Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

B
TR

GIÁO D C VÀ ÀO T O
NG
I H C TH NG LONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY C PH N
U T SÔNG À - VI T
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SINH VIÊN TH C HI N

: INH PHÚC TH NH

MÃ SINH VIÊN


: A17724

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I - 2014

C


B
TR

GIÁO D C VÀ ÀO T O
NG
I H C TH NG LONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY C PH N
U T SÔNG À - VI T
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIÁO VIÊN H

NG D N : THS.NGÔ TH QUYÊN

SINH VIÊN TH C HI N

: INH PHÚC TH NH

MÃ SINH VIÊN

: A17724


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I - 2014

Thang Long University Library

C


L I CÁM

N

Trong quá trình hoàn thành khóa lu n, em xin g i l i c m n đ n các th y cô
gi ng viên

i h c Th ng Long đã trang b nh ng ki n th c c n thi t đ hoàn thành

khóa lu n, đ c bi t là Cô Ngô Th Quyên đã h
Em xin chân thành c m n Ban Giám
Vi t-

c, các cô chú

ng d n em làm khóa lu n này.
c Công ty C ph n đ u t Sông

à

phòng K toán đã t o đi u ki n cho em th c t p và tìm hi u v

tình hình tài chính c a công ty, đã cung c p tài li u, gi i thích nh ng v n đ có liên
quan đ em hoàn thành khóa lu n đúng th i gian và th i h n quy đ nh.
Do th i gian th c t p t i Công ty có h n và kinh nghi m v th c t c a em còn
h n ch nên khóa lu n này không th tránh kh i nh ng sai sót. Vì v y, em r t mong
đ

c s góp ý và ch b o c a quý th y cô đ khóa lu n này đ

c hoàn ch nh h n.

Hà N i, ngày 25 tháng 3 n m 2014
Sinh viên
inh Phúc Th nh


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n
có s h tr t giáo viên h
c u c a ng

ng d n và không sao chép các công trình nghiên

i khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có

ngu n g c và đ

c trích d n rõ ràng.

Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
inh Phúc Th nh

Thang Long University Library


M CL C
CH
NG 1. C S LÝ LU N CHUNG V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
DOANH NGHI P ....................................................................................................................1
1.1. T ng quan v tài chính doanh nghi p và phân tích tài chính doanh nghi p ...........1
1.1.1. Khái ni m v tài chính doanh nghi p ...................................................................1
1.1.2. Ch c n ng và vai trò c a tài chính doanh nghi p ...............................................2
1.1.2.1 Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p..............................................................2
1.1.2.1 Vai trò c a tài chính doanh nghi p ....................................................................3
1.1.3. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p .......................................................4
1.1.4. Ý ngh a c a phân tích tài chính doanh nghi p ....................................................4
1.2. Tài li u cung c p cho ho t đ ng phân tích tài chính doanh nghi p..........................5
1.2.1. Thông tin tài chính doanh nghi p .........................................................................5
1.2.2.1. B ng cân đ i k toán .........................................................................................5
1.2.2.2. Báo cáo k t qu kinh doanh ..............................................................................6
1.2.2.3. Báo cáo l u chuy n ti n t ................................................................................7
1.2.2.4. Thuy t minh báo cáo tài chính ..........................................................................8
1.3. Quy trình th c hi n phân tích tài chính doanh nghi p và các ph ng pháp phân
tích..........................................................................................................................................8
1.3.1. Các b c ti n hành phân tích tài chính................................................................8
1.3.2. Các ph ng pháp phân tích tài chính ..................................................................9
1.3.2.1. Ph ng pháp so sánh: .......................................................................................9
1.3.2.2. Ph ng pháp phân tích t l : ..........................................................................10
1.4. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p ..............................................................10
1.4.1. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n c a doanh nghi p..............................10
1.4.1.1. Tình hình c c u tài s n ..................................................................................10
1.4.1.2. Tình hình c c u ngu n v n ............................................................................11
1.4.1.3. Chính sách qu n lý tài s n – ngu n v n..........................................................12
1.4.3. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh ............................................14
1.4.4. Các ch tiêu tài chính ............................................................................................15
1.4.4.2. Ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n.....................................................16
1.4.4.3. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n ............................................19
1.4.4.4 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i .................................................21
CH
NG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N
U
T SÔNG À - VI T
C. .................................................................................................23
2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n đ u t Sông à - Vi t
c .......................................................................................................................................23
2.1.1. Gi i thi u thông tin chung v Công ty................................................................23
2.1.2. L ch s hình thành và phát tri n.........................................................................23
2.1.3. C c u t ch c c a Công ty .................................................................................24
2.1.4. c đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.....................................26


2.2. Phân tích th c tr ng tình hình tài chính Công ty.....................................................27
2.2.1. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n .............................................................27
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài s n...............................................................................27
2.2.1.2 Phân tích tình hình ngu n v n..........................................................................34
2.2.1.3 Chính sách qu n lý tài s n – ngu n v n...........................................................39
2.2.2. Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n c a Công ty .................................41
2.2.3. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.......................43
2.2.4. Phân tích các ch tiêu tài chính............................................................................47
2.2.4.1 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán.............................................47
2.2.4.2 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n ......................................48
2.2.4.3 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n .............................................54
2.2.4.4 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i ..................................................56
2.3 ánh giá tình hình tài chính t i công ty .....................................................................58
2.3.1 K t qu đ t đ c ...................................................................................................59
2.3.2 H n ch ...................................................................................................................59
CH
NG 3. M T S GI I PHÁP KI N NGH NH M NÂNG CAO HI U QU TÀI
CHÍNH T I CÔNG TY .........................................................................................................60
3.1. nh hu ng phát tri n c a Công ty trong th i gian t i. ..........................................60
3.1.1. nh h ng phát tri n c a công ty .....................................................................60
3.1.1.1. ánh giá chung v môi tr ng công ty ...........................................................60
3.1.1.2. Thu n l i và khó kh n c a công ty..................................................................60
3.1.1.3. nh h ng phát tri n c a Công ty.................................................................61
3.2. M t s gi i pháp nh m nâng cao tình hình tài chính t i Công ty ...........................62
3.2.1 Qu n tr hàng t n kho ...........................................................................................62
3.2.2 Qu n tr kho n ph i thu .......................................................................................63
K T LU N .............................................................................................................................65
PH L C ................................................................................................................................66

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
Ký hi u
DN
DT
EBIT
KPT
LN
NH
NPT
NV
TCDN
TNDN
TS
TSDH
TSNH
VCSH

Tên đ y đ
Doanh nghi p
Doanh thu
L i nhu n tr c thu và lãi vay
Kho n ph i thu
L i nhu n
Ng n h n
N ph i tr
Ngu n v n
Tài chính doanh nghi p
Thu nh p doanh nghi p
Tài s n
Tài s n dài h n
Tài s n ng n h n
V n ch s h u


