Tải bản đầy đủ

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ETOP

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P

TÀI:

V NăL Uă

NGăVẨăCỄCăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ă

S ăD NGăV NăL Uă

NGăT IăCỌNGăTYăC ăPH N

XU TăNH PăKH UăETOP


SINHăVIểNăTH CăHI N

:ăNGUY NăM ăH NH

MÃ SINH VIÊN

: A16363

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HẨăN Iăậ 2014


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P

TÀI:

V NăL Uă NGăVẨăCỄCăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăS ă
D NGăV NăL Uă NGăT IăCỌNGăTYăC ăPH N
XU TăNH PăKH UăETOP

Giáoăviênăh

ngăd n

:ăTS.ăTr nă ìnhăToàn

Sinhăviênăth căhi n


:ăNguy n M ăH nh

Mã sinh viên

: A16363

Chuyên ngành

: Tài chính

HẨăN Iăậ 2014

Thang Long University Library


L IăC Mă N
Trong su t quá trình h c tâp và hoàn thành khóa lu n này, em đư nh n đ c s
giúp đ quý báu c a các th y cô, các anh ch và các b n. V i lòng kính tr ng và bi t
n sâu s c, em xin đ

c bày t l i c m n chân thành t i: Th y giáo TS. Tr n

ình

Toàn, ng i đư t n tình giúp đ em trong su t th i gian hoàn thành khóa lu n.
ng
th i, em c ng xin chân thành c m n các th y cô giáo trong B môn Kinh t cùng các
cán b và nhân viên c a phòng Tài chính K toán c a Công ty C ph n xu t nh p kh u
ETOP đư cho em c h i làm vi c v i công ty đ hoàn thành t t bài khóa luân c a em.
Em xin chân thành c m n.
Hà N i, ngày 25 tháng 3 n m 2014
Sinh viên
Nguy n M H nh


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h

ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng

i

khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ
trích d n rõ ràng.

c

Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Nguy n M H nh

Thang Long University Library


M CăL C
L IăM ă
CH
L Uă

U

NGă 1.ă T NGă QUANă NGHIểNă C Uă V ă HI Uă QU ă S ă D NGă V Nă
NG ............................................................................................................... 1

1.1.T ngăquanănghiênăc uăv ăv năl uăđ ngăc aădoanhănghi p ................................ 1
1.1.1.ăKháiăni m,ăđ căđi m,ăphânălo iăv năl uăđ ng ................................................ 1
1.1.1.1. Khái ni m, đ c đi m ........................................................................................ 1
1.1.1.2. Phân lo i v n l u đ ng ................................................................................... 2
1.1.2.ăN iădungăqu nălỦăs ăd ngăv năl uăđ ngăc aădoanhănghi p ........................... 3
1.1.2.1. Nhu c u v n l u đ ng và các nhân t

nh h

ng đ n nhu c u v n l u đ ng. .. 3

1.1.2.2. N i dung qu n lý v n l u đ ng........................................................................ 5
1.1.3.ăM tăs ăch ătiêuăđánhăgiáăhi uăqu ăs ăd ngăv nătrongăcácădoanhănghi p ....... 8
1.1.3.1. S c sinh l i c a v n l u đ ng ......................................................................... 8
1.1.3.2. H s đ m nhi m v n l u đ ng: ...................................................................... 8
1.1.3.3. S vòng quay c a v n l u đ ng( H s luân chuy n) ....................................... 8
1.1.3.4. Phân tích kh n ng luân chuy n hàng t n kho ................................................ 8
1.1.3.5. Kh n ng thanh toán ng n h n ....................................................................... 9
1.1.3.6. T su t thanh toán t c th i .............................................................................. 9
1.1.3.7. S vòng quay các kho n ph i thu .................................................................. 10
1.1.3.8. Th i gian m t vòng quay các kho n thu ........................................................ 10
1.1.4. Các nhân t

nh h

ng đ n vi c qu n lý và hi u qu s ế ng VL ……… 10

1.1.4.1 Các nhân t khách quan ................................................................................. 10
1.1.4.2. Nhân t ch quan .......................................................................................... 11
1.2.ăT ngăquanăth căti năv ănghiênăc uăv năl uăđ ng ........................................... 12
1.2.1. Th c ti n v nghiên c u v n l u đ ng ........................................................... 12
1.2.2.ăNh năđ nhăcáănhânăv ăthi uăsótăc aănh ngăbàiăthamăkh o .......................... 13
1.3.ăK tălu n ............................................................................................................. 14
CH
NGă2.ăTH CăTR NGăQU NăLụăV NăL Uă
NGăT IăCỌNGăTYăC ă
PH NăXU TăNH PăKH UăETOP ....................................................................... 16
2.1.ăT ngăquanăv ăCôngătyăc ăph năxu tănh păkh uăETOP .................................. 16
2.1.1. Gi i thi u chung v công ty ............................................................................ 16
2.1.2. V n đi u l và c ph n c a công ty................................................................. 16


2.1.3. Quá trình hình thành và phát tri n................................................................. 16
2.1.4. Ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n ......................................................... 17
a.

iH i

ng C

ông ......................................................................................... 17

b. H i đ ng qu n tr .................................................................................................. 17
c. Ban ki m soát......................................................................................................... 17
d. Ban t ng giám đ c ................................................................................................. 17
e. Phòng t ch c t ng h p ......................................................................................... 18
f. Phòng tài chính k toán .......................................................................................... 18
g. Phòng kinh doanh .................................................................................................. 18
h. Phòng xu t nh p kh u ........................................................................................... 18
i. Phòng k ho ch đ u t ........................................................................................... 19
2.2ăKh iăquátătìnhăhìnhăkinhădoanhăc aăCôngătyăC ăph năxu tănh păkh uăETOPăă
ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ...20
2.3.ăTh cătr ngăqu nălỦăv năl uăđ ngăt iăCôngătyăC ăph năxu tănh păkh uăETOP
.................................................................................................................................. 24
2.3.1. Phân tích khái quát tình hình bi n đ ng c a ngu n v n và tài s n ............... 24
2.3.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài s n ............................................................. 25
2.3.1.2. Phân tích khái quát tình hình ngu n v n ....................................................... 28
2.3.2. M i quan h gi a tài s n ng n h n và n ng n h n và xác đ nh v n l u đ ng
ròng
2.3.3 Phân tích kh n ng thanh toán c a Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOP30
2.3.3.1 Kh n ng thanh toán ng n h n ...................................................................... 30
2.3.3.2 Kh n ng thanh toán nhanh ........................................................................... 31
2.3.3.3 Kh n ng thanh toán t c th i ......................................................................... 33
2.3.4. Phân tích kh n ng qu n lý v n l u đ ng ...................................................... 33
2.3.4.1. T c đ luân chuy n hàng t n kho .................................................................. 33
2.3.4.2. T c đ luân chuy n kho n ph i thu ............................................................... 35
2.3.5. Kh n ng sinh l i c a v n l u đ ng ............................................................... 37
2.4.ă ánhăgiáătìnhăhìnhăs ăd ngăv năl uăđ ngăt iăCôngătyăc ăph năxu tănh păkh uă
ETOP ........................................................................................................................ 38
2.4.1. V c c u tài s n ............................................................................................. 38
2.4.2. V c c u ngu n v n ....................................................................................... 38

