th y thì em ngh bài thu

ho ch này c a em r t khó có th hoàn thi n đ c. M t l n n a, em xin chân thành c m
n th y. Bài thu ho ch đ c th c hi n trong kho ng th i gian không quá dài, b c đ u
đi vào th c t , tìm hi u v m t đ tài c th , ki n th c c a em còn h n ch và còn
nhi u b ng . Do v y, không tránh kh i nh ng thi u sót là đi u ch c ch n, em r t
mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp quý báu c a quý th y cô đ ki n th c c a em
trong l nh v c này đ c hoàn thi n h n.
Em c ng xin c m n ban lãnh đ o và các anh, ch trong công ty TNHH Nh t An
đã t o đi u ki n thu n l i cho em hoàn thành đ c th c t p t i công ty và chia s
nh ng kinh nghi m th c t , gi i đáp th c m c cho em trong su t quá trình th c t p.
Sinh viên th c hi n
Nguy n Th H ng Nhung


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Nguy n Th H ng Nhung

Thang Long University Library


M CăL C
L IăM ăCH
NGă1.ăT NGăQUANăLụăTHUY TăVÀăNGHIểNăC UăTH CăTI NăV ă
NỂNGăCAOăS NăXU TăKINHăDOANHăTRONGăDOANHăNGHI P ............. 1
1.1 T ngăquanălỦăthuy tă........................................................................................... 1
1.1.1 Kháiăni m,ăs ăkhácănhauăgi aăk tăqu ăvƠăhi uăqu ..................................... 1
1.1.1.1. Khái ni m ..................................................................................................... 1
1.1.1.2. S khác nhau gi a k t qu và hi u qu ...................................................... 1
1.1.2.ăKháiăni m,ăphơnălo iăvƠăvaiătròăc aăhi uăqu ăkinhădoanh .......................... 2
1.1.2.1. Khái ni m ...................................................................................................... 2
1.1.2.2. Phân lo i ....................................................................................................... 2
1.1.2.3. Vai trò c a hi u qu kinh ếoanh ................................................................. 3
1.1.3.ăS ăc năthi tăph iănghiênăc uăv năđ ănơngăcaoăhi uăqu ăs năxu tăkinhădoanh
.................................................................................................................................... 4
1.1.4.ăCácănhơnăt ă nhăh ngăt iăhi uăqu ăs năxu tăkinhădoanhăc aădoanhănghi p
.................................................................................................................................... 5
1.1.4.1. Nhân t bên trong ......................................................................................... 5
1.1.4.2. Nhân t bên ngoài ........................................................................................ 6
1.2. N iădungăphơnătíchăhi uăqu ăkinhădoanh. ....................................................... 7
1.2.1. Các ch tiêu đánh giá đ nh l ng ................................................................... 8
1.2.1.1. Ch tiêu t ng quát ......................................................................................... 8
1.2.1.2. Ch tiêu đánh giá hi u qu s ế ng TSDH ................................................. 10
1.2.1.3. Ch tiêu đánh giá hi u qu s ế ng TSNH ................................................. 11
1.2.1.4. Ch tiêu ph n ánh hi u qu s ế ng lao đ ng ............................................ 12
1.2.1.5. Ch tiêu ph n ánh hi u qu s ế ng chi phí .............................................. 12
1.2.1.6. Ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán ..................................................... 12
1.2.2. Ch tiêu đ nh tính ............................................................................................. 14
1.3. C ăs ănghiênăc uăth căti n ............................................................................... 14
CH
NGă2.ăPHỂNăTệCHăTH CăTR NGăHI UăQU ăS NăXU TăKINHă
DOANHăT IăCỌNGăTYăTRỄCHăNHI MăH UăH NăNH TăAN.................... 17
2.1. Khái quátăchungăv ăcôngătyăNh tăAn ............................................................... 17
2.1.1. Gi i thi u chung v công ty............................................................................. 17
2.1.2. c đi m ho t đ ng c a ếoanh nghi p .......................................................... 17
2.1.3. C c u b máy t ch c c a công ty ................................................................ 17
2.1.3.1. S đ b máy t ch c c a công ty ................................................................ 17
2.1.3.2. Ch c n ng t ng b ph n ............................................................................. 18
2.2. Th cătr ngăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhăt iăcôngătyăTNHHăNh tăAn..... 19


2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – l i nhu n c a Công ty TNHH Nh t An n m
2010, 2011, 2012 ........................................................................................................ 19
2.2.1.1. Tình hình th c hi n ếoanh thu ................................................................... 21
2.2.1.2. Phân tích chi phí........................................................................................... 22
2.2.1.3. Phân tích l i nhu n ...................................................................................... 23
2.2.2. Tình hình tài s n – ngu n v n c a công ty TNHH Nh t An n m 2010, 2011,
2012 ............................................................................................................................ 26
2.2.2.1. C c u và tình hình s ế ng tài s n ............................................................ 29
2.2.2.2. C c u và tình hình s ế ng ngu n v n ..................................................... 33
2.2.3. Các ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i......................................................... 34
2.2.4. Kh n ng thanh toán ....................................................................................... 36
2.2.5. Các ch tiêu đánh giá v lao đ ng ................................................................... 39
2.2.6. Nh ng y u t nh h ng đ n hi u qu s n xu t kinh ếoanh c a công ty .. 40
2.2.6.1. Nhân t bên trong ......................................................................................... 40
2.2.6.2. Nhân t bên ngoài ........................................................................................ 41
2.3. K tălu n .............................................................................................................. 42
CH

NGă 3:ă M Tă S ă GI I PHỄPă NH Mă NỂNGă CAOă HI Uă QU ă HO Tă
NGăKINHăDOANHăT IăCỌNGăTYăTRỄCHăNHI MăH UăH NăNH TăAN

.................................................................................................................................... 45
3.1.ăM cătiêu,ăđ nhăh ngăphátătri nătrongăt ngălaiăc aăcôngăty ....................... 45
3.2. H ng kh căph cănh ngăh năch ăcònăt năt iătrongăho tăđ ngăkinhădoanhăc aă
công ty ........................................................................................................................ 46
3.3.ăGi iăphápănơngăcaoăhi uăqu ăkinhădoanhăc aăcôngătyăTNHHăNh tăAn ....... 47
3.3.1. Nâng cao n ng l c v n ................................................................................... 47
3.3.2. H n ch tình tr ng n x u, n khó đòi trong công tác bán hàng................. 47
3.3.3. Qu n lý đào t o ngu n nhân l c .................................................................... 48
3.3.4. Xây ế ng trung tâm b o hành trên đ a bàn đ nâng cao ế ch v h u mãi .. 49
3.3.5. Thành l p phòng MarkỀting ........................................................................... 50
3.3.6. Hoàn thi n công tác đánh giá hi u qu kinh ếoanh ..................................... 53
K TăLU N ............................................................................................................... 54
PH ăL C
TÀIăLI UăTHAMăKH O

