Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH SAO VIỆT NISSAN HÀ NỘI

B GIÁO D C
TR

NGă

ÀO T O

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N
C A CÔNG TY C PH N KINH DOANH SAO VI T
NISSAN HÀ N I

SINH VIÊN TH C HI N : TR N HUY TU N
MÃ SINH VIÊN


: A14281

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

HÀ N I - 2014


B GIÁO D C
TR

NGă

ÀO T O

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N
C A CÔNG TY C PH N KINH DOANH SAO VI T
NISSAN HÀ N I

Giáoăviênăh

ng d n

: PGS.TS Nguy n Th

ông

Sinh viên th c hi n

: Tr n Huy Tu n

Mã sinh viên


: A14281

Chuyên ngành

: Tài chính ậ Ngân hàng

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n
có s h tr t giáo viên h
c u c a ng

ng d n và không sao chép các công trình nghiên

i khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có

ngu n g c và đ

c trích d n rõ ràng.

Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Tr n Huy Tu n


L I C Mă N
Trong su t quá tr̀nh h c t p và hoàn thành khoá lu n này, em đư nh n đ

cs

h ng d n, gíp đ qú báu c a các th y cô, các anh ch và các b n. V i l̀ng ḱnh
tr ng và bi t n sâu s c, em xin đ c bày t l i c m n chân thành t i:
PGS.TS Nguy n Th ông đư t n t̀nh h ng d n và truy n đ t nh ng kinh
nghi m quý báu cho em trong su t quá trình làm khoá lu n t t nghi p.
Ban giám hi u, Ph̀ng đào t o, Khoa Kinh t - Qu n ĺ Tr ng
i h c Th ng
Long đư t o m i đi u ki n thu n l i gíp đ em trong quá tr̀nh h c t p và hoàn thành
khoá lu n.
Ban lưnh đ o Công ty C ph n kinh doanh Sao Vi t đư gíp đ , t o đi u ki n cho
em th c t p t i Công ty đ hoàn thành khoá lu n t t nghi p.
Cu i cùng, em xin c m n gia đ̀nh, b n bè, nh ng ng i đư quan tâm gíp đ ,
đ ng viên, khuy n khích em trong su t th i gian qua đ em hoàn thành khoá lu n
đ

c t t h n.
M c dù đư có nhi u c g ng, nh ng do th i gian có h n, tr̀nh đ , k n ng c a

b n thân còn nhi u h n ch nên khóa lu n t t nghi p này c a em không tránh kh i
nh ng h n ch , thi u sót. R t mong nh n đ c s đóng góp, ch b o, b sung thêm c a
th y cô và các b n.
Em xin chân thành c m n!
Sinh viên
Tr n Huy Tu n

Thang Long University Library


M CL C
L IC M N
L IM
U
Cả
NẢ 1: C S LÝ LU N V HI U QU S
NGHI P Tả

D NG TÀI S N C A DOANH

NẢ M I ..................................................................................................... 1

1.1 Tài s n c a doanh nghi p th

ng m i............................................................................ 1

1.1.1 Khái quát v doanh nghi p th
1.1.1.1 Khái ni m v doanh nghi p th

ng m i ....................................................................... 1
ng m i ................................................................... 1

1.1.2 Tài s n và Ế Ế u tài s n c a doanh nghi p th

ng m i ............................................. 2

1.1.2.1 Khái ni m, đ c đi m tài s n c a doanh nghi p ......................................................... 2
1.1.2.2 Phân lo i tài s n trong doanh nghi p ....................................................................... 2
1.1.3 Qu n lý tài s n c a doanh nghi

i ............................................................ 7

1.2 Hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p................................................................. 11
1.2.1 Khái ni m hi u qu s d ng tài s n kinh doanh c a doanh nghi p.......................... 11
1.2.2 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p............................ 12
1.2.2.1 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng t ng tài s n c a doanh nghi p................. 12
1.2.2.2 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n ng n h n c a doanh nghi p......... 12
1.2.2.3 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n dài h n c a doanh nghi p............ 15
1.3 Nhân t

nh h

ng t i hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p............................ 16

1.3.1 Nhóm nhân t ch quan............................................................................................. 16
1.3.1.1 Trửnh đ cán b qu n lý và tay ngh c a công nhân............................................... 16
1.3.1.2 Trửnh đ t ch c s n xu t kinh doanh .................................................................... 17
1.3.1.3

Ế đi m s n xu t – kinh doanh ............................................................................. 17

1.3.1.4 Công tác th m đ nh d án ....................................................................................... 18
1.3.1.5 Kh n ng huỔ đ ng v n và Ế Ế u v n .................................................................... 18
1.3.2 Nhóm nhân t khách quan......................................................................................... 19
1.3.2.1 Môi tr

ng kinh t .................................................................................................. 19

1.3.2.2 C Ếh qu n lý và các chính sách kinh t c a Nhà n

c ........................................ 19

1.3.2.3 Khoa h c – công ngh ............................................................................................. 20
1.3.2.4 Th tr
1.3.2.5

ng ............................................................................................................... 21

i th c nh tranh .................................................................................................. 21

K T LU N Cả
Cả

NẢ 1..................................................................................................... 22

NẢ 2: Tả C TR NG HI U QU S

D NG TÀI S N C A CÔNG TY C PH N

KINH DOANH SAO VI T – NISSAN, HÀ N I ................................................................ 23
2.1 Gi i thi u Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t-Nissan Hà N i ................................. 23
2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ........................................................ 23
2.1.2

Ế đi m kinh doanh c a Công ty ............................................................................. 24

2.1.3

Ế đi m qu n lý và chính sách qu n lý .................................................................... 24


2.1.4 K t qu s d ng tài s n c a Công ty c ph n kinh doanh Sao vi t............................ 26
2.2 Hi u qu s d ng tài s n c a Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t ........................... 29
2.2.1 Th c tr ng tài s n c a Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t................................... 29
2.2.1.1 Th c tr ng tài s n ng n h n c a Công ty ............................................................... 30
2.2.1.2 Th c tr ng tài s n dài h n c a Công ty .................................................................. 33
2.2.2 Hi u qu s d ng tài s n c a Công ty kinh doanh Sao Vi t...................................... 34
2.2.2.1 Hi u qu s d ng t ng tài s n c a Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t ............... 34
2.2.2.2 Hi u qu s d ng tài s n ng n h n c a Công ty CPKD Sao Vi t........................... 36
2.2.2.3 Hi u qu s d ng tài s n dài h n c a Công ty CPKD Sao Vi t .............................. 42
Đ

c tr ng hi u qu s d ng tài s n c a Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t

............................................................................................................................................ 43
2.3.1 K t qu đ t đ

c......................................................................................................... 44

2.3.2 H n ch và nguyên nhân ........................................................................................... 45
K T LU N Cả
Cả

NẢ 2..................................................................................................... 45

NẢ 3: ẢI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S

D NG TÀI S N CÔNG TY C

PH N KINH DOANH SAO VI T, NISSAN ...................................................................... 47
3.1

nh h

ng ho t đ ng c a Công ty .............................................................................. 47

3.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng tài s n t i Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t
............................................................................................................................................ 48
3.2.1 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng t ng tài s n c a Công ty ................................ 48
3.2.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng TSNH c a Công ty ........................................ 50
K T LU N Cả

NẢ 3 ................................................................................................... 57

K T LU N ......................................................................................................................... 58
DANH M C TÀI LI U THAM KH O.............................................................................. 59

