Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P

TÀI:

GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG
V NăL Uă
NG TRONG DOANH NGHI P
XỂYăD NGă NGăTỂM

SINHăVIểNăTH C HI N : NGUY N TH H NG NHUNG
MÃăSINHăVIểN

: A15993


CHUYểNăNGÀNH

:ăTÀIăCHệNHăậ NGỂNăHÀNG

HÀăN I ậ 2014


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P

TÀI:

GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG
V NăL Uă
NG TRONG DOANH NGHI P
XỂYăD NGă NGăTỂM

Gi ngăviênăh

ng d n

: TS. Ph m Th Hoa

Sinhăviênăth c hi n

: Nguy n Th H ng Nhung

Mƣăsinhăviên

: A15993

ChuyênăngƠnh


: TƠiăchínhăậ NgơnăhƠng

HÀăN I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Tr i qua th i gian dài h c t p t i tr

ng, đã đ n lúc nh ng ki n th c c a em

ph i v n d ng vào th c ti n công vi c. Em l a ch n làm khóa lu n t t nghi p đ
t ng h p l i toàn b nh ng ki n th c c a mình.
tài c a em là: ắ gi iăphápănơngă
cao hi u qu s d ng v nă l uă đ ng trong doanh nghi pă xơyă d ngă t ă nhơnă
ngăTơm”. Trong quá trình làm khóa lu n, em đã nh n đ c r t nhi u s giúp đ .
Em xin c m n cô Ph m Th Hoa đã nhi t tình h ng d n em hoàn thành t t khóa
lu n c a mình. Em xin c m n doanh nghi p XDTN
ng Tâm đã cho em c h i
th c t p, làm vi c và nghiên c u đ đ a ra nh ng gi i pháp, góp ý cho doanh
nghi p. Em c ng xin c m n gia đình và b n bè đã giúp đ đ em hoàn thành t t
khóa lu n.
M c dù em đã có nhi u c g ng, song khóa lu n c a em v n không tránh kh i
nh ng thi u sót. Em r t mong s đóng góp ý ki n c a các th y cô đ bài khóa lu n
c a em đ c hoàn thi n h n.
Emăxinăchânăthànhăc mă n!
HàăN i,ăthángă06ăn mă2014
Sinh viên

Nguy n Th H ng Nhung


L IăCAMă OAN
Em xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là công trình t nghiên c u c a
b n thân, đ c th c hi n có s h tr nhi t tình t giáo viên h ng và không sao
chép các công trình nghiên c u c a ng i khác.
M i s li u, k t qu đã nêu trong khóa lu n là chính xác, trung th c, xu t phát
t tình hình th c t c a đ n v th c t p.
Em xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Nguy n Th H ng Nhung

Thang Long University Library


M CL C
L IM
CH

U
NGă 1:ă C ă S

Lụă LU N CHUNG V

V Nă L Uă

NGă VÀă NỂNGă

CAO HI U QU S D NG V Nă L Uă
NG TRONG DOANH NGHI P
XDTNă NGăTỂM ........................................................................................................... 1
1.1. T ng quan v v năl uăđ ng ....................................................................... 1
1.1.1. Kháiăni măvƠăđ căđi m v năl uăđ ng ....................................................... 1
1.1.2. Phơnălo i v n l uăđ ng .............................................................................. 2
1.1.2.1. Phân lo i thỀo hình thái bi u hi n: .................................................. 2
1.1.2.2. Phân lo i thỀo vai trò c a v n l u đ ng trong quá trình s n xu t
kinh doanh ......................................................................................................... 3
1.1.2.3. Phân lo i v n d a trên ngu n hình thành ....................................... 4
1.1.2.4. Phân lo i theo quan h s h u v n .................................................. 4
1.1.3. Vaiătròăv năl uăđ ng .................................................................................. 5
1.2. Hi u qu s d ng v năl uăđ ng ................................................................ 6
1.2.1. Kháiăni m.................................................................................................... 6
1.2.2. Cácăch tiêuăđánhăgiáăhi u qu s d ng v năl uăđ ng ........................... 6
1.2.2.1. Nhóm ch tiêu đánh giá khái quát v c c u v n l u đ ng và hi u
qu s d ng v n l u đ ng ................................................................................ 6
1.2.2.2. Nhóm ch tiêu ph n ánh n ng l c qu n lý tài s n ........................... 7
1.2.2.3. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán ................................ 9
1.2.2.4. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i .................................... 10
1.3. S c n thi t ph iănơngăcaoăhi u qu s d ng v năl uăđ ng ................ 12
1.3.1. Kháiăni m.................................................................................................. 12
1.3.2. S c n thi t ph iănơngăcao ...................................................................... 12
1.3.2.1. Xu t phát t m c đích kinh ếoanh c a doanh nghi p................... 12
1.3.2.2. Xu t phát t vai trò quan tr ng c a v n l u đ ng đ i v i doanh
nghi p trong n n kinh t th tr ng ............................................................... 13
1.3.2.3. Xu t phát t th c tr ng hi u qu s d ng v n l u đ ng c a các
doanh nghi p nói chung ................................................................................. 13
1.4. Cácă nhơnăt nhă h ng t i vi că nơngăcaoă hi u qu s d ng v năl uă
đ ng trong doanh nghi p ................................................................................... 14
1.4.1. Nhơnăt kháchăquan ................................................................................. 14
1.4.2. Nhơnăt ch quan ..................................................................................... 15
CH
NGă2:ăTH C TR NGăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG ..................... 18
V NăL Uă NG T IăDNXDTNă NGăTỂM........................................................ 18
2.1. Gi i thi u v doanh nghi păxơyăd ngăt ănhơnă ngăTơm ....................... 18
2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a doanh nghi p XDTN ng Tâm18


