Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

B
TR

GIÁOăD Că ẨOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

L

HOẨNăTHI NăCỌNGăTÁCăK TOÁNăTI N
NGăVẨăCÁCăKHO NăTRệCHăTHEOăL
NGă
T I CỌNGăTYăC PH N
I KIM

SINHăVIểNăTH C HI N


:ă OẨNăLINHăPH

MẩăSINHăVIểN

: A16004

CHUYểNăNGẨNH

: K TOÁN

HẨăN I - 2014

NG


GIÁOăD Că ẨOăT O

B
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

L

HOẨNăTHI NăCỌNGăTÁCăK TOÁNăTI N
NGăVẨăCÁCăKHO NăTRệCHăTHEOăL
NGă
T IăCỌNGăTYăC PH Nă I KIM

Giáoăviênăh

ng d n : Th.s Nguy n Thanh Huy n


Sinhăviênăth c hi n

:ă oƠnăLinhăPh

Mƣăsinhăviên

: A16004

ChuyênăngƠnh

: K toán

ng

HẨăN I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
V i lòng kính tr ng vƠ bi t n sơu s c nh t, em xin g i l i c m n đ n toƠn th
Quý th y, cô giáo tr ng i h c Th ng Long đƣ cùng v i tri th c vƠ tơm huy t c a
mình đ truy n đ t v n ki n th c quý báu cho em trong su t b n n m h c t p vƠ rèn
luy n t i tr ng.
c bi t, em xin chơn thƠnh c m n cô giáo ThS. Nguy n Thanh
Huy n đƣ t n tình h

ng d n em hoƠn thƠnh bƠi Khóa lu n t t nghi p nƠy.

ng th i em xin cám n Ban lƣnh đ o cùng các anh ch trong công ty C ph n
i Kim đƣ t o đi u ki n thu n l i cho em đ c th c t p t i công ty, giúp em có thêm
kinh nghi m, hi u bi t v công vi c k toán nói chung vƠ công tác k toán ti n l ng
vƠ các kho n trích theo l

ng nói riêng.

V i v n ki n th c còn h n ch vƠ th i gian th c t p t i công ty có h n nên em
không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp,
phê bình c a Quý th y cô vƠ các bác, các anh ch trong công ty đ bƠi khóa lu n c a
em đ

c hoƠn thi n h n.

Cu i cùng, em xin kính chúc Quý th y cô cùng các bác, các anh ch trong công ty
C ph n i Kim luôn m nh kh e, công tác t t.
Em xin chơn thƠnh c m n!
Hà N i, ngày…tháng…n m 2014
Sinh viên

oƠnăLinhăPh

ng


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p nƠy lƠ do t b n thơn th c hi n có s h
tr t giáo viên h

ng d n vƠ không sao chép các công trình nghiên c u c a ng

i

khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n lƠ có ngu n g c vƠ đ

c

trích d n rõ rƠng.
Tôi xin ch u hoƠn toƠn trách nhi m v l i cam đoan nƠy!
Sinh viên

oƠnăLinhăPh

ng

Thang Long University Library


M CL C
L IM

U

CH
NGă1. Lụă LU N CHUNG V K TOÁNă TI Nă L
NGă VẨă CÁCă
KHO NăTRệCHăTHEOăL
NG ...............................................................................1
1.1. Cácăv năđ chung v ti năl

ng.............................................................................1

1.1.1. Khái ni m ti n l ng ............................................................................................ 1
1.1.2. Vai trò và ý ngh a c a ti n l ng ........................................................................1
1.1.3. Các hình th c tr l ng .......................................................................................2
1.1.4. Các nguyên t c, qui đ nh v ti n l ng ............................................................... 5
1.1.5. Qu ti n l ng ......................................................................................................7
1.2. Cácăkho nătríchătheoăl

ng ...................................................................................8

1.2.1. Ý ngh a các kho n trích thỀo l ng ....................................................................8
1.2.2. B o hi m xã h i ....................................................................................................8
1.2.3. B o hi m y t .........................................................................................................9
1.2.4. Kinh phí công đoàn .............................................................................................. 9
1.2.5. B o hi m th t nghi p .........................................................................................10
1.3. K toánăti năl

ngăvƠăcácăkho nătríchătheoăl

1.3.1. Nhi m v k toán ti n l
1.3.2. K toán chi ti t ti n l
1.3.3. K toán t ng h p ti n l

ng ............................................10

ng và các kho n trích thỀo l
ng và các kho n trích thỀo l

ng ........................... 10
ng: .............................. 11

ng...............................................................................12

1.3.4. K toán t ng h p các kho n trích thỀo l ng ...................................................14
1.3.5. Qu d phòng tr c p m t vi c làm t i doanh nghi p......................................16
1.4. T ch c s k toánăti năl

ngăvƠăcácăkho nătríchătheoăl

ng .......................... 18

1.4.1. T ch c s k toán thỀo hình th c “Nh t ký chung” .......................................18
1.4.2. T ch c s k toán thỀo hình th c “Nh t ký - s cái” .....................................19
1.4.3. T ch c s k toán thỀo hình th c “Ch ng t ghi s ” ....................................20
1.4.4. T ch c s k toán thỀo hình th c “Nh t ký ch ng t ” ..................................22
1.4.5. T ch c s k toán thỀo hình th c “K toán trên máy vi tính” .......................23
CH
NGă2. TH C TR NGă CỌNGă TÁCă K TOÁNă TI Nă L
NGă VẨă
KHO NăTRệCHăTHEOăL
NGăT IăCỌNGăTYăCPă I KIM .........................24
2.1. Kháiăquátăchungăv côngătyăC ph nă

i Kim ..................................................24

2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty C ph n i Kim .................24
2.1.2. Ch c n ng nhi m v c a công ty C ph n i Kim ........................................25
2.1.3. T ch c công tác k toán t i công ty C ph n i Kim ...................................27


2.2. Th c tr ngă côngă tácă k toánă ti nă l ngă vƠă cácă kho nă tríchă theoă l ngă t i
côngătyăC ph nă i Kim ............................................................................................ 31
2.2.1. Lao đ ng và qu n lý ch t l

ng lao đ ng .........................................................31

2.2.2. Các hình th c tính l ng và thanh toán cho ng i lao đ ng.......................... 33
2.2.3. Cách tính tr c p b o hi m xã h i.....................................................................43
2.2.4. Trình t h ch toán chi ti t ti n l ng và các kho n trích thỀo l ng c a công
ty CP i Kim ...............................................................................................................45
2.2.5. Trình t h ch toán t ng h p ti n l ng và các kho n trích thỀo l ng c a
công ty C ph n i Kim. ............................................................................................ 56
CH
NGă3. PH
NGăH
NGăHOẨNăTHI NăCỌNGăTÁCăK TOÁNăTI N
L
NGă VẨă CÁCă KHO Nă TRệCHă THEOă L
NGă T Iă CỌNGă TYă CP
I KIM ......................................................................................................................62
3.1. ánhă giáă th c tr ngă côngă tácă k toánă ti nă l ngă vƠă cácă kho nă tríchă theoă
l ngăt iăcôngătyăc ph nă i Kim. ...........................................................................62
3.1.1. u đi m ...............................................................................................................62
3.1.2. Nh c đi m.........................................................................................................63
3.2. Cácăgi iăphápăhoƠnăthi n k toánăti năl ngăvƠăcácăkho nătríchătheoăl ngăt i
Côngătyăc ph nă i Kim. ........................................................................................... 65
K T LU N