Thang Long University Library


2.4.3. V kh n ng thanh toán .................................................................................. 39
2.4.4. V kh n ng qu n lý tài s n............................................................................ 40
2.4.5. V hi u qu s n xu t kinh ếoanh ................................................................... 40
CH
NGă3.ăM TăS ăGI IăPHỄPăVẨăKI NăNGH ăNH MăNỂNGăCAOăHI Uă
QU ă S ă D NGă V Nă L Uă
NGă C Aă CỌNGă TYă C ă PH Nă XU Tă NH Pă
KH UăETOP ........................................................................................................... 41
3.1.ă nhă h ngă ho tă đ ngă c aă Côngă tyă C ă ph nă xu tă nh pă kh uă ETOPă trongă
th iăgianăt i .............................................................................................................. 41
3.2.ăM tăs ăgi iăphápăvàăki năngh ănh mănângăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăv năl u đ ngă
c aăCôngătyăC ăph năxu tănh păkh uăETOP ......................................................... 41
3.2.1. Gi i pháp đi u ch nh c c u v n h p lý ......................................................... 41
3.2.2. Qu n lý hàng t n kho ..................................................................................... 42
3.2.3. Kh n ng qu n lý kho n ph i thu .................................................................. 42
3.2.4. Qu n lý kh n ng thanh toán ......................................................................... 43
3.2.5. Phòng ng a r i ro t giá ................................................................................. 44


DANHăM CăVI TăT T
KỦăhi uăvi tăt t

Tênăđ yăđ

CSH

Ch s h u

LNST

L i nhu n sau thu

SXKD

S n xu t kinh doanh

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

VCSH

V n ch s h u

VL

V n l u đ ng

Thang Long University Library


DANHăM CăCỄCăB NGăBI U TRONGăKHịAăLU NăT TăNGHI P
Bi u đ 2.1: Doanh thu và l i nhu n c a Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOP .....23
Bi u đ 2.2: T c đ luân chuy n kho n ph i thu ........................................................35
B ng 2.1: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOP giai
đo n 2009 ậ 2012 ......................................................................................................20
B ng 2.2: B ng cân đ i k toán c a Công ty c ph n xu t nh p kh u ETOP giai đo n
2009 ậ 2012 ...............................................................................................................24
B ng 2.3: T tr ng các ch tiêu thu c tài s n ng n h n ...............................................26
B ng 2.4: T tr ng các ch tiêu thu c tài s n dài h n .................................................27
B ng 2.5: T tr ng các ch tiêu thu c n ph i tr ......................................................28
B ng 2.6: T tr ng các ch tiêu thu c v n ch s h u ................................................29
B ng 2.7: M i quan h gi a tài s n ng n h n và n ng n h n ..................................30
B ng 2.8: H s kh n ng thanh toán ng n h n ..........................................................30
B ng 2.9: Kh n ng thanh toán nhanh ........................................................................31
B ng 2.10: Các ch tiêu phân tích kh n ng thanh toán nhanh ....................................31
B ng 2.11: H s thanh toán t c th i .........................................................................33
B ng 2.12: Vòng quay hàng t n kho ..........................................................................33
B ng 2.13: Hi u su t s d ng tài s n l u đ ng ...........................................................36
B ng 2.14: Kh n ng sinh l i c a v n l u đ ng .........................................................37


L IăM

U

M i doanh nghi p là m t t bào c a xư h i, là m t t ch c kinh t th c hi n các
ho t đ ng s n xu t kinh doanh, cung ng hàng hóa cho ng i tiêu dùng qua th tr ng
nh m m c đích sinh l i.
Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, b t kì m t ho t đ ng nào c a doanh
nghi p đ u đòi h i ph i có v n. Tùy vào đ c đi m kinh doanh c th mà c c u v n có
s khác bi t m t m c đ nào đó.
t n t i và phát tri n, các doanh nghi p c n ph i
quan tâm đ n vi c t o l p, s d ng và qu n lý v n sao cho hi u qu nh t c ng nh chi
phí s d ng v n là th p nh t nh ng mà v n không nh h

ng đ n k t qu kinh doanh.

Nh ng n m qua, kinh t th tr ng luôn bi n đ ng. Các doanh nghi p n c ta
ph i đ ng đ u v i nhi u khó kh n và th thách l n. Bài toán v vi c s d ng v n và
nâng cao hi u qu s d ng v n luôn là m t bài toán hóc búa đ i v i doanh nghi p. B t
k doanh nghi p nào khi b t tay vào s n xu t hay xem xét m t ph ng án kinh doanh
đ u quan tâm đ u tiên đ n v n kinh doanh c a mình và s d ng v n m t cách ti t
ki m. Mu n v y, công tác tài chính c a doanh nghi p ph i đ c th c hi n m t cách
đ y đ , chính xác k p th i và đ m b o th c hi n đúng ch đ chính xác.
Nh n th c đ

c t m quan tr ng c a v n đ trên cùng v i nh ng lý lu n và th c

ti n đư h c, qua th i gian th c t p t i Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOP em đư
ch n đ tài: “V n l u đ ng và các gi i pháp nâng cao hi u qu s ế ng v n l u
đ ng t i Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOP” mong góp m t ph n nào đó cho
vi c s d ng v n kinh doanh nói chung và v n l u đ ng nói riêng c a công ty ngày
càng hi u qu h n.
tài nghiên c u bao g m 3 ch

ng:

Ch ng 1: Nh ng lý lu n c b n v v n l u đ ng, s c n thi t nâng cao hi u
qu s ế ng v n l u đ ng c a ếoanh nghi p.
Ch ng 2: Th c tr ng qu n lý s ế ng v n l u đ ng và hi u qu s ế ng v n
l u đ ng c a Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOP.
Ch
l u đ ng

ng 3: M t s gi i pháp tài chính nh m nâng cao hi u qu s ế ng v n
công ty.