2.1.1.1. Gi i thi u t ng quan v doanh nghi p XDTN ng Tâm ............... 18
2.1.1.2. L ch s phát tri n c a doanh nghi p qua các th i k ...................... 18
2.1.1.3. Ngành ngh kinh doanh .................................................................... 19
2.1.3.ăTìnhăhìnhăkinhădoanhăc a doanh nghi păXDTNă ngăTơm ................ 21
2.2. Th c tr ng qu nă lỦă VL ă vƠă hi u qu s d ngă VL ă trongă DNă XDTNă
ngăTơm ............................................................................................................ 22
2.2.1.ăPhơnătíchăk t c u v năl uăđ ng t i doanh nghi păXDTNă ngăTơm .. 22
2.2.2.ăPhơnătíchăngu n v n c a doanh nghi păXDTNă ngăTơm .................. 25
2.2.3.ă Phơnă tíchă cácă ch tiêuă đoă l ng hi u qu qu nă lỦă v nă l uă đ ng c a
doanh nghi păXDTNă ngăTơm ........................................................................ 27
2.2.3.1. Phân tích các ch tiêu đo l ng hi u qu qu n lý v n l u đ ng
chung ........................................................................................................... 27
2.2.3.1.1. Phân tích các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng VL ............... 28
2.2.3.1.3. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán .............................. 32
2.2.3.1.4. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i ................................... 34
2.3.ă ánhăgiáă th c tr ng hi u qu s d ng v năl uăđ ng t i doanh nghi p
XDTNă ngăTơm ................................................................................................ 38
2.3.1. K t qu đ tăđ c....................................................................................... 38
2.3.2. T n t iăvƠănguyênănhơn ............................................................................ 39
2.3.3.ă ánhăgiá ..................................................................................................... 40
CH
NGă3:ăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG V NăL Uă NG42
3.1.ăPh ngăh ngăphátătri n c a doanh nghi păXDTNă ngăTơm ............. 42
3.1.1.ă nhăh ngăphátătri n .............................................................................. 42
3.1.2. M cătiêuăchi năl c................................................................................... 42
3.2. Gi iă phápă nơngă caoă hi u qu qu nă lỦă v nă l uă đ ng t i doanh nghi p
XDTNă ngăTơm ................................................................................................ 43
3.2.1.ăXácăđ nh nhu c u v năl uăđ ngăth ngăxuyênăchoădoanhănghi p ....... 43
3.2.2. Gi iăphápăchungănơngăcaoăhi u qu s d ng v năl uăđ ng .................. 45
3.2.2.1. Tìm ki m và l a ch n các ngu n tài tr cho VL ........................... 45
3.2.2.2. T ch c t t vi c tiêu th nh m đ y nhanh t c đ luân chuy n VL 45
3.2.3. Qu nălỦăch t ch ,ănơngăcaoăhi u qu s d ng v n b ng ti n m t ........ 46
3.2.4. Qu nălỦăhƠngăt n kho, gi m thi uăchiăphíăl uăkho ................................ 46
3.2.5. Qu nălỦăcácăkho n ph i thu, h n ch t iăđaăl ng v n b chi m d ng 48
3.2.6. Gi iăphápăkhác .......................................................................................... 49
3.3. Ki n ngh ....................................................................................................... 51
3.3.1. Ki n ngh v iănhƠăn c ............................................................................ 51
3.3.2. Ki n ngh v i nghƠnhăxơyăd ng .............................................................. 53
3.3.3. Ki n ngh v iăcácăngơnăhƠngăth ngăm i ............................................... 53
K T LU N

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
KỦăhi u vi t t t
Tênăđ yăđ
CBCNV
Cán b công nhân viên
CP
C ph n
DN

Doanh nghi p

KHCN

Khoa h c công ngh

SXKD
TSC
TSL

S n xu t kinh doanh
Tài s n c đ nh
Tài s n l u đ ng

VL
TSNH

V n l u đ ng
Tài s n ng n h n

NVNH

Ngu n v n ng n h n

NVDH

Ngu n v n dài h n

XDTN

Xây d ng t nhân


DANH M C B NG BI U
Bi uăđ 2.1.ăăC ăc u t ch c doanh nghi păXDTNă

ngăTơm ................................. 19

B ngă2.1.ăBáoăcáoăk t qu ho tăđ ng kinh doanh ....................................................... 21
B ngă2.2.ăC ăc u v năl uăđ ng t i doanh nghi păXDTNă ngăTơm ...................... 23
B ng 2.3. B ngăcơnăđ i k toánăậ ph n Ngu n v n..................................................... 26
B ngă2.4.ăCácăch tiêuăđánhăgiáăv hi u qu s d ngăVL ....................................... 28
B ngă2.5.ăCácăch tiêuăph năánhăn ngăl c qu nălỦăVL ............................................ 31
B ng 2.6. Ch tiêuăkh n ngăthanhătoánădoanhănghi păXDTNă ngăTơm ............. 32
B ng 2.7. Ch tiêuăph năánhăkh n ngăsinhăl i doanh nghi păXDTNă ngăTơm . 34
B ng 3.1. B ng cơnăđ i k toánăđƣătínhăs d ăbìnhăquơnăn mă2013 ........................ 44
B ng 3.2. T l ph nătr măcácăkho n m căcóăquanăh ch t ch v i doanh thu ..... 44

Thang Long University Library


L IM

U

1.ăLỦădoănghiênăc u
Trong n n kinh t c nh tranh quy t li t, doanh nghi p mu n t n t i và phát
tri n đòi h i ph i có m t s c m nh v tài chính c th là v n. V n là bi u hi n v t
ch t không th thi u trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, trong m r ng quy mô v
chi u sâu và chi u r ng c a m i doanh nghi p. Vì th , doanh nghi p ph i luôn đ m
b o v n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình, không ng ng nâng cao hi u
qu s d ng v n, t đó doanh nghi p m i có th t ng l i nhu n, t ng thu nh p đ
t n t i và phát tri n.
V n l u đ ng là m t y u t quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p. Vì v y, vi c s d ng hi u qu v n l u đ ng trong ho t đ ng s n xu t kinh
doanh luôn là m t v n đ đ c quan tâm th ng xuyên và là v n đ c t lõi trong
hoat đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh nghi p xây d ng t nhân
ng Tâm là m t đ n v ho t đ ng s n xu t trong l nh v c xây d ng c b n, s n
xu t, th ng m i. Doanh nghi p đã có nhi u n l c trong vi c qu n lý và s d ng
v n l u đ ng sao cho hi u qu và đã g t hái đ c m t s thành t u nh t đ nh. Bên
c nh đó, v n còn t n t i m t s v n đ b t c p trong công tác qu n lý v n l u đ ng.
Xu t phát t vai trò và t m quan tr ng c ng nh yêu c u th c t , qua th i gian
ng n th c t p t i doanh nghi p, em đã thu đ c nh ng ki n th c h u ích v v n đ
hi u qu s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p. ây chính là c s đ em l a
ch n đ tài:
ắăGi iăphápănơngăcaoăhi u qu s d ng v năl uăđ ng trong doanh nghi p
xơyăd ngăt ănhơnă ngăTơm”
2. M căđíchănghiênăc u
Trên c s h th ng lý lu n hi u qu s d ng v n l u đ ng và phân tích th c
tr ng hi u qu s d ng v n l u đ ng t i doanh nghi p XDTN ng Tâm đ đ xu t
ra gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i doanh nghi p này.
3.ă iăt ngănghiênăc u
Nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng
4. Ph măviănghiênăc u
Doanh nghi p xây d ng t nhân

ng Tâm

5.ăPh ngăphápănghiên c u
M t s ph ng pháp đ n gi n nh ph

ng pháp th ng kê, ph

ng pháp t ng

h p, phân tích, so sánh…
6. K t c u c aăkhóaălu n
Ngoài ph n m đ u và k t lu n, n i dung c a khóa lu n g m 3 ch

ng:


Ch ng 1: C s lý lu n chung v v n l u đ ng và nâng cao hi u qu s d ng
v n l u đ ng trong doanh nghi p XDTN
Ch ng 2: Th c tr ng nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i doanh nghi p
XDTN ng Tâm
Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i doanh nghi p
XDTN ng Tâm
Do nh ng h n ch v th i gian và trình đ nh n th c, khóa lu n c a em còn
t n t i nh ng thi u sót nh t đ nh. Em kính mong nh n đ c s đ ng góp ý ki n c a
các th y cô giáo và các cán b nhân viên phòng Tài chính – k toán c a doanh
nghi p đ khóa lu n c a em đ c hoàn thi n h n.
hoàn thành khóa lu n này, em xin chân thành c m n t i cô giáo – giáo
viên h ng d n: Ph m Th Hoa cùng các anh ch trong phòng Tài chính – K toán
c a doanh nghi p XDTN

ng Tâm đã t n tình giúp đ em trong th i gian v a qua.