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
KỦăhi u vi t t t

Tênăđ yăđ

BHTN

B o hi m th t nghi p

BHXH

B o hi m xƣ h i

BHYT

B o hi m y t

CNV

Công nhơn viên

KPC

Kinh phí công đoƠn


DANH M CăCÁCăB NG BI U,ăHỊNHăV ,ă
S đ 1.1. S đ h ch toán ti n l

TH ,ăCỌNGăTH C

ng ..................................................................13

S đ 1.2. S đ h ch toán t ng h p các kho n ph i tr , ph i n p khác .............15
S đ 1.3. S đ h ch toán qu d phòng tr c p m t vi c lƠm .......................... 17
S đ 1.4. Trình t ghi s k toán theo hình th c Nh t ký chung ........................18
S đ 1.5. Trình t ghi s k toán c a hình th c Nh t ký-s cái .........................19
S đ 1.6. Trình t ghi s k toán theo hình th c Ch ng t ghi s ......................21
S đ 1.7. Trình t ghi s k toán theo hình th c Nh t ký ch ng t . ..................22
S đ 1.8. Trình t ghi s k toán theo hình th c K toán trên máy vi tính ........23
S đ 2.1. C c u t ch c b máy qu n lý c a công ty CP
S đ 2.2. T ch c b máy k toán t i công ty CP

i Kim ...................26

i Kim ............................... 28

S đ 2.3. Hình th c Nh t ký chung ....................................................................30

Thang Long University Library


L IM

U

NgƠy nay cùng v i s phát tri n nh v bƣo c a khoa h c k thu t, s phát tri n
l n m nh c a n n kinh t th gi i, m t qu c gia nói chung vƠ doanh nghi p nói riêng
mu n hòa nh p đ c thì ph i t o đ ng l c phát tri n t trong n i b c a doanh nghi p
mƠ xu t phát t vi c phát tri n doanh nghi p vƠ vi c gi i quy t m t cách h p lý, công
b ng, rõ rƠng v n đ ti n l ng vƠ các kho n trích theo l ng cho ng i lao đ ng. Dù
d i b t k lo i hình doanh nghi p nƠo vƠ lo i hình th c tr l ng nƠo, thì s c lao
đ ng c a con ng i đ u t n t i vƠ đi li n v i thƠnh qu c a doanh nghi p. Vì v y ti n
l

ng ph i tr cho ng

i L lƠ v n đ c n thi t vƠ quan tơm c a các DN hi n nay.

C ng nh nhi u doanh nghi p khác hi n nay, Công ty c ph n
đ ng tr

i Kim đang

c v n đ lƠm th nƠo đ qu n lý lao đ ng vƠ s d ng hi u qu lao đ ng trong

công ty? V n đ khó kh n

đơy không ch lƠ v n đ v qu n lý s l

ng lao đ ng, mƠ

quan tr ng h n lƠ ph i lƠm th nƠo đ kích thích lao đ ng h ng say s n xu t nơng cao hi u
qu ch t l

ng lao đ ng? LƠm th nƠo v a ch t ch v a linh ho t, v a đúng ch đ chung

v a phù h p v i đi u ki n riêng c a công ty, t o cho công ty đ ng v ng trên môi tr

ng

c nh tranh, góp ph n nơng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. T đó em đƣ ti n
hƠnh nghiên c u đ tƠi ắHoƠnăthi n côngătác k toánăti năl
l

ngăt iăCôngătyăc ph nă

Thanh Huy n vƠ đ

iăKim” dl

Ch
Ch

i s ch d n t n tình c a cô giáo ThS. Nguy n

c s giúp đ t n tình c a các bác, các cô vƠ các anh ch trong công ty.

BƠi vi t c a em g m 3 ch


ngăvƠăcácăkho nătríchătheoă

ng:

ng 1: Lý lu n chung v k toán ti n l ng vƠ các kho n trích theo l ng.
ng 2: Th c tr ng công tác k toán ti n l ng vƠ các kho n trích theo

ng t i công ty c ph n i Kim.

Ch ng 3: Ph ng h ng hoƠn thi n công tác k toán ti n l

trích theo l

ng t i công ty c ph n

ng vƠ các kho n

i Kim

Vì th i gian có h n, ki n th c vƠ kinh nghi m b n thơn còn h n ch nên bƠi lƠm
khó tránh kh i thi u sót, em r t mong nh n đ
Kinh t - Qu n lý tr
c a Công ty c ph n

c s đóng góp c a th y cô giáo Khoa

ng H Th ng Long vƠ các bác, các anh ch t i phòng k toán
i Kim đ em có th hoƠn thƠnh t t bƠi khóa lu n nƠy.

Em xin chơn thƠnh c m n s giúp đ t n tình c a cô giáo ThS. Nguy n Thanh
Huy n vƠ các Bác, các anh ch k toán trong Công ty C ph n

i Kim.
Sinhăviên
oƠnăLinhăPh

ng


CH

NGă1. LụăLU N CHUNG V K TOÁN TI NăL
KHO NăTRệCHăTHEOăL
NGă

1.1. Cácăv năđ chung v ti năl
1.1.1. Khái ni m ti n l
Ti n l

NGăVẨăCÁCă

ng

ng

ng lƠ m t ph m trù kinh t . D

i góc đ kinh t , ti n l

ng lƠ m t b

ph n c a chi phí s n xu t kinh doanh, đ c bi u hi n b ng s ti n tr cho ng i lao
đ ng d a trên s l ng vƠ ch t l ng lao đ ng, đ bù đ p l i hao phí ng i lao đ ng
đƣ b ra. S c lao đ ng hi n nay c ng đ c th a nh n nh lƠ m t lo i hƠng hóa đ c
bi t nên s t n t i c a th tr ng s c lao đ ng lƠ t t y u. Do đó, ti n l ng lƠ hình th c
chuy n hóa c a giá tr vƠ giá c s c lao đ ng, nó c ng ch u s tác đ ng c a các quy
lu t nh quy lu t giá tr , quy lu t cung c u ...s c lao đ ng.
l