DANH M C B NG BI U

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

ng 1.1. B ng tài tr .........................................................................................................14
ng 2.1 C c u tài s n và s bi n đ ng các ch tiêu ...............................................27
ng 2.2 Tình hình bi n đ ng ngu n v n .................................................................34
ng 2.4 V n l u đ ng ròng các n m........................................................................40
ng 2.5 B ng tài tr ...................................................................................................42
ng 2.6 K t qu ho t đ ng kinh doanh ...................................................................43
ng 2.7 Ch tiêu kh n ng thanh toán 2010-2012...................................................47
ng 2.8 Ch tiêu vòng quay hàng t n kho ...............................................................48
ng 2.9 Vòng quay các kho n ph i thu và k thu ti n trung bình .......................49
ng 2.10 Vòng quay các kho n ph i tr và th i gian tr n trung bình .............50
ng 2.11 Ch tiêu hi u su t s d ng tài s n ............................................................52
ng 2.12 H s n trên v n ch s h u ...................................................................54
ng 2.13 H s n trên t ng tài s n .........................................................................55
ng 2.14 H s thanh toán lãi vay ............................................................................56
ng 2.14 T su t sinh l i trên doanh thu ................................................................56
ng 2.15 T su t sinh l i trên tài s n.......................................................................57
ng 2.16 T su t sinh l i c a v n ch s h u.........................................................58

Thang Long University Library


L IM

U

1. Lý do ch n đ tài
Hi n nay, d i tác đ ng c a H i nh p, n n kinh t Th Gi i nói chung và n n
kinh t Vi t Nam nói riêng đã có nhi u bi n đ i sâu s c.
đ a doanh nghi p phát
tri n phù h p v i s v n đ ng đó, các v n đ v tài chính v i ch c n ng t o ngu n,
sinh l i, ki m soát và đòn b y luôn là nh ng y u t đ c nhà qu n tr chú tr ng hàng
đ u nh m nâng cao u th c nh tranh và t n d ng t i đa ngu n l c s n có. Tuy nhiên,
vi c n m b t và làm ch đ c quá trình tài chính này là h t s c ph c t p t i m i doanh
nghi p, do v y, doanh nghi p c n có nh ng b c đi th n tr ng trong vi c nh n th c v
th tài chính c a mình c ng nh xây d ng chi n l c kinh doanh hi u qu .
Tr c nh ng thách th c nói trên, vi c phân tích tình hình tài chính đ c xem là
m t v n đ không th thi u đ i v i m i doanh nghi p. Phân tích tài chính giúp doanh
nghi p tìm ra đ c đi m m nh, đi m y u c a mình đ t đó đi u ch nh và v ch ra
nh ng h ng đi phù h p, đem l i hi u qu kinh t cao. Không nh ng th , công tác
phân tích tài chính còn cung c p nh ng thông tin c n thi t giúp c i thi n kh n ng ra
quy t đ nh cho c đ i t ng bên trong và đ i t ng bên ngoài doanh nghi p. Vì v y,
đ tài “Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n đ u t Sông à - Vi t
c
thông qua các báo cáo tài chính” đ c l a ch n làm khóa lu n t t nghi p nh m ch ra
c h i và thách th c c a Công ty này tr c th m H i nh p. Công ty C ph n đ u t
Sông à - Vi t
c ho t đ ng trong ba l nh v c c b n là kinh doanh b t đ ng s n,
s n xu t Bê-tông th ng ph m và cung c p d ch v v n t i. V i ph ng châm “Ch t
l ng hoàn h o - Th i gian đ m b o - Kh i l ng đ y đ - Giá c h p lý”, công ty đã
ho t đ ng liên t c t n m 2004 đ n nay và đã đóng góp nhi u thành t u quan tr ng
trong s phát tri n c a n n kinh t n c nhà.
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Nghiên c u đ tài nh m đáp ng 3 m c tiêu chính:
- H th ng hóa các c s lý lu n chung v phân tích tình hình tài chính trong
các doanh nghi p.
- D a trên các c s lý lu n đã xây d ng, phân tích tình hình tài chính c a
Công ty C ph n đ u t Sông à - Vi t
c giai đo n 2010 – 2012.
a ra nh ng ý ki n đánh giá v kh n ng tài chính đ th y đ c đi m
m nh, đi m y u c a Công ty. T đó, đ xu t m t s gi i pháp nh m c i
thi n tình hình tài chính t i Công ty trong giai đo n t i.
3.
à - Vi t

it
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u: Tình hình tài chính c a Công ty C ph n đ u t Sông
c.


Ph m vi nghiên c u: H th ng các Báo cáo tài chính c a Công ty C ph n đ u
t Sông à - Vi t
c giai đo n t n m 2010 đ n 2012. Trong đó t p trung ch y u
vào B ng cân đ i k toán, Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh và Thuy t minh Báo
cáo tài chính.
4. Ph ng pháp nghiên c u
Các ph ng pháp nghiên c u đ c áp d ng linh ho t trong khóa lu n là ph
pháp th ng kê, t ng h p, so sánh đ i chi u, phân tích và đánh giá.
5. B c c khóa lu n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n và tài li u tham kh o, khóa lu n đ
thành 3 ch ng nh sau:
Ch
Ch
Ch

ng

ck tc u

ng 1: C s lý lu n chung v phân tích tài chính doanh nghi p.
ng 2: Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n đ u t Sông
à - Vi t
c giai đo n 2010 – 2012.
ng 3: M t s gi i pháp nh m c i thi n tình hình tài chính c a Công ty
c.
C ph n đ u t Sông à - Vi t

Thang Long University Library


CH

NG 1. C S LÝ LU N CHUNG V PHÂN TÍCH TÌNH
HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P

1.1. T ng quan v tài chính doanh nghi p và phân tích tài chính doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m v tài chính doanh nghi p
Tr c khi hi u khái ni m tài chính doanh nghi p là gì? Ta ph i hi u khái ni m
tài chính là gì?
Tài chính là ph m trù kinh t , ph n ánh các quan h phân ph i c a c i xã h i
d i hình th c giá tr . Phát sinh trong quá trình hình thành, t o l p, phân ph i các qu
ti n t c a các ch th trong n n kinh t nh m đ t m c tiêu c a các ch th
m i đi u
ki n nh t đ nh.Theo khái ni m trên c a tài chính thì tài chính doanh nghi p là m t
phân môn c a ngành tài chính, nghiên c u v quá trình hình thành và s d ng các c a
c i trong doanh nghi p nh m m c tiêu t i đa hóa l i ích ch s h u.
V hình th c: Tài chính doanh nghi p là qu ti n t trong quá trình t o l p,
phân ph i,s d ng và v n đ ng g n li n v i ho t đ ng c a doanh nghi p. V b n
ch t,TCDN là các quan h kinh t d i hình th c giá tr n y sinh g n li n v i vi c t o
l p, s d ng qu ti n t c a doanh nghi p trong quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p.
V n i dung: Tài chính doanh nghi p là m t m t ho t đ ng c a DN nh m đ t
t i các m c tiêu c a DN đã đ ra. Các ho t đ ng g n li n v i vi c t o l p, phân ph i,
s d ng và v n đ ng chuy n hóa c a qu ti n t thu c ho t đ ng tài chính c a doanh
nghi p.
Tài chính doanh nghi p đ c th hi n ra là các quan h giá tr gi a doanh nghi p
v i các ch th trong n n kinh t . Các quan h tài chính doanh nghi p ch y u g m:
Quan h kinh t gi a doanh nghi p v i nhà n c: T t c các doanh nghi p
thu c m i thành ph n kinh t ph i th c hi n các ngh a v tài chính đ i v i nhà n c
(n p thu cho ngân sách nhà n c). Ngân sách nhà n c c p v n cho doanh nghi p
nhà n c và có th c p v n v i công ty liên doanh ho c c ph n (mua c phi u) ho c
cho vay (mua trái phi u) tu theo m c đích yêu c u qu n lý đ i v i ngành kinh t mà
quy t đ nh t l góp v n, cho vay nhi u hay ít.
Quan h gi a doanh nghi p v i các ch th kinh t khác: T s đa d ng hoá
hình th c s h u trong n n kinh t th tr ng đã t o ra các m i quan h kinh t gi a
doanh nghi p v i các doanh nghi p khác (doanh nghi p c ph n hay t nhân); gi a
doanh nghi p v i các nhà đ u t , ng icho vay, v i ng i bán hàng, ng i mua thông
qua vi c hình thành và s d ng các qu ti n t trong ho t đ ng s n xu t - kinh doanh,
gi a các doanh nghi p bao g m các quan h thanh toán ti n mua bán v t t , hàng hoá,
phí b o hi m, chi tr ti n công, c t c, ti n lãi trái phi u; gi a doanh nghi p v i ngân
1


