Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NG

I H C TH NG LONG

----o0o----

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY PHÁT TRI N VI N THÔNG
TRUY N THÔNG VÀ D CH V

SINH VIÊN TH C HI N : PH M QU C
MÃ SINH VIÊN

: A18240


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I – 2014

T


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NG

I H C TH NG LONG

----o0o----

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY PHÁT TRI N VI N THÔNG
TRUY N THÔNG VÀ D CH V

Giáo viên h

ng d n

: Nguy n Th Minh Hu

Sinh viên th c hi n

: Ph m Qu c

Mã sinh viên

: A18240


Chuyên ngành

: Tài chính

t

HÀ N I – 2014

Thang Long University Library


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do b n thân th c hi n, có s h
tr t gi ng viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m t l i cam đoan này.

Sinh viên

Ph m Qu c

t


L IC M

N

Trong quá trình h c t p t i tr ng c ng nh h c t p và nghiên c u t i Công ty
C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v , em đ c bi t chú ý đ n báo
cáo tài chính c a Công ty nên em ch n đ tài “Phân tích tình hình tài chính t i Công ty
C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ” làm ch đ t t nghi p c a
mình.
Em xin chân thành c m n th y cô trong khoa Kinh t Qu n lý tr ng i h c
Th ng Long đã t n tình gi ng d y, trang b cho em nh ng ki n th c quý báu đ ng th i
t o đi u ki n cho em đ c th c t p và hoàn thành bài khóa lu n t t nghi p c a mình.
Em xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n cô TS. Nguy n Th Minh Hu đã t n
tình h ng d n, ch b o em trong quá trình th c hi n đ tài.
Em xin chân thành c m n các anh ch , cán b công nhân viên c a Công ty đã
t o đi u ki n quan tâm, giúp đ em trong su t quá trình th c t p và hoàn thi n đ tài
khóa lu n t t nghi p c a mình.
Do gi i h n th i gian nghiên c u c ng nh l ng ki n th c, thông tin thu th p
còn h n ch nên bài khóa lu n không tránh kh i nh ng thi u sót trong quá trình nghiên
c u. R t mong đ c s góp ý và đánh giá chân thành c a các th y, cô giáo và các anh
ch trong Công ty đ bài lu n v n c a em có giá tr v m t lý lu n và th c ti n.
M t l n n a em xin chân thành c m n!
Hà N i, ngày 05 tháng 07 n m 2014
Sinh viên

Ph m Qu c

t

 
Thang
Long University Library


M CL C
CH
NG 1: CÁC V N
C B N V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHI P .........................................................................................................................1
1.1. T ng quan v tài chính doanh nghi p và phân tích tài chính doanh nghi p ....1
1.1.1. Khái ni m v tài chính doanh nghi p ..................................................................1
1.1.2. Vai trò c a tài chính doanh nghi p .....................................................................1
1.1.3. C s tài chính doanh nghi p và dòng ti n .........................................................2
1.2. Phân tích tài chính c a doanh nghi p ..................................................................3
1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p......................................................3
1.2.2. Ý ngh a c a phân tích tài chính doanh nghi p ...................................................3
1.2.3. Thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p ..............................5
1.2.4. Ph

ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p ................................................8

1.2.4.1. Ph

ng pháp t s .............................................................................................8

1.2.4.2. Ph

ng pháp so sánh ........................................................................................8

1.2.5. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p .......................................................9
1.2.5.1. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ...........9
1.2.5.2. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n c a doanh nghi p .........................10
1.2.5.3. Phân tích các chi n l

c qu n lý v n c a doanh nghi p..............................12

1.2.5.4. Phân tích các ch s tài chính .........................................................................13
1.2.5.4.1. Nhóm ch s đánh giá kh n ng thanh toán ..............................................13
1.2.5.4.2 Nhóm ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n .......................................14
1.2.5.4.3. Nhóm ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n ............................................15
1.2.5.4.4. Nhóm ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i ..................................................16
1.3. Các nhân t

nh h

ng t i phân tích tài chính c a doanh nghi p ..................17

1.3.1. Các nhân t ch quan ........................................................................................17
1.3.2. Các nhân t khách quan ....................................................................................18
CH
NG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY C PH N PHÁT TRI N
VI N THÔNG TRUY N THÔNG VÀ D CH V ..................................................20
2.1.Khái quát v Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch
v ……………………………………………………………………………………..20
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n
thông Truy n thông và D ch v ..................................................................................20

 


2.1.2. C c u t ch c c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và
D ch v ..........................................................................................................................21
2.1.3.
c đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n Phát tri n
Vi n thông Truy n thông và D ch v ..........................................................................23
2.1.4. Quy trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n Phát tri n
Vi n thông Truy n thông và D ch v ..........................................................................24
2.2. Phân tích tài chính Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và
D ch v ..........................................................................................................................25
2.2.1. Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh t n m 2011 – 2013 c a Công ty C
ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ...............................................25
2.2.2. Tình hình tài s n – ngu n v n n m 2013, 2012 và 2011 c a Công ty C ph n
Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .........................................................29
2.2.3. Phân tích chi n l c qu n lý v n c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông
Truy n thông và D ch v ..............................................................................................36
2.2.4. Phân tích m t s ch tiêu tài chính c n b n c a Công ty C ph n Phát tri n
Vi n thông Truy n thông và D ch v ..........................................................................40
2.2.4.1. Ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán .........................................................40
2.2.5. Ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng ...............................................................43
2.2.6. Ch tiêu đánh giá hi u su t s d ng tài s n......................................................47
2.2.7. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n .............................................48
2.2.8. Ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i ..................................................................48
2.3. ánh giá tình hình tài chính c a Công ty C ph n Vi n thông Truy n thông
và D ch v .....................................................................................................................50
2.3.1. K t qu ...............................................................................................................50
2.3.2. H n ch và nguyên nhân ...................................................................................51
2.3.2.1. H n ch ............................................................................................................51
2.3.2.2. Nguyên nhân....................................................................................................52
PH N 3. GI I PHÁP C I THI N TÀI CHÍNH C A CÔNG TY C PH N
PHÁT TRI N VI N THÔNG TRUY N THÔNG VÀ D CH V ........................54
3.1. nh h ng ho t đ ng c a Công ty C ph n Vi n thông Truy n thông và
D ch v ..........................................................................................................................54
3.2. Gi i pháp tài chính c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông
và D ch v .....................................................................................................................55
3.2.1. Gi m thi u các chi phí........................................................................................55
 
