Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC VVMI

B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

GI I PHÁP TÀI CHÍNH NH M NÂNG CAO
HI U QU S N XU T KINH DOANH C A
CÔNG TY C PH NăC ăKHệăVÀăTHI T B
ÁP L C VVMI

SINH VIÊN TH C HI N :ă

CHÍNH KHOA


MÃ SINH VIÊN

: A16011

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I 2014


B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

GI I PHÁP TÀI CHÍNH NH M NÂNG CAO
HI U QU S N XU T KINH DOANH C A
CÔNG TY C PH NăC ăKHệăVÀăTHI T B
ÁP L C VVMI

Giáoăviênăh

ng d n

: Ths. Ngô Th Quyên

Sinh viên th c hi n
Mã sinh viên

: A16011

Chuyên ngành

: Tài Chính

Chính Khoa

HÀ N I 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Trong b n lu n v n này, em xin bày t l i c m n sâu s c t i cô giáo Th.s Ngô
Th Quyên, ng

i th y đã luôn

bên c nh và t n tình giúp đ em trong su t quá trình

nghiên c u đ tài t t nghi p c a mình.
Em xin chân thành c m n các th y giáo, cô giáo tr ng H Th ng Long, đ c
bi t là các th y cô giáo Khoa kinh t - Qu n lý nh ng ng i đã truy n đ t, h ng d n
em trong nh ng n m tháng h c t p t i tr

ng.

Em xin chân tr ng c m n các cô, các ch Phòng K toán - Tài chính c a Công ty
c ph n c khí và thi t b áp l c ậ VVMI đã t o đi u ki n giúp đ em trong vi c cung
c p nh ng thông tin có liên quan đ n tài chính c a công ty, c ng nh góp Ủ ki n, t o
đi u ki n cho em hoàn thành b n lu n v n này.
Em xin đ

c bày t lòng bi t n sâu s c t i gia đình, b n bè là ch d a giúp em

hoàn thành t t vi c h c t p nghiên c u c a mình trong su t b n n m h c t p v a qua.
Do ki n th c, kh n ng lí lu n và kinh nghi m t th c ti n còn nhi u h n ch nên
trong khóa lu n này c a em có th còn m t vài đi u thi u sót, kính mong s ch d n và
góp ý c a quý th y cô đ khóa lu n c a em đ c hoàn thi n h n.
Hà N i, Ngày 26 tháng 03 n m 2014
Sinh viên
Chính Khoa


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên
Chính Khoa

Thang Long University Library

c


M CL C
CH

NGă1.

DOANH

C ăS

LÍ LU N CHUNG V

HI U QU

S N XU T KINH

..............................................................................................................1

1.1. T ng quan chung v hi u qu s n xu t kinh doanh.......................................1
1.1.1. Khái ni m v hi u qu và hi u qu ho t đ ng SXKD .................................... 1
1.1.1.1.

Khái ni m v hi u qu ..........................................................................1

1.1.1.2.

Khái ni m hi u qu SXKD: ..................................................................1

1.1.2. Ph

ng pháp đánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh .................................. 2

1.1.2.1.

Ph

ng pháp so sánh ...........................................................................2

1.1.2.2.

Ph

ng pháp lo i tr ...........................................................................3

1.1.2.3.

Ph

ng pháp thay th liên hoàn ..........................................................3

1.1.2.4.

Ph

ng pháp s chênh l ch .................................................................4

1.1.3. Các y u t

nh h

ng đ n hi u qu s n xu t kinh doanh ............................ 4

1.1.3.1.

Nh ng y u t thu c môi tr

ng v mô .................................................4

1.1.3.2.

Nh ng y u t thu c môi tr

ng vi mô .................................................6

1.2. N i dung Phân tích hi u qu ho tăđ ng s n xu t ...........................................6
1.2.1. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t. ............................................................. 6
1.2.1.1.

Phân tích tình hình Doanh thu .............................................................6

1.2.1.2.

Phân tích tình hình s d ng Chi phí ....................................................9

1.2.1.3.

Phân tích tình hình L i nhu n ...........................................................12

1.2.1.4.

Phân tích m i quan h doanh thu, chi phí và l i nhu n ....................13

1.2.2. Phân tích tình hình Tài s n. ............................................................................14
1.2.2.1.

Ch tiêu đánh giá chung hi u qu s d ng Tài s n. ..........................14

1.2.2.2.

Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n dài h n....................16

1.2.2.3.

Các ch tiêu đánh giá hi u qu tài s n ng n h n. .............................16

1.2.3. Phân tích l u chuy n dòng ti n ......................................................................17
1.2.3.1.

Phân tích L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a Công ty c ph n c khí và thi t b áp l c – VVMI. ....................17

CH
NGă2.
ÁNHă GIÁă TH C TR NG HO Tă
NG S N XU T KINH
DOANH C A DOANH NGHI P ..............................................................................18


2.1. Gi i thi u chung v công ty ............................................................................18
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty............................................18
2.1.2. C c u b máy t ch c .....................................................................................19
2.1.3.

c đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty.................................21

2.2. Th c tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh t i công ty c ph nă c ă phíă vƠă
thi t b áp l c ậ VVMI. ..................................................................................22
2.2.1. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t giai đo n 2010-2012. .......................22
2.2.1.1.

Phân tích tình hình doanh thu ............................................................22

2.2.1.2.

Phân tích tình hình s d ng chi phí ...................................................27

2.2.1.3.

Phân tích tình hình l i nhu n ............................................................32

2.2.1.4.

Phân tích m i quan h doanh thu, chi phí và l i nhu n. ...................34

2.2.2. Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n. ..................................................35
2.2.2.1.

Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n dài h n....................39

2.2.2.2.

Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n ng n h n. ................41

2.2.3. Phân tích l u chuy n dòng ti n ......................................................................43
2.2.3.1.

2.3.

Phân tích L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a Công ty c ph n c khí và thi t b áp l c – VVMI. ....................43

ánhăgiáăchungăv hi u qu ho tăđ ng s n xu t kinh doanh. .....................46

2.3.1. Thành t u đ t đ c c a công ty c ph n c khí và thi t b áp l c –
VVMI. ........................................................................................................46
2.3.2. Các m t h n ch c a công ty c ph n c phí và thi t b áp l c – VVMI. ..47
CH
NGă3. GI Iă PHÁPă TÀIă CHệNHă
Aă RAă NH M NÂNG CAO HI U
QU KINH DOANH. ..................................................................................................49
3.1. Môiătr

ngăkinhădoanhăđ i v i công ty c ph năc ăkhíăvƠăthi t b áp l c ậ

VVMI. ..............................................................................................................49
3.1.1. Môi tr

ng bên trong .......................................................................................49

3.1.1.1.

Thu n l i ............................................................................................49

3.1.1.2.

Khó kh n ............................................................................................50

3.1.2. Môi tr

ng bên ngoài .......................................................................................51

3.1.2.1.

Thu n l i ............................................................................................51

3.1.2.2.