hàng, các t ch c tín d ng phát sinh trong quá trình doanh nghi p vay và hoàn tr v n,
tr lãi cho ngân hàng, các t ch c tín d ng.
Quan h trong n i b doanh nghi p:
- G m quan h kinh t gi a doanh nghi p v i các phòng ban, phân x ng và t
đ i s n xu t trong vi c nh n và thanh toán t m ng, thanh toán tài s n.
- G m quan h kinh t gi a doanh nghi p v i cán b công nhân viên trong quá
trình phân ph i thu nh p cho ng i lao đ ng d i hình th c ti n l ng, ti n th ng,
ti n ph t và lãi c ph n.
1.1.2. Ch c n ng và vai trò c a tài chính doanh nghi p
1.1.2.1 Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p có 3 ch c n ng:
Th nh t: Xác đ nh và t ch c các ngu n v n nh m b o đ m nhu c u s
d ng v n cho quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
Trong th i bu i kinh t th tr ng hi n nay, doanh nghi p mu n ho t đ ng s n
xu t kinh doanh t t thì ph i có v n và các ph ng án huy đ ng và t o l p ngu n v n
c th . Quá trình t o l p và s d ng ngu n v n c a doanh nghi p nói chung tr i qua 3
giai đo n:
- Giai đo n 1: Xác đ nh nhu c u v n (v n c đ nh và v n l u đ ng) c n thi t cho
quá trình s n xu t kinh doanh.
- Giai đo n 2: Xem xét t i kh n ng đáp ng ngu n v n đó và các gi i pháp đ
huy đ ng v n (n u c n).
- Giai đo n 3: L a ch n ngu n v n và ph ng th c thanh toán các ngu n v n
sao cho chi phí doanh nghi p ph i tr là th p nh t trong kho ng th i gian h p lý.
Th hai: Ch c n ng phân ph i thu nh p c a doanh nghi p
Ch c n ng này c a TCDN bi u hi n vi c phân ph i thu nh p c a doanh nghi p
t doanh thu bán hàng và thu nh p t các ho t đ ng khác. Nhìn chung, các doanh
nghi p phân ph i nh sau:
- Bù đ p các y u t đ u vào đã tiêu hao trong quá trình s n xu t kinh doanh nh
chi phí kh u hao tài s n c đ nh, chi phí v t t , chi phí cho lao đ ng và các chi phí
khác mà doanh nghi p đã b ra, n p thu thu nh p doanh nghi p (n u có lãi).
- Ph n l i nhu n còn l i s đ c phân ph i nh sau:
̶ Bù đ p các chi phí không đ c tr .
̶ Chia lãi cho đ i tác góp v n, chi tr c t c cho các c đông.
̶ Phân ph i l i nhu n sau thu vào các qu c a doanh nghi p.
Th ba: Ch c n ng giám đ c đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Giám đ c tài chính là vi c th c hi n ki m tra, ki m soát quá trình t o l p và s
d ng các qu ti n t c a doanh nghi p, thông qua các ch tiêu tài chính đ ki m soát
2

Thang Long University Library


tình hình đ m b o v n cho s n xu t - kinh doanh và hi u qu s d ng v n cho s n xu t
- kinh doanh. C th , qua t tr ng, c c u ngu n huy đ ng, vi c s d ng ngu n v n
huy đ ng, tính toán các y u t chi phí vào giá thành và chi phí l u thông, vi c thanh
toán các kho n công n v i ngân sách, v i ng i bán, v i tín d ng ngân hàng, v i
công nhân viên và ki m tra vi c ch p hành k lu t tài chính, k lu t thanh toán, k lu t
tín d ng c a doanh nghi p. Trên c s đó, ch th qu n lý phát hi n nh ng khâu m t
cân đ i, s h trong công tác đi u hành, qu n lý kinh doanh đ có quy t đ nh ng n
ch n k p th i các kh n ng t n th t có th x y ra, nh m duy trì và nâng cao hi u qu
kinh doanh c a doanh nghi p. c đi m c a ch c n ng giám đ c tài chính là toàn di n
và th ng xuyên trong quá trình s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p.
1.1.2.1 Vai trò c a tài chính doanh nghi p
Huy đ ng đ m b o đ y đ và k p th i v n cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p.
th c hi n m i quá trình kinh doanh c a doanh nghi p tr c h t ph i có m t
y u t ti n đ đó là v n kinh doanh. Vai trò c a tài chính doanh nghi p tr c h t đ c
th hi n vi c xác đ nh đúng đ n nhu c u v n c n thi t cho ho t đ ng c a doanh nghi p
trong t ng th i k . Ti p đó ph i l a ch n các ph ng pháp và hình th c huy đ ng v n
thích h p, đáp ng k p th i các nhu c u v n đ ho t đ ng c a các doanh nghi p đ c
th c hi n m t cách nh p nhàng liên t c v i chi phí huy đ ng v n th p nh t.
T ch c s d ng v n ti t ki m và hi u qu . Vi c t ch c s d ng v n ti t ki m
và hi u qu đ c coi là đi u ki n t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p. Tài chính
doanh nghi p có vai trò quan tr ng trong vi c đánh giá và l a ch n d án đ u t t i
u; huy đ ng t i đa s v n hi n có vào ho t đ ng kinh doanh, phân b h p lý các
ngu n v n, s d ng csác bi n pháp đ t ng nhanh vòng quay c a v n, nâng cao kh
n ng sinh l i c a v n kinh doanh.
òn b y kích thích và đi u ti t kinh doanh. Vai trò này c a tài chính doanh
nghi p đ c th hi n thông qua vi c t o ra s c mua h p lý đ thu hút v n đ u t , lao
đ ng, v t t , d ch v , đ ng th i xác đ nh giá bán h p lý khi phát hành c phi u, hàng
hoá bán, d ch v và thông qua ho t đ ng phân ph i thu nh p c a doanh nghi p, phân
ph i qu ti n th ng, qu ti n l ng, th c hi n các h p đ ng kinh t …
Giám sát ki m tra ch t ch ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Tình hình
tài chính c a doanh nghi p là m t t m g ng ph n ánh trung th c nh t m i ho t đ ng
kinh doanh c a doanh nghi p thông qua các ch tiêu tài chính th c hi n mà các nhà
qu n lý doanh nghi p d dàng nh n th y th c tr ng quá trình kinh doanh c a doanh
nghi p, đ t đó có th đánh giá khái quát và ki m soát đ c các m t ho t đ ng c a
doanh nghi p, phát hi n k p th i nh ng v ng m c, t n t i đ t đó đ a ra các quy t
đ nh đi u ch nh các ho t đ ng kinh doanh nh m đ t t i m c tiêu đã đ nh.

