Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN THU

B GIÁO D C
TR

NGă

ÀO T O

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI:

GI I PHÁP C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A
CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H NăTH
NGăM I
NGÂN THU

SINH VIÊN TH C HI N

: TR N HI N CHÂM


MÃ SINH VIÊN

: A15186

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

GIÁOăVIểNăH

NG D N : TS. PH M TH HOA

HÀ N I - 2014


B GIÁO D C
TR

NGă

ÀO T O

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI:

GI I PHÁP C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A
CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H NăTH
NGăM I
NGÂN THU

SINH VIÊN TH C HI N

: TR N HI N CHÂM

MÃ SINH VIÊN


: A15186

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

GIÁOăVIểNăH

NG D N : TS. PH M TH HOA

HÀ N I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Trong th i gian nghiên c u và th c hi n bài khóa lu n này, em đã nh n đ

c nhi u

s quan tâm giúp đ c a các th y cô và ban giám đ c và các thành viên trong Công ty
TNHH TM Ngân Thu. Nhân d p hoàn thành khóa lu n này, em xin chân thành c m n
t i m i ng i.
Em xin g i l i c m n sâu s c t i cô giáo TS. Ph m Th Hoa, là giáo viên h
d n tr c ti p cho khóa lu n này. Tác gi đã nh n đ

c s đ nh h

ng

ng, ch b o t n tình

và tâm huy t c a cô đ có th hoàn thành đ tài khóa lu n.
Trong quá trình th c hi n khóa lu n, em xin chân thành g i l i c m n t i các th y
cô giáo trong tr ng, đ c bi t là khoa Kinh t - Qu n lý đã trang b cho sinh viên
nh ng ki n th c, kích thích sinh viên tìm hi u và h c h i.
hoàn thành khóa lu n này, em c ng xin trân tr ng g i l i c m n t i Ban giám
đ c đ c bi t là ông Nguy n Hoài Anh - giám đ c Công ty, các anh ch trong các b
ph n phòng ban đã nhi t tình t o đi u ki n cho em hoàn thành khóa lu n m t cách
thu n l i.
Do th i gian th c t p t i Công ty có h n và kinh nghi m v th c t c a em còn h n
ch nên khóa lu n này không th tránh kh i nh ng sai sót. Vì v y, em r t mong đ c
s góp ý và ch b o c a quý th y cô đ khóa lu n này đ

c hoàn ch nh h n.
Sinh viên

Tr n Hi n Châm


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Tr n Hi n Châm

Thang Long University Library

c


M CL C
L IM
CH

U ................................................................................................................ 1
NGă1.ăNH NG LÝ LU NăC ăB N V C I THI N TÌNH HÌNH TÀI

CHệNHăă
1.1.

I V I DOANH NGHI P .......................................................................... 3

NH NG V N V Nă

CHUNG V C I THI N TÌNH HÌNH TÀI

CHÍNH ........................................................................................................................... 3
DOANH NGHI P ....................................................................................................... 3
1.1.1. Khái ni m và m c tiêu c a c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p........... 3
1.1.1.1. Khái ni m c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p ................................... 3
1.1.1.2. M c tiêu c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p ..................................... 3
1.1.2. Thông tin s d ng đ phân tích đánh giá c i thi n tình hình tài chính
doanh nghi p ................................................................................................................... 4
1.1.2.1. H th ng báo cáo tài chính ............................................................................ 4
1.1.2.2. C s d li u khác......................................................................................... 5
1.1.3. Các nhóm ch tiêu đánh giá c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p ......... 6
1.1.3.1. Nhóm ch tiêu đánh giá chung ........................................................................ 6
1.1.3.2. Nhóm ch tiêu đánh giá c th ...................................................................... 10
1.2. S

C N THI T C A VI C C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A

DOANH NGHI P ........................................................................................................ 17
1.3. CÁC NHÂN T
NHăH
NG T I VI C C I THI N TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH DOANH NGHI P.......................................................................................... 17
1.3.1. Nhân t khách quan......................................................................................... 17
1.3.2. Nhân t ch quan ............................................................................................ 18
K T LU NăCH
CH

NGă1............................................................................................. 19

NGă2.ăăTH C TR NG C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

TNHHăTH

NGăM I NGÂN THU .......................................................................... 20

2.1. T NG QUAN V CỌNGăTYăTNHHăTH

NGăM I NGÂN THU ................. 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty .............................................. 20
2.1.2.

c đi m ngành ngh kinh doanh c a Công Ty TNHH Th

ng M i Ngân

Thu................................................................................................................................. 20
2.1.3. C c u t ch c b máy qu n lý c a công ty..................................................... 21
2.1.3.1. Ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n ...................................................... 21
2.1.4. Tình hình k t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty ..................................... 23


2.2. TH C TR NG C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY
TNHHăTH
NGăM I NGÂN THU .......................................................................... 24
2.2.1. Nhóm ch tiêu chung c a công ty .................................................................... 24
2.2.1.1. C i thi n tình hình tài s n và ngu n v n ...................................................... 24
2.2.1.2. C i thi n tình hình doanh thu và l i nhu n ................................................. 29
2.2.1.3. C i thi n kh n ng t o ti n c a công ty........................................................ 32
2.2.2. Nhóm ch tiêu c th ........................................................................................ 35
2.2.2.1. Ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán c a công ty.................................... 35
2.2.2.2. Ch tiêu đánh giá hi u su t s d ng tài s n.................................................. 37
2.2.2.3. Ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i.............................................................. 38
2.2.2.4. Ch tiêu xác đ nh c c u tài s n và ngu n v n ............................................. 39
2.3.ă ánhăgiáăth c tr ng c i thi n tình hình tài chình công ty TNHH TM Ngân
Thu ............................................................................................................................... 41
2.3.1. K t qu đ t đ

c .............................................................................................. 41

2.3.2. Nh ng h n ch còn t n t i và nguyên nhân .................................................... 41
K TăLU NăCH
CH

NGă2............................................................................................. 43

NGă3.ăBI N PHÁP VÀ KI N NGH NH M C I THI N TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H NăTH

NGăM I

NGÂN THU.................................................................................................................. 44
3.1.ă
TH

NHăH
NG PHÁT TRI N C A CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N
NGăM I NGÂN THU ...................................................................................... 44