Thang
Long University Library


3.2.2. T ng d tr ti n nh m t ng kh n ng thanh toán t c th i .............................55
3.2.3. Nâng cao kh n ng sinh l i c a công ty ...........................................................56
3.2.4. Gi i pháp nâng cao ngu n nhân l c .................................................................56
3.2.5. Qu n tr hàng t n kho ........................................................................................57
3.2.6. Xây d ng ph

ng th c thanh toán hi u qu ....................................................57

3.2.7. Nâng cao hi u qu các kho n ph i thu .............................................................57
3.3. Ki n ngh ...............................................................................................................58

 


DANH M C VI T T T
Ký hi u vi t t t

Tên đ y đ

CP

C phi u

TB

Trung bình

TSC

Tài s n c đ nh

TSNH

Tài s n ng n h n

TSDH

Tài s n dài h n

TP

Trái phi u

NVNH

Ngu n v n ng n h n

NVDN

Ngu n v n dài h n

VCSH

V n ch s h u

 
Thang
Long University Library


DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V ,

TH

S đ :
S đ 1.1. S v n đ ng c a dòng ti n trong doanh nghi p .................................. 2
S đ 2.1. C c u t ch c c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n
thông và D ch v ................................................................................................. 21
S đ 2.2. Quy trình ho t đ ng kinh doanh ........................................................ 24
B ng:
B ng 1.1. B ng báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ...................................... 10
B ng 1.2. B ng cân đ i k toán t i th i đi m cu i n m ..................................... 11
B ng 2.1. Báo cáo k t qu kinh doanh n m 2013, 2012, 2011........................... 26
B ng 2.2. B ng cân đ i k toán t i th i đi m 31/12/2013, 2012, 2011 .............. 30
B ng 2.3. B ng cân đ i k toán t i th i đi m 31/12/2013, 2012, 2011 (ti p theo)
............................................................................................................................. 31
B ng 2.4. C c u tài s n ng n h n và tài s n dài h n c a Công ty C ph n Phát
tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ......................................................... 33
B ng 2.5. C c u n ph i tr và v n ch s h u c a Công ty C ph n Phát tri n
Vi n thông Truy n thông và D ch v (ti p theo) ................................................ 34
B ng 2.6: B ng tài tr c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông
và D ch v t i 31/12 n m 2013, 2012, 2011 ....................................................... 38
B ng 2.7. Kh n ng thanh toán c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông
Truy n thông và D ch v ..................................................................................... 41
B ng 2.8. Các ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng c a Công ty C ph n Phát
tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ......................................................... 44
B ng 2.9. Hi u su t s d ng tài s n c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông
Truy n thông và D ch v ..................................................................................... 47
B ng 2.10. Kh n ng sinh l i c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông ....... 48
Bi u đ :
Bi u đ 1.1. Các chi n l

c qu n lý v n trong doanh nghi p ......................................12

Bi u đ 2.1. Bi u đ bi u di n các ch tiêu l i nhu n c a Công ty C ph n Phát tri n
Vi n thông Truy n thông và D ch v ............................................................................28

 


Bi u đ 2.3. Bi u đ bi u di n c c u tà s n ng n h n và tài s n dài h n c a Công ty
C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .............................................33
Bi u đ 2.4. Bi u đ bi u di n c c u n ph i tr và v n ch s h u c a Công ty C
ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ...................................................35
Bi u đ 2.5. Chính sách qu n lý v n c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông
Truy n thông và D ch v qua các n m ..........................................................................36
Bi u đ 2.6. Bi u đ bi u di n s bi n đ ng c a các ch tiêu trong ho t đ ng t o v n
c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .........................39
Bi u đ 2.7. Bi u đ bi u di n s bi n đ ng c a các ch tiêu trong ho t đ ng s d ng
v n c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ..................40
Bi u đ 2.8. Bi u đ bi u di n các ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán c a Công ty
C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .............................................42
Bi u đ 2.9. Bi u đ bi u di n th i gian thu n TB và th i gian tr n TB c a Công ty
C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .............................................45
Bi u đ 2.10. Bi u đ bi u di n th i gian luân chuy n kho TB và th i gian luân
chuy n v n b ng ti n TB c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và
D ch v ..........................................................................................................................46
Bi u đ 2.11. Bi u đ bi u di n hi u su t s d ng t ng tài s n c a Công ty C ph n
Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ...........................................................47
Bi u đ 2.12. Bi u đ bi u di n các ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i c a Công ty C
ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ...................................................49

 
Thang
Long University Library


L IM
1.