Thang Long University Library


CH

NGă1: C ăS

CAO HI U QU S

LụăLU N CHUNG V V NăL Uă
D NG V NăL Uă
XDTNă

NG VÀ NỂNGă

NG TRONG DOANH NGHI P

NGăTỂM

1.1. T ngăquanăv v năl uăđ ng
1.1.1. Khái ni m và đ c đi m v n l u đ ng
Khái ni m v v n và v n l u đ ng trong doanh nghi p
i v i m i doanh nghi p, đ ti n hành b t k m t quá trình s n xu t kinh
doanh nào đó c ng ph i có v n. V n là đi u ki n quy t đ nh s s ng còn c a doanh
nghi p. V y v n là gì? ã có r t nhi u quan đi m khác nhau đ c đ a ra đ khái
quát chung v v n nh sau:
Paul Samuelson, m t đ i di n tiêu bi u c a các h c thuy t kinh t hi n đ i
cho r ng đ t đai và hàng hóa là các y u t ban đ u s khai, còn v n và hàng hóa là
k t qu c a quá trình s n xu t. V n bao g m các hàng hóa lâu b n đ c s n xu t ra
và đ c s d ng nh các đ u vào h u ích cho quá trình ho t đ ng s n xu t sau đó.
Theo David Begg trong cu n Kinh t h c: “V n đ

c phân chia theo hai hình

thái là v n hi n v t và v n tài chính”. Nh v y, ông đã đ ng nh t v n v i tài s n
doanh nghi p. V n hi n v t là d tr hàng hóa đ s n xu t ra các hàng hóa khác,
v n tài chính doanh nghi p là ti n và các gi y t có giá c a doanh nghi p.
Xét theo góc đ m c tiêu kinh doanh đ c thì: “V n là giá tr đem l i th ng
d ” – (Mac – ngăGhenăTuy n t p). Quan đi m này ch ra đ c m c tiêu c a vi c
s d ng v n, ch ra m c tiêu c a quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh .
Trong doanh nghi p thì v n là tài s n b ra lúc đ u, th

ng đ

c bi u hi n

b ng ti n dùng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh m m c đích l i nhu n.
Trong n n kinh t thì v n là l ng ti n t đ a vào l u thông nh m m c đích sinh
l i. M i m t doanh nghi p mu n ti n hành s n xu t kinh doanh ngoài v n c đ nh
(VC ) còn ph i có v n l u đ ng (VL ) tu theo lo i hình doanh nghi p mà c c u
c a VL khác nhau. Tuy nhiên đ i v i doanh nghi p s n xu t, VL đ c c u
thành b i hai b ph n là VL s n xu t và tài VL l u thông.
- VL s n xu t bao g m nh ng tài s n khâu d tr s n xu t nh nguyên v t
li u chính, nguyên v t li u ph , nhiên li u…và tài s n khâu s n xu t nh bán
thành ph m, s n ph m d dang, chi phí ch phân b …
VL l u thông c a doanh nghi p bao g m s n ph m hàng hóa ch a đ
th ( hàng t n kho ), v n b ng ti n và các kho n ph i thu.

1

c tiêu


đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c ti n hành th
liên t c đòi h i doanh nghi p ph i có m t l ng VL nh t đ nh.

ng xuyên,

Tóm l i, VL c a doanh nghi p là s v n ng ra nh m đ m b o cho quá trình
kinh doanh c a doanh nghiêp đ c th c hi n th ng xuyên, liên t c. VL chuy n
toàn b giá tr c a chúng vào l u thông và t trong l u thông toàn b giá tr c a
chúng đ

c hoàn l i m t l n sau m t chu k kinh doanh.
c đi m v v n l u đ ng trong doanh nghi p

V n l u đ ng trong doanh nghi p có đ c đi m l u chuy n nhanh, hoàn thành
m t vòng tu n hoàn sau khi hoàn thành m t quá trình s n xu t kinh doanh. Quá
trình v n đ ng c a nó là m t chu k khép kín t hình thái này sang hình thái khác
và tr v hình thái ban đ u v i giá tr l n h n giá tr ban đ u. Chu k v n đ ng c a
nó là c s đ đánh giá kh n ng thanh toán và hi u qu s n xu t kinh doanh, hi u
qu s d ng v n trong doanh nghi p
V n l u đ ng luôn v n đ ng đ sinh l i, nó đ c bi u hi n b ng ti n, nh ng
ti n ch là d ng ti m n ng c a nó.
bi n thành v n l u đ ng thì ti n đó ph i đ a
vào ho t đ ng kinh doanh đ ki m l i.
1.1.2. Phân lo i v n l u đ ng
Doanh nghi p c n ph i phân lo i v n vì phân lo i v n có tác d ng ki m tra,
phân tích quá trình phát sinh các lo i chi phí mà doanh nghi p b ra đ ti n hành
SXKD. Phân lo i v n l u đ ng ph i c n c vào m t s tiêu th c nh t đ nh đ s p
x p v n l u đ ng theo t ng lo i, t ng nhóm nh m đáp ng nhu c u qu n lý và m c
đích s d ng. Vi c phân lo i có th d a vào m t s tiêu th c sau:
1.1.2.1. Phân lo i thỀo hình thái bi u hi n:
Theo hình thái bi u hi n, v n đ

c chia thành 3 lo i sau:

V n b ng ti n: g m v n ti n t (ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng và ti n
đang chuy n bi u hi n d i hình thái giá tr ...). Vì v y đ ho t đ ng kinh doanh
đ c di n ra thu n l i thì m i doanh nghi p đòi h i ph i có m t l ng ti n nh t
đ nh đ duy trì trong l u thông.
V n v tăt ăhàngăhóa: là lo i v n l u đ ng đ c bi u hi n b ng v t t c th
nh : hàng hóa, nguyên v t li u, công c d ng c , s n ph m d dang… Vi c phân
chia v n l u đ ng theo hình thái bi u hi n nói lên s v n đ ng
quan h liên quan t i nhau.