Ti n l ng c ng lƠ m t ph m trù mang tính pháp lý. D i góc đ pháp lý, ti n
ng ch y u đ c xem xét v i t cách lƠ ch đ nh c a lu t lao đ ng vƠ t ng quan

pháp lý gi a ng i s d ng lao đ ng vƠ ng i lao đ ng trong l nh v c tr công lao
đ ng. V i t cách lƠ ch đ nh c a lu t lao đ ng, ti n l ng đ c xác đ nh d a trên
t ng th các quy đ nh pháp lu t v nguyên t c, ch đ , hình th c tr l ng, h th ng
thang, b ng l ng, ch đ ph c p l ng, ch đ ti n th ng, vi c tr l ng trong các
tr ng h p đ c bi t, quy n vƠ ngh a v c a ng i lao đ ng, ng i s d ng lao đ ng.
Còn v i t cách lƠ t ng quan pháp lý gi a ng i lao đ ng vƠ ng i s d ng lao đ ng,
ti n l ng th hi n các quy n vƠ ngh a v pháp lý c a m i bên v i m c đích đ m b o
s công b ng vƠ b o v quy n l i c a ng

i lƠm công.

V y: “Ti n l ng lƠ bi u hi n b ng ti n c a giá tr s c lao đ ng mƠ ng i s
d ng lao đ ng ph i tr cho ng i lao đ ng c n c vƠo n ng su t lao đ ng, ch t l ng,
hi u qu công vi c vƠ đi u ki n lao đ ng, xác đ nh theo s th a thu n h p pháp gi a
hai bên trong h p đ ng lao đ ng ho c theo quy đ nh c a pháp lu t”.
1.1.2. Vai trò và ý ngh a c a ti n l


Vai trò c a ti n l

ng

ng :

 Ti n l ng có vai trò r t to l n, nó lƠm th a mƣn nhu c u c a ng i lao
đ ng vì ti n l ng lƠ ngu n thu nh p ch y u c a ng i lao đ ng đ ng th i c ng lƠ
kho n chi phí do doanh nghi p b ra tr cho ng
cho doanh nghi p.

i lao đ ng vì h đƣ lƠm ra s n ph m

 Ti n l ng có vai trò nh m t nh p c u n i gi a ng i s d ng lao đ ng vƠ
ng i lao đ ng. N u ti n l ng tr cho ng i lao đ ng không h p lý s lƠm cho ng i
lao đ ng không đ m b o ngƠy công, k lu t lao đ ng vƠ ch t l ng lao đ ng. Lúc đó
doanh nghi p s không đ t đ

c m c ti t ki m chi phí nhơn công. Vì v y vi c tr
1

Thang Long University Library


l

ng cho ng

i lao đ ng c n ph i tính toán m t cách h p lý đ c hai bên cùng có l i

đ ng th i kích thích ng


i lao đ ng t giác vƠ h ng say lao đ ng.

Ý ngh a c a ti n l
 Ti n l

ng:

ng v a lƠ m t y u t chi phí t o nên giá thƠnh c a các lo i s n

ph m lao đ ng, d ch v do doanh nghi p s n xu t ra, v a lƠ ngu n thu nh p ch y u
c a ng i lao đ ng. Ti n l ng đ c hình thƠnh trên c s th ng l ng vƠ th a
thu n gi a ng i lao đ ng vƠ ng i s d ng lao đ ng. Ti n l
chính, ph c p, ti n th ng, ti n n caầ.
 Ti n l

ng bao g m: l

ng

ng còn lƠ đòn b y kinh t đ khuy n khích tinh th n h ng hái lao

đ ng. Tr l ng m t cách h p lý, khoa h c s kích thích ng i lao đ ng lƠm vi c m t
cách hi u qu vƠ quan tơm đ n k t qu công vi c. Nói cách khác ti n l ng chính lƠ
m t nhơn t thúc đ y n ng su t lao đ ng.
1.1.3. Các hình th c tr l
Hìnhăth c tr l
Ti n l

ngătheoăth i gian:

ng tr cho ng

ch c danh vƠ thang l

ng
i lao đ ng tính theo th i gian lƠm vi c, c p b c ho c

ng, b c l

ng theo quy đ nh. L

ng th i gian đ

c chia thƠnh:

L ng tháng: Ti n l ng tr cho ng i lao đ ng theo thang b c l ng quy
đ nh g m ti n l ng c p b c vƠ các kho n ph c p (n u có). L ng tháng th ng đ c


áp d ng tr cho nhơn viên lƠm công tác qu n lý hƠnh chính, qu n lý kinh t vƠ các
nhơn viên thu c các ngƠnh ho t đ ng không có tính ch t s n xu t.
M căl

ngăthángă=ăM căl

ngăt i thi u x (H s l
M căl

ngă+ăH s ph c p)

ngătháng

TL ph i tr trongăthángă=ă
L ng ngƠy:
ch đ . L ng ngƠy th


x S ngƠyălƠmă
S ngƠyălƠmăvi cătheoăquyăđ nh
th c t
c tính b ng cách l y l ng tháng chia s ngƠy lƠm vi c theo
ng đ c áp d ng đ tr l ng cho lao đ ng tr c ti p h ng

l ng theo th i gian, tính tr l ng cho ng i lao đ ng trong nh ng ngƠy h i h p, h c
t p, lƠm ngh a v khác vƠ lƠm c n c đ tính tr c p, b o hi m x h i.
M cl
L

ngătháng

ngăngƠy =
S ngƠyălƠmăvi c theo ch đ

2


Lng gi :

c tính b ng cách l y l

trong ngƠy theo ch đ . L

ng gi th
L

L

ng ngƠy chia cho s gi lƠm vi c

ng lƠm c n c đ tính ph c p lƠm thêm gi .

ngăngƠy

ngăgi =
S gi lƠmăvi c theo ch đ (8h)

Ph c pălƠmăthêmăgi =ăL

ng gi xăHSălƠmăthêmăgi x S gi lƠmăthêmă

HS lƠm thêm gi :
M c 150% áp d ng đ i v i lƠm thêm gi trong ngƠy lƠm vi c.
M c 200% áp d ng đ i v i lƠm thêm gi vƠo ngƠy ngh hƠng tu n.
l

M c 300% áp d ng đ i v i gi lƠm thêm vƠo ngƠy l , ngƠy ngh có h
ng theo quy đ nh c a pháp lu t.