U

Lý do ch n đ tài

Ngày nay chúng ta đang ch ng ki n s chuy n d ch c c u kinh t n c nhà t
m t n n kinh t d a vào nông nghi p là ch y u sang m t n n kinh t có t tr ng công
nghi p và d ch v cao, d a trên n n t ng c a kinh t tri th c và xu h ng g n v i n n
kinh t toàn c u. Chính s chuy n d ch này đã t o c h i và đi u ki n thu n l i cho
nhi u ngành kinh t phát tri n. Song c ng làm phát sinh nhi u v n đ ph c t p đ t ra
cho các Công ty nh ng yêu c u và thách th c m i, đòi h i các Công ty ph i t v n
đ ng, v n lên đ v t qua nh ng th thách, tránh nguy c b đào th i b i quy lu t
c nh tranh kh c nghi t c a c ch th tr ng.
ho t đ ng kinh doanh c a Công ty đ t hi u qu thì nhà qu n lý c n ph i
nhanh chóng n m b t nh ng tín hi u c a th tr ng, xác đ nh đúng nhu c u v v n, tìm
ki m và huy đ ng ngu n v n đ đáp ng nhu c u k p th i, s d ng v n h p lý, đ t
hi u qu cao nh t. Vi c th ng xuyên phân tích tình hình tài chính s giúp nhà qu n lý
Công ty th y rõ th c tr ng ho t đ ng tài chính, t đó có th nh n ra nh ng m t m nh,
m t y u c a Công ty nh m làm c n c đ ho ch đ nh ph ng án hành đ ng phù h p
cho t ng lai và đ ng th i đ xu t nh ng gi i pháp h u hi u đ n đ nh và t ng c ng
tình hình tài chính giúp nâng cao ch t l ng công ty.
Xu t phát t th c t đó, em ch n đ tài: “Phân tích tình hình tài chính t i Công
ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v ” đ làm đ tài t t nghi p.
Qua quá trình th c t p t i Công ty, đ c s giúp đ t n tình c a các anh ch trong
Công ty em đã b sung nh ng ki n th c v m t th c t bên c nh nh ng ki n th c v
m t lý thuy t đã đ c tích l y trong nhà tr ng đ rút ra nh ng bài h c kinh nghi m
cho b n thân đ ng th i có th hoàn thành bài lu n v n c a mình.
Khóa lu n g m 3 ph n:
Ch

ng 1: Các v n đ c b n v phân tích tình hình tài chính doanh nghi p.

Ch ng 2: Phân tích tài chính c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông
Truy n thông và D ch v .
Ch ng 3: Gi i pháp c i thi n tài chính c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n
thông Truy n thông và D ch v .
2.

M c đích nghiên c u đ tài

Lu n v n “Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Phát tri n Vi n
thông Truy n thông và D ch v ” đ c l a ch n nh m gi i quy t các m c tiêu c b n
sau:
H th ng hóa nh ng v n đ lý lu n v phân tích tài chính doanh nghi p.

 


Phân tích đánh giá th c tr ng tài chính c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n
thông Truy n thông và D ch v .
xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao kh n ng tình hình tài chính c a Công
ty.
3.

it

ng nghiên c u đ tài

i t ng nghiên c u c a lu n v n là các v n đ liên quan đ n tình tr ng tài
chính c a Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .
4.

Ph m vi nghiên c u đ tài

D a trên các s li u trên báo cáo tài chính c a công ty, c th là: B ng cân đ i
k toán t i th i đi m cu i n m 2011, 2012, 2013 và Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh
doanh n m 2011, 2012, 2013.
5.

Ph

ng pháp nghiên c u

Ph

ng pháp x lý s li u, ph

ng pháp so sánh, ph

ng pháp t l …

 
Thang
Long University Library


PH L C
Ph l c 01: B ng cân đ i k toán t i th i đi m 31/12/2013, 31/12/2012 c a
Công ty C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .
Ph l c 02: B ng báo cáo k t qu kinh doanh n m 2013, n m 2012 c a Công ty
C ph n Phát tri n Vi n thông Truy n thông và D ch v .

 


TÀI LI U THAM KH O
1.
Th c s Ngô Th Quyên, Slide gi ng d y môn Nh p môn Tài chính doanh
nghi p, tr ng i h c Th ng Long.
2.
Th c s Ngô Kim Ph ng ch biên, 2009, Phân tích tài chính doanh
nghi p, Nhà xu t b n i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh.
3.
Phan Tr n Trung D ng, 2014, Tài chính 101 – Tài chính cho m i ng
Nhà xu t b n Lao đ ng Xã h i.

 
Thang
Long University Library

i,


L IK T
N m b t đ c xu th c a xã h i trong th i k phát tri n, nhu c u c a khách hàng,
Công ty đã t o cho mình đ c nh ng thành công h t s c r c r trong nh ng n m ho t
đ ng c a mình. Cùng v i nh ng công ngh tiên ti n, thi t b t i tân, Công ty đã kh ng
đ nh đ c v th c a mình trong tâm trí c a khách hàng trong n c c ng nh ngoài
n c. Tuy ph i đ ng đ u v i n n kinh t t ng đ i khó kh n nh ng b ng nh ng k t
qu th c ti n c a mình, Công ty đã ch ng t đ c ti m n ng th c s c a mình, và có
l s l n m nh h n n a n u Công ty kh c ph c đ c nh ng nh c đi m c a mình.
Kinh doanh trong m t l nh v c c ng khá là nh y c m và thay đ i theo th i cu c
nên Công ty c ng g p không ít nh ng khó kh n và gian nan th thách. Nh ng qua đây
c ng giúp Công ty tr i nghi m v i nh ng th thách đó và t o cho mình m t kinh
nghi m cho nh ng l n tr i nghi m ti p theo trên con đ ng s nghi p c a mình. Trong
bài vi t, em đã đ a ra m t s gi i pháp kh c ph c cho Công ty nh m gi m b t đi các
nh c đi m và khó kh n c a Công ty. Tuy nhiên do trình đ còn h n h p c a mình
nên bài báo cáo c a em v n còn nhi u thi u sót. Vì v y em r t mong nh n đ c nh ng
ý ki n đóng góp c a th y cô đ bài vi t c a em hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c m n cô Nguy n Th Minh Hu cùng các anh ch , cô, chú
t i phòng tài chính - k toán đã giúp đ em hoàn thi n quá trình th c t p c a mình.
Hà N i, ngày 05 tháng 07 n m 2014
Sinh viên