M c dù đư h t s c c g ng, song do trình đ lý lu n và nh n th c có h n nên đ
tài nghiên c u này ch c ch n không tránh kh i nh ng sai sót và h n ch . Em r t mong
nh n đ c s góp ý c a các th y cô trong khoa kinh t qu n lý tr ng i h c Th ng
Long và ban lưnh đ o Công ty C ph n xu t nh p kh u ETOPvà các b n đ đ tài
nghiên c u đ

c hoàn thi n h n.

Thang Long University Library


CH

NGă1. T NGăQUAN NGHIểNăC UăV ăHI UăQU ăS ăD NGăV Nă
L Uă

NG

1.1.T ngăquanănghiênăc u v ăv năl uăđ ngăc aădoanhănghi p
1.1.1. Khái ni m, đ c đi m, phân lo i v n l u đ ng
1.1.1.1. Khái ni m, đ c đi m
a. Khái ni m v n l u đ ng:
ti n hành s n xu t kinh doanh, ngoài các tài s n c đ nh, doanh nghi p c n
ph i có các tài s n l u đ ng. Tài s n l u đ ng c a doanh nghi p g m 2 b ph n: Tài
s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông.
- Tài s n l u đ ng s n xu t: G m m t b ph n là nh ng v t t d tr đ đ m b o
cho quá trình s n xu t đ c liên t c nh nguyên v t li u chính, nguyên v t li u ph ,
nhiên li u… và môt b ph n là nh ng s n ph m đang trong quá trình s n xu t nh : s n
ph m d dang, bán thành ph m,…
- Tài s n l u đ ng l u thông: Là nh ng tài s n l u đ ng n m trong quá trình l u
thông c a doanh nghi p nh : thành ph m trong kho ch tiêu th , v n b ng ti n, v n
trong thanh toán v v…
Trong quá trình s n xu t kinh doanh, tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u
đ ng l u thông luôn th ch cho nhau, v n đ ng không ng ng nh m đ m b o cho quá
trình tái s n xu t đ c ti n hành lien t c và thu n l i.
đ m b o cho cho quá trình s n xu t kinh doanh đ
liên t c đòi h i doanh nghi p ph i có m t l

c ti n hành th

ng xuyên,

ng tài s n l u đ ng nh t đ nh. Do đó đ

hình thành nên các tài s n l u đ ng, doanh nghi p ph i cung ng ra m t s v n ti n t
nh t đ nh đ u t vào các tài s n đó. S v n này đ c g i là v n l u đ ng c a doanh
nghi p.
b.

c đi m v n l u đ ng

Trong quá trình tham gia vào ho t đ ng kinh doanh, do b chi ph i b i các đ c
đi m tài s n l u đ ng nên v n l u đ ng c a doanh nghi p có các đ c đi m sau:
- VL trong quá trình chu chuy n luôn thay đ i hình thái bi u hi n.
- VL chuy n toàn b giá tr ngay trong m t l n và đ

c hoàn l i

toàn b sau m i chu kì kinh doanh.
- VL hoàn thành m t vòng tu n hoàn sau m t chu kì kinh doanh.

1


1.1.1.2. Phân lo i v n l u đ ng
qu n lý v n l u đ ng đ c t t c n ph i phân lo i v n l u đ ng. D a theo tiêu
chí khác nhau, có th chia v n l u đ ng thành các lo i khác nhau. Thông th ng có
m t s cách phân lo i ch y u sau:
a. D a theo hình thái bi u hi n và kh n ng hoán t c a v n: có th chia v n l u
đ ng thành: V n b ng ti n và v n v hàng t n kho.
- V n b ng ti n và các kho n ph i thu
V n b ng ti n g m: Ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng, ti n đang chuy n. Ti n
là m t lo i tài s n có tính linh ho t cao, doanh nghi p có th d dàng chuy n đ i thành
các lo i tài s n khác ho c đ tr n . Do v y, trong ho t đ ng kinh doanh đòi h i m i
doanh nghi p c n ph i có m t l ng ti n c n thi t nh t đ nh
Các kho n ph i thu: Ch y u là các kho n ph i thu t khách hàng th hi n

s

ti n mà các khách hàng n doanh nghi p phát sinh trong quá trình bán hàng, cung ng
d ch v d i hình thái bán tr c tr sau. Ngoài ra doanh nghi p còn có th ph i ng
tr c ti n mua hàng cho ng i cung c p.
- V n v hàng t n kho
Trong doanh nghi p s n xu t v n v t t hang hóa bao g m: V n v v t t d tr ,
v n thành ph m. Các lo i này đ c g i chung là v n v hàng t n kho. Xem chi ti t
h n cho th y, v n v hàng t n kho c a doanh nghi p g m: V n nguyên v t li u chính,
v n v t li u ph , v n nhiên li u, v n ph tùng thay th , v n v t đóng gói, v n d ng c
công c , v n s n ph m đang ch , v n v chi phí tr tr c, v n thành ph m.
Trong doanh nghi p th
hàng hóa d tr .

ng m i, v n v hàng t n kho ch y u là giá tr các lo i

Vi c phân lo i v n l u đ ng theo cách này o đi u ki n thu n l i cho vi c xem
xét đánh giá m c t n kho d tr và kh n ng thanh toán c a doanh nghi p. M t khác,
thông qua cách phân lo i này có th tìm các bi n pháp phát huy ch c n ng c a thành
ph n v n và bi t đ c k t c u v n l u đ ng theo hình thái bi u hi n đ đ nh h
đi u ch nh h p lý có hi u qu .

ng

b. D a theo vai trò c a v n l u đ ng đ i v i quá trình s n xu t kinh doanh
V n l u đ ng có th đ

c chia thành:

- V n l u đ ng trong khâu d tr s n xu t g m các kho n: V n nguyên v t li u
chính, v n nguyên v t li u ph , v n ph tùng thay th , v n v t đóng gói, v n công c
d ng c nh .
- V n l u đ ng trong khâu tr c ti p s n xu t g m các kho n sau: v n s n ph m
đang ch t o, v n v chi phí tr tr

c.