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
TSC

Tài s n c đ nh

TSNH

Tài s n ng n h n

TSDH
CPKD

Tài s n dài h n
C ph n kinh doanh

NVKD

Ngu n v n kinh doanh

DANH M C B NG BI U,ă
TH
S đ 2.1. C c u t ch c Công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t ............................ 25
B ng 2.1. K t qu kinh doanh c a Công ty giai đo n 2011 - 2013 ........................... 26
B ng 2.2. C c u tài s n c a Công ty c ph n xây d ng N n Móng Vi t ................. 29
B ng 2.3. C c u tài s n ng n h n c a Công ty C ph n kinh doanh Sao Vi t ......... 30
B ng 2.4. C c u tài s n dài h n c a Công ty các n m 2010 ậ 2012 ........................ 33
B ng 2.5. Hi u qu s d ng t ng tài s n .................................................................. 35
th 2.1. Ch tiêu ROA c a Công ty so v i trung bình ngành kinh doanh ô tô ....... 36
B ng 2.6. Kh n ng thanh toán ................................................................................ 37
B ng 2.7. T c đ luân chuy n tài s n ng n h n ........................................................ 38
B ng 2.8. Ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n ng n h n khác ........................ 39
B ng 2.9. Hi u su t s d ng tài s n ng n h n .......................................................... 41
B ng 2.10. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s n dài h n .......................... 42
Bi u đ 2.1. Su t hao phí c a tài s n c đ nh ........................................................... 43
B ng 2.11. K ho ch và th c hi n các ch tiêu v hi u qu s d ng tài s n c a Công ty
c ph n kinh doanh Sao Vi t ................................................................................... 45


L IM

U

1. Lý do ch năđ tài
Hi u qu s d ng tài s n có m i quan h tr c ti p v i ho t đ ng kinh doanh, nó có
́ ngh a quy t đ nh trong vi c hình thành và t n t i c a doanh nghi p. Do đó t t c các
ho t đ ng kinh doanh có nh h ng đ n hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p,
ng c l i tình hình s d ng tài s n t t hay x u đ u có tác đ ng th́c đ y ho c kìm hãm
đ i v i quá trình kinh doanh. Trong b i c nh n n kinh t hi n nay, các doanh nghi p
mu n đ ng v ng trên th ng tr ng c n ph i nhanh chóng đ i m i, trong đó vi c s
d ng hi u qu tài s n nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh là m t v n đ
đ c quan tâm hàng đ u và có nh h ng tr c ti p đ n s s ng c̀n đ i v i nhi u
doanh nghi p Vi t Nam. i u này ch th c hi n đ c trên c s phân tích hi u qu s
d ng tài s n c a doanh nghi p, t đó doanh nghi p có th nh n ra nh ng m t m nh và
y u, nh m c n c vào đó đ ho ch đ nh ph

ng án hành đ ng phù h p cho t

ng lai

đ ng th i đ xu t nh ng gi i pháp h u hi u đ n đ nh t ng c ng tình hình s d ng
tài s n giúp nâng cao ch t l ng doanh nghi p.
N m b t đ c t m quan tr ng và s c n thi t này c a doanh nghi p nh m phân tích
ho t đ ng kinh doanh đ nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh. Qua l i khuyên c a
giáo viên h ng d n Nguy n Th ông và vi c tìm hi u v ho t đ ng kinh doanh
ngành c a Vi t Nam, tôi đư l a ch n đ tài ắNơngăcaoăhi u qu s d ng tài s n c a
công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t Nissan Hà N i” v i m c tiêu ch rõ đ c m t
s nh ng đi m m nh, đi m y u c ng nh nh ng h n ch và khó kh n c̀n t n t i đ r i
nêu ra nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p.
2. M c tiêu nghiên c u
- Tìm hi u c s lý lu n chung c a hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p.
- Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng tài s n c a công ty c ph n kinh doanh Sao
Vi t Nissan Hà N i.
ánh giá hi u qu s d ng tài s n c a Công ty trong 3 n m qua.
a ra đ c gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng tài s n c a Công ty.
iăt ng và ph m vi nghiên c u
i t ng nghiên c u: Hi u qu s d ng tài s n c a công ty c ph n kinh doanh
Sao Vi t Nissan Hà N i.

3.

Ph m vi nghiên c u: Khóa lu n đi sâu nghiên c u v hi u qu s d ng tài s n c a
công ty c ph n kinh doanh Sao Vi t Nissan Hà N i giai đo n 2011 - 2013.
4. Ph

ngăphápănghiênăc u: S d ng ph

ng pháp so sánh, ph

ng pháp t s

5. K t c u khóa lu n
N i dung khóa lu n t t nghi p g m 3 ph n nh sau:

Thang Long University Library


Ph nă 1:ă C ă s lý lu n chung v hi u qu s
th ngăm i

d ng tài s n c a doanh nghi p

Ph n 2: Th c tr ng hi u qu s d ng tài s n c a công ty c ph n kinh doanh Sao
Vi t-Nissan Hà N i
Ph n 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng tài s n công ty c ph n kinh doanh
Sao Vi t-Nissan Hà N i


CH

NGă1:ăC ăS

LÝ LU N V HI U QU S D NG TÀI S N C A DOANH
NGHI P TH
NGăM I

1.1 Tài s n c a doanh nghi păth

ngăm i

1.1.1 Khái quát v doanh nghi p th ng m i
1.1.1.1 Khái ni m v doanh nghi p th ng m i
N n kinh t là m t c th s ng thì m i doanh nghi p là m t t bào.S c kh e c a n n
kinh t nh th nào ph thu c vào tình hình ho t đ ng c a m i t bào y.
Xét trên góc đ tài chính, doanh nghi p là m t t ch c kinh t đ c l p, có t cách
pháp nhân, ho t đ ng s n xu t kinh doanh trên th tr ng nh m làm t ng giá tr c a v n
ch s h u.
Theo lu t doanh nghi p c a Qu c h i n
đ

c Công hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam

c qu c h i thông qua s 60/2005/QH11 thì: Doanh nghi p là m t t ch c kinh t có

tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n đ nh, đ c đ ng ḱ kinh doanh theo quy đ nh
c a pháp lu t nh m m c đ́ch th c hi n các ho t đ ng kinh doanh. Nh v y, m t doanh
nghi p có th th c hi n m t, m t s , ho c t t c các công đo n c a quá tr̀nh đ u t , t
s n xu t cho đ n tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên th tr

ng.

Doanh nghi p Th ng m i đ c hi u là m t ch nh th t ch c và công ngh ti p th
ậ bán hàng trên th tr ng m c tiêu c a nó, là m t t ng h p các đ n v doanh nghi p
th ng m i: (C a hàng, tr m, kho, trung tâm…) và các c c u qu n tr : V n ph̀ng qu n
tr Trung tâm, Ph̀ng ban qu n tr ch c n ng, các trung tâm đi u hàng các đ n v doanh
nghi p th ng m i tr c thu c.