3


1.1.3. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính doanh nghi p là m t quá trình ki m tra, xem xét các s li u
v tài chính hi n hành và trong quá kh c a doanh nghi p nh m m c đích đánh giá
th c tr ng tài chính, d tính các r i ro và ti m n ng t ng lai c u m t doanh nghi p,
trên c s đó giúp cho nhà phân tích ra các quy t đ nh tài chính có liên quan t i l i ích
c a h trong doanh nghi p đó.
Phân tích tài chính doanh nghi p tr c h t th ng t p trung vào các s li u đ c
cung c p trong các báo cáo tài chính c a doanh nghi p, k t h p v i các thông tin b
sung t các ngu n khác nhau, làm rõ tình hình tài chính doanh nghi p trong quá kh , ch
ra nh ng thay đ i ch y u, nh ng chuy n bi n theo xu h ng, tính toán nhân t , nh ng
nguyên nhân c a s thay đ i trong các ho t đ ng tài chính, phát hi n nh ng quy lu t c a
các ho t đ ng, làm c s cho các quy t đ nh hi n t i và d báo trong t ng lai.
1.1.4. Ý ngh a c a phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i nhà qu n lý: Là ng i tr c ti p qu n lý
và đi u hành doanh nghi p, nhà qu n lý hi u rõ nh t tài chính doanh nghi p, do đó h
có nhi u thông tin ph c v cho vi c phân tích. Phân tích ho t đ ng tài chính doanh
nghi p đ i v i nhà qu n lý nh m:
T o ra nh ng chu k đ u đ n đ đánh giá ho t đ ng qu n lý trong giai đo n đã
qua, vi c th c hi n cân b ng tài chính, kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán vàr i ro
tài chính trong ho t đ ng c a doanh nghi p...;
m b o cho các quy t đ nh c a Ban giám đ c phù h p v i tình hình th c t
c a doanh nghi pnh quy t đ nh v đ u t , tài tr , phân ph i l i nhu n...
Cung c p thông tin c s cho nh ng d đoán tài chính;
C n c đ ki m tra, ki m soát ho t đ ng, qu n lý trong doanh nghi p.
Phân tích ho t đ ng tài chính làm rõ đi u quan tr ng c a d đoán tài chính, mà
d đoán là n n t ng c a ho t đ ng qu n lý, làm sáng t , không ch chính sách tài chính
mà còn làm rõ các chính sách chung trong doanh nghi p.
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i các nhà đ u t : Các nhà đ u t là nh ng
ng i giao v n c a mình cho doanh nghi p qu n lý s d ng, đ c h ng l i và c ng
ch u r i ro. ó là nh ng c đông, các cá nhân ho c các đ n v , doanh nghi p khác. Các
đ i t ng này quan tâm tr c ti p đ n nh ng tính toán v giá tr c a doanh nghi p. Thu
nh p c a các nhà đ u t là ti n l i đ c chia và th ng d giá tr c a v n. Hai y u t này
ph n l n ch u nh h ng c a l i nhu n thu đ c c a doanh nghi p. Trong th c t , các
nhà đ u t th ng ti n hành đánh giá kh n ng sinh l i c a doanh nghi p. Câu h i ch
y u ph i làm rõ là: Ti n l i bình quân c phi u c a doanh nghi p là bao nhiêu? Các nhà
đ u t th ng không hài lòng tr c ti nl i đ c tính toán trêns sách k toán và cho
r ng ti nl i này chênh l ch r t xa so v i ti n l i th c t .
4

Thang Long University Library


Các nhà đ u t ph i d a vào nh ng nhà chuyên nghi p trung gian (chuyên gia
phân tích tài chính) nghiên c u các thông tin kinh t , tài chính, có nh ng cu c ti p xúc
tr c ti p v i ban qu n lý doanh nghi p, làm rõ tri n v ng phát tri n c a doanh nghi p
và đánh giá các c phi u trên th tr ng tài chính.
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i nhà đ u t là đ đánh giá doanh nghi p và
c đoán giá tr c phi u, d a vào vi c nghiên c u các báo cáo tài chính, kh n ng
sinh l i, phân tích r i ro trong kinh doanh...
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i các nhà đ u t tín d ng: Các nhà đ u
t tín d ng là nh ng ng i cho doanh nghi p vay v n đ đáp ng nhu c u v n cho
ho t đ ng s n xu t-kinh doanh. Khi cho vay, h ph i bi t ch c đ c kh n ng hoàn tr
ti n vay. Thu nh p c a h là lãi su t ti n cho vay. Do đó, phân tích ho t đ ng tài chính
đ i v i ng i cho vay là xác đ nh kh n ng hoàn tr n c a khách hàng. Tuy nhiên,
phân tích đ i v i nh ng kho n cho vay dài h n và nh ng kho n cho vay ng n h n có
nh ng nét khác nhau.
i v i nh ng kho n cho vay ng n h n, nhà cung c p tín d ng ng n h n đ c
bi t quan tâm đ n kh n ng thanh toán ngay c a doanh nghi p. Hay nói cách khác là
kh n ng ng phó c a doanh nghi p khi n vay đ n h n tr .
i v i các kho n cho
vay dài h n, nhà cung c p tín d ng dài h n ph i tin ch c kh n ng hoàn tr và kh
n ng sinh l i c a doanh nghi p mà vi c hoàn tr v n và lãi l i tu thu c vàokh n ng
sinh l i này.
T nh ng v n đ nêu trên, cho th y: Phân tích ho t đ ng tài chính doanh
nghi p là công c h u ích đ c dùng đ xác đ nh giá tr kinh t , đ đánh giá m t
m nh, m t y u c a doanh nghi p, tìm ra nguyên nhân khách quan và ch quan,
giúpcho t ng đ i t ng l a ch n và đ a ra đ c nh ng quy t đ nh phù h p v i m c
đích mà h quan tâm.
1.2. Tài li u cung c p cho ho t đ ng phân tích tài chính doanh nghi p
1.2.1. Thông tin tài chính doanh nghi p
Mu n phân tích đ c tài chính c a m t doanh nghi p, ng i phân tích c n ph i
đ c hi u báo cáo tài chính. ây là m t trong nh ng tài chính quan tr ng giúp cho
ng i phân tích hi u đ c tình hình tài chính c a doanh nghi p đang mu n phân tích.
1.2.2.1. B ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là báo cáo tài chính t ng h p, nh m t b c tranh t ng th
ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành nên tài s n đó c a doanh
nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh. B ng nàyđ c l p trên c s tính cân b ng v m t
l ng gi a giá tr tài s n và ngu n hình thành tài s n c a doanh nghi p đ c l p vào
th i đi m nh cu i tháng, cu i quý, cu i n m.
5