3.2. GI I PHÁP NH M C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY
TRÁCH NHI M H U H NăTH

NGăM I NGÂN THU ..................................... 45

3.2.1. Xây d ng c c u v n h p lý............................................................................. 45
3.2.2. Nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng ....................................................... 46
3.2.2.1. Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng .................................................................... 46
3.2.2.2. Qu n lý t t hàng t n kho............................................................................... 48
3.2.3. Nâng cao kh n ng thanh toán........................................................................ 49
3.2.3.1. Qu n lý các kho n ph i thu .......................................................................... 49
3.2.3.2. Qu n lý ti n m t ............................................................................................ 50
3.2.4. T ng l i nhu n ................................................................................................ 50
3.2.4.1. T ng ếoanh thu ............................................................................................. 50
3.2.4.2. Gi m chi phí .................................................................................................. 51

Thang Long University Library


3.3. KI N NGH ....................................................................................................... 52
3.3.1. Ki n ngh đ i v i c quan qu n lý nhà n
K T LU NăCH

c ................................................... 52

NGă3............................................................................................. 54

K TăLU N .................................................................................................................. 55
TÀI LI U THAM KH O ........................................................................................... 56


DANH M CăS ă

, B NG BI U

S ăđ 2.1.ăC ăc u t ch c c aăCôngăTyăTNHHăTh

ngăM i Ngân Thu................... 21

B ng 2.1. K t qu s n xu t kinh doanh c aăCôngătyătrongă3ăn măg năđơy .............. 23
B ng 2.2. Các ch tiêu tài s n trên b ngăcơnăđ i k toán t n m ............................... 25
2011ăđ năn mă2013....................................................................................................... 25
B ng 2.3. B ng ch tiêu ngu n v n trên b ngăcơnăđ i k toán ................................... 26
B ng 2.4. M i quan h gi a tài s n và ngu n v n ...................................................... 28
B ng 2.5. Các ch tiêu v doanh thu ............................................................................ 29
B ng 2.6. Báo cáo k t qu kinh doanh ........................................................................ 30
B ngă2.7.ăBáoăcáoăl uăchuy n ti n t n mă2011ăđ năn mă2013 ................................. 32
B ng 2.8. Phân tích th c tr ng kh n ngăt o ti n ...................................................... 34
B ng 2.9. Các ch tiêu ph n ánh kh n ngăthanhătoán............................................... 35
B ng 2.10. Ch tiêuăđánhăgiáăhi u su t s d ng tài s n.............................................. 37
B ng 2.11. Ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăsinhăl i .......................................................... 38
B ng 2.12. Ch tiêu ph năánhăc ăc u tài s n và ngu n v n ........................................ 39
B ng 3.1. Ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh c aăCôngătyăn mă2020 ................. 44
B ngă3.2.ăXácăđ nhănhuăc uăv năl uăđ ngăc aăcôngătyăTNHHăTh

ngăM i ............ 48

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T

Kí hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

BCTC

Báo cáo tài chính

BQ/ng

i/tháng

Bình quân/ng

i/tháng

C KT

Cân

CSH

Ch S H u

CSH BQ

Ch S H u Bình Quân

DT bán hàng

Doanh thu bán hàng

DTT

Doanh thu thu n

H

T

i K Toán

Ho t đ ng đ u t

H KD

Ho t đ ng kinh doanh

H TC

Ho t đ ng tài chính

HTK

Hàng t n kho

LN sau thu

L i Nhu n sau thu

LN t H KD

L i Nhu n t ho t đ ng kinh doanh

NH

Ng n h n

NQ - CP

Ngh quy t – Chính Ph

NV

Ngu n v n

TNHH

Trách nhi m h u h n

TM

Th

TS

Tài s n

TSL

Tài s n l u đ ng

Trđ/ng

i/tháng

ng M i

Tri u đ ng/ng

i/tháng


L IM

U

1. Lý do nghiên c uăđ tài
có th t n t i và phát tri n trong các đi u ki n kh c nghi t c a n n kinh t toàn
c u, các ch doanh nghi p c n hi u r ng, h c n qu n lý doanh nghi p theo cách
chuyên nghi p. Qu n tr tài chính doanh nghi p là m t yêu c u c p thi t c a doanh
nghi p nh m đánh giá th c tr ng tài chính hi n t i, kh n ng sinh l i, ti m l c phát
tri n c a doanh nghi p trong t

ng lai, t đó có các bi n pháp phù h p t ng s c c nh

tranh c a doanh nghi p trên th tr

ng qu c t . Tuy nhiên, hi n nay các doanh nghi p

Vi t Nam, đ c bi t là các doanh nghi p v a và nh ch a quan tâm thích đáng đ n
công c h u ích này. Nguyên nhân chính d n đ n tình tr ng trên là do ho t đ ng qu n
lý hi n nay t i các doanh nghi p v a và nh đ u d a trên kinh nghi m.
Do các doanh nghi p v a và nh có vai trò quan tr ng đ i v i s phát tri n c a đ t
n c, chi m h n 95% s doanh nghi p c n c và đóng góp h n 40% GDP, nên hi u
qu ho t đ ng c a các doanh nghi p này nh h ng l n đ n n n kinh t . Vì v y, vi c
tìm ki m các bi n pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các doanh nghi p này là c n
thi t và tr ng y u nh t là các bi n pháp nh m c i thi n tình hình tài chính t i doanh
nghi p. Nh n th c v n đ này, em đã quy t đ nh l a ch n đ tài: ắBi n pháp c i thi n
tình hình tài chính c a Công ty trách nhi m h u h năth ngăm iăNgơnăThuẰ làm
đ tài khóa lu n t t nghi p c a mình.
2. M căđíchănghiênăc u
- Làm sáng t lý lu n v c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p và các n i dung c a
c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p.
- Phân tích th c tr ng đ đánh giá nh ng k t qu đ t đ c, ch ra t n t i và nguyên
nhân v c i thi n tình hình tài chính c a Bi n pháp c i thi n tình hình tài chính c a
Công ty trách nhi m h u h n th
-

ng m i Ngân Thu

xu t nh ng gi i pháp và ki n ngh nh m c i thi n tình hình tài chính c a Công ty

trách nhi m h u h n th

ng m i Ngân Thu.