Ph m Qu c

 

t


CH

NG 1: CÁC V N

C B N V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHI P

1.1. T ng quan v tài chính doanh nghi p và phân tích tài chính doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m v tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là các quan h kinh t phát sinh g n li n v i quá trình
t o l p, phân ph i và s d ng các qu ti n t trong quá trình ho t đ ng kinh doanh c a
doanh nghi p nh m đ t t i m c tiêu nh t đ nh.
Tài chính doanh nghi p là m t b ph n trong h th ng tài chính, t i đây ngu n
tài chính xu t hi n và đ ng th i đây c ng là n i thu hút tr l i ph n quan tr ng các
ngu n tài chính doanh nghi p. Tài chính doanh nghi p có nh h ng l n đ n đ i s ng
xã h i, đ n s phát tri n hay suy thoái c a n n s n xu t.
1.1.2. Vai trò c a tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p có các vai trò nh sau:
Vai trò huy đ ng, khai thác ngu n tài chính nh m đ m b o yêu c u kinh doanh
c a doanh nghi p và t ch c v n có hi u qu cao nh t.
có đ v n cho các ho t đông s n xu t kinh doanh, tài chính doanh nghi p
ph i thanh toán nhu c u v n, l a ch n ngu n v n, bên c nh đó ph i t ch c huy đ ng
và s d ng đúng đ n nh m duy trì và thúc đ y s phát tri n có hi u qu quá trình s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p. ây là v n đ có tính quy t đ nh đ n s s ng còn
c a doanh nghi p trong quá trình c nh tranh kh c nghi p theo c ch th tr ng.
Vai trò đòn b y kích thích và đi u ti t ho t đ ng kinh doanh.
Thu nh p b ng ti n c a doanh nghi p đ c tài chính doanh nghi p phân ph i.
Thu nh p b ng ti n mà doanh nghi p đ t đ c do thu nh p bán hàng tr c tiên ph i bù
đ p hao mòn máy móc, thi t b , tr l ng cho ng i lao đ ng và đ mua nguyên v t
li u ti p t c cho chu k kinh doanh m i, th c hi n ngh a v đ i v i Nhà n c. Ph n
còn l i doanh nghi p hình thành các qu , th c hi n b o toàn v n ho c tr l i t c c
ph n. Ch c n ng phân ph i tài chính doanh nghi p là quá trình phân ph i thu nh p
b ng ti n c a doanh nghi p và quá trình này luôn g n li n v i nh ng đ c đi m v n có
c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh và hình th c s h u doanh nghi p.
Ngoài ra, n u ng i qu n lý bi t v n d ng sáng t o các ch c n ng phân ph i
c a tài chính doanh nghi p phù h p s làm cho tài chính doanh nghi p tr thành đòn
b y kinh t có tác d ng trong vi c t o ra nh ng đ ng l c kinh t tác đ ng t i n ng su t,
kích thích t ng c ng tích t và thu hút v n, thúc đ y t ng vòng quay v n, kích thích
tiêu dùng xã h i.
Vai trò là công c ki m tra các ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.

1
 
Thang
Long University Library


Tài chính doanh nghi p th c hi n vi c ki m tra b ng ti n và ti n hành th ng
xuyên, liên t c thông qua phân tích các ch tiêu tài chính. C th các ch tiêu đó là: ch
tiêu v k t c u tài chính, kh n ng thanh toán, ch tiêu đ c tr ng v ho t đ ng, s d ng
các ngu n l c tài chính, ch tiêu v kh n ng sinh l i… B ng vi c phân tích các ch
tiêu tài chính cho phép doanh nghi p có c n c quan tr ng đ đ ra các gi i pháp t i
u k p th i cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
1.1.3. C s tài chính doanh nghi p và dòng ti n
L u chuy n ti n t là s chuy n đ ng c a ti n vào ho c ra kh i m t doanh
nghi p, d án, ho c s n ph m tài chính. Nó th ng đ c đo trong m t kho ng th i
gian quy đ nh h u h n, th i gian. o l u l ng ti n m t có th đ c s d ng đ tính
toán các thông s khác cung c p thông tin v giá tr c a Công ty và tình hình. D i
đây là s đ th hi n s v n đ ng dòng ti n trong doanh nghi p.
Dòng ti n trong doanh nghi p đ

c xu t phát t 3 ho t đ ng:

S đ 1.1. S v n đ ng c a dòng ti n trong doanh nghi p

Dòng ti n vào

Dòng ti n ra
Ho t đ ng kinh doanh

Ho t đ ng kinh doanh

Thanh toán cho nhà cung c p,
thanh toán l ng, th ng, ti n
thuê, b o hi m, n p thu .

Doanh thu b ng ti n m t và
các kho n ph i thu.

Ho t đ ng đ u t
Thu t CP, TP đ u t , thu t
đ u t vào doanh nghi p khác
và thu t thanh lý, nh ng bán
TSC .

Ho t đ ng đ u t
Ti n

Chi mua CP, TP đ u t , chi
vào doanh nghi p khác, chi
mua TSC .

Ho t đ ng tài chính

Ho t đ ng tài chính

Thu t phát hành TP, CP, t
nh n v n góp ch s h u,
nh n ti n vay.