B ng cân đ i k toán đ c l p ph i d a trên nguyên t c:
- Phù h p v i nh ng tiêu chu n đã đ c quy đ nh, th ng nh t v n i dung, k t
c u, th i h n l p và n p …
- Ph n ánh đ c nh ng cân đ i t t y u gi a hai m t c a v n v i ngu n, c a thu
v i chi và k t qu l - lãi, c a công n và kh n ng thanh toán…
- Th hi n đ c tính minh b ch trong các báo cáo tài chính.
Ph ng trình c b n xác đ nh b ng cân đ i k toán:
T ng tài s n = T ng n + V n ch s h u (V n c ph n)
Ph n tài s n: Ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p, bao
g m tài s n ng n h n (lo i A) và tài s n dài h n (lo i B). M i lo i đó l i bao g m
nhi u ch tiêu khác nhau đ c s p x p theo m t trình t tính thanh kho n gi m d n.
Xét v m t kinh t , các ch tiêu ph n này ph n ánh s tài s n hi n có c a doanh
nghi p th i đi m l p báo cáo. V m t pháp lý, nó ph n ánh v n thu c quy n s h u
ho c quy n qu n lý lâu dài c a doanh nghi p.
Ph n ngu n v n: Ph n ánh ngu n hình thành nên các tài s n, bao g m n ph i
tr (lo i A) và v n ch s h u (lo i B). Xét v m t kinh t , các ch tiêu thu c ph n
ngu n v n ph n ánh các ngu n hình thành nên tài s n có c a doanh nghi p. Xét trên
ph ng di n pháp lý, các ch tiêu này ph n ánh trách nhi m pháp lý c a doanh nghi p
đ i v i các đ i t ng đ u t v n (Nhà n c, ngân hàng, c đông) c ng nh v i khách
hàng thông qua công n ph i tr .
1.2.2.2. Báo cáo k t qu kinh doanh
K t qu kinh doanh là m t trong nh ng m c tiêu quan tr ng c a doanh nghi p.
Sau m t giai đo n nh t đ nh, doanh nghi p c n bi t đ c m t cách t ng quát toàn
b chi phí b ra và k t qu thu đ c theo t ng l nh v c ho t đ ng. Toàn b nh ng
thông tin này đ c phán ánh trên “Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh.”
Trên báo cáo k t qu kinh doanh th hi n rõ ph n lãi - l , ph n ngh a v c a
doanh nghi p ph i n p cho nhà n c
+ Ph n lãi - l : Xác đ nh k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh lãi hay l trên
c s doanh thu và chi phí. Doanh thu đ c trình bày theo t ng lo i ho t đ ng, bao
g m doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , doanh thu tài chính, và doanh thu khác.
Các chi phí đ c trình bày theo ch c n ng (theo kho n m c chi phí), bao g m giá v n
hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý DN, chi phí tài chính, và chi phí khác.
+ Ph n ngh a v c a doanh nghi p v i nhà n c: Toàn b các kho n thu đ i
v i doanh nghi p và các kho n thu ph i n p cho hà n c đ c ph n ánh trong ph n:
Tình hình th c hi n ngh a v đ i v i nhà n c.

6

Thang Long University Library


1.2.2.3. Báo cáo l u chuy n ti n t
M c đích c a báo cáo l u chuy n ti n t là cung c p các thông tin thích h p v
các dòng ti n chi ra (outflows) và dòng ti n thu vào (inflows) trong các ho t đ ng c a
m t doanh nghi p trong m t k k toán. Báo cáo l u chuy n ti n t đóng vai trò quan
tr ng đ i v i c nh ng ng i s d ng thông tin k toán bên trong và bên ngoài doanh
nghi p.
Ph ng trình cân đ i c a dòng ti n trong doanh nghi p:
Ti n t n đ u k + Ti n thu trong k = Ti n chi trong k + Ti n t n cu i k
Vi c phân lo i dòng l u chuy n ti n t c a m t doanh nghi p th ng đ c
phân lo i thành ba nhóm: Ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t , và ho t đ ng tài
chính. Vì v y, báo cáo l u chuy n ti n t đ c c u t o g m ba thành ph n chính: dòng
ti n t ho t đ ng kinh doanh, dòng ti n t ho t đ ng đ u t , và dòng ti n t ho t đ ng
tài chính.
Dòng ti n t ho t đ ng kinh doanh: Dòng ti n t ho t đ ng kinh doanh trình
bày dòng ti n thu (vào) và dòng ti n chi (ra) liên quan đ n các ho t đ ng t o ra doanh
thu và l i nhu n ch y u c a doanh nghi p trong k k toán. Dòng ti n thu vào t ho t
đ ng kinh doanh ch y u là t ho t đ ng bán hàng hoá, thành ph m, ho c cung c p
d ch v cho khách hàng. Dòng ti n chi ra cho ho t đ ng này bao g m ti n chi tr cho
nhà cung c p hàng hoá, d ch v cho doanh nghi p, ti n chi tr l ng cho ng i lao
đ ng, ti n chi tr lãi vay....
Dòng ti n t ho t đ ng đ u t : Dòng ti n t ho t đ ng đ u t trình bày dòng
ti n thu (vào) và dòng ti n chi (ra) liên quan đ n các ho t đ ng mua s m, đ u t ho c
nh ng bán, thanh lý các tài s n c đ nh c a doanh nghi p, các ho t đ ng đ u t ho c
cho vày dài h n. Dòng ti n thu vào t ho t đ ng đ u t có th bao g m ti n thu vào t
vi c nh ng bán ho c thanh lý các tài s n c đ nh, b t đ ng s n đ u t , ti n thu h i
các kho n đ u t
các đ n v khác, ti n thu đ c t lãi cho vay và c t c, l i nhu n
đ c chia. Dòng ti n chi ra cho ho t đ ng này bao g m ti n chi ra đ mua s m các tài
s n c đ nh, b t đ ng s n, ti n chi ra đ góp v n và cho vay.
Dòng ti n t ho t đ ng tài chính: Dòng ti n t ho t đ ng tài chính trình bày
dòng ti n thu (vào) và dòng ti n chi (ra) liên quan đ n ngu n v n c a doanh nghi p.
Dòng ti n thu vào t ho t đ ng tài chính bao g m ti n thu đ c do vi c phát hành c
phi u, trái phi u ho c nh n v n góp c a ch s h u, ti n thu đ c t các kho n vay
ng n h n ho dài h n. Dòng ti n chi ra t ho t đ ng này g m ti n chi tr v n góp cho
các ch s h u, ti n chi ra đ mua l i các c phi u do chính doanh nghi p phát hành,
ti n chi ra đ hoàn tr các kho n n vay (v n g c), chi tr n thuê tài chính, và ti n chi
tr c t c ho c chia l i nhu n cho các ch s h u.