- T o khâu đ t phá v chi n l c, góp ph n thúc đ y các doanh nghi p v a và nh
Vi t Nam ng d ng c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p đ có th xây d ng đ nh
h ng phát tri n dài h n.
3.ă
-

iăt
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u:

tài t p trung nghiên c u báo cáo tài chính và các h s tài

chính, bao g m: hi u su t ho t đ ng, kh n ng thanh toán, kh n ng sinh l i c a doanh
nghi p g n li n v i th c t t i Công ty trách nhi m h u h n th ng m i Ngân Thu

1

Thang Long University Library


- Ph m vi nghiên c u : Tình hình tài chính c a Công ty trách nhi m h u h n th
m i Ngân Thu trong 3 n m 2011, 2012, 2013.
4.ăPh

ng

ngăphápănghiênăc u

Qua quá trình nghiên c u thông tin s li u t b ng cân đ i k toán , báo cáo k t qu
ho t đ ng SXKD ….. Em s d ng các ph
suy lu n.

ng pháp th ng kê, phân tích, so sánh, t l

5. K t c u c a khóa lu n
Ngoài ph n l i m đ u, danh m c tài li u tham kh o, danh m c các t vi t t t, danh
m c b ng bi u, s đ , tài li u tham kh o và k t lu n, bài khóa lu n đ
3 ch ng nh sau:
Ch

c b c c thành

ngă 1:ă Nh ng v nă đ lý lu nă c ă b n v c i thi n tình hình tài chính doanh

nghi p
Ch

ngă2:ăTh c tr ng c i thi n tình hình tài chính c a Công ty trách nhi m h u

h năth
Ch

ngăm i Ngân Thu

ngă3:ăGi i pháp và ki n ngh nh m c i thi n tình hình tài chính c a Công ty

trách nhi m h u h n Ngân Thu

2


CH
NGă1.ăNH NG LÝ LU NăC ăB N V C I THI N TÌNH HÌNH TÀI
CHệNHăă
I V I DOANH NGHI P
1.1. NH NG V N V Nă

CHUNG V C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH NGHI P
1.1.1. Khái ni m và m c tiêu c a c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p
1.1.1.1. Khái ni m c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p
C i thi n tình hình tài chính là m t h th ng hành đ ng c a nhà qu n lý tài chính
doanh nghi p v i m c tiêu ph c v cho ho t đ ng qu n lý tài chính c a doanh nghi p
có hi u qu . Bao g m: s d ng các công c cho phép thu th p và x lý các thông tin
k toán và các thông tin khác v qu n lý nh m đánh giá tình hình tài chính c a m t
doanh nghi p, đánh giá r i ro, m c đ và ch t l ng hi u qu ho t đ ng c a doanh
nghi p đó, kh n ng và ti m l c c a doanh nghi p, trên c s đó đ a ra các quy t đ nh
v ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p nh m c i thi n n ng l c tài chính phù h p
v i k ho ch tài chính c a doanh nghi p.
M i quan tâm hàng đ u c a các nhà qu n lý tài chính, các đ i tác kinh doanh là
đánh giá r i ro phá s n tác đ ng t i các doanh nghi p mà bi u hi n c a nó là kh n ng
thanh toán, đánh giá kh n ng cân đ i v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh
lãi c a doanh nghi p. Trên c s đó, các nhà qu n lý tài chính ti p t c nghiên c u và
đ a ra nh ng d đoán v k t qu ho t đ ng nói chung và m c doanh l i nói riêng c a
doanh nghi p trong t ng lai. Trên c c đó quy t đ nh m c đ u t , quan h kinh
doanh v i doanh nghi p. Vì v y, chú tr ng đ n các bi n pháp c i thi n tình hình tài
chính doanh nghi p là đi u thi t y u c a m i doanh nghi p.
1.1.1.2. M c tiêu c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p
M c tiêu ho t đ ng chính c a doanh nghi p là t i đa hóa l i nhu n, an toàn v n và
t ng tr

ng b n v ng. Do đó, m c tiêu c a c i thi n tình hình tài chính c a doanh

nghi p chính là c i thi n tình hình ngu n v n, s d ng v n m t cách có hi u qu nh t
nh m đ t đ c m c tiêu nói trên. C th nh sau:
Ph i đ m b o đ v n kinh doanh v i chi phí h p lý: Các doanh nghi p mu n ti n
hành kinh doanh thì tr c h t ph i có đ v n, hay đ ti m l c tài chính đ duy trì và
phát tri n. Quy mô v n s quy t đ nh quy mô ho t đ ng kinh doanh, n ng l c thanh
toán, n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p. C i thi n tình hình tài chính ph i h ng
đ n vi c xác đ nh chính xác nhu c u v n c n thi t cho ho t đ ng kinh doanh, phát tri n
đ

c hình th c huy đ ng v n phong phú, phù h p đ có th t p trung v n k p th i, đ

th a mãn nhu c u kinh doanh hi u qu .

3

Thang Long University Library


Ph i s d ng v n kinh doanh c a doanh nghi p h p lý, hi u qu và an toàn: S
d ng v n có hi u qu t c là ph i t o ra l i nhu n cao, doanh nghi p ph i t ng thu
nh p, ti t gi m chi phí, do đó:
+ C i thi n tình hình tài chính ph i h ng đ n gi m th p chi phí s d ng v n cho
doanh nghi p, s d ng đ c các ngu n có chi phí th p, ti t ki m các chi phí ngoài lãi,
chi phí qu n lý...
+ C i thi n tình hình tài chính bao g m các bi n pháp t ng doanh thu, t đó t ng l i
nhu n, b i n u thu x p đ

c ngu n v n h p lý nh ng không đ a đ

doanh, t o ra doanh thu thì không t o ra đ

c v n vào kinh

c l i nhu n.

+ C i thi n tình hình tài chính nh m phòng ng a và h n ch kh n ng xu t hi n các r i
ro, các kho n n khó đòi, tình tr ng m t kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
+ An toàn v n là v n kinh doanh c a doanh nghi p đ c b o toàn và ngày càng t ng
tr ng. V n giúp doanh nghi p ch ng đ r i ro, đ m b o an toàn ho t đ ng kinh
doanh. V n l n s t o đ c uy tín l n cho doanh nghi p trên th tr ng, t o đi u ki n
cho doanh nghi p m r ng quy mô s n xu t kinh doanh và phát tri n th tr ng. Vì
v y, C i thi n tình hình tài chính doanh nghi p ph i đ t v n đ an toàn v n là m c tiêu
hàng đ u. Doanh nghi p ph i th c hi n các bi n pháp đ phòng ng a, h n ch đ n
m c th p nh t nh ng r i ro, t n th t.
1.1.2. Thông tin s d ng đ phân tích đánh giá c i thi n tình hình tài chính doanh
nghi p
c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p hi u qu , xác th c và có tính kh thi
cao thì c n ph i phân tích đ c hi n tr ng, d đoán xu h ng phát tri n, nhu c u v n
c a doanh nghi p.
đ t đ c m c tiêu yêu c u ph i có m t c s d li u c n thi t,
cung c p thông tin đ y đ , k p th i và phù h p.
1.1.2.1. H th ng báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là nh ng báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài s n, v n ch s
h u và công n c ng nh tình hình tài chính, k t qu kinh doanh, tình hình l u chuy n
ti n t và kh n ng sinh l i trong k c a doanh nghi p.
Báo cáo tài chính đ
chính

c s d ng nh ngu n d li u chính khi phân tích tình hình tài

Theo Ch đ k toán doanh nghi p hi n hành (Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B Tài chính), h th ng Báo cáo tài chính áp d ng cho t t c các
doanh nghi p thu c m i l nh v c, m i thành ph n kinh t trong c n
bao g m 4 bi u m u báo cáo sau:

4

c

Vi t Nam


- B ng cân đ i k toán (M u s B01 - DN);
- Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh (M u s B02 - DN);
- Báo cáo L u chuy n ti n t (M u s B03 - DN);
- B n thuy t minh báo cáo tài chính (M u s B09 - DN).
1.1.2.2. C s d li u khác
C s d li u khác đ
c a môi tr

c s d ng đ phân tích nguyên nhân, các y u t

nh h

ng

ng kinh doanh c ng nh các chính sách c a doanh nghi p tác đ ng đ n

các bi n pháp c i thi n tình hình tài chính c a doanh nghi p nh th nào. Ngu n thông
tin này giúp cho các k t lu n trong vi c c i thi n tình hình tài chính có tính thuy t
ph c cao. Các thông tin này đ c chia thành ba nhóm: Thông tin chung v tình hình
kinh t , thông tin v ngành kinh doanh c a doanh nghi p và thông tin v đ c đi m ho t
đ ng c a doanh nghi p.
- Thông tin chung v tình hình kinh t
Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p ch u tác đ ng b i nhi u y u t thu c môi
tr

ng v mô nên c i thi n tình hình tài chính c n đ t trong b i c nh chung c a kinh t

trong n

c và khu v c. Trên c s k t h p nh ng thông tin này s t o đi u ki n đánh

giá đ y đ h n tình hình tài chính và đ ng th i có th d báo nh ng nguy c , c h i
đ i v i h at đ ng c a doanh nghi p. Nh ng thông tin c n quan tâm th ng bao g m:
+ Thông tin v t ng tr

ng hay suy thoái kinh t , đ c bi t v i ph m vi trong n

c và

khu v c.
+ Các chính sách kinh t l n c a Nhà n c, chính sách chính tr , ngo i giao, pháp lu t,
ch đ k toán, tài chính…. có liên quan.
+ Thông tin v t l l m phát.
+ Thông tin v lãi su t ngân hàng, t giá ngo i t .
- Thông tin v ngành kinh doanh c a doanh nghi p.
Trong ph m vi ngành c n xem xét s phát tri n c a doanh nghi p trong m i liên h
v i các ho t đ ng và đ c đi m chung c a ngành kinh doanh. Nh ng thông tin liên
quan đ n ngành c n chú tr ng quan tâm th
+ Nh p đ và xu h

ng bao g m:

ng v n đ ng c a ngành

+ M c đ và yêu c u công ngh c a ngành
+ Quy mô c a th tr

ng và tri n v ng phát tri n

+ Tính ch t c nh tranh c a th tr

ng, m i quan h v i nhà cung c p, khách hàng

+ Nguy c xu t hi n nh ng đ i th c nh tranh ti m tàng.
5

Thang Long University Library


- Thông tin v đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
M i doanh nghi p có đ c đi m riêng trong chi n l

c kinh doanh và t ch c ho t

đ ng nên đ đánh giá chính xác hi u qu c a các bi n pháp c i thi n tình hình tài
chính, ng i phân tích c n nghiên c u các đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p, ch
y u bao g m các khía c nh sau:
+ M c tiêu, chi n l

c kinh doanh c a doanh nghi p.

+ Chính sách tài chính, tín d ng c a doanh nghi p.
+

c đi m công ngh và chính sách đ u t c a doanh nghi p.

+

c đi m luân chuy n v n trong quá trình kinh doanh

+ Tính th i v , tính chu k trong ho t đ ng kinh doanh.
+ M i liên h gi a doanh nghi p v i ngân hàng, nhà cung c p, khách hàng và các đ i
t

ng khác.

1.1.3. Các nhóm ch tiêu đánh giá c i thi n tình hình tài chính doanh nghi p
1.1.3.1. Nhóm ch tiêu đánh giá chung
C i thi n tình hình tài chính doanh nghi p bao g m các n i dung: C i thi n tình
hình tài s n; c i thi n ngu n v n; c i thi n tình hình doanh thu và l i nhu n; c i thi n
kh n ng t o ti n.
C i thi n tình hình tài chính doanh nghi p ph i cân nh c gi a r i ro và sinh l i,
th

ng xuyên phân tích tình hình tài chính doanh nghi p đ th y đ

c th c tr ng đ t

đó đ a ra nh ng bi n pháp kh c ph c k p th i và đúng đ n.
C i thi n tinh hình tài s n và ngu n v n
- C i thi n tình hình tài s n
c i thi n tình tình tài s n phù h p thì vi c đ u tiên ph i làm là phân tích tình
hình th c t c a tài s n, trên c s đó đánh giá đi m m nh, đi m y u và đ a ra các
bi n pháp.
Phân tích khái quát tình hình tài s n là đánh giá tình hình t ng (gi m) và bi n đ ng
k t c u c a tài s n c a doanh nghi p. Qua phân tích khái quát tình hình tài s n s cho
th y tài s n c a doanh nghi p nói chung và c a t ng kho n m c tài s n thay đ i nh
th nào gi a các n m? Doanh nghi p có đang đ u t m r ng s n xu t hay không?
Tình tr ng thi t b c a doanh nghi p nh th nào? Doanh nghi p có đ ng ti n, hàng
t n kho hay không?...
Khi phân tích tình hình tài s n, doanh nghi p th c hi n phân tích bi n đ ng theo
th i gian và bi n đ ng k t c u c a t ng kho n m c tài s n.