2

Thang Long University Library


- V n l u đ ng trong khâu l u thông g m các kho n: v n thành ph m và v n
b ng ti n; v n trong thanh toán g m nh ng kho n ph i thu và các kho n ti n t m ng
tr c phát sinh trong quá trình mua v t t hàng hóa ho c thanh toán n i b ; các kho n
v n đ u t ng n h n v ch ng khoán, cho vay ng n h n..
Ph

ng pháp này cho phép bi t đ

c k t c u v n l u đ ng theo vai trò. T đó,

giúp cho vi c đánh giá tình hình phân b v n l u đ ng trong các khâu c a quá trình
luân chuy n v n, th y đ c vai trò c a t ng thành ph n v n đ i v i quá trình kinh
doanh. Trên c s đó, đ ra các bi n pháp t ch c qu n lý thích h p nh m t o ra m t
k t c u v n l u đ ng h p lý, t ng đ

c t c đ luân chuy n v n l u đ ng.

c. Phân lo i theo quan h s h u
Theo cách này ng

i ta chia VL thành 2 lo i:

- V n ch s h u: là s VL

thu c quy n s h u c a doanh nghi p, doanh

nghi p có đ y đ các quy n chi m h u, s d ng, chi ph i và đ nh đo t.
- Các kho n n : là các kho n VL mà doanh nghi p ch có quy n s d ng trong
m t th i h n nh t đ nh (nh v n vay ng n h n c a các ngân hàng th ng m i, các t
ch c tài chính; v n vay thông qua phát hành trái phi u ng n h n; các kho n n khách
hàng ch a thanh toán).
Cách phân lo i này cho th y k t c u VL

c a doanh nghi p đ

c hình thành

b ng v n c a b n thân doanh nghi p hay các kho n n . T đó có các quy t đ nh trong
huy đ ng và qu n lý, s d ng VL h p lý h n, đ m b o an ninh tài chính trong s
d ng v n c a doanh nghi p.
Nh v y, m i cách phân lo i v n l u đ ng đáp ng nh ng yêu c u nh t đ nh c a
công tác qu n lý.
1.1.2. N i ếung qu n lý s ế ng v n l u đ ng c a ếoanh nghi p
1.1.2.1. Nhu c u v n l u đ ng và các nhân t

nh h

ng đ n nhu c u v n l u

đ ng.
a. Nhu c u v n l u đ ng:
Trong chu kì kinh doanh c a doanh nghi p phát sinh nhu c u v n l u đ ng. Nhu
c u v n l u đ ng c a doanh nghi p là th hi n s v n ti n t c n thi t doanh nghi p
ph i tr c ti p ng ra đ hình thành m t l ng d tr hàng t n kho và kho n cho khách
hàng n sau khi đư s d ng kho n tín d ng c a nhà cung c p và các kho n n ph i tr
khác có tính ch t chu kì (ti n l ng ph i tr , ti n thu ph i nôp,….), có th xác đ nh
theo công th c sau:

3


Nhu c u
v nl u
đ ng

M cd
= tr hàng

Kho n ph i
+ thu c a khách

t n kho

-

hàng

Kho n ph i tr
nhà cung c p.

S v n l u đ ng doanh nghi p ph i tr c ti p ng ra tùy thu c vào nhu c u v n
l u đ ng l n hay nh trong t ng th i kì kinh doanh. Trong công tác qu n lý v n l u
đ ng, m t v n đ quan tr ng là ph i xác đ nh đ

c nhu c u v n l u đ ng c n thi t

ph i t ng v i m t quy mô và đi u ki n kinh doanh nh t đ nh.
Nhu c u v n l u đ ng th

ng xuyên c n thi t t i thi u là s v n tính ra ph i đ

đ đ m b o cho quá trình tái s n xu t đ

c ti n hành m t cách liên t c.

ng th i ph i

th c hi n ch đ ti t ki m m t cách h p lý.
b. S c n thi t ph i xác đ nh nhu c u v n l u đ ng
Trong đi u ki n ngày nay, m i nhu c u v n l u đ ng cho ho t đ ng kinh doanh,
các doanh nghi p đ u ph i t tài tr . Do đó, vi c xác đ nh đúng đ n và h p lý nhu c u
v n l u đ ng th

ng xuyên càng có ý ngh a quan tr ng b i vì:

- Nhu c u v n l u đ ng th

ng xuyên c n thi t đ

c xác đ nh đúng đ n và h p

lý là c s đ t ch c t t các ngu n tài tr .
-

áp ng k p th i đ y đ v n l u đ ng cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh

nghi p ti n hành bình th ng và liên t c. N u nhu c u v n l u đ ng xác đ nh quá th p
s gây nhi u khó kh n cho công tác t ch c đ m b o v n , gây c ng th ng gi t o v
v n, làm gián đo n quá trình tái s n xu t c a doanh nghi p. M t khác còn có th gây
ra nh ng t n th t nh s n xu t b đình tr , không có d v n th c hi n các h p đ ng
kinh t đư ký k t, không có kh n ng tr n ng

i lao đ ng và tr n ng

i cung c p

khi đ n h n thanh toán, làm gi m và m t uy tín v i b n hàng
N u xác đ nh nhu c u VL

quá cao s d n đ n tình tr ng th a v n gây

v t t , hàng hóa, không ti t ki m đ

đ ng

c v n gây lưng phí, làm t ng các kho n chi phí

không c n thi t, t ng giá thành, làm gi m hi u qu s d ng v n, phát sinh nhi u kho n
chi phí không h p lý, làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p. Ng c l i n u xác đ nh
nhu c u VL quá th p s gây nhi u khó kh n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p: không đ m b o VL cho s n xu t liên t c, gây nên nh ng thi t h i do
ng ng s n xu t, không có kh n ng thanh toán.., t đó gây m t tín nhi m trong quan
h mua bán, quan h tín d ng, m t uy tín trong kinh doanh.
c. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p.

Nhu c u v n l u đ ng là m t đ i l ng không c đ nh và ph thu c vào nhi u
y u t . Trong đó có m t s y u t ch y u sau:

4

Thang Long University Library


- Nh ng nhân t v đ c đi m, tính ch t c a ngành ngh kinh doanh nh : chu kì
kinh doanh, quy mô kinh doanh, tính ch t th i v trong công vi c kinh doanh, nh ng
thay đ i v k thu t công ngh s n xu t vv…Các nhân t này có nh h ng tr c ti p
đ n s v n l u đ ng mà doanh nghi p ph i ng ra và th i gian ng v n.
- Nh ng nhân t v mua s m v t t và tiêu th s n ph m: Kho ng cách gi a
doanh nghi p v i các nhà cung c p v t t hàng hóa, s bi n đ ng v giá c c a các
lo i v t t , hàng hóa mà doanh nghi p s d ng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh,
kho ng cách gi a doanh nghi p v i th tr

ng đ u ra, đi u ki n phu ng ti n v n t i….