các khâu có m i

Cácăkho n ph i thu: ch y u các kho n ph i thu t khách hàng th hi n s ti n
mà khách hàng n doanh nghi p đ

c phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, d ch
2

Thang Long University Library


v d i hình th c tr sau. Ngoài ra, trong m t s tr ng h p mua s m v t t , doanh
nghi p còn ph i ng tr c ti n tr cho nhà cung c p t đó hình thành các kho n t m
ng.
Phân lo i theo tiêu chí này giúp cho các doanh nghi p xem xét, đánh giá m c
đ t n kho d tr , đ m b o kh n ng thanh toán c a doanh nghi p. M t khác thông
qua cách phân lo i này doanh nghi p c ng có th tìm ra bi n pháp phát huy ch c
n ng c a thành ph n v n và bi t đ c k t c u v n l u đ ng theo hình thái bi u hi n
đ đ nh h ng đi u ch nh h p lý có hi u qu , đ m b o cho quá trình s n xu t kinh
doanh đ c di n ra theo xu h ng tích c c, th ng xuyên.
1.1.2.2. Phân lo i thỀo vai trò c a v n l u đ ng trong quá trình s n xu t
kinh doanh
D a vào vai trò c a v n l u đ ng đ i v i quá trình s n xu t kinh doanh, v n
l u đ ng c a doanh nghi p đ

c chia thành các lo i sau:

V năl uăđ ngătrongăkhâuăd tr s n xu t:
+ V n nguyên v t li u chính: là giá tr các lo i v t t d tr cho s n xu t. Khi
tham gia vào s n xu t nó tr thành m t ph n c a s n ph m.
+ V n v t li u ph : là nh ng lo i v t t d tr dành cho s n xu t m c đích
làm t ng ch t l ng c a s n ph m, hoàn ch nh s n ph m ho c ph c v cho công tác
qu n lý.
+ V n nhiên li u: bao g m giá tr nh ng lo i nhiên li u d tr dùng cho s n
xu t nh : x ng, d u, than…
+ V n ph tùng thay th : bao g m giá tr nh ng ph tùng d tr nh m thay th
m i khi s a ch a tài s n c đ nh.
+ V n công c d ng c nh : là giá tr nh ng t li u lao đ ng có giá tr th p
cùng v i th i gian s d ng ng n, không đ tiêu chu n tr thành tài s n c đ nh.
V năl uăđ ngătrongăkhâuăs n xu t:
+ V n s n ph m đang ch t o: là giá tr các s n ph m d dang

quá trình s n

xu t ho c đang n m trên các đ a đi m làm vi c, ch t o đ i ch bi n ti p.
+ V n bán thành ph m: là giá tr nh ng s n ph m d dang nh ng khác v i s n
ph m đang ch t o là nó đã hoàn thành m t hay nhi u giai đo n ch bi n nh t đ nh.
+ V n v các lo i chi phí ch k t chuy n: là các chi phí liên quan đ n nhi u k
s n xu t kinh doanh, do có giá tr l n s d ng trong nhi u k nên ph i phân b d n
vào chi phí s n xu t các k nh m đ m b o s n đ nh t ng đ i gi a các k .
V năl uăđ ngătrongăkhâuăl uăthông:
+ V n thành ph m: là bi u hi n b ng ti n c a s s n ph m nh p kho chu n b
cho tiêu th
3


+ V n hàng hóa mua ngoài
+ V n hàng g i bán
+ V n b ng ti n: g m các lo i ti n nh ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng,
các kho n đ u t ng n h n, th ch p, ký c c, ký qu ng n h n…
+ V n trong thanh toán: bao g m các kho n ph i thu, t m ng phát sinh trong
quá trình mua bán v t t ho c thanh toán n i b .
Phân lo i v n l u đ ng theo ph

ng pháp này giúp ta th y đ

c t tr ng, vai

trò v n l u đ ng trong t ng khâu c a quá trình s n xu t. T đó, giúp vi c đánh giá
tình hình phân b v n l u đ ng trong các khâu c a quá trình lu n chuy n v n, duy
trì s liên t c c a quá trình kinh doanh và th y đ c vai trò c a t ng thành ph n đ i
v i quá trình s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p.
1.1.2.3. Phân lo i v n d a trên ngu n hình thành
C n c vào th i gian huy đ ng và s d ng v n, ta có th phân chia ngu n v n
l u đ ng thành hai lo i sau:
Ngu n v năl uăđ ngăth

ngăxuyên: là nh ng ngu n v n có tính ch t n đ nh

và dài h n đ hình thành nên tài s n l u đ ng th ng xuyên c n thi t. Ngu n v n
l u đ ng th ng xuyên t i m t đi m đ c xác đ nh nh sau:
Ngu n v n l u đ ng
th ng xuyên
Ho c

=

T ng v n th ng xuyên
c a doanh nghi p

-

Tài s n dài h n
(TSDH)

Ngu n v n l u đ ng
=
T ng giá tr
N ng n h n
th ng xuyên
TSL
Ngu n v năl uăđ ng t m th i: ngu n v n này có tình ch t ng n h n (d i m t
n m) đáp ng nhu c u v n có tính ch t t m th i, b t th ng phát sinh trong ho t
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, ngu n v n này bao g m: các kho n vay ng n
h n, kho n n ng n h n, n ph i tr cho ng i bán, các kho n n p ngân sách nhà
n c, ph i tr ph i n p khác nh ng ch a tr , ch a n p…
1.1.2.4. Phân lo i theo quan h s h u v n
C n c theo quan h s h u v n ta có th chia v n l u đ ng thành hai lo i nh
sau:
Ngu n v n ch s h u: đây là ngu n v n c a doanh nghi p đ c nhà n c
c p ho c t b sung t l i nhu n… ngu n v n này thu c quy n s h u c a doanh
nghi p, doanh nghi p có quy n s h u, s d ng và đ nh đo t.
Ngu n v n vay: là ngu n v n doanh nghi p có đ c do vay v n ngân hàng
trong và ngoài đ nh m c, ngu n v n vay c a các đ n v là cán b công nhân viên.