Khó kh n ............................................................................................51

Thang Long University Library


3.2. Các gi iăphápătƠiăchínhăđ

căđ aăraăđ nâng cao hi u qu kinh doanh. ...52

3.2.1. Gi i pháp 1: Gi i pháp t ng c
3.2.1.1.

ng kh n ng s d ng tài s n ...................52

T ng c ng kh n ng s d ng TSNH thông qua gi m th i gian v n đ ng
c a ti n m t .........................................................................................52

3.2.2. Gi i pháp 2: C t gi m và phân b h p lý các kho n chi phí .......................56
3.2.2.1.

Ti t ki m chi phí lãi vay .....................................................................56

3.2.2.2.

Xây d ng kênh huy đ ng v n b ng trái phi u ...................................56

3.2.3. Gi i pháp 3: Nâng cao hi u qu sinh l i theo ph

ng pháp DUPONT ....56

3.2.3.1.

S s bi n pháp ..................................................................................56

3.2.3.2.

M c đích c a bi n pháp .....................................................................57

3.2.3.3.

N i dung c a bi n pháp .....................................................................57

3.2.4. M t s gi i pháp khác đ i v i công ty c ph n c khí và thi t b áp l c –
VVMI. .................................................................................................................58


DANH M C VI T T T
BC KT

B ngăcơnăđ i k toán

BCKQKD

Báo cáo k t qu kinh doanh

CBCNV

Cán b công nhân viên

CPBH

Chi phí bán hàng

CPQLDN

Chi phí qu n lý doanh nghi p

CPSXKD

Chi phí s n xu t kinh doanh

DNCPSX

Doang nghi p c ph n s n su t

HDSXKD

Ho tăđ ng s n xu t kinh doanh

KD

Kinh doanh

KHCN

Khoa h c công ngh

LCTT

L uăchuy n ti n t

NK

Nh p kh u

NVL

Nguyên v t li u

TSC

Tài s n C đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

Thang Long University Library


DANH M CăCÁCăS ă

, BI Uă

B ng 2.1. T su t sinh l i trên Doanh thu .....................................................................22
B ng 2.2. B ng doanh thu theo t ng k t c u m t hàng .................................................24
B ng 2.3. B ng t ng h p chi phí và các ch tiêu ...........................................................27
B ng 2.4. B ng các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng chi phí ....................................28
B ng 2.5. T su t chi phí kinh doanh ............................................................................29
B ng 2.6. T c đ t su t t ng ho c gi m t su t chi phí KD ........................................31
B ng 2.7. M c ti t ki m hay lãng phí chi phí s n xu t KD ..........................................32
B ng 2.8. Các ch tiêu đánh giá tình hình l i nhu n .....................................................32
B ng 2.9. Phân tích đi m hòa v n theo doanh thu ........................................................34
B ng 2.10. M c nh h

ng c a ROS và hi u su t s d ng tài s n trên ROA ...................38

B ng 3.1. B ng theo dõi các kho n ph i thu c a công ty c ph n c khí và thi t b áp
l c ậ VVMI. ..................................................................................................................55
Bi u đ 2.1. T su t sinh l i trên doanh thu .................................................................22
Bi u đ 2.2. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng chi phí ........................................28
Bi u đ 2.3. T su t chi phí kinh doanh ........................................................................30
Bi u đ 2.4. T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA) ...................................................35
Bi u đ 2.5. Vòng quay toàn b tài s n trong k ..........................................................36
Bi u đ 2.6. Hi u su t s d ng t ng tài s n ..................................................................37
Bi u đ 2.7. Vòng quay tài s n dài h n .........................................................................39
Bi u đ 2.8. Ch tiêu l i nhu n ròng trên tài s n dài h n ..............................................40
Bi u đ 2.9. Vòng quay tài s n ng n h n ......................................................................41
Bi u đ 2.10. Hi u qu s d ng tài s n ng n h n .........................................................42
Bi u đ 2.11. K luân chuy n tài s n ng n h n ............................................................42
Bi u đ 2.12. L u chuy n ti n thu n t HDSXKD ......................................................43


L IM
Hi n t i trong tình hình kinh t th tr

U
ng ngày m t suy thoái, đòi h i nhà qu n

tr ph i n m b t đ c tình hình c th c a doanh nghi p mình. Hi u rõ kh n ng tài
chính đ đ a ra các gi i pháp tài chính thích h p nh m đ y m nh quá trình ho t đ ng
s n su t kinh doanh c a doanh nghi p đó.
T m quan tr ng c a vi c đ a ra quy t đ nh c a các nhà qu n tr doanh nghi p là
vô cùng quan tr ng nó quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Do v y các
gi i pháp tài chính đ
ro gây ra.

c đ a ra nh m m c đích gi m thi u các r i ro hay h u qu c a r i

kh c v đ

c nh

s n su t kinh doanh đ đ t đ

c đi m đó doanh nghi p c n ph i đ y m nh ho t đ ng
c m c tiêu cao nh t là t i đa hóa doanh thu và l i nhu n,

gi m thi u chi phí trong đó bao g m c r i ro trong quá trình ho t đ ng kinh doanh.
Phân tích hi u qu ho t đ ng s n xu t c a doanh nghi p giúp các nhà qu n tr
đánh giá đúng th c tr ng k t qu ho t đ ng kinh doanh, xác đ nh đ c nh ng nguyên
nhân tác đ ng đ n quá trình s n xu t. Qua đó, các nhà qu n tr có th đ a ra gi i pháp
tài chính thích h p khai thác kh n ng ti m tàng c a doanh nghi p.
Nh n th c đ

c t m quan tr ng trên nên em đã ch n đ tài ắGi i pháp tài chính

nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty c ph năc ăkhíăvƠăthi t
b áp l c ậ VVMIẰ.
iăt

1.

ng và ph m vi nghiên c u

Khóa lu n đi sâu tìm hi u tình hình hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ ng
th i phân tích th c tr ng hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i công ty c ph n
c khí và thi t b áp l c ậ VVMI. Trong giai đo n 2010 ậ 2012 thông qua các ch tiêu
v đánh giá hi u qu kinh doanh. Trên c s đó, chúng ta s đánh giá hi u qu ho t
đ ng s n xu t và đ ng th i đ a ra các gi i pháp tài chính nâng cao hi u qu ho t đ ng
s n xu t kinh doanh t i công ty.
2. Ph m vi nghiên c u:
S d ng b ng cân đ i k toán và b ng báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh
doanh trong 3 n m 2010, 2011 và 2012 c a công ty c ph n c khí và thi t b áp l c ậ
VVMI. Ngoài ra s d ng các b n báo cáo chi ti t v doanh thu, chi phí và tài s n c a
công ty đ ph c v cho khóa lu n này.
3. Ph

ngăphápănghiênăc u

Khóa lu n s d ng ch y u ph ng pháp so sánh, ph ng pháp phân tích theo
chi u ngang, phân tích theo chi u d c đ đ a ra đánh giá và k t lu n t c s là các s
li u đ c cung c p và th c tr ng tình hình ho t đ ng c a công ty.

Thang Long University Library


4. K t c u khóa lu n
Ngoài m đ u và k t lu n khóa lu n g m 3 ch
Ch

ng:

ngă1: C s lí lu n chung v hi u qu s n xu t kinh doanh.

