Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

GI IăPHÁPăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG
V NăL Uă
NG T IăCỌNGăTYăC PH N
UăT ăXỂYăD NGăTH
NGăM I VI TăH NG

SINHăVIểNăTH C HI N
MÃăSINHăVIểN
CHUYểNăNGÀNH


HÀăN I ậ 2014

: TR N TH THU HUY N
: A16481
:ăTÀIăCHệNH


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

GI IăPHÁPăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG
V NăL Uă
NG T IăCỌNGăTYăC PH N
UăT ăXỂYăD NGăTH
NG M I VI TăH NG

Giáoăviênăh ng d n
Sinhăviênăth c hi n
Mƣăsinhăviên
ChuyênăngƠnh

: TS.Ph m Th Hoa
: Tr n Th Thu Huy n
: A16481
:ăTƠiăchính

HÀăN I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N

Trong quá trình th c t p và hoàn thành khóa lu n t t nghi p em đã nh n đ c
nhi u s giúp đ , t n tình h ng d n và góp Ủ nhi t tình t nhi u phía.
Tr c h t em xin chân thành c m n s ch b o t n tình c a TS Ph m Th Hoa,
cô là ng i đã giúp đ , đ ng viên em trong c quá trình th c hi n khóa lu n này. Nh
có cô mà v i ki n th c c ng nh kinh nghi m còn ít i em đã hoàn thành đ c khóa
lu n t t nghi p này.
Nhân đây, em c ng g i l i c m n chân thành v i ban giám hi u tr ng
i
h c Th ng long, các th y cô giáo gi ng d y trong tr ng đã t o đi u ki n h c t p t t
nh t, truy n cho em nhi u c m h ng, đam mê h c t p và ph n đ u trong th i gian còn
ng i trên gh nhà tr ng.
ngày hôm nay, khi tr i qua m t quãng th i gian khá dài
em th y mình tr ng thành h n và v ng vàng h n trên con đ ng mà em đã ch n.
hoàn thành khóa lu n này, em c ng không quên c m n đ n Ban lãnh đ o
Công ty C ph n u t Xây d ng Th ng m i Vi t H ng đã t o đi u ki n thu n l i
giúp em có nh ng t li u th c t đ nghiên c u chuyên sâu, áp d ng đ c lỦ thuy t
vào th c t đ đúc rút đ c nhi u kinh nghi m cho b n thân.
Cu i cùng em xin đ c kính chúc QuỦ các Th y, Cô cùng TS Ph m Th Hoa có
đ c s c kh e t t đ ti p t c công tác và thành công h n trong s nghi p to l n c a
mình. ng kính g i các Bác, các Cô, các Chú và các Anh ch trong Công ty C ph n
u t Xây d ng Th ng m i Vi t H ng d i dào s c kh e và đ t đ c nhi u thành
công trong s nghi p c ng nh cu c s ng.
Em xin chân thành c m n!
Sinh viên
Tr n Th Thu huy n


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v l i cam đoan này.
Sinh viên
Tr n Th Thu Huy n

Thang Long University Library


M CL C
L IM
U ......................................................................................................................... 10
CH
NGă1.ăC ăS LụăLU N CHUNG V NỂNGăCAOăHI U QU S D NG V N
L Uă
NG TRONG DOANH NGHI P .............................................................................. 1
1.1.T ng quan v v n kinh doanh c a doanh nghi p ........................................................ 1

1.1.1.Khái ni m v v n kinh doanh .........................................................................1
1.1.2. c đi m và phân lo i v n kinh doanh .........................................................1
1.1.2.1. c đi m c a v n ......................................................................................1
1.1.2.2.Phân lo i v n .............................................................................................1
1.2. V n l uăđ ngăvƠăk t c u v năl uăđ ng trong doanh nghi p...................................... 3

1.2.1. Khái ni m v n l u đ ng (VL ). ....................................................................3
1.2.2.Phân lo i v n l u đ ng...................................................................................4
1.2.2.1.C n c vào vai trò c a v n l u đ ng trong s n xu t kinh doanh ............4
1.2.2.2.C n c theo các hình thái bi u hi n .........................................................6
1.2.2.3.C n c theo ngu n hình thành c a v n l u đ ng .....................................7
1.2.3.K t c u v n l u đ ng và các nhân t nh h ng đ n k t c u v n l u đ ng
...................................................................................................................................8
1.3. Hi u qu s d ng v năl uăđ ng ................................................................................... 9

1.3.1.Khái ni m hi u qu s d ng v n l u đ ng(VL ) ........................................9
1.3.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng. .....................9
1.3.3.Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng...............................10
1.3.3.1.T c đ luân chuy n v n l u đ ng ...........................................................10
1.3.3.2.M c ti t ki m v n l u đ ng .....................................................................11
1.3.3.3.Hi u su t c a v n l u đ ng.....................................................................12
1.3.3.4.Hàm l ng v n l u đ ng.........................................................................13
1.3.3.5.H s sinh l i v n l u đ ng.....................................................................13
1.3.3.6.Các ch s ho t đ ng ...............................................................................13
1.4.ăCácănhơnăt

nhăh

ngăđ n vi cănơngăcaoăhi u qu s d ng v năl uăđ ng. ......... 16

1.4.1.Nhân t khách quan......................................................................................16
1.4.1.1.Chính sách kinh t c a nhà n c. ...........................................................16
1.4.1.2.Tình tr ng c a n n kinh t .......................................................................16
1.4.1.3.L m phát. .................................................................................................16
1.4.1.4.Lãi su t th tr ng. ..................................................................................16
1.4.1.5.Tác đ ng c a ti n b khoa h c - k thu t. ..............................................17
1.4.1.6.Tác đ ng c a môi tr ng t nhiên. .........................................................17
1.4.2.Nh ng nhân t ch quan .............................................................................17
1.4.2.1.Tác đ ng c a chu k s n xu t kinh doanh. .............................................17
1.4.2.2.Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng...............................................................17


1.4.2.3.Trình đ đ i ng cán b công nhân viên. ...............................................17
1.4.2.4.L a ch n các ph ng pháp đ u t . ........................................................18
1.4.2.5.Các m i quan h c a doanh nghi p. .......................................................18
CH
NGă2.TH C TR NG HO Tă
NG S N XU T KINH DOANH C AăCỌNGă
TY C PH Nă UăT ăXỂYăD NGăTH
NGăM I VI TăH NG. ............................. 19
2.1.ăKháiăquátăv CôngătyăC ph nă uăt ăXơyăd ngăTh ngăm i Vi tăH ng............ 19

2.1.1.Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty u t Xây ế ng Th ng
m i Vi t H ng. .......................................................................................................19
2.1.2. Khái quát ngành ngh , l nh v c kinh doanh c a Công ty C ph n u t
Xây ế ng Th ng m i Vi t H ng ........................................................................20
2.1.3. C c u t ch c c a công ty..........................................................................20
2.1.3.1.H i đ ng qu n tr . ...................................................................................21
2.1.3.2.Giám đ c..................................................................................................21
2.1.3.3.Phó giám đ c. ..........................................................................................22
2.1.3.4.Phòng t ch c hành chính. ......................................................................22
2.1.3.5.Phòng kinh doanh. ...................................................................................22
2.1.3.6.Phòng k toán. .........................................................................................23
2.1.3.7.Phòng k ho ch k thu t xây d ng. ........................................................23
2.2. Th c tr ng ho tăđ ng SXKD t iăCôngătyăC ph nă uăt ăXơyăd ngăTh ngăm i
Vi tăH ng. ........................................................................................................................... 24