- Chính sách c a doanh nghi p trong tiêu th s n ph m, tín d ng và t ch c
thanh toán: Chính sách v tiêu th s n ph m và tín d ng c a doanh nghi p nh h ng
tr c ti p đ n k h n thanh toán quy mô các kho n ph i thu. Vi c t ch c tiêu th và
th c hi n các th t c thanh toán và t ch c thanh toán thu ti n bán hàng có nh h
tr c ti p đ n nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p.

ng

1.1.2.2. N i ếung qu n lý v n l u đ ng
a. Qu n lý v n b ng ti n:
V n b ng ti n c a doanh nghi p g m ti n m t t i qu và ti n g i ngân hàng.
Vi c qu n lý v n b ng ti n là v n đ h t s c quan tr ng trong công tác qu n lý tài
chính doanh nghi p.
+ V n b ng ti n là y u t tr c ti p quy t đ nh kh n ng thanh toán c a m t
doanh nghi p t ng ng v i m t quy mô kinh doanh nh t đ nh đòi h i th ng xuyên
ph i có m t l ng ti n t ng x ng m i đ m b o cho tình hình tài chính c a doanh
nghi p

tr ng thái bình th

ng.

+ V n b ng ti n là m t l i tài s n có tính linh ho t cao và c ng d là đ i t
c a các hành vi tham ô, gian l n, l i d ng.

ng

N i dung ch y u c a qu n lý v n b ng ti n bao g m các v n đ sau:
- Xác đ nh m c d tr v n ti n m t m t cách h p lý. Vi c xác đ nh m c t n d
tr ti n m t có lý ngh a quan tr ng giúp cho doanh nghi p đ m b o kh n ng thanh
toán b ng ti n m t c n thi t trong k , tránh đ c r i ro không có kh n ng thanh toán.
Gi đ c uy tín v i các nhà cung c p và t o đi u ki n cho doanh nghi p ch p đ c c
h i kinh doanh t t, t o kh n ng thu đ c l i nhu n cao.
- Qu n lý ch t ch các kho n ph i thu chi b ng ti n. Doanh nghi p c n x y d ng
các n i quy, quy ch v qu n lý các kho n ph i thu chi. c bi t là các kho n thu chi
b ng ti n m t đ trách th t thoát m t mát, l m d ng ti n c a doanh nghi p đ v l i
cho cá nhân.

5


- T t c các kho n thu chi c a doanh nghi p đ u ph i thông qua qu ti n m t,
không đ c chi tiêu ngoài qu .
- Ph i có s phân đ nh rõ ràng trong qu n lý ti n m t gi a nhân viên k toán ti n
m t và th qu . Vi c xu t nh p qu hàng ngày do th qu ti n hành trên c s các
phi u thu chi h p th c và h p pháp.
- T ng t c quá trình thu ti n và làm vhaamj đi quá trình chi ti n. D đoán th i
gian chi tr , d oanh nghi p có th t n d ng l ng ti n m t trôi n i trên m t s d ti n
m t nh h n.
- C n qu n lý ch t ch các kho n t m ng b ng ti n m t. Xác đ nh rõ đ i t
t m ng, các tr ng h p t m ng, m c đ t m ng và th i gian t m ng.
- Th ng xuyên thanh toán các kho n n đ n h n cho doanh nghi p.
b. Qu n lý kho n ph i thu.

ng

- T m quan tr ng c a qu n lý ph i thu
Qu n lý kho n ph i thu c a khách hàng là m t v n đ r t quan tr ng và ph c t p
trong công tác qu n lý tài chính doanh nghi p vì:
+ Kho n ph i thu t khách hàng chi m t tr ng l n trong t ng v n l u đ ng c a
doanh nghi p.
+ Vi c qu n lý các kho n ph i thu t khách hàng liên quan ch t ch đ n vi c tiêu
th s n ph m. Khi doanh nghi p m r ng bán ch u cho khách hàng s làm cho n ph i
thu t ng lên. Tuy v y doanh nghi p có th t ng th ph n t đó gia t ng đ c doanh thu
bán hàng và l i nhu n.
+ Qu n lý kho n ph i thu liên quan tr c ti p đ n vi c t ch c và b o toàn v n
l u đ ng c a doanh nghi p.
+ Vi c t ng n ph i thu kéo theo gia t ng các kho n chi phí nh chi phí qu n lý,
chi phí thu h i n , chi phí tr lưi tr c ti n vay đ đáp ng nhu c u v n l u đ ng thi u
do v n c a doanh nghi p b khách hàng chi m d ng và làm t ng r i ro tài chính c a
doanh nghi p.
- Các bi n pháp ch y u qu n lý kho n ph i thu:
+ Xác đ nh chính sách bán ch u( chính sách tín d ng th ng m i) v i khách
hàng. Doanh nghi p c n xem xét đ n các y u t nh h ng đ n chính sách này nh :
m c tiêu m r ng th tr ng tiêu thu, t ng doanh thu, l i nhu n, tính ch t th i v trong
s n xu t, tình tr ng c nh tranh, tình tr ng tài chính c a doanh nghi p,...
+ Phân tích khách hàng, xác đ nh đ i t ng bán ch u: Trong vi c hình thành
chính sách tín d ng th ng m i, doanh nghi p c n ph i xác đ nh rõ là bán ch u cho ai.
Do đó, đ th m đ nh r i ro c n ph i có s phân tích k l ng kh n ng tr n và uy tín
c a khách hàng, nh t là khách hàng ti m n ng.

6

Thang Long University Library


+ Xác đ nh đi u ki n thanh toán: Doanh nghi p ph i xác đ nh th i h n bán ch u
và t l chi t kh u thanh toán.Trong tr ng h p khách hàng có uy tín th p ho c đáng
nghi ng , doanh nghi p c n n đ nh m t h n m c tín d ng h n ch đ trách r i ro.
+ Th

ng xuyên ki m soát n ph i thu: M s theo dõi chi ti t n ph i thu và

tình hình thanh toán v i khách hàng.
+ Áp d ng các bi n pháp thích h p thu h i n và b o toàn v n.
+ Chu n b s n sàng các ch ng t c n thi t đ i v i các kho n n s p đ n k
thanh toán. Nh c nh và đôn đ c khách hàng thanh toán các kho n n đ n h n.
+ Th c hi n các bi n pháp k p th i thu h i các kho n n đ n h n.
+ Ch đ ng áp d ng các bi n pháp tích c c và thích h p thu h i các kho n n
quá h n. C n xác đ nh rõ nguyên nhân d n đ n n quá h n đ có bi n pháp thu h i
thích h p.
+ Doanh nghi p c n trích l p d phòng n ph i thu khó đòi đ ch đ ng b o toàn
v n l u đ ng.
c. Qu n lý v n v hàng t n kho.
- T m quan tr ng c a vi c qu n lý v n v hàng t n kho.
+ V n v hàng t n kho chi m t tr ng l n trong t ng giá tr tài s n c a doanh
nghi p và chi m t tr ng l n trong t ng v n l u đ ng c a doanh nghi p.
+ Vi c duy trì h p lý v n v hàng t n kho s t o cho doanh nghi p thu n l i cho
ho t đ ng s n xu t kinh doanh: trách đ c r i ro trong vi c ch m ch ho c ng ng ho t
đ ng s n xu t do thi u v t t hay trách đ
nhi u l n v i s l ng nh .
+ Tránh đ