L

ng th i gian gi n đ n: LƠ ti n lL

ng th i gian có th

ng th i gian v i đ n giá ti n l

ng

ng c

đ nh.
v i ch đ ti n th
Ti năl

ng: LƠ hình th c ti n l

ng trong s n xu t (th

ngăTGăcóăth

Hình th c tr l

ng = Ti năl

ng th i gian gi n đ n k t h p

ng v lƠm đ ngƠy công, gi côngầ).
ngătheoăTG gi năđ nă+Ti năth

ng

ng theo th i gian lƠ phù h p v i nh ng công vi c thu c các b

ph n, phòng ban mƠ không tr c ti p tham gia vƠo quá trình s n xu t. Hình th c nƠy
đ n gi n, d tính toán, ph n ánh đ c trình đ k thu t vƠ đi u ki n lƠm vi c c a t ng
lao đ ng, lƠm cho thu nh p c a h có tính n đ nh h n.
Hình th c ti n l ng th i gian m c dù đƣ tính đ n th i gian lƠm vi c th c t , nó
v n còn h n ch nh t đ nh đó lƠ ch a g n ti n l ng v i ch t l ng vƠ k t qu lao
đ ng. Vì v y, các doanh nghi p c n k t h p v i các bi n pháp khuy n khích v t ch t,
ki m tra ch p hƠnh k lu t lao đ ng nh m t o cho ng i lao đ ng t giác lƠm vi c,
lƠm vi c có k lu t vƠ n ng su t cao.

3

Thang Long University Library


Hìnhăth c tr l

ngătheoăs n ph m:

Theo hình th c nƠy, ti n l

ng tr cho ng

i lao đ ng tính theo s l

ng, ch t

l ng c a s n ph m hoƠn thƠnh ho c kh i l ng công vi c đƣ lƠm xong đ c nghi m
thu.
ti n hƠnh tr l ng theo s n ph m c n ph i xơy d ng đ c đ nh m c lao đ ng,
đ n giá l ng h p lý tr cho ng i lao đ ng, t ng lo i s n ph m, công vi c đ c c
quan có th m quy n phê duy t, ph i ki m tra nghi m thu s n ph m ch t ch . Hình
th c ti n l ng theo s n ph m bao g m :
Tr l ng theo s n ph m tr c ti p: Áp d ng cho ng i lao đ ng tr c ti p s n
xu t s n ph m. Theo hình th c nƠy ti n l ng tr cho ng i lao đ ng đ c tính theo
s l ng s n ph m hoƠn thƠnh, đúng quy cách, ph m ch t vƠ đ n giá s n ph m (không


h n ch s l ng s n ph m hoƠn thƠnh). ơy lƠ hình th c đ c các doanh nghi p s
d ng ph bi n đ tính l ng ph i tr cho công nhơn tr c ti p s n xu t s n ph m.
 Ti n l

ng c a công nhơn trong k đ

c tính theo công th c :

TLăăă=ăQăxă g
Trong đó:

TL: Ti n l
Q: S l
g:


lao đ ng đ

u đi m:
ch

ng th c t công nhơn nh n đ

c

ng s n ph m xu t ra
n giá ti n l

ng

ánh giá đúng m c hao phí lao đ ng s ng, ti n l

ng mƠ ng

i

ng, cách tính chính xác h n, khuy n khích công nhơn tích c c lƠm

vi c đ nơng cao n ng xu t lao đ ng.
 Nh

c đi m: Nó không tránh kh i h n ch lƠ ng

đ n s l ng mƠ ít quan tơm đ n ch t l
có hi u qu .

i lao đ ng ch quan tơm

ng c a s n ph m vƠ s d ng máy móc không

Tr l ng theo s n ph m gián ti p:
c áp d ng đ tr l ng cho công nhơn
lƠm các công vi c ph c v s n xu t các b ph n (phơn x ng) s n xu t nh công
nhơn v n chuy n nguyên v t li u, thƠnh ph m, b o d ng máy móc, thi t b .


Trong tr

ng h p nƠy, c n c vƠo k t qu s n xu t c a lao đ ng tr c ti p (công

nhơn tr c ti p s n xu t) đ tính l


ng cho lao đ ng ph c v s n xu t.

u đi m: Khuy n khích công nhơn ph c v t t cho vi c lƠm c a công nhơn

chính.
 Nh

c đi m: LƠ do ph thu c vƠo k t qu lƠm vi c c a công nhơn chính

cho nên vi c tr l ng ch a đ c chính xác, ch a đ m b o đúng công s c mƠ ng i
công nhơn b ra d n đ n tình tr ng nh ng ng i có trình đ nh nhau l i đ c h ng
l ng khác nhau.
4
l

Tr l

ng theo s n ph m có th

ng theo s n ph m tr c ti p, ng

ng có ph t: Theo hình th c nƠy, ngoƠi ti n

i lao đ ng còn đ

c th

ng trong s n xu t nh

th ng v ch t l ng s n ph m t t, n ng su t lao đ ng hi u qu , ti t ki m v t t .
Trong các tr ng h p lao đ ng lƠm ra s n ph m h ng, lƣng phí v t t trên đ nh m c
quy đ nh ho c không b o đ m đ ngƠy công quy đ nh thì có th ch u ti n ph t tr vƠo
thu nh p c a h .
 u đi m: Hình th c nƠy đánh vƠo l i ích c a ng i lao đ ng, lƠm t t đ c
th ng, lƠm u ph i ch u m c ph t t ng ng do đó t o cho công nhơn có ý th c trong
công vi c, khuy n khích công nhơn tích c c lƠm vi c, hoƠn thƠnh v t m c k ho ch
s nl

ng.

 Nh c đi m: Vi c phơn tích, tính toán xác đ nh các ch tiêu tính th
không chính xác có th lƠm t ng chi phí ti n l ng, b i chi qu l ng.


Tr l

ng theo s n ph m l y ti n: Theo hình th c nƠy ti n l

ng

ng tr cho ng

i

lao đ ng g m ti n l ng tính theo s n ph m tr c ti p vƠ ti n l ng tính theo t l l y
ti n c n c vƠo m c đ v t đ nh m c lao đ ng. Do hình th c nƠy áp d ng nh ng
khơu s n xu t quan tr ng c n thi t ph i đ y nhanh, c n đ ng viên công nhơn phát huy
sáng ki n v t đ nh m c lao đ ng c .

Tr l ng khoán kh i l ng s n ph m: Hình th c nƠy ti n l ng s tr theo
s n ph m công vi c đ

c áp d ng cho công vi c lao đ ng gi n đ n có tính ch t khoán

b c vác, khoán v n chuy n nguyên v t li uầ


u đi m: Ng

i công nhơn bi t trc công vi c đ

c giao, h ch

đ ng trong công vi c vƠ ti n hƠnh s p x p công vi c, h tranh th th i gian hoƠn thƠnh
công vi c, v i ng i khoán công vi c s yên tơm v kh i l ng công vi c hoƠn thƠnh.
 Nh c đi m: Th i gian hoƠn thƠnh công vi c có h n ch vì v y vi c lƠm
u không tránh kh i, vì th ch t l ng s n ph m b nh h ng. Vi c nghi m thu s n
ph m t n công h n.
1.1.4. Các nguyên t c, qui đ nh v ti n l
Nguyên t c tính l

ng

ng: Ph i tính cho t ng ng

i lao đ ng (CNVC).