2.2.1. Phân tích khái quát báo cáo k t qu ho t đ ng SXKD c a Công ty. .......24
2.2.2.Phân tích khái quát tình hình tài s n ng n h n và ngu n v n ng n h n
c a CTCP u t Xây ế ng Th ng m i Vi t H ng. ........................................28
2.2.2.1.Tình hình tài s n ng n h n c a CTCP
u t Xây d ng Th ng m i
Vi t H ng. ............................................................................................................28
2.2.2.2. Tình hình ngu n v n ng n h n c a CTCP
u t Xây d ng Th ng
m i Vi t H ng. .....................................................................................................30
2.3. Th c tr ng hi u qu s d ng v năl uăđ ng t iăCôngătyăC ph nă uăt ăXơyăd ng
Th ngăm i Vi tăH ng. ..................................................................................................... 33

2.3.1.Công tác qu n lý v n l u đ ng t i Công ty. ................................................33
2.3.2.Phân tích c c u v n l u đ ng.....................................................................34
2.3.3.Phân tích các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng. .............35
2.3.3.1.T c đ luân chuy n v n l u đ ng. ..........................................................36
2.3.3.2.M c ti t ki m v n do t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng .................38
2.3.3.3.Hi u su t s d ng v n l u đ ng .............................................................39
2.3.3.4.Hàm l ng v n l u đ ng.........................................................................39
2.3.3.5.H s sinh l i v n l u đ ng.....................................................................40
2.3.3.6.Các ch s ho t đ ng, ..............................................................................40

Thang Long University Library


2.4.ă ánhă giáă hi u qu s d ng v nă l uă đ ng t iă côngă tyă c ph nă đ uă t ă xơyă d ng
th ngăm i Vi tăH ng........................................................................................................ 45

2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ c. .............................................................................45
2.4.2. Nh ng m t h n ch và nguyên nhân..........................................................47
2.4.2.1. Nh ng h n ch c n kh c ph c ...............................................................47
2.4.2.2.Nguyên nhân c a nh ng h n ch . ...........................................................48
CH
NGă3.M T S GI IăPHÁPăNH MăNỂNGăCAOăHI U QU S D NG V N
L Uă
NG T IăCỌNGăTYăC PH Nă UăT ăXỂYăD NG ...................................... 51
TH
NGăM I VI TăH NG. .............................................................................................. 51
3.1.ă nhăh ngăphátătri n v n c aăCôngătyăC ph nă uăt ăXơyăd ngăTh ngăm i
Vi tăH ng. ........................................................................................................................... 51
3.2. M t s gi iăphápănơngăcaoă hi u qu s d ng v năl uăđ ng t iăCôngătyăC ph n
uăt ăXơyăd ngăTh

ngăm i Vi tăH ng........................................................................ 51

3.2.1. Xác đ nh nhu c u VL c a Công ty. ..........................................................52
3.2.2. Ch đ ng khai thác và s d ng ngu n v n kinh ếoanh nói chung và
VL nói riêng m t cách h p lý và linh ho t. .......................................................52
3.2.3.T ng c ng công tác qu n lý các kho n ph i thu. .....................................53
3.2.4. Qu n lý t n kho, gi m thi u chi phí l u kho .............................................55
3.2.5. T ch c t t vi c tiêu th nh m đ y nhanh t c đ luân chuy n VL .......55
2.3.5. T ch c t t công tác h ch toán k toán và phân tích kinh t . ..................56
2.3.6. Chú tr ng phát huy nhân t con ng

i, đào t o b i ế

ng cán b . ........57

3.3. M t s ki n ngh v iănhƠăn c. .................................................................................. 58
K T LU N ............................................................................................................................. 60


DANH M C VI T T T
KỦăhi u vi t t t

Tênăđ yăđ

VL

V n l u đ ng

SXKD
TSNH
TSDH
VCSH
GTGT
CTCP

S n xu t kinh doanh
Tài s n ng n h n
Tài s n dài h n
V n ch s h u
Giá tr gia t ng
Công ty c ph n

VN

Vi t Nam đ ng

Thang Long University Library


DANH M C B NG BI U,ăS ă
B ng 2.1. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty ...................................................25
B ng 2.2.B ng cân đ i k toán thu g n – v tài s n trong giai đo n 2010 - 2012 ........29
B ng 2.3.B ng cân c i k toán rút g n – v ngu n v n trong giai đo n 2010 - 2012 ..31
B
B
B
B
B
B

ng 2.3 C c u và tình hình bi n đ ng ngu n v n (2010 - 2012)...............................32
ng 2.4. Tình hình tài s n – ngu n v n c a Công ty giai đo n 2010 – 2012..............33
ng 2.5.C c u c n l u đ ng c a Công ty giai đo n 2010 - 2012 ..............................34
ng 2.6.T c đ luân chuy n v n l u đ ng...................................................................36
ng 2.7.M c đ ti t ki m v n l u đ ng.......................................................................38
ng 2.8.Hi u su t s d ng v n l u đ ng .....................................................................39

B
B
B
B
B

ng 2.9.Hàm l ng v n l u đ ng ................................................................................39
ng 2.10.H s sinh l i v n l u đ ng ..........................................................................40
ng 2.11.Tình hình qu n lỦ các kho n ph i thu c a Công ty ......................................41
ng 2.12. K thu ti n bình quân ...................................................................................42
ng 2.13.Ch tiêu hàng t n kho ....................................................................................44

S đ 2.1: S đ t ch c CTCP

u t và Xây d ng Vi t H ng .................................21


L IM

U

1.LỦădoăch năđ tƠi
Trong nh ng n m qua, cùng v i ti n trình h i nh p c a n c ta vào các đ nh
ch khu v c và th gi i v i đ nh h ng phát tri n kinh t qu c gia t nay đ n 2020.
Các doanh nghi p nói chung và các doanh nghi p s n xu t kinh doanh nói riêng ph i
đ ng đ u v i nhi u thách th c l n. Chuy n đ i n n kinh t t c ch k ho ch hóa
t p trung sang c ch th tr ng, ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a n c ta có s thay
đ i l n. V i các doanh nghi p thì s thành công và th t b i tr nên rõ ràng. Ngày nay
tràn ng p các doanh nghi p s n xu t ra cùng m t lo i hàng hóa, khách hàng có nhi u
c h i l a ch n nên vi c s d ng v n l u đ ng sao cho có hi u qu tr nên quan tr ng.
Tuy nhiên, nh ng k t qu đ t đ c v n còn t n đ ng nh ng m t h n ch . M t s
doanh nghi p đã g p không ít nh ng khó kh n b i trình đ qu n lỦ ch a theo k p đà
v i c ch th tr ng kèm theo nh ng ph n ng kém linh ho t v i ph ng th c và
cách th c đi u hành doanh nghi p đi n hình trong l nh v c tài chính. Các doanh
nghi p c ng lúng túng trong huy đ ng, qu n lỦ và s d ng v n m t cách ti t ki m.
Mu n v y, công tác tài chính c a doanh nghi p ph i đ c th c hi n m t cách đ y đ ,
chính xác, k p th i và đ m b o th c hi n đúng ch đ .
Xu t phát t nh n th c trên, qua th i gian th c t p t i Công ty, em đã ch n đ
tài: ắGi iă phápă nơngă caoă hi u qu s d ng ngu n v nă l uă đ ng t iă Côngă tyă C
uăt ăXơyăd ng Th ngăm i Vi tăH ngẰ.
2. iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u
- i t ng nghiên c u: Th c tr ng qu n lỦ và s d ng v n l u đ ng t i Công ty
C ph n u t Xây d ng Th ng m i Vi t H ng giai đo n 2010 – 2012. T đó, đ a
ra m t s ki n ngh đ nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng c a Công ty.
ph n