Thang Long University Library


DANHăM CăVI TăT T
KỦăhi uăvi tăt t

Tênăđ yăđ

BCTC

Báo cáo tài chính

CNTT

Công ngh thông tin

KKD
VT

ng kí kinh doanh
n v tính

KQKD
NN

K t qu kinh doanh
Nhà n c

N/C
NV

Nghiên c u
Ngu n v n

SXKD
TNDN
TNHH

S n xu t kinh doanh
Thu nh p doanh nghi p
Trách nhi m h u h n

TS
TSC
TSL

Tài s n
Tài s n c đ nh
Tài s n l u đ ng

TSNH
VCSH

Tài s n ng n h n
V n ch s h u

VN

Vi t Nam đ ng


DANHăM CăCỄCăB NGăBI U,ăHỊNHăV ,ăS ă
S đ 1.1. S đ b máy t ch c c a công ty TNHH Nh t An .............................18
B ng 2.1. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty TNHH Nh t An n m 2010, 2011,
2012 ............................................................................................................................ 20
Bi u đ 2.1. T ng doanh thu n m 2010, 2011, 2012 c a công ty TNHH Nh t An ... 21
Bi u đ 2.2. T ng chi phí n m 2010, 2011, 2012 c a công ty TNHH Nh t An ........ 22
B ng 2.2. H s chí phí .............................................................................................. 23
B ng 2.3. L i nhu n g p ............................................................................................ 23
B ng 2.4. T tr ng giá v n hàng bán so v i doanh thu thu n ...................................... 24
B ng 2.5. L i nhu n thu n ......................................................................................... 24
Bi u đ 2.3. L i nhu n thu n c a công ty TNHH Nh t An giai đo n 2010-2012 ...... 25
B ng 2.6. L i nhu n sau thu ...................................................................................... 25
B ng 2.7. B ng cân đ i k toán c a công ty TNHH Nh t An n m 2010, 2011, 2012
.................................................................................................................................... 27
Bi u đ 2.4. C c u tài s n ng n h n ......................................................................... 29
Bi u đ 2.5. C c u tài s n dài h n ............................................................................ 29
B ng 2.8. Hi u su t s d ng tài s n ........................................................................... 31
B ng 2.9. Hi u qu s d ng tài s n ............................................................................. 31
B ng 2.10. T c đ luân chuy n c a TSNH ................................................................ 32
B ng 2.11. S c sinh l i c a TSNH .............................................................................. 33
Bi u đ 2.6. Bi u đ c c u ngu n v n c a công ty TNHH Nh t An ......................... 33
B ng 2.12. Kh n ng sinh l i ..................................................................................... 34
Bi u đ 2.7. Kh n ng sinh l i ..................................................................................... 35
B ng 2.13. H s nhân v n ch s h u (đòn b y tài chính) ....................................... 36
B ng 2.14. Kh n ng thanh toán ................................................................................ 37
B ng 2.15. Kh n ng thanh toán nhanh ...................................................................... 37
B ng 2.16. K tr ti n bình quân ................................................................................. 38
B ng 2.17. Th i gian thu ti n ..................................................................................... 39
B ng 2.18. ánh giá hi u qu s d ng lao đ ng ........................................................ 39
S đ 3.1. Phòng marketing trong t ng lai .............................................................. 49
B ng 2.19. Ma tr n SWOT ......................................................................................... 43

Thang Long University Library


L IăM ă U
Vi c chính th c gia nh p t ch c kinh t th gi i WTO đ ng ngh a v i n n kinh
t Vi t Nam m c a chuy n sang kinh t th tr ng theo đ nh h ng xã h i ch ngh a
và v n đ đ t lên hàng đ u đ i v i m i doanh nghi p là hi u qu kinh t . Có hi u qu
kinh t m i có th đ ng v ng trên th tr ng, đ s c c nh tranh đ i v i các doanh
nghi p khác, v a có đi u ki n tích l y và m r ng kinh doanh, v a đ m b o đ i s ng
cho ng i lao đ ng và làm tròn ngh a v đ i v i nhà n c. Khi có s chuy n bi n n n
kinh t , m i doanh nghi p ph i t ch v m t tài chính, t xây d ng ph ng án kinh
doanh, t tìm đ u vào hay đ u ra cho doanh nghi p,…D i tác đ ng c a quy lu t kinh
t , các doanh nghi p ph i s d ng các ngu n l c c a mình m t cách có hi u qu nh t,
coi hi u qu kinh doanh là m c tiêu hàng đ u. Hi u m t cách đ n gi n, hi u qu kinh
doanh chính là vi c t o ra nhi u l i nhu n. ây không ch là k t qu có ý ngh a quan
tr ng đ i v i doanh nghi p, xã h i c ng nh t ng cá nhân ng i lao đ ng mà còn là
m t đòi h i t t y u và b c thi t hi n nay.
ây v a là v n đ mà cá nhân yêu thích, quan tâm c ng v i nh ng gì đã đ c
h c, tìm hi u thì th i gian th c t p t i công ty TNHH Nh t An đã cho tôi có thêm cái
nhìn th c t h n v hi u qu s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p và quy t đ nh
ch n đ tài ắNơngăcaoăhi uăqu ăs năxu tăkinhădoanhăt iăcôngătyăTNHHăNh tăAnẰ
làm lu n v n t t nghi p c a mình.
M cătiêuăđ ătƠi:ă
+
Phân tích th c tr ng ho t đ ng kinh doanh t i công ty trong 3 n m g n đây.
+
ánh giá và đ a ra các bi n pháp nh m kh c ph c nh ng h n ch còn t n t i và
nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh cho công ty trong t ng lai.
iăt ngăvƠ ph măviănghiênăc u: Di n bi n và k t qu ho t đ ng s n xu t
kinh doanh ta công ty TNHH Nh t An.
-

N i dung c a lu n v n s bao g m 3 ph n chính:

Ch ngă1:ăT ngăquanălỦăthuy tăvƠănghiênăc uăth căti năv ănơngăcaoăhi uăqu ăs nă
xu tăkinhădoanhătrongădoanhănghi p.
Ch ngă2:ăPhơnătíchăth cătr ngăhi uăqu ăs năxu tăkinhădoanhăt iăcôngătyăTráchă
nhi măh uăh năNh tăAn.
Ch ngă3:ăM tăs ăbi năphápănh mănơngăcaoăhi uăqu ăs năxu tăkinhădoanhăt iă
công ty.


CH
NGă1:ăT NGăQUANăLụăTHUY TăVÀăNGHIểNăC UăTH CăTI NăV
NỂNGăCAOăHI UăQU NăS NăXU TăKINHăDOANHăTRONGăDOANHă
NGHI P
1.1.

T ngăquanălỦăthuy t.

1.1.1.
Kháiăni m,ăs ăkhácănhauăgi aăk tăqu ăvƠăhi uăqu .
1.1.1.1.
Kháiăni m.
K t qu là ch tiêu k ho ch ph n ánh k t qu công tác trong m t k :
K t qu v t ch t: Là các giá tr s d ng d i d ng s n ph m hay d ch v đ
doanh nghi p t o ra nh m đáp ng nhu c u th tr

ng. Nó đ

c

c th hi n b ng các ch

tiêu kh i l ng tính theo đ n v hi n v t và tính theo đ n v giá tr .
K t qu tài chính: Th hi n thông qua các ch tiêu l i nhu n g m ph n đ l i cho
doanh nghi p và ph n n p cho Nhà n c.
Hi u qu là ph m trù ph n ánh trình đ s d ng các đi u ki n kinh t - v n hóa - xã
h i và trình đ phát tri n c a l c l ng s n xu t đ đ t đ c mong mu n cao nh t v i
chi phí th p nh t. Nh ng ch tiêu ph n ánh hi u qu g m:
Doanh l i (ROA, ROE, ROI, ROS).
-

nh m c tiêu hao v t t /s n ph m.
Vòng quay TSNH.