Chi mua CP ngân qu , chi tr
v n góp cho ch s h u, chi
tr c t c, tr n và lãi vay.

2
 


1.2. Phân tích tài chính c a doanh nghi p
1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p là vi c v n d ng t ng th các
ph ng pháp phân tích khoa h c đ đánh giá chính xác tình hình tài chính c a doanh
nghi p, giúp cho các đ i t ng quan tâm n m đ c th c tr ng tài chính và an ninh tài
chính c a doanh nghi p, d đoán đ c chính xác các ch tiêu tài chính trong t ng lai
c ng nh r i ro tài chính mà doanh nghi p có th g p ph i; qua đó, đ ra các quy t
đ nh phù h p v i l i ích c a h .
M i quan tâm hàng đ u c a các nhà phân tích tài chính là đánh giá r i ro phá
s n tác đ ng t i các doanh nghi p mà bi u hi n c a nó là kh n ng thanh toán, đánh
giá kh n ng cân b ng v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh l i c a doanh
nghi p. Trên c s đó, các nhà phân tích tài chính ti p t c nghiên c u và đ a ra nh ng
d đoán v k t qu ho t đ ng nói chung và m c doanh l i nói riêng c a doanh nghi p
trong t ng lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là c s đ d đoán tài chính – m t
trong các h ng d đoán c a doanh nghi p.
Phân tích tài chính có th ng d ng theo chi u h ng khác nhau: v i m c đích
tác nghi p (chu n b các quy t đ nh n i b ), v i m c đích nghiên c u thông tin ho c
theo v trí c a nhà phân tích (trong doanh nghi p ho c ngoài doanh nghi p).
1.2.2. Ý ngh a c a phân tích tài chính doanh nghi p
Có r t nhi u đ i t ng quan tâm và s d ng thông tin kinh t , tài chính c a
doanh nghi p. M i đ i t ng quan tâm theo giác đ và v i m c tiêu khác nhau. Do
nhu c u v thông tin tài chính doanh nghi p r t đa d ng, đòi h i phân tích ho t đ ng
tài chính ph i đ c ti n hành b ng nhi u ph ng pháp khác nhau đ đáp ng các nhu
c u khác nhau c a t ng đ i t ng. i u đó, m t m t t o đi u ki n thu n l i cho phân
tích ho t đ ng tài chính ra đ i, ngày càng hoàn thi n và phát tri n; m t khác, c ng t o
ra s ph c t p trong n i dung và ph ng pháp c a phân tích ho t đ ng tài chính.
Các đ i t

ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p bao g m:

Các nhà qu n lý
Các c đông hi n t i và t
Nh ng ng
ng

ng lai

i tham gia vào “đ i s ng” kinh t c a doanh nghi p

Nh ng ng i cho doanh nghi p vay ti n nh : Ngân hàng, t ch c tài chính,
i mua trái phi u c a doanh nghi p, các doanh nghi p khác...
Nhà n

c

Nhà phân tích tài chính…
3
 
Thang
Long University Library


Các đ i t ng s d ng thông tin tài chính khác nhau s đ a ra các quy t đ nh
v i m c đích khác nhau. Vì v y, phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i m i đ i t ng
s đáp ng các m c tiêu khác nhau và có vai trò khác nhau. C th :
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i nhà qu n lý:
Là ng i tr c ti p qu n lý, đi u hành doanh nghi p, nhà qu n lý hi u rõ nh t tài
chính doanh nghi p, do đó h có nhi u thông tin ph c v cho vi c phân tích. Phân tích
ho t đ ng tài chính doanh nghi p đ i v i nhà qu n lý nh m đáp ng nh ng m c tiêu
sau:
T o ra nh ng chu k đ u đ n đ đánh giá ho t đ ng qu n lý trong giai đo n đã
qua, vi c th c hi n cân b ng tài chính, kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán và r i ro
tài chính trong ho t đ ng c a doanh nghi p...;
m b o cho các quy t đ nh c a Ban giám đ c phù h p v i tình hình th c t
c a doanh nghi p, nh quy t đ nh v đ u t , tài tr , phân ph i l i nhu n...
Cung c p thông tin c s cho nh ng d đoán tài chính. C n c đ ki m tra,
ki m soát ho t đ ng, qu n lý trong doanh nghi p. Phân tích ho t đ ng tài chính làm rõ
đi u quan tr ng c a d đoán tài chính, mà d đoán là n n t ng c a ho t đ ng qu n lý,
làm sáng t , không ch chính sách tài chính mà còn làm rõ các chính sách chung trong
doanh nghi p.
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i các nhà đ u t :
Các nhà đ u t là nh ng ng i giao v n c a mình cho doanh nghi p qu n lý s
d ng, đ c h ng l i và c ng ch u r i ro. ó là nh ng c đông, các cá nhân ho c các
đ n v , doanh nghi p khác. Các đ i t ng này quan tâm tr c ti p đ n nh ng tính toán
v giá tr c a doanh nghi p. Thu nh p c a các nhà đ u t là ti n l i đ c chia và th ng
d giá tr c a v n. Hai y u t này ph n l n ch u nh h ng c a l i nhu n thu đ c c a
doanh nghi p. Trong th c t , các nhà đ u t th ng ti n hành đánh giá kh n ng sinh
l i c a doanh nghi p. Câu h i ch y u ph i làm rõ là: Ti n l i bình quân c phi u c a
doanh nghi p là bao nhiêu? Các nhà đ u t th ng không hài lòng tr c món l i đ c
tính toán trên s sách k toán và cho r ng món l i này chênh l ch r t xa so v i ti n l i
th c t .
Các nhà đ u t ph i d a vào nh ng nhà chuyên nghi p trung gian (chuyên gia
phân tích tài chính) nghiên c u các thông tin kinh t , tài chính, có nh ng cu c ti p xúc
tr c ti p v i ban qu n lý doanh nghi p, làm rõ tri n v ng phát tri n c a doanh nghi p
và đánh giá các c phi u trên th tr ng tài chính. Phân tích ho t đ ng tài chính đ i
v i nhà đ u t là đ đánh giá doanh nghi p và c đoán giá tr c phi u, d a vào vi c
nghiên c u các báo cáo tài chính, kh n ng sinh l i, phân tích r i ro trong kinh
doanh...
4
 


Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i các nhà đ u t tín d ng:
Các nhà đ u t tín d ng là nh ng ng i cho doanh nghi p vay v n đ đáp ng
nhu c u v n cho ho t đ ng s n xu t – kinh doanh. Khi cho vay, h ph i bi t ch c đ c
kh n ng hoàn tr ti n vay. Thu nh p c a h là lãi su t ti n cho vay. Do đó, phân tích
ho t đ ng tài chính đ i v i ng i cho vay là xác đ nh kh n ng hoàn tr n c a khách
hàng. Tuy nhiên, phân tích đ i v i nh ng kho n cho vay dài h n và nh ng kho n cho
vay ng n h n có nh ng nét khác nhau.
i v i nh ng kho n cho vay ng n h n, nhà
cung c p tín d ng ng n h n đ c bi t quan tâm đ n kh n ng thanh toán ngay c a
doanh nghi p. Nói khác đi là kh n ng ng phó c a doanh nghi p khi n vay đ n h n
tr .
i v i các kho n cho vay dài h n, nhà cung c p tín d ng dài h n ph i tin ch c
kh n ng hoàn tr và kh n ng sinh l i c a doanh nghi p mà vi c hoàn tr v n và lãi
l i tu thu c vào kh n ng sinh l i này.
Phân tích ho t đ ng tài chính đ i v i nh ng ng
nghi p:

ih

ng l

ng trong doanh

Ng i h ng l ng trong doanh nghi p là ng i lao đ ng c a doanh nghi p, có
ngu n thu nh p chính t ti n l ng đ c tr . Bên c nh thu nh p t ti n l ng, m t s
lao đ ng còn có m t ph n v n góp nh t đ nh trong doanh nghi p. Vì v y, ngoài ph n
thu nh p t ti n l ng đ c tr h còn có ti n l i đ c chia. C hai kho n thu nh p
này ph thu c vào k t qu ho t đ ng s n xu t – kinh doanh c a doanh nghi p. Do v y,
phân tích tình hình tài chính giúp h đ nh h ng vi c làm n đ nh và yên tâm d c s c
vào ho t đ ng s n xu t – kinh doanh c a doanh nghi p tu theo công vi c đ c phân
công.
T nh ng v n đ nêu trên, cho th y: Phân tích ho t đ ng tài chính doanh
nghi p là công c h u ích đ c dùng đ xác đ nh giá tr kinh t , đ đánh giá m t
m nh, m t y u c a doanh nghi p, tìm ra nguyên nhân khách quan và ch quan, giúp
cho t ng đ i t ng l a ch n và đ a ra đ c nh ng quy t đ nh phù h p v i m c đích
mà h quan tâm.
1.2.3. Thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính có m c tiêu đ a ra nh ng d báo tài chính giúp cho vi c ra
quy t đ nh v m t tài chính và giúp cho vi c d ki n k t qu t ng lai c a doanh
nghi p nên thông tin s d ng đ phân tích tài chính không ch gi i h n trong ph m vi
nghiên c u các báo cáo tài chính mà ph i m r ng sang các l nh v c.
Thông tin k toán
Phân tích tài chính s d ng m i ngu n thông tin có kh n ng làm rõ m c tiêu
c a d đoán tài chính. T nh ng thông tin n i b đ n nh ng thông tin bên ngoài,
thông tin s l ng đ n thông tin giá tr đ u giúp cho nhà phân tích có th đ a ra nh n
5
 
Thang
Long University Library


xét, k t lu n sát th c t . Tuy nhiên, thông tin k toán là ngu n thông tin đ c bi t c n
thi t. Nó đ c ph n ánh đ y đ trong các báo cáo k toán c a doanh nghi p. Phân tích
tài chính đ c th c hi n trên c s các báo cáo tài chính đ c hình thành thông qua
vi c x lý các báo cáo k toán.
Các báo cáo tài chính g m có:
B ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là m t báo cáo tài chính mô t tình tr ng tài chính c a m t
doanh nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh nào đó. y là m t báo cáo tài chính ph n
ánh t ng quát tình hình tài s n c a doanh nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh, d i
hình thái ti n t theo giá tr tài s n và ngu n hình thành tài s n. Xét v b n ch t, b ng
cân đ i k toán là m t b ng cân đ i t ng h p gi a tài s n v i v n ch s h u và công
n ph i tr (ngu n v n).
Báo cáo k t qu kinh doanh
M t lo i thông tin không kém ph n quan tr ng đ c s d ng trong phân tích tài
chính là thông tin ph n ánh trong báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh. Khác v i b ng
cân đ i k toán, báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh cho bi t s d ch chuy n c a v n
trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, nó cho phép d tính kh n ng
ho t đ ng c a doanh nghi p trong t ng lai. Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh
đ ng th i c ng giúp cho nhà phân tích so sánh doanh thu và s ti n th c nh p qu khi
bán hàng hoá, d ch v v i t ng chi phí phát sinh và s ti n th c xu t qu đ v n hành
doanh nghi p. Trên c s đó, có th xác đ nh đ c k t qu s n xu t kinh doanh: lãi
hay l trong n m. Nh v y, báo cáo k t qu kinh doanh ph n ánh k t qu ho t đ ng
s n xu t kinh doanh, ph n ánh tình hình tài chính c a m t doanh nghi p trong m t th i
k nh t đ nh. Nó cung c p nh ng thông tin t ng h p v tình hình và k t qu s d ng
các ti m n ng v v n, lao đ ng, k thu t và trình đ qu n lý s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p.
Báo cáo l u chuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t là m t trong b n báo cáo tài chính b t bu c mà b t
k doanh nghi p nào c ng ph i l p đ cung c p cho ng i s d ng thông tin c a
doanh nghi p. N u b ng cân đ i k toán cho bi t nh ng ngu n l c c a c i (tài s n) và
ngu n g c c a nh ng tài s n đó và báo cáo k t qu kinh doanh cho bi t thu nh p và
chi phí phát sinh đ tính đ c k t qu lãi, l trong m t k kinh doanh, thì báo cáo l u
chuy n ti n t đ c l p đ tr l i các v n đ liên quan đ n lu ng ti n vào ra trong
doanh nghi p, tình hình thu chi ng n h n c a doanh nghi p. Nh ng lu ng vào ra c a
ti n và các kho n coi nh ti n đ c t ng h p thành ba nhóm: l u chuy n ti n t t
ho t đ ng s n xu t kinh doanh, l u chuy n ti n t t ho t đ ng tài chính và l u chuy n
ti n t t ho t đ ng b t th ng.
6
 