Vai trò Ế a doanh nghi p Th ng m i trong n n kinh t th tr ng.
Doanh nghi p Th ng m i là m t b ph n c u thành c a n n kinh t , nó ra đ i do

quá tr̀nh phân công lao đ ng xư h i. Trong n n kinh t th tr ng nhi u thành ph n, s có
m t c a các doanh nghi p Th ng m i s làm cho t c đ l u chuy n hàng hoá nhanh h n,
đi u ti t hàng hoá t n i th a đ n n i thi u, nhu c u c a ng i tiêu dùng luôn đ c đáp
ng và tho mưn, ḱch th́ch s n xu t phát tri n, th́c đ y s n ph m phát tri n và nâng cao
đ i s ng c a nhân dân.
 Ch Ế n ng:
Xu t phát t v tŕ c a doanh nghi p Th ng m i trong n n kinh t th tr ng, nó là
trung gian trong kênh phân ph i và v n đ ng hàng hoá t n i s n xu t đi đ n ng i tiêu
dùng cu i cùng, làm ŕt ng n kho ng cách đi l i và gi m chi ph́ th i gian mua s m c a
khách hàng. Ch́nh v̀ v y xét v m t tác nghi p các doanh nghi p Th ng m i có các
1

Thang Long University Library


nhóm ch c n ng ch y u đ c th c hi n sau đây là nhóm các ch c n ng k t n i th
m i, nhóm các ch c n ng th ng m i th tr ng và nhóm các ch c n ng hàng hoá.
1.1.2 Tài s n và Ế Ế u tài s n c a doanh nghi p th

ng

ng m i

1.1.2.1 Khái ni m, đ Ế đi m tài s n c a doanh nghi p
Theo chu n m c K toán qu c t : Tài s n là ngu n l c do doanh nghi p ki m soát,
là k t qu c a nh ng ho t đ ng trong quá kh , mà t đó m t s l i ích kinh t trong t ng
lai có th d ki n tr

c m t cách h p lý.

Theo chu n m c K toán Vi t Nam s VAS01: Tài s n là ngu n l c mà doanh
nghi p ki m soát đ c và d t́nh đem l i l i ích kinh t trong t ng lai cho doanh
nghi p.
Tài s n có đ c đi m:
 Thu c s h u c a ch th nh t đ nh.
 M i tài s n đ u có nh ng đ c tính nh t đ nh
 Có th mang giá tr tinh th n ho c v t ch t
 Là nh ng th đư t n t i (tài s n tr
 Tính có th chuy n nh

c kia) đang t n t i và có th có trong t

ng, trao đ i: M t tài s n có th đ

ng lai.

c chuy n nh

ng

gi a nh ng ng i đang s ng v i nhau. M t tài s n có th đ c mua, bán, t ng, cho v i
ng i th ba. Các quy n v tài s n có th t n t i d i d ng có đ n bù ho c không đ n bù.
1.1.2.2 Phân lo i tài s n trong doanh nghi p
Có nhi u cách đ phân lo i tài s n nh :
 Theo hình thái bi u hi n, tài s n bao g m: Tài s n h u hình và Tài s n vô hình.
 Theo ngu n hình thành, tài s n bao g m: Tài s n đ
và Tài s n đ

c tài tr b i v n ch s h u

c tài tr b i v n n .

 Theo đ c đi m v th i gian s d ng, tài s n g m: Tài s n ng n h n và Tài s n dài
h n.
 Theo tính ch t tu n hoàn và luân chuy n, tài s n đ c chia thành: Tài s n c đ nh
và Tài s n l u đ ng.
Sau đây là nh ng nghiên c u khái quát v tài s n ng n h n và tài s n dài h n:
Tài s n ng n h n:
Tài s n ng n h n là nh ng tài s n mà th i gian thu h i v n ng n, trong kho ng th i
gian m t n m ho c m t chu k kinh doanh. Tài s n ng n h n c a doanh nghi p g m:
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n:Ti n đ c hi u là ti n m t, ti n g i ngân hàng
và ti n đang chuy n. Các kho n t ng đ ng ti n là các kho n đ u t ng n h n không
2


quá 3 tháng, có kh n ng chuy n đ i d dàng thành ti n và không có nhi u r i ro trong
chuy n đ i thành ti n.
Tài s n tài chính ng n h n: bao g m các kho n đ u t ch ng khoán có th i h n thu
h i d i m t n m ho c trong m t chu k kinh doanh (nh : t́n phi u kho B c, k phi u
ngân hàng,…) ho c ch ng khoán mua vào bán ra (c phi u, trái phi u) đ ki m l i và các
lo i đ u t tài ch́nh khác không quá m t n m.
Các kho n ph i thu ng n h n: Là các kho n ph i thu ng n h n c a khách hàng, ph i
thu n i b ng n h n và các kho n ph i thu ng n h n khác có th i h n thu h i ho c thanh
toán d i m t n m.
Hàng t n kho: Bao g m nguyên v t li u, công c d ng c , thành ph m, hàng g i
bán, hàng mua đang đi đ
đ

ng…

Tài s n ng n h n khác, bao g m: Chi phí tr tr c ng n h n, thu giá tr gia t ng
c kh u tr , thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c, tài s n ng n h n khác.
Tài s n dài h n:
Tài s n dài h n là nh ng tài s n th

ng có giá tr l n và th i gian s d ng dài, th i

gian s d ng th ng ph thu c vào chu k kinh doanh c a doanh nghi p.
i v i doanh
nghi p có chu k kinh doanh b̀nh th ng trong vòng 12 tháng thì nh ng tài s n có kh
n ng thu h i v n hay thanh toán sau 12 tháng k t khi k t th́c n m k toán đ c coi là
tài s n dài h n. i v i doanh nghi p có chu k kinh doanh dài h n 12 tháng th̀ nh ng tài
s n có kh n ng thu h i v n hay thanh toán sau 1 chu k kinh doanh k t khi k t thúc k
toán n m đ c coi là tài s n dài h n. Tài s n dài h n c a doanh nghi p bao g m:
Các kho n ph i thu dài h n, nh ph i thu c a khách hàng, ph i thu n i b , tài s n c
đ nh, b t đ ng s n đ u t , các kho n đ u t tài ch́nh dài h n nh đ u t vào công ty con,
công ty liên k t, liên doanh, đ u t ch ng khoán…
B t đ ng s n đ u t :là nh ng b t đ ng s n, g m: quy n s d ng đ t, nhà ho c m t
ph n c a nhà ho c c nhà và đ t, c s h t ng do ng i ch s h u ho c ng i đi thuê tài
s n theo h p đ ng thuê tài chính n m gi nh m m c đ́ch thu l i t vi c cho thuê ho c ch
t ng giá mà không ph i đ s d ng trong s n xu t, cung c p hàng hoá, d ch v hay cho các
m c đ́ch qu n lý ho c bán trong k ho t đ ng kinh doanh thông th ng.
M t b t đ ng s n đ u t đ c ghi nh n là tài s n ph i tho mưn đ ng th i hai đi u
ki n sau:
 Ch c ch n thu đ

c l i ích kinh t trong t

 Nguyên giá c a b t đ ng s n đ u t ph i đ

ng lai.
c xác đ nh m t cách đáng tin c y.

3

Thang Long University Library


Nguyên giá c a b t đ ng s n đâu t bao g m giá mua và các chi phí liên quan tr c
ti p, nh : ph́ d ch v t v n lu t pháp liên quan, thu tr c b và các chi phí giao d ch
liên quan khác.
Tài s n c đ nh:Là nh ng tài s n có giá tr l n, có th i gian s d ng dài cho các ho t
đ ng c a doanh nghi p và ph i tho mưn đ ng th i t t c các tiêu chu n sau:
 Ch c ch n thu đ

c l i ích kinh t trong t

 Nguyên giá tài s n ph i đ

ng lai t vi c s d ng tài s n đó.

c xác đ nh m t cách tin c y.