1.1.1.2.
S ăkhácănhauăgi aăk tăqu ăvƠăhi uăqu .
K tăqu : K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh là nh ng s n ph m mang l i l i ích
tiêu dùng cho toàn xã h i (s n ph m v t ch t hay phi v t ch t). Nh ng s n ph m này
phù h p v i l i ích kinh t và trình đ tiêu dùng c a xã h i, đ c ch p nh n. Nh v y,
k t qu là bi u hi n quy mô c a ch tiêu hay th c l c c a m t đ n v s n xu t trong
m t chu k kinh doanh. Tuy nhiên, k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh ch nói lên
b n ch t bên trong nó mà ch a th hi n đ c m i quan h c a nó v i các ch tiêu khác.
Hi uăqu : Khi so sánh các ch tiêu k t qu v i nhau và các y u t đ u vào thì cho ta
ch tiêu hi u qu : L i nhu n/doanh thu, l i nhu n/chi phí…H th ng ch tiêu t ng
quát:
Hi u qu tuy t đ i = K t qu đ u ra – Chi phí đ u vào
Trong đó:
K t qu đ u ra đo đ
thu n, l i nhu n thu n…

c b ng các ch tiêu nh giá tr t ng s n l

ng, doanh thu

Chi phí đ u vào: Lao đ ng, v t t , v n,…
N u ch tiêu này:
L n h n 0: Chi phí đ u vào nh h n k t qu đ u ra => doanh nghi p kinh doanh
có lãi và ng c l i.
1

Thang Long University Library


-

B ng 0: Chi phí và k t qu b ng nhau => doanh nghi p hòa v n.
Nh v y, hi u qu kinh t là ph m trù so sánh th hi n m i t

ng quan gi a cái

b ra và cái thu v trong khi đó, k t qu ch là y u t c n thi t đ tính toán và phân tích
hi u qu .
1.1.2.

Kháiăni m,ăphơnălo iăvƠăvaiătròăc aăhi uăqu ăkinhădoanh.

1.1.2.1.
Kháiăni m.
T tr c đ n nay v n t n t i r t nhi u nh ng quan đi m khác nhau v hi u qu
s n xu t kinh doanh:
Theo nhà kinh t h c ng

i Anh Adam Smith thì: Hi u qu là k t qu đ t đ

c

trong ho t đ ng kinh t , là doanh thu tiêu th hàng hóa. Nh v y, hi u qu đ ng ngh a
v i ch tiêu ph n ánh k t qu ho t đ ng kinh doanh. Doanh thu có th t ng do m r ng
s d ng các ngu n l c s n xu t có hi u qu . Quan đi m này không phù h p v i th c
ti n. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghi p không ch quan tâm đ n doanh thu mà
còn ph i quan tâm t i chi phí. Khi kinh doanh, n u đ t đ c m c doanh thu l n nh ng
chi phí b ra quá cao, có th cao h n doanh thu thì không m t doanh nghi p nào
mu n. Nh v y, không th coi doanh nghi p ho t đ ng hi u qu là khi có doanh thu
th t cao.
-

Hi u qu kinh doanh đ

c xác đ nh b i t s gi a k t qu đ t đ

ra là quan đi m c a Manfred – Kuhn. Quan đi m này đ
tr kinh doanh áp d ng.

c v i chi phí b

c nhi u nhà kinh t và qu n

Hi u qu kinh t th ng m i ph n ánh trình đ s d ng các ngu n l c c a xã h i
trong l nh v c th ng m i thông qua nh ng ch tiêu đ c tr ng kinh t - k thu t đ c,
xác đ nh b ng t l so sánh gi a các đ i l ng ph n ánh chi phí b ra ho c ngu n v t
l c đ a vào trong kinh doanh th ng m i [1, tr.454].
Hi u qu kinh doanh là ch tiêu kinh t xã h i t ng h p dùng đ l a ch n các
ph

ng án ho c các quy t đ nh trong th c ti n c a con ng

i

m i l nh v c, m i th i

đi m. B t k m t quy t đ nh nào c ng c n đ c m t ph ng án t t nh t trong đi u
ki n cho phép là gi i pháp th c hi n có cân nh c tính toán chính xác phù h p v i s t t
y u c a quy lu t khách quan trong t ng đi u ki n c th .
T nh ng khái ni m nh trên, có th t ng h p đ a ra khái ni m nh sau: Hi u
qu kinh doanh là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ khai thác các ngu n l c (lao
đ ng, v n, thi t b ,…) v i các chi phí các ngu n l c đó trong quá trình ho t đ ng
nh m đ t đ c m c tiêu kinh doanh mà doanh nghi p đ ra.
1.1.2.2.
Phơnălo i.
C n c vào n i dung và tính ch t c a các k t qu nh m đáp ng nhu c u đa d ng
c a m c tiêu, ng

i ta phân bi t hi u qu kinh t và hi u qu xã h i.
2


-

Hi uăqu ăkinhădoanhăcáăbi tăvƠăhi uăqu ăkinhăt ă- xƣăh i.
Hi u qu kinh doanh cá bi t: Là m i quan h gi a k t qu s n xu t và kinh t đ t

đ
-

c so v i chi phí b ra trong vi c s d ng các ngu n nhân l c.
Hi u qu xã h i: Hi u qu xã h i đ t đ c trong kinh doanh bi u th qua vi c

đóng góp c a doanh nghi p đ i v i kinh t đ t n
hi n ngh a v đ i v i nhà n c.

cd

i d ng t ng quát và vi c th c

Hi uăqu ăchiăphíăb ăph năvƠăhi uăqu ăchiăphíăt ngăh p.
M i doanh nghi p ti n hành ho t đ ng kinh doanh c a mình trong nh ng đi u
ki n riêng v tài nguyên, trình đ trang thi t b k thu t, trình đ t ch c, qu n lý lao
đ ng, qu n lý kinh doanh mà Paul Samuelson g i đó là "h p đen" kinh doanh c a m i
doanh nghi p. B ng kh n ng c a mình h cung ng cho xã h i nh ng s n ph m v i
chi phí cá bi t nh t đ nh và nhà kinh doanh nào c ng mu n tiêu th hàng hoá c a mình
v i s l ng nhi u nh t. Tuy nhiên, th tr ng ho t đ ng theo quy lu t riêng c a nó và
m i doanh nghi p khi tham gia vào th tr ng là ph i ch p nh n “lu t ch i” đó. M t
trong nh ng quy lu t th tr ng tác đ ng rõ nét nh t đ n các ch th c a n n kinh t là
quy lu t giá tr . Th tr ng ch ch p nh n m c hao phí trung bình xã h i c n thi t đ
s n xu t ra m t đ n v hàng hoá s n ph m. Quy lu t giá tr đã đ t t t c các doanh
nghi p v i m c chi phí cá bi t khác nhau trên m t m t b ng trao đ i chung, đó là giá
c th tr ng. Suy đ n cùng, chi phí b ra là chi phí lao đ ng xã h i, nh ng đ i v i
m i doanh nghi p mà ta đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh thì chi phí lao đ ng
xã h i đó l i đ c th hi n d i các d ng chi phí khác nhau: giá thành s n xu t, chi
phí s n xu t B n thân m i lo i chi phí này l i đ c phân chia m t cánh t m h n. Vì
v y, khi đánh giá hi u qu kinh doanh không th không đánh giá hi u qu t ng h p
c a các lo i chi phí trên, đ ng th i c n thi t ph i đánh giá hi u qu c a t ng lo i chi
phí hay nói cánh khác là đánh giá hi u qu c a chi phí b ph n.
Hi uăqu ăt ngăđ iăvƠăhi uăqu ătuy tăđ i
Hi u qu t ng đ i:
c xác đ nh b ng cánh so sánh các ch tiêu hi u qu tuy t
đ i v i nhau, hay chính là m c chênh l ch v hi u qu tuy t đ i c a các th i k kinh
doanh.
Hi u qu tuy t đ i: L ng hi u qu đ c tính toán cho t ng ph ng án kinh
doanh c th b ng cánh xác đ nh m c l i ích thu đ c v i l ng chi phí b ra.
1.1.2.3.
Vaiătròăc aăhi uăqu ăkinhădoanh.
Là m t ch tiêu t ng h p t nhi u y u t khác nhau, vai trò c a hi u qu kinh
doanh c ng có nh h

ng t i nhi u khía c nh.