Thuy t minh báo cáo tài chính
Thuy t minh báo cáo tài chính đ c l p nh m cung c p các thông tin v tình
hình s n xu t kinh doanh ch a có trong h th ng báo cáo tài chính, đ ng th i gi i
thích thêm m t s ch tiêu mà trong các báo cáo tài chính ch a đ c trình bày nh m
giúp cho ng i đ c và phân tích các ch tiêu trong báo cáo tài chính có m t cái nhìn c
th và chi ti t h n v s thay đ i nh ng kho n m c trong b ng cân đ i k toán và k t
qu ho t đ ng kinh doanh.
Thuy t minh báo cáo tài chính đ
li u sau:

c l p c n c vào nh ng s li u và nh ng tài

Các s k toán k báo cáo.
B ng cân đ i k toán k báo cáo.
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh k báo cáo.
Thuy t minh báo cáo tài chính k tr

c, n m tr

c.

Thông tin bên ngoài
Thông tin chung
ây là các thông tin v tình hình kinh t có nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p trong n m. S suy thoái ho c t ng tr ng c a n n kinh
t có tác đ ng m nh m đ n c h i kinh doanh, đ n s bi n đ ng c a giá c các y u t
đ u vào và th tr ng tiêu th s n ph m đ u ra, t đó tác đ ng đ n hi u qu kinh
doanh c a doanh nghi p. Khi các tác đ ng di n ra theo chi u h ng có l i, ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c m r ng, l i nhu n t ng và nh đó k t qu
kinh doanh trong n m là kh quan. Tuy nhiên khi nh ng bi n đ ng c a tình hình kinh
t là b t l i, nó s nh h ng x u đ n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Chính vì
v y đ có đ c s đánh giá khách quan và chính xác v tình hình ho t đ ng c a doanh
nghi p, chúng ta ph i xem xét c thông tin kinh t bên ngoài có liên quan.
Thông tin theo ngành kinh t
N i dung nghiên c u trong ph m vi ngành kinh t là vi c đ t s phát tri n c a
doanh nghi p trong m i liên h v i các ho t đ ng chung c a ngành kinh doanh.
c đi m c a ngành kinh doanh liên quan t i:
Tính ch t c a các s n ph m.
Quy trình k thu t áp d ng.
C c u s n xu t : công nghi p n ng ho c công nghi p nh , nh ng c c u s n
xu t này có tác đ ng đ n kh n ng sinh l i, vòng quay v n d tr …
Nh p đ phát tri n c a các chu k kinh t
Vi c k t h p các thông tin theo ngành kinh t cùng v i thông tin chung và các
thông tin liên quan khác s đem l i m t cái nhìn t ng quát và chính xác nh t v tình
7
 
Thang
Long University Library


hình tài chính c a doanh nghi p. Thông tin theo ngành kinh t đ c bi t là h th ng ch
tiêu trung bình ngành là c s tham chi u đ ng i phân tích có th đánh giá, k t lu n
chính xác v tình hình tài chính doanh nghi p.
1.2.4. Ph

ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p

Ph ng pháp phân tích tài chính bao g m m t h th ng các công c và bi n
pháp nh m ti p c n, các lu ng d ch chuy n và bi n đ i tài chính, các ch tiêu tài chính
t ng h p và chi ti t nh m đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p. V lý thuy t có
nhi u ph ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p nh ng trên th c t ng i ta s
d ng các ph ng pháp sau.
1.2.4.1. Ph