 Có th i gian s d ng trên 1 n m tr lên.
 Có giá tr t 30.000.000 đ ng tr lên.
Trong đi u ki n hi n nay, vi c đ u t đ i m i tài s n c đ nh là m t trong các y u t
quy t đ nh đ n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p, b i vì:
 Tài s n c đ nh là m t trong nh ng y u t quy t đ nh n ng l c s n xu t ậ kinh
doanh c a doanh nghi p.
 Nh đ i m i tài s n c đ nh m i có đ c n ng su t cao, ch t l ng s n ph m và
d ch v t t, chi phí t o ra s n ph m, d ch v th p t o đi u ki n đ y m nh tiêu th s n
ph m, d ch v đó làm t ng doanh thu và do đó doanh nghi p m i có đ s c c nh tr nh
trên th tr ng. Xét trên góc đ này, đ u t đ i m i tài s n c đ nh k p th i, h p lý tr
thành v n đ s ng c̀n đ i v i m i doanh nghi p.
 Xét trên góc đ tài chính doanh nghi p, s nh y c m trong đ u t đ i m i tài s n
c đ nh là m t nhân t quan tr ng đ gi m chi ph́ nh : Chi ph́ s a ch a l n tài s n c
đ nh, h th p hao ph́ n ng l ng, gi m chi phí bi n đ i đ t o ra s n ph m và là bi n
pháp r t quan tr ng đ h n ch hao m̀n vô h̀nh trong đi u ki n cách m ng khoa h c k
thu t phát tri n nhanh, m nh nh hi n nay.
Tài s n c đ nh đ c phân lo i d a trên các tiêu th c nh t đ nh nh m ph c v cho
nh ng yêu c u qu n lý c a doanh nghi p. Thông th ng có m t s cách th c phân lo i
ch y u sau:
Phân lo i tài s n c đ nh theo hình thái bi u hi n:
Theo ph ng pháp này, toàn b tài s n c đ nh c a doanh nghi p đ c chia thành hai
lo i: Tài s n c đ nh h u hình và tài s n c đ nh vô hình
Tài s n c đ nh h u hình: Là nh ng tài s n c đ nh có hình thái v t ch t c th do doanh
nghi p s d ng cho ho t đ ng kinh doanh nh : Nhà c a, v t ki n trúc, máy móc, thi t b ,
ph ng ti n vân t i, thi t b truy n d n…
Tài s n c đ nh vô hình: Là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t nh ng xác đ nh
đ

c giá tr , do doanh nghi p qu n lý và s d ng trong các ho t đ ng s n xu t kinh
4


doanh, cung c p d ch v ho c cho các đ i t ng khác thuê phù h p v i tiêu chu n tài s n
c đ nh vô h̀nh. Thông th ng, tài s n c đ nh vô hình bao g m: Quy n s d ng đ t có
th i h n, nhãn hi u hàng hoá, quy n phát hành, ph n m m máy vi tính, b n quy n, b ng
sáng ch ,…
Ph ng pháp phân lo i này gíp cho ng i qu n lý th y đ c c c u đ u t vào tài
s n c đ nh theo hình thái bi u bi n, là c n c đ quy t đ nh đ u t dài h n ho c đi u
ch nh c c u đ u t cho phù h p và có bi n pháp qu n lý phù h p v i m i lo i tài s n c
đ nh.
Phân lo i tài s n c đ nh theo m c đ́ch s d ng:
D a theo tiêu th c này, toàn b tài s n c đ nh c a doanh nghi p đ

c chia làm hai

lo i:
Tài s n c đ nh dùng cho m c đ́ch kinh doanh: Là nh ng tài s n c đ nh đang dùng trong
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c b n và ho t đ ng s n xu t kinh doanh ph c a doanh
nghi p.
Tài s n c đ nh dùng cho m c đ́ch ph́c l i, s nghi p, an ninh, qu c phòng: Là nh ng tài
s n c đ nh không mang tính ch t s n xu t do doanh nghi p qu n lý và s d ng cho các ho t
đ ng phúc l i, s nghi p và các ho t đ ng đ m b o an ninh, qu c phòng.
Cách phân lo i này gíp cho ng i qu n lý doanh nghi p th y đ c k t c u tài s n c
đ nh theo m c đ́ch s d ng, t đó t o đi u ki n thu n l i cho vi c qu n lý và tính kh u
hao tài s n c đ nh có tính ch t s n xu t, có bi n pháp qu n lý phù h p v i m i lo i tài
s n c đ nh.
Phân lo i tài s n c đ nh theo tình hình s d ng:
C n c vào tình hình s d ng tài s n c đ nh, có th chia toàn b tài s n c đ nh c a
doanh nghi p thành các lo i sau:
 Tài s n c đ nh đang dùng.
 Tài s n c đ nh ch a c n dùng.
 Tài s n c đ nh không c n dùng và ch thanh lý.
D a vào cách phân lo i này, ng

i qu n lý n m đ

c t ng quát tình hình s d ng tài s n

c đ nh trong doanh nghi p. Trên c s đó đ ra các bi n pháp s d ng t i đa các tài s n
c đ nh hi n có trong doanh nghi p, gi i phóng nhanh các tài s n c đ nh không c n dùng
và ch thanh ĺ đ thu h i v n.
Tài s n tài chính dài h n: Là các kho n đ u t vào vi c mua bán các ch ng khoán
có th i h n thu h i trên m t n m ho c góp v n liên doanh b ng ti n, b ng hi n v t, mua
c phi u có th i h n thu h i v n trong th i gian trên m t n m và các lo i đ u t khác
5

Thang Long University Library


v t quá th i h n trên m t n m. Có th nói tài s n tài chính dài h n là các kho n v n mà
doanh nghi p đ u t vào các l nh v c kinh doanh, ngoài ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p trong th i h n trên m t n m nh m t o ra ngu n l i t c lâu dài cho
doanh nghi p.
C th , tài s n tài chính dài h n bao g m:
Các ch ng khoán dài h n: Ph n ánh giá tr các kho n đ u t cho vi c mua bán các
c phi u và trái phi u có th i h n trên m t n m và có th bán ra b t c lúc nào v i m c
đ́ch ki m l i nhu n. Bao g m:
 C phi u doanh nghi p: Là ch ng ch xác nh n v n góp c a ch s h u vào
doanh nghi p đang ho t đ ng ho c b t đ u thành l p. Doanh nghi p mua c ph n đ c
h ng l i t c c ph n (c t c) c n c vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p, nh ng đ ng th i ch s h u v n c ng ph i ch u r i ro khi doanh nghi p đó b
thua l , gi i th ho c phá s n theo i u l c a doanh nghi p và lu t phá s n c a doanh
nghi p. C ph n doanh nghi p có th có c ph n th ng và c ph n u đưi. M i c đông
có th mua m t ho c nhi u c ph n.
 Trái phi u: là ch ng ch vay n có k h n và có lưi do Nhà n c ho c doanh
nghi p hay các t ch c, cá nhân phát hành nh m huy đ ng v n cho vi c đ u t phát tri n.
Có 3 lo i trái phi u:
Trái phi u Chính ph : là ch ng ch vay n c a Chính ph do B Tài chính phát hành
d i các hình th c: Trái phi u kho B c, trái phi u công trình, trái phi u xây d ng T
qu c.
Trái phi u đ a ph

ng: là ch ng ch vay n c a các chính quy n T nh, Thành ph

phát hành.
Trái phi u Công ty: là ch ng ch vay n do doanh nghi p phát hành nh m vay v n
đ m r ng quy mô s n xu t kinh doanh và đ i m i trang thi t b , công ngh c a doanh
nghi p. Giá tr ch ng khoán đ u t dài h n đ c xác đ nh là giá th c t (giá g c) b ng giá
mua + các chi phí thu mua (n u có), nh : Chi phí môi gi i, giao d ch, l phí, thu và phí
ngân hàng.
Các kho n góp v n liên doanh: góp v n liên doanh là m t ho t đ ng đ u t tài ch́nh
mà doanh nghi p đ u t v n vào m t doanh nghi p khác đ nh n k t qu kinh doanh và
cùng ch u r i ro (n u có theo t l v n góp). V n góp liên doanh c a doanh nghi p, bao
g m t t c các lo i tài s n, v t t , ti n v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p k c
v n vay dài h n dùng vào vi c góp v n kinh doanh.