iăv iădoanhănghi p: Hi u qu c a quá trình s n xu t kinh doanh là đi u ki n
quan tr ng đ m b o s n xu t nh m nâng cao s l

ng và ch t l

ng hàng hóa giúp cho

3

Thang Long University Library


doanh nghi p c ng c đ

c v trí và c i thi n đi u ki n làm vi c cho ng

i lao đ ng,

xây d ng c s v t ch t, mua s m thi t b , đ u t công ngh m i góp ph n vào l i ích
xã h i. N u doanh nghi p ho t đ ng không hi u qu , không bù đ p đ c chi phí b ra
thì doanh nghi p đó d n d n s đi đ n phá s n. Nh v y, hi u qu s n xu t kinh doanh
đ i v i doanh nghi p đóng m t vai trò h t s c quan tr ng đ i v i doanh nghi p. Nó là
s s ng còn c a doanh nghi p, giúp doanh nghi p chi m l nh th tr ng.
iăv iăxƣăh i: M t doanh nghi p làm n có hi u qu tr c h t làm gia t ng s n
ph m cho n n kinh t , t o ra vi c làm, nâng cao đ i s ng dân c và thúc đ y n n kinh
t phát tri n.
có lãi nhi u h n, doanh nghi p s tích c c đ u t , m r ng s n xu t,
do đó, các nh h

ng tích c c trên l i càng đ

c m r ng. Vi c m i doanh nghi p có

hi u qu kinh doanh gia t ng cùng v i vi c nâng cao ch t l ng hàng hóa làm h giá
thành s n ph m, t o m c tiêu th m nh trong dân c . i u này r t có ích cho s t ng
tr ng c a n n kinh t . Các ngu n thu cho nhà n c t các doanh nghi p làm n hi u
qu (thu ) giúp nhà n c xây d ng thêm c s h t ng, đào t o nhân l c, m r ng
quan h qu c t .
1.1.3.

S ăc năthi tăph iănghiênăc uăv năđ ănơngăcaoăhi uăqu ăs năxu t kinh

doanh.
Hi u qu kinh doanh là m t trong nh ng công c h u hi u đ các nhà qu n tr
th c hi n ch c n ng c a mình. Vi c xem xét và tính toán hi u qu kinh doanh không
ch cho phép cho bi t vi c s n xu t đang trình đ nào mà còn cho phép phân tích,
tìm ra các nhân t đ đ a ra bi n pháp thích h p nh m t ng k t qu và gi m chi phí
kinh doanh. Ngoài ra, vi c nâng cao hi u qu kinh doanh còn là s bi u hi n c a vi c
l a ch n ph

ng án kinh doanh. Doanh nghi p s t l a ch n ph

ng án kinh doanh

sao cho phù h p v i trình đ c a doanh nghi p.
đ t đ c m c tiêu t i đa hóa l i
nhu n, ph i s d ng hi u qu ngu n l c s n có. Tuy nhiên, đó là bài toán khó mà b t
c doanh nghi p nào c ng ph i đ i m t.

góc đ này thì có th nói nâng cao hi u qu

kinh doanh chính là th c đô trình đ c a nhà qu n tr . Trong c ch th tr
qu kinh doanh c ng đóng góp nh ng vai trò quan tr ng:

ng, hi u

Nâng cao hi u qu kinh doanh là c s c n b n đ m b o s t n t i và phát tri n
c a doanh nghi p.
Nâng cao hi u qu kinh doanh là nhân t thúc đ y s c nh tranh và ti n b trong
kinh doanh.
Nâng cao hi u qu kinh doanh là nhân t c b n t o nên thành công cho doanh
nghi p trong quá trình ho t đ ng.
Nh chúng ta đã bi t, trong th c t m i ngu n l c đ a vào s n xu t kinh doanh
đ u có gi i h n. Không có ngu n l c nào là vô t n, t t c đ u là h u h n. Chính vì th ,
4


n u chúng ta s d ng ngu n nhân l c m t cách lãng phí, không ti t ki m thì chúng s
nhanh chóng tr nên c n ki t và bi n m t. Trong khi đó, dân s th gi i ngày càng
t ng làm cho nhu c u tiêu dùng ngày càng l n và không có gi i h n. Do v y, ngu n
l c, c a c i đã khan hi m nay l i càng khan hi m h n, trong đi u ki n đó vi c nâng
cao hi u qu s n xu t kinh doanh là m t v n đ hàng đ u đ i v i b t k ho t đ ng s n
xu t kinh doanh nào. M i doanh nghi p khi b

c vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh

đ u ph i cân nh c các ph ng án kinh doanh, xem ph ng án nào có hi u qu h n vì
ngu n nhân l c c a doanh nghi p nh v n, lao đ ng, k thu t đ a vào s n xu t kinh
doanh đ u có gi i h n, n u không ti t ki m đ u vào ch c ch n doanh nghi p s đi t i
thua l , phá s n. Trong c ch th tr ng, đ t n t i và phát tri n các doanh nghi p
ph i ch p nh n c nh tranh v i nhau và nh ng ngành ngh nào, th tr ng nào càng có
m c l i nhu n cao thì c nh tranh càng gay g t, quy t li t h n.
1.1.4.
nghi p.

Cácă nhơnă t ă nhă h

ngă t iă hi uă qu ă s nă xu tă kinhă doanhă c aă doanhă

1.1.4.1.
Nhơnăt ăbênătrong.
Các nhân t bên trong th hi n ti m l c c a doanh nghi p. C h i, chi n l c
kinh doanh, hi u qu kinh doanh đ u có s ph thu c ch t ch b i chúng. Các y u t
này không ph i là b t bi n mà có th m nh lên hay y u đi

t ng th i đi m, có th

thay đ i toàn b hay b ph n.
Nhân t v n: ây là nhân t ph n ánh t ng h p s c m nh c a doanh nghi p
thông qua ch t l ng ngu n v n mà doanh nghi p có th huy đ ng vào quá trình kinh
doanh, kh n ng phân ph i , đ u t có hi u qu ngu n v n c ng nh kh n ng qu n lý
ngu n v n kinh doanh. V n là y u t

nh h

ng l n n u không mu n nói là quy t

đ nh đ n quy mô c a doanh nghi p và quy mô có th khai thác đ

c. Nó ph n ánh s

phát tri n, hi u qu kinh doanh c a m i doanh nghi p.
-

Nhân t con ng

i: Trong t t c các l nh v c, y u t con ng

i luôn n m vai trò

quan tr ng và góp ph n t o ra s khác bi t. Ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng coi
con ng

i là nhân t hàng đ u đ đ m b o thành công. Dù máy móc, công ngh có

hi n đ i, phát tri n đ n đâu thì c ng ph i phù h p v i trình đ , k thu t c a con ng i.
Trong quá trình lao đ ng, con ng i sang t o ra các thi t b , công ngh m i ph c v
cho ho t đ ng c a mình nh m nâng cao n ng su t lao đ ng.
Trình đ k thu t, công ngh : Trình đ k thu t, công ngh cho phép doanh
nghi p t ch nâng cao ch t l ng hàng hóa, n ng su t lao đ ng và h giá thành s n
ph m. Nh v y mà s c c nh tranh c a doanh nghi p đ