4

Thang Long University Library


Vi c phân chia v n l u đ ng nh v y giúp ng i qu n lý xem xét huy đ ng
v n m t cách phù h p v i th i gian s d ng m c đích nh m đ y m nh vi c t ch c
và nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p mình.
1.1.3. Vai trò v n l u đ ng
V n l u đ ng là đi u ki n tiên quy t đ u tiên đ doanh nghi p đi vào ho t
đ ng, hay nói m t cách khác v n l u đ ng là đi u ki n c n và đ cho ho t đ ng s n
xu t kinh doanh trong doanh nghi p. C th :
Giúp các doanh nghi p ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh liên t c có
hi u qu . N u v n l u đ ng b thi u ho c luân chuy n ch m s h n ch , làm ch m
vi c th c hi n mua bán hàng hóa, làm cho các doanh nghi p không th m r ng th
tr ng ho c có th gián đo n s n xu t d n đ n gi m sút l i nhu n gây nh h ng
x u đ n hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.
Là m t công c quan tr ng, nó ki m tra, giám sát và ph n ánh tính ch t khách
quan c a ho t đ ng tài chính, qua đó giúp cho nhà qu n tr đánh giá đ c u nh c
đi m c a doanh nghi p mình c ng nh nh ng đi m m nh y u trong kh n ng thanh
toán, tình hình luân chuy n v t t , hàng hóa, ti n v n… đ đ a ra nh ng quy t đ nh
đúng đ n nh t.
Là ti n đ cho s t ng tr ng c ng nh phát tri n c a các doanh nghi p đ c
bi t là đ i v i các doanh nghi p s n xu t, th ng m i và các doanh nghi p nh . Vì
v n l u đ ng chi m t tr ng l n trong t ng s v n, s s ng còn c a các doanh
nghi p ph thu c nhi u vào vi c t ch c, qu n lý và s d ng v n l u đ ng.
Ngoài ra, v n l u đ ng còn đ m b o cho quá trình tái s n xu t trong doanh
nghi p. V n l u đ ng còn là công c ph n ánh, đánh giá quá trình mua s m, s n
xu t, tiêu th nguyên v t li u c a doanh nghi p. Nói chung, v n l u đ ng đóng vai
trò khá quan tr ng, quy t đ nh đ n tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p. Vi c khai
thác s d ng ngu n v n này nh h ng tr c ti p đ n hi u qu s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p, n u nh khai thác h p lý đúng quy trình hiêu qu c a doanh
nghi p s đ c nâng cao và ng c l i. Vì v y, trong quá trình ho t đ ng s n xu t
kinh doanh đòi h i doanh nghi p c n đ nh h ng quy mô, c c u l ng v n m t
cách đúng đ n, phân b h p lý thi u h t hay d th a l

ng ti n. Nh v y, v n l u

đ ng s phát huy h t tác d ng trong c c u v n kinh doanh.

5


1.2. Hi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ng
1.2.1. Khái ni m
Trong đi u ki n hi n nay, đ t n t i và phát tri n ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a mình, các doanh nghi p ph i đ t đ c hi u qu , đi u này ph thu c r t
l n vào vi c t ch c qu n lý và s d ng ngu n v n nói chung và v n l u đ ng nói
riêng. Hi u qu s d ng v n l u đ ng là m t ph m trù kinh t ph n ánh quá trình s
d ng các tài s n l u đ ng, ngu n v n l u đ ng c a doanh nghi p sao cho đ m b o
mang l i k t qu s n xu t kinh doanh cao nh t v i chi phí s d ng v n th p nh t.
đem l i hi u qu cao trong s n xu t kinh doanh đòi h i các doanh nghi p
ph i s d ng có hi u qu các y u t c a quá trình s n xu t kinh doanh trong đó có
v n l u đ ng. Hi u qu s d ng v n l u đ ng là nh ng đ i l ng ph n ánh m i
quan h so sánh gi a các ch tiêu k t qu kinh doanh v i ch tiêu v n l u đ ng c a
doanh nghi p.
Phân tích hi u qu s d ng v n l u đ ng nh m m c đích nh n th c và đánh giá
tình hình nh ng bi n đ ng t ng gi m c a các ch tiêu hi u qu s d ng v n l u
đ ng. Qua đó tìm hi u, phân tích nh ng nguyên nhân làm t ng, gi m các ch tiêu.
T đó đ a ra các bi n pháp qu n lý, s d ng v n l u đ ng thích h p cho doanh
nghi p, đem l i hi u qu cao trong s n xu t kinh doanh.
V i m c đích mà b t k doanh nghi p nào đi vào s n xu t kinh doanh c ng
đ t ra đó là “t i thi u hóa chi phí và t i đa hóa l i nhu n”. Mà m c l i nhu n doanh
nghi p đ t đ

c tính toán d a trên t ng chi phí và t ng doanh thu theo công th c:
L i nhu n = T ng doanh thu – T ngăchiăphí

Vì v y, đ đ m b o m c đích trên, doanh nghi p c n ph i s d ng h p lý, hi u
qu t ng đ ng v n l u đ ng, làm sao m i đ ng v n l u đ ng hàng n m t ng d n đ
mua s m nguyên, nhiên,v t li u đ c nhi u h n, đ ng th i t ng m c s n xu t và
tiêu th s n ph m hàng hóa, d ch v .
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s ế ng v n l u đ ng
1.2.2.1. Nhóm ch tiêu đánh giá khái quát v c c u v n l u đ ng và hi u
qu s d ng v n l u đ ng
Hi u qu s d ng v n l u đ ng đ

c bi u hi n

t c đ luân chuy n c ng nh

th i gian cho m t vòng quay v n. Nó chính là đi u ki n c b n đ t ng thu nh p, l i
nhu n c ng nh ti t ki m v n l u đ ng, đ c th hi n b ng s vòng quay và s
ngày c a m t vòng chu chuy n v n l u đ ng.

6

Thang Long University Library


-

S vòngăquayăv năl uăđ ng:
Ph n ánh s l n luân chuy n v n l u đ ng đ

nh t đ nh th

c th hi n trong m t th i k

ng tính trong m t n m. Công th c tính nh sau:
Doanh thu thu n
V

=
VL

bìnhăquơn

Trong đó:
V: s vòng quay VL trong k
S vòng quay càng l n thì hi u su t s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p
càng cao và ng c l i.
-

S ăngàyăchoăm tăvòngăquayăv năl uăđ ng
Ph n ánh s ngày đ th c hi n m t vòng quay v n l u đ ng. Ng

cv is

vòng quay VL , k luân chuy n v n l u đ ng càng ng n thì càng t t và ng
Công th c đ c xác đ nh nh sau:

c l i.

360 ngƠy
K

=
V

Trong đó:
K: th i gian trung bình cho m t vòng luân chuy n VL
V: s vòng quay VL
1.2.2.2. Nhóm ch tiêu ph n ánh n ng l c qu n lý tài s n
-

Vòngăquayăcácăkho n ph i thu

Vòng quay các kho n ph i thu ph n ánh t c đ chuy n đ i các kho n ph i thu
c a doanh nghi p thành ti n và đ c xác đ nh b ng công th c:
Vòngăquayăcácăkho n ph i thu =

Doanh thu thu n
S d ăbìnhăquơnăcácăkho n ph i thu

Trong đó:
S d ăbìnhăquơnăcácăkho n ph i thu =

S d ă(đ u k + cu i k )
2

7


Vòng quay các kho n ph i thu càng l n th hi n doanh nghi p thu h i càng nhanh
các kho n n . i u đó đ c đánh giá t t vì v n b chi m d ng gi m.
-

K thu ti năbìnhăquân

K thu ti n bình quân đ
K thuătiênăbìnhăquơn =

c xác đ nh b ng công th c:
Cácăkho n ph i thu x 360
Doanh thu thu n

360 ngƠy
Vòngăquayăcácă
kho n ph i thu

=

K thu ti n bình quân càng ng n th hi n chính sách thu h i công n c a
doanh nghi p càng có hi u qu . Tuy nhiên, n u k thu ti n bình quân ng n c ng có
ngh a chính sách tín d ng h n ch , s nh h ng không t t đ n quá trình tiêu th
s n ph m, b i vì hi n nay ph ng th c mua bán ch u, tr góp…đa d ng và là m t
ph n không th thi u trong giao d ch, khách hàng luôn mong mu n th i h n tr ti n
đ

c kéo dài thêm.
-

S vòngăquayăhàngăt n kho(h s quayăvòngăhàngăt n kho)