6


Tài s n dài h n khác, bao g m: Chi phí tr tr
l i, tài s n dài h n khác.

c dài h n, tài s n thu thu nh p hoãn

1.1.3 Qu n lý tài s n c a doanh nghi p th ng m i
Qu n lý tài s n m t cách khoa h c, ch t ch s góp ph n làm t ng hi u qu s d ng
tài s n c a doanh nghi p.
Qu n lý tài s n c a doanh nghi p đ c th hi n ch y u trong các n i dung sau:
-

Qu n lý ti n m t
Qu n lý ti n m t là quy t đ nh m c t n qu ti n m t, c th là đi t̀m bài toán t i u
đ ra quy t đ nh cho m c t n qu ti n m t sao cho t ng chi ph́ đ t t i thi u mà v n đ đ
duy trì ho t đ ng b̀nh th ng c a doanh nghi p.
Vi c xác đ nh l

ng ti n m t d tr chính xác giúp cho doanh nghi p đáp ng các

nhu c u v : giao d ch, d phòng, t n d ng đ c nh ng c h i thu n l i trong kinh doanh
do ch đ ng trong ho t đ ng thanh toán chi tr .
ng th i doanh nghi p có th đ a ra các
bi n pháp thích h p đ u t nh ng kho n ti n nhàn r i nh m thu l i nhu n nh đ u t
ch ng khoán ng n h n. i u này đ̀i h i nhà qu n lý ph i có n ng l c phân tích và phán
đoán t̀nh h̀nh trên th tr ng ti n t , th c tr ng tình hình tài chính c a doanh nghi p, t
đó có s l a ch n đ đ a các quy t đ nh s d ng ngân qu đ́ng đ n, làm gi m t i đa các
r i ro v lãi su t ho c t giá h i đoái, t i u hoá vi c đi vay ng n h n, t ng hi u qu s
d ng tài s n.
Qu n lý ti n m t hi u qu góp ph n nâng cao hi u qu s d ng tài s n ng n h n nói
riêng và hi u qu s d ng tài s n nói chung cho doanh nghi p.
-

Qu n lý d tr t n kho
Trong quá trình luân chuy n v n ng n h n ph c v cho s n xu t kinh doanh thì hàng

hóa d tr t n kho có ́ ngh a r t l n cho ho t đ ng c a doanh nghi p, nó nh t m đ m an
toàn gi a các giai đo n khác nhau trong chu k s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p do
các ho t đ ng này di n ra không đ ng b . H n n a, hàng hoá d tr , t n kho giúp cho
doanh nghi p gi m thi t h i tr c nh ng bi n đ ng c a th tr ng. Tuy nhiên, n u d tr
quá nhi u s làm t ng chi ph́ l u kho, chi ph́ b o qu n và gây đ ng v n. Vì v y, c n
c vào k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, kh n ng s n sàng cung ng c a
nhà cung c p cùng v i nh ng d đoán bi n đ ng c a th tr ng, doanh nghi p c n xác
đ nh m t m c t n kho h p lý nh m nâng cao hi u qu s d ng tài s n ng n h n cho
doanh nghi p, góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p.
-

Qu n lý các kho n ph i thu

7

Thang Long University Library


Trong n n kinh t th tr ng, vi c mua bán ch u hay còn g i là tín d ng th ng m i
là m t ho t đ ng không th thi u đ i v i m i doanh nghi p. Do đó, trong các doanh
nghi p hình thành kho n ph i thu.
Tín d ng th ng m i giúp cho doanh nghi p đ y nhanh t c đ tiêu th s n ph m,
thu hút khách hàng, t ng doanh thu bán hàng, gi m chi phí t n kho c a hàng hóa, góp
ph n làm t ng hi u qu s d ng tài s n c đ nh và h n ch hao mòn vô hình. Tuy nhiên,
tín d ng th

ng m i c ng có th đem đ n nh ng r i ro cho doanh nghi p nh làm t ng

chi phí qu n lý, chi ph́ đ̀i n , chi ph́ bù đ p cho v n thi u h t, làm t ng chi ph́ n u
khách hàng không tr đ c n .
Do v y, các nhà qu n lý c n so sánh gi a thu nh p và chi ph́ t ng thêm đ quy t
đ nh có nên c p tín d ng th

ng m i không c ng nh ph i qu n lý các kho n tín d ng này

nh th nào đ đ m b o thu đ c hi u qu cao nh t.
N i dung ch y u c a chính sách qu n lý các kho n ph i thu bao g m: Phân tích kh
n ng t́n d ng c a khách hàng, phân t́ch đánh giá kho n tín d ng đ
các kho n ph i thu.
-

c đ ngh , theo dõi

Qu n lý các kho n đ u t tài ẾhỬnh ếài h n
K t qu tài chính cu i cùng c a ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài h n chính là t ng

m c l i nhu n. T ng m c l i nhu n là ph n chênh l ch gi a t ng doanh thu và t ng chi
phí ho t đ ng đ u t tài ch́nh c a doanh nghi p. Ngoài vi c so sánh theo h ng xác đ nh
m c bi n đ ng tuy t đ i và m c bi n đ ng t ng đ i ch tiêu t ng m c l i nhu n thu
đ c t ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài h n, còn phân tích s bi n đ ng t ng m c l i
nhu n do nh h ng c a 3 nhân t :
 T ng doanh thu ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài h n.
 M c ch́ ph́ đ t o ra m t đ ng doanh thu t các ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài
h n.
 M c l i nhu n đ

c t o t m t đ ng chi phí ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài h n.

T m i quan h trên, có th xây d ng ph

ng tr̀nh kinh t sau:

T ng m c l i nhu n ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài h n = T ng doanh thu ho t đ ng
đ u t tài ch́nh dài h n*M c chi phí cho m t đ ng doanh thu t ho t đ ng đ u t tài
chính dài h n*M c l i nhu n đ c t o ra t m t đ ng chi phí ho t đ ng đ u t tài ch́nh
dài h n.
V n d ng ph ng pháp lo i tr có th phân tích s nh h ng l n l t t ng nhân t
đ n ch tiêu t ng m c l i nhu n thu đ c t ho t đ ng đ u t tài ch́nh dài h n c a doanh
nghi p. Trên c s đó, doanh nghi p đánh giá, phân t́ch và xem xét trong s các ho t
8


đ ng đ u t tài ch́nh, ho t đ ng nào mang l i l i ích kinh t cao nh t, nh m l a ch n
h ng đ u t , lo i h̀nh đ u t , quy mô đ u t , danh m c đ u t h p lý nh t và đ t k t
qu cao nh t trong kinh doanh c a doanh nghi p.
Qu n lý tài s n c đ nh
đ t đ c các ch tiêu v hi u qu s d ng tài s n c đ nh, doanh nghi p ph i xác
đ nh quy mô và ch ng lo i tài s n c n thi t cho quá trình s n xu t ậ kinh doanh. ây là
-

v n đ thu c đ u t xây d ng c b n, đ̀i h i doanh nghi p ph i cân nh c k càng các
quy t đ nh v đ u t d a trên c s các nguyên t c và quy trình phân tích d án đ u t .
N u mua nhi u tài s n c đ nh mà không s d ng h t s gây ra s lãng phí v n, song n u
ph ng ti n không đ so v i l c l ng lao đ ng th̀ n ng su t s gi m. Trên c s m t
l

ng tài s n c đ nh đư mua s m, m t m t doanh nghi p ph i t n d ng t i đa th i gian và

hi u su t c a máy, th c hi n an toàn, ti t ki m trong v n hành máy, c g ng kh u hao
nhanh đ s m đ i m i và áp d ng các ti n b khoa h c k thu t tiên ti n, hi n đ i. i u
đó s t o ti n đ cho doanh nghi p luôn luôn đ c đ i m i theo h ng tích c c, hi n đ i,
cung c p nh ng s n ph m, d ch v phù h p v i nhu c u c a th tr ng, mang tính c nh
tranh cao.
Vi c đánh giá hi u qu s d ng tài s n c đ nh cho th y kh u hao có tác đ ng l n
đ n các ch tiêu. Do đó, doanh nghi p c n xác đ nh ph
đ nh cho thích h p.