c t ng lên, t ng vòng quay

TSNH, t ng l i nhu n đ m b o cho m r ng s n xu t kinh doanh. Ng

c l i, n u công

5

Thang Long University Library


ngh c k , l c h u không nh ng ch t l

ng hàng hóa gi m sút, s c c nh tranh kém

mà còn làm gi m l i nhu n, kìm hãm s phát tri n.
Nhân t qu n tr : ây là nhân t chính trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Qu n tr doah nghi p giúp ho ch đ nh, v ch ra con đ ng đi đúng đ n cho doanh
nghi p, đ c bi t là trong môi tr ng đ y bi n đ ng và s c nh tranh v các ngu n l c
ngày càng kh c li t. Ch t l ng c a chi n l c kinh doanh v a là y u t đ u tiên v a
là quan tr ng nh t đ i v i s thành b i c a doanh nghi p.
i ng qu n tr s quy t
đ nh câu tr l i cho nh ng câu h i: S n xu t cái gì? S n xu t cho ai? S n xu t nh th
nào?...H c ng là ng i quy t đ nh vi c s c nh tranh nh th nào? B ng cách
nào?...Hi u qu c a công tác qu n tr doanh nghi p l i ph thu c vào trình đ c a đ i
ng các nhà qu n tr c ng nh c c u t ch c.
Kh n ng tài chính c a doanh nghi p: Nhân t này quy t đ nh đ n kh n ng s n
xu t và c ng là ch tiêu hàng đ u đánh giá quy mô c a doanh nghi p, các ho t đ ng
mua s m trang thi t b …M t doanh nghi p có kh n ng tài chính m nh s có th trang
b dây chuy n công ngh hi n đ i, t ch c khuy n mãi, qu ng cáo r m r nh m thu
hút s chú ý c a ng i tiêu dùng,…
H th ng trao đ i và x lý thông tin: Thông tin c ng đ
hóa, đ i t

ng đ kinh doanh. Hi n nay, n n kinh t th tr

c coi là m t lo i hàng

ng đ

c g i là n n kinh t

thông tin hàng hóa.
có th kinh doanh thành công, doanh nghi p c n nh y bén, n m
b t thông tin m t cách chính xác, k p th i v th tr ng, nhà cung c p, xu
h

ng,…Không ch là nh ng thông tin trong n

c mà còn là nh ng thông tin qu c t

đ có nh ng thay đ i phù h p v i tình hình, n m b t các c h i m i. C n có nh ng
thông tin đ hi u rõ v đ i th c nh tranh, t đó đ ra nh ng đ i sách thích h p. Bên
c nh đó c ng có nh ng thông tin đ phát tri n m i quan h h p tác, m r ng quan h .
1.1.4.2.
Nhơnăt ăbênăngoƠi.
M i m t ch th ho t đ ng trong xã h i đ u ch u s chi ph i c a môi tr

ng bao

quanh nó. ó là t ng h p các y u t có tác đ ng gián ti p hay tr c ti p có tác đ ng
qua l i l n nhau. Chính nh ng nhân t này nh h ng t i xu h ng, tr ng thái hành
đ ng c a ch th . Các nhân t này luôn bi n đ i, vì v y làm cho hi u qu kinh doanh
c a tr nên ph c t p.

nâng cao hi u qu kinh doanh, các nhà qu n tr c n ph i n m

b t và phân tích đ c nh h ng c a t ng nhân t tác đ ng trong t ng th i k kinh
doanh c th .
i th c nh tranh: Bao g m c đ i th c nh tranh tr c ti p (cùng ho t đ ng s n
xu t kinh doanh và tiêu th s n ph m, d ch v đ ng nh t) và đ i th c nh tranh gián
ti p (các đ i th mà ch a th c hi n kinh doanh trong ngành mà doanh nghi p đang
ho t đ ng ). N u đ i th c nh tranh m nh thì vi c nâng cao hi u qu kinh doanh c a
6


doanh s g p nhi u khó kh n h n. Lúc này, đ c nh tranh, doanh nghi p ch có cách
đ y m nh vi c “thay đ i mình”: h giá thành, nâng cao ch t l
th , t ng vòng quay v n,…
Th tr ng: Th tr ng bao g m c th tr

ng đ t ng l

ng đ u ra và th tr

ng tiêu

ng đ u vào.

i

v i th tr ng đ u vào – cung c p thi t b , nguyên v t li u s n xu t…tác đ ng tr c ti p
đ n giá thành s n ph m. Doanh nghi p ph i ki m soát đ có ngu n cung ng liên t c,
k p th i và ch t l ng đ m b o cho ho t đ ng s n xu t đ c liên t c. V i th tr ng
đ u ra, quy t đ nh đ n doanh thu c a doanh nghi p. Trên c s ti p nh n các hàng hóa,
d ch v do doanh nghi p cung c p, th tr ng đ u ra quy t đ nh t c đ tiêu th t o ra
vòng quay v n nhanh hay ch m, tác đ ng đ n hi u qu s n xu t kinh doanh.
l

T p quán dân c và m c thu nh p bình quân: ây là y u t tác đ ng đ n s
ng, m u mã, ch t l ng…c a hàng hóa. Doanh nghi p ph i nghiên c u nh ng y u

t này đ s n xu t cho phù h p v i s c mua, thói quen mua s m và m c thu nh p c a
ng i dân.
Môi tr ng chính tr - lu t pháp: Các y u t này chi ph i m nh m đ n ho t đ ng
s n xu t kinh doanh. S n đ nh v chính tr t o ra môi tr ng thu n l i, t o ti n đ
cho doanh nghi p n đ nh phát tri n. N n kinh t chính tr có th thu n l i v i doanh
nghi p này nh ng l i gây tr ng i cho doanh nghi p khác. Môi tr

ng lu t pháp nh

h ng đ n ngành ngh , ph ng th c kinh doanh,… c bi t là các doanh nghi p có
ho t đ ng xu t nh p kh u còn ph i quan tâm đ n lu t pháp qu c t , chính sách th ng
m i gi a các qu c gia. H th ng lu t pháp trong n c c ng đang ngày càng đ
thi n đ thu n l i cho nhi u doanh nghi p trong n n kinh t .

c hoàn

N iădungăphơnătíchăhi uăqu ăkinhădoanh.
N i dung phân tích hi u qu kinh doanh là cung c p các thông tin cho các nhà
qu n tr đ đi u hành ho t đ ng kinh doanh. Thông tin này không t n t i s n trong báo

1.2.

cáo tài chính mà t báo cáo tài chính, ng

i ta s tính toán phân tích. Vi c phân tích

hi u qu kinh doanh giúp đánh giá quá trình h
h

ng c a các y u t

nh h

ng đ n đ t hi u qu trong s

nh

ng và bi u hi n qua các ch tiêu kinh t .

B c đ u tiên đ đánh giá hi u qu s n xuât kinh doanh c a b t c doanh nghi p
nào chính là vi c phân tích doanh thu – chi phí – l i nhu n c a doanh nghi p đó.
Nghiên c u doanh thu – chi phí trong doanh nghi p giúp chúng ta xác đ nh k t qu
kinh doanh và phân bi t doanh thu – chi phí và thu – chi trên th c t đôi khi v n b
nh m l n. Doanh thu – chi phí đ c ph n ánh trên báo cáo KQKD và đ c s d ng đ
xác đ nh k t qu ho t đ ng c a doanh nghi p. Thu – chi ph n ánh các lu ng ti n vào,
ra c a doanh nghi p th

ng trong th i k ng n và cho bi t kh n ng thanh toán hay

chi tr c a doanh nghi p. Các kho n này đ

c th hi n thông qua báo cáo l u chuy n

7

Thang Long University Library


ti n t .