- Ph m vi nghiên c u: S d ng b ng cân đ i k toán và b ng báo cáo k t qu
ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong 3 n m 2010, 2011, 2012 c a Công ty C ph n
u t Xây d ng Th ng m i Vi t H ng.
3.Ph ngăphápănghiênăc u
Khóa lu n s d ng ch y u ph ng pháp so sánh, ph ng pháp phân tích theo
chi u ngang, phân tích theo chi u d c, ph ng pháp t ng h p, khái quát đ đ a ra
đánh giá và k t lu n t c s là các s li u đ
đ ng c a công ty.

đ

c cung c p và th c tr ng tình hình ho t

4.K t c uăkhóaălu n
Ngoài các ph n m đ u, k t lu n, m c l c và tài li u tham kh o, khóa lu n
c k t c u thành 3 ch ng nh sau:
Ch

ngă1:ăC ăs lỦălu n chung v nơngăcaoăhi u qu s d ng v năl uăđ ng

trong doanh nghi p.

Thang Long University Library


Ch

ngă2:ăTh c tr ng hi u qu s d ng v năl uăđ ng t iăCôngătyăC ph n

uăt ăXơyăd ng Th ngăm i Vi tăH ng.
Ch ngă3:ăGi iăphápănơngăcaoăhi u qu s d ng v năl uăđ ng t iăCôngătyă
C ph n uăt ăXơyăd ng Th ngăm i Vi tăH ng.
Trong quá trình tìm hi u và nghiên c u, do còn nhi u h n ch v m t lỦ lu n
c ng nh kinh nghi m th c t nên bài khóa lu n này không tránh kh i nh ng thi u sót.
Em r t mong có đ c s góp Ủ, giúp đ c a các th y cô đ bài khóa lu n có th hoàn
thi n h n c ng nh giúp em hi u sâu h n v đ tài mà mình đã l a ch n.


CH

NGă1. C ăS

LụăLU N CHUNG V NỂNGăCAOăHI U QU S

D NG V NăL Uă
NG TRONG DOANH NGHI P
1.1.T ng quan v v n kinh doanh c a doanh nghi p
1.1.1.Khái ni m v v n kinh doanh
Trong n n kinh t th tr ng, đ ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh, các
doanh nghi p c n ph i có các y u t c b n nh sau: S c lao đ ng, đ i t ng lao đ ng
và t li u lao đ ng.
có đ c các y u t này đòi h i doanh nghi p ph i ng ra m t
s v n nh t đ nh phù h p v i quy mô và đi u ki n kinh doanh.
V n kinh doanh c a doanh nghi p th ng xuyên v n đ ng và chuy n hóa t
hình thái ban đ u là ti n sang hình thái hi n v t và cu i cùng l i tr v v i hình thái
ban đ u là ti n. S v n đ ng c a v n kinh doanh nh v y g i là s tu n hoàn c a v n.
Quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p di n ra liên t c, không
ng ng. Do đó, s tu n hoàn c a v n kinh doanh c ng di n ra liên t c l p đi l p l i có
tính ch t chu k t o thành s chu chuy n c a v n kinh doanh. S chu chuy n c a v n
kinh doanh ch u s chi ph i r t l n b i nh ng đ c đi m kinh t - k thu t c a ngành
kinh doanh.
T nh ng phân tích trên có th rút ra : V n kinh doanh c a doanh nghi p là
bi u hi n b ng ti n c a toàn b giá tr tài s n đ c huy đ ng, s d ng vào ho t đ ng
s n xu t kinh doanh nh m m c đích sinh l i.
V n kinh doanh không ch là đi u ki n tiên quy t đ i v i s ra đ i c a doanh
nghi p mà còn là m t trong nh ng y u t gi vai trò quy t đ nh trong quá trình ho t
đ ng và phát tri n c a doanh nghi p.
1.1.2. c đi m và phân lo i v n kinh doanh
1.1.2.1. c đi m c a v n
V n là giá tr toàn b tài s n h u hình (nhà x ng, máy móc thi t b ), tài s n vô
hình(sang ch , phát minh, nhãn hi u th ng m i..) mà doanh nghi p đ u t và tích l y
đ c trong quá trình s n xu t kinh doanh nh m t o ra giá tr th ng d .
V n t n t i trong m i quá trình s n xu t và đ c chuy n hóa t d ng này sang
d ng kia: t nguyên nhiên v t li u đ u vào đ n các chi phí s n xu t d dang, bán thành
ph m và cu i cùng chuy n hóa thành thành ph m r i chuy n v hình thái ti n t .
V n luôn g n li n v i quy n s h u, vi c nh n đ nh rõ và ho ch đ nh c c u
n - v n ch s h u luôn là 1 n i dung quan tr ng và ph c t p trong qu n lỦ tài chính
doanh nghi p.
1.1.2.2.Phân lo i v n
Tùy theo t ng tiêu th c khác nhau, v n c a doanh nghi p đ c phân lo i nh
sau:

1

Thang Long University Library


(1) ThỀo đ c đi m chu chuy n c a v n: v n kinh doanh c a doanh nghi p g m 2
lo i: v n l u đ ng và v n c đ nh.
- V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n c a toàn b tài s n l u đ ng. ó là s v n
doanh nghi p đ u t đ l u tr v t t , đ chi phí cho quá trình s n xu t và tiêu th s n
ph m, chi phí cho ho t đ ng qu n lỦ c a doanh nghi p.
- V n c đ nh là bi u hi n b ng ti n c a tài s n c đ nh, đó chính là s v n đ u
t ng tr c đ đ u t mua s m, trang b c s v t ch t. c đi m c a v n c đ nh là
luân chuy n giá tr d n d n t ng ph n và thu h i giá tr t ng ph n sau m i chu k kinh
doanh; tham gia vào nhi u chu k kinh doanh m i hoàn thành m t vòng chu chuy n.
(2) Theo ngu n hình thành: v n kinh doanh c a doanh nghi p đ c hình thành t 2
ngu n chính: V n ch s h u và n ph i tr .
- V n ch s h u là ph n v n thu c quy n s h u c a ch doanh nghi p, doanh
nghi p có quy n chi m h u và s d ng, bao g m: v n góp ban đ u, l i nhu n không
chia, t ng v n b ng cách phát hành c phi u (đ i v i công ty c ph n). Trong đó:
+ V n góp ban đ u: Trong các doanh nghi p t nhân v n đ u t ban đ u do c
đông, ch s h u góp. Trong các doanh nghi p Nhà n c, v n góp ban đ u chính là
v n đ u t c a Nhà n c.
+ L i nhu n không chia: là b ph n đ c s d ng tái đ u t , m r ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p. Trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, n u
ho t đ ng có hi u qu thì doanh nghi p s có nh ng thu n l i đ t ng tr ng ngu n
v n.
+ Phát hành c phi u: Phát hành c phi u đ huy đ ng v n là ngu n tài chính
dài h n quan tr ng c a doanh nghi p. Phát hành c phi u đ c coi là ngu n tài tr dài
h n c a doanh nghi p.
- N ph i tr :
b sung cho quá trình s n xu t kinh doanh, doanh nghi p có
th s d ng n t các ngu n: tín d ng ngân hàng, tín d ng th ng m i và vay thông
qua phát hành trái phi u.
+ Tín d ng ngân hàng, tín d ng th ng m i: là m t trong nh ng ngu n v n
quan tr ng nh t , không ch đ i v i s phát tri n c a b n thân các doanh nghi p mà
còn đ i v i toàn b n n kinh t qu c dân. S ho t đ ng và phát tri n c a doanh nghi p
đ u g n li n v i các d ch v tài chính do ngân hàng cung c p, trong đó có vi c cung
ng các ngu n v n. Bên c nh đó, các doanh nghi p th ng xuyên khai thác tín d ng
th ng m i này còn g i là tín d ng c a ng i cung c p. Ngu n v n này hình thành
m t cách t nhiên trong quan h mua bán ch u, mua bán tr ch m hay tr góp.
+ Phát hành trái phi u: trái phi u là tên g i chung c a gi y vay n trung và dài
h n.

2


1.2. V năl uăđ ngăvƠăk t c u v năl uăđ ng trong doanh nghi p
1.2.1. Khái ni m v n l u đ ng (VL ).
ti n hành s n xu t kinh doanh, ngoài các tài s n c đ nh, doanh nghi p c n
ph i có các t i s n l u đ ng. Tài s n l u d ng c a doanh nghi p g m 2 b ph n: Tài
s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông.
- Tài s n l u đ ng s n xu t: G m m t b ph n là nh ng v t t d tr đ đ m
b o cho quá trình s n xu t đ c liên t c nh nguyên v t li u chính, nguyên v t li u
ph , nhiên li u và m t b ph n là nh ng s n ph m đang trong quá trình s n xu t nh :
S n ph m d dang, bán thành ph m.
- Tài s n l u đ ng l u thông: là nh ng tài s n l u thông trong quá trình l u
thông c a doanh nghi p nh : Thành ph m trong kho ch tiêu th , v n b ng ti n, v n
trong thanh toán.
Trong quá trình s n xu t kinh doanh, tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u
đ ng l u thông luôn thay th ch cho nhau, v n đ ng không ng ng nh m đ m b o cho
quá trình tái s n xu t đ c ti n hành liên t c và thu n l i.
đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c ti n hành th ng xuyên,
liên t c đòi h i doanh nghi p ph i có m t l ng tài s n l u đ ng nh t đ nh. Do đó, đ
hình thành nên các tài s n l u đ ng, doanh nghi p ph i ng ra m t s ti n t nh t đ nh
đ u t vào các tài s n đó. S v n này đ c g i là v n l u đ ng c a doanh nghiêp. Vì
v y có th nói: V n l u đ ng c a doanh nghi p là s v n ng ra đ hình thành nên
các tài s n l u đ ng nh m đ m b o cho quá trình kinh doanh c a doanh nghi p đ c
th c hi n th ng xuyên, liên t c.
V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n c a tài s n l u đ ng nên các đ c đi m v n
đ ng c a v n l u đ ng ch u s chi ph i b i nh ng đ c đi m c a tài s n l u đ ng.
Trong quá trình s n xu t kinh doanh, v n l u đ ng không ng ng v n đ ng qua các giai
đo n c a chu k kinh doanh: D tr s n xu t, s n xu t và l u thông. Quá trình này
đ c di n ra liên t c, th ng xuyên l p l i theo chu k và đ c g i là quá trình tu n
hoàn, chu chuy n c a v n l u đ ng. Qua m i giai đo n c a chu k kinh doanh, v n
l u đ ng l i thay đ i hình dáng bi u hi n: T hình thái v n ti n t ban đ u chuy n
sang hình thái v n v t t hàng hóa d tr và v n s n xu t, r i cu i cùng tr v hình
thái v n ti n t . T ng ng v i 1 chu k kinh doanh thì v n l u đ ng c ng hoàn thành
m t vòng chu chuy n.

3

Thang Long University Library


Mua v t t
V n b ng ti n

V n d tr
s n xu t

S n xu t
s n ph m

V n trong
s n xu t

Tiêu th s n ph m
*

c đi m v n l u đ ng
Trong quá trình tham gia vào ho t đ ng kinh doanh, do b chi ph i b i các đ c
đi m c a tài s n l u đ ng nên v n l u đ ng c a doanh nghi p có các đ c đi m sau:
- V n l u đ ng trong doanh nghi p luôn thay đ i hình thái bi u hi n trong quá
trình tu n hoàn luân chuy n. V n l u đ ng ch tham gia vào m t chu k s n xu t mà
không gi nguyên hình thái v t ch t ban đ u, giá tr c a nó đ c chuy n d ch toàn b
1 l n vào giá tr s n ph m.
- V n l u đ ng chuy n hóa toàn b giá tr ngay 1 l n và đ c hoàn l i toàn b
sau m i chu k kinh doanh.
- V n l u đ ng v n đ ng theo m t vòng tu n hoàn, t hình thái này sang hình
thái khác r i tr v hình thái ban đ u v i m t giá tr l n h n giá tr ban đ u. Chu k
v n đ ng c a v n l u đ ng là c s quan tr ng đánh giá hi u qu s d ng v n l u
đ ng c a doanh nghi p.
1.2.2.Phân lo i v n l u đ ng
qu n lỦ, s d ng v n l u đ ng có hi u qu c n ph i phân lo i v n l u đ ng
c a doanh nghi p theo các tiêu th c khác nhau phù h p v i yêu c u qu n lỦ.
1.2.2.1.C n c vào vai trò c a v n l u đ ng trong s n xu t kinh doanh
Theo cách phân lo i này v n l u đ ng c a doanh nghi p đ c phân thành 3
lo i:
(1) VL trong khâu ế tr
Bao g m các kho n v n sau:
- V n nguyên v t li u chính: Là giá tr các lo i v t t dùng d tr s n xu t mà
khi tham gia vào s n xu t chúng c u thành th c t c a s n ph m.
- V n nguyên v t li u ph : Là giá tr các lo i v t t d tr dùng trong s n xu t.
Các lo i v t t này không c u thành th c th chính c a s n ph m mà nó k t h p v i
nguyên v t li u chính làm thay đ i màu s c, mùi v , hình dáng bên ngoài c a s n ph m
ho c t o đi u ki n cho quá trình s n xu t s n ph m th c hi n đ c bình th ng thu n
l i.
4