ng pháp t́nh kh u hao tài s n c

Trong quá trình tham gia vào ho t đ ng s n xu t ậ kinh doanh, do ch u nhi u tác
đ ng b i nhi u nguyên nhân khác nhau nên tài s n c đ nh b gi m d n v giá tr , hay còn
g i là hao mòn.Có hai lo i hao mòn tài s n c đ nh là hao mòn h u hình và hao mòn vô
hình.
tr

Hao mòn h u hình là lo i hao mòn do quá trình s d ng và do tác đ ng c a môi
ng, hình thái v t ch t c a tài s n c đ nh b mài mòn, bi n d ng, gãy, v , h ng…

Hao mòn vô hình là lo i hao mòn do ti n b c a khoa h c công ngh , m t lo i máy
móc, thi t b m i ra đ i u vi t h n làm tài s n c đ nh b gi m giá ho c l i th i.
Do tài s n c đ nh b hao m̀n nh v y, doanh nghi p c n t o l p qu đ thu h i, tái
đ u t vào tài s n m i, doanh nghi p c n trích kh u hao cho tài s n c đ nh. Trích kh u
hao tài s n c đ nh là vi c tính chuy n m t ph n giá tr c a tài s n c đ nh t ng ng v i
ph n hao mòn vào giá thành s n ph m và s thu h i đ
th s n ph m.

c ph n giá tr đó thông qua tiêu

Vi c xác đ nh m c trích kh u hao là công vi c t ng đ i ph c t p.Tr c tiên, doanh
nghi p ph i xác đ nh t c đ hao mòn c a tài s n. i u này r t khó kh n do xác đ nh hao
9

Thang Long University Library


mòn h u h̀nh đư khó, xác đ nh hao mòn vô h̀nh c̀n khó h n, nó đ̀i h i s hi u bi t, kh
n ng d đoán c a doanh nghi p. Khi đư xác đ nh đ c m c đ hao mòn, doanh nghi p
c n ph i cân nh c đ n các y u t sau:
Tình hình tiêu th s n ph m do tài s n c đ nh đó ch t o trên th tr ng. Do tình
hình tiêu th tác đ ng tr c ti p đ n giá bán s n ph m đ ng th i cho bi t l ng c u s n
ph m c a doanh nghi p là bao nhiêu và ho t đ ng c a tài s n c đ nh s
m c công su t
nào và kéo theo nó hao mòn

m c đ nào.

Ngu n v n đ u t cho tài s n c đ nh là v n ch s h u hay v n vay.
nh h ng c a thu đ n vi c trích kh u hao. Do vi c trích kh u hao nh h ng tr c
ti p đ n giá thành s n ph m, nh h ng đ n l i nhu n c a doanh nghi p và nh h ng
đ n thu thu nh p mà doanh nghi p ph i n p.
Quy đ nh c a Nhà n c trong vi c tính kh u hao: Nhà n c có quy đ nh qu n lý
trong vi c trích kh u hao tài s n c đ nh nh ph ng pháp t́nh kh u hao, th i gian s
d ng đ nh m c c a tài s n c đ nh, tác đ ng tr c ti p đ n m c trích kh u hao hàng k c a
doanh nghi p.
Vi c l a ch n đ c ph ng pháp tính kh u hao tài s n c đ nh thích h p là bi n
pháp quan tr ng đ b o toàn v n c đ nh và c ng là m t c n c quan tr ng đ xác đ nh
th i gian hoàn v n đ u t vào tài s n c đ nh t các ngu n tài tr dài h n.
Tóm l i, m c đ́ch c a vi c t o l p qu kh u hao là đ tái đ u t , thay th , đ i m i
tài s n c đ nh.Khi tài s n c đ nh ch a đ c kh u hao h t, ch a đ c thay th b ng tài
s n c đ nh m i thì kh u hao đ c tích lu và doanh nghi p có quy n s d ng s kh u
hao lu k cho ho t đ ng s n xu t ậ kinh doanh c a mình.
i v i tài s n c đ nh, bên c nh vi c xác đ nh ph

ng pháp kh u hao thích h p thì

đ nâng cao hi u qu s d ng tài s n, doanh nghi p c ng c n th ng xuyên ti n hành
đánh giá, ki m kê tài s n c đ nh. i u này giúp cho nhà qu n lý n m đ c chính xác s
tài s n c đ nh c a doanh nghi p, tình hình s d ng c ng nh giá tr th c t c a tài s n
đó.
ánh giá tài s n c đ nh là vi c xác đ nh l i giá tr c a tài s n c đ nh t i m t th i
đi m nh t đ nh. Vi c đánh giá ch́nh xác giá tr c a tài s n c đ nh là c n c đ tính kh u
hao nh m thu h i v n. Qua đánh giá và đánh giá l i tài s n c đ nh c̀n gíp cho ng i
qu n lý n m đ c tình hình bi n đ ng v v n c a doanh nghi p đ có bi n pháp đi u
ch nh thích h p nh : ch n hình th c kh u hao phù h p, thanh ĺ, nh ng bán tài s n đ
gi i phóng v n…
ánh giá tài s n c đ nh g m nh ng n i dung sau:
10


Xác đ nh giá ban đ u c a tài s n c đ nh: Giá ban đ u c a tài s n c đ nh là giá mua
và nh ng chi phí khác kèm theo.
Cách đánh giá này gíp cho doanh nghi p th y đ

c s ti n v n đ u t mua s m tài

s n c đ nh th i đi m ban đ u, là c n c đ xác đ nh s ti n ph i kh u hao đ tái s n
xu t gi n đ n tài s n c đ nh.
Xác đ nh giá đánh giá l i tài s n c đ nh: Giá đánh giá l i tài s n c đ nh là giá c a
tài s n t i th i đi m ki m kê đánh giá. Giá đánh giá l i c a tài s n c đ nh có th cao h n
ho c có th th p h n giá ban đ u c a nó.
C n c vào k t qu phân tích tình hình c th nh : t̀nh h̀nh bi n đ ng giá trên th
tr ng, quan h cung c u trên th tr ng v lo i tài s n đó, xu h ng v ti n b k thu t
trong ngành… ng

i qu n ĺ đ a ra quy t đ nh x lý tài s n m t cách chu n xác nh đi u

ch nh m c kh u hao ho c ph ng pháp kh u hao, thanh ĺ, nh
c đ nh, hi n đ i hoá tài s n c đ nh thông qua s a ch a l n…

ng bán đ đ i m i tài s n

1.2 Hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p
1.2.1 Khái ni m hi u qu s d ng tài s n kinh doanh c a doanh nghi p
Hi u qu là m t thu t ng đ ch m i quan h gi a k t qu th c hi n các m c tiêu
c a ch th và chi phí mà ch th b ra đ có k t qu đó trong đi u ki n nh t đ nh. Hi u
qu ph n ánh k t qu th c hi n các m c tiêu hành đ ng trong quan h v i chi phí b ra và
hi u qu đ c xem xét trong b i c nh hay đi u ki n nh t đ nh, đ ng th i c ng đ c xem
xét d