ng pháp t s

Ph ng pháp này d a trên các ý ngh a chu n m c các t l tài chính trong quan
h tài chính. V nguyên t c, ph ng pháp này yêu c u c n xác đ nh đ c các đ nh
m c đ nh n xét, đánh giá đ c tình hình tài chính c a doanh nghi p trên c s so
sánh các t l c a doanh nghi p v i t l tham chi u.
ây là ph ng pháp có tính hi n th c cao v i các đi u ki n áp d ng và b sung
hoàn thi n h n, b i:
Th nh t, ngu n thông tin k toán và tài chính đ c c i ti n và đ c cung c p
đ y đ h n. ó là c s hình thành các ch tiêu tham chi u tin c y cho vi c đánh giá
m t t l tài chính c a doanh nghi p.
Th hai, vi c áp d ng công ngh tin h c cho phép tích lu d li u và thúc đ y
nhanh quá trình tính toán hàng lo t các t l .
Th ba, ph ng pháp phân tích này giúp cho nhà phân tích khai thác có hi u
qu các s li u và phân tích m t cách có h th ng hàng lo t t l theo chu i th i gian
liên t c ho c theo t ng giai đo n.
Ph ng pháp này d a trên ý ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài chính
trong các quan h taì chính. V nguyên t c, ph ng pháp t l yêu c u ph i xác đ nh
đ c các ng ng, các đ nh m c đ nh n xét đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p,
trên c s so sánh các t l c a doanh nghi p v i các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính đ c phân thành các
nhóm t l đ c tr ng, ph n ánh n i dung c b n theo m c tiêu ho t đ ng c a doanh
nghi p. ó là các nhóm t l v n i dung thanh toán, nhóm t l v c c u v n và
ngu n v n, nhóm các t l v n ng l c ho t đ ng, nhóm các t l v kh n ng sinh l i.
1.2.4.2. Ph

ng pháp so sánh

So sánh gi a s th c hi n k này v i s th c hi n k tr c đ th y đ c xu
h ng thay đ i c a tình hình tài chính doanh nghi p đ c c i thi n hay có d u hi u
kém đi nh th nào đ có bi n pháp kh c ph c trong k t i.
8
 


So sánh gi a s th c hi n so v i k ho ch đ th y đ
doanh nghi p.

c m c ph n đ u c a

So sánh gi a s th c hi n k này v i m c bình quân ngành đ th y tình hình tài
chính doanh nghi p t t hay x u, đ c hay ch a đ c so v i doanh nghi p cùng ngành.
So sánh theo chi u d c đ th y đ c t tr ng t ng s
m i b n báo cáo và qua
đó ch ra ý ngh a t ng đ i c a các lo i m c t o đi u ki n thu n l i cho vi c so sánh.
So sánh theo chi u ngang đ th y đ c s bi n đ ng c v s tuy t đ i và t
đ i c a m t kho n m c nào đó qua các niên đ k toán liên ti p.
Khi s d ng ph

ng

ng pháp so sánh ph i tuân th 2 đi u ki n sau:

i u ki n 1: ph i xác đ nh rõ g c so sánh và k phân tích.
i u ki n 2: các ch tiêu so sánh ph i đ m b o tính ch t có th so sánh đ c v i
nhau. Mu n v y, ph i th ng nh t v i nhau v n i dung kinh t , ph ng pháp tính toán
và th i gian tính toán.
1.2.5. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
1.2.5.1. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ph n ánh các ch tiêu v doanh thu, l i
nhu n và tình hình th c hi n ngh a v v i ngân sách Nhà n c c a doanh nghi p. Do
đó, phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c ng cho ta đánh giá khái quát
tình hình tài chính doanh nghi p, bi t đ c trong k doanh nghi p kinh doanh có lãi
hay b l , t su t l i nhu n trên doanh thu và v n là bao nhiêu. T đó tính đ c t c đ
t ng tr ng c a k này so v i k tr c và d đoán t c đ t ng trong t ng lai.
Ngoài ra, qua vi c phân tích tình hình th c hi n ngh a v đ i v i Nhà n c, ta
bi t đ c doanh nghi p có n p thu đ và đúng th i h n không. N u s thu còn ph i
n p l n ch ng t tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là không kh quan.
Nh v y, vi c phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh s giúp ta có
nh ng nh n đ nh sâu s c và đ y đ h n v tình hình tài chính c a doanh nghi p.

9
 
Thang
Long University Library


B ng 1.1. B ng báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
n v tính: đ ng
STT
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ch tiêuThuy t
minh
(4)

S n m
nay
(5)

S n m
tr c
(6)

(2)
(3)
Doanh thu bán hàng và cung c p
01
IV.08
d ch v
Các kho n gi m tr doanh thu
02
Doanh thu thu n v bán hàng
10
và cung c p d ch v
Giá v n hàng bán
11
L i nhu n g p v bán hàng và
20
cung c p d ch v
Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
Chi phí tài chính
22
- Trong đó: Chi phí lãi vay
23
Chi phí qu n lý kinh doanh
24
L i nhu n thu n t ho t đ ng
30
kinh doanh
Thu nh p khác
31
Chi phí khác
32
L i nhu n khác
40
T ng l i nhu n k toán tr c
IV.09
50
thu
Chi phí thu TNDN
51
L i nhu n sau thu thu nh p
60
doanh nghi p
(Ngu n: Chi t xu t t ph n m m H tr kê khai thu 3.2.0)

1.2.5.2. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n c a doanh nghi p
phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p, tài li u ch y u là b ng cân
đ i k toán. Thông qua nó cho phép ta nghiên c u, đánh giá m t cách t ng quát tình
hình tài chính và k t qu s n xu t kinh doanh, trình đ s d ng v n và nh ng tri n
v ng kinh t , tài chính c a doanh nghi p.
Tài s n = Ngu n v n
Hay Tài s n = V n ch s h u + N ph i tr
Ph n tài s n: Bao g m có tài s n l u đ ng và tài s n c đ nh.
V m t pháp lý, ph n tài s n th hi n s ti m l c mà doanh nghi p có quy n
qu n lý, s d ng lâu dài g n v i m c đích thu đ c các kho n l i ích trong t ng lai.
V m t kinh t , các ch tiêu c a ph n tài s n cho phép đánh giá t ng quát v
quy mô v n, c c u v n, quan h gi a n ng l c s n xu t và trình đ s d ng v n c a
doanh nghi p.
10
 


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×