6


Phân tích tài s n ng n h n g m các kho n m c:
- Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

- Các kho n đ u t tài chính ng n h n
- Các kho n ph i thu ng n h n
- Hàng t n kho
- Tài s n ng n h n khác
Phân tích tài s n dài h n g m các kho n m c:
- Các kho n ph i thu dài h n
- Tài s n c đ nh
- Tài s n dài h n khác
- C i thi n tình hình ngu n v n
ti n hành ho t đ ng kinh doanh, các doanh nghi p c n ph i xác đ nh nhu c u
đ u t , ti n hành t o l p, tìm ki m, t ch c và huy đ ng v n. Doanh nghi p có th huy
đ ng v n cho nhu c u kinh doanh t nhi u ngu n khác nhau; trong đó, có th qui v
hai ngu n chính là v n ch s h u và n ph i tr .
V n CSH là s v n c a các ch s h u, các nhà đ u t đóng góp ban đ u và b
sung thêm trong quá trình kinh doanh (v n đ u t c a CSH).
Ngoài ra, thu c v n ch s h u còn bao g m m t s kho n khác phát sinh trong quá
trình ho t đ ng kinh doanh nh : chênh l ch t giá h i đoái, chênh l ch đánh giá l i tài
s n, l i nhu n sau thu ch a phân ph i, các qu doanh nghi p...
N ph i tr ph n ánh s v n mà doanh nghi p đi chi m d ng trong quá trình ho t
đ ng kinh doanh; do v y, doanh nghi p ph i cam k t thanh toán và có trách nhi m
thanh toán. Thu c n ph i tr c ng bao g m nhi u lo i khác nhau, đ

c phân theo

nhi u cách khác nhau; trong đó, phân theo th i h n thanh toán đ c áp d ng ph bi n.
Theo cách này, toàn b n ph i tr c a doanh nghi p đ c chia thành n ph i tr ng n
h n (là các kho n n mà doanh nghi p có trách nhi m ph i thanh toán trong vòng
m t n m hay m t chu k kinh doanh) và n ph i tr dài h n (là các kho n n mà
doanh nghi p có trách nhi m ph i thanh toán ngoài m t n m hay sau m t chu k kinh
doanh).
Qua phân tích c c u ngu n v n, các nhà qu n lý n m đ c c c u v n huy đ ng,bi t
đ c trách nhi m c a doanh nghi p đ i v i các nhà cho vay, nhà cung c p, ng i lao
đ ng, ngân sách... v s tài s n tài tr b ng ngu n v n c a h . C ng qua phân tích c
c u ngu n v n, các nhà qu n lý c ng n m đ c m c đ đ c l p v tài chính c ng nh
xu h ng bi n đ ng c a c c u ngu n v n huy đ ng.
7

Thang Long University Library


Khi c i thi n tình hình ngu n v n, doanh nghi p c n th c hi n phân tích bi n đ ng
theo th i gian và bi n đ ng k t c u c a t ng kho n m c ngu n v n và c a t ng ngu n
v n.
Phân tích n ph i tr g m các kho n m c:
- N ng n h n: g m các kho n vay, n ng n h n, ph i tr ng

i bán...

- N dài h n: g m vay dài h n, n dài h n…
Phân tích v n ch s h u g m các kho n m c:
- Ngu n v n qu : g m ngu n v n, l i nhu n ch a phân ph i….
- Ngu n kinh phí, qu khác
C i thi n tình hình doanh thu và l i nhu n
Báo cáo k t qu kinh doanh là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh tình hình k t
qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty trong m t kì k toán.
Thông qua các ch tiêu trên báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh có th ki m tra,
phân tích, đánh giá tình hình doanh thu bán hàng, giá v n hàng bán, chi phí và l i
nhu n c a công ty sau m t kì k toán.
- C i thi n tình hình doanh thu
Doanh thu là m t ch tiêu tài chính quan tr ng c a doanh nghi p; qua ch tiêu doanh
thu, ng i phân tích s th y đ c k t qu các ho t đ ng di n ra trong k c a doanh
nghiêp; so sánh v i s li u doanh thu c a các k tr
giúp ng

i phân tích bi t đ

c s t ng tr

c đó ho c v i k ho ch đ t ra s

ng c a doanh nghi p trong ho t đ ng s n

xu t kinh doanh ra sao? Bên c nh đó, b ng cách xác đ nh t tr ng c a t ng lo i doanh
thu đ t đ c trong t ng doanh thu c a doanh nghi p s giúp ng i phân tích th y rõ s
đóng góp doanh thu c a t ng ho t đ ng vào t ng doanh thu c a doanh nghi p; trên c
s đó đ ra các bi n pháp nh m t ng t ng doanh thu.
Khi c i thi n tình hình doanh thu th

ng tác đ ng theo hai h

ng vào hai lo i

doanh thu c b n:
- Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v là ti n bán s n ph m, hàng hoá sau
khi đã tr các kho n ti n chi t kh u bán hàng, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i
(có ch ng t h p l ); thu t ph n n giá c a Nhà n
hàng hoá, d ch v theo yêu c u c a Nhà n c.

c, n u doanh nghi p có cung c p

- Doanh thu ho t đ ng tài chính và thu nh p khác là doanh thu t ho t đ ng mua bán
trái phi u, tín phi u, c phi u, cho thuê tài s n, góp v n liên doanh, thu lãi ti n g i, lãi
cho vay,…

8


- C i thi n tình hình l i nhu n
L i nhu n là k t qu tài chính cu i cùng c a các ho t đ ng s n xu t kinh doanh; là
ch tiêu ch t l

ng đ đánh giá hi u qu kinh t các ho t đ ng c a doanh nghi p. Qua

ch tiêu này, ng i phân tích s nh n th y rõ v m t s l ng và ch t l ng ho t đ ng
c a doanh nghi p, th y rõ k t qu s d ng các y u t s n xu t v ti n v n, v t t , lao
đ ng… vào quá trình s n xu t.
c i thi n tình hình l i nhu n trong các doanh nghi p, thông th

ng ng

i ta ph i

ti n hành th c hi n các công vi c sau:
- ánh giá tình hình th c hi n k ho ch l i nhu n c a t ng b ph n và c a toàn doanh
nghi p.
- Phân tích nh ng nguyên nhân, xác đ nh m c đ