i quan đi m đánh giá c a ch th nghiên c u.
Các doanh nghi p ho t đ ng trong c ch th tr ng c nh tranh nh hi n nay đ u ph i

quan tâm t i hi u qu kinh t . ó là c s đ doanh nghi p có th t n t i và phát tri n.
Hi u qu kinh t đ c hi u là m t ph m trù kinh t ph n ánh tr̀nh đ s d ng các
ngu n l c c a doanh nghi p đ đ t đ

c các m c tiêu xác đ nh trong quá trình s n xu t ậ

kinh doanh.
M i doanh nghi p t n t i và phát tri n vì nhi u m c tiêu khác nhau nh : T i đa hoá
l i nhu n, t i đa hoá doanh thu, t i đa hoá ho t đ ng h u ích c a các nhà lưnh đ o doanh
nghi p,… song t t c các m c tiêu c th đó đ u nh m m c tiêu bao trùm nh t là t i đa
hoá giá tr tài s n cho ch s h u.
đ t đ c m c tiêu này, t t c các doanh nghi p đ u
ph i n l c khai thác tri t đ và s d ng có hi u qu tài s n c a mình.
Nh v y, hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p ph n ánh tr̀nh đ , n ng l c
khai thác và s d ng tài s n c a doanh nghi p sao cho quá trình s n xu t kinh doanh ti n
hành b̀nh th

ng v i hi u qu kinh t cao nh t.

11

Thang Long University Library


1.2.2 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p
1.2.2.1 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng t ng tài s n c a doanh nghi p
- T su t sinh l i c a t ng tài s n (ROA)
Ch tiêu th hi n kh n ng t o ra l i nhu n sau thu c a tài s n mà doanh nghi p s d ng
cho ho t đ ng kinh doanh, ch tiêu này đ c t́nh nh sau:
T su t sinh l i c a tài s n

L i nhu n sau thu

=

T ng tài s n bình quân trong k

X100

Ch tiêu này cho bi t, trong m t k phân tích, doanh nghi p đ u t 100 đ ng tài
s n, thì thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p, ch tiêu này
càng cao càng ch ng t hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p là t t, góp ph n nâng
cao kh n ng đ u t c a ch doanh nghi p.
-

Hi u su t s d ng t ng tài s n
Hi u su t s d ng t ng tài s n

Doanh thu thu n

=

T ng tài s n bình quân trong k
Trong đó: T ng tài s n bình quân trong k là bình quân s h c c a t ng tài s n có
k và cu i k .
Ch tiêu này cho bi t m t tr m đ n v tài s n t o ra đ

X 100
đ u

c bao nhiêu đ n v doanh thu

thu n. Ch tiêu này càng l n hi u qu s d ng tài s n càng cao.
1.2.2.2 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n ng n h n c a doanh nghi p
Kh n ng thanh toán
Do đ c đi m c a tài s n ng n h n có tính thanh kho n cao, cho nên vi c s d ng
hi u qu tài s n ng n h n là s l a ch n đánh đ i gi a kh n ng sinh l i v i tính thanh
-

kho n. Do đó, khi phân t́ch kh n ng thanh toán c a doanh nghi p th̀ th
các ch tiêu sau đây:

ng s d ng

 H s thanh toán hi n hành:
ây là m t trong nh ng th c đo kh n ng thanh toán c a m t doanh nghi p, đ
s d ng r ng rãi nh t là h s thanh toán hi n hành.
H s thanh toán hi n hành =

c

Tài s n ng n h n

N ng n h n
H s thanh toán hi n hành cho th y doanh nghi p có bao nhiêu tài s n có th
chuy n đ i thành ti n m t đ đ m b o thanh toán các kho n n ng n h n. H s này đo
l

ng kh n ng tr n c a doanh nghi p.
N u h s thanh toán hi n hành gi m cho th y kh n ng thanh toán gi m, đó là d u

hi u báo tr

c nh ng khó kh n v tài chính s x y ra.N u h s này cao, đi u đó có ngh a
12


là doanh nghi p luôn s n sàng thanh toán các kho n n . Tuy nhiên, n u h s này cao quá
s gi m hi u qu ho t đ ng vì doanh nghi p đ u t quá nhi u vào tài s n ng n h n.
 H s thanh toán nhanh:
H s thanh toán nhanh

=

Tài s n ng n h n ậ Hàng t n kho
N ng n h n

H s thanh toán nhanh đ c t́nh toán trên c s nh ng tài s n l u ng n h n có th
nhanh chóng chuy n đ i thành ti n, đôi khi ch́ng c̀n đ c g i là tài s n có tính thanh
kho n, tài s n có tính thanh kho n bao g m t t c tài s n ng n h n tr hàng t n kho. Do
đó, h s thanh toán nhanh cho bi t kh n ng hoàn tr các kho n n ng n h n không ph
thu c vào hàng t n kho.
 Kh n ng thanh toán t c th i
H s kh n ng thanh toán t c th i

=

Ti n và t

ng đ

ng ti n

N ng n h n
Kh n ng thanh toán nhanh c a doanh nghi p ch cho bi t m c đ b̀nh th

ng mà

ch a đ c s đ kh ng đ nh doanh nghi p có kh n ng thanh toán các kho n n đáo h n
hay không.Vì th , khi phân tích v kh n ng thanh toán c n ph i s d ng h s kh n ng
thanh toán t c th i.H s này cho bi t, v i l ng ti n và t ng đ ng ti n hi n có, doanh
nghi p có đ kh n ng trang tr i các kho n n ng n h n, đ c bi t là n ng n h n đ n h n
hay không.
Nhóm các ch tiêu ho t đ ng
Là các h s đo l ng kh n ng ho t đ ng c a doanh nghi p.
nâng cao h s
ho t đ ng, các nhà qu n tr ph i bi t nh ng tài s n nào ch a s d ng, không s d ng ho c
-

không t o ra thu nh p cho doanh nghi p. Vì th doanh nghi p c n ph i bi t cách s d ng
chúng sao cho có hi u qu ho c lo i b ch́ng đi.H s ho t đ ng đôi khi c̀n g i là h s
hi u qu ho c h s luân chuy n. Do đó, khi phân t́ch các ch tiêu ho t đ ng th̀ ng i ta
th ng s d ng các ch tiêu sau đây:
 Vòng quay tài s n ng n h n trong k

Vòng quay tài s n ng n h n trong k

=

Doanh thu thu n
Tài s n ng n h n bình
quân

Th i gian luân chuy n TSNH

=

360
Vòng quay tài s n ng n h n trong k
13

Thang Long University Library


Vòng quay tài s n ng n h n trong k là ch tiêu ph n ánh s l n quay c a tài s n
ng n h n trong m t th i k nh t đ nh và th ng là m t n m. Ch tiêu này đánh giá hi u
qu s d ng tài s n ng n h n trên m i quan h so sánh gi a k t qu s n xu t (doanh thu
thu n) và s tài s n ng n h n b ra trong m t k . Nói cách khác, ch tiêu vòng quay tài
s n ng n h n cho bi t trong m t n m tài s n ng n h n c a doanh nghi p luân chuy n
đ c bao nhiêu vòng hay m t đ ng tài s n ng n h n t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh
thu này. S vòng quay càng cao thì càng t t đ i v i doanh nghi p.
 Vòng quay các kho n ph i thu
Vòng quay các kho n ph i thu