Vi c tính l ng, tr c p BHXH vƠ các kho n khác ph i tr cho ng i lao đ ng
c th c hi n t i phòng k toán c a doanh nghi p. HƠng tháng c n c vƠo các tƠi li u


đ

h ch toán v th i gian, k t qu lao đ ng vƠ chính sách xƣ h i v lao đ ng, ti n l ng
vƠ BHXH do NhƠ n c ban hƠnh, k toán tính l ng, tr c p b o hi m xƣ h i vƠ các
kho n ph i tr khác cho ng i lao đ ng.

5

Thang Long University Library
C n c vƠo các ch ng t nh "B ng ch m công", "Phi u xác nh n s n ph m

hoƠn thƠnh", "H p đ ng giao khoán", k toán tính l

ng th i gian, ti n l

ng s n

ph m, ti n n ca cho ng i lao đ ng. Ti n l ng đ c tính cho t ng ng i vƠ t ng
h p theo t ng b ph n s d ng lao đ ng vƠ ph n ánh vƠo "B ng thanh toán ti n
l ng".
i v i các kho n ti n th ng c a CNV k toán c n tính toán vƠ l p b ng
"Thanh toán ti n th ng" đ theo dõi vƠ chi tr đúng quy đ nh. C n c vƠo "B ng


thanh toán ti n l ng" c a t ng b ph n đ chi tr , thanh toán ti n l ng cho CNV
đ ng th i t ng h p ti n l ng ph i tr trong k theo t ng đ i t ng s d ng lao đ ng,
tính toán trích BHXH, BHYT, KPC , BHTN theo t l quy đ nh. K t qu t ng h p,
tính toán đ

c ph n ánh trong "B ng phơn b ti n l

Nguyên t c tr l

ng vƠ BHXH (MS 01 BPB).

ng:

Tr l ng b ng nhau cho các lao đ ng nh nhau.
m b o thu nh p ti n l ng h p lý gi a các ngƠnh ngh khác nhau trong n n

kinh t qu c dơn.


M i ngƠnh trong n n kinh t qu c dơn có tính ch t ph c t p v k thu t khác
nhau.
i v i nh ng lao đ ng lƠnh ngh lƠm vi c trong đi u ki n n ng nh c, có h i
đ n s c kh e ph i đ c tr l ng cao h n nh ng ng i lƠm vi c trong đi u ki n bình


th

ng.


Nh ng ngƠnh ch đ o có tính ch t quy t đ nh đ n s phát tri n c a n n kinh t

qu c dơn thì c n đ c đƣi ng m c l ng cao h n h n nh m khuy n khích công nhơn
yên tơm, ph n kh i, g n bó lơu dƠi v i công vi c.
i v i c s s n xu tvùng xa xôi, h o lánh, đi u ki n khí h u x u, sinh

ho t đ t đ , đ i s ng khó kh n, nhơn l c thi u c n đƣi ng ti n l
các kho n ph c p cao h n.

ng cao h n ho c

Các quy đ nh v ti n l ng lƠm đêm, lƠm thêm gi , lƠm thêm ca, lƠm thêm trong
các ngƠy ngh theo ch đ quy đ nh:


Tr

ng h p ng

i lao đ ng lƠm đêm, lƠm thêm gi , h

ng l

ng s n ph m

thì c n c vƠo s l ng s n ph m, ch t l ng s n ph m hoƠn thƠnh vƠ đ n giá l ng
quy đ nh đ tính l ng cho th i gian lƠm đêm, lƠm thêm gi .

Tr ng h p ng i lao đ ng lƠm đêm, lƠm thêm gi h ng l ng th i gian thì
ti n l ng ph i tr th i gian lƠm đêm, lƠm thêm gi b ng 100% l ng c p b c vƠ các
kho n ph c p trong đó.
i v i th i gian lƠm đêm t 22h - 6h sáng ng i lƠm đêm
đ c h ng kho n ph c p lƠm thêm (lƠm đêm th ng xuyên m c l ng h ng t i
thi u 40% ti n l ng, lƠm đêm không th ng xuyên m c l ng h ng t i thi u 35%
ti n l ng).
6


1.1.5. Qu ti n l


ng

Khái ni m: Qu ti n l

ng c a doanh nghi p bao g m t t c các kho n ti n

l ng, ti n công vƠ các kho n ph c p có tính ch t ti n l ng (ti n n gi a ca, ti n h
tr ph ng ti n đi l i, ti n qu n áo đ ng ph c ...) tr cho công nhơn viên do doanh
nghi p qu n lý, s d ng vƠ chi tr l ng.


Qu ti n l

ng c a doanh nghi p g m:

 Ti n l ng tr cho ng
th i gian, l ng s n ph m).
 Các kho n ph c p th

i lao đ ng trong th i gian lƠm vi c th c t (l

ng

ng xuyên: Ph c p trách nhi m công vi c, ph c p

khu v c, ph c p đ c h i nguy hi m, ph c p l u đ ngầ
 Ti n l

ng tr cho ng

i lao đ ng trong th i gian ng ng s n xu t do nh ng

nguyên nhơn khách quan, th i gian đi h c, ngh phép.
 Các kho n ti n th

ng có tính ch t th

ng xuyên.

Phơn lo i: Trong công tác h ch toán, qu l
thƠnh qu l ng chính vƠ qu l ng ph .


ng c a doanh nghi p đ

c chia

 Qu l ng chính lƠ ti n l ng doanh nghi p tr cho ng i lao đ ng
trong th i gian ng i lao đ ng th c hi n nhi m v chính c a h , g m ti n l ng tr
theo c p b c vƠ ph c p kèm theo nh ph c p trách nhi m, ph c p khu v c, ph c p
thơm niên...
 Qu l ng ph lƠ ti n l ng tr cho ng i lao đ ng trong th i gian ng i
lao đ ng th c hi n nhi m v khác ngoƠi nhi m v chính vƠ th i gian ng i lao đ ng
ngh phép, ngh t t, ngh vì ng ng s n xu t... đ c h ng theo ch đ .
Nh v y, vi c qu n lý qu l ng lƠ h t s c quan tr ng đòi h i các doanh nghi p
ph i qu n lý t t qu l ng tránh th t thoát. Ti n l ng ph i đ c qu n lý ch t ch vƠ
chi tiêu đúng m c đích g n v i k t qu s n xu t kinh doanh trên c s các đ nh m c v
lao đ ng vƠ đ n giá ti n l ng h p lý đ c c quan có th m quy n phê duy t. NgoƠi
ra, doanh nghi p không đ c s d ng qu l ng vƠo m c đích khác ngoƠi vi c chi tr
ti n l

ng, ti n công cho cán b công nhơn viên.

xác đ nh qu ti n l ng thì doanh nghi p xơy d ng cho mình đ n giá ti n
l ng phù h p v i tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, tuy nhiên không
đ c th p h n đ nh m c l ng t i thi u mƠ NhƠ n c quy đ nh.