S vòng quay hàng t n kho ph n ánh s ngày trung bình c a m t vòng quay
hàng t n kho, công th c xác đ nh nh sau:
Vòng quay hƠngăt n kho =

Giáăv năhƠngăbán
Giáătr hƠngăt n kho bìnhăquơn

Trong đó:
Giáătr hƠngăt n kho
(đ u k + cu i k )

Giá tr hƠngăt n kho bìnhăquơn =

2
H s này l n cho th y t c đ quay vòng c a hàng hóa trong kho l n và ng c
l i, n u h s này nh thì t c đ quay vòng hàng t n kho th p. Nh ng, không ph i
c m c t n kho th p là t t, cao là x u.
H s vòng quay hàng t n kho cao cho th y doanh nghi p bán hàng nhanh và
hàng t n không b đ ng, doanh nghi p s ít r i ro h n nêu kho n m c hàng t n
kho trong báo cáo tài chính gi m qua các n m. Tuy nhiên, h s này quá cao c ng
không t t, vì nh v y nó ch ng t l ng hàng d tr trong kho không nhi u, n u th
t ng có nhu c u t ng đ t ng t thì vi c không đáp ng đ c nhu c u c a th tr ng
là đi u d x y ra, doanh nghi p s b m t khách hàng v n có, ti m n ng và đ i th
c nh tranh giành th ph n.
8

Thang Long University Library


Vì v y, h s vòng quay hàng t n kho ph i đ l n đ đ m b o m c đ s n
xu t và đáp ng đ c nhu c u c a th tr ng.
-

S ăngàyăngàyăbìnhăquânăvòngăquayăhàngăt năkho
T

ng t nh vòng quay hàng t n kho có đi u ch s này quan tâm đ n s

ngày
S ngƠyăbìnhăquơnăvòngăquayăhƠngăt n kho =

360 ngƠy
VòngăquayăhƠngăt n kho

1.2.2.3. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán
-

H s kh n ngăthanhătoánăt ngăquát:

Là m i quan h gi a t ng tài s n mà doanh nghi p hi n đang qu n lý s d ng
v i t ng s n ph i tr ( bao g m c n ng n h n và dài h n)
T ngătƠiăs n

H s thanhătoánăt ngăquát =

T ng n ph i tr
H s này ph n ánh m t đ ng vay n đ c đ m b o b i bao nhiêu đ ng tài
s n. H s này l n h n 1 có ngh a t t c các kho n huy đ ng bên ngoài c a doanh
nghi p đ u có tài s n đ m b o.
-

Kh n ng thanhătoánăhi n th i:
Kh n ng thanhătoánăhi n th i =

T ngătƠiăs năl uăđ ng
N ng n h n

Các kho n n ng n h n th ng là nh ng kho n n ph i tr trong m t kho ng
th i gian ng n (d i 1 n m). Ch s này ph n ánh m t đ ng n ng n h n c a doanh
nghi p đ

c b o đ m b i bao nhiêu đ ng tài s n l u đ ng.

Khi giá tr c a t s này gi m, ch ng t kh n ng tr n c a doanh nghi p đã
gi m và là d u hi u báo tr c v nh ng khó kh n tài chính ti m tàng. Khi t s này
có giá tr cao cho th y doanh nghi p có kh n ng thanh kho n cao. Tuy nhi n, khi t
s có giá tr quá cao, có ngh a doanh nghi p đã đ u t quá nhi u vào tài s n l u
đ ng. Do đó, có th làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p trong s n xu t kinh
doanh.

9


-

Kh n ngăthanhătoánănhanh
Cho bi t kh n ng thanh kho n th c s c a doanh nghi p và đ

c tính toán

d a trên các tài s n l u đ ng có th chuy n đ i nhanh thành ti n đ đáp ng nh ng
yêu c u thanh toán khi c n thi t
T ngătƠiăs năl uăđ ng ậ HƠngăl uăkho

Kh n ng thanhătoánănhanh =

N ng n h n
Các tài s n l u đ ng bao g m: ti n m t, ti n g i ngân hàng, các lo i ch ng
khoán và các kho n ph i thu có th chuy n đ i ra ti n m t nhanh chóng. Các lo i
hàng t n kho có tính thanh kho n th p b i vi c bi n chúng thành ti n có th m t
nhi u th i gian nên không đ c tính vào ch s này.
Ch s này th hi n c m t đ ng n ng n h n s đ

c đ m b o thanh toán

ngay l p t c b ng bao nhiêu đ ng tài s n l u đ ng không bao g m hàng t n kho.
-

Kh n ngăthanhătoánăt c th i
Cho bi t kh n ng thanh toán ngay l p t c t i th i đi m xác đ nh t l , không

ph thu c vào các kho n ph i thu, hàng l u kho…
Kh n ngăthanhătoánăt c th i =

Ti nă+ăCácăkho năt

ngăđ

ngăti n

N ng n h n
1.2.2.4. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i
-

H s sinh l i c a v năl uăđ ng:
H s sinh l i c a v n l u đ ng hay còn g i là m c doanh l i v n l u đ ng

ph n ánh m t đ ng v n l u đ ng có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. H s sinh
l i v n l u đ ng càng cao thì hi u qu s d ng v n l u đ ng càng có hi u qu . H
s sinh l i v n l u đ ng tính theo công th c sau:
L i nhu n
HSL =
VL

bìnhăquơn

Trong đó:
HSL: h s sinh l i c a v n l u đ ng
VL

VL
bìnhăquơnă+ VL

CK

=
2
10

Thang Long University Library


Các ch tiêu trên dùng đ th hi n tình hình s d ng VL là ti t ki m hay lãng phí,
hi u qu hay không hi u qu . D a vào các tiêu chí này, ng i ta có th đánh giá
khái quát v tình hình s d ng VL c a doanh nghi p.
-

H s đ m nhi m c a v năl uăđ ng

H s đ m nhi m đ

c xác đ nh b ng công th c:
VL
Hbìnhăquơn

=
Doanh thu thu n

Ch tiêu này ph n ánh s VL c n có đ đ t đ c m t đ ng doanh thu, h s
đ m nhi m VL càng nh t c là hi u qu s d ng VL càng cao và ng c l i
-

Ch s l i nhu nătrênădoanhăthu thu n (ROS):
Ch s này cho bi t n ng l c sinh l i c a doanh thu thu n, nó ph n ánh m t

đ ng doanh thu thu n có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. ROS càng cao thì
càng ch ng t r ng doanh nghi p có bi n pháp qu n lý chi phí hi u qu .
L i nhu n sau thu
ROS =
Doanh thu
-