- V n nhiên li u: Là giá tr các lo i nhiên li u d tr dùng trong ho t đ ng s n
xu t kinh doanh.
- V n ph tùng thay th : Là giá tr các lo i v t t dùng đ thay th , s a ch a các
tài s n c đ nh dùng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
- V n v t li u đóng góp: Là giá tr c a các v t t khi tham gia vào quá trình s n
xu t nó c u thành bao bì b o qu n s n ph m.
- V n công c d ng c : Là giá tr các công c , d ng c không đ tiêu chu n là
tài s n c đ nh, dùng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Lo i v n này c n thi t đ đ m b o s n xu t c a doanh nghi p đ c ti n hành
liên t c.
(2) VL trong khâu s n xu t
Bao g m các kho n v n:
- V n s n ph m đang ch t o: Là bi u hi n b ng ti n các chi phí s n xu t kinh
doanh đã b ra cho các lo i s n ph m đang trong quá trình s n xu t.
- V n bán thành ph m t ch : ây là ph n v n l u đ ng ph n ánh các giá tr
các chi phí s n xu t kinh doanh b ra khi s n xu t s n ph m đã tr i qua nh ng công
đo n s n xu t nh t đ nh nh ng ch a hoàn thành s n ph m cu i cùng (thành ph m)
- V n chi phí tr tr c: Là các chi phí th c t phát sinh nh ng có tác d ng cho
nhi u chu k s n xu t kinh doanh nên ch a th tính h t vào giá thành s n ph m trong
k này mà còn đ c tính d n vào giá thành s n ph m c a 1 s k ti p theo nh : Chi
phí nghiên c u thí nghi m, c i ti n k thu t, chi phí xây d ng, l p đ t công trình t m
th i, chi phí v ván khuôn, giàn giáo ph i l p dùng trong xây d ng c b n
Lo i v n này đ c dùng cho quá trình s n xu t, đ m b o cho quá trình s n xu t
c a các b ph n s n xu t trong dây truy n công ngh đ c liên t c, h p lỦ.
(3) VL trong khâu l u thông
Lo i này bao g m các kho n v n:
- V n thành ph m: Là giá tr nh ng s n ph m đã đ c s n xu t xong, đ t tiêu
chu n k thu t và đã đ c nh p kho.
- V n b ng ti n: Bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng và ti n đang
chuy n. Ti n là m t lo i tài s n c a doanh nghi p mà có th d dàng chuy n đ i thành
các lo i tài s n khác ho c đ tr n . Do v y, trong ho t đ ng kinh doanh đòi h i m i
doanh nghi p ph i có m t l ng ti n nh t đ nh.
+ Các kho n đ u t ng n h n: u t ch ng khoán ng n h n, cho vay ng n h n.
ây là nh ng kho n đ u t nh m 1 m t đ m b o kh n ng thanh toán (do tính thanh
kho n c a các tài s n tài chính ng n h n nh m nâng cao hi u qu s d ng v n l u
đ ng)

5

Thang Long University Library


+ Các kho n v n trong thanh toán: Các kho n ph i thu, các kho n t m ng.
Ch y u trong kho n m c v n này là các kho n ph i thu c a khách hàng, th hi n s
ti n mà khách hàng n doanh nghi p phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, d ch v
d i hình th c bán tr góp hay bán ch u. Kho n m c v n này liên quan ch t ch đ n
chính sách tín d ng th ng m i c a doanh nghi p, m t trong nh ng chi n l c quan
tr ng c a doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng. Ngoài ra, trong m t s tr ng
h p mua s m v t t , hàng hóa doanh nghi p còn ph i ng tr c ti n cho ng i cung
c p, t đó hình thành kho n t m ng.
Lo i v n này dùng đ d tr s n ph m, b o đ m cho tiêu th th ng xuyên, đ u
đ n theo nhu c u c a khách hàng.
Ph ng pháp này cho phép bi t đ c k t c u v n l u đ ng theo vai trò. T đó,
giúp cho vi c xem xét đánh giá tình hình phân b c a v n l u đ ng trong t ng khâu
c a quá trình chu chuy n v n l u đ ng, th y đ c vai trò c a t ng thành ph n đ i v i
quá trình s n xu t kinh doanh. Thông qua đó, nhà qu n lỦ s có nh ng bi n pháp thích
h p nh m t o ra m t k t c u v n l u đ ng h p lỦ, t ng t c đ luân chuy n v n l u
đ ng, nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng.
1.2.2.2.C n c theo các hình thái bi u hi n
(1) V n b ng ti n
- V n b ng ti n g m: Ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng và ti n đang chuy n.
Ti n là m t lo i tài s n có tính linh ho t cao, doanh nghi p có th d dàng chuy n đ i
thành các lo i tài s n khác ho c đ tr n . Do đó, trong ho t đ ng kinh doanh đòi h i
m i doanh nghi p c n ph i có m t l ng ti n nh t đ nh
- Các lo i tài s n t ng đ ng ti n: G m các kho n đ u t tài chính ng n h n
(có th i h n thu h i nh h n 3 tháng)
Vi c tách riêng kho n m c này giúp cho doanh nghi p d dàng theo dõi kh
n ng thanh toán nhanh c a mình đ ng th i có nh ng bi n pháp linh ho t đ v a đ m
b o kh n ng thanh toán v a nâng cao kh n ng sinh l i c a tài s n l u đ ng.
(2) Các kho n ph i thu
Ch y u là các kho n ph i thu t khách hàng th hi n s ti n mà khách hàng
n doanh nghi p phát sinh trong quá trình bán hàng, cung ng d ch v d i hình th c
bán tr c tr sau. Ngoài ra, v i 1 s tr ng h p mua s m v t t khan hi m, doanh
nghi p còn có th ph i đáp ng ti n mua hàng cho ng i cung ng, t đó hình thành
các kho n ph i thu.
(3) V n v hàng t n kho
Là các kho n v n l u đ ng vó hình thái bi u hi n b ng hi n v t c th bao
g m:
- V n nguyên, nhiên v t li u:
6


+ V n nguyên v t li u chính
+ V n v t li u ph
+ V n nhiên li u
- V n ph tùng thay th
- V n v t đóng gói
- V n công c d ng c
- V n s n ph m đang ch
- V n v chi phí tr tr c
- V n v thành ph m
i v i các doanh nghi p s n xu t, hàng t n kho có vai trò nh m t t m đ m an
toàn gi a các giai đo n khác nhau trong chu k kinh doanh d tr - s n xu t – l u
thông khi mà gi a các giai đo n này các ho t đ ng không ph i lúc nào c ng đ c di n
ra đ ng b . Hàng t n kho mang l i cho b ph n s n xu t và b ph n marketing c a
m t doanh nghi p s linh ho t trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh l a ch n th i
đi m mua nguyên v t li u, l p k ho ch s n xu t và tiêu th . Ngoài ra hàng t n kho
giúp cho doanh nghi p t b o v tr c nh ng bi n đ ng c ng nh s không ch c ch n
v nhu c u đ i v i các s n ph m c a doanh nghi p.
Trong doanh nghi p th ng m i, v n v hàng t n kho ch y u là các lo i hàng
d tr .
(4) Tài s n l u đ ng khác
- T m ng
- Chi phí tr tr c
- Chi phí ch k t chuy n
- Các kho n th ch p, kỦ qu , kỦ c

c ng n h n

Vi c phân lo i v n l u đ ng theo cách này t o đi u ki n thu n l i cho vi c xem
xét đánh giá m c đ t n kho d tr và kh n ng thanh toán c a doanh nghi p. M t
khác thông qua cách phân lo i này có th tìm các bi n pháp phát huy ch c n ng các
thành ph n v n và bi t đ c k t c u v n l u đ ng theo hình thái bi u hi n đ đ nh
h ng đi u ch nh h p lỦ và hi u qu .
1.2.2.3.C n c theo ngu n hình thành c a v n l u đ ng
Theo cách phân lo i này, v n l u đ ng đ

c chia làm 2 lo i:

(1) Ngu n v n ch s h u
Là ngu n v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p, doanh nghi p có đ y đ
các quy n chi m h u, quy n s d ng, quy n chi ph i và đ nh đo t. Tùy theo lo i hình
doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau mà v n ch s h u có n i dung
c th riêng: S v n l u đ ng đ c ngân sách nhà n c c p ho c có ngu n g c t
ngân sách nhà n

c (đ i v i các doanh nghi p nhà n

c), s v n do các thành viên

7

Thang Long University Library


(đ i v i lo i hình doanh nghi p công ty) ho c do ch doanh nghi p t nhân b ra, s
v n l u đ ng t ng thêm t l i nhu n b sung, s v n góp t liên doanh liên k t, s v n
l u đ ng huy đ ng đ c qua phát hành c phi u.
(2) N ph i tr
- Ngu n v n đi vay: Là các kho n v n l u đ ng đ c hình thành t v n vay các
ngân hàng th ng m i ho c các t ch c tài chính khác; v n thông qua phát hành trái
phi u.
- Ngu n v n trong thanh toán: ó là các kho n n khách hàng, doanh nghi p
khác trong quá trình thanh toán.
Vi c phân lo i này giúp cho ta có th th y đ c k t c u các ngu n hình thành
nên v n l u đ ng c a doanh nghi p. T đó, doanh nghi p có th ch đ ng và đ a ra
các bi n pháp huy đ ng, qu n lỦ và s d ng v n l u đ ng hi u qu h n.
1.2.3.K t c u v n l u đ ng và các nhân t nh h ng đ n k t c u v n l u đ ng
K t c u v n l u đ ng là quan h t l gi a các thành ph n v n l u đ ng chi m
trong t ng s v n l u đ ng t i m t th i đi m nh t đ nh.
Vi c nghiên c u k t c u v n l u đ ng s giúp ta th y đ c tình hình phân b
v n l u đ ng và t tr ng m i kho n v n trong các giai đo n luân chuy n đ xác đ nh
tr ng đi m qu n lỦ v n l u đ ng và tìm m i bi n pháp t i u đ nâng cao hi u qu s
d ng v n l u đ ng trong t ng đi u ki n c th .
các doanh nghi p khác nhau thì k t c u v n l u đ ng c ng không gi ng
nhau. Thông qua phân tích k t c u v n l u đ ng theo các tiêu th c phân lo i khác
nhau s giúp cho doanh nghi p hi u rõ h n nh ng đ c đi m riêng v s v n l u đ ng
mà mình đang qu n lỦ và s d ng. M t khác, thông qua vi c thay đ i k t c u v n l u
đ ng c a doanh nghi p qua các th i k khác nhau có th th y đ c nh ng bi n đ i
tích c c ho c h n ch v m t ch t l ng trong công tác qu n lỦ, s d ng v n l u đ ng
c a t ng doanh nghi p.
Có nhi u nhân t nh h ng đ n k t c u c a v n l u đ ng, tuy nhiên có th
chia làm ba nhóm nhân t ch y u sau đây:
- Các nhân t v s n xu t: đ c đi m k thu t, công ngh s n xu t c a doanh
nghi p; m c đ ph c t p c a s n ph m ch t o; đ dài c a chu k s n xu t; trình đ t
ch c quá trình s n xu t.
- Các nhân t v m t cung-tiêu nh : Kho ng cách gi a doanh nghi p v i n i
cung c p; kh n ng cung c p c a th tr ng; k h n giao hàng; đ c đi m th i v c a
ch ng lo i v t t cung c p.
- Các nhân t v m t thanh toán: Ph ng th c thanh toán đ c l a ch n theo
các h p đ ng bán hàng; th t c thanh toán; vi c ch p hành k lu t thanh toán.

8


1.3. Hi u qu s d ng v năl uăđ ng
1.3.1.Khái ni m hi u qu s d ng v n l u đ ng(VL )
Trong đi u ki n hi n nay, đ t n t i và phát tri n ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a mình, các doanh nghi p ph i đ t đ c hi u qu . i u này ph thu c r t l n vào
vi c t ch c qu n lỦ và s d ng ngu n v n nói chung và v n l u đ ng nói riêng. Hi u
qu s d ng VL là m t ph m trù kinh t ph n ánh quá trình s d ng các tài s n l u
đ ng, ngu n v n l u đ ng c a doanh nghi p sao cho đ m b o mang l i k t qu s n
xu t kinh doanh là cao nh t v i chi phí s d ng v n là th p nh t.
Nh đã trình bày trên, VL c a doanh nghi p đ c s d ng cho các quá trình
d tr , s n xu t và l u thông. Quá trình v n đ ng c a v n l u đ ng b t đ u t vi c
dùng ti n t mua s m v t t d tr cho s n xu t, ti n hành s n xu t và khi s n xu t
xong doanh nghi p t ch c tiêu th đ thu v m t s v n d i hình thái ti n t ban đ u
v i giá tr t ng thêm. M i l n v n đ ng nh v y đ c g i là m t vòng luân chuy n c a
v n l u đ ng. Doanh nghi p s d ng v n đó càng có hi u qu bao nhiêu thì càng có
th s n xu t và tiêu th s n ph m nhi u b y nhiêu. Vì l i ích kinh doanh đòi h i doanh
nghi p ph i s d ng h p lỦ, hi u qu h n t ng đ ng v n l u đ ng làm cho m i đ ng
v n l u đ ng hàng n m có th mua s m nguyên, nhiên v t li u nhi u h n, s n xu t ra
s n ph m và tiêu th đ c nhi u h n. Nh ng đi u đó c ng đ ng ngh a v i vi c doanh
nghi p nâng cao t c đ luân chuy n v n l u đ ng (s đo vòng quay v n l u đ ng
trong 1 n m)
1.3.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng.
M i doanh nghi p nh m t t bào c a n n kinh t , vì v y n n kinh t mu n phát
tri n thì doanh nghi p ph i ho t đ ng có hi u qu . S d ng hi u qu VL là m t nhân
t tích c c nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trên
th c t nh ng n m v a qua, hi u qu s d ng v n nói chung và VL nói riêng c a các
doanh nghi p, đ c bi t là các doanh nghi p nhà n c đ t th p. Nguyên nhân chính là
các doanh nghi p ch a b t k p v i c ch th tr ng nên còn nhi u b t c p trong công
tác qu n lỦ s d ng v n.
Hi u qu s d ng VL là ch tiêu ch t l ng ph n ánh t ng h p nh ng c
g ng, nh ng bi n pháp h u hi u v k thu t, v t ch c s n xu t, t ch c thúc đ y s n
xu t phát tri n. Nâng cao hi u qu s d ng VL là đ m b o v i s v n hi n có, b ng
các bi n pháp qu n lỦ và t ng h p nh m khai thác đ kh n ng v n có th mang l i
nhi u l i nhu n h n cho doanh nghi p.
L i ích kinh doanh đòi h i các doanh nghi p ph i s d ng m t cách h p lỦ,
hi u qu t ng đ ng v n l u đ ng nh m thu h i đ c VL sau m i chu k s n xu t.
Vi c t ng t c đ luân chuy n v n cho phép đ c rút ng n th i gian chu chuy n c a