Ch ngă 2: ánh giá th c tr ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty c
ph n c khí và thi t b áp l c ậ VVMI.
Ch ngă3: Nh ng gi i pháp tài chính đ a ra nh m nâng cao hi u qu kinh doanh
c a công ty c ph n c khí và thi t b áp l c ậ VVMI.


CH

NGă1. C ă S LÍ LU N CHUNG V
DOANH

HI U QU

S N XU T KINH

1.1. T ng quan chung v hi u qu s n xu t kinh doanh
1.1.1. Khái ni m v hi u qu và hi u qu ho t đ ng SXKD
1.1.1.1. Khái ni m v hi u qu
Hi u qu là m t ph m trù ph n ánh trình đ s d ng các đi u ki n chính tr xã
h i và trình đ phát tri n c a l c l ng s n xu t đ đ t đ c k t qu cao nh t theo
mong mu n v i chi phí th p nh t. Nh ng ch tiêu ph n ánh trong doanh nghi p bao
g m: Ch tiêu Doanh l i (l i nhu n/ doanh thu, l i nhu n/ v n kinh doanh), Ch tiêu
nh m c tiêu hao v t t / s n ph m và Ch tiêu Vòng quay TSNH.
Xét v hi u qu c a ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p ph n ánh trình đ s
d ng các ngu n nhân l c và v t l c (lao đ ng, máy móc thi t b , nguyên v t li u,…)
c a DN đ đ t đ c k t qu cao trong ho t đ ng SXKD. Hi u qu kinh t ch đ t đ c
khi nào k t qu thu đ c t ho t đ ng đó l n h n chi phí b ra và chênh l ch này ngày
càng l n ch ng t hi u qu kinh t càng ngày càng cao và ng c l i.
1.1.1.2. Khái ni m hi u qu SXKD:
Hi n nay có r t nhi u quan đi m khác nhau khi nói v hi u qu s n xu t kinh doanh
Quan đi m 1: theo nhà kinh t h c ng

i anh ậ Adam Smith: hi u qu là k t qu

đ t đ c trong ho t đ ng kinh t , doanh thu tiêu th hàng hóa, đây hi u qu đ ng
nh t v i ch tiêu ph n ánh k t qu kinh doanh vì cho r ng doanh thu có th tang do chi
phí, m r ng s d ng các ngu n s n xu t có k t qu , có hai m c chi phí khác nhau thì
theo quan ni m này c ng có hi u qu (Ngu n: l ch s các h c thuy t kinh t -tác gi
Mai Ng c C ng NXB Th ng Kê TPHCM-1999).
Quan đi m 2: hi u qu kinh doanh là t l gi a ph n t ng thêm c a k t qu v i
t ng thêm chi phí (Ngu n: tài li u Nguy n V n Công, Nguy n N ng Phúc, Tr n Quý
Liên, 2001 l p, đ c, ki m tra, phân tích báo cáo tài chính).
Quan đi m 3: hi u qu kinh doanh đ c đo b ng hi u s gi a k t qu và chi phí
b ra đ đ t đ c chi phí đó (Ngu n: tài li u Nguy n V n Công, Nguy n N ng Phúc,
Tr n Quý Liên, 2001 lâp, đ c, ki m tra, phân tích báo cáo tài chính).
Quan đi m 4: hi u qu KD là ch tiêu kinh t xã h i t ng h p dùng đ l a ch n
các ph ng án ho c các quy t đ nh trong th c ti n c a con ng i m i l nh v c và
m i th i đi m. B t kì m t quy t đ nh nào c ng c n có đ c m t ph ng án t t nh t
trong đi u ki n cho phép là gi i pháp th c hi n có cân nh c tính toán tính chính xác
phù h p v i s t t y u c a quy lu t khách quan trong t ng đi u ki n c th (Ngu n:
1

Thang Long University Library


PGS. PTS. Nguy n V n Công 2005 chuyên kh o sát v báo cáo tài chính, l p, đ c,
ki m tra, phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài chính Hà n i).
T nh ng quan đi m khác nhau nh trên c a các nhà kinh t ta có th đ a ra m t
khái ni m th ng nh t chung v hi u qu s n xu t kinh doanh nh sau:
Hi u qu s n xu t kinh doanh là m t ph m trù kinh t bi u hi n s t p trung c a
s phát tri n kinh t theo chi u sâu ph n ánh trình đ khái thác các ngu n l c và trình
đ chi phí các ngu n đó trong quá trình s n xu t nh m đ t đ c m c tiêu kinh doanh.
Nó là th c đó càng tr lên quan tr ng c a t ng tr ng kinh t và là ch d a c b n đ
đánh giá vi c th c hi n các m c tiêu kinh t c a doanh nghi p trong t ng th i kì.
1.1.2. Ph

ng pháp đánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh

phân tích ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ng

i ta th

ng dùng các bi n pháp

c th mang tính ch t nghi p v k thu t. Tu thu c vào tính ch t và đ c đi m riêng
bi t c a t ng đ n v kinh t mà phân tích ho t đ ng l a ch n t ng ph ng pháp c th
đ áp d ng sao cho có hi u qu nh t.
1.1.2.1. Ph

ng pháp so sánh

ây là ph ng pháp ch y u dùng trong phân tích ho t đ ng kinh doanh đ xác
đ nh xu h ng, m c đ bi n đ ng c a các ch tiêu phân tích.
ti n hành đ c c n
xác đ nh s g c đ so sánh, xác đ nh đi u ki n đ so sánh, m c tiêu đ so sánh.
 Xác đ nh s g c đ so sánh:
 Khi nghiên c u nh p đ bi n đ ng, t c đ t ng tr
g c đ so sánh là ch tiêu

k tr

ng c a các ch tiêu, s

c.

 Khi nghiên c u nh p đ th c hi n nhi m v kinh doanh trong t ng kho ng
th i gian trong n m th ng so sánh v i cùng k n m tr c.
 Khi nghiên c u kh n ng đáp ng nhu c u c a th tr
m c th c t v i m c h p đ ng.
i u ki n đ so sánh đng có th so sánh

c các ch tiêu kinh t :

 Ph i th ng nh t v n i dung kinh t c a ch tiêum b o tính th ng nh t v ph

ng pháp tính các ch tiêu

m b o tính th ng nh t v đ n v tính, các ch tiêu v c s l
gian và giá tr .

ng, th i

 M c tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh:
 Xác đ nh m c đ bi n đ ng tuy t đ i và m c đ bi n đ ng t
xu h ng bi n đ ng c a ch tiêu phân tích.
2

ng đ i cùng


 M c bi n đ ng tuy t đ i: đ

c xác đ nh trên c s so sánh tr s c a ch

tiêu gi a hai k : k phân tích và k g c.
 M c đ bi n đ ng t ng đ i: là k t qu so sánh gi a s th c t v i s g c
đã đ c đi u ch nh theo m t h s c a ch tiêu có liên quan theo h ng quy
mô c a ch tiêu phân tích.
So sánh tuy tăđ i: s tuy t đ i là m c đ bi u hi n quy mô, kh i l ng giá tr v
m t ch tiêu kinh t nào đó trong th i gian và đ a đi m c th .
n v tính là hi n v t,
giá tr , gi công. M c giá tr tuy t đ i đ
gi a hai k .
Soăsánhăt
v i s g c đã đ

c xác đ nh trên c s so sánh tr s ch tiêu

ngăđ i: M c đ bi n đ ng t ng đ i là k t qu so sánh gi a th c t
c đi u ch nh theo m t h s ch tiêu có liên quan theo h ng quy t