7

Thang Long University Library


1.2. Cácăkho nătríchătheoăl

ng

1.2.1. Ý ngh a các kho n trích thỀo l

ng

Vi c s d ng có hi u qu c a qu BHXH, BHYT, BHTN vƠ KPC đ c xem lƠ
m t ph ng ti n h u hi u đ kích thích ng i lao đ ng g n bó v i ho t đ ng SXKD
c a doanh nghi p. Qu BHXH góp ph n nơng cao, đ m b o v t ch t t đó đ m b o
đ i s ng cho ng i lao đ ng vƠ gia đình c a h trong tr ng h p ng i lao đ ng m
đau, thai s n, h t tu i lao đ ng, g p r i ro vƠ các khó kh n khác, đ ng th i góp ph n
b o đ m an toƠn xƣ h i.
i v i qu BHYT, nh m xƣ h i hóa vi c khám ch a b nh,
ng i lao đ ng đ c h ng ch đ khám ch a b nh không m t ti n bao g m c kho n
v vi n phí thu c men khi m đau. Vi c s d ng t t qu kinh phí công đoƠn nh m đ
ph c v cho vi c chi tiêu các ho t đ ng v v n hóa tinh th n các sinh ho t t p th c a
công đoƠn nh m ch m lo b o v quy n l i cho ng i lao đ ng. Qu BHTN góp ph n
quan tr ng trong vi c hƠi hòa l i ích c a ng i lao đ ng c ng nh ng i s d ng lao
đ ng, đáp ng nguy n v ng c a đông đ o ng i lao đ ng, đ m b o m c tiêu an sinh
xƣ h i. c bi t trong n n kinh t th tr ng, ng i lao đ ng luôn đ i m t v i nguy c
th t nghi p, vi c th c hi n b o hi m th t nghi p cho ng i lao đ ng s t o th ch
đ ng trong vi c h tr ng i lao đ ng trong th i gian m t vi c lƠm vƠ lƠ c s t ng
b c đáp ng yêu c u h i nh p kinh t , qu c t .
1.2.2. B o hi m xã h i


Khái ni m: LƠ s đ m b o hay bù đ p m t ph n thu nh p c a ng

i lao đ ng

khi h b gi m ho c m t thu nh p do m đau, b nh ngh nghi p, khó kh n, thai s n, tai
n n lao đ ng, h t tu i lao đ ng ho c t tu t.
đ c h ng kho n tr c p nƠy, ng i
s d ng lao đ ng vƠ ng i lao đ ng trong quá trình tham gia s n xu t kinh doanh ta
đ n v ph i đ c đóng góp vƠo qu BHXH theo quy đ nh lu t BHXH.

Qu BHXH: đ c hình thƠnh do vi c trích l p theo t l quy đ nh trên ti n
l

ng ph i tr c a CNV trong k .

Qu BHXH đ c hình thƠnh t các ngu n thu sau:
 Ng

i s d ng lao đ ng đóng 18% ti n l

ng, ti n công tháng (áp d ng t

1/1/2014, t l n m 2013 lƠ 17%).
 Ng i lao đ ng đóng 8% ti n l
t l n m 2013 lƠ 7%).

ng, ti n công tháng (áp d ng t 1/1/2014,

 Các ngu n khác.
Qu BHXH đ c qu n lý th ng nh t theo ch đ tƠi chính c a NhƠ n c, h ch
toán đ c l p vƠ đ c nhƠ n c b o h . Qu BHXH đ c th c hi n các bi n pháp b o
t n giá tr vƠ t ng tr ng theo quy đ nh c a chính ph .
8
Các ch đ BHXH: Theo quy đ nh c a pháp lu t lao đ ng, hi n nay n

c ta có

các ch đ b o hi m nh sau.
 Ch đ tr c p m đau.
 Ch đ tr c p thai s n.
 Ch đ tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p.
 Ch đ h u trí.
 Ch đ t tu t.
 Ch đ ngh d


ng s c, ph c h i s c kh e.

HƠng tháng doanh nghi p tr c ti p chi tr BHXH cho CNV b

m đau, thai

s n,ầ trên c s các ch ng t h p l . Cu i tháng, doanh nghi p ph i quy t toán v i
c quan qu n lý qu BHXH.
1.2.3. B o hi m y t
Khái ni m: LƠ m t kho n tr c p cho vi c phòng ch a b nh, ch m sóc s c
kh e cho ng i lao đ ng. C quan b o hi m s thanh toán v chi phí khám ch a b nh
theo t l nh t đ nh mƠ NhƠ n c quy đ nh cho nh ng ng i đƣ tham gia đóng b o


hi m.


Qu b o hi m y t :
 Qu b o hi m y t lƠ qu tƠi chính đ

hi m y t vƠ các ngu n thu h p pháp khác, đ
ch a b nh cho ng

c hình thƠnh t ngu n đóng b o

c s d ng đ chi tr chi phí khám b nh,

i tham gia b o hi m y t , chi phí qu n lý vƠ nh ng kho n chi phí

h p lý khác.
 Qu nƠy đ c hình thƠnh t vi c trích l p theo t l quy đ nh trên ti n
l ng ph i tr trong k theo t l 4,5% (trong đó 3% tính vƠo chi phí s n xu t kinh
doanh, 1,5% còn l i do ng i lao đ ng đóng góp).
Qu b o hi m y t đ

c t p trung, th ng nh t, dơn ch vƠ công khai theo quy

ch qu n lý tƠi chính đ i v i b o hi m xƣ h i Vi t Nam. ToƠn b qu BHYT đ
lên c quan chuyên trách qu n lý vƠ tr c p cho ng

cn p

i lao đ ng thông qua m ng l

iy

c trích l p theo t l quy đ nh trên ti n l

ng

t .
1.2.4. Kinh phí công đoàn


Khái ni m: LƠ kho n ti n đ

ph i tr trong k đ duy trì ho t đ ng c a các t ch c công đoƠn đ n v vƠ công đoƠn
c p trên. Các t ch c nƠy ho t đ ng nh m ch m lo, b o v quy n l i vƠ nơng cao đ i
s ng c a ng

i lao đ ng.
9

Thang Long University Library


HƠng tháng doanh nghi p trích n p kinh phí công đoƠn b ng 2% qu ti nl

ng th c tr cho ng

i lao đ ng vƠ tính toƠn b vƠo chi phí s n xu t kinh doanh c a

doanh nghi p.
ToƠn b s kinh phí công đoƠn trích đ c m t ph n n p lên c quan công

đoƠn c p trên, m t ph n đ l i doanh nghi p chi tiêu cho ho t đ ng công đoƠn t i
doanh nghi p.
1.2.5. B o hi m th t nghi p
Khái ni m: LƠ kho n ti n hƠng tháng c a ng i lao đ ng vƠ ng i s d ng
lao đ ng đóng góp cho c quan BHXH đ h tr tƠi chính t m th i cho nh ng ng i
b m t vi c mƠ đáp ng đ yêu c u theo Lu t đ nh.