nh h

ng c a t ng nhân t đ n tình

hình bi n đ ng l i nhu n.
ra các bi n pháp khai thác các kh n ng ti m tàng đ không ng ng nâng cao l i
nhu n.
C i thi n kh n ng t o ti n
Báo cáo l u chuy n ti n t th c ch t là m t báo cáo cung c p thông tin v nh ng s
ki n và nghi p v kinh t có nh h ng đ n tình hình ti n t c a m t công ty trong kì
báo cáo. Qua Báo cáo l u chuy n ti n t , các đ i t ng quan tâm s bi t đ c doanh
nghi p đã t o ti n b ng cách nào, ho t đ ng nào là ho t đ ng ch y u t o ra ti n,
doanh nghi p đã s d ng ti n vào m c đích gì và vi c s d ng đó có h p lý hay
không?
c i thi n kh n ng t o ti n c n ti n hành đánh giá khái quát tình hình tài chính
c a doanh nghi p qua Báo cáo l u chuy n ti n t , ta ti n hành nh sau:
Tr c h t ti n hành so sánh l u chuy n ti n thu n (là chênh l ch gi a s ti n thu
vào và chi ra) t H KD v i các ho t đ ng khác, đ ng th i so sánh t ng kho n ti n thu
vào và chi ra c a các ho t đ ng đ th y đ c: ti n t o ra ch y u t ho t đ ng nào,
ho t đ ng nào thu đ c nhi u ti n nh t, ho t đ ng nào s d ng ti n t ít nh t. i u này
có ý ngh a quan tr ng trong vi c đánh giá kh n ng t o ti n c ng nh s c m nh tài
chính c a công ty.
S c m nh tài chính c a công ty th hi n kh n ng t o ti n t ho t đ ng kinh
doanh ch không ph i ti n t o t ho t đ ng đ u t và ho t đ ng tài chính. B i vì:
- L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t d

ng (thu > chi) th hi n quy mô đ u t

c a doanh nghi p b thu h p, vì đây là k t qu c a s ti n thu do bán tài s n c đ nh
nhi u h n s ti n chi ra đ m r ng đ u t (mua s m tài s n c đ nh và t ng đ u t tài
chính).
9

Thang Long University Library


- L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính d ng th hi n l ng v n cung ng t
bên ngoài t ng, đi u đó cho th y: ti n t o ra t ho t đ ng tài chính là do s tài tr t
bên ngoài và nh v y công ty có th b ph thu c vào ng i cung ng ti n bên
ngoài.
Sau đó, ti n hành so sánh (c s tuy t đ i và t ng đ i) gi a kì này v i kì tr c
(n m nay v i n m tr c) c a t ng kho n m c, t ng ch tiêu trên báo cáo l u chuy n
ti n t đ th y s bi n đ ng v kh n ng t o ti n c a t ng ho t đ ng, s bi n đ ng c a
t ng kho n thu, chi. i u này có ý ngh a quan tr ng trong vi c xác đ nh xu h ng t o
ti n c a các ho t đ ng trong doanh nghi p làm ti n đ cho vi c d đoán kh n ng t o
ti n c a doanh nghi p trong t ng lai.
1.1.3.2. Nhóm ch tiêu đánh giá c th
- Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u su t ho t đ ng c a doanh nghi p
Nhóm ch tiêu này đ

c s d ng đ đo l

ng hi u qu c i thi n tình hình tài chính

doanh nghi p trong m c tiêu t ng hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p.
Phân tích kh n ng ho t đ ng c a doanh nghi p là vi c phân tích quá trình s d ng
tài s n, quá trình huy đ ng và s d ng các ngu n v n c a doanh nghi p; đánh giá u
nh c đi m c a quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; trên c s
đó đ ra bi n pháp kh c ph c nh ng nh c đi m và phát huy nh ng u đi m trong k
k ho ch. Có r t nhi u cách khác nhau đ xác đ nh, nh ng th ng đ c s d ng nh t
là so sánh gi a k t qu ho t đ ng v i các lo i v n kinh doanh c a doanh nghi p.
(1) S vòng quay hàng t n kho (Vòng quay c a v n v t t hàng hóa)
S vòng quay hàng t n kho là s l n mà hàng hoá t n kho bình quân luân chuy n
trong k . Nó đ c xác đ nh theo công th c sau:
S vòng quay
hàng t n kho

Giá v n hàng bán
=

Hàng t n kho bình quân
S vòng quay hàng t n kho cao h n so v i doanh nghi p trong ngành ch ra r ng:
Vi c t ch c và qu n lý d tr c a doanh nghi p là t t, doanh nghi p có th rút ng n
đ c chu k kinh doanh và gi m đ c l ng v n b vào hàng t n kho.
N u s vòng quay hàng t n kho th p th
v t t quá m c d n đ n tình tr ng

ng g i lên cho doanh nghi p có th d tr

đ ng ho c s n ph m đ

c tiêu th ch m. Nh ng

n u s vòng quay hàng t n kho l i tr nên quá cao thì nó báo hi u vi c doanh nghi p
không d tr đ v t t hàng hoá theo đ nh m c cho k sau ho c không đ m b o d tr
đ hàng t n kho đ bán.
10


(2) S ngày m t vòng quay hàng t n kho (k luân chuy n HTK)
S ngày m t vòng quay hàng t n kho ph n ánh s ngày trung bình c a m t vòng
quay hàng t n kho.
S ngày trong k
K luân chuy n
=

hàng t n kho

S vòng quay hàng t n kho

(3) Vòng quay các kho n ph i thu
ó là quan h t l gi a doanh thu v i s d bình quân các kho n ph i thu c a
khách hàng trong k .
Doanh thu thu n
Vòng quay các kho n ph i thu =
S d bình quân các kho n ph i thu
S d bình quân các kho n ph i thu đ c tính b ng ph ng pháp bình quân các
kho n ph i thu trên b ng cân đ i k toán. Nó còn bao g m các kho n tr tr c cho
ng

i bán, các kho n ph i thu n i b và các kho n ph i thu khác.

Vòng quay các kho n ph i thu c a doanh nghi p càng l n ch ng t t c đ thu h i
các kho n ph i thu là nhanh. ây là bi u hi n t t vì doanh nghi p không ph i đ u t
nhi u vào các kho n ph i thu (không c p tín d ng cho khách hàng). Tuy nhiên vòng
quay các kho n ph i thu th p thì ch a ch c đã là bi u hi n x u. B i vì, nó còn liên
quan đ n chính sách bán hàng c a doanh nghi p, t c đ tiêu th s n ph m c a doanh
nghi p.
(4) K thu ti n bình quân
K thu ti n bình quân ph n ánh s ngày c n thi t đ thu đ c các kho n ph i thu
(s ngày c a m t vòng quay các kho n ph i thu). Vòng quay các kho n ph i thu càng
l n thì k thu ti n trung bình càng nh và ng c l i. K thu ti n bình quân đ c xác
S d bình quân
đ nh theo công th c sau:
x
360
360
các kho n ph i thu
=