đ nh quy mô c a ch tiêu phân tích.
So sánh con s bình quân: S bình quân là s bi u hi n m c đ v m t l

ng

c a các đ n v b ng cách sau: B ng m i chênh l ch tr s gi a các đ n v đó, nh m
ph n ánh khái quát đ c đi m c a t ng t , m t b ph n hay t ng th các hi n t ng có
cùng tính ch t.
l

S so sánh bình quân ta s đánh giá đ c tình hình chung, s bi n đ ng v s
ng, ch t l ng trong quá trình s n xu t kinh doanh, đánh giá xu h ng phát tri n

c a doanh nghi p.
1.1.2.2. Ph
l

ng pháp lo i tr

Ph ng pháp lo i tr là m t ph ng pháp nh m xác đ nh m c đ nh h ng l n
t t ng nhân t đ n ch tiêu phân tích và đ c th c hi n b ng cách khi xác đ nh s
nh h

ng c a nhân t này thì ph i lo i tr s

nh h

ng c a nhân t khác.

Các nhân t có th làm t ng ho c gi m đôi khi không làm nh h ng đ n k t qu
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vi c nh n th c đ c m c đ và tính
ch t nh h ng c a các nhân t đ n ch tiêu phân tích là vi c r t quan tr ng trong quá
trình phân tích và c ng là b n ch t, m c tiêu c a vi c phân tích.
1.1.2.3. Ph

ng pháp thay th liên hoàn

ây là ph

ng pháp xác đ nh nh h

ng c a các nhân t b ng cách thay th l n

l t và liên t c các y u t giá tr k g c sang k phân tích đ xác đ nh tr s c a ch
tiêu thay đ i. Xác đ nh m c đ nh h ng c a các nhân t đ n đ i t ng kinh t
nghiên c u. Nó ti n hành đánh giá so sánh và phân tích t ng nhân t nh h ng trong
khi đó gi thi t là các nhân t khác c đ nh. Do đó đ áp d ng nó phân tích ho t đ ng
kinh t c n áp d ng m t trình t thi hành sau:

3

Thang Long University Library


 C n c vào m i liên h c a t ng nhân t đ n đ i t

ng c n phân tích mà t đó

xây d ng nên bi u th c gi a các nhân t .
 Ti n hành l n l t đ xác đ nh nh h ng c a t ng nhân t trong đi u ki n gi
đ nh các nhân t khác không thay đ i.
 Ban đ u l y k g c làm c s , sau đó l n l

t thay th các k phân tích cho

các s cùng k g c c a t ng nhân t .
Sau m i l n thay th ti n hành tính l i các ch tiêu phân tích. S chênh l ch gi a k t
qu tính đ c v i k t qu tính tr c đó là m c đ nh h ng c a các nhân t đ c
thay đ i s li u đ n đ i t ng phân tích. T ng nh h ng c a các nhân t t ng đ i
t

ng đ

ng v i b n thân đ i t

1.1.2.4. Ph

ng c n phân tích.

ng pháp s chênh l ch

Th c ch t c a ph ng pháp này là tr ng h p đ c bi t c a ph ng pháp thay th
liên hoàn. Ph ng pháp này c ng th c hi n đ y đ các b c nh v y, tuy ch có đi m
khác sau:
Khi xác đ nh nhân t nh h ng đ n ch tiêu phân tích, thay vì ta ti n hành thay th
s li u mà s s dùng chênh l ch c a t ng nhân t đ tính nh h ng c a t ng nhân t .
1.1.3. Các y u t

nh h

ng đ n hi u qu s n xu t kinh doanh

Trong th i k đ t n c chuy n sang giai đo n phát tri n theo c ch th tr ng
cùng v i s c nh tranh gay g t đ t n t i và phát tri n đ c đòi h i các doanh nghi p
ph i ti n hành SXKD có hi u qu .
đ nh đ

c các ph

ng h

đ tđ

c đi u này, các doanh nghi p ph i xác

ng, m c tiêu, nhi m v trong đ u t , đ ra các gi i pháp

qu n lý và s d ng các ngu n l c v n có. Mu n v y các doanh nghi p ph i ti n hành
phân tích các nhân t nh h ng c ng nh m c đ và xu h ng tác đ ng c a t ng
nhân t đ n k t qu , hi u qu kinh doanh..
tr

Môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p g m có: môi tr ng v mô và môi
ng vi mô. Môi tr ng v mô g m nh ng l c l ng trên bình di n xã h i r ng l n

có nh h ng đ n môi tr ng kinh doanh c a các doanh nghi p nh các y u t kinh t ,
xã h i,chính tr , t nhiên và k thu t. Môi tr ng vi mô bao g m nh ng l c l ng có
nh h ng tr c ti p đ n doanh nghi p nh nhà cung ng, khách hàng, đ i th c nh
tranh và công chúng tr c ti p. Phân tích môi tr ng kinh doanh giúp cho doanh nghi p
th y đ c mình đang tr c di n v i nh ng gì t đó xác đ nh đ c chi n l c kinh
doanh phù h p đ nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh.
1.1.3.1. Nh ng y u t thu c môi tr

ng V mô

Y u t kinh t : Các y u t kinh t có vai trò quan tr ng quy t đ nh đ i v i vi c
hình thành và hoàn thi n môi tr ng kinh doanh, đ ng th i các y u t này c ng góp
4


ph n quy t đ nh n ng su t s n xu t, khoa h c công ngh , kh n ng thích ng c a
doanh nghi p. Nó có th tr thành c h i hay nguy c đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p. Các y u t kinh t bao g m: t c đ t ng tr ng c a n n kinh
t , lãi su t ngân hàng, các chính sách kinh t c a nhà n c…Chúng không ch nh
h ng đ n hi u qu SXKD c a doanh nghi p mà còn nh h ng t i môi tr ng vi mô
c a doanh nghi p. Trong th i đ i n n kinh t m c a, t do c nh tranh nh hi n nay
đòi h i m i doanh nghi p ph i có v th nh t đ nh đ m b o ch ng l i nh ng tác đ ng
tiêu c c t môi tr ng, m t khác các y u t kinh t t ng đ i r ng nên các doanh
nghi p c n ch n l c đ nh n bi t các tác đ ng c th nh h ng tr c ti p nh t đ n
doanh nghi p t đó có các gi i pháp h n ch nh ng tác đ ng x u.
Y u t chính tr , pháp lu t: Nhà n

c có th ch chính tr , h th ng lu t pháp rõ

ràng, đúng đ n và n đ nh s là c s đ m b o s thu n l i, bình đ ng cho các doanh
nghi p trong n c ho t đ ng SXKD và thúc đ y các nhà đ u t n c ngoài. Hi n nay,
các doanh nghi p ho t đ ng SXKD theo c ch th tr ng có s qu n lý c a nhà n c,
nhà n c đóng vai trò đi u hành qu n lý n n kinh t thông qua các công c v mô nh :
pháp lu t, chính sách thu , tài chính…c ch chính sách c a nhà n c có vai trò quy t
đ nh trong vi c thúc đ y hay kìm hãm s phát tri n c a n n kinh t nói chung và ngành
c khí và ch t o máy nói riêng.
Y u t công ngh : Khoa h c công ngh là y u t có nh h ng quan tr ng đ n
kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p. i v i các n c đang phát tri n giá c và ch t
l ng có ý ngh a ngang nhau trong c nh tranh. Tuy nhiên, trên th gi i hi n nay công
c c nh tranh đã chuy n t c nh tranh v giá sang c nh tranh v ch t l
gi a các s n ph m và d ch v có hàm l ng KHCN cao.