9

Thang Long University Library


v n, qua đó, v n đ

c thu h i nhanh h n, có th gi m b t đ

c s VL

c n thi t mà

v n hoàn thành đ c kh i l ng s n ph m hàng hóa b ng ho c l n h n
Nâng cao hi u qu s d ng VL còn có Ủ ngh a quan tr ng trong vi c gi m chi
phí s n xu t, chi phí l u thông và h giá thành s n ph m, t o đi u ki n cho doanh
nghi p có đ v n th a mãn nhu c u s n xu t và hoành thành ngh a v n p các kho n
thu cho ngân sách nhà n c, đáp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i trong c n c.
H n n a, m c tiêu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là thu đ c
l i nhu n và l i ích xã h i chung nh ng bên c nh đó m t v n đ quan tr ng đ t ra t i
thi u cho các doanh nghi p là c n ph i b o toàn VL . Do đ c đi m VL l u chuy n
toàn b m t l n vào giá thành s n ph m và hình thái VL th ng xuyên bi n đ i vì
v y v n đ b o toàn VL ch xét trên m t giá tr . B o toàn VL th c ch t là đ m b o
cho s v n cu i k đ mua m t l ng v t t , hàng hòa t ng đ ng v i đ u k khi giá
c hàng hóa t ng lên, th hi n kh n ng mua s m v t t cho khâu d tr và tài s n
l u đ ng đ nh m c nói chung, duy trì kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
Bên c nh đó, t ng c ng qu n lỦ và nâng cao hi u qu s d ng VL còn giúp
cho doanh nghi p luôn có đ c trình đ s n xu t kinh doanh phát tri n; trang thi t b ,
k thu t đ c c i ti n. Vi c áp d ng k thu t tiên ti n công ngh hi n đ i s t o ra kh
n ng r ng l n đ nâng cao n ng su t lao đ ng, nâng cao ch t l ng s n ph m, t o ra
s c c nh tranh cho s n ph m trên th tr ng.
c bi t khi khai thác đ c các ngu n
v n, s d ng t t ngu n v n l u đ ng, nh t là vi c s d ng ti t ki m hi u qu VL
trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ gi m b t nhu c u vay v n c ng nh vi c gi m
chi phí v lãi vay.
T nh ng lí do trên, cho th y s c n thi t ph i nâng cao hi u qu công tác qu n
lỦ và s d ng v n l u đ ng trong các doanh nghi p. ó là m t trong nh ng nhân t
quy t đ nh cho s thành công c a m t doanh nghi p, cao h n n a là s t ng tr
phát tri n c a n n kinh t .

ng và

1.3.3.Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng
Trong quá trình s n xu t kinh doanh c a mình các doanh nghi p đã s d ng
VL đ đ m b o cho quá trình s n xu t và tiêu th s n ph m đ c bình th ng và liên
t c. L i ích kinh doanh đòi h i các doanh nghi p ph i s d ng hi u qu t ng đ ng v n
l u đ ng. Vi c s d ng h p lỦ có hi u qu v n l u đ ng đ c đánh giá thông qua các
ch tiêu sau:
1.3.3.1.T c đ luân chuy n v n l u đ ng
Vi c s d ng h p lỦ ti t ki m v n l u đ ng đ c b u hi n tr c h t t c đ
luân chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p nhanh hay ch m. V n l u đ ng luân
chuy n càng nhanh thì hi u su t s d ng v n l u đ ng càng cao và ng c l i. S d ng

10


ph

ng pháp so sánh đ so sánh t c đ luân chuy n v n l u đ ng n m tr

cv in m

sau.
T c đ luân chuy n v n l u đ ng đ
chuy n và k luân chuy n v n l u đ ng

c bi u hi n b ng 2 ch tiêu: s l n luân

(1) S l n luân chuy n v n l u đ ng (hay s vòng quay c a v n l u đ ng)
Ch tiêu này đ c xác đ nh b ng công th c sau:
S vòng quay c a VL (L)

Doanh thu thu n
VL bình quân

=

Trong đó:
Doanh thu
thu n

=

VL bình quân

=

Doanh thu bán hàng
và cung c p d ch v

-

Các kho n gi m tr
doanh thu

VL đ u k + VL cu i k
2

ây là ch tiêu nói lên s l n quay (vòng quay) c a v n l u đ ng trong m t th i
k nh t đ nh (th ng là m t n m), ch tiêu này đánh giá hi u qu s d ng v n l u
đ ng trên m i quan h so sánh gi a k t qu s n xu t (t ng doanh thu thu n) và s v n
l u đ ng bình quân b ra trong k .
S vòng quay v n l u đ ng c ng cho bi t m i đ ng v n l u đ ng đem l i cho
doanh nghi p bao nhiêu đ ng doanh thu. N u ch s này t ng so v i nh ng k tr c
thì ch ng t doanh nghi p ho t đ ng luân chuy n v n có hi u qu h n và ng c l i.
(2) K luân chuy n c a v n l u đ ng
Ch tiêu này ph n ánh s ngày bình quân c n thi t đ v n l u đ ng đ c th c
hi n m t l n luân chuy n hay đ dài th i gian m t vòng quay v n l u đ ng trong k .
Ch tiêu này đ

c xác đ nh qua công th c:
K luân chuy n v n
=
l u đ ng (K)

365
S vòng quay VL

K luân chuy n c a v n l u đ ng càng ng n ch ng t doanh nghi p s d ng
v n l u đ ng r t linh ho t, ti t ki m, hi u qu cao và t c đ luân chuy n c a nó s
càng l n. Và ng c l i n u k luân chuy n này càng dài s cho th y s y u kém trong
ho t đ ng s n xu t kinh doanh khi n kh n ng quay vòng v n l u đ ng ch m, nh
h ng tr c ti p đ n doanh thu và l i nhu n trong k .
1.3.3.2.M c ti t ki m v n l u đ ng
M c ti t ki m v n là ch tiêu ph n ánh s v n l u đ ng có th ti t ki m đ c
do t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng k này so v i k tr c. M c ti t ki m v n
11