ây là c s quan tr ng đ các nhà qu n lý xây d ng k ho ch ti n m t c a

doanh nghi p.
đ

Vi c phân tích tình hình doanh thu – chi phí – l i nhu n không ch giúp l p, hi u
c báo cáo tài chính; m i liên h gi a các báo cáo KQKD, báo cáo l u chuy n ti n

t và b ng cân đ i k toán mà quan tr ng h n c , đây là b c ti n đ đ tính toán đ c
các ch tiêu chi ti t đánh giá đ c hi u qu s n xu t kinh doanh c a m i doanh nghi p,
làm c n c tính toán th i gian thu h i v n, xác đ nh quy mô các dòng ti n trong t ng
lai,..đ ra các quy t đ nh đ u t , k ho ch phát tri n trong dài h n.
-

C ăs ăphơnătích
B ng cân đ i k toán: Là báo cáo tài chính t ng h p dùng đ ph n ánh t ng quát

toàn b tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n c a doanh nghi p t i th i đi m báo
cáo đ c thành l p. C n c vào b ng cân đ i k toán, có th bi t đ c toàn b tài s n
hi n có c a doanh nghi p, c c u v n c ng nh c c u tài s n.
Báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh: Là báo cáo t ng h p ph n ánh
t ng quát tình hình và k t qu trong m t k kinh doanh c a doanh nghi p.
1.2.1. Các ch ătiêuăđánhăgiáăđ nhăl ng.
1.2.1.1.
Ch ătiêuăt ngăquát.
Nhóm ch tiêu này ph n ánh hi u qu s n xu t kinh doanh c a toàn b ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p m t cách chính xác và dùng đ so sánh gi a các
doanh nghi p v i nhau c ng nh trong chính doanh nghi p qua t ng th i k đ xem
doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu hay không.
Kh n ng sinh l i so v i doanh thu (ROS): T s này đo l ng kh n ng sinh l i
so v i doanh thu. Ph n ánh m t đ ng doanh thu s t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i
nhu n. T s này ph thu c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành và có xu h ng
ng c v i vòng quay tài s n. C nhà qu n lý và nhà đ u t đ u nghiên c u k v xu
h ng t l l i nhu n trên doanh thu. N u t l này t ng, ch ng t khách hàng ch p
nh n mua giá cao, ho c c p qu n lý ki m soát chi phí t t, ho c c hai. Trái l i, t l l i
nhu n trên doanh thu gi m có th báo hi u chi phí đang v t t m ki m soát c a c p
qu n lý, ho c công ty đó đang ph i chi t kh u đ bán s n ph m hay d ch v c a mình.
Khuy n khích các doanh nghi p t ng doanh thu, gi m chi phí nh ng đ đ m b o có
hi u qu thì t c đ t ng doanh thu ph i l n h n t c đ t ng chi phí.
L i nhu n
Kh n ng sinh l i so
=
v i doanh thu (ROS)
Doanh thu
-

Kh n ng sinh l i trên t ng tài s n (ROA): Ph n ánh m t đ ng tài s n mà doanh

nghi p huy đ ng t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n tr
8

c thu và lãi vay. ROA ph


thu c vào mùa v và ngành ngh kinh doanh. ROA liên quan đ n l i nhu n ròng và
v n đ u t trong t t c các ngu n tài chính n m trong tay c p qu n lý. Công c này t
ra h u ích nh t khi đ c s d ng đ đánh giá tính hi u qu c a vi c s d ng ngu n tài
chính này - không quan tâm đ n xu t x ngu n tài chính. Các nhà phân tích và đ u t
th

ng so sánh t l l i nhu n trên t ng tài s n c a m t công ty v i t l l i nhu n trên

t ng tài s n c a nh ng đ i th c nh tranh cùng ngành nh m đánh giá tính hi u qu c a
c p lãnh đ o. Ch tiêu này giúp cho nhà qu n tr đ a ra quy t đ nh đ đ t đ

c kh

n ng sinh l i mong mu n.
T su t sinh l i trên t ng

L i nhu n sau thu (EAT)

=

tài s n (ROA)

T ng tài s n

Kh n ng sinh l i trên v n ch s h u (ROE): Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng
v n ch s h u b ra s đem l i bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu .T su t này càng
cao càng bi u hi n xu h ng tích c c khi t o đ c s quan tâm c a các nhà đ u t khi
vì liên quan đ n kh n ng sinh l i trên s v n b ra. Ch tiêu này càng cao, th ng
giúp các nhà qu n tr có th huy đ ng v n m i trên th tr ng tài chính đ tài tr cho
s t ng tr ng c a doanh nghi p. N u ch tiêu này nh và v n CSH d i m c v n
đi u l thì hi u qu kinh doanh th p, doanh nghi p g p khó kh n trong thu hút v n.
Tuy nhiên, s c sinh l i c a v n CSH không ph i lúc nào c ng thu n l i vì ch u nh
h ng c a đòn b y tài chính và khi đó, m c đ m o hi m càng l n.
T su t sinh l i trên
v n CSH (ROE)
Mô hình Dupont
Mô hình Dupont là k thu t đ

L i nhu n sau thu (EAT)

=

V n CSH

c s d ng đ phân tích kh n ng sinh l i c a m t

doanh nghi p b ng các công c qu n lý hi u qu truy n th ng. Mô hình này tích h p
nhi u y u t c a báo cáo k t qu kinh doanh và b ng cân đ i k toán. Trong phân tích
tài chính, ng i ta v n d ng mô hình Dupont đ phân tích m i liên h gi a các ch tiêu
tài chính. Chúng ta có th phát hi n ra nh ng nhân t nh h ng đ n ch tiêu phân tích
theo m t trình t nh t đ nh. T đó nghiên c u và xem xét có nh ng bi n pháp gì cho
vi c nâng cao không ng ng kh n ng sinh l i c a quá trình s d ng tài s n c a doanh
nghi p. B n ch t c a ph ng pháp này là tách m t t s t ng h p ph n ánh đ c s c
sinh l i c a thu nh p trên t ng tài s n (ROA), thu nh p sau thu trên v n ch s h u
(ROE) thành tích s c a chu i các t s có m i quan h nhân qu v i nhau.
cho phép phân tích nh h

i u đó

ng c a các t s đó đ i v i t s t ng h p.

9

Thang Long University Library


ROA

=

ROE

=

Côngăth căDupont
L i nhu n ròng
Doanh thu thu n
x
Doanh thu thu n
T ng tài s n
L i nhu n ròng

x

Doanh thu thu n
= PM x AU x EM
Trong đó:

Doanh thu thu n
T ng tài s n

=

x

PM x AU

T ng tài s n
V n ch s h u

EM: H s nhân VCSH (ph n ánh m c đ huy đ ng v n CSH và m c đ v n huy
đ ng t bên ngoài doanh nghi p.
PM: T su t sinh l i trên doanh thu
AU: Hi u su t s d ng t ng tài s n
Khi áp d ng công th c Dupont vào phân tích, ti n hành so sánh ch tiêu ROE,
ROA c a doanh nghi p qua các n m. Sau đó phân tích s t ng tr ng hay t t gi m c a
các ch tiêu b t ngu n t nguyên nhân nào. T vi c phân tích nguyên nhân, nhà qu n
tr có th đ a ra nh n đ nh, d tính xu h ng trong t ng lai.
1.2.1.2.
Ch ătiêuăđánhăgiáăhi uăqu ăs ăd ngăTSDH.
Hi u su t s d ng TSDH:
Hi u su t s d ng
TSDH