K thu ti n

=

Vòng quay các
kho n ph i thu

Doanh thu

K thu ti n bình quân th p ch ng t doanh nghi p không b đ ng v n trong khâu
thanh toán, không g p ph i nh ng kho n n “khó đòi”. Ng c l i, n u h s này cao,

11

Thang Long University Library


doanh nghi p c n ph i ti n hành phân tích chính sách bán hàng đ tìm ra nguyên nhân
t n đ ng n .
Trong nhi u tr

ng h p, do doanh nghi p mu n chi m l nh th tr

ng thông qua

bán hàng tr ch m, tài tr cho các chi nhánh đ i lý nên d n t i k thu ti n bình quân
cao. Khi phân tích ch tiêu này, k t qu đ c phân tích có th đ c đánh giá là t t,
nh ng do k thu t tính toán có th che l p đi nh ng khuy t đi m trong vi c qu n tr
các kho n ph i thu. Nên c n có s phân tích đ nh k các kho n ph i thu đ s m phát
hi n nh ng kho n n “khó đòi” và các bi n pháp x lý k p th i.
(5) Vòng quay v n l u đ ng
Vòng quay v n l u đ ng ph n ánh trong k v n l u đ ng quay đ
Công th c xác đ nh:
Vòng quay v n l u đ ng =

c m y vòng.

Doanh thu thu n
V n l u đ ng bình quân

Ch tiêu này đ c s d ng đ đánh giá ch t l ng công tác s d ng v n l u đ ng
trong t ng giai đo n và trong c quá trình s n xu t kinh doanh; t c đ luân chuy n v n
l u đ ng nhanh hay ch m ph n ánh tình hình t ch c công tác cung ng v t t , s n
xu t, tiêu th s n ph m c a doanh nghi p có h p lý hay không, các kho n v t t đ c
s d ng trong t ng khâu c a quá trình s n xu t t t hay không t t.
(6) S ngày m t vòng quay v n l u đ ng
S ngày m t vòng quay v n l u đ ng ph i ánh trung bình m t vòng quay v n l u
đ ng h t bao nhiêu ngày.
360 (ngày)
S ngày m t vòng
quay v n l u đ ng

=

S vòng quay v n l u đ ng

(7) Hi u su t s d ng v n c đ nh
Hi u su t s d ng v n c đ nh nh m đo l

ng vi c s d ng v n c đ nh đ t hi u

qu nh th nào?
Doanh thu thu n
Hi u su t s d ng v n c đ nh =
V n c đ nh bình quân
Ch tiêu này càng cao th hi n v n c đ nh đ c s d ng m t cách có hi u qu vào
quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong k , s n ph m đ c t o ra nhi u, đ ng
th i ph n ánh m t b ph n c a v n c đ nh đã d ch chuy n nhanh vào giá tr s n ph m
12


và s m hoàn thành k luân chuy n c a v n. Ch tiêu này th p ph n ánh có th doanh
nghi p đã đ u t v n c đ nh đáp ng nhu c u trang b máy móc thi t b ph c v cho
s n xu t kinh doanh nh ng đ u t không cân đ i kh i l ng s n xu t ra ch a nhi u;
ho c là hi u su t s d ng máy móc thi t b ch a cao; ngoài ra ch s th p còn có th là
do doanh thu trong k th p làm cho đ ng v n b
càng cao càng t t

đ ng. S vòng quay v n c đ nh

(8) Vòng quay v n kinh doanh
Ch tiêu này ph n ánh v n c a doanh nghi p trong 1 k quay đ

c bao nhiêu vòng.

Qua ch tiêu này cho th y hi u qu s d ng toàn b các lo i tài s n c a doanh nghi p
ho c th hi n bình quân m t đ ng v n đ u t vào doanh nghi p đã đem l i bao nhiêu
đ ng doanh thu thu n.
Vòng quay v n
kinh doanh

Doanh thu thu n
=

V n kinh doanh bình quân

Nói chung vòng quay càng l n thì hi u qu càng cao. S vòng quay toàn b v n tùy
thu c vào c c u tài s n kinh doanh s n ph m, chu k kinh doanh, chu k kinh t , chu
k s ng c a s n ph m, các đi u ki n môi tr ng s n xu t kinh doanh.
- Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán c a doanh nghi p
C i thi n tình hình tài chính c a doanh nghi p ch u nh h

ng và tác đ ng tr c ti p

đ n tình hình và kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
th y rõ hi u qu c a vi c
c i thi n tình hình tài chính c a doanh nghi p hi n t i và t ng lai, c n xác đ nh các
ch tiêu phân tích nhu c u và kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
Kh n ng thanh toán c a doanh nghi p đ

c bi u hi n b ng s ti n và tài s n mà

doanh nghi p hi n có, có th dùng đ trang tr i các kho n công n .
(1) T s kh n ng thanh toán hi n th i
T s này ph n ánh m i quan h t l gi a t ng tài s n l u đ ng và đ u t ng n
h n so v i các kho n n ng n h n.
H s kh n ng

=
=

thanh toán hi n th i

Tài s n ng n h n
T ng s n ng n h n

T s kh n ng thanh toán hi n th i th hi n m c đ đ m b o c a tài s n l u đ ng
và đ u t ng n h n v i các kho n n ng n h n. Các kho n n ng n h n là nh ng
kho n n ph i tr trong m t kho ng th i gian ng n (th ng l n ho c b ng 1 n m).
13

Thang Long University Library


Trong t ng s tài s n mà doanh nghi p đang qu n lý, s d ng thì ch có TSL trong
k là có kh n ng chuy n đ i thành ti n m t cách d dàng h n. T s này ph n ánh
m t đ ng n ng n h n đ c che ch b i bao nhiêu đ ng tài s n l u đ ng và đ u t
ng n h n. T s này càng l n th hi n kh n ng thanh toán c a doanh nghi p càng cao
và ng c l i. T s này th hi n tính t ch c a doanh nghi p trong vi c trang tr i các
kho n n ng n h n vì chúng nh h ng đ n cân đ i tài chính ng n h n c a doanh
nghi p.
(2) H s kh n ng thanh toán nhanh
H s này cho bi t kh n ng thanh kho n th c s c a doanh nghi p và đ c tính
toán d a trên các tài s n l u đ ng có th chuy n đ i nhanh thành ti n đ đáp ng
nh ng yêu c u thanh toán c n thi t. Tu theo m c đ k p th i c a vi c thanh toán n ,
h s kh n ng thanh toán nhanh có th đ c xác đ nh theo 2 công th c:
Kh n ng thanh
toán nhanh