Thang Long University Library


l u đ ng do t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng đ

c bi u hi n b ng 2 ch tiêu sau

đây:
(1) M c ti t ki m tuy t đ i
M c ti t ki m tuy t đ i là do t ng t c đ luân chuy n v n nên doanh nghi p có
th ti t ki m đ c m t s v n l u đ ng đ s d ng vào công vi c khác. Nói m t cách
khác doanh thu thu n không thay đ i (ho c l n h n báo cáo) song do t ng t c đ luân
chuy n nên doanh nghi p c n s v n ít h n
Ta có công th c tính ch tiêu này nh sau:
Vtktđ =

M1*K
365

-V0

=

V 1 – V0

Trong đó:
Vtktđ: V n l u đ ng ti t ki m tuy t đ i.
V1, V0: V n l u đ ng bình quân n m báo cáo và n m k ho ch.
M1: Doanh thu thu n n m k ho ch.
K1: K luân chuy n v n l u đ ng n m k ho ch.
i u ki n đ có v n l u đ ng ti t ki m tuy t đ i là t ng m c luân chuy n v n
k k ho ch không nh h n t ng m c luân chuy n v n k báo cáo và v n l u đ ng k
k ho ch ph i nh h n v n l u đ ng k báo cáo.
(2) M c ti t ki m t ng đ i
M c ti t ki m t ng đ i là do t ng t c đ luân chuy n v n nên doanh nghi p có
th t ng thêm doanh thu thu n song không c n t ng thêm ho c t ng không đáng k quy
mô VL . Ch tiêu này đ c tính qua công th c:
Vtktđ

=

Trong đó:
Vtktđ: V n l u đ ng ti t ki m t

M1 * (K1-K0)
365
ng đ i do t ng vòng quay v n l u đ ng

M1: Doanh thu thu n n m k ho ch
K0,K1: Th i gian luân chuy n VL n m báo cáo, n m k ho ch.
1.3.3.3.Hi u su t c a v n l u đ ng
Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng v n l u đ ng có th làm ra bao nhiêu đ ng
doanh thu. S doanh thu t o ra trên 1 đ ng v n l u đ ng càng l n thì hi u su t c a v n
l u đ ng càng cao.

12


Hi u su t s d ng VL

=

Doanh thu thu n
VL bình quân

1.3.3.4.Hàm l ng v n l u đ ng
Hàm l ng v n l u đ ng còn g i là m c đ m nhi m v n l u đ ng là s v n l u
đ ng c n có đ đ t m t đ ng doanh thu thu n v tiêu th s n ph m. ây là ch tiêu
ngh ch đ o c a ch tiêu hi u su t s d ng VL .
Hàm l

ng VL

=

VL bình quân
Doanh thu thu n

Ch tiêu này ph n ánh đ có m t đ ng doanh thu thu n v bán hàng c n bao nhiêu v n
l u đ ng. H s này càng nh ch ng t hi u qu s d ng v n càng cao, v n ti t ki m
càng nhi u.
1.3.3.5.H s sinh l i v n l u đ ng
Ph n ánh m t đ ng VL có th t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n tr c thu
(ho c sau thu thu nh p). T su t l i nhu n v n l u đ ng càng cao ch ng t hi u qu
c a v n l u đ ng càng cao.
(1) T su t l i nhu n v n l u đ ng tr c thu
Ch tiêu này ph n ánh m c sinh l i c a VL ch a có s tác đ ng c a thu thu
nh p doanh nghi p.
T su t VL tr

c thu

=

L i nhu n tr c thu * 100
VL bình quân

(2) T su t l i nhu n v n l u đ ng sau thu
Ch tiêu này ph n ánh m c sinh l i c a VL , m t đ ng v n l u đ ng có th đ t
đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n thu n. Ch tiêu này ph n ánh m c sinh l i c a v n l u
đ ng đã ch u s tác đ ng c a c thu TNDN và lãi vay.
T su t VL sau thu

=

L i nhu n sau thu * 100
VL bình quân

1.3.3.6.Các ch s ho t đ ng
(1) Vòng quay các kho n ph i thu:
S vòng quay các kho n
ph i thu

=

Doanh thu thu n
Bình quân kho n ph i thu khách hàng

Ch tiêu này cho bi t kh n ng thu n c a doanh nghi p trong k phân tích.
Doanh nghi p đã thu đ c bao nhiêu n và s n còn t n đ ng ch a thu đ c là bao
nhiêu. T s này càng l n ch ng t t c đ thu h i các kho n ph i thu là cao. Quan sát
13

Thang Long University Library


s vòng quay kho n ph i thu s cho bi t chính sách bán hàng tr ch m c a doanh
nghi p hay tình hình thu h i n c a doanh nghi p.
(2) K thu ti n bình quân:
K thu ti n bình quân

365
S vòng quay các kho n ph i thu

=

Ch tiêu này đánh giá kh n ng thu h i v n trong doanh nghi p trên c s các
kho n ph i thu và doanh thu tiêu th bình quân 1 ngày. Nó ph n ánh s ngày c n thi t
đ thu đ c các kho n ph i thu. Vòng quay kho n ph i thu càng l n thì k thu ti n
bình quân càng nh và ng c l i. Tuy nhiên, k thu ti n bình quân cao hay th p trong
nhi u tr ng h p ch a th k t lu n ch c ch n mà còn ph i xem xét l i m c tiêu, chính
sách c a doanh nghi p nh : m c tiêu m r ng th tr ng, chính sách tín d ng c a
doanh nghi p .
(3)Vòng quay hàng t n kho:
H s vòng quay hàng t n kho th hi n kh n ng qu n tr hàng t n kho. Vòng
quay hàng t n kho là s l n mà hàng hóa t n kho bình quân luân chuy n trong k . H
s vòng quay hàng t n kho đ c xác đ nh nh sau:
S vòng quay hàng t n kho

Giá v n hàng bán
Hàng hóa t n kho bình quân

=

H s vòng quay hàng hàng t n kho th

ng đ

c so sánh qua các n m đ đánh

giá n ng l c qu n tr hàng t n kho là t t hay x u. H s này l n cho th y t c đ quay
vòng c a hàng hóa trong kho là nhanh và ng c l i, h s này nh thì t c đ quay
vòng hàng t n kho th p. Nh ng c ng c n l u Ủ là hàng t n kho mang đ m tính ch t
ngành ngh kinh doanh nên không ph i c m c t n kho th p là t t, t n kho cao là x u.
H s quay vòng hàng t n kho càng cao càng cho th y doanh nghi p bán hàng
nhanh và hàng t n kho không b đ ng nhi u, n u nhu c u th tr ng t ng đ t ng t thì
r t có kh n ng doanh nghi p b m t khách hàng và b đ i th c nh tranh giành m t th
ph n. H n n a, d tr nguyên v t li u đ u vào cho các khâu s n xu t không đ có th
khi n dây chuy n s n xu t b ng ng tr . Vì v y h s quay vòng hàng t n kho c n ph i
đ l n đ đ m b o m c đ s n xu t và đáp ng đ c nhu c u khách hàng.
(4) Th i gian quay vòng hàng t n kho:
Th i gian m t vòng quay
hàng t n kho

365
S vòng quay hàng t n kho

=

Ch tiêu này cho ta bi t s ngày c n thi t đ hàng t n kho quay đ c m t vòng.
Ch tiêu vòng quay hàng t n kho và s ngày chu chuy n hàng t n kho có m i quan h
14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×