Doanh thu thu n

=

Các kho n ph i thu

ây là m t ch tiêu cho th y tính hi u qu c a chính sách tín d ng mà doanh nghi p
đư áp d ng v i khách hàng.Ch s vòng quay càng cao cho th y doanh nghi p đ

c khách

hàng tr n càng nhanh. Nh ng n u so v i các doanh nghi p cùng ngành mà ch s này
v n quá cao thì doanh nghi p có th b m t khách hàng do h s chuy n sang tiêu dùng
các hàng hóa c a đ i th c nh tranh mà có th i gian tín d ng dài h n. Do đó doanh s bán
hàng c a doanh nghi p s b s t gi m. Trên công th c luôn ph i s d ng doanh thu thu n
không th s d ng doanh s bán b i không th hi n đ
+ Th i gian thu ti n trung bình
Th i gian thu ti n trung bình

c chính xác rõ nét s vòng quay.
360

=

Vòng quay các kho n ph i thu
Ch s này cho bi t bình quân trong bao nhiêu ngày doanh nghi p có th thu h i các
kho n ph i thu c a mình. Vòng quay các kho n ph i thu càng l n thì k thu ti n bình
quân càng nh và ng c l i. K thu ti n bình quân cao hay th p trong nhi u tr ng h p
ch a th có k t lu n ch c ch n mà còn ph i xem xét các m c tiêu và chính sách c a
doanh nghi p nh m c tiêu m r ng th tr ng và chính sách tín d ng.
+ Vòng quay hàng t n kho
Vòng quay hàng t n kho là m t tiêu chu n đ đánh giá doanh nghi p s d ng hàng
t n kho c a mình hi u qu nh th nào.
T ng m c luân chuy n
Vòng quay c a hàng t n kho

=

hàng bình quân
Hàng t n kho bình quân

Ch tiêu này th hi n kh n ng qu n tr hàng t n kho hi u qu nh th nào.Ch s
vòng quay hàng t n kho càng cao cho th y doanh nghi p bán hàng nhanh và hàng t n kho
không b đ ng nhi u trong doanh nghi p. Tuy nhiên n u ch s này quá cao c ng không
14


t t vì ch ng t l ng hàng d tr trong kho không nhi u n u nhu c u th tr ng t ng đ t
bi n thì r t có kh n ng doanh nghi p s không đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng và
b đ i th c nh tranh giành m t khách hàng. Thêm n a n u d tr nguyên v t li u không
đ đ đáp ng cho s n xu t thì s n xu t s b ng ng tr .Vì v y ch s hàng t n kho c n
ph i đ l n đ đ m b o cho s n xu t và đáp ng nhu c u khách hàng.
 Th i gian luân chuy n kho trung bình
Th i gian luân chuy n kho trung bình
Ch tiêu này cho ta bi t s ngày l

360

=

Vòng quay hàng t n kho

ng hàng hàng t n kho đ

c chuy n đ i thành

doanh thu. T ch tiêu này cho bi t s ngày c n thi t cho vi c luân chuy n kho vì hàng
t n kho có nh h ng tr c ti p t i hi u qu s d ng tài s n ng n h n khâu d tr .H s
này ch ng t công tác qu n lý hàng t n kho càng t t, hi u qu s d ng tài s n ng n h n
càng cao và ng c l i.
Chu k kinh doanh =
-

Th i gian thu ti n TB

+

Th i gian luân chuy n kho TB

Hi u su t s d ng tài s n ng n h n
Hi u su t s d ng TSNH

Doanh thu thu n

=

TSNH bình quân trong k
Trong đó: Tài s n ng n h n bình quân trong k là bình quân s h c c a tài s n ng n
h n có đ u k và cu i k .
Ch tiêu này cho bi t m i đ n v giá tr tài s n ng n h n s d ng trong k đem l i
bao nhiêu đ n v doanh thu thu n th hi n s v n đ ng c a tài s n ng n h n trong k . Ch
tiêu này càng l n ch ng t hi u qu s d ng TSNH càng cao, đó là nhân t góp ph n
nâng cao l i nhu n.
-

T su t sinh l i c a tài s n ng n h n
T su t sinh l i c a TSNH

L i nhu n sau thu

=

TSNH bình quân trong k
Ch tiêu này ph n ánh kh n ng sinh l i c a tài s n ng n h n. Nó cho bi t m i đ n
v giá tr tài s n ng n h n có trong k đem l i bao nhiêu đ n v l i nhu n sau thu .Ch tiêu
này càng cao thì hi u qu s d ng tài s n ng n h n càng t t, góp ph n nâng cao hi u qu
kinh doanh cho doanh nghi p.
1.2.2.3 Các ch tiêuăđánhăgiáăhi u qu s d ng tài s n dài h n c a doanh nghi p
-

Hi u su t s d ng tài s n dài h n
Hi u su t s d ng TSDH

=

Doanh thu thu n
TSDH bình quân trong k
15

Thang Long University Library


Trong đó: Tài s n dài h n bình quân trong k là bình quân s h c c a tài s n dài h n
đ u k và cu i k .Ch tiêu này cho bi t m t đ n v giá tr tài s n dài h n trong k t o ra bao nhiêu đ n v
doanh thu. Ch tiêu này càng l n ch ng t hi u qu s d ng tài s n dài h n càng cao, đó là
nhân t góp ph n nâng cao hi u qu c a ho t đ ng kinh doanh.
-

H s sinh l i tài s n dài h n
H s sinh l i TSDH

=

L i nhu n sau thu
TSDH bình quân trong k

Ch tiêu này ph n ánh kh n ng sinh l i c a tài s n dài h n. Nó cho bi t m i đ n v
giá tr tài s n dài h n có trong k đem l i bao nhiêu đ n v l i nhu n sau thu .
-

Su t hao phí c a tài s n c đ nh
Nguyên giá bình quân TSC
Su t hao phí c a TSC

=

Doanh thu thu n
Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p mu n có 1 đ ng doanh thu thu n trong k thì c n
bao nhiêu đ ng nguyên giá TSC , đó là c n c đ đ u t TSC cho phù h p nh m đ t
đ

c doanh thu nh mong mu n.

1.3 Nhân t

nhăh

ng t i hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p

đánh giá hi u qu s d ng tài s n, ngoài vi c tính toán và phân tích các ch tiêu
trên, doanh nghi p c ng c n hi u rõ các nhân t tác đ ng t i hi u qu s d ng tài
s n.Trên c s đó, doanh nghi p s đ a ra các chi n l c và k ho ch phù h p v i t ng
giai đo n đ có th phát huy hi u qu s d ng tài s n m t cách t i đa gíp cho doanh
nghi p đ t đ c nh ng m c tiêu d ki n.
1.3.1 Nhóm nhân t ch quan
1.3.1.1 Trửnh đ cán b qu n lý và tay ngh c a công nhân
Có th nói, con ng i là nhân t quan tr ng trong b t c ho t đ ng nào. Trong ho t
đ ng s n xu t ậ kinh doanh c ng v y, con ng i đóng vai tr̀ quy t đ nh đ n hi u qu ho t
đ ng nói chung và hi u qu s d ng tài s n nói riêng, đ c bi t là tr̀nh đ cán b qu n lý và
tay ngh ng

i công nhân.

Tr c h t, v trình đ cán b qu n lý: Tr̀nh đ cán b qu n lý th hi n tr̀nh đ
chuyên môn nh t đ nh, kh n ng t ch c, qu n lý và ra quy t đ nh. N u cán b qu n lý có
tr̀nh đ chuyên môn nghi p v v ng vàng, kh n ng t ch c, qu n lý t t đ ng th i đ a ra
nh ng quy t đ nh đ́ng đ n, phù h p v i tình hình c a doanh nghi p và tình hình th
tr ng thì hi u qu s d ng tài s n cao, mang l i nhi u l i ích cho doanh nghi p. N u kh
16


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×