7


1.2.2.4. Thuy t minh báo cáo tài chính
Thuy t minh báo cáo tài chính là b ph n h p thành c a h th ng báo cáo tài
chinh c a đ n v . Thuy t minh báo cáo tài chính đ c l p đ gi i thích và b sung
thông tin v tình hình ho t đ ng s n xu t – kinh doanh, tình hình tài chính c ng nh
k t qu kinh doanh c a doanh nghi p trong k báo cáo mà các b ng báo cáo khác
không th trình bày rõ ràng và chi ti t. Qua đó, nhà đ u t hi u rõ và chính xác h n v
tình hình ho t đ ng th c t c a doanh nghi p.
Thuy t minh báo cáo tài chính g m nh ng n i dung c b n sau: c đi m ho t
đ ng c a doanh nghi p, k k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán. Chu n m c
k toán và ch đ k toán áp d ng. Các chính sách k toán áp d ng. Thông tin b sung
cho các kho n m c trình bày trong b ng cân đ i k toán. Thông tin b sung cho các
kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh. Thông tin b sung
cho kho n m c trình bày trong báo cáo l u chuy n ti n t .
N u ch nhìn vào b ng cân đ i k toán ho c báo cáo k t qu kinh doanh, có th
chúng ta hoàn toàn không bi t ho c hi u sai l ch v các thông tin nh n đ c. Khi đ c
thuy t minh báo cáo tài chính, nhà qu n tr c ng nh nhà đ u t s n m b t thông tin
m t cách chính xác h n, hi u đ c sâu s c các lý do phát sinh. T đó, đ a ra quy t
đ nh đ u t chính xác nh t.
1.3. Quy trình th c hi n phân tích tài chính doanh nghi p và các ph
phân tích
1.3.1. Các b

ng pháp

c ti n hành phân tích tài chính
S đ 1.1. Các b

Thu th p thông tin

c ti n hành phân tích tài chính

X lý thông tin

D đoán và quy t
đ nh

Thu th p thông tin: Phân tích tài chính s d ng m i ngu n thông tin có kh
n ng lý gi i và thuy t minh th c tr ng ho t đ ng tài chính doanh nghi p, ph c v cho
quá trình d đoán tài chính. Nó bao g m c nh ng thông tin n i b đ n nh ng thông
tin bên ngoài, nh ng thông tin k toán và nh ng thông tin qu n lý khác, nh ng thông
tin v s l ng và giá tr ...trong đó các thông tin k toán ph n ánh t p trung trong các
báo cáo tài chính doanh nghi p, là nh ng ngu n thông tin đ c bi t quan tr ng. Do v y,
phân tích tài chính trên th c t là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghi p.
X lý thông tin: Giai đo n ti p theo c a phân tích tài chính là quá trình x lý
thông tin đã thu th p đ c. Trong giai đo n này, ng i s d ng thông tin các góc đ
nghiên c u, ng d ng khác nhau, có ph ng pháp x lý thông tin khác nhau ph c v
8

Thang Long University Library


m c tiêu phân tích đã đ t ra : X lý thông tin là quá trình x p x p các thông tin theo
nh ng m c tiêu nh t đ nh nh m tính toán, so sánh, gi i thích, đánh giá, xác đ nh
nguyên nhân c a các k t qu đã đ t đ c ph c v cho quá trình d đoán và quy t đ nh.
D đoán và quy t đ nh: Thu th p và x lý thông tin nh m chu n b nh ng ti n
đ và đi u ki n c n thi t đ ng i s d ng thông tin d đoán nhu c u và đ a ra nh ng
quy t đ nh tài chính. Có th nói m c tiêu c a phân tích tài chính là đ a ra các quy t
đ nh tài chính. i v i ch doanh nghi p, phân tích tài chính nh m đ a ra nh ng quy t
đ nh liên quan đ n m c tiêu ho t đ ng c a doanh nghi p là t ng tr ng, phát tri n, t i
đa hoá l i nhu n hay t i đa hoá giá tr doanh nghi p.
1.3.2. Các ph ng pháp phân tích tài chính
ti n hành phân tích ho t đ ng kinh doanh c ng nh phân tích ho t đ ng tài
chính ng i ta không dùng riêng l m t ph ng pháp phân tích nào mà s d ng k t
h p các ph ng pháp phân tích v i nhau đ đánh giá tình hình DN m t cách xác th c
nh t, nhanh nh t. Ph ng pháp phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p là h th ng
các ph ng pháp nh m ti p c n, nghiên c u các s ki n, hi n t ng, quan h , các
lu ng d ch chuy n và bi n đ i tài chính trong ho t đ ng c a DN, xong ph ng pháp
ch y u là ph ng pháp so sánh và phân tích t l .
1.3.2.1. Ph ng pháp so sánh:
áp d ng đ c ph ng pháp này c n ph i đ m b o các đi u ki n có th so
sánh đ c c a các ch tiêu (ph i th ng nh t v n i dung, ph ng pháp, th i gian và đ n
v tính toán c a các ch tiêu so sánh) và theo m c đích phân tích mà xác đ nh g c so
sánh. G c so sánh có th ch n là g c v m t th i gian ho c không gian. K (đi m) đ c
ch n đ phân tích g i là k phân tích (ho c đi m phân tích). Các tr s c a ch tiêu tính
ra t ng k t ng ng g i là tr s ch tiêu k g c, k phân tích. Và đ ph c v m c
đích phân tích ng i ta có th so sánh b ng các cách: so sánh b ng s tuy t đ i, so sánh
b ng s t ng đ i, so sánh b ng s bình quân.
Ph ng pháp so sánh s d ng trong phân tích tài chính DN là:
- So sánh gi a s th c hi n k này v i s th c hi n k tr c đ th y rõ xu
h ng thay đ i v tài chính c a DN, th y đ c s c i thi n hay x u đi nh th nào đ
có bi n pháp kh c ph c trong k t i.
- So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch đ th y m c đ ph n đ u c a
Doanh nghi p.
- So sánh gi a s th c hi n k này v i m c trung bình c a ngành đ th y đ c
tình hình tài chính cu DN đang tình tr ng t t hay x u, đ c hay ch a đ c so v i
các DN cùng ngành.

9


- So sánh theo chi u d c đ th y đ c t tr ng c a t ng lo i trong t ng h p
m i b n báo cáo. So sánh theo chi u ngang đ th y đ c s bi n đ i v c s t ng
đ i và s tuy t đ i c a m t kho n m c nào đó qua niên đ k toán liên ti p.
1.3.2.2. Ph ng pháp phân tích t l :
Là ph ng pháp truy n th ng, đ c s d ng ph bi n trong phân tích tài chính.
ây là ph ng pháp có tính hi n th c cao v i các đi u ki n áp d ng ngày càng đ c
b xung và hoàn thi n. B i l :
Th nh t, ngu n thông tin k toán và tài chính đ c c i ti n và đ c cung c p
đ y đ h n. ó là c s hình thành các ch tiêu tham chi u tin c y cho vi c đánh giá
m t t l tài chính c a DN.
Th hai, vi c áp d ng công ngh tin h c cho phép tích lu d li u và thúc đ y
nhanh quá trình tính toán hàng lo t các t l .
Th ba, ph ng pháp phân tích này giúp cho nhà phân tích khai thác có hi u
qu các s li u và phân tích m t cách có h th ng hàng lo t t l theo chu i th i gian
liên t c ho c theo t ng giai đo n.
Ph ng pháp này d a trên ý ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài chính
trong các quan h tài chính. V nguyên t c, ph ng pháp t l yêu c u ph i xác đ nh
đ c các ng ng, các đ nh m c đ nh n xét đánh giá tình hình tài chính DN, trên c
s so sánh các t l c a DN v i các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính DN, các t l tài chính đ c phân thành các nhóm t
l đ c tr ng, ph n ánh n i dung c b n theo m c tiêu ho t đ ng c a DN. ó là các
nhóm t l v n i dung thanh toán, nhóm t l v c c u v n và ngu n v n, nhóm các
t l v n ng l c ho t đ ng, nhóm các t l v kh n ng sinh l i.
1.4. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
Trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh s làm cho tài s n, ngu n v n
c a doanh nghi p có s bi n đ ng t ng ho c gi m. Thông qua vi c phân tích tài chính
doanh nghi p nói chung và phân tích báo cáo tài chính nói riêng, ta th y đ c s bi n
đ ng tài s n và ngu n v n gi a các th i đi m. T đó, các đ i t ng quan tâm s bi t
đ c tình hình đ u t c a DN và hi u qu c a vi c s d ng v n trong kinh doanh.
1.4.1. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n c a doanh nghi p
1.4.1.1. Tình hình c c u tài s n
Nh ng thông tin mà phân tích tình hình bi n đ ng tài s n c a doanh nghi p
đem l i, s giúp cho đ i t ng quan tâm nhìn bao quát đ c quy mô c a toàn doanh
nghi p. Tình hình bi n đ ng tài s n th ng đ c xem xét trên t ng nhóm:
Tài s n ng n h n: Các tài s n có th i gian thu h i v n ng n, trong kho ng 12
tháng ho c m t chu k kinh doanh. Các tài s n ng n h n bao g m ti n và các kho n
10