ng, c nh tranh

Vi c áp d ng nh ng thành t u KHCN đã đem l i nh ng k t qu đáng k trong vi c
nâng cao ch t l ng s n ph m, t ng n ng su t lao đ ng, t o ra nhi u m u mã đ p, ti t
ki m nguyên v t li u, h giá thành s n ph m, đ ng th i b o v môi tr

ng sinh thái.

Y u t môi tr ng t nhiên: Y u t t nhiên bao g m ngu n l c t nhiên, tài
nguyên thiên nhiên, môi tr ng sinh thái, v trí đ a lý c a t ch c kinh doanh…là m t
trong nh ng y u t quan tr ng nh h
doanh nghi p.

ng đ n hi u qu ho t đ ng SXKD c a t t c các

Y u t xã h i: Các doanh nghi p c n phân tích các y u t xã h i nh m nh n bi t
các c h i và nguy c có th x y ra, t đó giúp doanh nghi p có th xây d ng các
chi n l c kinh doanh phù h p v i đ c đi m v n hóa xã h i c a t ng khu v c. Các
y u t xã h i nh dân s , v n hóa, thu nh p...

5

Thang Long University Library


1.1.3.2. Nh ng y u t thu c môi tr

ng Vi mô

Y u t Khách hàng: Khách hàng là nh ng ng

i quy t đ nh quy mô và c c u nhu

c u trên th tr ng c a doanh nghi p, là y u t quan tr ng hàng đ u khi xây d ng chi n
l c kinh doanh, là nh ng ng i quy t đ nh s thành công hay th t b i c a doanh nghi p.
Do v y, tìm hi u k l ng và đáp ng đ nhu c u cùng s thích th hi u c a khách hàng
m c tiêu s là đi u ki n s ng còn cho s t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p.
Yut

i th c nh tranh: Trong n n kinh t th tr

ng thì s c nh tranh là m t

đi u t t y u, s l ng các đ i th c nh tranh trong ngành càng nhi u thì m c đ c nh
tranh càng gay g t. Các đ i th c nh tranh và ho t đ ng c a h luôn đ c xem là m t
trong y u t nh h ng quan tr ng đ n vi c ra quy t đ nh kinh doanh c a m i doanh
nghi p. Tuy nhiên trên ph

ng di n xã h i thì c nh tranh s có l i cho ng

i tiêu dùng

và thúc đ y xã h i phát tri n. Vi c phân tích các đ i th c nh tranh trong ngành nh m
n m đ c các đi m m nh, đi m y u c a đ i th đ t đó xác đ nh chi n l c nh m t o
đ

c th v ng m nh trên th tr

ng.

Y u t các nhà cung ng: Các nhà cung c p các y u t đ u vào trong quá trình
s n xu t c a doanh nghi p có nh h ng đ n giá thành s n ph m. N u vi c cung ng
NVL g p khó kh n, giá NVL cao s đ y giá thành s n xu t lên cao và làm t ng n ng
l c c nh tranh c a doanh nghi p. Vì v y, các nhà qu n lý doanh nghi p ph i l a ch n
cho mình nh ng nhà cung ng thích h p v a gi m đ c chi phí v a đ m b o ch t
l ng. Thông th ng giá c , ch t l ng, ti n đ giao hàng…là nh ng tiêu chí quan
tr ng đ l a ch n nhà cung ng.
1.2. N i dung Phân tích hi u qu ho tăđ ng s n xu t
1.2.1. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t.
1.2.1.1. Phân tích tình hình Doanh thu
T su t sinh l i trên doanh thu (ROS ậ Return On Sales)
Ph n ánh kho n thu nh p ròng (thu nh p sau thu ) c a m t Doanh nghi p so v i
doanh thu c a nó. H s l i nhu n ròng là h s t m i giai đo n kinh doanh. Nói cách
khác đây là t s so sánh l i nhu n ròng v i doanh s bán.
T ăsu tăsinhă iătrênădoanhăthu

L iănhu năsauăthu
Doanhăthu

T su t này ph n ánh k t qu cu i cùng c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ch
tiêu này cho bi t trong 100 đ ng doanh thu thu n có bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu .
Trên th c t , t su t sinh l i trên doanh thu gi a các ngành là khác nhau, còn trong b n
thân m t ngành thì Doanh nghi p nào qu n lý và s d ng các y u t đ u vào t t h n
thì s có h s này cao h n. Xét t góc đ nhà đ u t , m t Doanh nghi p có đi u ki n
6


phát tri n thu n l i s có m c l i nhu n ròng cao h n l i nhu n ròng trung bình c a
ngành và có th liên t c t ng. Ngoài ra, m t Doanh nghi p càng gi m chi phí c a mình
m t cách hi u qu thì t su t sinh l i trên doanh thu càng cao.
Ch tiêuăt ngătr

ng doanh thu (Sales Growth Rate)
Doanhăthuătrongăk
doanhăthuăk ătr
Doanhăthuăk ătr că

M căt ngătr

ngădoanhăthuă ă

T l t ng tr

ng doanh thu cho bi t m c t ng tr

ng doanh thu t

c

ng đ i (tính

theo ph n tr m) qua các th i k . T l này nh h n không đ ng ngh a v i t ng tr ng
âm. Tr ng h p doanh thu c a m t trong s các k tr c k hi n t i b ng không thì t
l t ng tr ng doanh thu là không xác đ nh (th ng ch x y ra n u k báo cáo là quý,
ho c trong n m ho t đ ng đ u tiên c a doanh nghi p).
Doanh nghi p có t l t ng tr

ng doanh thu cao th

ng đang trong giai đo n

phát tri n m nh, th ph n t ng ho c đang m r ng kinh doanh sang các th tr ng ho c
l nh v c m i. Tuy nhiên t l t ng tr ng doanh thu cao không nh t thi t đi kèm v i t
l t ng tr

ng l i nhu n cao.

Tùy vào xu h ng c a t l t ng tr ng doanh thu mà m c t ng tr ng đ c đánh
giá là b n v ng, không n đ nh, phi mã hay tu t d c. Nh ng doanh nghi p có m c t ng
tr

ng doanh thu n đ nh

m c cao luôn đ

c các nhà đ u t đ c bi t quan tâm.