Ch s l i nhu nătrênăt ngătàiăs n (ROA):

ây là ch s đ c thi t k đ đo l ng kh n ng sinh l i trên m i đ ng tài s n
c a công ty. Ch s này đ c xác đ nh b ng cách đem l i nhu n (l i nhu n ròng
ho c l i nhu n tr c thu ) chia cho bình quân giá tr t ng tài s n. Trên góc đ ch
doanh nghi p, t s th ng s d ng l i nhu n tr c thu h n là l i nhu n ròng.
ROA th hi n m t đ ng tài s n c a doanh nghi p t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i
nhu n dành cho c đông. ROA ph thu c r t nhi u vào k t qu kinh doanh trong k
và đ c đi m c a ngành s n xu t kinh doanh. Các ngành nh d ch v , du l ch, t v n,
th ng m i… t s này th ng r t cao, trong khi các ngành nh công nghi p ch
t o, hàng không,… t s này th ng r t th p. Do đó, đ đánh giá khách quan và
chính xác c n ph i so sánh v i bình quân ngành ho c so sánh v i doanh nghi p
t ng t trong cùng m t ngành. Nói chung, ch s này càng cao thì càng ch ng t
hi u q a s n xu t c a tài s n càng cao.
L i nhu n sau thu
ROA =

T ngătƠiăs n

11


-

Ch s l i nhu nătrênăv n ch s h u (ROE):
ây là m t ch tiêu mà các nhà đ u t r t quan tâm. H s này đo l

ng m c

l i nhu n thu đ c trên m i đ ng v n c a ch s h u trong k . N u h s này càng
l n, ch ng t doanh nghi p s d ng đ ng v n ch s h u càng có hi u qu và
ng c l i. Tuy nhiên, kh n ng sinh l i trên v n ch s h u cao c ng có th do t
tr ng v n ch s h u ch chi m m t ph n nh trong t ng quy mô v n huy đ ng
L i nhu n sau thu
L i nhu nătrênăv n ch s h u (ROE) =

VCSHăbìnhăquơnăs d ng
trong k

1.3. S ăc năthi tăph iănơngăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ng
1.3.1. Khái ni m
Tính t i hi n t i, ch a có m t phát bi u, sách v hay giáo trình nào nêu rõ
khái ni m v “nâng cao hi u qu s d ng v n”. Theo quan đi m c a cá nhân em,
chúng ta có th hi u đ n gi n r ng: nâng cao hi u qu s d ng v n là k t qu so
sánh giá tr l i nhu n c a n m nay v i n m tr c ho c so sánh các ch tiêu k ho ch
v i ch tiêu trung bình nghành và nh ng ch tiêu doanh nghi p t đ t ra cho mình.
Giá tr này cao có ngh a doanh nghi p làm n có hi u qu , thu đ c l i nhu n.
Ng c l i, giá tr này âm đ ng ngh a v i vi c l i nhu n thu v c a n m nay kém
h n n m tr

c, doanh nghi p làm n không có hi u qu ho c thua l .

1.3.2. S c n thi t ph i nâng cao
Nh đã phân tích trên, VL góp m t vai trò r t quan tr ng trong quá trình
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. B t k m t doanh nghi p nào khi ti n hành
s n xu t kinh doanh c ng đ u không th thi u VL . Chính vì v y, vi c qu n lý và
nâng cao hi u qu s d ng VL là r t c n thi t v i m i doanh nghi p.
Vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng giúp doanh nghi p thu l i
nhu n, m r ng kinh doanh và đáp ng nh ng nhu c u cá nhân c a m i doanh
nghi p. Không nh ng th , nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng còn mang t m
v mô, gi i quy t v n đ lao đ ng cho xã h i nói chung, l i nhu n t ng giúp doanh
nghi p t ng kh n ng đóng thu , các qu b o hi m c ng nh phúc l i xã h i cho đ t
n c nói chung và cá nhân doanh nghi p nói riêng.
1.3.2.1. Xu t phát t m c đích kinh ếoanh c a doanh nghi p
Trong n n kinh t th tr ng nh hi n nay, các doanh nghi p đ u ho t đ ng
v i m c tiêu là t i đa hóa giá tr doanh nghi p c ng nh l i nhu n.
đ mb om c
12

Thang Long University Library


tiêu này, doanh nghi p ph i gi i quy t các v n đ v tài chính dài h n và ng n h n.
Qu n lý và s d ng hi u qu v n l u đ ng là v n đ có nh h ng l n đ n m c tiêu
t i đa hóa giá tr doanh nghi p.
Xu t phát t vai trò và hi u qu s d ng v n l u đ ng đ i v i m c tiêu t i đa
hóa giá tr doanh nghi p yêu c u doanh nghi p ph i nâng cao hi u qu s d ng v n
nói chung và v n l u đ ng nói riêng là m t yêu c u c p thi t v i t t c các doanh
nghi p.
1.3.2.2. Xu t phát t

vai trò quan tr ng c a v n l u đ ng đ i v i doanh

nghi p trong n n kinh t th tr

ng

Trong khâu d tr và s n xu t, v n l u đ ng đ m b o cho s n xu t trong
doanh nghi p đ c ti n hành liên t c, đ m b o cho quy trình công ngh , công đo n
s n xu t. Trong l u thông, v n l u đ ng đ m b o d tr thành ph m đáp ng cho
nhu c u tiêu th c a khách hàng đ c di n ra liên t c, suôn s . Th i gian luân
chuy n v n l u đ ng ng n, s vòng luân chuy n v n l u đ ng l n khi n công vi c
qu n lý và s d ng v n l u đ ng di n ra th ng xuyên, hàng ngày. V i vai trò l n
nh v y, vi c t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng, nâng cao hi u qu s d ng v n
l u đ ng trong doanh nghi p là m t yêu c u t t y u.
1.3.2.3. Xu t phát t

th c tr ng hi u qu s d ng v n l u đ ng c a các

doanh nghi p nói chung
Th c t , vi c các doanh nghi p s d ng v n không hi u qu là nguyên nhân
c b n đ u tiên d n đ n các th t b i trong kinh t . S d ng v n không hi u qu
khâu mua s m, d tr , s n xu t và tiêu th s n ph m khi n v n l u đ ng b s d ng
lãng phí, t c đ luân chuy n th p, m c sinh l i kém và th m chí có doanh nghi p
còn không ki m soát đ c kh n ng thanh toán c a mình, m t đi kh n ng t ch c
kinh doanh.
hoàn thành vi c xây d ng m t n n kinh t th tr ng theo đ nh h ng xã
h i ch ngh a v i thành ph n kinh t qu c doanh gi vai trò làm ch đ o, yêu c u
ph i nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Xét t
góc đ qu n lý tài chính, vi c nâng cao n ng l c qu n lý tài chính trong đó chú
tr ng nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng là m t n i dung quan tr ng không
ch đ m b o l i ích cho riêng doanh nghi p mà nó còn có ý ngh a chung đ i v i n n
kinh t qu c dân.