Qu b o hi m th t nghi p:Theo quy đ nh c a Lu t B o hi m xƣ h i thì m c đóng b o hi m th t nghi p
đ

c quy đ nh nh sau: ng

l

ng, ti n công tháng; ng

công tháng vƠ NhƠ n

i lao đ ng đóng b o hi m th t nghi p b ng 1% ti n
i s d ng lao đ ng đóng b ng 1% qu ti n l

c s h tr t ngơn sách b ng 1% qu ti n l

tháng đóng b o hi m th t nghi p c a nh ng ng

ng, ti n

ng, ti n công

i lao đ ng tham gia b o hi m th t

nghi p.
1.3. K toánăti năl

ngăvƠăcácăkho nătríchătheoăl

1.3.1. Nhi m v k toán ti n l

ng

ng và các kho n trích thỀo l

ng

Ghi chép, ph n ánh k p th i chính xác s l ng vƠ ch t l ng lao đ ng c a
m i ng i lao đ ng.

Tính toán chính xác, công b ng vƠ h p lý s ti n l ng ph i tr CNV vƠ các


kho n trích theo l ng mƠ doanh nghi p ph i tr thay ng i lao đ ng trong k .

Giám sát vƠ đôn đ c vi c ch p hƠnh vƠ s d ng qu ti n l ng.
Phơn b đúng đ n, chính xác chi phí nhơn công vƠo chi phí s n xu t kinh

doanh trong k phù h p v i t ng đ i t ng kinh doanh trong doanh nghi p.


ôn đ c vi c thanh toán k p th i ti n l

công nhơn viên.
lao đ ng.

ng vƠ các kho n thanh toán khác cho

m b o tính đúng, tính đ vƠ chi tr k p th i ti n l

10

ng cho ng

i


1.3.2. K toán chi ti t ti n l


H ch toán s l

ng và các kho n trích thỀo l

ng

ng lao đ ng: M c đích vi c h ch toán s l

ng lao đ ng

trong các doanh nghi p lƠ đ theo dõi s l ng lao đ ng hi n có trong doanh nghi p.
S l ng lao đ ng đ c ph n ánh trên “S danh sách lao đ ng” do b ph n t ch c lao
đ ng ti n l ng ho c phòng t ch c hƠnh chính l p. Danh sách nƠy th hi n t t c s
lao đ ng hi n có bao g m s lao đ ng dƠi h n, ng n h n, lao đ ng tr c ti p, gián ti p
c a doanh nghi p. Ch ng t đ lên “S danh sách lao đ ng” lƠ các quy t đ nh v tuy n
d ng, thuyên chuy n công tác, nơng b c, thôi vi c,ầ M i s bi n đ i v s lao đ ng
đ u ph i đ c ph n ánh k p th i, chính xác vƠo “S danh sách lao đ ng” đ lƠm c n
c cho vi c tính l ng vƠ ph c p c a ng i lao đ ng.


H ch toán s d ng th i gian lao đ ng: M c đích c a vi c nƠy lƠ đ theo dõi

k p th i, chính xác s ngƠy công, gi công th c t lƠm vi c ho c ngh vi c c a t ng
ng i lao đ ng, t ng b ph n s n xu t vƠ t ng phòng ban trong doanh nghi p.
 C n c ch ng t B ng ch m công hƠng tháng do các tr ng b ph n, phòng
ban theo dõi cu i tháng ký xác nh n chuy n cho k toán ti n l ng tính l ng, tr c p
BHXH, ầ cho ng i lao đ ng. B ng ch m công ph i đ c đ
v trí công khai đ
ng i lao đ ng có th giám sát th i gian lao đ ng c a mình.


i v i tr

ng h p ng ng vi c x y ra trong ngƠy do b t k nguyên nhơn

nƠo c ng đ u ph i l p “Biên b n ng ng vi c”, trong đó ph i ph n ánh th i gian ng ng
vi c th c t , nguyên nhơn ng ng vi c c a ng
 Trong tr

i lao đ ng vƠ ng

i ch u trách nhi m.

ng h p cán b công nhơn viên ngh vi c do m đau, thai s n, tai

n n lao đ ngầ đƣ tham gia đóng BHXH thì đ c h ng tr c p BHXH. Tr ng h p
m đau t l tính lƠ 75% l ng tham gia đóng b o hi m, tr ng h p thai s n, tai n n
lao đ ng t l tính lƠ 100% l ng tham gia đóng b o hi m. C n c vƠo ch ng t
“Phi u ngh vi c h ng BHXH, biên b n đi u tra tai n n lao đ ng”, k toán tính ra tr
c p BHXH ph i tr cho công nhơn viên vƠ ph n ánh vƠo “B ng thanh toán BHXH”.
H ch toán k t qu lao đ ng: M c đích vi c h ch toán k t qu lao đ ng lƠ đ
xác đ nh chính xác s s n ph m vƠ ch t l ng s n ph m c a ng i lao đ ng đ lƠm


c n c tính l

ng, tính th

ng. Cu i tháng, c n c vƠo ch ng t “Phi u xác nh n s n

ph m hoƠn thƠnh”, “H p đ ng giao khoán” k toán tính l
đ ng.


đ

Trong các doanh nghi p, vi c thanh toán l

ng, th

ng cho ng

ng cho ng
i lao đ ng th

i lao
ng

c thanh toán theo 2 k trong tháng:

 K 1: T m ng l
đ ng trong tháng.

ng cho công nhơn viên v i nh ng ng

i có tham gia lao

11

Thang Long University Library


 K 2: Thanh toán l

ng vƠ các kho n tr cho công nhơn viên trong tháng

khi đƣ tr đi các kho n: t m ng, b i th
1.3.3. K toán t ng h p ti n l


ng ầ

ng

Ch ng t ban đ u:

 B ng ch m công: B ng ch m công dùng đ theo dõi ngƠy công th c t lƠm
vi c, ngh vi c, ngh h ng BHXH... đ có c n c tính l ng, BHXH tr thay l ng
cho t ng ng i vƠ qu n lý lao đ ng trong đ n v .
 B ng thanh toán l ng: B ng thanh toán ti n l ng lƠ ch ng t lƠm c n c
đ thanh toán ti n l ng, ph c p, các kho n thu nh p t ng thêm ngoƠi ti n l ng cho
ng

i lao đ ng, ki m tra vi c thanh toán ti n l

ng cho ng

i lao đ ng lƠm vi c trong

doanh nghi p, đ ng th i lƠ c n c đ th ng kê v lao đ ng ti n l

ng. B ng thanh toán

ti n l ng đ c l p hƠng tháng. C s đ l p b ng thanh toán ti n l ng lƠ các ch ng
t liên quan nh b ng ch m công, phi u xác nh n s n ph m ho c công vi c hoƠn
thƠnh... Cu i m i tháng c n c vƠo ch ng t liên quan, k toán ti n l ng l p b ng
thanh toán ti n l ng chuy n cho k toán tr ng soát xét xong trình cho giám đ c
ho c ng i đ c u quy n ký duy t, chuy n cho k toán l p phi u chi vƠ phát l ng.
B ng thanh toán ti n l


ng đ

c l u t i phòng k toán c a đ n v .