Tài s n ng n h n - Hàng t n kho
=

T ng s n ng n h n

Ch tiêu này ph n ánh kh n ng thanh toán các kho n n trong m t kho ng th i
gian ng n. Vì v y, các lo i hàng hoá t n kho có tính thanh kho n th p b i vi c bi n
chúng thành ti n có th m t khá nhi u th i gian nên không đ c tính vào h s này.
C ng c n th y r ng tài s n dùng đ thanh toán nhanh còn đ c xác đ nh là ti n
c ng v i t ng đ ng ti n. T ng đ ng ti n là các kho n có th chuy n đ i nhanh,
b t k lúc nào thành m t l ng ti n bi t tr c (các lo i ch ng khoán ng n h n, th ng
phi u, n ph i thu ng n h n … có kh n ng thanh kho n cao). Vì v y, h s kh n ng
thanh toán nhanh còn đ c xác đ nh nh sau:
Kh n ng thanh toán
nhanh (t c th i)

Ti n + T

=

ng đ

T ng s n

ng ti n

ng n h n

(3) H s thanh toán lãi vay
Lãi vay ph i tr là m t kho n chi phí t ng đ i n đ nh và có th tính toán tr c.
Ngu n đ tr lãi vay là l i nhu n kinh doanh (l i nhu n tr c thu và lãi vay). So sánh
gi a ngu n đ tr lãi vay v i lãi vay ph i tr s cho chúng ta bi t doanh nghi p s n
sàng tr ti n đi vay t i m c đ nào, hay nói các khác nó cho bi t m c đ l i nhu n
đ m b o kh n ng tr lãi hàng n m nh th nào?

14


H s thanh
toán lãi vay

L i nhu n tr

c thu và lãi vay

=

Lãi vay ph i tr
H s này dùng đ đo l
tr lãi cho ch n .

ng m c đ l i nhu n có đ

c do s d ng v n đ đ m b o

(4) Phân tích các kho n ph i thu và các kho n ph i tr
đánh giá m i quan h gi a các kho n ph i thu và các kho n ph i tr , c n xem
xét t ng s ti n ph i thu so v i s ti n ph i tr .
H s công
=
n

Các kho n ph i thu
Các kho n ph i tr

N u các kho n ph i thu l n h n các kho n ph i tr có ngh a doanh nghi p đang b
chi m d ng v n, n u ng c l i, thì có ngh a là doanh nghi p đang chi m d ng v n c a
ng i khác. Hi n t ng chi m d ng và b chi m d ng v n trong ho t đ ng s n xu t
kinh doanh là đi u bình th ng, tuy nhiên c n ph i xem xét tính h p lý đ có bi n
pháp qu n lý công n .
- Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i c a doanh nghi p
Các ch tiêu sinh l i đo l

ng m i quan h gi a l i nhu n ròng đ i v i doanh thu

thu n, giá tr tài s n bình quân và v n ch s h u c a doanh nghi p.
Chúng là c s quan tr ng đ đánh giá k t qu s n xu t kinh doanh trong m t k
nh t đ nh, là lu n c đ các nhà ho ch đ nh đ a ra các quy t đ nh tài chính trong t ng
lai nói chung. Và đ đánh giá tình hình c i thi n tài chính doanh mà doanh nghi p áp
d ng trong k nói riêng.
(1) T su t l i nhu n trên doanh thu (Doanh l i doanh thu)
T su t này ph n ánh c t o ra m t đ ng doanh thu (ho c DTT) thì có bao nhiêu
đ ng l i nhu n. L i nhu n tr

c thu ho c sau thu có th cao hay th p là do giá bán

s n ph m có th cao ho c doanh nghi p ti t ki m đ c chi phí. V l i nhu n có hai ch
tiêu mà nhà qu n tr tài chính doanh nghi p r t quan tâm là l i nhu n tr c thu và l i
nhu n sau thu . Do v y, t

ng ng c ng có hai ch tiêu t su t l i nhu n tr

c thu và

sau thu trên doanh thu.

15

Thang Long University Library


L i nhu n tr

T su t l i nhu n tr c thu
(sau thu ) trên doanh thu

c (sau) thu

=

x100
Doanh thu thu n

(2) T su t sinh l i c a tài s n
Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng giá tr tài s n mà doanh nghi p đã huy đ ng vào
s n xu t kinh doanh có kh n ng t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n; t s này đ c các
ch th có liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p nh Nhà n c, các
c đông, ch n ...quan tâm. Ch tiêu này càng cao, hi u su t s d ng v n c a Công ty
ngày càng l n.

nâng cao ch tiêu này, m t m t ph i nâng cao quy mô v k t qu

đ u ra, m t khác ph i s d ng ti t ki m và h p lý v c c u tài s n.
L i nhu n tr
T su t sinh l i c a tài s n

c thu và lãi vay

=
T ng tài s n

(3) T su t l i nhu n v n kinh doanh (doanh l i t ng v n)
T su t l i nhu n v n kinh doanh là ch tiêu đo l ng m c sinh l i c a đ ng v n
đ u t vào doanh nghi p. T su t này đ c tính nh sau:
T su t l i nhu n tr c thu =
( ho c sau thu ) v n kinh doanh

L i nhu n tr

c thu ( ho c sau thu )
x 100

V n kinh doanh bình quân

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng v n kinh doanh c a doanh nghi p t o ra bao nhiêu
đ ng l i nhu n ròng. Ch tiêu này khi phân tích c n đ c so sánh v i s li u bình quân
c a ngành đ th y đ c hi u qu s d ng v n kinh doanh c a doanh nghi p nh th
nào? N u m c doanh l i t ng v n kinh doanh c a doanh nghi p đ t th p h n so v i
m c trung bình c a ngành thì c n xem xét l i vi c t ch c s d ng v n c a doanh
nghi p.
(4) T su t l i nhu n sau thu trên VCSH (Doanh l i VCSH)
Tính đ

c b ng cách l y l i nhu n ròng chia cho ngu n v n CSH BQ
T su t l i nhu n sau
thu v n ch s h u

L i nhu n sau thu
x 100

=

V n ch s h u bình quân

T su t l i nhu n sau thu v n ch s h u ph n ánh kh n ng sinh l i và m c thu
nh p c a các ch s h u. Trong k c đ u t 1 đ ng v n ch s h u thì t o ra bao
nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . T ng doanh l i v n ch s h u là m t m c tiêu quan
tr ng nh t trong ho t đ ng qu n lý tài chính doanh nghi p.
16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×