Thang Long University Library


t ng đ ng ti n, các kho n đ u t tài chính ng n h n, các kho n ph i thu ng n h n,
hàng t n kho. Tài s n ng n h n c a doanh nghi p th ng đ c phân b
kh p giai
đo n c a quá trình s n xu t d i nhi u hình th c khác nhau. Do v y, đ nâng cao hi u
qu kinh doanh ph i th ng xuyên phân tích đ t đó đ a ra các bi n pháp s d ng tài
s n ng n h n. D i đây là ch tiêu th hi n t tr ng tài s n ng n h n trên t ng tài s n.
Ch tiêu này cho bi t trong 100 đ ng t ng TS thì t tr ng TSNH chi m bao nhiêu
đ ng.
Tài s n ng n h n
T tr ng tài s n ng n h n (%)=
X 100%
T ng Tài s n
Tài s n dài h n: Các tài s n có th i gian s d ng dài, giá tr l n. Bao g m: Các
kho n ph i thu dài h n, tài s n c đ nh, b t đ ng s n dài h n, các kho n đ u t tài
chính dài h n…Phân tích tình hình s d ng tài s n dài h n là bi n pháp t i u đ nâng
cao hi u qu kinh doanh c a các doanh nghi p.
Tài s n dài h n
T tr ng tài s n dài h n (%) =
X 100%
T ng Tài s n
Ý ngh a ch tiêu này cho bi t trong 100 đ ng t ng tài s n có bao nhiêu đ ng tài
s n dài h n. Các nhà phân tích th ng xem xét s bi n đ ng c a tài s n b ng các cách
tính toán các ch tiêu th hi n t tr ng, c c u c a t ng lo i tài s n so v i t ng s tài
s n đ th y đ c c c u tài s n đã phù h p v i ngành kinh doanh hay ch a đ có
ph ng án đi u chính. Thông th ng, các doanh nghi p s n xu t có c c u tài s n dài
h n cao h n tài s n ng n h n, c c u tài s n c đ nh cao h n hàng t n kho. Doanh
nghi p th ng m i th ng có c c u tài s n ng n h n cao h n tài s n dài h n, c c u
hàng t n kho cao h n các tài s n ng n h n khác.
1.4.1.2. Tình hình c c u ngu n v n
Phân tích s t ng hay gi m c a ngu n v n c ng nh đánh giá tình hình huy
đ ng ngu n v n, c c u c a ngu n v n đ th y đ c doanh nghi p t ch hay ph
thu c v tài chính, m c đ m o hi m tài chính ho c nh ng khó kh n doanh nghi p g p
ph i trong vi c khai thác ngu n v n. Ngu n v n c a doanh nghi p bao g m v n ch
s h u và n ph i tr .
V n ch s h u: là v n thu c quy n s h u c a ch doanh nghi p. T tr ng
v n ch s h u càng cao ch ng t doanh nghi p càng có kh n ng t ch v tài chính,
nh h ng tích c c đ n ho t đ ng kinh doanh. Tuy nhiên, c c u v n c a ch s h u
trong doanh nghi p không có vai trò quy t đ nh đ n hi u qu kinh doanh. Trong các
tr ng h p nh môi tr ng kinh doanh thu n ti n, hi u qu kinh doanh đã khá cao thì
11


vi c t ng v n vay là bi n pháp t t, giúp cho doanh nghi p t ng tr ng nhanh, b n
v ng. T tr ng VCSH trên t ng TS đ c tính b ng công th c:
V n ch s h u
T tr ng VCSH (%) =
X 100%
T ng ngu n v n
Ý ngh a c a ch tiêu này cho bi t 100 đ ng v n c a công ty đ c hình thành t bao
nhiêu đ ng VCSH. T tr ng này càng cao ch ng t kh n ng t ch tài chính c a
doanh nghi p càng l n và ng c l i.
N ph i tr : ph n ánh các kho n huy đ ng v n c a nhà đ u t , ngân hàng và
các t ch c tín d ng. Khi t c đ t ng c a n ph i tr l n h n t c đ t ng c a v n ch
s h u là m t d u hi u báo đ ng v tình hình tài chính c a doanh nghi p.
T ng n
T tr ng n (%) =
X 100%
T ng ngu n v n
Ý ngh a c a ch tiêu này cho bi t 100 đ ng ngu n v n c a công ty đ c hình thành t
bao nhiêu đ ng v n n . T tr ng này càng cao ch ng t ho t đ ng kinh doanh c a
công ty ph thu c nhi u vào n , đi u này s làm cho doanh nghi p g p khó kh n n u
không th vay đ c, đ ng th i làm t ng gánh n ng thanh toán n khi t i h n.
1.4.1.3. Chính sách qu n lý tài s n – ngu n v n
Qu n lý tài s n - ngu n v n là vi c h t s c quan tr ng trong m i doanh nghi p,
đ c bi t trong công tác qu n lý tài s n – ngu n v n c n chú tr ng đ n vi c qu n lý v n
l u đ ng do ngu n v n l u đ ng r t quan tr ng v i các doanh nghi p v a và nh , quy
mô v n l u đ ng th hi n th c tr ng tài chính doanh nghi p. Qu n lý v n l u đ ng t p
trung vào chính sách k t h p qu n lý tài s n ng n h n và qu n lý n NH.
V n l u đ ng ròng = Tài s n ng n h n – N ng n h n
Chi n l