TƠi kho n s d ng: TƠi kho n 334 “Ph i tr công nhơn viên”.
 TƠi kho n nƠy dùng đ ghi chép, ph n ánh các kho n thanh toán v i công

nhơn viên c a doanh nghi p v ti n l ng, ti n công, tr c p b o hi m xƣ h i, ti n
th ng vƠ các kho n khác thu c v thu nh p c a công nhơn viên.
 TƠi kho n 334 “Ph i tr công nhơn viên” có 2 tƠi kho n c p 2:
TK 3341- Ph i tr CNV
TK 3348 - Ph i tr ng

i lao đ ng khác

K t c u vƠ n i dung ph n ánh:
TK 334 ậ PH I TR CÔNG NHÂN VIÊN

N


Các kho n ti n l

ng, ti n công,ti n th ng vƠ các kho n đƣ tr , đƣ ng
cho lao đ ng.

chi cho ng

Các kho n kh u tr vƠo ti n
ng, ti n công c a ng i lao đ ng.
D

n

Các kho n ti n l

ng,

ti n công, ti n th ng, b o hi m
xƣ h i vƠ các kho n ph i tr , ph il(n u có): S ti n tr th a

D

cho công nhơn viên.

i lao đ ng.
có: Ti n l

ng, ti n

công ti n th ng vƠ các kho n
ph i tr cho ng i lao đ ng.
12
Ph

ng pháp h ch toán:
S ăđ 1.1. S ăđ h chătoánăti năl

TK 111, 112

TK 334

ng, thanh toán l

ng

TK 622, 627,641, 642

ng

vƠ kho n khác cho L

L

ng vƠ các kho n mang tính

ch t l

ng ph i tr cho ng

iL

TK 141, 138, 333, 338
Kho n kh u tr vƠo
l

TK 353
Ti n th

ng ph i tr ng

iL

ng vƠ thu nh p c a L

TK 512

TK335

Tr l

ng cho

L b ng SP, HH

Ph i tr ti n l

ng ngh phép

c a CNSX n u trích tr

c

TK 3331
Thu GTGT
(N u có)

TK 3383
BHXH ph i tr ng

iL

13

Thang Long University Library


1.3.4. K toán t ng h p các kho n trích thỀo l


Ch ng t s d ng:

ng

i v i các kho n trích theo l

ng ch ng t s d ng g m

các lo i ch ng t sau
 Phi u ngh h

ng BHXH.

 B ng thanh toán BHXH.
 Danh sách ng

ih

ng tr c p BHXH.

 Các ch ng t khác có liên quan.


TƠi kho n s d ng: TƠi kho n 338 “Ph i tr , ph i n p khác” có các tƠi kho n

c p 2.
 TK 3382 - Kinh phí công đoƠn
 TK 3383 - B o hi m xƣ h i
 TK 3384 - B o hi m y t
 TK 3389 - B o hi m th t nghi p.


K t c u vƠ n i dung ph n ánh:
TK 338 - PH I TR PH I N P KHÁC

N
Trích các kho n trích theo l
N p c p trên các kho n BHXH,
theo ch đ quy đ nh
BHYT, KPC , BHTN
Chi tiêu KPCTr c p BHXH
S

ng

d : Ph n ánh các kho n trích

theo l ng ch a n p cho c quan qu n lý
c p trên

14
Ph

ng pháp h ch toán:

S ăđ 1.2. S ăđ h chătoánăt ng h păcácăkho n ph i tr , ph i n păkhác
TK 111, 112

TK 338 (2, 3, 4, 9)

TK622,627,641, 642

N p BHXH, BHTN, KPC , mua
BHYT cho NL ho c chi BHXH,
KPC

Trích BHXH, BHYT, KPC
BHTN theo l

t i doanh nghi p

ng

TK 334

TK 334

BHXH tr cho ng
ng

iL b

i L khi ng

i

BHXH, BHYT, tr vƠo

m đau, thai s n

l

ng c a ng

TK 111, 112
Chi tiêu qu KPC t i DN

iL
TK 111,112

KPC v

t chi đ

c c p bù,

tr c p BHXH do CQBH tr

15

Thang Long University Library


1.3.5. Qu d phòng tr c p m t vi c làm t i doanh nghi p


Khái ni m:

 Qu d phòng tr c p m t vi c lƠm c a doanh nghi p dùng đ chi tr c p
thôi vi c, m t vi c lƠm, đƠo t o l i ngh cho ng i lao đ ng t i doanh nghi p theo quy
đ nh hi n hƠnh.
 Qu d phòng tr c p m t vi c lƠm đ c trích l p vƠ h ch toán vƠo chi phí
qu n lý doanh nghi p trong k c a doanh nghi p. Tr ng h p qu d phòng tr c p
m t vi c lƠm hƠng n m không chi h t đ c chuy n s d sang n m sau. Tr ng h p
qu d phòng tr c p vi c lƠm không đ đ chi tr c p cho ng i lao đ ng thôi vi c,
m t vi c trong n m tƠi chính thì toƠn b ph n chênh l ch thi u đ
phí qu n lý doanh nghi p trong k .

c h ch toán vƠo chi

 Th i đi m trích l p qu d phòng tr c p m t vi c lƠm lƠ th i đi m khoá s
k toán đ l p báo cáo tƠi chính n m. Tr ng h p doanh nghi p ph i l p báo cáo tƠi
chính gi a niên đ (quý) thì có th đi u ch nh qu d phòng tr c p m t vi c lƠm theo
quý khi l p báo cáo tƠi chính.


Ch ng t s d ng:


n xin ngh vi c.

 Quy t đ nh cho ngh vi c.
 Biên b n bƠn giao công vi c.
 B ng thanh toán tr c p m t vi c.


TƠi kho n s d ng: TK 351- Qu d phòng tr c p m t vi c lƠm
 K t c u vƠ n i dung ph n ánh:

N

TK 351 ậ QU D

PHÒNG TR C P M T VI C LÀMChi tr cho ng i lao đ ng thôi vi c,
Trích l p qu d phòng tr c p m t
m t vi c lƠm t qu d phòng tr c p m t vi c lƠm
vi c lƠm
Qu d phòng tr c p m t vi c lƠm
ch a s d ng

16


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×