c vi c ph i tr giá cao cho vi c đ t hàng

c tình tr ng a đ ng v v t t , hàng hóa ho c là c ng th ng do thi u

h t v t t . T đó làm t ng t c đ luân chuy n v n.
+ D tr hàng t n kho h p lý có vài trò nh m t t m đ m an toàn gi a các giai
đo n khác nhau trong chu k kinh doanh.
+ Hi u qu qu n lý s d ng v n v hàng t n kho nh h ng và tác đ ng tr c ti p
đ n hi u qu s d ng và hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.
T i cùng m t th i đi m, khi doanh nghi p đ

ch

ng nh ng l i ích t vi c d

tr và s d ng hàng t n kho thì các chi phí có liên quan c ng phát sinh t ng ng bao
g m: chí phí đ t hàng, chi phí l u tr hay chi phí t n tr và chi phí thi t h i do không
có hàng.

7


1.1.3. M t s ch tiêu đánh giá hi u qu s ế ng v n trong các ếoanh nghi p
1.1.3.1. S c sinh l i c a v n l u đ ng
S c sinh l i c a v n l u đ ng

=

L i nhu n
V n l u đ ng

Ch tiêu này cho bi t:
- C m t đ ng v n l u đ ng tham gia vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì t o
ra nhi u đ ng l i nhu n.
- Ch tiêu này càng l n càng t t.
1.1.3.2. H s đ m nhi m v n l u đ ng:
H s đ m nhi m v n l u đ ng

V n l u đ ng
=

Doanh thu thu n

Ch tiêu này cho bi t:
- C m t đ ng v n l u đ ng tham gia vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì t o
ra bao nhiêu đ ng l i nhu n.
- Ch tiêu này càng l n càng t t.
1.1.3.3. S vòng quay c a v n l u đ ng( H s luân chuy n)
Th i gian c a m t vòng luân chuy n
Th

=

S ngày trong k
S vòng quay c a v l u đ ng

ng l y th i gian c a k phân tích là m t n m hay 360 ngày.

Ch tiêu này cho bi t:
- S ngày c n thi t đ v n l u đ ng quay đ

c m t vòng.

- Th i gian c a m t vòng luân chuy n càng nh thì t c đ luân chuy n c a v n
l u đ ng càng l n và làm rút ng n chu k kinh doanh, v n quay vòng hi u qu h n.
1.1.3.4. Phân tích kh n ng luân chuy n hàng t n kho
S hình thành hàng t n kho là m t đòi h i t t y u trong quá trình luân chuy n
v n c a DN, tu thu c vào ngành ngh c a DN mà m c đ t n kho nhi u hay ít, c ng
nh ch ng lo i t n kho là khác nhau. Thông th

ng thì hàng t n kho s bao g m các

lo i sau: nguyên v t li u, công c - d ng c , thành ph m, s n ph m d dang, hàng
hoá,...
đánh giá tính hi u qu c a vi c s d ng hàng t n kho trong vi c t o ra
doanh thu thì ta s d ng ch tiêu vòng quay hàng t n kho và s ngày m t vòng quay
hàng t n kho.

8

Thang Long University Library


a. Vòng quay hàng t n kho
- Vòng quay hàng t n kho th hi n r ng trong k thì DN đư xu t hàng đ c m y
l n, nh v y n u s vòng quay hàng t n kho càng l n thì ch ng t r ng hi u qu s
d ng hàng t n kho càng cao. Và ng c lai, n u s vòng quay hàng t n kho càng nh
thì có th r ng DN đang đ u t quá nhi u vào hàng t n kho ho c hàng t n kho c a DN
khó có kh n ng luân chuy n.
Vòng quay hàng t n kho

=

Giá v n hàng bán
Hàng t n kho BQ

b. S ngày m t vòng quay hàng t n kho
- S ngày m t vòng quay hàng t n kho cho bi t trung bình thì bao nhiêu ngày
DN xu t hàng m t l n. Nh v y ta th y, n u s ngày trung bình m t l n xu t hàng
càng nh thì ch ng t t c đ luân chuy n hàng t n kho cao, hi u qu s d ng hàng t n
kho càng l n và ng c lai.
S ngày m t vòng quay hàng t n kho =

S ngày trong k
S vòng quay hàng t n kho

1.1.3.5. Kh n ng thanh toán ng n h n
H s thanh toán ng n h n

T ng s tài s n l u đ ng
=

T ng s n ng n h n

- Tình hình tài chính c a doanh nghi p th hi n rõ nét thông qua kh n ng thanh
toán, đó là kh n ng mà doanh nghi p tr đ c các kho n n ph i tr khi n đ n h n
thanh toán.
- H s cho th y kh n ng đáp ng các kho n n ng n h n c a doanh nghi p là
cao hay th p, n u ch tiêu này x p x b ng 1 thì doanh nghi p có d kh n ng thanh
toán các kho n n ng n h n và tình hình tài chính c a doanh nghi p là bình th
ho c kh quan.
1.1.3.6. T su t thanh toán t c th i
T ng s v n b ng ti n

T su t thanh toán t c th i

=

T ng s n ng n h n

- N u t su t l n h n 0.5 thì tình hình thanh toán t

9

ng đ i kh quan.

ng


- N u t su t nh h n 0.5 thì doanh nghi p có th g p khó kh n trong thanh toán
công n và do đó có th ph i bán g p hàng hoá, s n ph m đ tr n vì không d ti n
thanh toán.
1.1.3.7. S vòng quay các kho n ph i thu
S vòng quay kho n ph i thu

=

Doanh thu thu n
Kho n ph i thu BQ

- Ch tiêu cho bi t m c h p lý c a s d các kho n ph i thu và hi u qu c a vi c
đi thu h i n .N u các kho n ph i thu đ c thu h i nhanh thì s vòng luân chuy n c a
các kho n ph i thu s nâng cao và v n c a công ty ít b chi m d ng.
h

- N u s vòng luân chuy n các kho n ph i thu quá cao s không t t vì có th
ng đ n kh i l ng hàng tiêu th do ph ng th c thanh toán quá ch t ch .

nh

1.1.3.8. Th i gian m t vòng quay các kho n thu
S ngày trong k

K thu ti n bình quân

=

S vòng quay các kho n ph i thu

- Ch tiêu này cho th y đ thu h i các kho n ph i thu c n m t th i gian là bao
nhiêu.
- N u s ngày này mà l n h n th i gian bán ch u quy đ nh cho khách hàng thì
vi c thu h icác kho n ph i thu là ch m và ng c l i.