Phân tích tình hình doanh thu theo t ng m c và k t c u m t hàng.
M t doanh nghi p th ng s n xu t kinh doanh nhi u m t hàng ho c nhóm hàng,
nh t là doanh nghi p th ng m i. M i m t hàng nhóm hàng có nh ng đ c đi m kinh
t k thu t khác nhau trong s n xu t kinh doanh đáp ng nh ng nhu c u tiêu dùng
c ng nh m c doanh thu đ t đ c c ng r t khác nhau. M t khác, trong nh ng m t
hàng, nhóm hàng mà doanh nghi p có kh n ng và l i th c nh tranh trong s n xu t
kinh doanh, mang l i hi u qu kinh t cao.
Do v y, phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghi p c n ph i phân tích chi
ti t theo t ng m t hàng, nhóm hàng trong đó có nh ng m t hàng, nhóm hàng ch y u
đ qua đó th y đ c s bi n đ i t ng gi m và xu h ng phát tri n c a chúng làm c s
cho vi c ho ch đ nh chi n l c đ u t trong nh ng m t hàng nhóm hàng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p.
Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm, m t hàng và nh ng m t hàng ch y u
c n c vào nh ng s li u k ho ch và h ch toán chi ti t doanh thu bán hàng đ so sánh
gi a s th c hi n v i s k ho ch và s th c hi n k tr
Phân tích t nhăh nhădoanhăthuătheoăph
Vi c bán hàng trong doanh nghi p th

c.

ngăth c bán hàng.

ng m i, d ch v đ

c th c hi n b ng nh ng

7

Thang Long University Library


ph

ng th c khác nhau: bán buôn, bán l , bán đ i lý, bán tr góp.v.v.. M i ph

th c bán có nh ng đ c đi m kinh t k thu t và u nh

ng

c đi m khác nhau.

 Bán buôn: Là bán hàng v i s l ng l n theo h p đ ng ho c theo đ n đ t
hàng c a ng i mua. Ph ng th c bán này có u đi m là doanh thu l n, hàng
tiêu th nhanh nh ng nh c đi m là đ ng v n, phát sinh r i ro m t v n do
không thu ti n đ c ngay (do bán ch u) và lãi xu t th p.
 Bán l : Là bán tr c ti p cho ng

i tiêu dùng thông qua m ng l

i c a hàng,

qu y hàng c a Doanh nghi p. Bán l th ng bán v i s l ng ít, doanh thu
t ng ch m nh ng giá bán l th ng cao h n so v i bán buôn, ít b m t v n
ho c đ ng v n.
Phân tích doanh thu bán hàng theo ph

ng th c bán nh m m c đích đánh giá

tình hình và kh n ng đa d ng hoá các ph ng th c bán hàng c a doanh nghi p qua đó
tìm ra nh ng ph ng th c bán thích h p cho doanh nghi p đ đ y m nh bán hàng t ng
doanh thu. Phân tích doanh thu bán hàng theo ph ng th c bán nh ng s li u th c t
k báo cáo và k tr c đ tính toán l p bi u so sánh.
Phân tích tình hình doanh thu theo t ng tháng, quý.
Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý nh m m c đích th y đ c m c đ
và ti n đ hoàn thành k ho ch bán hàng.
ng th i qua phân tích c ng th y đ c s
bi n đ ng c a doanh thu bán hàng qua các th i đi m khác nhau và nh ng nhân t nh
h ng c a chúng đ có nh ng chính sách và bi n pháp thích h p trong vi c ch đ o
kinh doanh.
Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quỦ có Ủ ngh a đ c bi t đ i v i nh ng
doanh nghi p s n xu t kinh doanh nh ng m t hàng mang tính th i v trong s n xu t
ho c tiêu dùng. Ph ng pháp phân tích ch y u là s sách gi a s th c t v i s k
ho ch ho c s cùng k n m tr c đ th y đ c m c đ hoàn thành t ng gi m.
ng
th i so sánh doanh thu th c t t ng tháng, quý v i k ho ch n m (S lu k ) đ th y
đ c ti n đ th c hi n k ho ch.
Vi c th c hi n k ho ch doanh thu bán hàng ch u s tác đ ng, nh h
nhi u nhân t khác nhau trong đó có nhân t khách quan và ch quan.
V chi u h
nh h

ng nh h

ng thì có nhân t

nh h

ng c a

ng t ng nh ng c ng có nhân t

ng gi m đ n ch tiêu doanh thu. Do v y, đ có th nh n th c và đánh giá m t

cách chính xác tình hình th c hi n k ho ch bán hàng ta c n ph i đi sâu phân tích đ
th y đ c m c đ và tính ch t nh h ng c a các nhân t đ n ch tiêu doanh thu, t đó
có nh ng chính sách bi n pháp thích h p nh m đ y m nh bán hàng t ng doanh thu.

8


phân tích các nhân t
C th nh

nh h

ng có th xem xét d

ng c a các nhân t đ nh l

Phân tích các nhân t
Phân tích s

nh h

nh h

nhăh

ng c a l

ng và các nhân t đ nh tính.

ng t i doanh thu bán hàng
ng hàng hoá và đ n giá bán đ n doanh thu bán hàng.

Doanhăthuă ánăhƠngă ăS ă
Khi l

i nhi u góc đ khác nhau.

ngăhƠngă ánăỪăđ năgiáă án

ng hàng hoá thay đ i, giá bán hàng hoá thay đ i ho c c hai nhân t đ u

thay đ i s làm cho doanh thu c ng thay đ i. Tuy nhiên, m c đ
nhân t này tác đ ng t i doanh thu là không gi ng nhau.

nh h

ng c a hai

nh h ng c a l ng hàng hoá đ n doanh thu: L ng hàng hoá tiêu th trong
k t l thu n v i doanh thu khi l ng hàng hoá bán ra t ng. Doanh thu có th ki m
soát đ c vì v y khi đánh giá v ch tiêu doanh thu nên chú tr ng đ n l ng hàng hoá
bán ra thích h p trong k .
nh h ng c a đ n giá bán đ n doanh thu: n giá bán là nhân t nh h ng không
nh t i doanh thu khi giá bán t ng d n đ n doanh thu t ng và ng c l i. Tuy nhiên s thay
đ i c a giá đ c coi là nhân t khách quan n m ngoài t m ki m soát c a doanh nghi p nh :
Giá tr c a hàng hoá, cung c u trên th tr ng, các chính sách c a Nhà n c... Ngoài ra, giá
c còn ch u nh h ng r t l n c a y u t c nh tranh. Bi u hi n c a s c nh tranh thông qua
ki u dáng ch t l

ng, m u mã... giá c là v khí c nh tranh h u hi u nh t.