Doanh thu thu n

=

TSDH bình quân

Ch tiêu này ph n ánh c trung bình m t đ ng TSDH t o ra đ c bao nhiêu đ ng
doanh thu. T s này càng cao ch ng t vi c s d ng tài s n dài h n càng có hi u qu
và trình đ s d ng tài s n c đ nh, kh n ng sinh l i c a tài s n trong kinh doanh.
T su t l i nhu n TSDH:
L i nhu n sau thu
T su t l i nhu n
=
*100%
TSDH
TSDH bình quân trong k
Ch tiêu này cho bi t m t đ ng TSDH trong k có th t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i
nhu n sau thu .
-

Hi u su t s d ng TSC :
Hi u su t s d ng TSC

T ng doanh thu thu n

=

Nguyên giá bình quân TSC

Hi u su t s d ng TSC cho bi t m t đ ng nguyên giá TSC đem l i bao nhiêu đ ng
doanh thu thu n. S c s n xu t c a TSC càng l n thì hi u qu s d ng TSC càng
t ng và ng

c l i.
10


-

S c sinh l i c a TSC :
S c sinh l i c a TSC

Ch tiêu s c sinh l i c a TSC

L i nhu n sau thu

=

Nguyên giá TSC bình quân

cho bi t cho bi t m t đ ng nguyên giá TSC

đem l i

bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . S c sinh l i càng cao ch ng t vi c s d ng TSC
càng có hi u qu và ng c l i.
1.2.1.3.
Ch ătiêuăđánhăgiáăhi uăqu ăs ăd ngăTSNH.
S c s n xu t c a TSNH:
S c s n xu t c a TSNH

T ng doanh thu thu n

=

TSNH bình quân
S c s n xu t v n l u đ ng cho bi t m t đ ng TSNH đ a vào s d ng s n xu t kinh
doanh t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu thu n.
-

S c sinh l i c a TSNH:
S c sinh l i c a TSNH

L i nhu n thu n

=

TSNH bình quân n m
c đ a vào s n xu t t o ra bao nhiêu đ ng

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng TSNH đ
l i nhu n thu n.
+

T c đ luân chuy n c a TSNH:
S vòng quay TSNH:
S quay vòng TSNH

T ng doanh thu thu n

=

TSNH bình quân
Ch tiêu này cho bi t TSNH quay đ c bao nhiêu vòng trong k , n u s vòng quay cao
và t ng thì ch ng t hi u qu s d ng v n NH t ng và ng c l i. M t tên g i khác
th
+

ng g i h n c a ch tiêu này là h s luân chuy n.
Th i gian c a m t vòng luân chuy n:
Th i gian c a m t vòng
luân chuy n

=

Th i gian c a m t k phân tích (360 ngày)
S vòng quay c a TSNH trong k

Ch tiêu này th hi n s ngày c n thi t đ quay m t vòng c a TSNH. Th i gian c a
m t vòng luân chuy n càng nh thì t c đ luân chuy n càng l n và rút ng n chu k
kinh doanh, v n quay vòng có hi u qu h n.
+

H s đ m nhi m TSNH:
H s đ m nhi m
TSNH

=

TSNH bình quân
T ng doanh thu thu n

11

Thang Long University Library


Ch tiêu này cho bi t, đ có m t đ ng doanh thu thì c n bao nhiêu đ ng TSNH. H s
này càng nh ch ng t hi u qu s d ng v n càng cao thì s v n ti t ki m đ

c càng

nhi u.
1.2.1.4.
Ch ătiêuăph năánhăhi uăqu ăs ăd ngălaoăđ ng.
S c sinh l i c a m t lao đ ng:
L i nhu n sau thu
S c sinh l i c a m t lao đ ng
=
S lao đ ng bình quân
Ch tiêu cho bi t m t lao đ ng t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n trong k nh t đ nh.
Doanh thu bình quân c a m t lao đ ng:
Doanh thu bình quân
c a m t lao đ ng

Doanh thu tiêu th s n ph m trong k (DT thu n)
=

S l

Ch tiêu này cho bi t m t lao đ ng t o ra đ

ng lao đ ng bình quân

c bao nhiêu đ ng doanh thu trong k .

1.2.1.5.
Ch ătiêuăph năánhăhi uăqu ăs ăd ngăchiăphí.
Chi phí là m t ch tiêu b ng ti n c a t t c chi phí mà doanh nghi p b ra trong
quá trình s n xu t kinh doanh. N u chi phí gi m, t c đ quay vòng c a TSNH s
nhanh h n và đây c ng là m t bi n pháp giúp h giá thành s n ph m.
-

H s chi phí:
H s chi phí

T ng doanh thu

=

T ng chi phí
Ch tiêu ph n ánh m t đ ng chi phí trong quá trình kinh doanh trong k đem l i bao
nhiêu đ ng doanh thu. H s này càng cao càng t t vì ch ng t chi phí mà doanh
nghi p b ra đem l i hi u qu s n xu t kinh doanh t t.
T su t l i nhu n chi phí:
T su t l i nhu n
chi phí

T ng l i nhu n

=

T ng chi phí

1.2.1.6.
Ch ătiêuăph năánhăkh ăn ngăthanhătoán.
Ch tiêu v kh n ng thanh toán (Htq):
Ch tiêu kh n ng thanh toán là t s gi a các kh n ng thanh toán và nhu c u thanh
toán c a doanh nghi p. ây là ch tiêu r t quan tr ng vì nó cho bi t doanh nghi p có
đ kh n ng thanh toán các kho n n t i h n hay không.
T ng tài s n
Kh n ng thanh toán
=
T ng n ph i tr
Ch tiêu này ph n ánh n ng l c thanh toán t ng th c a doanh nghi p trong k kinh
doanh. Nó cho bi t m t đ ng vay n thì có bao nhiêu đ ng đ m b o.

12


+

N u kh n ng thanh toán > 1:

ây là m t đi u t t, tuy nhiên n u l n h n 1 quá

nhi u, thì l i cho th y doanh nghi p ch a t n d ng đ

c t i đa kh n ng chi m d ng

v n.
+
N u kh n ng thanh toán < 1: T ng tài s n hi n có không đ đ thanh toán các
kho n n . N u c ti p t c < 1 và kho ng cách ngày càng l n cho tín hi u không t t,
doanh nghi p có th đang trên đà phá s n do v n CSH b m t toàn b .
Kh n ng thanh toán nhanh (Hn):
ây là ch tiêu ph n ánh n ng l c thanh toán c a doanh nghi p không d a vào vi c
bán các lo i v t t hàng hóa. Tùy theo m c đ c a vi c thanh toán n , h s này có th
đ

c xác đ nh b ng 2 cách:

Kh n ng thanh toán nhanh

=

Kh n ng thanh toán nhanh

=

+
đ
+
+

TSNH – Hàng t n kho
T ng n NH
Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

N đ nh n

N u Hn > 1: Tình hình thanh toán n không t t do ti n và các kho n t
ng ti n nhi u, vòng quay v n ch m làm gi m hi u qu s d ng v n.

ng

N u Hn < 1: Tình hình thanh toán n có nhi u khó kh n.
N u Hn = 1:
c cho là t l h p lý vì nó cho th y doanh nghi p v a đ m b o

đ c vi c tr n v a t n d ng đ c c h i do chi m d ng v n đem l i.
H s thanh toán lãi vay:
Lãi vay ph i tr là m t kho n chi phí c đ nh. Ngu n đ tr n là l i nhu n sau khi tr
đi các chi phí qu n lý doanh nghi p và chi phí bán hàng. So sánh gi a ngu n tr n
vay và s lãi và ph i tr đ xem m c đ s n sang tr n vay c a doanh nghi p là nh
th nào.
H s thanh toán lãi vay

L i nhu n tr

=

c thu và lãi vay

Lãi vay ph i tr
Ch tiêu cho th y kh n ng đ m b o v n kinh doanh c a doanh nghi p c ng nh hi u
qu c a vi c s d ng v n.
Các ch tiêu ho t đ ng:
+
S quay vòng kho n ph i thu:
S quay vòng kho n ph i thu

Doanh thu thu n

=

Kho n ph i thu bình quân

13

Thang Long University Library


+

S ngày m t vòng quay kho n ph i thu:
K thu ti n bình quân

360

=

S vòng quay kho n ph i thu
Th i gian thu ti n càng ng n ch ng t t c đ thu h i càng nhanh. Doanh nghi p ít b
chi m d ng v n và ng c l i. Tuy nhiên, vi c gia t ng th i gian thu n c ng là m t
cách đ gia t ng s l

ng khách hàng.