c qu n lý v n m o hi m:
Hình 1.1. Chi n lu c qu n lý m o hi m
TSNH

N NH

TSDH
N DH

12

Thang Long University Library


Chi n l c qu n lý v n m o hi m là s d ng m t ph n ngu n v n n ng n h n
tài tr cho TSDH (v n l u đ ng ròng nh h n 0). u đi m c a chi n l c qu n lý v n
này là ngu n v n ng n h n d huy đ ng, lãi su t th p nên doanh nghi p có v n đ u t
sinh l i. Tuy nhiên, khi dùng m t ph n ngu n v n ng n h n tài tr cho TS dài h n
không n đ nh làm t ng r i ro cao b i vì th i gian thu h i v n t ho t đ ng đ u t vào
TSDH dài h n th i gian tr n ng n h n, do đó có th d n đ n m t kh n ng thanh
toán n .
Chi n l

c qu n lý v n th n tr ng:
Hình 1.2. Chi n l

c qu n lý thân tr ng

TSNH

N NH

N DH
TSDH

Chi n l c qu n lý v n th n tr ng là chi n l c s d ng m t ph n n dài h n đ tài tr
cho tài s n ng n h n(V n l u đ ng ròng l n h n 0). Chi n l c này có u đi m là
giúp đ m b o kh n ng thanh toán, tính n đ nh c a ngu n v n cao và h n ch các r i
ro. Bên c nh đó, nh c đi m c a chi n l c là chi phí huy đ ng v n dài h n cao h n
chi phí huy đ ng v n NH.
Chi n l

c qu n lý v n dung hòa:
Hình 1.3. Chi n l c qu n v n dung hòa
TSNH

N NH

TSDH

N DH

Chi n l c qu n lý v n dung hòa t c là dùng ngu n v n NH tài tr TSNH,
dùng v n DH tài tr TSDH giúp doanh nghi p t n d ng đ c ngu n v n trong m i

13


tr ng h p. Song n u không huy đ ng đ
c h i kinh doanh gia t ng l i nhu n.

c ngu n v n c n thi t đ tài tr s làm m t

1.4.2. Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n c a doanh nghi p
S d ng v n và t o l p v n có tác đ ng qua l i v i nhau, s d ng v n có ý
ngh a quy t đ nh đ n ho t đ ng t o l p v n c a doanh nghi p, t o l p v n là c s
đ có các quy t đ nh s d ng v n. Vi c s d ng v n có hi u qu s làm t ng kh n ng
t o thêm v n thông qua ho t đ ng c a chính b n thân doanh nghi p. Tùy theo đ c
đi m doanh nghi p và đ c đi m kinh doanh mà m i doanh nghi p có các ph ng th c
t o l p v n khác nhau. Ngu n v n có th đ c huy đ ng t tín d ng ngân hàng, tín
d ng th ng m i ho c vay thông qua phát hành trái phi u ho c t chính ngu n v n
ch s h u và l i nhu n ch a phân ph i.
Vi c xem xét s thay đ i c a các ngu n v n và cách th c s d ng ngu n v n
c a DN trong m t th i k gi a các b ng cân đ i k toán đ c th hi n thông qua b ng
tài tr báo cáo ngu n ti n và s d ng ti n.

Di n gi i

B ng 1.1. B ng tài tr
31/12/N
31/12/N+1

T ov n

S d ng v n

A.Tài s n
I. Tài s n ng n h n
II. Tài s n dài h n
B. Ngu n v n
I. N ph i tr
II. V n ch s h u
T ng
DN t o ngu n ti n theo hai cách gi m các kho n tài s n nh d tr ti n, các
kho n ph i thu khách hàng, gi m hàng t n kho đ t ng ngu n v n cho doanh nghi p
ho c t ng ngu n v n t vi c t ng n ph i tr nh m t n d ng ngu n v n t nhà cung
c p, t ng v n đ u t c a ch s h u, t ng ngu n l i nhu n không chia. M t khác,
doanh nghi p l i dùng v n t o l p đ c đ t ng l ng ti n m t d tr , đ u t vào
hàng t n kho, c p tín d ng cho khách hàng, n p thu cho nhà n c, chia l i nhu n cho
c đông…
1.4.3. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
K t qu ho tđ ng s n xu t kinh doanh đ c th hi n là nh ng ch tiêu tài
chính doanh thu, chi phí, l i nhu n. Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh nh m bi t
đ c hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p trong n m v a qua . Qua đ y đ a ra các
gi i pháp đ nâng cao hi u qu kinh doanh, t ng kh n ng sinh l i.
14

Thang Long University Library


Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh cho phép các doanh nghi p
đánh giá vi c th c hi n các ch tiêu kinh t nh th nào, nh ng m c tiêu đ t ra đ c
th c hi n đ n đâu, rút ra nh ng t n t i, tìm nguyên nhân khách quan và đ ra bi n
pháp kh c ph c đ t n d ng m t cách tri t đ kh n ng ti m tàng s n có c a doanh
nghi p. i u này c ng có ngh a r ng phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
không ch là đi m k t thúc c a m t chu k s n xu t kinh doanh mà còn là đi m b t đ u
c a m t chu k s n xu t kinh doanh m i. K t qu phân tích quá trình s n xu t kinh
doanh đã qua và nh ng d đoán trong phân tích ho t đ ng s n xu t kinh doanh s p t i
là nh ng c n c quan tr ng đ doanh nghi p có th ho ch đ nh chi n l c phát tri n và
l a ch n ph ng án kinh doanh t i u.
Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh g n v i quá trình ho t đ ng
c a doanh nghi p, có tác d ng giúp cho doanh nghi p ch đ o m i ho t đ ng s n xu t
kinh doanh. Thông qua phân tích t ng l nh v c ho t đ ng c a doanh nghi p nh công
tác ch đ o s n xu t, công tác t ch c nhân s và ti n l ng, công tác ti p th và bán
hàng, công tác qu n lý tài chính v.v… giúp doanh nghi p đi u hành t ng l nh v c c
th v i s tham gia c a t ng phòng ban ch c n ng, t ng b ph n tr c thu c c a doanh
nghi p. Nó c ng là công c quan tr ng đ ki m tra đánh giá s liên k t ph i h p ho t
đ ng c a các b ph n làm cho ho t đ ng chung c a doanh nghi p n kh p nh p nhàng
và đ t hi u qu .
Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh là bi n pháp quan tr ng đ
phòng ng a r i ro.
nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, h n ch r i ro
x y ra, doanh nghi p ph i ti n hành phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh, đ ng th i
d đoán các đi u ki n kinh doanh trong th i gian t i, l a ch n chi n l c kinh doanh
phù h p. Ngoài vi c phân tích các đi u ki n bên trong doanh nghi p tác đ ng đ n k t
qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, còn ph i quan tâm đ n các nhân t bên ngoài tác
đ ng nh đ i th c nh tranh, th tr ng tiêu th , khách hàng v.v… Trên c s phân
tích doanh nghi p đ a ra các bi n pháp nh m phòng ng a các r i ro có th x y ra.
1.4.4. Các ch tiêu tài chính
1.4.4.1. Ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán
H s thanh toán hi n hành
Tài s n ng n h n
H s thanh toán hi n hành

=
N ng n h n

Ch s này cho chúng ta bi t đ c kh n ng đ m b o s thanh toán n ng n h n
c a doanh nghi p. Ngh a là v i 1 đ ng n ng n h n thì doanh nghi p có bao nhiêu
đ ng tài s n ng n h n đ thanh toán. H s này càng cao, kh n ng tr n c a doanh
nghi p càng l n. Tuy nhiên, n u t s này quá cao thì l i là m t bi u hi n không t t do
15


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×