1.2.1.2. Phân tích tình hình s d ng Chi phí
T ng chi phí s n xu t kinh doanh Là toàn b các kho n ti n mà doanh nghi p b
ra đ th c hi n quá trình SXKD trong m t k nh t đ nh. T ng chi phí có liên quan đ n
t ng s n l ng s n ph m tiêu th , khi t ng s n l ng s n ph m tiêu th thay đ i thì t ng
chi phí c ng thay đ i theo.T ng chi phí là ch tiêu tuy t đ i ph n ánh chi phí s n xu t
kinh doanh đ c xác đ nh trên c s tính toán và t ng h p m c tiêu chi phí c th . Vi c
đó ph i d a vào tính toán xác đ nh t ng kho n m c chi phí phát sinh trong k .
F

Fđk Pps

Fck

Trong đó
F: T ng chi phí s n xu t kinh doanh
Fđk : S d chi phí đ u k (CPBH và CPQLDN còn t n l i đ u k )
Pps: T ng chi phí phát sinh trong k k ho ch
Fck: S d chi phí phân b cho hàng hóa d tr cu i k (CPBH và CPQLDN)
i v i DNCPSX có tính ch t n đ nh, chu k kinh doanh dài. Trong n m không
có Doanh Thu ho c Doanh Thu nh thì ti n hành phân b CPBH và CPQLDN cho
hàng d tr t n kho theo m t t l h p lý.
9

Thang Long University Library


n

Fck = K

Di
i=1

Trong đó
K: T l phân b CPBH và CPQLDN hàng d tr
Di: D tr t n kho cu i k c a s n ph m i
n: S nhóm m t hàng d tr
K

Fck pps

ă

T

Trong đó:
T: T ng giá tr s n ph m trong k (T đ
l u chuy n hàng hóa)

c xác đ nh theo ph

ng pháp cân đ i

T = Dđk + M = B + Dck
Dđk: D tr t n kho s n ph m đ u k
M: T ng giá tr s n ph m s n xu t trong k
Dck: D tr t n kho s n ph m cu i k
B: T ng giá tr s n ph m bán hàng trong k
T ng chi phí là ch tiêu kinh t c b n làm c s đ tính các ch tiêu khác trong
k ho ch CPSXKD c a doanh nghi p.
phân tích hi u qu s d ng chi phí ta c n
phân tích các ch tiêu hi u su t s d ng chi phí và ch tiêu t su t l i nhu n chi phí.
Hi uăsu tăs ăd ngăchiăphí

T ngădoanhăthu
T ngăchiăphíătrongăk

Ch tiêu này cho bi t m t đ ng chi phí b ra trong k cho s n xu t kinh doanh thì
thu đ c bao nhiêu đ ng doanh thu.
T su t chi phí kinh doanh.
Ch tiêu này đ

c xác đ nh b ng t l % gi a chi phí kinh doanh (bao g m các

TK635, TK641, TK642) v i doanh thu kinh doanh c a doanh nghi p trong k .
T ăsu tăchiăphíăkinhădoanhă F

đ

ăă

T ngăchiăphíăkinhădoanhătrongăk ă F
T ngădoanhăthuătrongăk ă M

Công th c trên ph n ánh c m t đ ng l u chuy n hàng hoá c a doanh nghi p đ t
c trong k thì s m t bao nhiêu đ ng chi phí. Vì v y có th s d ng nó đ phân tích

10


so sánh trình đ qu n lý chi phí kinh doanh gi a các k c a doanh nghi p ho c gi a
các doanh nghi p cùng lo i trong cùng th i k .
T su t l i nhu n/chi phí
T ăsu tă iănhu năchiăphí

T ngă iănhu nătrongăk
T ngăchiăphíătrongăk

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng chi phí b ra thì s thu đ c bao nhiêu đ ng l i
nhu n. Khi phân tích các ch tiêu trên ta c n ph i d a vào b ng k t qu ho t đ ng s n
xu t kinh doanh và b ng báo cáo tài chính t ng h p. Trên c s đó ta có th đánh giá
đ c m i quan h gi a các ch tiêu ph n ánh quy mô s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p. M t khác ta c ng s nghiên c u s bi n đ ng c a các chi tiêu c a k v a qua
so sánh v i k tr
đc l y làm k g c c a doanh nghi p. i u này giúp ta đánh giá

c th c tr ng và tri n v ng c a t ng doanh nghi p so v i n n kinh t qu c dân.
M căđ t ngăho c gi m t su t chi phí KD

Là ch tiêu t ng đ i ph n ánh tình hình, k t qu h th p chi phí thông qua hai t
su t chi phí đem so sánh v i nhau.
Công th c:
Trong đó
: M c đ t ng tr
:T

ng ho c gi m t su t chi phí KD

ng ng t su t chi phí k g c, k so sánh

Tùy theo m c đích nghiên c u mà ch n k so sánh và k g c cho phù h p. Có
th ch n k g c là ch tiêu k ho ch, còn k so sánh là ch tiêu th c hi n cùng m t th i
k đ đánh giá m c đ h th p t su t chi phí c a DN
có th nh n giá tr :"<0", ">0", "= 0"
: ch ng t su t phí k so sánh < t su t phí k g c công tác qu n lý chi
phí t t và

là ch a t t.

T căđ t su tăt ngăho c gi m t su t chi phí KD
Ch tiêu này ph n ánh t c đ t ng ho c gi m chi phí nhanh hay ch m gi a hai DN
trong cùng m t th i k ho c gi a hai th i k c a m t DN ch tiêu này đ c xác đ nh là
t l ph n tr m c a m c đ t ng (gi m) t su t phí c a hai th i k / t su t phí k g c

Trong đó: delta T: T c đ t ng (gi m) t su t phí
: ánh giá là t t suy ra

càng l n càng t t

: Ch a t t
11

Thang Long University Library


là ch tiêu ch t l

ng, có th đánh giá chính xác trình đ t ch c qu n lý chi

phí s n xu t kinh doanh c a DN. Ch tiêu này giúp cho ng

i qu n lý th y rõ h n tình

hình, k t qu ph n đ u gi m chi phí b i: Có tr ng h p gi a hai th i k c a DN (ho c
gi a hai DN) có m c đ h th p chi phí nh nhau nh ng t c đ gi m chi phí l i khác
nhau và ng c l i.
M c ti t ki m hay lãng phí chi phí s n xu t kinh doanh
Là k t qu c a s ph n đ u h th p chi phí s n xu t kinh doanh ho c làm gi m t su t phí
M1: T ng doanh thu ho c kh i l

ng s n ph m tiêu th t i k so sánh

: Ph n ánh s ti n ti t ki m đ

c

: S ti n b lãng phí do t su t phí t ng
K t qu c a vi c h th p chi phí làm góp ph n t ng l i nhu n cho DN. Ch tiêu
này làm rõ thêm ch tiêu m c đ h th p chi phí b ng cách bi u hi n s t ng đ i (%)
sang s tuy t đ i.
1.2.1.3. Phân tích tình hình L i nhu n
H s thu nh p trên v n c ph n (ROE ậ Return On Equity)
H s này ph n ánh m c thu nh p ròng trên v n c ph n c a c đông.
ROEă

L iănhu năr ng
V năc ăđôngă

H s này th ng đ c các nhà đ u t phân tích đ so sánh v i các c phi u khác
nhau trên th tr ng. Thông th ng, h s thu nh p trên v n c ph n càng cao thì các
c phi u càng h p d n, vì h s này cho th y cách đánh giá kh n ng sinh l i và các t
su t l i nhu n c a Doanh nghi p khi đem so sánh v i h s thu nh p trên v n c ph n
c a các Doanh nghi p khác.
t đó đánh giá đ c kh n ng sinh l i t v n đ u t
l y t ch s h u.
H s biên l i nhu n g p (Gross Profit Margin)
H ăs ă iênă iănhu năg pă ă