1.1.4. Nh ngănhânăt ă nhăh
Có r t nhi u nhân t

ngăđ năvi căqu nălỦăvàăhi uăqu ăs ăd ngăVL

nh h

ng đ n hi u qu s d ng v n l u đ ng t i doanh

nghi p, nh ng có th chia thành hai nhóm nhân t sau
1.1.4.1 Các nhân t khách quan
+ Chính sách kinh t c a nhà n c: Chính sách v mô c a nhà n c trong n n
kinh t th tr ng tác đ ng m t ph n không nh đ n hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p. Ch ng h n nh nhà n c s d ng chính sách th t ch t: t ng thu giá tr gia
t ng đánh vào các y u t đ u vào làm cho chi phí c a doanh nghi p t ng lên. Vì v y
đ ng tr c các quy t đ nh đ u t , t ch c doanh nghi p c n ph i xem xét đ n y u t
này.
+ Tác đ ng c a th tr ng: Doanh nghi p ho t đ ng luôn g n li n v i th tr ng
đ u vào, th tr ng đ u ra, th tr ng v n,…Trong ho t đ ng kinh doanh, các doanh
nghi p ph i đ i m t v i nh ng r i ro nh l m phát, s bi n đ ng c a lưi su t, v t
li u…tác đ ng m nh m đ n môi tr

ng kinh doanh . Vì v y doanh nghi p ph i ki m

soát t t th tr ng đ u ra, đ u vào, th tr ng v n… n u không s
VKD c ng nh v n l u đ ng c a doanh nghi p.

nh h

ng đ n

10

Thang Long University Library


+ S ti n b c a khoa h c và công ngh : Ngày nay, khoa h c công ngh không
ng ng phát tri n, n u doanh nghi p không b t k p đi u này đ đi u ch nh k p th i giá
tr s n ph m thì hàng hóa bán ra s gi m tính c nh tranh và ch t l ng.
+ T c đ t ng tr

ng c a n n kinh t : tác đ ng c a n n kinh t t ng tr

nhanh hay ch m có nh h

ng đ n s c mua c a th tr

ng.

i u này nh h

ng

ng tr c

ti p đ n tình hình tiêu th c a doanh nghi p, t đó nh h ng t i doanh thu, l i nhu n
và nh th s nh h ng đ n hi u qu s d ng v n nói chung và VL nói riêng
1.1.4.2. Nhân t ch quan
+ Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng: xác đ nh nhu c u VL

thi u chính xác d n

đ n tình tr ng th a ho c thi u v n trong s n xu t kinh doanh, đi u này s nh h ng
không t t đ n quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng nh hi u qu s d ng v n
c a doanh nghi p.
+ Vi c l a ch n ph ng án đ u t :N u d án đ c ch n là kh thi, phù h p v i
đi u ki n th tr ng, kh n ng c a doanh nghi p và phù h p v i l i phát tri n c a nhà
n

c thì s n ph m s n xu t ra đ

c tiêu th nhanh, t ng vòng quay VL và ng

c l i.

+ Do trình đ qu n lý: trình đ qu n lý c a doanh nghi p mà y u kém s d n đ n
th t thoát v t t hàng hoá trong quá trình mua s m, d tr , s n xu t và tiêu th s n
ph m, d n đ n s d ng lưng phí VL , hi u qu s d ng v n th p. Ng c l i, v i trình
đ qu n lý cao, nhà qu n tr s có hi u qu s d ng VL .nh ng quy t đ nh đ u t
ng n h n đúng đ n tránh tình tr ng đ v n nhàn r i, nâng cao.
+

c đi m c a quá trinh s n xu t kinh doanh: Nhu c u c a th tr

ng mang tính

th i v , chính vì v y ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng có tính th i v . V n l u
đ ng là y u t thi t y u c a quá trình s n xu t kinh doanh, cho nên v n l u đ ng c ng
ch u nh h ng tính th i v c a th tr ng.
nâng cao hi u qu s d ng v n l u
đ ng , doanh nghi p c ng c n ph i trú tr ng đ n tính th i v .
+ Các m i quan h c a doanh nghi p:

ó là quan h gi a doanh nghi p v i

khách hàng và quan h gi a doanh nghi p v i nhà cung c p. Các m i quan h này r t
quan tr ng, nó có nh h ng t i nh p đ s n xu t, kh n ng phân ph i s n ph m,
l

ng hàng tiêu th … là nh ng v n đ tr c ti p tác đ ng t i l i nhu n c a doanh

nghi p. N u các m i quan h trên đ
doanh c a doanh nghi p m i di n ra th
th đ

c di n ra t t đ p thì quá trình s n xu t kinh
ng xuyên liên t c, s n ph m làm ra m i tiêu

c nhanh chóng, kh ng đ nh v th c a doanh nghi p trên th tr

ng.

Trên đây là m t s nhân t ch y u làm nh h ng t i công tác qu n lý và s
d ng VL c a doanh nghi p.
h n ch nh ng tiêu c c nh h ng không t t t i hi u
qu t ch c và s dung VL , các doanh nghi p c n nghiên c u xem xét m t cách k

11


l

ng s

nh h

ng c a t ng nhân t nh m đ a ra nh ng bi n pháp h u hi u nh t, đ

hi u qu c a đ ng VL mang l i là cao nh t.
1.2. T ngăquanăth căti năv ănghiênăc uăv năl uăđ ng
1.2.1. Th c ti n v nghiên c u v n l u đ ng
Trong quá trình nghiên c u và làm lu n v n v đ tài v n l u đ ng em có tham
kh o và tìm hi u m t s lu n v n cùng đ tài nh sau:
- Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i công ty c ph n Xu t
Nh p Kh u K thu t (Ngu n: doc.edu.vn)
- Gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng
gi i trí Th ng Long (Ngu n: luanvan.net.vn)

Công ty C ph n

- Phân tích hi u qu s d ng v n l u đ ng t i công ty c ph n Giày Bình
(Ngu n: luanvan.net.vn)
Các bài vi t trên đ u có h

ng ti p c n đ tài vì nh n th c đ

nh

c t m quan tr ng

c a v n l u đ ng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh là đi u chính xác. Các bài vi t
th ng đi theo h ng sau:
- Ti p c n đ tài v v n l u đ ng
- Gi i thi u t ng quan v v n l u đ ng và các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng
v n l u đ ng
- Phân tích c th tình hình s d ng và qu n lý v n l u đ ng t i doanh nghi p
- Tìm ra các t n t i ch a t t sau đó đ a ra các gi i pháp kh c ph c.
- Các ch s đ

c s d ng trong các bài tham kh o:

1. S vòng quay c a hàng t n kho và th i gian m t vòng quay hàng t n kho
S vòng quay hàng t n kho

Giá v n hàng bán
=

Th i gian m t vòng quay HTK

Hàng t n kho bình quân

360 ngày
=

S vòng quay HTK

2. S vòng quay các kho n ph i thu và th i gian m t vòng quay các kho n ph i thu
Th i gian m t vòng quay HTK =

360 ngày
S vòng quay hàng t n kho

12

Thang Long University Library


Th i gian k phân tích

Th i gian 1 vòng quay các kho n ph i thu

=

S vòng quay các kho n ph i thu

3. Các ch tiêu kh n ng thanh toán
T ng s tài s n l u đ ng

H s thanh toán ng n h n

=

T ng s v n b ng ti n

H s thanh toán t c th i
- Các ch s đ

T ng s n ng n h n

=

T ng s n ng n h n

c s d ng trong bài mà các bài tham kh o không có:

1. S c sinh l i c a v n l u đ ng
L i nhu n

S c sinh l i c a v n l u đ ng

=

V n l u đ ng bình quân

2. H s đ m nhi m v n l u đ ng
H s đ m nhi m v n l u đ ng

V n l u đ ng bình quân
=

Doanh thu thu n

1.2.2. Nh n đ nh cá nhân v thi u sót c a nh ng bài tham kh o
Tuy nhiên cá nhân em nh n th y nh ng bài vi t này v n còn nhi u thi u sót và
nh ng đi m ch a th c s chính xác. C th là:
+ T i ch
ch

ng 1 các bài vi t trên li t kê ra hàng lo t các công th c nh ng đ n

ng 2, khi phân tích c th l i không s d ng h t các công th c đư li t kê tr

c đó.

+ Các bài vi t t p trung quá nhi u v nghiên c u lý thuy t mà không nghiên
c u nhi u t i các ch s phân tích.
+ Các bài vi t th ng ch t p trung nghiên c u và đánh giá các ch tiêu d a trên
phân tích đ nh tính mà b quên phân tích đ nh l ng
+ M c dù đ tài nghiên c u v v n l u đ ng nh ng n i dung đ c p đ n v n
l u đ ng ít, mà ch y u xoay quanh phân tích tài chính.
+ Nêu ra đ
nh ng t n t i đ

c nh ng t n t i nh ng các gi i pháp l i không sát v i th c tr ng
c nêu ra

13


1.3. K tălu n
- M c đích nghiên c u:
tài t p trung vào tình hình v n l u đ ng c a công ty
đ th y đ c th c tr ng và hi u qu v n l u đ ng t i công ty, t đó đ a ra nh ng gi i
pháp, ki n ngh nh m c i thi n hay làm cho hi u qu s d ng v n l u đ ng c a công
ty hi u qu h n
it

+

ng và ph m vi nghiên c u:

it

ng nghiên c u: Tình hình v n l u đ ng t i Công ty C ph n xu t

nh p kh u ETOP.
+ Ph m vi nghiên c u: Sau khi nghiên c u, tham kh o và tìm hi u m t s lu n
v n cùng h ng làm v v n l u đ ng, nh ng lu n v n này nghiên c u bao quát v n
l u đ ng và khá r ng. Vì v y em nh n th y nh ng lu n v n đó không th c s phù h p
v i đ nh h

ng nghiên c u c a em. Trong lu n v n này em ch nghiên c u các khía

c nh liên quan đ n ho t đ ng qu n lý và s d ng v n l u đ ng mà không đi sâu vào
các ho t đ ng khác; m c dù các ho t đ ng khác có m i quan h m t thi t đ i v i ho t
đ ng tài chính c a công ty. Ph m vi nghiên c u c a em là:Nghiên c u tình hình v n
l u đ ng t i công ty trong giai đo n 2010 ậ 2012.
- Ph

ng pháp nghiên c u: Thông qua vi c thu th p s li u th c t t i công ty,

bài vi t c a em s tính toán và nghiên c u s li u đ nh tính và đ nh l
ph ng pháp so sánh và ph ng pháp phân tích t s .

ng thông qua

+ Là ph ng pháp th ng đ c s d ng trong phân tích tài chính; tu thu c
vào m c tiêu phân tích mà có th so sánh theo các cách khác nhau. So sánh gi a th c
t v i k ho ch đ th y đ c tình hình th c hi n k ho ch c a DN, so sánh s li u n m
phân tích v i các n m tr c đó đ th y đ c m c đ t ng gi m, xu h ng phát tri n
c a DN, so sánh s li u gi a DN v i các DN cùng ngành ho c v i s li u trung bình
ngành đ th y đ

c v trí, s c m nh c a DN. Khi phân tích thì có th phân tích theo

chi u ngang c ng nh chi u d c. Phân tích theo chi u ngang là so sánh c v s tuy t
đ i và s t ng đ i c a m t ch tiêu c th nào đó qua nhi u th i k , qua đó ta s th y
đ c xu h ng bi n đ ng c a m t ch tiêu nào đó, là c s đ đánh giá đ c tình hình
t t lên hay x u đi, là c s đ d đoán ch tiêu đó. Phân tích theo chi u d c là xem xét
t tr ng c a t ng ch tiêu trong ch tiêu t ng th , t đó chúng ta th y đ
h

cm cđ

nh

ng c a t ng ch tiêu đ n ch tiêu t ng th ho c là m c đ l n nh c a t ng ch tiêu

trong ch tiêu t ng th .
+ Phân tích t s là k thu t phân tích c n b n và quan tr ng nh t c a phân tích
tài chính. Phân tích các t s tài chính liên quan đ n vi c xác đ nh và s d ng các t s
tài chính đ đo l ng và đánh giá tình hình và ho t đ ng tài chính c a DN. D a vào
các báo cáo tài chính thì ta có nhi u t s khác nhau; d a vào ngu n s li u đ xác

14

Thang Long University Library


đ nh các t s thì ta có các t s sau: các t s đ

c xác đ nh t b ng cân đ i k toán,

các t s đ c xác đ nh t báo cáo k t qu kinh doanh, các t s đ
li u c a c hai b ng.

c xác đ nh t s

Bên c nh đó em c ng s nghiên c u v các ch s d a trên phân tích Dupont
trong ph n phân tích c th các ch s .

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×