Tải bản đầy đủ

MẪU BÌA BÁO CÁO SÁNG KIẾN 2016

BÁO CÁO
TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI, KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA
SÁNG KIẾN
1. Tên đề tài, sáng kiến:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. Tác giả: ……………………………………………………………………………..
3. Điểm mới: (Nêu rõ những điểm mới)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
4. Thời gian đã áp dụng (hoặc áp dụng thử):
Đã áp dụng (hoặc áp dụng thử):

Từ năm ……. đến năm……….

Chưa áp dụng (hoặc áp dụng thử):
5. Phạm vi đã áp dụng: (Nếu có thời gian áp dụng hoặc áp dụng thử) ………………
6. Khả năng áp dụng: (Đánh giá khả năng áp dụng sáng kiến vào thực tiễn)

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
7. Hiệu quả: (Nêu rõ hiệu quả khi áp dụng sáng kiến so với việc không áp dụng sáng
kiền)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Người thực hiện sáng kiến

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lưu ý: - Bản tóm tắt này chỉ nêu ngắn gọn, dung lượng trong 1 trang giấy A4.
- Thử trưởng đơn vị xác nhận.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×