T ngă iănhu năg pă
T ngădoanhăthuăthu n

Ch tiêu tiêu này ph n ánh m t đ ng doanh thu c a Doanh nghi p mang l i bao
nhiêu đ ng l i nhu n sau thu n u không tính đ n chi phí tài chính, chi phí bán hàng
và chi phí qu n lý doanh nghi p. H s biên l i nhu n g p là m t ch s r t h u ích khi
ti n hành so sánh các doanh nghi p trong cùng m t ngành. Doanh nghi p nào có h s
biên l i nhu n g p cao h n ch ng t doanh nghi p đó có lãi h n và ki m soát chi phí
hi u qu h n so v i đ i th c nh tranh c a nó.
12


H s biên l i nhu n g p đ

c bi u hi n b ng con s ph n tr m (%), ví d n u h

s biên l i nhu n g p là 20% t c là m t Doanh nghi p s t o ra đ

c 0.2 đ ng thu nh p

trên m i đ ng doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, Ch đ n thu n nhìn vào thu nh p c a m t
doanh nghi p s không th n m h t đ c toàn b thông tin v doanh nghi p đó. Thu
nh p t ng là d u hi u t t nh ng đi u đó không có ngh a là h s biên l i nhu n g p c a
doanh nghi p đang đ

c c i thi n và vi c kinh doanh c a doanh nghi p là có hi u qu .

H s biên l i nhu nătr
H ăs ă iênă iănhu nătr

c thu và lãi vay (Operating profit margin)
căthu ăvƠă ƣiăvayă ă

T ngăEBIT
T ngăDoanhăthuăthu n

H s này ph n ánh m t đ ng doanh thu c a doanh nghi p mang l i bao nhiêu
đ ng l i nhu n cho c c đông và ch n . Ngoài ra, h s biên l i nhu n tr

c thu và

lãi vay cao cho th y doanh nghi p đang đi đúng h ng v i ngành ngh kinh doanh c t
lõi c a mình. Khi mà v n mang l i l i nhu n cho doanh nghi p và nhà đ u t .
1.2.1.4. Phân tích m i quan h doanh thu, chi phí và l i nhu n
T i sao phân tích m i quan h chi phí - s n l ng - l i nhu n có tác d ng trong vi c
ra quy t đ nh?
có lãi, t ng chi phí c a doanh nghi p ph i nh h n t ng doanh thu. M t
khi đã kinh doanh, doanh nghi p ph i phát sinh các đ nh phí nh t đ nh b t k m c tiêu th
t i doanh nghi p. M i l n bán hàng là m i l n phát sinh các bi n phí đi kèm. Ho t đ ng
kinh doanh vì th tr c h t ph i xem xét doanh thu có bù đ p bi n phí, t o ra m c l i
nhu n đ ti p t c bù đ p đ nh phí hay không. V n đ này đ t các nhà qu n tr quan tâm
đ n c giá bán, s l ng hàng bán trong m c tiêu chung v l i nhu n c a doanh nghi p.
M t quy t đ nh v giá bán c a m t s n ph m có th t o ra l cho kinh doanh s n ph m đó,
nh ng có th l i kích thích tiêu th m t s n ph m khác c a doanh nghi p. Cho nên, phân
tích m i quan h chi phí - s n l ng - l i nhu n đ ra quy t đ nh ph i đ t trong b i c nh
c th t i doanh nghi p, l y m c tiêu c a doanh nghi p đ t hàng đ u.
N i dung c a Phân tích m i quan h chi phí - s n l ng - l i nhu n (g i t t là phân
tích CVP ậ Cost Volume Profit analysis) có th tóm t t thông qua các phân tích sau:
Phơnătíchăđi m hòa v n
Phân tích hòa v n là kh i đi m c a phân tích m i quan h chi phí - s n l ng l i nhu n. i m hòa v n là đi m v s n l ng tiêu th (ho c doanh s ) mà t i đó t ng
doanh thu b ng t ng chi phí, ngh a là doanh nghi p không có l và lãi. T i đi m hòa
v n, doanh thu bù đ p chi phí bi n đ i và chi phí c đ nh. Doanh nghi p s có lãi khi
doanh thu trên m c doanh thu t i đi m hòa v n và ng c l i s ch u l khi doanh thu
d i m c doanh thu hòa v n.

13

Thang Long University Library


M c dù đi m hòa v n không ph i là m c tiêu ho t đ ng c a doanh nghi p nh ng
phân tích hòa v n s ch ra m c ho t đ ng c n thi t đ doanh nghi p có nh ng gi i
pháp nh m đ t m t doanh s mà kinh doanh không b l . Nh v y, phân tích hòa v n
s ch ra m c bán t i thi u mà doanh nghi p c n ph i đ t đ c. Ngoài ra, phân tích
hòa v n còn cung c p thông tin có giá tr liên quan đ n các cách ng x chi phí t i các
m c tiêu th khác nhau. ây là c s đ doanh nghi p l p k ho ch l i nhu n và các
k ho ch khác trong ng n h n.
 Ph

ngătr nhăh aăv n

i m hòa v n có th xác đ nh qua ch tiêu s l
ho c doanh thu tiêu th b ng ph

ng trình hòa v n.

PăỪăQă
V y t đó ta rút ra đ

ng s n ph m hàng hóa tiêu th

VCăỪăQă

FCă ă

c công th c tính s n l
ă

ng hòa v n nh sau:

FC


C

Trong đó: P (Price) là giá bán đ n v ; QBE (Quantity) là s l

ng s n ph m tiêu

th t i đi m hòa v n; VC (Variable cost) là bi n phí đ n v s n ph m tiêu th và FC
(Fixed cost) là t ng đ nh phí.
Ngoài ra ta c ng có th xác đ nh đ c doanh thu hòa v n thông qua công th c nh sau:
SBE ă

FC
VC
1
S

Trong đó: SBE là doanh thu tiêu th t i đi m hòa v n; S là T ng doanh thu trong
kì; FC là t ng đ nh phí, VC là t ng bi n phí.
1.2.2. Phân tích tình hình Tài s n.
1.2.2.1. Ch tiêu đánh giá chung hi u qu s d ng Tài s n.
T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA ậ Return On Assets)
Ph n ánh hi u qu vi c s d ng tài s n trong ho t đ ng kinh doanh c a Doanh nghi p
và c ng là m t th c đo đ đánh giá n ng l c qu n lý c a ban lãnh đ o Doanh nghi p.
ROA

L iănhu năr ng
T ngăgiáătr ătƠiăs n

H s này có Ủ ngh a là v i 1 đ ng tài s n c a Doanh nghi p thì s mang l i bao
nhiêu đ ng l i nhu n. M t Doanh nghi p đ u t tài s n ít nh ng thu đ c l i nhu n
cao s là t t h n so v i Doanh nghi p đ u t nhi u vào tài s n nh ng l i nhu n thu
đ c l i th p. M t trong nh ng khía c nh đ c quan tâm nh t c a thu nh p trên t ng

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×