1.2.2.
Cácăch ătiêuăđánhăgiáăđ nhătính.
Do yêu c u s phát tri n b n v ng c a n n kinh t qu c dân, các doanh nghi p
ngoài vi c ho t đ ng kinh doanh đ t hi u qu đ t n t i và phát tri n còn ph i đ t đ c
hi u qu v m t kinh t - xã h i.
T ng thu ngân sách nhà n c: B t c doanh nghi p nào ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c ng có nhi m v n p cho ngân sách nhà n c d i hình th c là n p thu : thu
doanh thu, thu l i t c…Nhà n c s s d ng các kho n thu này đ ph c v cho s
phát tri n n n kinh t xã h i, tái phân ph i l i thu nh p qu c dân.
Nâng cao đ i s ng ng i lao đ ng: Khi doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu thì
đ i s ng c a ng i lao đ ng c ng t đó mà đ c nâng cao h n. Xét trên ph ng di n
kinh t thì, vi c nâng cao m c s ng c a ng i dân đ c th hi n qua m c thu nh p
bình quân, m c tiêu th hàng hóa, đ u t trong xã h i,…
T o thêm công n vi c làm cho ng i lao đ ng: C ng nh các n c đang phát
tri n khác, Vi t Nam còn nhi u h n ch v k thu t, thi t b , công ngh l c h u và t l
th t nghi p cao.

có th góp ph n làm gi m thi u nh ng h n ch đó thì doanh

nghi p ph i luôn tìm cách ho t đ ng kinh doanh có hi u qu cao và ngày càng gia
t ng. M r ng quy mô s n xu t đ t o thêm công n vi c làm cho ng i lao đ ng.
Tái phân ph i l i t c xã h i: Gi a các vùng mi n, lãnh th trong m t n c có s
phát tri n không đ ng đ u v m t kinh t xã h i. Theo quan đi m c a các nhà kinh t
hi n nay, hi u qu kinh t xã h i th hi n qua: H n ch gây ô nhi m môi tr

ng,

chuy n d ch c c u kinh t ,…
C ăs nghiênăc u th căti n.
Liên quan đ n vi c phân tích th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu kinh
doanh c a doanh nghi p, đã có r t nhi u lu n v n đ c th c hi n d i c p đ th c s ,
ti n s c ng nh lu n v n t t nghi p c a SV các tr ng H. Có th k đ n:
1.3.

Tr nh Thanh Tùng (2010), “Nâng cao hi u qu kinh doanh c a công ty c ph n
b t đ ng s n HBC”, lu n v n t t nghi p, i h c Kinh t Qu c dân.
-

oàn Th Hà Mai (2009), “Hi n tr ng và m t s bi n pháp nh m nâng cao hi u

qu s n xu t kinh doanh c a công ty may Chi n Th ng”, lu n v n t t nghi p,
Ngo i th

ng Hà N i.
14

ih c


-

ng Ng c Minh Hi n (2011), “Nâng cao hi u qu kinh doanh c a công ty

TNHH th

ng m i và s n xu t Ng c Di p”, lu n v n t t nghi p,

i h c Kinh t

Qu c dân.
ánhăgiáăchung
Dù cùng nghiên c u v m t v n đ , song, do đ c đi m v c c u t ch c, lo i
hình doanh nghi p, l nh v c kinh doanh c a m i doanh nghi p… là khác nhau nên k t
qu nghiên c u c ng có s khác nhau. H u h t đ u thu th p thông tin t các tài li u đ
tìm hi u c s lý thuy t liên quan đ n khóa lu n t t nghi p và tìm ki m k t qu nghiên
c u c a các tác gi khác (các lu n v n cùng đ tài, t p chí, internet…) có liên quan đ n
hi u qu kinh doanh.

ng th i thu th p các s li u ph c v cho vi c nghiên c u c a

đ tài mà ch y u là thông qua báo cáo k t qu kinh doanh, b ng cân đ i k toán… i
v i lý thuy t dùng ph ng pháp phân tích, phân lo i. V i các thông tin s li u đ nh
l ng thì áp d ng ph ng pháp tính toán khoa h c, th ng kê, kinh t l ng. Các k t
qu có đ c s p x p theo th i gian, quy lu t đ đ a ra so sánh, nh n xét xu h ng,
th c tr ng.
c bi t, lu n v n t t nghi p c a sinh viên
ng Ng c Minh Hi n có s
d ng thêm ph ng pháp SWOT đ phân tích. ây c ng là đi m m i, t o s khác bi t
cho nghiên c u. Tuy nhiên, SWOT là công c phân tích ch y u v đánh giá chi n
l c, rà soát, đánh giá đ nh h ng giá tr c a công ty hay đ án kinh doanh nên ít có
tác d ng trong đánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh.
K tălu n
T th c t nghiên c u các lu n v n trên, lu n v n này v n áp d ng nh ng cách
“truy n th ng” nh tìm hi u, thu th p thông tin trên sách báo, internet, th vi n đ ng
th i th ng kê các s li u th c p t phòng k toán (t n m 2010 đ n n m 2012) đ
phân tích, đánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty và m t s t ng h p phân
tích v th c tr ng ho t đ ng kinh doanh t i công ty. S d ng ph ng pháp t ng quan
phân tích, nghiên c u s li u th c p; đánh giá và phát huy nh ng tài li u t ng h p
đ c tr c đó có liên quan đ n đ tài; s d ng các mô hình, b ng bi u. ng th i, d a
vào u đi m c a phân tích SWOT đ đ a ra ph ng án kinh doanh, nâng cao hi u qu
s n xu t kinh doanh c a công ty. Các ph ng pháp đ c l a ch n đ th c hi n lu n
v n:
Ph ng pháp t s : ây là ph ng pháp truy n th ng đ c áp d ng ph bi n
trong phân tích tài chính. B ng vi c s d ng các k thu t khác nhau, phân tích báo cáo
tài chính c a doanh nghi p nh m n m b t đ c tình hình tài chính th c t c a doanh
nghi p, qua đó đ ra ph

ng án kinh doanh có hi u qu nh t. Các t s đ n đ

l p b i các ch tiêu này so v i các ch tiêu khác. Ph
cao, d tính toán và t

c thi t

ng pháp này có tính th c hi n

ng đ i chính xác.
15

Thang Long University Library


-

Ph

ng pháp so sánh: Sau khi tính toán các ch tiêu th ng nh t v m t th i gian,

n i dung, hình th c s đ

c đem ra so sánh: k này v i k tr

c đ th y rõ s thay đ i

v tài chính theo chi u h ng nào t đó có bi n pháp đi u ch nh k p th i.
Trên c s tham kh o các lu n v n cùng đ tài, h c h i nh ng u đi m c ng nh
h n ch , lu n v n nh m m c tiêu:
Góp ph n h th ng và b sung nh ng lí lu n v hi u qu s n xu t kinh doanh.
Phân tích đánh giá th c tr ng hi u qu kinh doanh c a công ty.
-

a ra các bi n pháp phù h p v i th c tr ng kinh doanh.

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×