13


1.4. Cácănhơnăt ă nhăh

ngăt iăvi c nơngăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ngă

trongădoanhănghi p
Trong n n kinh t th tr ng, đ các doanh nghi p có th phát huy đ c nh ng
m t m nh, gi m thi u tiêu c c tác đ ng đ n hi u qu s d ng v n l u đ ng, đòi h i
các nhà qu n lý ph i n m b t đ c nh ng ph ng th c c ng nh cách s d ng v n
l u đ ng sao cho th t h p lý và có hi u qu nh t. Tuy nhiên, vi c s d ng v n l u
đ ng c a doanh nghi p ch u nh h ng b i nhi u nhân t , y u t khác nhau:
1.4.1. Nhân t khách quan
-

Môiătr

ng kinh t v ămô:ăhay có th hi u là th tr

ng tiêu th s n ph m c a

doanh nghi p đây là m t trong nh ng nhân t có nh h ng l n t i hi u qu s
d ng v n l u đ ng và nó càng có ý ngh a h n n a trong đi u ki n nh n n kinh t
th tr

ng hi n nay, khi mà h u h t các doanh nghi p đang ph i đ i m t v i trình

tr ng d cung t t c m i nghành, m i l nh v c cùng v i s c nh tranh r t kh c li t
trên th tr ng. i u này đòi h i các doanh nghi p ph i ti n hành phân tích th
tr ng xác đ nh đúng đ n m c c u c a s n ph m, hàng hóa và cân nh c k l ng
t i các y u t c nh tranh.
ng th i, c n c vào tình hình hi n t i doanh nghi p
c ng nên ti n hành ch n ph ng án kinh doanh thích h p nh m t o ra l i th c a
mình trên th tr

ng

- Chínhăsáchăkinhăt c aănhàăn c: vai trò c a nhà n c trong n n kinh t th
tr ng đ c th hi n thông qua vi c đi u ti t ho t đ ng kinh t
t m v mô. Nhà
n c là ng i ki m soát và đi u ti t các ho t đ ng c a doanh nghi p các thành
ph n kinh t . Thông qua pháp lu t c ng nh các chính sách c a mình, nhà n c t o
môi tr ng và đi u ki n cho các doanh nghi p phát tri n s n xu t kinh doanh và
h ng ho t đ ng kinh t c a các doanh nghi p đi đúng h ng v mô mà nhà n c
đ ra. Vì v y mà nó có nh h ng l n đ n hi u qu s n xu t kinh doanh và hi u qu
s d ng v n c a doanh nghi p.
-

căđi m chu k kinh doanh: chu k kinh doanh nh h

ng đ n nhu c u s

d ng v n l u đ ng và kh n ng tiêu th s n ph m do đó c ng nh h ng t i c v n
l u đ ng. Tùy vào đ c đi m kinh doanh c a t ng doanh nghi p mà có chu k kinh
doanh khác nhau. Doanh nghi p làm nhi m v s n xu t khác doanh nghi p làm
nhi m v l u thông, doanh nghi p có tính ch t th i v thì hi u qu s d ng v n l u
đ ng khác v i doanh nghi p không mang tính th i v . Nh ng doanh nghi p có chu
k kinh doanh ng n thì nhu c u v n l u đ ng th ng không có bi n đ ng l n,
doanh nghi p c ng th ng xuyên thu đ c ti n bán hàng. i u đó giúp doanh
nghi p d dàng h n trong vi c thanh toán n n n, đ m b o ngu n v n trong kinh
doanh t đó t o hi u qu t t trong kinh doanh. Ng c l i, nh ng doanh nghi p có
14

Thang Long University Library


chu k s n xu t kinh doanh dài nhu c u v n l u đ ng c ng l n h n, ti n thu bán
hàng không đ u, tình hình thanh toán chi tr g p nhi u khó kh n nh h ng t i hi u
qu s d ng v n l u đ ng. Chính vì v y mà các doanh nghi p ph i c n c vào đ c
đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình c ng nh tình hình th c t đ đ ra
k ho ch c th nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng.
- Uyă tínăc a doanh nghi p: uy tín c a doanh nghi p th hi n m i quan h
v i các t ch c tín d ng, ngân hàng th ng m i, các công ty tài chính, b n hàng
c ng nh khách hàng c a doanh nghi p. M t doanh nghi p có uy tín, đi u ki n v t
ch t t t đ c khai thác tri t đ đ t o ra s phát tri n v ng ch c cho doanh nghi p.
Khi đã có uy tín, doanh nghi p có th ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh bình
th ng mà không c n m t l ng d tr v n quá l n. i u này nh h ng t i hi u
qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p.
- S phátă tri n c a khoa h că côngă ngh : trong th i đ i công ngh nh hi n
nay, trình đ khoa h c công ngh có nh h ng r t l n đ n s phát tri n c a doanh
nghi p nói chung, hi u qu s d ng v n l u đ ng nói riêng. Vì v y, doanh nghi p
ph i đ c bi t chú tr ng t i vi c áp d ng các thành t u khoa h c, k thu t vào quá
trình s n xu t kinh doanh nh m hi n đ i hóa trang thi t b , nâng cao ch t l ng, c i
ti n s n ph m. N u doanh nghi p b t k p v i s ti n b c a khoa h c công ngh đ
c i ti n trong s n ph m, thi t b thì s có nguy c d n đ n tình tr ng làm n thua l
do s n ph m làm ra không còn thích ng, phù h p v i th y u, nhu c u c a thi
tr

ng.
-

Y u t khác:ădoanh nghi p nào c ng theo đu i l i nhu n. Nh ng l i nhu n

càng cao, r i ro càng l n, quá trình s n xu t kinh doanh luôn ch a đ ng nh ng r i
ro b t ch c. Vì v y, n u doanh nghi p không có nh ng k ho ch, bi n pháp cho phù
h p thì có th d n t i v n l u đ ng b suy gi m, nghiêm tr ng h n còn có th d n
t i phá s n. L m phát c ng là m t v n đ c n quan tâm chú tr ng, l m phát xu t
hi n trong m i n n kinh t , trong m i th i k phát tri n c a xã h i và nó nh h ng
t i giá tr v n l u đ ng trong kinh doanh c a doanh nghi p. N u doanh nghi p
không có s b sung, kinh doanh s n xu t hi u qu s làm cho v n l u đ ng suy
gi m theo t l l m phát và nh h ng x u đ n hi u qu s d ng v n l u đ ng.
1.4.2. Nhân t ch quan
h

Bên c nh nh ng nhân t khách quan k trên, các nhân t ch quan c ng có nh
ng không kém t i hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p:

- Xácă đ nh nhu c u v nă l uă đ ng: xác đ nh nhu c u s d ng v n l u đ ng
thông qua các chi n l c, ph ng án kinh doanh và ph i đ c xác đ nh trên c s
15


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×